Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse."

Transkript

1 Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 2. oktober 2007 vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. De har bl.a. klaget over Statsforvaltningen Syddanmarks anvendelse og fortolkning af autoværkstedsbekendgørelsen, og at Statsforvaltningen Syddanmark i forbindelse med behandling af sagen ikke har iagttaget reglerne i forvaltningslovens 19, 21 og 25. Ved brev af 18. juli 2008 oplyste Velfærdsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om Deres klients eventuelle partsstatus i statsforvaltningens tilsynssag op til behandling. Slotsholmsgade DK-1216 København K Tlf Fax Hjemmeside Dato: 22. marts 2010 Kontor: Forvaltningsjura J.nr.: Sagsbeh.: cjb Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at Deres klient er part i Statsforvaltningen Syddanmarks sag vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A, og at Statsforvaltningen Syddanmark burde have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, af Deres klient, inden statsforvaltningen afgav udtalelse i sagen. Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal meget beklage den meget lange sagsbehandlingstid samt at De ikke fuldt ud er blevet holdt orienteret om sagsbehandlingstiden. Nedenfor følger først en sagsfremstilling og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse. Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at A, der reparerer og sælger biler, blev etableret i efteråret/vinteren B, der er nabo til A, indsendte første gang den 19. august 2001 en klage over A til det daværende Statsamt Ribe. B har efterfølgende kontinuerligt og i et meget stort omfang indsendt klager til Statsamtet Sønderjylland, og nu Statsforvaltningen Syddanmark. Størstedelen af de indsendte klager er kopi af klager, som er sendt til Vejen Kommune, der fører tilsyn med A efter miljøbeskyttelsesloven. B har primært klaget over, at A s

2 2 aktiviteter ikke holdes inden døre, men at der repareres biler for åben port og ude på gårdspladsen, således at B plages af støj fra maskiner, der anvendes til reparationerne, men også af udstødningsgasserne og larmen fra bilmotorer i kørsel såvel som i tomgang. Det fremgår af sagen, at Tilsynsrådet for Ribe Amt på møder den 19. december 2002 og 18. juni 2003 har behandlet sagen om Vejen Kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. Det daværende Statsamtet Sønderjylland overtog herefter sagen om Vejen Kommunes tilsyn med A efter miljøbeskyttelsesloven den 1. januar 2004 i forbindelse med reformen af det kommunale tilsyn. B s klager til såvel statsamtet som Vejen Kommune over Vejen Kommunes manglende tilsyn med A fortsatte herefter i samme omfang bl.a. i form af fremsendelse af billeder og CD med optagelser fra A. Statsamtet Sønderjylland anmodede herefter ved breve af 2. august 2004, 29. september 2004 samt brev af 24. november 2004 Vejen Kommune om at fremkomme med en række oplysninger om kommunens tilrettelæggelse af tilsynet, den praktiske gennemførelse af tilsynet samt efter hvilke regler/retningslinjer kommunen havde vurderet, at støj fra biler, der parkeres eller køres væk, samt fra biler, der går i tomgang, mens de kortvarigt undersøges, anses at ligge inden for det niveau, der må tåles fra et værksted med aktiviteter i denne størrelsesorden. Statsamtet Sønderjylland modtog den 28. marts 2006 orientering fra Vejen Kommune om, at der var indgået en aftale mellem Vejen Kommune og A, på baggrund af A s erkendelse af at have anvendt stærkt støjende værktøj, om hvor og i hvilket tidsrum der må foregå stærkt støjende aktivitet og støjende aktivitet. Endvidere fremgår det af aftalen, at støjen fra biler, der parkeres, køres væk eller går i tomgang udendørs, mens de kortvarigt undersøges, er på et niveau, der må tåles fra et værksted af denne størrelsesorden. Statsamtet Sønderjylland modtog fortsat klager fra B og bad på den baggrund Vejen Kommune om en udtalelse om, i hvilket omfang og på hvilken måde kommunen har fulgt op på de gentagne klager over massive støjgener især i weekend- og aftentimer. Statsamtet bemærkede i den forbindelse, at det ikke fremgår af aftalen af 24. marts 2006, hvilke konsekvenser der følger af brud på aftalen. Statsamtet konstaterede således, at aftalen ikke som forudsat i pkt om forhandlingsregulering i Miljøstyrelsens vejledning om Tilsyn med virksomheder (vejledning nr ) er udformet som et forvarsel om påbud efter miljøbeskyttelseslovens Statsamtet havde videre noteret sig, at det ikke af kommunens orientering til statsamtet fremgår, hvorvidt en indskærpelse eller påbud efter miljøbeskyttelseslovens 69 har været overvejet som reaktion på ejerens erkendelse af at have foretaget gentagne støjende aktiviteter i aftentimerne. Vejen Kommune fremkom ved brev af 24. oktober 2006 med en udtalelse til Statsamtet Sønderjylland. Statsamtet har i forbindelse med behandling af sagen modtaget en række videobånd fra B, som ifølge B dokumenterede A s forskellige støjende aktiviteter. På baggrund af karakteren og omfanget af de fortsatte klager anmodede statsamtet i december 2006 Miljøstyrelsen om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunen

3 3 kunne anses for at leve op til sine forpligtigelser efter miljøbeskyttelseslovens regler om tilsyn. Baggrunden herfor var, at statsamtet var i tvivl om, hvorvidt kommunen havde foretaget et tilstrækkeligt aktivt tilsyn i betragtning af de gentagen klager, typisk over overtrædelse af autoværkstedsbekendtgørelsens regler vedrørende støjende aktiviteter i aftentimer og weekenden og typisk for åbne porte, ofte i kombination med klager over forureningen for opgasning af biler/efter biler i tomgang tæt på skel. Miljøstyrelsen afgav den 1. juni 2007 en vejledende udtalelse til statsamtet, som Vejen Kommune efterfølgende har haft bemærkninger til. Det fremgår herefter af sagen, at Vejen Kommune efter den 1. januar 2007 har udstedt en række påbud og indskærpelser i forhold til A. Desuden er der indgivet politianmeldelse af A for manglende overholdelse af forhold i autoværkstedsbekendtgørelsen. Statsforvaltningen Syddanmark afgav den 2. oktober 2007 en udtalelse vedrørende Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med A. Det fremgår af udtalelsen, at: 1. Vejen Kommunes tilsyn i perioden indtil december 2003: Statsforvaltningen foretager ikke videre vedrørende denne del af sagen, idet det daværende Tilsynsråd for Ribe Amt har udtalt sig om kommunens tilsyn i denne periode. 2. Vejen Kommunes retsopfattelse og tilsyn i perioden 2004 december 2006: 2a. Kørsel en støjende aktivitet? Statsforvaltningen konstaterer, at Vejen Kommune er af den opfattelse, at til- og frakørsel, herunder tomgangskørsel, er tilladt, så længe denne overholder Miljøstyrelsens almindelige vejledende støjgrænser. Miljøstyrelsen anser dog kørsel for en støjende aktivitet, og er af den opfattelse, at kørsel udendørs alene er tilladt fsva. ren transport til og fra værkstedet. Statsforvaltningen finder ikke, at autoværkstedsbekendtgørelsens regler om til- og frakørsel til vaskehaller kan fortolkes udvidende til at omfatte værkstedsaktiviteter, som det er Vejen Kommunes opfattelse, jf. skrivelsen fra Sydjysk Miljøfællesskab af 17. januar 2005 til statsforvaltningen. Det betyder, at al kørsel herunder tomgangskørsel ikke kan foregå udendørs, fordi det er en støjende aktivitet, men i stedet skal foregå indendørs efter reglerne i bekendtgørelsens 5, stk. 1. Statsforvaltningen er derfor af den opfattelse, at Vejen Kommune ved ikke at have betragtet kørsel udendørs, som en støjende aktivitet, der skal foregår indendørs, har administreret i strid med lovgivningen. 2b. Tilsynet: Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt tilsynsmyndigheden har pligt til at anmelde et ulovligt forhold til politiet, bemærkes, at hverken tilsynsmyndigheden eller andre miljømyndigheder har nogen almindelig pligt til at indgive politianmeldelse for konstaterede overtrædelser. En speciel pligt hertil kan følge af 68

4 4 og 69 i miljøbeskyttelsesloven, hvis anvendelsen af administrative retsmidler ikke har været tilstrækkeligt til at få et ulovligt forhold bragt til ophør. Der henvises til Jørgen Bjerring og Gorm Møller, Miljøbeskyttelsesloven med kommentarer, 1998, side 600 f. og 637 f. Det fremgår af punkt 3.1 i håndhævelsesvejledningen, at langt de fleste sager i forbindelse med hensyn til håndhævelse bør og kan klares ad administrativ vej, og at tilsynsmyndigheden altid bør overveje, om administrative midler er tilstrækkelige, herunder egnede, til at standse et ulovligt forhold. Det fremgår endvidere, at politianmeldelse kommer ind i billedet, når administrative midler ikke har vist sig tilstrækkelige til at standse en ulovlighed, eller der er tale om en grov overtrædelse. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysninger om tilsynsfrekvens både tilsyn på baggrund af Deres klager og andre (ordinære) uanmeldte tilsyn. Statsforvaltningen konstaterer, at det ifølge Dem hovedsageligt er om aften og i weekenderne støjgenerne optræder. Vejen Kommune har oplyst, at der foretages jævnlige tilsyn i form af forbi kørsler også efter arbejdstid, men at der ikke er resurser til at foretage tilsyn efter hver enkelt klage, og at der således generelt ikke foretages tilsyn udover de ordinære lovpligtige tilsyn. Det er ikke usagligt at prioritere tilsynsindsatsen efter kommunens resurser, så længe kommunen tager konkret stilling til behovet /grundlaget for tilsyn i de enkelte tilfælde. Statsforvaltningen har samlet set ikke grundlag for at antage, at Vejen Kommune ikke foretager et sådant tilstrækkeligt antal tilsyn som klagerne og kommunens kendskab til virksomheden kræver såvel i og efter arbejdstid. Statsforvaltningen har noteret sig, at Vejen Kommune langt overvejende har været af den opfattelse, at [A] ikke overtræder autoværkstedsbekendtgørelsens regler om støjende aktiviteter både for så vidt angår udendørs- og indendørsaktiviteter. Statsforvaltningen er på baggrund af det i sagen foreliggende materiale ikke enig med Vejen Kommune i, at der ikke foreligger dokumentation for gentagne overtrædelser af lovgivningen. Statsforvaltningen har lagt vægt på det af kommunen observerede i forbindelse med tilsynsbesøg og henvendelser til ejeren af [A] samt de indkomne klager med tilhørende videobånd/cd-materiale. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at der har været sådanne stærke holdepunkter for forhold i strid med lovgivningen, at kommunen på et langt tidligere tidspunkt skulle have overvejet og anvendt reaktioner efter miljøbeskyttelseslovens 69, jf. 68. Statsforvaltningen finder, at Vejen Kommune i hvert fald i forbindelse med den støjende værkstedsaktivitet, der udøves af [A] den 20. og 21. marts 2006, og som resulterede i aftalen af 24. marts 2006, burde have skredet ind over for [A] og overvejet som minimum at indskærpe, at der forelå en ulovlig tilstand, som skulle ophøre. Aftalen af 24. marts 2006 er efter statsforvaltningens opfattelse ikke et tilstrækkeligt forsøg på at bringe den ulovlige tilstand til ophør.

5 5 Statsforvaltningen er opmærksom på, at det ifølge Miljøstyrelsens vejledning om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven er muligt at komme med en henstilling/tilkendegivelse af et utilfredsstillende miljøforhold. Dette skal særligt anvendes, hvor der ikke er tale om en egentlig overtrædelse af loven eller givne vilkår. Henstilling skal dog udformes således, at den opfylder kravene til en forvarsling. Det fremgår videre af vejledningen, at henstillinger kun bør benyttes én gang i forhold til et utilfredsstillende miljøforhold, idet gentagne henstillinger vil svække tilsynsmyndighedens stilling i en eventuel straffesag. Det fremgår videre, at klart ulovlige forhold altid bør håndhæves konsekvent ved at meddele påbud eller forbud, og at forsætlige og groft uagtsomme forhold bør anmeldes til politiet. Statsforvaltningen finder ikke, at Vejen Kommune har godtgjort, at kommunen har haft grund til at tro, at en aftale/henstilling ville efterkommes. Det er overordnet set statsforvaltningens opfattelse, at kommunens anvendelse af administrative retsmidler og aftaler ikke har været tilstrækkeligt til at få et ulovligt forhold bragt til ophør. Det er derfor samlet set statsforvaltningens opfattelse, at Vejen Kommune i forbindelse med sit tilsyn med autoværkstedet [A] i perioden 1. januar 2004 til december 2006 har handlet i strid med lovgivningen. 3. Vejen Kommunes tilsyn efter 1. januar 2007: Statsforvaltningen konstaterer, at Vejen Kommune har udstedt to påbud til [A] efter autobekendtgørelsens 17, stk. 1, nr. 2, herunder givet påbud om udarbejdelse af en orienterende støjmåling efter miljøbeskyttelseslovens 72. Statsforvaltningen konstaterer endvidere, at Vejen Kommune på grund af stærkt støjende adfærd den 9. og 10. februar 2007 med udgangspunkt i indskærpelsen givet den 24. august 2006 har politianmeldt [A] for overtrædelse af bekendtgørelsens regler. Der er ikke et entydigt svar på, hvorledes de kommunale tilsynsmyndigheder bør forholde sig i forhold til en sag, der udover at være indbragt for det kommunale tilsyn, også er under strafferetlig behandling ved anklagemyndigheden. Det kan være sådanne særlige hensyn, der taler for, at tilsynsmyndigheden bør afgive en udtalelse, uanset sagen også under strafferetlig behandling. Anklagemyndighedens efterforskning har til formål at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar eller anden strafferetlig retsfølge er til stede, og at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse samt forberede sagens behandling ved retten. Da anklagemyndigheden således på samme måde som det kommunale tilsyn skal efterprøve lovligheden af kommunens handlinger i de konkrete sager, finder statsforvaltningen det rettest ikke udtalelse sig vedrørende denne del, så længe sagen verserer ved anklagemyndigheden. Statsforvaltningen konstaterer dog samtidig, at klagerne over [A] er fortsat i samme omfang efter politianmeldelsen, og at der også udover støj nu også klages over vask af biler og udledning af spildevand i offentlig kloak.

6 6 Statsforvaltningen har derfor anmodet Vejen Kommune om at oplyse, hvad kommunen agter at foretage i den anledning, herunder om kommunen har overvejet at bringe autoværkstedsbekendtgørelses 5, stk. 5, i anvendelse, hvorefter bekendtgørelsens regler kan skærpes yderligere, hvis virksomheden ligger i et forureningsfølsomt område. Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 rettede De på vegne af Deres klient A henvendelse til Velfærdsministeriet bl.a. med klage over, at Statsforvaltningen Syddanmark i forbindelse med behandling af sagen ikke har iagttaget reglerne i forvaltningslovens 19, 21 og 25. Ved brev af 18. juli 2008 oplyste Velfærdsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om Deres klients eventuelle partsstatus i statsforvaltningens tilsynssag op til behandling. Velfærdsministeriet bad ved af 5. februar 2008 Statsforvaltningen Syddanmark om en udtalelse indeholdende oplysninger om, hvorvidt A efter statsforvaltningens opfattelse er part i sagen, samt i forlængelse heraf om A er blevet partshørt i forbindelse med statsforvaltningens behandling af sagen. Statsforvaltningen Syddanmark afgav ved brev af 17. april 2008 en udtalelse til Velfærdsministeriet, hvoraf det fremgår at: Forvaltningsloven gælder som hovedregel kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed... Statsforvaltningen har noteret sig, at Indenrigsministeriet i sin skrivelse af 28. august 1998 til samtlige tilsynsråd vedrørende forvaltningslovens afgørelsesbegreb i relation til de kommunale tilsynsmyndigheders virksomhed betragter sager, som de kommunale tilsynsmyndigheder realitetsbehandler, og hvor der træffes beslutning om iværksættelse eller ikke-iværksættelse af sanktioner, herunder begæring om tiltalerejsning, har karakter af afgørelser i forvaltningslovens forstand. Statsforvaltningen anser derfor udtalelsen af 2. oktober 2007 som en afgørelsessag i forvaltningslovens forstand. Forvaltningsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvem der skal anses for part i en afgørelsessag. Det antages almindeligt i den forvaltningsretlige litteratur, at kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat, men også andre, der har en afledt, men alligevel væsentlig og individuel afledt interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have partsstatus... Folketingets Ombudsmand er af den opfattelse, at spørgsmål om partsstatus i sager ved det kommunale tilsyn må afgøres på grundlag af de ovenfor almindeligt gældende betragtninger om kerneområdet for partsbegrebet..

7 7 FOB 2006, side 145 ff. omhandler spørgsmålet om en kommunes tilsyn efter taxilovens 4b med et taxibestillingskontor. Ombudsmanden betragtede en konkurrerende taxivognmand, som også udførte taxa kørselsopgaver, som part i sagen for det kommunale tilsyn. Ombudsmanden tog dog ikke stilling til, hvorvidt taxibestillingskontoret også var part i tilsynssagen. Der er så vidt ses ikke tidligere af Indenrigsministeriet eller Folketingets Ombudsmand taget stilling til spørgsmålet om den, der er underlagt tilsyn af en kommune f.eks. efter miljøbeskyttelsesloven, er part i de kommunale tilsynsmyndigheders sag om efterprøvelse af kommunens tilsyn efter loven. [A] er som adressat part i kommunens tilsynssag med virksomheden. Statsforvaltningen mener dog ikke, at denne partsstatus automatisk overføres i forbindelse med de kommunale tilsynsmyndigheders prøvelse af kommunens miljøtilsyn. Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er et offentligretligt tilsyn, der retter sig mod kommunerne i nærværende tilfælde specifikt kommunernes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. De kommunale tilsynsmyndigheder påser således, at kommunerne har overholdt de af lovgivningen fastsatte regler til sagsbehandlingens tilrettelæggelse, herunder om sagsbehandlingen har været i overensstemmelse med forvaltningsloven eller de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger. Det følger af miljøbeskyttelseslovens 65, at kommunernes tilsyn efter loven er et aktivt tilsyn, hvis tilrettelæggelse og omfang skal være udtryk for en forsvarlig administration af loven. Af det almindelige krav om forsvarlig administration følger at myndigheden skal foretage konkrete eftersyn og undersøgelser, når indholdet af en afgørelse indicerer et behov herfor. Herudover gælder, at kommunerne ligesom alle andre forvaltningsmyndigheder er underlagt officialmaksimen, der er et almindeligt gældende princip for forvaltningsmyndigheders sagsoplysning. Efter officialmaksimen påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed selv, eventuelt i samarbejde med de andre myndigheder, at fremskaffe de fornødne oplysninger i en sag eller at foranledige, at private, herunder eventuelle parter, medvirker til sagens oplysning, således at der kan træffes en materiel rigtig afgørelse. Officialmaksimen retter sig både mod det faktiske og det retlige grundlag i en sag. Således konkluderes, at det påhviler kommunerne (også) under udøvelse af et lovbestemt tilsyn at udfolde nødvendige og tilstrækkelige bestræbelser på at oplyse sagen fuldt ud herunder partshøre efter lovgivningen. I de kommunale tilsynsmyndigheders prøvelse af sagen indgår implicit en prøvelse af, om kommunen har overholdt sin partshøringsforpligtelse efter forvaltningsloven. I det omfang de kommunale tilsynsmyndigheder skulle have modtaget faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, som måtte antages ikke at være parten (eller kommunen) bekendt, ville de kommunale tilsynsmyndigheder have foretaget en høring af kommunen herover. Hvis kommunen skulle finde, at disse faktiske oplysninger ikke skulle give anledning til en reaktion til ugunst i forhold til eventuelle parter, følger der ikke en høringspligt af forvaltningslovens bestemmelser.

8 8 Havde forholdene givet anledning til en reaktion til ugunst fra kommunens side, uden at det af sagen fremgik, at kommunen havde hørt parten over oplysningerne, ville dette have indgået i statsforvaltningens udtalelse. Statsforvaltningen finder ikke, at der herudover skulle bestå en særlig pligt eller et særligt grundlag for at anse virksomheden i en miljøtilsynssag for part i de kommunale tilsynsmyndigheders sag. Det bemærkes i øvrigt, at det ikke hidtil har været praksis, at de kommunale tilsynsmyndigheder ved vurderingen af en kommunes tilsyn efter anden lovgivning har betragtet den virksomhed, institution eller andet, kommunen har blev ført tilsyn med, som part i sagen ved de kommunale tilsynsmyndigheder. Statsforvaltningen har således fulgt hidtidig praksis. Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt statsforvaltningen har sendt sagen i partshøring, inden vi afgav udtalelse, kan det således oplyses, at idet statsforvaltningen ikke betragter [A] som part i forvaltningslovens forstand i statsforvaltningens sag, som vedrører statsforvaltningens tilsyn med kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, har statsforvaltningen ikke på noget tidspunkt under sagens behandling foretaget en partshøring af [A]. Statsforvaltningen Syddanmark oplyste ved brev af 7. maj 2008, at statsforvaltningen ikke foretager videre, før ministeriets udtalelse i sagen foreligger. Statsforvaltningen Syddanmark har efterfølgende telefonisk til ministeriet oplyst, at Statsforvaltningen Syddanmark ikke har modtaget en udtalelse fra Vejen Kommune efter Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 2. oktober Statsforvaltningen Syddanmark har endvidere oplyst, at statsforvaltningen gennem pressen efterfølgende er blevet bekendt med, at A i 2008 nedbrændte. Til brug for behandling af sagen har ministeriet modtaget kopi af sagens akter samt tilhørende videobånd. Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse 1. Tilsynet med kommunerne varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende, jf. 47 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr.581 af 24. juni 2009). Det er således Statsforvaltningen Syddanmark, der fører tilsyn med Vejen Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans i forhold til statsforvaltningerne, herunder Statsforvaltningen Syddanmark. Ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som statsforvaltningen eller statsamtmanden i en sag, som statsforvaltningen har overtaget pr. 1. januar 2007 har udtalt sig om, op til behandling, og spørgsmål om lovligheden af statsforvaltningens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Der henvises til 48, 53, stk. 1, og 53a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

9 9 2. Det følger af forvaltningslovens 2, stk. 1, at loven gælder for behandling af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Det kan give anledning til tvivl, i hvilket omfang forvaltningsloven finder anvendelse på sager, der behandles af de kommunale tilsynsmyndigheder. Forvaltningsloven finder utvivlsomt anvendelse på behandlingen af sager, hvor tilsynsmyndighederne træffer afgørelse om annullation, jf. lovens 50 a, eller anvendelse af tvangsbøder, jf. lovens 50 b. Også sager, hvor tilsynsmyndigheden efter en realitetsbehandling beslutter ikke at anvende de nævnte sanktioner, synes at måtte være omfattet af forvaltningsloven. Spørgsmålet om forvaltningslovens anvendelse må af hensyn til eventuelle parters retsstilling kunne afgøres på et tidspunkt, der ligger før sagens afslutning. Også beslutning om anlæggelse af erstatningssag, jf. lovens 50 c, og beslutning om erstatningsretlig bod, jf. lovens 50 d, må anses for afgørelser i forvaltningslovens forstand, og forvaltningsloven synes at måtte finde anvendelse også på sager, der kan afsluttes med en af disse beslutninger. Forvaltningsloven synes også at finde anvendelse under behandlingen af en sag, hvor tilsynsmyndigheden ender med alene at afgive en vejledende udtalelse uden at tage stilling til et muligt spørgsmål om sanktionsanvendelse. Der henvises til den kommenterede styrelseslov s. 428 f, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 2. udgave. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes tilsyn med A skal behandles som en afgørelsessag omfattet af forvaltningslovens 2, stk Forvaltningslovens 19, stk. 1 er sålydende: 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Hvis en part i en sag ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der efter bestemmelsen i 19, stk. 1, ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne, og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der er pligt til at foretage partshøring, såfremt parten ikke kan antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af oplysninger, der er indgået i sagen. Høringspligten består altså, selv om parten kender de pågældende oplysninger. Herved opnås, at der gives parten mulighed for at kommentere, supplere eller korrigere oplysninger, som den pågældende ikke har været bekendt med indgik i myndighedens beslutningsgrundlag i denne sag. Der må i almindelighed antages af bestå en vis formodning for, at parten ikke har kendskab til, at en be-

10 10 stemt oplysning indgår i afgørelsesgrundlaget for en sag, medmindre parten selv har givet oplysningerne til brug for behandlingen af den pågældende sag, eller det i øvrigt klart fremgår af omstændighederne, at sådanne oplysninger indgår i afgørelsesgrundlaget. Der henvises til FT 1985/86, tillæg A, sp Afgrænsningen af, hvem der er parter i en tilsynssag, må foretages på grundlag af almindelige forvaltningsretlige regler, hvorefter det afgørende er, om en fysisk eller juridisk person har en væsentlig individuel retlig interesse i sagens udfald. En fysisk eller juridisk privatperson, der har en væsentlig individuel retlig interesse i, at tilsynsmyndigheden i form af en vejledende udtalelse og/eller sanktioner skrider ind over for en kommunal disposition, kan således uanset de offentligretlige interesser, der også varetages ved tilsynet være part i tilsynssagen. Det forhold, at en person ved sin henvendelse til tilsynsmyndigheden har givet anledning til, at tilsynsmyndigheden rejser en sag, er hverken en tilstrækkelig eller nødvendig forudsætning for, at vedkommende er part. Der henvises til den kommenterede styrelseslov s. 429, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010, 2. udgave. Forvaltningsloven indeholder ikke nærmere bestemmelser om, hvem der skal anses for part i en afgørelsessag. Det fremgår imidlertid af lovens forarbejder, at man har henholdt sig til den almindelige forståelse af begrebet i forvaltningsretlig litteratur og praksis. Det fremgår af den forvaltningsretlige litteratur og praksis, at kerneområdet for partsbegrebet er afgørelsens adressat, men også andre, der har en mere afledt interesse i sagens udfald, kan efter omstændighederne have partsstatus. Som en betingelse for det sidste antages det normalt, at den pågældende skal have en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Væsentlighedsbetingelsen ved fastlæggelse af partsbegrebet indebærer normalt, at der skal være et vist direkte forhold mellem den involverede interesse og parten. Partsstatus er dog ikke udelukket ved enhver form for afledt interesse. Der må foretages en konkret vurdering, hvorunder bl.a. mængden og arten af de led, der indgår mellem sagens udfald og den aktuelle betydning for den pågældende inddrages. I de tilfælde, hvor der opstår tvivl, om en person kan anses for part i en sag, må der navnlig lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald. Partsbegrebet omfatter som udgangspunkt i hvert fald den, hvis interesse i den verserende eller afgjorte sags udfald er af en sådan intensitet, at den efter forvaltningslovens almindelige regler gør den pågældende kompetent til at påklage afgørelsen til en rekursinstans eller til at indbringe den for domstolene. Der henvises til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave, 2. oplag 2001, s. 135 ff. og s. 271 ff, Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Sagsbehandling, 5. udgave (2001), s. 171 ff og Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 61 ff.

11 11 4. For at afgøre, hvorvidt Deres klient er at anse for part i Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes håndtering af det udførte miljøtilsyn, er det således afgørende, om Deres klient kan anses at have en sådan væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, samt hvor nært denne interesse er knyttet til sagens udfald. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at A har en væsentlig og individuel interesse i Statsforvaltningen Syddanmarks sag om Vejen Kommunes håndtering af det konkrete udførte miljøtilsyn med A. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har noteret sig, at sagen vedrører Vejen Kommunes konkrete miljøtilsyn med en bestemt virksomhed. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at A s interesse i sagen har nær tilknytning til udfaldet af sagen, idet udfaldet af sagen har væsentlig betydning for driften af A og betingelserne for driften af virksomheden. A har således en væsentlig økonomisk interesse i sagens udfald. Ministeriet har således lagt vægt på, at statsforvaltningen for så vidt angår tilsynet i perioden 1. januar 2004 til december 2006 har fundet, at kommunen skulle have anvendt mere tilstrækkelige administrative retsmidler og aftaler i forhold til A og for så vidt angår kommunens miljøtilsyn fra januar 2007, har anmodet Vejen Kommune om at oplyse, hvorvidt kommunen overvejer at bringe autoværkstedsbekendtgørelsens 5, stk. 5, i anvendelse, hvorefter bekendtgørelsens regler kan skærpes yderligere i forhold til A. Hvorvidt Statsforvaltningen Syddanmark skulle have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, er det afgørende, om der er tale om oplysninger til ugunst for den pågældende part og af væsentlig betydning for sagens afgørelse, samt om Deres klient i givet fald kan antages at være bekendt med, at disse oplysninger indgik i Statsforvaltningen Syddanmarks beslutningsgrundlag. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Statsforvaltningen Syddanmark burde have foretaget partshøring efter forvaltningslovens 19, stk. 1, af A, inden statsforvaltningen afgav udtalelse i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at statsforvaltningen i forbindelse med udtalelsen vedrørende tilsynet i perioden 2004 til december 2006 har lagt vægt på en række faktiske oplysninger til ugunst for A, idet statsforvaltningen har lagt vægt på det af kommunen observerede i forbindelse med tilsynsbesøg og henvendelser til A, samt de indkomne klager fra B med tilhørende videobånd/cd-materiale, som A ikke ses at være bekendt med er indgået i sagen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag meddelt statsforvaltningen ministeriets retsopfattelse. Ministeriet foretager herefter ikke yderligere i sagen. Vejen Kommune og B er samtidig orienteret om ministeriets retsopfattelse. Med venlig hilsen Pernille Christensen

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 19. maj 2008 til en borger 19-05- 2008 De har den 16. april 2008 rejst en række spørgsmål i punkt 1-4 til statsforvaltningen vedrørende omstændighederne i forbindelse med regionsrådsformandens

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø

Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Skanderborg Kommune 3. maj 2016 Advokat Mads Kobberø Virksomhedstyper 1. Godkendelsespligtige Reguleres af miljøgodkendelser med vilkår. Dvs. upfront regulering 2. Ikke-godkendelsespligtige virksomheder

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 2. oktober 2007 til en borger: De har klaget over Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven

Statsforvaltningens skrivelse af 2. oktober 2007 til en borger: De har klaget over Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven Statsforvaltningens skrivelse af 2. oktober 2007 til en borger: De har klaget over Vejen Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med virksomheden H. Statsforvaltningen har nu afsluttet sagens behandling.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter.

Baggrund De private fællesveje E vej, J vej, del af R vej og del af Re vej ligger på ejendommen matr.nr U Kvarter. Dato 4. juli 2014 Dokument 14/03258 Side Afgørelse - Klage over indførelse af parkeringszone i området Re vej, E vej, J vej, R vej og T vej 44-66 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 2. marts 2014,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98.

Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014, om istandsættelse af den private fællesvej N vej 96-98. Dato 11. september 2014 Dokument 14/10156 Side Klage over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014 om istandsættelse Du har på vegne af dine klienter S og L, klaget over Kommunens afgørelse af 19. juni 2014,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2008 til Socialpædagogernes Landsforbund 23-10- 2008 Socialpædagogernes Landsforbund/Sydjylland (SL) har i brev af 26. marts 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade 26. Dato 11. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/04947-23 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over påbud om beskæring af beplantning, Storegade

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Rettevejledning til AO om Lilleskolen

Rettevejledning til AO om Lilleskolen Rettevejledning til AO om Lilleskolen 1. Formelle mangler ved kommunens afgørelse 1.1. Myndighedsinhabilitet Storborg Kommune er både ansøger og kompetent myndighed efter byggeloven. Der foreligger derfor

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Folketingets Ombudsmand Gammel Torv 22 1457 København K. Vedrørende Deres j.nr. 2008-3903-114/SH4.

Folketingets Ombudsmand Gammel Torv 22 1457 København K. Vedrørende Deres j.nr. 2008-3903-114/SH4. Folketingets Ombudsmand Gammel Torv 22 1457 København K 27-03- 2009 Vedrørende Deres j.nr. 2008-3903-114/SH4. Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. februar 2010 anmodet Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 27. november 2007 til en borger: 27-11- 2007 De har ved brev af 28. august 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere