Rammeaftale. April Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale. April 2014. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2014-2017"

Transkript

1 Rammeaftale April 2014 Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) på den anden side fastlægger mål for SLKEs virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Aftalen indarbejdes på finansloven således: aftalte økonomiske rammer indarbejdes i form af bevillinger aftalt mission og vision indarbejdes i anmærkningerne aftalte mål for SLKEs opgaver indarbejdes i tabel 5 i anmærkningerne. Målene drøftes mindst én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. Såfremt der aftales ændringer af målene, indarbejdes disse ved førstgivne lejlighed på finansloven. 1. Økonomisk ramme Driftsbevilling Tabel 1 Hovedkonto Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2014-prisniveau Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) 133,8 133,9 131,0 127,2 123,5 + særlige aftalemidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Aftalens økonomiske ramme 133,8 133,9 131,0 127,2 123,5 Låneramme, løbende priser 20,3 20,3 20,3 20,3 Anlægsbevilling Hovedkonto Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2014-prisniveau Bevilling 138,1 136,8 136,7 136,5 136,5 Aftalens bevillingsmæssige grundlag er nærmere beskrevet i bilag Mission og vision Mission: Det er SLKEs mission at bevare vores bygningskulturelle arv i form af slotte, haver og andre kulturejendomme til glæde for eftertiden og samtidig nyttiggøre og formidle den til glæde for nutiden. Vi fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendommene. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er en del af Kulturministeriet, som består af et departement og knap 30 styrelser og kulturinstitutioner. Kulturministeriets mission: Gennem kunst og kultur skaber vi adgang til dannelse og udvikling for mennesker og samfund. Kulturministeriets vision: Kultur der beriger og bevæger.

2 2 Vision: I økonomisk stramme tider er der et meget begrænset råderum. Derfor vil SLKE ved hjælp af faglighed, innovation og en ny finansiel tilgang: Fastholde eller forbedre vedligeholdelses- og driftsniveauet på slotte og i haver. Skabe en positiv udvikling og give flere besøgende bedre oplevelser. Drive og vedligeholde Kulturministeriets ejendomme, så der skabes mere kultur for pengene. 3. Opgaver og mål SLKEs opgaver er følgende: Kulturforvaltning, som kan opdeles i to: o Drift, vedligeholdelse, genopretning og restaurering af egne bygninger og haver/haveanlæg. o Formidling af slotte og haver for publikum/offentligheden. Drift af Kulturministeriets solistejendomme. Myndighedsopgaver (sekretariatsfunktion for Statsinventarieudvalget). Koncernopgaver (Koncern-IT-funktion, Koncernindkøbs- og Udbudsfunktion, byggesagsrådgivning samt ministeriets energikoordinator (MEK). Med udgangspunkt i mission og vision er der aftalt nedenstående mål for SLKEs udadvendte opgaver. Målene indarbejdes som tabel 5 i anmærkningerne på finansloven. Opgaver Mål Kulturforvaltning Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres. Flere besøgende skal have bedre oplevelser og brugen af ejendomme og haver skal øges. Opgaver løses bedst og billigst. Drift af Kulturministeriets solistejendomme Koncern og Myndighedsopgaver Drift og vedligeholdelse af kulturejendommene bliver effektiviseret. Koncern IT sikrer bedre udnyttelse af midler til it. Kunderne er tilfredse med leverancerne fra SLKE s koncernfunktioner. SLKE s leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver. Vision og mål er formuleret på baggrund af Styrelsens omverdensanalyse og strategi, som er tilgængelig på og vedlagt som bilag 2. Resultatmålene er operationaliseret i operationelle mål med tilhørende indikatorer, jf. bilag 3, som lægges til grund for SLKEs resultatrapportering og vurderingen af målopfyldelsen. 4. Rapportering af resultater Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til SLKEs resultater og virksomhed. Som led heri rapporterer SLKE om opnåede resultater og opfyldelse af målene efter de til enhver tid gældende regler og retnings-

3 3 linjer herfor. Rapporteringen drøftes med departementet og danner grundlag for departementets resultatopfølgning. SLKE skal uafhængigt heraf underrette ministeriet, hvis der i årets løb opstår risiko for, at styrelsen ikke vil kunne opfylde sit formål, eller hvis de faglige eller økonomiske resultater i året forventes at skulle vurderes som ikke tilfredsstillende, jf. ministeriets politik for resultatstyring. Strategien er ikke en del af aftalen og kan justeres i perioden, men ved ændringer af centrale elementer skal ministeriet orienteres. 5. Aftalens status Denne rammeaftale er ikke en kontrakt i juridisk forstand. Der ændres ikke ved ministeransvaret og de almindelige instruktionsbeføjelser i forholdet mellem departement og institutionen. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. Departementet kan tilbagekalde eller ændre aftalen eller dele heraf i kraft af de almindelige instruktionsbeføjelser. Som udgangspunkt skal mindre ændringer af ansvarsområde eller af aftalte målsætninger håndteres inden for de aftalte bevillingsmæssige rammer. Det samme gælder for mindre bevillingsmæssige ændringer, som i udgangspunktet ikke giver anledning til en ændret opgavesammensætning eller ændringer i de krav, der stilles i forbindelse hermed. Større ændringer af Styrelsen for Slotte og Kulturejendommes opgaver eller af aftalte målsætninger vil altid give anledning til en genforhandling af institutionens økonomiske rammer. Omfattende ændringer i SLKEs økonomiske rammer vil kunne give anledning til en genforhandling af målene i aftalen. Rammeaftalen er ikke til hinder for, at der sker tilførsel eller bortfald af bevillinger i forbindelse med ressortændringer. Den 2014 Kulturministeriet Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Marie Hansen Departementschef Anders V. Møller Direktør Bilag Bilag 1: Økonomisk grundlag Bilag 2: SLKEs strategi for Bilag 3: Operationelle mål og indikatorer

4 4 Bilag 1 Økonomisk grundlag Budget - driftsbevilling Tabel 1 Hovedkonto Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2014-prisniveau Nettoudgiftsbevilling 133,8 133,9 131,0 127,2 123,5 + kontraktmidler (finanslovsbevillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoudgiftsbevilling i alt 133,8 133,9 131,0 127,2 123,5 Driftsindtægter 89,0 72,4 72,4 72,4 72,4 Andre indtægter (tilskud m.v.) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Forbrug af reserveret bevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tipsmidler i medfør af resultatkontrakt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruttobevilling 224,8 208,3 205,4 201,6 197,9 Overført overskud primo 28,8 13,5 11,0 11,0 11,0 Til disposition i alt 253,6 221,8 216,4 212,6 208,9 Omkostninger i alt 240,1 210,8 205,4 201,6 197,9 - heraf forbrug af overført overskud 15,3 2,5 0,0 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 13,5 11,0 11,0 11,0 11,0 Investeringsbudget Tabel 2 Budget Budget Budget Budget Mio. kr Langfristet gæld primo 18,0 18,0 18,0 18,0 + anskaffelser 4,1 4,3 4,0 3,7 + tilgang fra bygge- og IT-kredit 0,0 0,0 0,0 0,0 - afdrag på langfristet gæld 4,1 4,3 4,0 3,7 Langfristet gæld ultimo 18,0 18,0 18,0 18,0 Bygge- og IT-kredit primo 0,0 0,0 0,0 0,0 + igangværende projekter 0,0 0,0 0,0 0,0 - overførte projekter til langfristet gæld 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygge- og IT-kredit ultimo 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet gæld 18,0 18,0 18,0 18,0 Låneramme 20,3 20,3 20,3 20,3 Udnyttelsesgrad i pct. 88,7% 88,7% 88,7% 88,7% Opgavefordelt budget Tabel 3 Omkostninger (brutto) Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2014-prisniveau Generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner 47,5 44,7 44,0 43,4 42,9 Kulturforvaltning mv. 162,1 136,2 131,5 128,3 125,1 Myndighedsopgaver 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koncernopgaver 29,6 28,9 28,9 28,9 28,9 I alt 240,1 210,8 205,4 201,6 197,9

5 5 Personale Tabel Årsværk Anlægsbevilling Tabel 5 Hovedkonto Regnskab Budget Budget Budget Budget Mio. kr., 2014-prisniveau Ordinære driftsomkostninger 156,8 155,5 152,0 160,7 136,5 Anlægsaktiver (anskaffelser) 115,2 35,4 18,0 1,7 0,0 Udgift 272,0 190,9 170,0 162,4 136,5 Forbrug af videreførsel 72,1 39,9 28,3 25,1 0,0 Donationer 61,8 14,2 5,0 0,8 0,0 Indtægt 133,9 54,1 33,3 25,9 0,0 Bevilling (netto) 138,1 136,8 136,7 136,5 136,5

6 Udvikling og formidling af de kongelige slotte og slotshaver Strategi for april 2014 Forretningsøkonomi og udvikling MJU Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) er en ejendomsvirksomhed, der vedligeholder, restaurerer, udvikler og formidler statens slotte og haver. 1. SLKE s mission Det er vores mission at bevare vores bygningskulturelle arv i form af slotte, haver og andre kulturejendomme til glæde for eftertiden og samtidig nyttiggøre og formidle den til glæde for nutiden. Vi fokuserer på en levende og nutidig anvendelse af kulturejendommene. 2. SLKE s vision I økonomisk stramme tider er der et meget begrænset råderum. Derfor vil vi ved hjælp af faglighed, innovation og en ny finansiel tilgang: Fastholde eller forbedre vedligeholdelses- og driftsniveauet på slotte og i haver. Skabe en positiv udvikling og give flere besøgende bedre oplevelser. Drive og vedligeholde Kulturministeriets ejendomme, så der skabes mere kultur for pengene. 3. Hovedopgaver SLKE har fire hovedopgaver: Kulturforvaltning, som kan opdeles i to: o Drift, vedligeholdelse, genopretning og restaurering af egne bygninger og haver/haveanlæg. o Formidling af slotte og haver for publikum/offentligheden. Drift af Kulturministeriets solistejendomme. Koncern- og myndighedsopgaver (Koncern-IT-funktion, Koncernindkøbs- og Udbudsfunktion, byggesagsrådgivning, ministeriets energikoordinator (MEK) samt sekretariatsfunktion for Statsinventarieudvalget). 4. Strategiske mål SLKE s resultatmål for perioden : Kulturforvaltning: Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres.

7 Side 2 af 13 Flere besøgende skal have bedre oplevelser og brugen af ejendomme og haver skal øges. Opgaver løses bedst og billigst. Drift af Kulturejendomme: Drift og vedligeholdelse af kulturejendommene bliver effektiviseret. Koncern- og myndighedsopgaver: Koncern-IT sikrer bedre udnyttelse af midler til it. Kunderne er tilfredse med leverancerne fra SLKE s koncernfunktioner. SLKE s leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver Kulturforvaltning SLKE forvalter en betydelig del af Danmarks kulturarv og nationale monumenter. Slottene er gesamtkunstwerker, hvor forståelsen af anlæggene er båret af stærke sammenhænge mellem bygningernes arkitektoniske hierarki, udsmykninger og dekorationer, haveanlæg og interiører. De kommende år suppleres SLKE s ejendomsopgaver med forvaltningen af Kulturministeriets ejendomme. Bygningerne rummer statens kunstsamlinger og historiske kulturinstitutioner og er ikoner for landets og de enevældige kongers kunstneriske formåen. Samlet set forvalter SLKE en bygningsportefølje, som udgør en central og vigtig del af danskernes kulturelle og historiske identitet og selvopfattelse. Med dette som udgangspunkt er det styrelsens mål at bevare den betroede bygningsarv i form af slotte, haver og kulturejendomme til glæde for eftertiden, og udvikle og formidle den til glæde for nutiden. Fokus er på en levende og nutidig anvendelse med udgangspunkt i bygningernes bevaringsværdier Drift, vedligeholdelse, genopretning og restaurering af egne bygninger, slotshaver og haveanlæg SLKE s nuværende ejendomsportefølje omfatter ca. 30 ejendomme med et samlet areal på ca m2. Hertil kommer en portefølje af ca. 20 slotshaver og haveanlæg på i alt ca. 500 ha. Arbejdet med genopretnings- og restaureringsprojekter består f.eks. i at restaurere sandstensskulpturer, udskifte kobbertage, genoprette voldanlæg, vedligeholde murværk, restaurere interiører, retablere haveanlæg, installere tekniske anlæg mm. Eksempler på aktuelle genopretnings- og restaureringsprojekter er genskabelse af Brede Allé i Fredensborg Slotshave,

8 restaurering af Eremitageslottet, brandsikring af Chr. IV s Bryghus og indretning som Lapidarium, restaurering af Nyborg Slot og projekt Liv og Lys i Søndermarken. Side 3 af 13 Ejendommene bevares bedst, hvis de er i brug. Der af følger en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver, f.eks. drift og vedligeholdelse af varmeanlæg og andre tekniske anlæg, brand- og tyverisikring, vagt, rengøring, ejendomsadministration, vedligehold af slotshaver og haveanlæg m.m. Eksempler på konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver er: maling af vinduer og trappegange, rengøring i De Kongelige Repræsentationslokaler og Statsministeriet, vagtcentral på Amalienborg, forhandling af forpagtningsaftale med Krone B på Kronborg Slot, gartneropgaver i Urtehaven og i Orangeriet på Fredensborg Slot m.m. Arbejdet med at fastholde og forbedre vedligeholdelsestilstanden af den store og komplekse ejendomsportefølje kræver overblik over porteføljens tilstand og der af følgende finansieringsbehov, samt styring af byggeprojekterne, så vi får mest muligt for de penge, vi har til rådighed. Porteføljens tilstand De Kongelige Bygningsinspektører gennemfører hvert andet år bygningssyn på alle SLKE s fredede ejendomme, hvor de vurderer ejendommenes generelle tilstand og opgør behovet for vedligeholdelses- og restaureringsopgaver. På de øvrige ejendomme gennemføres bygningssyn hvert fjerde år. Som supplement til bygningssynene kortlægger SLKE bevaringsværdierne ejendommene. Kortlægningen af bevaringsværdierne anvendes ved gennemførelsen af vedligeholdelses- og restaureringsopgaver, og anvendes desuden i forbindelse med ansøgning om donationer og udbud af restaureringsopgaver. Tilstanden på flere af slottene er meget dårlig. Der forestår derfor nogle meget store bevarings- og genopretningsprojekter, f.eks. på Frederiksborg Slot og Kronborg Slot. Det samlede finansieringsbehov overstiger de årlige bevillinger på finansloven hen over de næste 10 år. SLKE har gode erfaringer med ansøgning om donationer fra private fonde, og vil i aftaleperioden fortsat arbejde målrettet med donationsansøgninger, der kan supplere de årlige bevillinger på finansloven. SLKE vil i løbet af 2014 etablere et samlet overblik over finansieringsbehovet til genopretning og efterfølgende forebyggende vedligehold for alle slotte og haver, som vil være baseline for måling af ejendommenes tilstand de efterfølgende år. Når der foreligger et samlet overblik vil SLKE etablere en fast proces for planlægning og prioritering af vedligeholdelses-

9 Side 4 af 13 og genopretningsopgaverne. I den forbindelse vil SLKE overveje om der kan opstilles mål for vedligeholdelsesstanden. Styring af byggeprojekter Professionel styring af byggeprojekter er en væsentlig forudsætning for at gennemføre projekterne til forventet pris, kvalitet og tid. For at understøtte byggeprojekterne har SLKE i 2013 udviklet en projektmodel, der bygger på best practice for branchen og understøtter alle faser i et projekt. Projektmodellen bliver implementeret i 2014, og vil blive løbende forbedret i dialog med vores samarbejdspartnere. I forbindelse med de konkrete genopretningsprojekter og vedligeholdelsesarbejder vil SLKE arbejde for at øge produktiviteten. I Hvidbog om bygningsrenovering står, at studier af byggesager (viser) et væsentligt potentiale for at effektivisere alene baseret på den store spredning i priser for samme typer af renoveringsopgaver, og i 1990 ernes Projekt Renovering blev det anslået, at det vil være muligt at opnå produktivitetsforbedringer på 15 % inden for renoveringssektoren 1. Som en af statens store bygherrer ser SLKE det som vores opgave at medvirke til at forbedre metoder til at øge produktiviteten i byggeriet. I strategiperioden vil vi desuden arbejde med videreudvikling af en professionel bygherreorganisation, hvor vi definerer former og rammer for samarbejde med eksterne rådgivere, arkitekter, entreprenører og håndværkere, så interne ressourcer anvendes bedst muligt. Resultatmål: Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres. Operationelle mål SLKE har en rullende plan for vedligehold og genopretning SLKE vil øge produktiviteten i byggeprojekter Indikatorer 1. I 2014 etableres et samlet overblik over behovet for genopretning og efterfølgende forebyggende vedligehold. 2. I 2015 etableres en fast proces for rullende planlægning af vedligehold og genopretning. Heri indgår bygningssyn, plan for vedligehold og evt. genopretning, prioritering, kortlægning af finansieringsbehov, beslutningsproces og opfølgning. 3. SLKE s projektmodel evalueres og forbedres mindst en gang årligt projekter revideres årligt mhp. registrering i byggeweb, budgetafvigelse, ændringsstyring og anvendelse af projektmodellen for byggeri. 5. SLKE opstiller i 2014 mål for produktivitet i byggeprojekter. 1 Hvidbog om bygningsrenovering, Bygherreforeningen og Grundejernes Investeringsfond, August 2011, side 67

10 Side 5 af Formidling af slotte og haver for publikum og offentligheden Målet med formidlingen af slotte og haver er at gøre bygninger og omgivelser levende og åbne for at formidle historien. Formidlingen er samtidig med til at synliggøre de kulturelle værdier, som SLKE forvalter, og på den måde skabe legitimitet i offentligheden for udgifterne til udvikling og restaurering. SLKE har fire typer af formidlingsvirksomhed, der tilsammen skal sikre bedre oplevelser, flere besøgende og en øget brug af ejendommene: 1. Besøgsvirksomhed på slottene 2. Fri adgang til slotshaverne 3. Formidling i forbindelse med restaureringsopgaver 4. Udlejning til events/arrangementer SLKE varetager selv formidlingsopgaverne på Christiansborg Slot, Kronborg Slot, Eremitageslottet, Fredensborg Slot, Chr. VII s Palæ og Chr. IV s Bryghus og stiller samtidig slotshaver m.fl. til rådighed for publikum og offentligheden. Hertil kommer formidling af Søfortet Trekroner, som SLKE har overtaget driftsansvaret for i Christiansborg Slot og Kronborg Slot er SLKE s største besøgssteder, hvor der i 2012 var hhv og besøgende. Det placerer de to slotte på hhv. 11. og 12. pladsen på listen over mest besøgte museer i Danmark 2. Brugerne vurderer den samlede oplevelse på de to steder højt, hhv. 8,7 og 8,3 på en skala fra 0-10, hvor 10 er bedst. I forlængelse heraf vil 97 % af gæsterne anbefale andre at besøge stederne 3. Den store interesse og den høje tilfredshed hos brugerne opfatter SLKE som tegn på, at formidlingen af slottene er levende og nutidig. Der er stor konkurrence om kunderne fra museumsmarkedet, hvor kulturtilbuddene hos andre arrangører gennemgår en rivende udvikling. Det skal vi kunne matche, hvis vi skal holde vores position. Hvor museerne har genstande, som formidles gennem historier i udstillinger, så er SLKE s genstande selve ejendommene og haverne med deres kultur-, arkitekturog kunsthistorie. Det giver nogle andre muligheder og udfordringer i tilrettelæggelsen af formidlingsaktiviteterne. 2 Museumsstatistik, Nyhedsbrev fra Danmarks Statistik, 13. juni National Brugerundersøgelse 2012, tns gallup.

11 Side 6 af 13 For at gøre indholdet af omvisningerne mere vedkommende for gæster på Christiansborg Slot er indholdet af omvisningerne ændret, så de i højere grad har fokus på de almene kulturhistoriske aspekter, fremfor de kunst- og arkitekturhistoriske aspekter. På Kronborg Slot har vi arbejdet med formidling via forskellige medier, f.eks. elektroniske formidlingsskærme samt film- og lysbilledshows, som også har til formål at nå et bredt publikum. På baggrund af erfaringerne fra arbejdet på de to slotte, vil vi fortsætte udviklingen af tilbuddene på de to slotte. Eremitageslottet blev efter en omfattende restaurering, åbnet for offentligheden i sommeren besøgte slottet i perioden juni-oktober. Eremitageslottet åbner permanent 3. juni Fredensborg Slot, Chr. VII s Palæ åbnes lejlighedsvis og Chr. IV s Bryghus blev åbnet midlertidigt i efterårsferien 2013 og åbner permanent 1. juni SLKE oplever en stor interesse hos publikum for at besøge nye steder. Vi arbejder derfor for at åbne flere steder for offentligheden og udvide åbningstiderne på de steder, der nu er åbne i begrænsede perioder. Formidlingen af haverne har en anden karakter. Mange af haverne er velbesøgte og benyttes til mange forskellige formål i respekt for stedernes egenart. I nogle haver er der opsat informationstavler om havernes historie o. lign., og om sommeren er der f.eks. rundvisninger i Fredensborg Slotshave. SLKE ønsker at tilbyde flere formidlingsaktiviteter i haverne og forventer, at webshoppen vil blive markedsføringsplatform for disse nye initiativer. SLKE nyttiggør også haverne ved at udleje dem til events/arrangementer. I 2012 og 2013 har SLKE åbnet nogle af haverne for store events/arrangementer. Arrangementerne har været velbesøgte og samtidig skabt stor omtale. På baggrund af erfaringerne fra de første arrangementer vil SLKE udvikle et koncept for arrangementer i haverne, så vi kan tilbyde kunderne attraktive rammer. Når SLKE gennemfører byggeprojekter på ejendomme og i haver opsætter vi information om projekterne ved byggepladsen. Informationen omhandler praktiske forhold om f.eks. adgang og begrænsninger i forbindelse med byggeriet, og informerer desuden om bevaringsformålet for projekterne, for også på den måde at legitimere projekterne. Det er også SLKE s opgave at sørge for, at de ejendomme vi ikke selv åbner for offentligheden bliver anvendt, så de gør størst mulig nytte set ud fra de kultur- og arkitekturhistoriske værdier og stedernes autenticitet. SLKE foretrækker lejere/brugere, der har et direkte formål med at formidle stederne. Samtidig vil SLKE fremover fastsætte lejepriserne, så de svarer til markedspriserne. I praksis kan

12 Side 7 af 13 det være vanskeligt at finde den optimale lejer, når et lejemål bliver tomt. Derfor udlejer SLKE også til andre formål, f.eks. konferencevirksomhed, caféer og restaurationer, værksteder, butikker, kontorer og boliger. Erhvervslejemål aftales tidsbegrænset for at give mulighed for at få fornyelse og egnede aktiviteter ind. Derved opnår vi en fleksibilitet, som udlejning til boligformål ikke giver i samme grad. Det er SLKE s mål, at formidlingsaktiviteter bidrager væsentligt til SLKE s indtægter. Derfor vurderer vi også alle formidlingsaktiviteter ud fra økonomiske kriterier. I strategiperioden vil vi have fokus på mersalg til de besøgende på Kronborg Slot og Christiansborg Slot. Det skal ske gennem: udvikling af slotsbutikkerne, etablering af webshoppen som fælles platform for markedsføring af alle SLKE s formidlingsaktiviteter, opsætning af info-standere, der giver de besøgende mulighed for selv at printe informationsfoldere, udvikling af koncept for private events/arrangementer samt forhøjelse af lejeindtægterne for faste lejemål, så de svarer til markedsprisen. Resultatmål: Flere besøgende skal have bedre oplevelser og brugen af ejendomme og haver skal øges. Operationelle mål SLKE vil fastholde brugertilfredsheden på Kronborg Slot og Christiansborg Slot. Besøgstal på Kronborg Slot og Christiansborg Slot stiger. Formidlingen af haverne øges. Flere besøgssteder er åbnet. Der er let adgang til information på flere sprog. Indtjeningen i butikkerne øges. Omsætningen i webshoppen stiger. Indikatorer 6. Brugertilfredsheden på slottene måles mindst en gang årligt og ligger på mindst 8,5 på en skala fra Besøgstallene på Kronborg Slot og Christiansborg Slot stiger årligt med 2 %. 8. I aftaleperioden øges antallet af omvisninger i haverne. 9. Der åbnes gennemsnitligt for et nyt besøgssted om året i perioden for rammeaftalen. 10. Der er opsat 5 info-standere med mulighed for print af informationsfoldere i Avancen på varesalg stiger med 5 % fra Alle typer af billetter i SLKE sælges i webshoppen fra % af alle billetter sælges i webshoppen i 2015.

13 Side 8 af Tværgående mål og indsatsområder Der er lagt stramme økonomiske rammer for SLKE s og andre offentlige institutioners virke. Det betyder, at økonomi og produktivitet får en fremtrædende rolle. SLKE s driftsbevilling var i mio. kr. Den årlige driftsbevilling falder med ca. 10 mio. kr. fra efteråret 2011 til 2017 svarende til ca. 8 %. Da en betydelig del af SLKE s udgifter er faste udgifter til lovpligtige tekniske servicekontrakter, ejendomsskatter o.lign. kræver det, at SLKE øger vores produktivitet, så vi får mest muligt ud af de midler, vi har til rådighed. SLKE s årlige finanslovsbevilling til anlægsarbejder bliver i perioden reduceret fra 251 mio. kr. til 136 mio. kr., dvs. at SLKE har 115 mio. kr. mindre svarende til godt 45 %. Det betyder, at aktivitetsniveauet bliver væsentligt lavere de kommende år, medmindre vi opnår særbevillinger og donationer til særlige restaureringsopgaver samtidig med at produktiviteten øges. Det er SLKE s erfaring, at vi kan opnå besparelser ved at hjemtage rådgivningsopgaver. Vi har i 2013 hjemtaget en række rådgivningsopgaver for byggeri, haver, teknik og sikring, hvor det allerede nu har vist sig økonomisk fordelagtigt. Vi forventer, at vi med fordel også kan insource andre opgaver, f.eks. visse vagtopgaver, vedligeholdelse af brandmateriel, samt opgaver for billedhuggere og stenhuggere. Insourcing kan desuden anvendes for at sikre adgang til, og uddannelse af, specialister, f.eks. klassiske billedhuggere. SLKE anvender en lang række materialer og tjenesteydelser til drift og vedligehold samt genopretning og restaurering af ejendommene. SLKE har stor erfaring med at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på en måde, så der opnås store fordele og besparelser ved outsourcing af opgaver. F.eks. har SLKE en meget fordelagtig aftale om sikringsydelser, der dækker alle SLKE s ejendomme. SLKE vil i 2014 udarbejde en sourcingstrategi for udvalgte opgaver, hvor det vurderes, hvilke opgaver vi i fremtiden skal insource, og hvilke vi skal outsource set ud fra vurderinger af markedspriser og udviklingen af disse. Ud fra erfaringer i 2014 vil vi de efterfølgende år vurdere potentialet for insourcing/outsourcing af andre opgaver. I vurderingerne vil vi medtage opgaver fra andre institutioner i Kulturministeriet, hvis det kan bidrage til bedre og billigere løsninger. I 2013 har SLKE gennemført et leverandørstyringsprojekt, som har til formål at opnå besparelser gennem systematisk leverandørstyring og opfølgning på compliance i kontrakterne. Det er vores forventning, at vi derved kan opnå besparelser. SLKE har i 2013 analyseret udvalgte virksomhedsprocesser for at øge den generelle produktivitet i opgavevaretagelsen. Projektet fortsætter i , hvor en række centrale opgaver vil blive gennemgået og forbedret, så ressourceforbruget nedsættes mest muligt. Herefter vil

14 Side 9 af 13 vi vurdere behovet for yderligere procesoptimering og opstille mål for resten af aftaleperioden. En væsentlig opgave de næste år bliver at stille information til rådighed for SLKE s interessenter og samarbejdspartnere via internet-løsninger. Derved letter vi f.eks. lejernes/brugernes adgang til egne data på el-, vand- og varmeforbrug, vedligeholdelsesplaner m.m. og SLKE sparer administrative ressourcer. Resultatmål: Opgaver løses bedst og billigst. Operationelle mål SLKE s udvikler og implementerer sourcingstrategi SLKE s leverandørstyring forbedres SLKE s interne processer optimeres SLKE s ejendomsadministration er professionel Indikatorer 14. Sourcingstrategi for SLKE er besluttet i 2014 mht.: a. Billedhuggere b. Stenhuggere/sandstensproduktion c. Vagt- og sikringsopgaver d. Brandmateriel 15. Højst 20 % af estimaterne for interne rådgiverydelser afviger mere end 10 %. 16. SLKE foretager fra 2014 årlig måling af compliance på kontrakter med årlig kontraktsum over kr. 17. SLKE indfører fra 2014 systematisk evaluering af leverandører. 18. SLKE har gennemgået og optimeret mindst 30 centrale virksomhedsprocesser i 2014 og SLKE giver adgang til ejendomsdata via internetløsninger, herunder energidata, for alle lejere/kulturejendomme i SLKE offentliggør centrale nøgletal (f.eks. antal byggesager, antal udbud) for virksomheden på hjemmesiden i Behandlingstiden for kreditorfakturaer nedbringes så højst 5 % af fakturaerne i 2016 har en behandlingstid på mere end 21 dage. I 2014 har højst 15 % af fakturaer en behandlingstid på mere end 21 dage. I 2015 har højst 10 % af fakturaer en behandlingstid på mere end 21 dage. 22. SLKE indfører autorouting af kreditorfakturaer i Der opstilles derefter mål for andelen af fakturaer, der autoroutes i resten af aftaleperioden. 23. Der er udarbejdet standardparadigmer for indgåelse af lejeaftaler i Der er optimeret processer for de væsentligste ejendomsadministrative opgaver i Energiregnskab er afstemt og afregnet senest to måneder

15 Side 10 af 13 efter modtaget slutopgørelse fra forsyningsselskabet Kulturministeriets solistejendomme I 2013 overtog SLKE drift og bygningsvedligehold af ejendommene fra Det Kongelige Teater, Statens Museum for Kunst og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Formålet med overdragelsen af drift- og vedligeholdelsesopgaverne til SLKE er at standardisere og effektivisere opgaverne, så der frigives ressourcer til institutionernes kerneopgaver, og så der bliver mere kultur for pengene. I løbet af 2014 overdrages drift og vedligehold af ejendomme fra yderligere syv kulturinstitutioner, bl.a. Nationalmuseet, Det Kgl. Bibliotek og Kunstakademiets Billedkunstskoler/Charlottenborg. Ejerskabet til bygningerne ligger fortsat uændret hos institutionerne. Kulturejendommene fra de i alt 10 institutioner har et samlet areal på ca m² og fordobler det samlede antal kvadratmeter, som SLKE drifter og vedligeholder. Obligatorisk omfatter overdragelsen af drift og bygningsvedligehold følgende områder: Udvendigt vedligehold (tag og fag) Drift og vedligehold af alle tekniske basisinstallationer (varme- og ventilationsanlæg, elevatorer o.l.) Renhold og snerydning Vedligehold af udearealer, terræn og haver I forbindelse med overtagelsen af drift- og vedligeholdelsesopgaverne gennemfører/opdaterer Den Kongelige Bygningsinspektør bygningssyn med det formål at identificere et eventuelt vedligeholdelsesefterslæb og dermed behovet for genopretning for at sikre bygningens stand. Den Kongelige Bygningsinspektør fastsætter endvidere det årlige beløb pr. m² til forebyggende vedligehold, der skal anvendes for at bevare den opnåede vedligeholdelsesstand efter genopretning. På baggrund af bygningssynene udarbejder SLKE forslag til vedligeholdelsesplaner for genopretning og forebyggende vedligehold, som kan danne grundlag for drøftelser med institutionerne, og institutionernes beslutninger om igangsættelse af hhv. genopretning og vedligeholdelsesarbejder. SLKE udarbejder desuden en samlet oversigt til Departementet for alle overtagne kulturejendomme, som kan anvendes til prioritering af centrale midler, bl.a. for den bygningsmasse, som er national ejendom. Hvis der ikke foretages løbende vedligehold vil der på ny opstå et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, som vil kræve en ny genopretningsindsats, og ikke blot som akkumuleret manglende vedligeholdelse, idet der ofte tilstøder forværrende skader og nedbrud af bygningsdele. SLKE overtager også de eksisterende tekniske servicekontrakter. Servicekontrakterne vil blive gennemgået for at vurdere, om vi ved genudbud af opgaverne kan opnå direkte besparelser og/eller administrative lettelser.

16 Side 11 af 13 SLKE vil også fokusere på gennemførelse af energibesparende tiltag på kulturejendommene. Udgifterne til energi er store, og der er generelt stort fokus på nedbringelse af statens energiforbrug. SLKE har i en årrække arbejdet med energibesparelser i vores egne ejendomme, og har således stor erfaring på området. Resultatmål: Drift og vedligeholdelse af kulturejendommene bliver effektiviseret. Operationelle mål SLKE udarbejder, ved overtagelse, plan for vedligeholdelse og genopretning for kulturejendommene SLKE reducerer udgifter til teknikydelser i kulturejendommene SLKE reducerer energiudgifterne i kulturejendommene Indikatorer 26. Planer er aftalt med institutionen senest 1 år efter overtagelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. Planen indeholder finansieringsbehov til genoprettende renovering, langsigtet niveau for vedligehold/m2, samt tidsplan. 27. Departementet får hvert år en samlet oversigt over behovet for genopretning og forebyggende vedligeholdelse for kulturejendommene. 28. SLKE gennemfører i 2014 mindst et udbud af teknikydelser for en eller flere af kulturejendommene. 29. SLKE igangsætter to optimeringsprojekter for energi (el, vand, varme) i Koncern- og myndighedsopgaver SLKE varetager en række koncernopgaver, hvor vi stiller specialister til rådighed som rådgivere for institutionerne under Kulturministeriet, og stiller desuden sekretariatsbistand til rådighed for Statsinventarieudvalget. Koncern IT varetager it-opgaverne for Departementet og Kulturstyrelsen, og har den koordinerende opgave i forhold til Statens IT, fører tilsyn med it-sikkerhed for ministerområdet, tilbyder på udvalgte forretningsområder drift og support af koncernsystemer og forhandler rammeaftaler for systemer til brug for Kulturministeriets institutioner. Den væsentligste opgave for Koncern IT i 2013 har været at styre overgangen til ny itplatform i samarbejde med institutionerne og Statens IT. Det betyder, at alle Kulturministeriets kunder hos Statens IT er overgået til en ny moderne it-platform. Koncern IT vil i 2014 og de kommende år arbejde for at få en stabil drift og service fra Statens IT og samtidig arbejde for at nedbringe institutionernes udgifter til it-arbejdspladser. Koncern IT forventer at indgå en rammeaftale for ESDH i 2014, der både tilgodeser mindre og større institutioner. Derudover forventer Koncern IT at stille en rapporteringsplatform til

17 Side 12 af 13 rådighed for Kulturministeriets institutioner, som kan levere ledelsesinformation der tilgodeser institutionsspecifikke forretningsbehov. Resultatmål: Koncern-IT sikrer bedre udnyttelse af midler til it. Operationelle mål Koncern-IT udarbejder ydelseskatalog Koncern-IT tilbyder ESDH til Kulturministeriets institutioner Koncern-IT følger op på forbruget af it-ydelser fra Statens IT Indikatorer 30. Koncern-IT har aftalt ydelseskatalog med koncernledelsen i Der er indgået rammeaftale med en leverandør af ESDH i Kulturministeriets institutioner tilbydes årlig opfølgning på forbruget af it-ydelser fra Statens IT mhp. nedbringelse af udgifterne. Koncernfunktionerne Koncern Udbud og Indkøb, Byggesagsrådgivningen og ministeriets energikoordinator (MEK) servicerer alle Kulturministeriets institutioner ved at stille særlige kompetencer til rådighed indenfor fagområder, de enkelte institutioner ikke har mulighed for at dække selv. Resultatmål: Kunderne er tilfredse med leverancerne fra SLKE s koncernfunktioner. Operationelle mål Kunderne er tilfredse med SLKE s leverancer Indikatorer 33. Årlige undersøgelser blandt institutionernes administrationschefer viser, at 75 % er tilfredse eller meget tilfredse med SLKE s leverancer. Det er Statsinventarieudvalgets opgave at føre tilsyn med de statsinventarier, der er stillet til rådighed for Civillisten. Statsinventarieudvalget består af et medlem udpeget af Civillisten og et andet medlem udpeget af Finansministeren. SLKE stiller sekretariatsbistand til rådighed for Statsinventarieudvalget. Udvalget skal sikre, at der til stadighed sker en løbende registrering og mærkning af alt statsinventar og dets placering i civillisteslottene. Udvalget træffer desuden beslutning om vedligeholdelses- og reparationsarbejder, kassation og eventuelle nyanskaffelser af statsinventar. Pt. består statsinventariet af ca genstande, hvor af mange af dem er opbevaret på depoter på Amalienborg Slot, Fredensborg Slot, Sorgenfri Slot og Flyvestation Værløse. Den bevillingsmæssige ramme for udvalget er forholdsvis lille, så udvalget prioriterer sekretariatets opgaver løbende. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at foretage en grundig gennemgang, udvidelse og kvalitetssikring af registreringerne af statsinventariet mhp. lettere

18 Side 13 af 13 fremtidig administration ifm. flytninger, udlån, vedligehold og kassation. De nye registreringer kommer således til at indeholde en kort beskrivelse af genstandene, ejerskab (civillisten eller staten), id, foto, materialer mm. Samtidig tages der stilling til eventuel kassation. Resultatmål: SLKE s leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver. Operationelle mål Statsinventar er registreret i database Uanvendeligt statsinventar er afhændet Indikatorer % af statsinventariet er gennemgået og registreret elektronisk i Arbejdet afsluttes helt i Uanvendeligt inventar er afhændet i 2015.

19 Bilag 3 Kulturforvaltning Resultatmål: Vedligeholdelsestilstanden på egne slotte og haver skal fastholdes eller forbedres. Operationelle mål Indikatorer SLKE har en rullende plan for vedligehold og genopretning 1. Der etableres et samlet overblik over behovet for genopretning og efterfølgende forebyggende vedligehold. 2. Der etableres en fast proces for rullende planlægning af vedligehold og genopretning. Heri indgår bygningssyn, plan for vedligehold og evt. genopretning, prioritering, kortlægning af finansieringsbehov, beslutningsproces og opfølgning. Samlet overblik Fast proces for planlægning. Opstille mål for efterfølgende år SLKE vil øge produktiviteten i byggeprojekter 3. SLKE s projektmodel evalueres og forbedres mindst en gang årligt. 4. Projekter revideres årligt mhp. registrering i byggeweb, budgetafvigelse, ændringsstyring og anvendelse af projektmodellen for byggeri. Antal projekter revideret. Projektmodel etableret x x x x SLKE opstiller mål for produktivitet i byggeprojekter. Opstille mål for efterfølgende år Resultatmål: Flere besøgende skal have bedre oplevelser og brugen af ejendomme og haver skal øges. Operationelle mål Indikatorer SLKE vil fastholde brugertilfredsheden på Kronborg Slot og Christiansborg Slot. Besøgstal på Kronborg Slot og Christiansborg Slot stiger. 6. Brugertilfredsheden på slottene måles mindst en gang årligt. Årligt mål på en skala fra Besøgstallene på Kronborg Slot og Christiansborg Slot stiger. Årlig stigning. 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Indeks Formidlingen af haverne øges. 8. I aftaleperioden øges antallet af omvisninger i haverne. Indeks 100 > 100 > 100 > 100 > 100 Flere besøgssteder er åbnet. 9. Der åbnes nye besøgssteder. Indeks Der er let adgang til information på 10. Der er opsat info-standere med mulighed for print af 0 5 flere sprog. informationsfoldere. Antal opsat. Indtjeningen i butikkerne øges. 11. Avancen på varesalg stiger. Indeks Omsætningen i webshoppen stiger. 12. Alle typer af billetter i SLKE sælges i webshoppen fra x x x x Andel af billetter solgt i webshoppen. 5% Resultatmål: Opgaver løses bedst og billigst Operationelle mål Indikatorer SLKE udvikler og implementerer sourcingstrategi 14. Sourcingstrategi for SLKE er besluttet mht.: 1. Billedhuggere 2. Stenhuggere/ sandstensprod.. 3. Vagt- og sikringsopgaver 4. Brandmateriel SLKE s leverandørstyring forbedres 15. Højst 20 % af estimaterne for interne rådgiverydelser x x x x afviger mere end 10 %. 16. SLKE foretager årlig måling af compliance på x x x x kontrakter med årlig kontraktsum over kr. 17. SLKE gennemfører systematisk evaluering af x x x x leverandører. SLKE s interne processer optimeres 18. SLKE har gennemgået og optimeret centrale virksomhedsprocesser. Antal pr. år. 19. SLKE giver adgang til ejendomsdata via internetløsninger, x herunder energidata, for alle lejere/kulturejendomme. 20. SLKE offentliggør centrale nøgletal (f.eks. antal x byggesager, antal udbud) for virksomheden på hjemmesiden. 21. Behandlingstiden for kreditorfakturaer nedbringes. 15% 10% 5% Andelen af keditorfakturaer med behandlingstid over 21 dage 22. SLKE indfører autorouting af kreditorfakturaer i x Der opstilles derefter mål for andelen af fakturaer, der autoroutes i resten af aftaleperioden. SLKE s ejendomsadministration er 23. Der er udarbejdet standardparadigmer for indgåelse af x professionel lejeaftaler. 24. Der er optimeret processer for de væsentligste x ejendomsadministrative opgaver. 25. Energiregnskab er afstemt og afregnet senest to x x x x måneder efter modtaget slutopgørelse fra forsyningsselskabet. Drift af kulturejendomme Resultatmål: Drift og vedligeholdelse af kulturejendommene bliver effektiviseret Operationelle mål Indikatorer SLKE udarbejder, ved overtagelse, 26. Planer er aftalt med institutionen senest 1 år efter x x x x plan for vedligeholdelse og genopretning for kulturejendommene overtagelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne. Planen indeholder finansieringsbehov til genoprettende renovering, langsigtet niveau for vedligehold/m2, samt tidsplan. SLKE reducerer udgifter til teknikydelser i kulturejendommene 27. Departementet får hvert år en samlet oversigt over behovet for genopretning og forebyggende vedligeholdelse for kulturejendommene. 28. SLKE gennemfører mindst et udbud af teknikydelser for en eller flere af kulturejendommene. x x x x x

20 SLKE reducerer energiudgifterne i kulturejendommene 29. SLKE igangsætter to optimeringsprojekter for energi (el, vand, varme). x Koncern- og myndighedsopgaver Resultatmål: Koncern IT sikrer bedre udnyttelse af midler til it Operationelle mål Indikatorer Koncern-IT udarbejder 30. Koncern-IT har aftalt ydelseskatalog med x ydelseskatalog koncernledelsen i 2014 Koncern-IT tilbyder ESDH til Kulturministeriets institutioner 31. Der er indgået rammeaftale med en leverandør af ESDH. x Koncern-IT sikrer bedre udnyttelse af midler til it 32. Kulturministeriets institutioner tilbydes årlig opfølgning på forbruget af it-ydelser fra Statens IT mhp. nedbringelse af udgifterne. Resultatmål: Kunderne er tilfredse med leverancerne fra SLKE s koncernfunktioner Kunderne er tilfredse med SLKE s 33. Institutionernes administrationschefer er tilfredse eller leverancer meget tilfredse med SLKE s leverancer. Mål for tilfredshed. Resultatmål: SLKE s leverancer understøtter statsinventarieudvalgets opgaver Statsinventar er registreret i database 34. Statsinventariet er gennemgået og registreret 80% 100% elektronisk. Andel registreret. Uanvendeligt statsinventar er afhændet 35. Uanvendeligt inventar er afhændet. x x x x x 75% 75% 75% 75%

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016

Bilag 2: Resultatmål og operationelle mål 2016 Bilag : og operationelle mål 016 Kerneop gave Ministerbetjening Kulturstyrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager Bemærkning vedr. resultatmål ændret

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede

Læs mere

Balanced Scorecard i Slotsog

Balanced Scorecard i Slotsog Balanced Scorecard i Slotsog Ejendomsstyrelsen V/ Carsten Jarlov, direktør Slots- og Ejendomsstyrelsen Oplæg i Bygherreforeningen 18. marts 2009 BSC i SES Slots- og Ejendomsstyrelsen har arbejdet med Balanced

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Årsrapport 2014 for Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Journalnummer: 15/00054 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde

Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Bygherre & koordinator Krav og samarbejde Anne Sofia Lønvig, SLKE Interessegruppen for koordinatorer den 10. juni 2015 Program 13.00 13.10 13.20 13.30 14.15 14.30 15.15 15.45 Velkomst og navnerunde Intro

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres

Institution. Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent. Opgavetypen der eksemplificeres Slots og Ejendomsstyrelsen Institution Slots- og Ejendomsstyrelsen Forfattere Malene Gronemann Giorgi, direktionssekretær/specialkonsulent Mads Lyndrup, chefkonsulent Opgavetypen der eksemplificeres Offentlige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Resultatkontrakt. 5. December 2007. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 2008-2011

Resultatkontrakt. 5. December 2007. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 2008-2011 Resultatkontrakt 5. December 2007 Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 2008-2011 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Dansk Jagtog Skovbrugsmuseum på den anden

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune November 2016 Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune 1 Indledning: Ejendomsporteføljen i Rødovre Kommune udgør en stor del af Rødovre kommunes økonomi i form af omkostninger til drift og anlæg. Herudover

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp

FRI s årsmøde Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering. Ved direktør Gyrithe Saltorp FRI s årsmøde 2016 Bygningsstyrelsens arbejde med byggeri, planlægning og renovering Ved direktør Gyrithe Saltorp 1 1. Hvem er vi i Bygningsstyrelsen? 2. Rammevilkår pt. under forandring 3. Hvordan arbejder

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration. Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Strategisk ejendomsdrift i en ejendomsadministration Bygherreforeningen Workshop om Ejendomsstrategier og porteføljestyring Drifts og vedligeholdelsesprocessen Identificering Scenarier Organisering Udførsel

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Fritidscentret AFTALE NOVEMBER 2014

Fritidscentret AFTALE NOVEMBER 2014 Fritidscentret AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning

Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Rådgivning om byggeri og ejendomsforvaltning Social- og Sundhedscentret, Brøndby Forord Det er mig en glæde, på Universitets- og Bygningsstyrelsens vegne, at kunne udsende denne pjece. Pjecen beskriver

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Koncernudbudspolitik Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Koncernudbudspolitik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. UDBUDSPOLITIKKENS GYLDIGHEDSOMRÅDE 4

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010

Resultatkontrakt. marts 2007. Dansk Sprognævn 2007-2010 Resultatkontrakt marts 2007 Dansk Sprognævn 2007-2010 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Dansk Sprognævn på den anden side fastlægger de ønskede resultater

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

dels ved at indsamle, bevare og registrere viden om den vestlige verdens arkitektur, billedkunst og kunsthistorie fra senantikken til i dag,

dels ved at indsamle, bevare og registrere viden om den vestlige verdens arkitektur, billedkunst og kunsthistorie fra senantikken til i dag, M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Danmarks Kunstbibliotek 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere