Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008"

Transkript

1 Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, 5. november 2008 Partierne bekræfter aftalen om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling fra 2. november 2006, herunder at forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbygning og erhvervsudvikling og dermed et grundlag for fortsat vækst og velstand. Med denne aftale udmønter partierne i alt mio. kr. i 2009, mio. kr. i 2010, 609 mio. kr. i 2011 og 594 mio. kr. i Tabel 1. Fordeling af midler fra globaliseringspuljen til forskning og udvikling Mio. kr. (pl-2009) * 2011* 2012* I alt Basisbevillinger Fri Forskning Strategisk Forskning heraf energiaftale Forskningsinfrastruktur, overhead og medfinansiering Innovation/videnspredning Internationalisering Øvrige - Dansk Center for Havforskning Ufordelt reserve * Inkluderer 50 mio. kr. ekstra fra pl-regulering af den ufordelte reserve i Midlerne fordeler sig på hovedområderne som vist ovenfor i tabel 1. Partierne er enige om i fællesskab at etablere et solidt fagligt grundlag forud for de fælles drøftelser om de fortsatte udmøntninger til forskning fra globaliseringspuljen, som skal gennemføres i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2010 og de efterfølgende år. I dette grundlag skal blandt andet indgå de evalueringer af forskningsinitiativerne, som er aftalt i globaliseringsaftalen af 2. november Endvidere gøres der status for den hidtidige opbygning af forskningskapacitet som grundlag for at kunne vurdere behovet for fremadrettede tiltag. Denne status skal blandt andet omfatte udbygningen af ph.d.-uddannelserne og post doc.-stillingerne. Derudover skal der indgå en analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering, for så vidt angår balancen mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler med tanke på institutionernes dispositionsmuligheder og planlægningshorisont. Der gøres også status for arbejdet med udviklingen af forskningens kvalitet f.eks. i form af UNIK-initiativet samt FORSK-2015 som prioriteringsgrundlag og præmiering af dansk 1

2 deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. I sammenhæng hermed følges op på spørgsmålet om fordeling af basismidler efter resultat med tilhørende forslag til indikatorer. Desuden belyses effekten af initiativerne til øget videnspredning til virksomhederne. Partierne er enige om at gennemgå det faglige grundlag inden udgangen af juni Disse drøftelser er retningsgivende for det oplæg til udmøntning af forskningsmidler fra globaliseringspuljen, som regeringen skal udarbejde i august-september. Derefter vil partierne i oktober 2009 foretage en større udmøntning af forskningsreserverne i globaliseringspuljen. En samlet oversigt over fordelingen af midlerne fremgår af bilagstabel 1. 1 Basismidler Der tilføres yderligere 287 mio. kr. i 2009, 718 mio. kr. i 2010, 609 mio. kr. i 2011 og 594 mio. kr. i 2012 til basismidler til forskning. Partierne er enige om, at der i de kommende år skal ske en yderligere forøgelse af basismidler til forskning. I lyset af den evaluering af globaliseringsindsatsen, der allerede er besluttet, er partierne enige om ved finanslovsforhandlingerne for 2010 at overveje forholdet mellem basismidler og konkurrencemidler. 1.1 Basismidler til universiteterne Der tilføres yderligere 275 mio. kr. i 2009 og 595 mio. kr. i 2010 til universiteternes basismidler. Niveauet for basismidler til universiteterne i 2010 videreføres uændret i 2011 og 2012, hvilket indebærer, at der afsættes 609 mio. kr. i 2011 og 594 mio. kr. i 2012 af den uudmøntede reserve samt ved at medregne 50 mio. kr. i 2010-pl allerede nu i 2011 og Det betyder, at basismidlerne som minimum udgør mio. kr. i 2009 og mio. kr. hvert år i perioden Herudover udestår uudmøntede reserver fra globaliseringspuljen på mio. kr. i 2010, mio. kr. i 2011 og mio. kr. i Der er enighed om, at tilvæksten i basismidler til universiteterne i 2009 fordeles efter den kendte fordelingsnøgle Partierne noterer sig, at regeringen vil fremlægge et forslag til en ny fordelingsnøgle fra Dette forslag er udgangspunktet for de drøftelser med partierne bag globaliseringsaftalen, der indledes i foråret 2009, når den bibliometriske indikator foreligger. 1.2 Basismidler til IT-Universitetet Der afsættes 10 mio. kr. i 2010 som ekstra basismidler til IT-Universitetet. Midlerne skal forskningsmæssigt understøtte it-bacheloruddannelserne. Der blev i globaliseringsaftalen fra 2006 afsat midler for under den forudsætning, at der blev etableret i alt tre nye it-bacheloruddannelser på IT-Universitetet. I 2007 optog IT-Universitetet for første gang studerende på en ny bacheloruddannelse i softwareudvikling, og universitetet har netop søgt en anden it-uddannelse akkrediteret. 2

3 1.3 Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv. Der afsættes basismidler 9 mio. kr. i 2009 og 10 mio. kr. i 2010 til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA), Statens Seruminstitut og Kennedy Centret. Der afsættes samtidig 3 mio i 2009 og 2010 som basisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservatorier og biblioteksskoler. 1.4 Præmiering af internationalt forskningssamarbejde Der afsættes 100 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre øget hjemtagning af EU-midler samt for at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner. Der blev i aftalen fra 2006 afsat midler i til etablering af en pulje, som fordeles til universiteterne i forhold til en række parametre på det internationale område. Puljen belønner de universiteter, som forholdsmæssigt har størst succes med hjemtagning af forskningsmidler fra EU's forskningsprogrammer. Midlerne udmøntes som basismidler til institutionerne. 2 Fri forskning Der afsættes i alt 77 mio. kr. i 2009 og 136 mio. kr. i 2010 til fri forskning. 2.1 Det Frie Forskningsråd Der afsættes yderligere 60 mio. kr. i 2009 og 109 mio. kr. i 2010 til Det Frie Forskningsråd. Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egne initiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence. Partierne noterer sig, at regeringen i de kommende forhandlinger for 2010, 2011 og 2012 vil lægge vægt på at styrke indsatsen i forhold til blandt andet yngre forskertalenter gennem konkurrencestrengen via Det Frie Forskningsråd. Det er forventningen, at Det Frie Forskningsråd i 2009 vil forberede en sådan styrket indsats. 2.2 EliteForsk-initiativet Der afsættes 12 mio. kr. i 2009 og 12 mio. kr. i 2010 til at videreføre EliteForsk-initiativet. EliteForsk-initiativet synliggør og belønner de bedste yngre talenter i Danmark via priser og informationsindsats. 2.3 Kvalitet og effekt i forskning Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre kvalitet og effekt i forskningen. Det er vigtigt at kunne måle og evaluere kvaliteten og effekten af dansk forskning. Der afsættes midler til at fortsætte den indsats, som blev sat i gang på baggrund af aftalen fra 2006, herunder midler til at synliggøre og dokumentere forskningskvalitet gennem offentliggørelse og udbredelse af evalueringsresultater, statistiske nøgletal for forskningskvalitet og tilsvarende. Hertil kommer udvikling af en bibliometrisk indikator til brug for dokumentation og analyser i blandt andet forskningsrådene og på universiteterne. 3

4 3 Strategisk forskning Der afsættes i alt 383 mio. kr. i 2009 og 624 mio. kr. i 2010 til strategisk forskning. Der er enighed om, at der i de kommende år skal ske en styrkelse af den strategiske forskning prioriteret inden for samfundsmæssigt centrale områder. FORSK-2015-processen udgør i den forbindelse et væsentligt grundlag for prioritering af indsatsen Det Strategiske Forskningsråd Der afsættes i alt 173 mio. kr. i 2009 og 154 mio. kr. i 2010 til forskning udmøntet af Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes inden for en række temaer, som alle har sit afsæt i FORSK Klima og miljø Der afsættes 43 mio. kr. i 2009 til forskning i fremtidens klima og klimatilpasning. Forskningen skal bidrage til at reducere usikkerheden omkring klimaforandringerne og effekterne heraf. Bevillingen foreslås udmøntet med henblik på etablering af et klimaforskningscenter. Endvidere foreslås bevillingen anvendt til klimatilpasningsforskning, som bl.a. kan understøtte lokale og centrale myndigheders arbejde med klimatilpasning. Der afsættes 10 mio. kr. i 2009 og 40 mio. kr. i 2010 til forskning i konkurrencedygtige miljøteknologier. Forskningen skal bidrage til udvikling af globale konkurrencedygtige miljøteknologier og til at skabe et renere miljø i og uden for Danmark samt understøtte erhvervslivets fremtidige eksport- og vækstmuligheder. Produktion og teknologi Der afsættes 45 mio. kr. i 2009 og 50 mio. kr. i 2010 til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Forskningen skal bidrage til fremtidig udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig biologisk produktion, der fremmer sundhed og rent miljø, samt bidrage til at realisere nye muligheder inden for økologi. Der afsættes 10 mio. kr. i 2010 til forskning i intelligente samfundsløsninger. Knap en tredjedel af stigningen i den danske arbejdsproduktivitet over de seneste år skyldes øgede investeringer i og udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Også fremover er der på mange samfundsområder store perspektiver i at udvikle nye løsninger baseret på IKT. Det gælder f.eks. inden for sundhed, uddannelse, energi og trafik, som er områder, der står over for store udviklingsmæssige udfordringer i de kommende år. Sundhed og forebyggelse Der afsættes 30 mio. kr. i 2009 og 20 mio. kr. i 2010 under temaet fra basal forskning til individualiseret behandling. Sygdomme skyldes ofte påvirkninger, der ligger mange år forud for sygdommens opdagelse. Forskningen kan skabe grundlag for mere individualiserede behandlinger, hvor behandlingen tilpasses den enkelte patient og derfor potentielt har en større effekt og muligvis en reduceret risiko for bivirkninger. Der afsættes 19 mio. kr. i 2010 til forskning i menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer. Menneskets sundhed og sikkerhed påvirkes af en lang række miljøfaktorer, f.eks. kemiske, fysiske eller mikrobiologiske. Forskningen kan bidrage til at reducere sundhedsskadelige påvirkninger gennem styrkelse af viden om miljøfaktorer og udvikling af nye metoder til risikovurdering og prioritering af indsatsen. Endelig kan 4

5 indsatsen bidrage til, at danske virksomheder får et forspring i konkurrencen på globale markeder, hvor sikkerhed og sundhed i stigende grad er i fokus. Innovation og konkurrenceevne Der afsættes 15 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens offentlige sektor. Den danske offentlige sektor står over for store udfordringer. Borgernes forventninger til den offentlige service stiger. En succesfuld udvikling af den offentlige sektor er afgørende for kvaliteten af den fremtidige velfærd. Forskningen kan bidrage til at udvikle en innovativ og nytænkende offentlig sektor, der evner at tilpasse sig fremtidens udfordringer. Viden og uddannelse Der afsættes 20 mio. kr. til forskning i Hvad virker? Evidens i praksis. Det er en central udfordring for den offentlige sektor at sikre høj kvalitet og effektiv ressourceudnyttelse. Forskningen kan bidrage til en mere systematisk videnbasering og dermed styrke grundlaget for god opgaveløsning inden for vigtige samfundsområder. Det forudsættes, at en væsentlig del af midlerne anvendes til evidensbaseret forskning i metoder til at modvirke (negativ) social arv i uddannelsessystemet. Mennesker og samfundsindretning Der afsættes 25 mio. kr. i 2009 til forskning i bæredygtig transport og infrastruktur. Forskningen skal bidrage til at udvikle og fremtidssikre transport- og infrastruktursystemer, som kan reducere forurening, trængsel og transporttid. 3.2 Klimaforskningscenter i Grønland Der afsættes 20 mio. kr. i 2009 og 15 mio. kr. i 2010 til etablering af et nyt klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis. Centret skal etableres i Grønland. Centeret kommer til at bestå af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved Grønlands Naturinstitut og 5-10 forskerstillinger (seniorforskere og post.doc). Forskerstillingerne tildeles af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) efter ansøgning. Forskerne forpligtes til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt ved Grønlands Naturinstitut eller Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde mm. i Grønland. 3.3 Opfølgning på energiaftalen Der er enighed om, at målet fra energiaftalen om at nå op på at anvende 750 mio. kr. i 2009 og 1 mia. kr. i 2010 fastholdes. Det betyder, at der af globaliseringsmidlerne afsættes 190 mio. kr. i 2009 og 455 mio. kr. i Midlerne fordeles mellem EUDP og Det Strategiske Forskningsråd i forholdet 60/40 i 2009 og 55/45 i Det danske bidrag til det fælles nordiske program for topforskning inden for klima, energi og miljø finansieres inden for energirammen. 5

6 4 Forskningsinfrastruktur, overhead og medfinansiering Der er enighed om at fastlægge overheadprocenten til 44 pct. fra Det betyder, at der i 2009 og 2010 afsættes henholdsvis 157 mio. kr. og 127 mio. kr. Midlerne til implementering af overheadreformen indbudgetteres fremover på finansloven. Der er enighed om, at der fra 2009 indføres et loft over, hvor meget medfinansiering der kan kræves fra forskningsinstitutionerne i forbindelse med forskningsrådenes tildeling af bevillinger. Loftet er på max. 10 pct. og gælder for bevillinger fra Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Endelig er der enighed om, at der i perioden skal ske en styrkelse af den satsning på forskningsinfrastruktur, som blev aftalt i november 2006 for perioden Innovation og videnspredning Der afsættes 48 mio. kr. i 2009 og 203 mio. kr. i 2010 til innovation og videnspredning. Midlerne anvendes blandt andet til at videreføre initiativer, der blev prioriteret i forbindelse med globaliseringsaftalen fra Der er enighed om, at bevillingsniveauet for innovation og videnspredning i 2009 og 2010 fastholdes, idet der skal tilføres yderligere midler til området i forlængelse af de evalueringer af indsatsen, som gennemføres i Aktiviteterne på området skal prioriteres således, at de også medvirker til at fremme den private sektors forsknings- og udviklingsindsats. Indsatsen skal tage afsæt i konklusionerne fra den rundbordsdrøftelse som videnskabsministeren gennemførte med repræsentanter fra erhvervslivet i september Partierne er enige i, at regeringen fortsætter sin dialog med det private erhvervsliv med henblik på, at erhvervslivet realiserer målet om, at den private sektors forskningsindsats udgør 2 pct. af BNP i Partierne er enige om at videreføre IDEA s aktiviteter i Partierne er enige om at anmode Danmarks Forskningspolitiske Råd om at belyse mulighederne for og eventuelt fremlægge forslag til at styrke samspillet mellem den private og den offentlige forskning. Det omfatter blandt andet en vurdering af behovet for udvikling af nye virkemidler. Her kan hentes inspiration fra udlandet, eksempelvis fra den såkaldte CITRIS-model. Analysen omfatter endvidere mulighederne for at sikre et godt samspil med de private forskningsbidrag, der tilvejebringes via private fonde mv. Danmarks Forskningspolitiske Råd kan inddrage eksterne interessenter i dette arbejde. Partierne vil drøfte resultatet af arbejdet medio Kontraktmidler til GTS-institutterne Der tilføres 40 mio. kr. i 2010 til kontraktmidler til GTS-institutterne. GTS-institutterne fungerer som nationale kompetencecentre inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder og tilbyder videnbaserede serviceydelser på erhvervslivets præmisser. GTS-institutterne udgør således et vigtigt instrument til at sprede og implementere ny viden og teknologi ikke mindst i forhold til den brede underskov af små og mellemstore virksomheder. 5.2 Samarbejde mellem forskning og erhverv Der tilføres 33 mio. kr. i 2009 og 123 mio. kr. i 2010 til samarbejde mellem forskning og erhverv. 6

7 For at løfte virksomhedernes forskning, udvikling og innovationskapacitet er der brug for fortsat at kunne etablere innovationskonsortier og innovationsnetværk mellem virksomheder og videninstitutioner. 5.3 Kommercialisering og entreprenørskab Der afsættes 15 mio. kr. i 2009 og 40 mio. kr. i 2010 til kommercialisering og entreprenørskab. Danske universiteter frembringer hvert år en mængde forskningsresultater, som på forskellig vis bidrager til udviklingen af det danske samfund. En del har også et forretningsmæssigt potentiale. Derfor afsættes midler til i 2010 at videreføre proof of concept-initiativet, som blev igangsat i forbindelse med aftalen om globaliseringspuljen fra Der afsættes desuden midler til at videreføre innovationsmiljøerne og opfinderrådgivningen. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til en samlet strategi for iværksætteri i hele uddannelsessystemet. I den forbindelse afsættes der midler til at medfinansiere udvikling af iværksætterforløb og uddannelsestilbud med fokus på iværksætteri. 6 Internationalisering Der afsættes 122 mio. kr. i 2009 og 127 mio. kr. i 2010 til understøttelse af internationalisering af dansk forskning. Midlerne skal dels understøtte institutionernes arbejde med hjemtagning af midler fra internationale finansieringskilder, og dels fremme forskermobilitet på tværs af landegrænser. Regeringen vil hvert halve år give en status for sine internationaliseringsinitiativer med henblik på drøftelse med partierne. 6.1 Lettere adgang til europæiske programmer Der afsættes 12 mio. kr. i 2009 og 2010 til at sikre lettere adgang til europæiske programmer. Der er behov for et markant løft i finansieringen af dansk forskning fra EU. EU- Kommissionen har udviklet en række nye, store strategiske satsninger med en mere erhvervsrettet profil på forskningsområdet end tidligere. For at sikre flere forskningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer er der behov for en intensiveret indsats. Der er samtidig behov for at videreføre den eksisterende netværksordning, der yder støtte til etablering af tværnationale netværk og konsortier med henblik på at søge midler fra EU s forskningsprogrammer. 6.2 Etablering af internationaliseringspulje for dansk forskning Der afsættes 50 mio. kr. i 2009 og 40 mio. kr. i 2010 til etablering af en internationaliseringspulje. Internationaliseringspuljen skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danske forsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde, at øge forskermobilitet og at få adgang til netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter: Indgåelse og implementering af bilaterale samarbejdsaftaler, etablering af et dansk universitetscenter i Kina, indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i 7

8 udlandet og etablering og drift af innovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner. 6.3 International rumforskning Der afsættes 60 mio. kr. i 2009 og 75 mio. kr. i 2010 til en national satsning på satellitbaseret jordobservation og klimaovervågning med særligt fokus på Arktis. Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESA s jordobservations- og klimaprogrammer. En sådan satsning vil kunne give værdifuldt udbytte for det danske samfund og rigsfællesskabet på en række områder. Indsatsen vil medføre markant forbedret overvågning af arktiske klimaforandringer, styrket forskning og forståelse af de globale klimaforandringer og deres virkning, forøget værdiskabende teknologisk og industriel innovation, udnyttelse af nye muligheder for skibstransport og råstofudvinding i Arktis og international branding af Danmark som klimanation. 7 Øvrige 7.1 Dansk Center for Havforskning Der afsættes 5 mio. kr. i 2009 til etablering og drift af Dansk Center for Havforskning. På baggrund af et gennemført udredningsarbejde etableres et dansk center for havforskning. En væsentlig begrundelse herfor er, at udnyttelsen af den eksisterende skibs- og udstyrskapacitet med betydelig økonomisk og forskningsmæssig fordel kan organiseres på en bedre måde end hidtil. 7.2 Institutioner skal skabe mere systematisk viden Der er enighed om, at bevillingerne til forskningstilknytning af professionshøjskolerne (institutioner skal skabe mere systematisk viden) skal drøftes i efteråret 2009 med henblik på at fastholde fokus på systematisk videnopbygning samt sikre en fortsat udvikling af ny viden om professionernes praksisfelt. 7.3 Undersøgelse af laboratoriestandarden på universiteterne Partierne konstaterer, at Videnskabsministeriet har iværksat en undersøgelse af laboratoriestandarden på landets universiteter under huslejeordningen. Undersøgelsen afsluttes ultimo 2008 og omfatter en registrering af laboratorierne, herunder deres standard i forhold til de aktuelle krav til moderne laboratorier. 7.4 Analyse af taxametrene for de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser Partierne konstaterer, at regeringen vil gennemføre en analyse af taxametrene for de humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser sammenlignet med andre universitetsuddannelser. Analysen vil indeholde en undersøgelse af rammevilkårene for de forskellige humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser, herunder en undersøgelse af de uddannelsesmæssige konsekvenser af finansieringen for disse forskningsbaserede uddannelser med den lave uddannelsestakst. Resultatet af analysen vil foreligge i juni

9 Bilagstabel 1 Globaliseringsmidler til forskning og udvikling (mio. kr.) * 2011* 2012* 1. Basismidler Basismidler til universiteterne Basismidler til IT-Universitetet 0 10 Basismidler til sektorforskningsinstitutioner Præmiering af internationalt forskningssamarbejde Fri forskning Det Frie Forskningsråd UNIK 0 0 EliteForsk-initiativet Kvalitet og effekt i forskning Strategisk forskning Det Strategiske Forskningsråd** Energi, klima og miljø 1. Fremtidens energisystemer (energiaftale) Fremtidens klima og klimatilpasning Konkurrencedygtige miljøteknologier Produktion og teknologi 4. Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter Intelligente samfundsløsninger 0 10 Sundhed og forebyggelse 8. Fra basal forskning til individualiseret behandling Menneskets sundhed og sikkerhed med miljø 0 19 Innovation og konkurrenceevne 14. Fremtidens offentlige sektor (velfærdsforskning) 0 15 Viden og uddannelse 16. Hvad virker? - Evidens i praksis (med fokus på social arv) 20 0 Mennesker og samfundsindretning 18. Bæredygtig transport og infrastruktur 25 0 Klimaforskningscenter i Grønland Forskningsinfrastruktur, overhead og medfinansiering Overhead Innovation/videnspredning Kontraktmidler til GTS 0 40 Samarbejde mellem forskning og erhverv Kommercialisering og entreprenørskab Internationalisering Lettere adgang til europæiske programmer Internationaliseringspulje Nordisk topforskning *** International rumforskning Øvrige Dansk Center for Havforskning 5 0 I alt Ufordelt reserve Aftale Resterende ufordelt reserve Administration af ovenstående 19,4 29,0 9,1 8, *) Inkluderer 50 mio. kr. ekstra fra pl-regulering af den ufordelte reserve i **) Totalsummen for midler til Det Strategiske Forskningsråd er eksklusiv midlerne fra energiaftalen, hvoraf en del afsættes til Det Strategiske Forskningsråd og en del til EUDP. ***) Midler til Nordisk topforskning i 2009 og 2010 finansieres inden for energirammen. 9

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 5. november 2009 Aftale om fordeling

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Offentlig forskning 8

Offentlig forskning 8 Offentlig forskning skaber ny viden, der danner grundlag for en mere innovativ og effektiv privat og offentlig sektor. Offentlig forskning udgør samtidig fundamentet i den forskningsbaserede undervisningsindsats.

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Direkte finansiering af dansk forskning

Direkte finansiering af dansk forskning Direkte finansiering af dansk forskning 2 3 Indhold Forord Forord 3 Offentlig investering i forskning balancen mellem direkte og konkurrenceudsatte forskningsmidler 4 International sammenligning: Direkte

Læs mere

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning

Bindinger på universiteternes basismidler til forskning Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 17. august 2009 KS Baggrundsnotat Bindinger på universiteternes basismidler til forskning I princippet skulle basismidlerne til universiteterne være

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 27. august 2013 Sag.nr. 2013-356 Dok.nr. ks/bba/db Finansloven for 2013 gav ro på økonomien på universiteterne,

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013

Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 Aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance om: Fordeling af forskningsreserven i 2013 8. november 2012 1 Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 Nyt kapitel A. Udmøntning af forskningsreserven

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011

DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011 DEAs oplæg til fordelingen af globaliseringsmidlerne i 2011 Uddannelse: Taxameterløft til alle lange videregående uddannelser på mindst otte pct. fuldt indfaset i 2012 Forskning: Markant løft i basisbevillinger

Læs mere

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening

FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening FORSK2020 strategisk forskning? Oplæg ved lektor Karsten Boye Rasmussen Djøfs overenskomstforening Fokus for den strategiske forskning FORSK2020-indspil skal være fokuseret på: Væsentlige samfundsmæssige

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2014 - KONSEKVENSER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET Regeringen fremlagde d. 27. august 2013 sit forslag til finansloven for 2014. Det er på mange måder en finanslov, der særligt

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne

Sekretariatet. Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Sekretariatet Fælles ph.d.-kampagne: Flere unge forskere til virksomhederne Den 17. november 2011 Dok.nr. ks/ka Kampagnen i hovedtræk AC foreslår, at der gennemføres en ph.d.-kampagne for at få flere virksomheder

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne

AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 2. oktober 2007 BBA/DINA AC s bidrag til Videnskabsministeriets Fremtidspanel om kvalitet og relevans af uddannelserne Arbejdsmarkedets kompetencebehov

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng

Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng Fremtidens løfterige forskningsområder i en dansk sammenhæng PPP-disposition: 1) Baggrund, formål, proces og resultat 2) Fremtidens intelligente og grønne transport 3) Modtagelse og anvendelse Baggrund:

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser

Høringssvar vedrørende talentudvikling på de videregående uddannelser 28. august 2012 JW Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Kontoret for uddannelsespolitik Att. fuldmægtig Torsten Asmund Sørensen Lundtoftevej 266 2800 Kgs. Lyngby Høringssvar vedrørende talentudvikling

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Internationalisering af universitetsuddannelserne

Internationalisering af universitetsuddannelserne Internationalisering af universitetsuddannelserne ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

EU, Danmark og det globale kapløb om viden

EU, Danmark og det globale kapløb om viden Organisation for erhvervslivet 14. april 29 EU, og det globale kapløb om viden AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK og KONSULENT TORSTEN ASBJØRN ANDERSEN, TNA@DI.DK Et konkurrencedygtigt kræver et

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov

Sekretariatet. Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Sekretariatet Ph.d.ernes arbejdsmarked udfordringer og videnbehov Resumé: Universiteterne har nu nået målet om at optage min. 2400 ph.d.er om året i 2010, men dermed rejser der sig nye udfordringer: Hvordan

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Har du forskningsideen?

Har du forskningsideen? det strategiske forskningsråd Har du forskningsideen? så har vi pengene! Det Strategiske Forskningsråd uddeler 900 mio. kr. til forskningsaktiviteter i 2011. Strategisk forskning Fokus på vidensopbygning

Læs mere

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder

Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Udvikling af nye lægemidler forudsætter forskningssamarbejde mellem læger og virksomheder Høring om klinisk forskning 2. november 2012 Formand for NSS Poul Jaszczak, overlæge, dr.med Fra statusrapporten

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD. Årsrapport. Dansk forskning Store globale udfordringer og store globale muligheder

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD. Årsrapport. Dansk forskning Store globale udfordringer og store globale muligheder DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Årsrapport 09 Dansk forskning Store globale udfordringer og store globale muligheder likationen kan hentes Publikationen på www.fi.dk kan eller hentes rekvireres på www.fi.dk

Læs mere

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING

智 合 STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING STRATEGI VIDENSAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG KINA 智 合 SAMMENFATNING FORORD Kina har i de seneste årtier placeret sig som en central aktør

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07

Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 15. november 2006 BBA/KS/KMR Sagsnr. 200600344 Fordelingen af globaliseringspuljen i forbindelse med FL07 Finansloven 2007 indeholder mange positive

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Fælles vækst. Mod til at prioritere dansk forskning

Fælles vækst. Mod til at prioritere dansk forskning Fælles vækst Mod til at prioritere dansk forskning Oplæg til forskningspolitisk seminar 9. marts 2012 Udgivet af DI Redaktion: Jonas Orebo Pyndt Tryk: DI ISBN 978-87-7353-945-3 100.03.12 2 Indledning I

Læs mere

Rådet for Teknologi og Innovation

Rådet for Teknologi og Innovation Rådet for Teknologi og Innovation Bevilger VTU s midler til innovation og videnspredning Medlemmer: Lars Mikkelgaard-Jensen (formand) Annette Toft (næstformand) Eva Berneke Thorkild E. Jensen Birgitte

Læs mere

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring

Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen. Opfølgning på velfærdsaftalen. Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen Opfølgning på velfærdsaftalen Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring 2. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti)

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark

Viden om innovation. Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Viden om innovation Konference om effekter af privat forskning og innovation i Danmark Tirsdag d. 22. september kl. 8.15 13.30 Moltkes Palæ Dronningens Tværgade 2 1302 Kbh. K. Program < 08.15 Netværksmorgenmad

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice

ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice ROSKILDE UNIVERSITET Ph.d.-administration og Forskningsservice GHD, 28/01/2013 Diskussionsoplæg til Akademisk Råd samt underudvalgene ØU og FOU RUCs eksterne indtægter hvordan kan vi gøre det bedre? 1.

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere