Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse."

Transkript

1 Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 2. oktober 2007 vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. De har bl.a. klaget over Statsforvaltningen Syddanmarks anvendelse og fortolkning af autoværkstedsbekendgørelsen, og at Statsforvaltningen Syddanmark i forbindelse med behandling af sagen ikke har iagttaget reglerne i forvaltningslovens 19, 21 og 25. Ved brev af 18. juli 2008 oplyste Velfærdsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om Deres klients eventuelle partsstatus i statsforvaltningens tilsynssag op til behandling. Slotsholmsgade DK-1216 København K Tlf Fax Hjemmeside Dato: 22. marts 2010 Kontor: Forvaltningsjura J.nr.: Sagsbeh.: cjb Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at Deres klient er part i Statsforvaltningen Syddanmarks sag vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A, og at Statsforvaltningen Syddanmark burde have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, af Deres klient, inden statsforvaltningen afgav udtalelse i sagen. Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal meget beklage den meget lange sagsbehandlingstid samt at De ikke fuldt ud er blevet holdt orienteret om sagsbehandlingstiden. Nedenfor følger først en sagsfremstilling og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse. Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at A, der reparerer og sælger biler, blev etableret i efteråret/vinteren B, der er nabo til A, indsendte første gang den 19. august 2001 en klage over A til det daværende Statsamt Ribe. B har efterfølgende kontinuerligt og i et meget stort omfang indsendt klager til Statsamtet Sønderjylland, og nu Statsforvaltningen Syddanmark. Størstedelen af de indsendte klager er kopi af klager, som er sendt til Vejen Kommune, der fører tilsyn med A efter miljøbeskyttelsesloven. B har primært klaget over, at A s

2 2 aktiviteter ikke holdes inden døre, men at der repareres biler for åben port og ude på gårdspladsen, således at B plages af støj fra maskiner, der anvendes til reparationerne, men også af udstødningsgasserne og larmen fra bilmotorer i kørsel såvel som i tomgang. Det fremgår af sagen, at Tilsynsrådet for Ribe Amt på møder den 19. december 2002 og 18. juni 2003 har behandlet sagen om Vejen Kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. Det daværende Statsamtet Sønderjylland overtog herefter sagen om Vejen Kommunes tilsyn med A efter miljøbeskyttelsesloven den 1. januar 2004 i forbindelse med reformen af det kommunale tilsyn. B s klager til såvel statsamtet som Vejen Kommune over Vejen Kommunes manglende tilsyn med A fortsatte herefter i samme omfang bl.a. i form af fremsendelse af billeder og CD med optagelser fra A. Statsamtet Sønderjylland anmodede herefter ved breve af 2. august 2004, 29. september 2004 samt brev af 24. november 2004 Vejen Kommune om at fremkomme med en række oplysninger om kommunens tilrettelæggelse af tilsynet, den praktiske gennemførelse af tilsynet samt efter hvilke regler/retningslinjer kommunen havde vurderet, at støj fra biler, der parkeres eller køres væk, samt fra biler, der går i tomgang, mens de kortvarigt undersøges, anses at ligge inden for det niveau, der må tåles fra et værksted med aktiviteter i denne størrelsesorden. Statsamtet Sønderjylland modtog den 28. marts 2006 orientering fra Vejen Kommune om, at der var indgået en aftale mellem Vejen Kommune og A, på baggrund af A s erkendelse af at have anvendt stærkt støjende værktøj, om hvor og i hvilket tidsrum der må foregå stærkt støjende aktivitet og støjende aktivitet. Endvidere fremgår det af aftalen, at støjen fra biler, der parkeres, køres væk eller går i tomgang udendørs, mens de kortvarigt undersøges, er på et niveau, der må tåles fra et værksted af denne størrelsesorden. Statsamtet Sønderjylland modtog fortsat klager fra B og bad på den baggrund Vejen Kommune om en udtalelse om, i hvilket omfang og på hvilken måde kommunen har fulgt op på de gentagne klager over massive støjgener især i weekend- og aftentimer. Statsamtet bemærkede i den forbindelse, at det ikke fremgår af aftalen af 24. marts 2006, hvilke konsekvenser der følger af brud på aftalen. Statsamtet konstaterede således, at aftalen ikke som forudsat i pkt om forhandlingsregulering i Miljøstyrelsens vejledning om Tilsyn med virksomheder (vejledning nr ) er udformet som et forvarsel om påbud efter miljøbeskyttelseslovens Statsamtet havde videre noteret sig, at det ikke af kommunens orientering til statsamtet fremgår, hvorvidt en indskærpelse eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens 69 har været overvejet som reaktion på ejerens erkendelse af at have foretaget gentagne støjende aktiviteter i aftentimerne. Vejen Kommune fremkom ved brev af 24. oktober 2006 med en udtalelse til Statsamtet Sønderjylland. Statsamtet har i forbindelse med behandling af sagen modtaget en række videobånd fra B, som ifølge B dokumenterede A s forskellige støjende aktiviteter. På baggrund af karakteren og omfanget af de fortsatte klager anmodede statsamtet i december 2006 Miljøstyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen

3 3 kunne anses for at leve op til sine forpligtigelser efter miljøbeskyttelseslovens regler om tilsyn. Baggrunden herfor var, at statsamtet var i tvivl om, hvorvidt kommunen havde foretaget et tilstrækkeligt aktivt tilsyn i betragtning af de gentagen klager, typisk over overtrædelse af autoværkstedsbekendtgørelsens regler vedrørende støjende aktiviteter i aftentimer og weekenden og typisk for åbne porte, ofte i kombination med klager over forureningen for opgasning af biler/efter biler i tomgang tæt på skel. Miljøstyrelsen afgav den 1. juni 2007 en vejledende udtalelse til statsamtet, som Vejen Kommune efterfølgende har haft bemærkninger til. Det fremgår herefter af sagen, at Vejen Kommune efter den 1. januar 2007 har udstedt en række påbud og indskærpelser i forhold til A. Desuden er der indgivet politianmeldelse af A for manglende overholdelse af forhold i autoværkstedsbekendtgørelsen. Statsforvaltningen Syddanmark afgav den 2. oktober 2007 en udtalelse vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. Det fremgår af udtalelsen, at: 1. Vejen Kommunes tilsyn i perioden indtil december 2003: Statsforvaltningen foretager ikke videre vedrørende denne del af sagen, idet det daværende Tilsynsråd for Ribe Amt har udtalt sig om kommunens tilsyn i denne periode. 2. Vejen Kommunes retsopfattelse og tilsyn i perioden 2004 december 2006: 2a. Kørsel en støjende aktivitet? Statsforvaltningen konstaterer, at Vejen Kommune er af den opfattelse, at til- og frakørsel, herunder tomgangskørsel, er tilladt, så længe denne overholder Miljøstyrelsens almindelige vejledende støjgrænser. Miljøstyrelsen anser dog kørsel for en støjende aktivitet, og er af den opfattelse, at kørsel udendørs alene er tilladt fsva. ren transport til og fra værkstedet. Statsforvaltningen finder ikke, at autoværkstedsbekendtgørelsens regler om til- og frakørsel til vaskehaller kan fortolkes udvidende til at omfatte værkstedsaktiviteter, som det er Vejen Kommunes opfattelse, jf. skrivelsen fra Sydjysk Miljøfællesskab af 17. januar 2005 til statsforvaltningen. Det betyder, at al kørsel herunder tomgangskørsel ikke kan foregå udendørs, fordi det er en støjende aktivitet, men i stedet skal foregå indendørs efter reglerne i bekendtgørelsens 5, stk. 1. Statsforvaltningen er derfor af den opfattelse, at Vejen Kommune ved ikke at have betragtet kørsel udendørs, som en støjende aktivitet, der skal foregår indendørs, har administreret i strid med lovgivningen. 2b. Tilsynet: Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt tilsynsmyndigheden har pligt til at anmelde et ulovligt forhold til politiet, bemærkes, at hverken tilsynsmyndigheden eller andre miljømyndigheder har nogen almindelig pligt til at indgive politianmeldelse for konstaterede overtrædelser. En speciel pligt hertil kan følge af 68

4 4 og 69 i miljøbeskyttelsesloven, hvis anvendelsen af administrative retsmidler ikke har været tilstrækkeligt til at få et ulovligt forhold bragt til ophør. Der henvises til Jørgen Bjerring og Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 1998, side 600 f. og 637 f. Det fremgår af punkt 3.1 i håndhævelsesvejledningen, at langt de fleste sager i forbindelse med hensyn til håndhævelse bør og kan klares ad administrativ vej, og at tilsynsmyndigheden altid bør overveje, om administrative midler er tilstrækkelige, herunder egnede, til at standse et ulovligt forhold. Det fremgår endvidere, at politianmeldelse kommer ind i billedet, når administrative midler ikke har vist sig tilstrækkelige til at standse en ulovlighed, eller der er tale om en grov overtrædelse. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysninger om tilsynsfrekvens både tilsyn på baggrund af Deres klager og andre (ordinære) uanmeldte tilsyn. Statsforvaltningen konstaterer, at det ifølge Dem hovedsageligt er om aften og i weekenderne støjgenerne optræder. Vejen Kommune har oplyst, at der foretages jævnlige tilsyn i form af forbi kørsler også efter arbejdstid, men at der ikke er resurser til at foretage tilsyn efter hver enkelt klage, og at der således generelt ikke foretages tilsyn udover de ordinære lovpligtige tilsyn. Det er ikke usagligt at prioritere tilsynsindsatsen efter kommunens resurser, så længe kommunen tager konkret stilling til behovet /grundlaget for tilsyn i de enkelte tilfælde. Statsforvaltningen har samlet set ikke grundlag for at antage, at Vejen Kommune ikke foretager et sådant tilstrækkeligt antal tilsyn som klagerne og kommunens kendskab til virksomheden kræver såvel i og efter arbejdstid. Statsforvaltningen har noteret sig, at Vejen Kommune langt overvejende har været af den opfattelse, at [A] ikke overtræder autoværkstedsbekendtgørelsens regler om støjende aktiviteter både for så vidt angår udendørs- og indendørsaktiviteter. Statsforvaltningen er på baggrund af det i sagen foreliggende materiale ikke enig med Vejen Kommune i, at der ikke foreligger dokumentation for gentagne overtrædelser af lovgivningen. Statsforvaltningen har lagt vægt på det af kommunen observerede i forbindelse med tilsynsbesøg og henvendelser til ejeren af [A] samt de indkomne klager med tilhørende videobånd/cd-materiale. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at der har været sådanne stærke holdepunkter for forhold i strid med lovgivningen, at kommunen på et langt tidligere tidspunkt skulle have overvejet og anvendt reaktioner efter miljøbeskyttelseslovens 69, jf. 68. Statsforvaltningen finder, at Vejen Kommune i hvert fald i forbindelse med den støjende værkstedsaktivitet, der udøves af [A] den 20. og 21. marts 2006, og som resulterede i aftalen af 24. marts 2006, burde have skredet ind over for [A] og overvejet som minimum at indskærpe, at der forelå en ulovlig tilstand, som skulle ophøre. Aftalen af 24. marts 2006 er efter statsforvaltningens opfattelse ikke et tilstrækkeligt forsøg på at bringe den ulovlige tilstand til ophør.

5 5 Statsforvaltningen er opmærksom på, at det ifølge Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven er muligt at komme med en henstilling/tilkendegivelse af et utilfredsstillende miljøforhold. Dette skal særligt anvendes, hvor der ikke er tale om en egentlig overtrædelse af loven eller givne vilkår. Henstilling skal dog udformes således, at den opfylder kravene til en forvarsling. Det fremgår videre af vejledningen, at henstillinger kun bør benyttes én gang i forhold til et utilfredsstillende miljøforhold, idet gentagne henstillinger vil svække tilsynsmyndighedens stilling i en eventuel straffesag. Det fremgår videre, at klart ulovlige forhold altid bør håndhæves konsekvent ved at meddele påbud eller forbud, og at forsætlige og groft uagtsomme forhold bør anmeldes til politiet. Statsforvaltningen finder ikke, at Vejen Kommune har godtgjort, at kommunen har haft grund til at tro, at en aftale/henstilling ville efterkommes. Det er overordnet set statsforvaltningens opfattelse, at kommunens anvendelse af administrative retsmidler og aftaler ikke har været tilstrækkeligt til at få et ulovligt forhold bragt til ophør. Det er derfor samlet set statsforvaltningens opfattelse, at Vejen Kommune i forbindelse med sit tilsyn med autoværkstedet [A] i perioden 1. januar 2004 til december 2006 har handlet i strid med lovgivningen. 3. Vejen Kommunes tilsyn efter 1. januar 2007: Statsforvaltningen konstaterer, at Vejen Kommune har udstedt to påbud til [A] efter autobekendtgørelsens 17, stk. 1, nr. 2, herunder givet påbud om udarbejdelse af en orienterende støjmåling efter miljøbeskyttelseslovens 72. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at Vejen Kommune på grund af stærkt støjende adfærd den 9. og 10. februar 2007 med udgangspunkt i indskærpelsen givet den 24. august 2006 har politianmeldt [A] for overtrædelse af bekendtgørelsens regler. Der er ikke et entydigt svar på, hvorledes de kommunale tilsynsmyndigheder bør forholde sig i forhold til en sag, der udover at være indbragt for det kommunale tilsyn, også er under strafferetlig behandling ved anklagemyndigheden. Det kan være sådanne særlige hensyn, der taler for, at tilsynsmyndigheden bør afgive en udtalelse, uanset sagen også under strafferetlig behandling. Anklagemyndighedens efterforskning har til formål at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar eller anden strafferetlig retsfølge er til stede, og at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse samt forberede sagens behandling ved retten. Da anklagemyndigheden således på samme måde som det kommunale tilsyn skal efterprøve lovligheden af kommunens handlinger i de konkrete sager, finder statsforvaltningen det rettest ikke udtalelse sig vedrørende denne del, så længe sagen verserer ved anklagemyndigheden. Statsforvaltningen konstaterer dog samtidig, at klagerne over [A] er fortsat i samme omfang efter politianmeldelsen, og at der også udover støj nu også klages over vask af biler og udledning af spildevand i offentlig kloak.

6 6 Statsforvaltningen har derfor anmodet Vejen Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i den anledning, herunder om kommunen har overvejet at bringe autoværkstedsbekendtgørelses 5, stk. 5, i anvendelse, hvorefter bekendtgørelsens regler kan skærpes yderligere, hvis virksomheden ligger i et forureningsfølsomt område. Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 rettede De på vegne af Deres klient A henvendelse til Velfærdsministeriet bl.a. med klage over, at Statsforvaltningen Syddanmark i forbindelse med behandling af sagen ikke har iagttaget reglerne i forvaltningslovens 19, 21 og 25. Ved brev af 18. juli 2008 oplyste Velfærdsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om Deres klients eventuelle partsstatus i statsforvaltningens tilsynssag op til behandling. Velfærdsministeriet bad ved af 5. februar 2008 Statsforvaltningen Syddanmark om en udtalelse indeholdende oplysninger om, hvorvidt A efter statsforvaltningens opfattelse er part i sagen, samt i forlængelse heraf om A er blevet partshørt i forbindelse med statsforvaltningens behandling af sagen. Statsforvaltningen Syddanmark afgav ved brev af 17. april 2008 en udtalelse til Velfærdsministeriet, hvoraf det fremgår at: Forvaltningsloven gælder som hovedregel kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed... Statsforvaltningen har noteret sig, at Indenrigsministeriet i sin skrivelse af 28. august 1998 til samtlige tilsynsråd vedrørende forvaltningslovens afgørelsesbegreb i relation til de kommunale tilsynsmyndigheders virksomhed betragter sager, som de kommunale tilsynsmyndigheder realitetsbehandler, og hvor der træffes beslutning om iværksættelse eller ikke-iværksættelse af sanktioner, herunder begæring om tiltalerejsning, har karakter af afgørelser i forvaltningslovens forstand. Statsforvaltningen anser derfor udtalelsen af 2. oktober 2007 som en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand. Forvaltningsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvem der skal anses for part i en afgørelsessag. Det antages almindeligt i den forvaltningsretlige litteratur, at kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat, men også andre, der har en afledt, men alligevel væsentlig og individuel afledt interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have partsstatus... Folketingets Ombudsmand er af den opfattelse, at spørgsmål om partsstatus i sager ved det kommunale tilsyn må afgøres på grundlag af de ovenfor almindeligt gældende betragtninger om kerneområdet for partsbegrebet..

7 7 FOB 2006, side 145 ff. omhandler spørgsmålet om en kommunes tilsyn efter taxilovens 4b med et taxibestillingskontor. Ombudsmanden betragtede en konkurrerende taxivognmand, som også udførte taxa kørselsopgaver, som part i sagen for det kommunale tilsyn. Ombudsmanden tog dog ikke stilling til, hvorvidt taxibestillingskontoret også var part i tilsynssagen. Der er så vidt ses ikke tidligere af Indenrigsministeriet eller Folketingets Ombudsmand taget stilling til spørgsmålet om den, der er underlagt tilsyn af en kommune f.eks. efter miljøbeskyttelsesloven, er part i de kommunale tilsynsmyndigheders sag om efterprøvelse af kommunens tilsyn efter loven. [A] er som adressat part i kommunens tilsynssag med virksomheden. Statsforvaltningen mener dog ikke, at denne partsstatus automatisk overføres i forbindelse med de kommunale tilsynsmyndigheders prøvelse af kommunens miljøtilsyn. Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er et offentligretligt tilsyn, der retter sig mod kommunerne i nærværende tilfælde specifikt kommunernes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. De kommunale tilsynsmyndigheder påser således, at kommunerne har overholdt de af lovgivningen fastsatte regler til sagsbehandlingens tilrettelæggelse, herunder om sagsbehandlingen har været i overensstemmelse med forvaltningsloven eller de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. Det følger af miljøbeskyttelseslovens 65, at kommunernes tilsyn efter loven er et aktivt tilsyn, hvis tilrettelæggelse og omfang skal være udtryk for en forsvarlig administration af loven. Af det almindelige krav om forsvarlig administration følger at myndigheden skal foretage konkrete eftersyn og undersøgelser, når indholdet af en afgørelse indicerer et behov herfor. Herudover gælder, at kommunerne ligesom alle andre forvaltningsmyndigheder er underlagt officialmaksimen, der er et almindeligt gældende princip for forvaltningsmyndigheders sagsoplysning. Efter officialmaksimen påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed selv, eventuelt i samarbejde med de andre myndigheder, at fremskaffe de fornødne oplysninger i en sag eller at foranledige, at private, herunder eventuelle parter, medvirker til sagens oplysning, således at der kan træffes en materiel rigtig afgørelse. Officialmaksimen retter sig både mod det faktiske og det retlige grundlag i en sag. Således konkluderes, at det påhviler kommunerne (også) under udøvelse af et lovbestemt tilsyn at udfolde nødvendige og tilstrækkelige bestræbelser på at oplyse sagen fuldt ud herunder partshøre efter lovgivningen. I de kommunale tilsynsmyndigheders prøvelse af sagen indgår implicit en prøvelse af, om kommunen har overholdt sin partshøringsforpligtelse efter forvaltningsloven. I det omfang de kommunale tilsynsmyndigheder skulle have modtaget faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, som måtte antages ikke at være parten (eller kommunen) bekendt, ville de kommunale tilsynsmyndigheder have foretaget en høring af kommunen herover. Hvis kommunen skulle finde, at disse faktiske oplysninger ikke skulle give anledning til en reaktion til ugunst i forhold til eventuelle parter, følger der ikke en høringspligt af forvaltningslovens bestemmelser.

8 8 Havde forholdene givet anledning til en reaktion til ugunst fra kommunens side, uden at det af sagen fremgik, at kommunen havde hørt parten over oplysningerne, ville dette have indgået i statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen finder ikke, at der herudover skulle bestå en særlig pligt eller et særligt grundlag for at anse virksomheden i en miljøtilsynssag for part i de kommunale tilsynsmyndigheders sag. Det bemærkes i øvrigt, at det ikke hidtil har været praksis, at de kommunale tilsynsmyndigheder ved vurderingen af en kommunes tilsyn efter anden lovgivning har betragtet den virksomhed, institution eller andet, kommunen har blev ført tilsyn med, som part i sagen ved de kommunale tilsynsmyndigheder. Statsforvaltningen har således fulgt hidtidig praksis. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt statsforvaltningen har sendt sagen i partshøring, inden vi afgav udtalelse, kan det således oplyses, at idet statsforvaltningen ikke betragter [A] som part i forvaltningslovens forstand i statsforvaltningens sag, som vedrører statsforvaltningens tilsyn med kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, har statsforvaltningen ikke på noget tidspunkt under sagens behandling foretaget en partshøring af [A]. Statsforvaltningen Syddanmark oplyste ved brev af 7. maj 2008, at statsforvaltningen ikke foretager videre, før ministeriets udtalelse i sagen foreligger. Statsforvaltningen Syddanmark har efterfølgende telefonisk til ministeriet oplyst, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke har modtaget en udtalelse fra Vejen Kommune efter Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 2. oktober Statsforvaltningen Syddanmark har endvidere oplyst, at statsforvaltningen gennem pressen efterfølgende er blevet bekendt med, at A i 2008 nedbrændte. Til brug for behandling af sagen har ministeriet modtaget kopi af sagens akter samt tilhørende videobånd. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse 1. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende, jf. 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr.581 af 24. juni 2009). Det er således Statsforvaltningen Syddanmark, der fører tilsyn med Vejen Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans i forhold til statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Syddanmark. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen eller statsamtmanden i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 har udtalt sig om, op til behandling, og spørgsmål om lovligheden af statsforvaltningens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Der henvises til 48, 53, stk. 1, og 53a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

9 9 2. Det følger af forvaltningslovens 2, stk. 1, at loven gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Det kan give anledning til tvivl, i hvilket omfang forvaltningsloven finder anvendelse på sager, der behandles af de kommunale tilsynsmyndigheder. Forvaltningsloven finder utvivlsomt anvendelse på behandlingen af sager, hvor tilsynsmyndighederne træffer afgørelse om annullation, jf. lovens 50 a, eller anvendelse af tvangsbøder, jf. lovens 50 b. Også sager, hvor tilsynsmyndigheden efter en realitetsbehandling beslutter ikke at anvende de nævnte sanktioner, synes at måtte være omfattet af forvaltningsloven. Spørgsmålet om forvaltningslovens anvendelse må af hensyn til eventuelle parters retsstilling kunne afgøres på et tidspunkt, der ligger før sagens afslutning. Også beslutning om anlæggelse af erstatningssag, jf. lovens 50 c, og beslutning om erstatningsretlig bod, jf. lovens 50 d, må anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand, og forvaltningsloven synes at måtte finde anvendelse også på sager, der kan afsluttes med en af disse beslutninger. Forvaltningsloven synes også at finde anvendelse under behandlingen af en sag, hvor tilsynsmyndigheden ender med alene at afgive en vejledende udtalelse uden at tage stilling til et muligt spørgsmål om sanktionsanvendelse. Der henvises til den kommenterede styrelseslov s. 428 f, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 2. udgave. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes tilsyn med A skal behandles som en afgørelsessag omfattet af forvaltningslovens 2, stk Forvaltningslovens 19, stk. 1 er sålydende: 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der efter bestemmelsen i 19, stk. 1, ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne, og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der er pligt til at foretage partshøring, såfremt parten ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af oplysninger, der er indgået i sagen. Høringspligten består altså, selv om parten kender de pågældende oplysninger. Herved opnås, at der gives parten mulighed for at kommentere, supplere eller korrigere oplysninger, som den pågældende ikke har været bekendt med indgik i myndighedens beslutningsgrundlag i denne sag. Der må i almindelighed antages af bestå en vis formodning for, at parten ikke har kendskab til, at en be-

10 10 stemt oplysning indgår i afgørelsesgrundlaget for en sag, medmindre parten selv har givet oplysningerne til brug for behandlingen af den pågældende sag, eller det i øvrigt klart fremgår af omstændighederne, at sådanne oplysninger indgår i afgørelsesgrundlaget. Der henvises til FT 1985/86, tillæg A, sp Afgrænsningen af, hvem der er parter i en tilsynssag, må foretages på grundlag af almindelige forvaltningsretlige regler, hvorefter det afgørende er, om en fysisk eller juridisk person har en væsentlig individuel retlig interesse i sagens udfald. En fysisk eller juridisk privatperson, der har en væsentlig individuel retlig interesse i, at tilsynsmyndigheden i form af en vejledende udtalelse og/eller sanktioner skrider ind over for en kommunal disposition, kan således uanset de offentligretlige interesser, der også varetages ved tilsynet være part i tilsynssagen. Det forhold, at en person ved sin henvendelse til tilsynsmyndigheden har givet anledning til, at tilsynsmyndigheden rejser en sag, er hverken en tilstrækkelig eller nødvendig forudsætning for, at vedkommende er part. Der henvises til den kommenterede styrelseslov s. 429, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 2. udgave. Forvaltningsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvem der skal anses for part i en afgørelsessag. Det fremgår imidlertid af lovens forarbejder, at man har henholdt sig til den almindelige forståelse af begrebet i forvaltningsretlig litteratur og praksis. Det fremgår af den forvaltningsretlige litteratur og praksis, at kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat, men også andre, der har en mere afledt interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have partsstatus. Som en betingelse for det sidste antages det normalt, at den pågældende skal have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Væsentlighedsbetingelsen ved fastlæggelse af partsbegrebet indebærer normalt, at der skal være et vist direkte forhold mellem den involverede interesse og parten. Partsstatus er dog ikke udelukket ved enhver form for afledt interesse. Der må foretages en konkret vurdering, hvorunder bl.a. mængden og arten af de led, der indgår mellem sagens udfald og den aktuelle betydning for den pågældende inddrages. I de tilfælde, hvor der opstår tvivl, om en person kan anses for part i en sag, må der navnlig lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald. Partsbegrebet omfatter som udgangspunkt i hvert fald den, hvis interesse i den verserende eller afgjorte sags udfald er af en sådan intensitet, at den efter forvaltningslovens almindelige regler gør den pågældende kompetent til at påklage afgørelsen til en rekursinstans eller til at indbringe den for domstolene. Der henvises til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2. oplag 2001, s. 135 ff. og s. 271 ff, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Sagsbehandling, 5. udgave (2001), s. 171 ff og Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 61 ff.

11 11 4. For at afgøre, hvorvidt Deres klient er at anse for part i Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes håndtering af det udførte miljøtilsyn, er det således afgørende, om Deres klient kan anses at have en sådan væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, samt hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at A har en væsentlig og individuel interesse i Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes håndtering af det konkrete udførte miljøtilsyn med A. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har noteret sig, at sagen vedrører Vejen Kommunes konkrete miljøtilsyn med en bestemt virksomhed. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at A s interesse i sagen har nær tilknytning til udfaldet af sagen, idet udfaldet af sagen har væsentlig betydning for driften af A og betingelserne for driften af virksomheden. A har således en væsentlig økonomisk interesse i sagens udfald. Ministeriet har således lagt vægt på, at statsforvaltningen for så vidt angår tilsynet i perioden 1. januar 2004 til december 2006 har fundet, at kommunen skulle have anvendt mere tilstrækkelige administrative retsmidler og aftaler i forhold til A og for så vidt angår kommunens miljøtilsyn fra januar 2007, har anmodet Vejen Kommune om at oplyse, hvorvidt kommunen overvejer at bringe autoværkstedsbekendtgørelsens 5, stk. 5, i anvendelse, hvorefter bekendtgørelsens regler kan skærpes yderligere i forhold til A. Hvorvidt Statsforvaltningen Syddanmark skulle have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, er det afgørende, om der er tale om oplysninger til ugunst for den pågældende part og af væsentlig betydning for sagens afgørelse, samt om Deres klient i givet fald kan antages at være bekendt med, at disse oplysninger indgik i Statsforvaltningen Syddanmarks beslutningsgrundlag. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Statsforvaltningen Syddanmark burde have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, af A, inden statsforvaltningen afgav udtalelse i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at statsforvaltningen i forbindelse med udtalelsen vedrørende tilsynet i perioden 2004 til december 2006 har lagt vægt på en række faktiske oplysninger til ugunst for A, idet statsforvaltningen har lagt vægt på det af kommunen observerede i forbindelse med tilsynsbesøg og henvendelser til A, samt de indkomne klager fra B med tilhørende videobånd/cd-materiale, som A ikke ses at være bekendt med er indgået i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag meddelt statsforvaltningen ministeriets retsopfattelse. Ministeriet foretager herefter ikke yderligere i sagen. Vejen Kommune og B er samtidig orienteret om ministeriets retsopfattelse. Med venlig hilsen Pernille Christensen

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S

Tårnby Kommunes godkendelse og kontraktindgåelse efter fritvalgsordningen med Tårnby Husmoder-Hjælp I/S Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup kommunen@taarnby.dk Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 2. Statsforvaltningen Hovedstaden Tlf. 3392 9300 3. Bornholms Husmoder-Hjælp I/S v/bartroff

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Forvaltningsret kompendium, 4. udg. 2.3.2.3: Delegation til private FOB 2008.463 (kommunens advokat): En kommune havde delegeret til en advokat at varetage kommunikationen med en borger

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere