Den pårørende som partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den pårørende som partner"

Transkript

1 Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har ikke lagt op til en bestemt strategi for materialets anvendelse. Det består af en række elementer, som du kan bruge enkeltvis eller i en sammenhæng, afhængig af hvad der passer dig bedst i konteksten på dit sygehus eller din afdeling. Efter denne introduktion til materialet følger: Fakta om pårørendeinddragelse Litteraturgennemgang Undersøgelse Besøgstider på landets sygehuse Pårørende er velkomne Godt på vej fra meddelelse til inddragelse. Retorisk analyse af webkommunikation til pårørende Power point-præsentation Til ledere i sundhedsvæsenet Den pårørende som partner Værktøjer: Hej pårørende Når din nærmeste bliver syg. Gode råd til dig som er pårørende Råd og anbefalinger Hvad er de pårørende velkomne til? Tips til videreudvikling af webtekster Spørgsmål- og svarguide Til patienter, pårørende og personale Hej Sundhedsvæsen er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed

2 Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der er til for patienterne! Et sundhedsvæsen, hvor patienterne føler sig mere set og hørt. Den vision deler vi med de fleste i sundhedsvæsenet. Når visionen skal realiseres, kræver det, at en række afgørende forudsætninger er på plads. Inddragelse af de pårørende er en af forudsætningerne. En del af visionen. Et sundhedsvæsen, der er til for patienterne, fungerer ideelt set som et konstruktivt samarbejde og en løbende dialog mellem patienter, pårørende og personale. Tre parter, der fungerer sammen. Og som i fremtiden bør arbejde endnu tættere sammen. I et endnu tættere partnerskab og med en endnu stærkere rolle for de pårørende. Det bør blive en selvfølge. Når man er indlagt, trænger man til kærlighed og omsorg fra familie, venner og bekendte. Besøg er vigtige for patienten og vil altid være vigtige bidrag fra de pårørende. Men der er samtidig brug for et nyt og stærkere fokus på den vigtige rolle, de pårørende kan have i selve pleje- og behandlingsforløbet. Inddragelse af de pårørende kan også ses som del af en større, generel og positiv samfundstendens, hvor brugerne i stigende grad inddrages. Ligesom alle andre områder skal også sundhedsområdet inddrage brugernes viden, indsigt og ønsker for at kunne levere den bedst mulige indsats. I dag accepteres besøg af pårørende alle steder, men fremover skal de i endnu højere grad føle sig inviteret. Sygehusenes besøgstider, hjemmesider og generelle kommunikation bør i endnu højere grad invitere til aktiv inddragelse. Ikke blokere. Og rammerne for de pårørende skal være gode. Så de pårørende forstår, at deres engagement, inddragelse og bidrag er ønsket og påskønnet af sygehus og personale. Det materiale, du sidder med nu, er tænkt som et bidrag til at forløse de pårørendes skjulte potentiale i behandlingsforløbet. Først og fremmest til gavn for patienterne, men i høj grad også til gavn for personalets faglige indsats og for de pårørende selv. Materialet er stilet til sygehusledelserne og til personalet, mens det er meningen, at der senere skal udvikles et materiale rettet mod borgerne. Materialet vil give dig et overblik over mange af de faglige og veldokumenterede fordele ved samarbejde med pårørende. Inklusive de fordele, der handler om kvalitet og patientsikkerhed, og som baserer sig på anerkendt forskning og undersøgelser. Alle danske sygehuse har modtaget materialet, som du også kan finde på Der er tale om et dynamisk materiale, som skal udvikles over den kommende tid med endnu flere aspekter omkring pårørendeinddragelse. Du læser nu version 1.0, og du kan selv være med til at udvikle næste generation af materialet. I fremtidige versioner vil vi gerne præsentere konkrete redskaber, du kan anvende som leder og ansat. Redskaber til at indgå gode aftaler med patienter og pårørende om inddragelse. Og til at understøtte en daglig planlægning, der i højere grad rummer patienter og pårørendes behov. Der er allerede sket meget. Mange steder har man helt afskaffet begrænsninger i besøgstiden, og mange steder arbejdes med initiativer til en højere grad af inddragelse af de pårørende og med meget tydeligere invitationer til dem. Vi mener, at der er behov for en acceleration af den proces, der er i gang. Sundhedsvæsenet bør fremstå endnu mere åbent og moderne blandt andet ved i højere grad at byde de pårørendes viden, ressourcer og støtte til patienten velkommen. Tak fordi du bidrager til et moderne sundhedsvæsen, der i kraft af sin åbenhed og imødekommenhed fastholder og udvikler sin relation med borgerne. Tak fordi du vil være en del af arbejdet med at skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad er til for patienter og pårørende. God fornøjelse. Mange hilsner Hej Sundhedsvæsen

3 Behovet er forskelligt De pårørendes behov og ressourcer er også forskellige Når du ligger og er syg, så kan du ikke holde øje med det hele. Så fortæller de en hel masse tekniske data, og når du går derfra, så har du glemt det halve. Der er det rart at have en med, for du forstår ikke, hvad de siger, når du ligger der med en alvorlig sygdom. Knud Lynge Pedersen, kræftpatient Det er åbenlyst, at behovet for involvering af pårørende ikke er ens i alle situationer. Men i rigtig mange forløb vil både patienter og personale have stor glæde af de pårørende. En ung og åndsfrisk patient, der kommer til en kikkertundersøgelse af sit knæ, har ikke samme behov for en pårørende som fx den ældre, skrøbelige og begyndende demente person. Eller som den, der ikke taler sproget så godt. Eller som den akut svært syge person i enhver alder. Personalets behov for tæt kontakt med de pårørende ændrer sig også. Afhængig af Få ressourcer Lidt syg patienten. Af forløbet. Og afhængigt af hvor i processen, man er. Jo færre ressourcer patienten har til selv at holde overblikket over situationen og forløbet, og jo mere syg vedkommende er jo mere har han eller hun behov for støtte fra sine pårørende, og jo mere behov har personalet for de pårørendes hjælp til at klarlægge situationen og understøtte kommunikationen. At der er forskellige behov kan illustreres med en simpel figur, hvor vi deler patienterne op i fire grupper: Få ressourcer Meget syg I dette materiale er der fokus på de positive effekter, det har for patienten og for pleje- og behandlingsforløbet, at de pårørende inddrages i større omfang. Men sygdom påvirker ikke kun patienten. Pårørende belastes også og kan have brug for støtte. Det kræver særlige ressourcer hos den pårørende at være en aktiv del af pleje, behandling og rehabilitering. Både fysiske, emotionelle, psykiske og sociale. Pårørende er forskellige, og deres muligheder for og kompetencer til at påtage sig rollen som aktiv pårørende er derfor også forskellige. En nybagt mor kan have svært ved at være så aktiv en pårørende, som hun ønsker at være. For en ældre og handicappet medborger kan det samme gælde. Der kan være mange andre udfordringer. Lang afstand til sygehuset og dårlige transportmuligheder er blot en af dem. Andre syge i familien. Det er ikke lige nemt for alle at være til rådighed. Der er derfor et behov for personalet for at kunne vurdere den enkelte situation og altså både patient og pårørende. Hvor meget vil og kan de inddrages? Der bør udvikles nye værktøjer til at støtte personalet i sådanne vurderinger, og det vil Hej Sundhedsvæsen gerne bidrage til sammen med aktørerne. Det drejer sig om at inddrage de pårørende på patientens præmisser, men også på de pårørendes. Hvis patienten ønsker det, må de pårørende gerne overtage mere ansvar i forløbene, men vi skal frem til, at de selv tager det og ikke føler, at de får det påduttet. Det skal være klart, at personalet og systemet meget gerne vil have de pårørende inddraget, men at behandlingsforløbet ikke er afhængigt af det. Når det er så vigtigt at inddrage pårørende, hvad så med de mange der enten ikke har nogen pårørende, eller hvis pårørende ikke magter at deltage? Til syvende og sidst er det altid sundhedsvæsenets ansvar at sikre, at patienten får et godt forløb, og det bør være en del af en samlet holdning til pårørendeinddragelse, at patienter uden pårørende bør have særlig opmærksomhed. Nogle gange går han i sort, når vi taler med lægerne. Så tager jeg over. Jeg kan bevare hovedet klart i nogle situationer. Jeg spørger ind til tingene. Spørger til det, der er forvirrende. Det gør han ikke så meget. Randi Nordahl, pårørende til kræftpatient Mange ressourcer Lidt syg Mange ressourcer Meget syg Behovet for pårørendestøtte stiger svarende til pilen Er der evidens for, at pårørendeinddragelse er godt? Patientens ressourcer kan ikke bestemmes ud fra objektive kriterier. Ressourcerne hos den enkelte patient fx styrken til selv at holde overblikket vil være forskellig fra situation til situation og afhængig af mange forskellige forhold, der ikke har med sygdommen at gøre. Men det giver under alle omstændigheder god mening at tænke i de to dimensioner, når man skal vurdere behovet for at inddrage pårørende. Ønsket om inddragelse af pårørende vil derudover være forskelligt fra person til person. Nogle vil gerne have ægtefællen med, hver gang der sker noget vigtigt, og andre vil gerne have lov at klare sig selv. Det hele skal med i vurderingen af behovet. Hej Sundhedsvæsen har lavet en litteraturgennemgang ( Fakta om pårørendeinddragelse ), som præsenterer resultater fra 26 undersøgelser fra især det intensive område. Undersøgelserne peger på, at der er mange fordele ved at inddrage de pårørende mere aktivt. Samtidig er der ikke noget, der peger i retning af, at pårørendes tilstedeværelse eller deltagelse spænder ben for behandlingen, udtrætter patienten, er en byrde for familien eller bidrager til spredning af infektioner.

4 Besøgstider på de danske sygehuse resultat af undersøgelse i 2013, 2014 og 2015 Er pårørende velkomne? Besøgstiderne er de seneste år blevet udvidet mange steder, så det er blevet lettere for de pårørende at følge og måske blive en del af et behandlingsforløb. Faktisk har nu én ud af fem afdelinger ingen begrænsninger i besøgstiden. Men samtidig er der stadig mange afdelinger, der har betydelige begrænsninger i besøgstiden. Det viser en undersøgelse, Hej Sundhedsvæsen har foretaget ( Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2015 ). Besøgstider og sygehusenes kommunikation omkring besøgstider handler om andet og mere end praktiske oplysninger på en hjemmeside. Det handler om de signaler, sygehuset og de sundhedsprofessionelle sender til de mennesker de pårørende der er tættest på patienten. Om sygehuset signalerer, at man accepterer, at de pårørende kommer på besøg. Eller om man aktivt inviterer dem. Undersøgelsen af besøgstiderne på danske sygehuse er gennemført i 2013, 2014 og i begyndelsen af Analysen er foretaget som en registrering af besøgstiden via 128 kirurgiske og medicinske afdelingers hjemmesider. Undersøgelsen viser, at der sker en pæn udvikling i retning af en udvidelse af besøgstiderne. Knapt 1/5 af afdelingerne har åbent for pårørende døgnet rundt. Det er en fordobling siden Godt 1/3 har åbent mere end 20 timer i døgnet. Den gennemsnitlige åbningstid for pårørende på de 128 afdelinger er steget fra 12 timer til 15 timer pr. døgn siden Undersøgelsen viser også, at der stadig er rigtig mange afdelinger, der har betydelige begrænsninger i besøgstiden. Så ikke alle steder er signalerne lige positive til de pårørende. Sygehuset er mindre åbent om dagen, hvor de vigtige beslutninger om patienten træffes, og mere åbent om aftenen, hvor der tages færre beslutninger. Det kunne tyde på, at besøgstiden ikke primært tilrettelægges efter, at de pårørende skal spille en aktiv rolle som støtteperson for patienten i forhold til undersøgelse og behandling. Christine Isager, lektor og ph.d. i retorik, har foretaget en analyse af kommunikationen med de pårørende. Ligesom undersøgelsen af besøgstider baserer denne undersøgelse sig på teksterne på sygehusenes hjemmesider ( Pårørende er velkomne: Godt på vej fra meddelelse til inddragelse. Retorisk analyse af webkommunikation til pårørende ). Christine Isagers analyse viser, at kommunikationen typisk lægger op til, at de pårørende er velkomne, mens det er mere sjældent, at de pårørende aktivt inviteres ind. Analysen viser dog også et klart billede af, at der er en udvikling i gang fra, at hjemmesiderne alene har været meddelende og frem imod, at de signalerer ønsker om at inddrage de pårørende. Hvis vi skal have de pårørende med, skal vi åbne dørene på vid gab. Og vi skal fortælle det til patienter og pårørende ved hjælp af invitationer, der er til at forstå. Vi har derfor også bedt Christine Isager om at bidrage til en guide med råd til, hvordan man gør sin hjemmeside mere varm og inviterende ( Hvad er de pårørende velkomne til? Tips til videreudvikling af webtekster ). Det er utroligt vigtigt, at man som familie deltager. Det betyder meget for patienten, for personalet og for forløbet. Det handler om samarbejde, om kontinuitet, om at den enkelte patient får et program, der passer til netop ham. Et skræddersyet forløb, og det kan kun lade sig gøre, hvis de pårørende bidrager med deres viden. Overlæge Pernille Sarto Antal besøgstimer Danmark Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden

5 Hvorfor invitere en pårørende til at deltage? Hvorfor deltage som pårørende? Det er trygt. Man har en tryghed ved at have en med. Knud Lynge Pedersen, kræftpatient, 80 år De fleste patienter kender det: Bagefter kommer man i tanke om alt det, man skulle have spurgt om, da der var stuegang eller ved kontrollen i ambulatoriet. Men lige i situationen var klappen gået ned. Det kaldes kitteltavshed. Man kan være lidt skræmt eller benovet, når man er sammen med de hvide kitler. Det er lettere at få spurgt og få sagt det, der er vigtigst for en, når man har en pårørende med. Lettere at huske, forstå og senere tale om vigtig information, hvis den pårørende er med, når man modtager informationen. Det er også meget lettere efterfølgende at formidle planer, forventet forløb og bekymringer til de øvrige pårørende, når man er to til at høre og spørge. Eller at få bearbejdet og rigtig forstå betydningen af de beslutninger, der blev truffet. Men der er også mange andre fordele ved at have en af sine nærmeste med: Nogle gange handler det om at holde i hånd. Med en som kan trøste og give tryghed. Andre gange er det rigtig godt med lidt praktisk hjælp: Hvad enten det handler om hjælp til at få drukket rigeligt med væske, blive kørt til sygehuset eller at have en at gå en tur i cafeteriet med for at få en kop kaffe. Nogle patienter er rigtig glade for at få hjælp til at koordinere de ofte mange aftaler i både det ene og det andet ambulatorium, blodprøvetagning scanninger mm., når systemets tilbud om koordination ikke slår til. Selvom det aldrig må blive de pårørendes ansvar, er der alligevel mange eksempler på, at de pårørende har forhindret fejl eller misforståelser. På samme måde er der eksempler på, at pårørende har bemærket en afgørende ændring i patientens tilstand. At de har gjort personalet opmærksom på ændringen og dermed sikret patienten hurtig og effektiv hjælp. Endelig er der patienter, der oplever i højere grad at blive set og hørt som en hel person, hvis de har en pårørende med. De føler, at de sundhedsprofessionelle ser dem på en anden måde, end når de er alene. Men der kan også være udfordringer for patienten ved at have en pårørende med. Måske bliver det alligevel midt i situationen vanskeligt at håndtere den åbenhed, der nødvendigvis følger med. Der skal ofte tales om meget personlige ting, når man skal undersøges og behandles på sygehuset. Når man er nær pårørende til en syg, har mange stort behov for at tilbyde hjælp og støtte. Det at gå aktivt ind med hjælp og støtte er ikke alene et gode for den syge. Engagementet kan også hjælpe med at reducere den usikkerhed om fremtiden, der naturligt følger for de pårørende. Men først og fremmest gør man det for at skabe tryghed for den syge, fx når der tages afgørende beslutninger eller gives vigtig information. Når de pårørende er med i de afgørende situationer, giver det en bedre fælles forståelse. Bedre end hvis samtalerne med de sundhedsprofessionelle skal refereres efterfølgende, hvor det ofte er svært for den syge at svare på alle de spørgsmål, de pårørende har. Men det er samtidig vigtigt at få talt igennem med den syge, hvilke ønsker han eller hun har til aflastning og hjælp. At få en aftale i familien eller blandt de nærmeste venner om, hvem der gør hvad, og hvem der skal informeres om hvor meget. I nogle tilfælde vil der være mere end én pårørende med patienten til de afgørende samtaler. Afhængig af hvad den syge ønsker, og hvilke ressourcer de enkelte pårørende har. Det er oftest helt uproblematisk. Selvom det kan være uhensigtsmæssigt, hvis der er mange flere med end et par stykker. Det kan være en fordel at aftale i forvejen, hvordan de pårørende deler informationerne. Opdaterer hinanden. Og måske blive enige om, at en af de nærmeste, sammen med patienten, har hovedkontakten til personalet. Det kan være tidskrævende at være den nærmeste pårørende. Drejer det sig om et længerevarende forløb, kan det være umuligt at tage fri fra arbejde for personligt at være med til alle relevante samtaler. Men måske kan det i stedet lade sig gøre fx at være med på en telefon eller på anden vis. Når han bliver forvirret, kan jeg huske det indholdsmæssige. Huske det, som kan være svært for Stig at kapere. Og når vi efterfølgende taler om det, kan jeg sætte det ind i en sammenhæng med det, andre læger har sagt. Så kan vi sammen diskutere mulighederne. Vi er fælles om forløbet og beslutningerne. Det bliver meget vi. Randi Nordahl, pårørende til kræftpatient

6 Hvorfor skal sundhedsvæsen og personale invitere de pårørende til at deltage? Jo mere syg og svag patienten er, desto vigtigere er det, at både patienten og personalet får hjælp fra de pårørende. Fx hjælp til at få uddybet sygehistorien og at få præcise informationer om, hvilken medicin patienten tager, og om hvordan patienten klarer sig i dagligdagen. Hjælp til at forstå det liv, patienten lever og dermed hjælp til at tilbyde den behandling og pleje, der alt andet lige er i bedst overensstemmelse med patientens ønsker, behov og livssituation. De fleste sundhedsprofessionelle har oplevet, at engagerede pårørende har råbt vagt i gevær. Og dermed sørget for, at en ændring i patientens tilstand er blevet opdaget tidligere, end den ellers ville være. Pårørende, der har spurgt ind til, hvornår en undersøgelse skulle finde sted og dermed gjort opmærksom på, at indkaldelsen måske ikke er kommet som forventet. Der er utallige eksempler på, at de pårørende bliver en ressource. Både for patienten og for personalet. De pårørende kan også være en stor ressource, når det handler om at få styr på, hvilke andre aftaler og forløb, patienten er i gang med. Det sker desværre ikke altid automatisk. Pårørende kan hjælpe med koordinationen af de mange forskellige elementer, der kan indgå i et behandlingsforløb. Helt grundlæggende kan de pårørende give et betydeligt bidrag til det gode udrednings-, pleje- og behandlingsforløb. Pårørende kan se andre ting, end både personalet og patienten selv ser. Vi får lavet et bedre set-up til behandlingen. Det er en fordel, at vi ser og forstår så meget som muligt. Ser ting, der får betydning, når patienten kommer hjem og ikke længere er på sygehuset. Anne-Grethe Kaas-Claesson, sygeplejerske Det er vigtigt, at de pårørende er med til at planlægge patientforløbet og behandlingen. Forløbene er ofte meget hårde og intense, og når man som patient er i en krisetilstand, er det vigtigt, at der er nogen til at støtte. Pernille Sarto, overlæge

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende Sygeplejersken: Pårørende kan se andre ting end både personalet og patienten selv ser. Vi får lavet et bedre set-up til behandlingen. Det er en fordel, at vi ser og forstår så meget som muligt. Ser ting,

Læs mere

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende

Når den pårørende bliver partner. Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende Pårørende-kittet Når den pårørende bliver partner Præsentation af indsats for større inddragelse af pårørende Pårørende-kittet Indhold: Intro: Den pårørende som partner Fakta om patientinddragelse Barrierer

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017

Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Undersøgelse af besøgstider på danske sygehuse 2017 Besøgstid Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende eller venner på Sygehus Danmark. Som udgangspunkt er du velkommen, når det passer bedst

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel

Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015. Anæstesiologisk afdeling. 1.0 Baggrund. 2.0 Praktisk gennemførsel Rapport interview patient og pårørende, efteråret 2015 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270

Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Patientinformation Velkommen til Onkologisk Sengeafsnit A270 Velkommen til Vejle Sygehus Onkologisk Afdeling 1 2 Velkommen til Onkologisk sengeafsnit A270 Hos os vil du møde patienter, der som du selv

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen

Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Velkommen til Børnehuset Spirrevippen Rigtig hjerteligt velkommen til vores Børnehus! Her har vi samlet en folder med de vigtigste praktiske informationer om vores Børnehus, så I kan få et indblik i Spirrevippens

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Den gode dialog. En guide til personalet

Den gode dialog. En guide til personalet Den gode dialog En guide til personalet Region Nordjylland ønsker, at dialogens form og indhold medvirker til at genoprette patienternes og de pårørendes tillid til sundhedsvæsenet samt sikrer læring på

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET

DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET DET TILTALENDE SYGEHUS PÅ NETTET GODT PÅ VEJ FRA MEDDELELSE TIL INDDRAGELSE Christine Isager, ph.d., lektor i retorik Workshop 5: Få de pårørende med: Fra gæst til vigtig samarbejdspartner. Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015

FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG ÅRSRAPPORT 2015 Forebyggende hjemmebesøg i Hjørring Kommune Lovgrundlaget I henhold til Servicelovens 79 a 1 skal kommunen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der

Læs mere

- en hjælpende hånd til at klare dig selv

- en hjælpende hånd til at klare dig selv - en hjælpende hånd til at klare dig selv Et friere liv FRI er en ny måde at visitere på i Brønderslev Kommune, hvor vi sammen med dig tager hånd om dine muligheder for, at du kan få et aktivt og selvstændigt

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Diktat 1 Lørdag morgen

Diktat 1 Lørdag morgen Diktat 1 Lørdag morgen Det begyndte som en helt n l e. Til morgenmad fik vi o u med k f. Og som altid drak vi u. T e var at vi skulle se en film måske den der handler om en k r e. Eller også en s. Men

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden

Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Planlagt ambulante patienters oplevelser: Bornholms Hospital - Region Hovedstaden Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (398) 4,32 Ventetid - spørgsmål 2 (385) 3,93 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Indsats 11 Viden og udvikling... 1

Indsats 11 Viden og udvikling... 1 Indsats 11 Viden og udvikling Indsatser relateret til fx behov for information eller undervisning, helbredsopfattelse, sygdomsindsigt, hukommelse, kognitive problemer, forebyggelse, egenomsorg. Indhold

Læs mere

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune

Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Krumtappen et handicapcenter i Ballerup Kommune Selve bygningen, som huser handicapcenteret, er formet som en krumtap noget medarbejderne i sin tid selv var med til at beslutte. Krumtappen er et dag- og

Læs mere

introduktion til udskrivningsguiden

introduktion til udskrivningsguiden introduktion til udskrivningsguiden Til medarbejdere og patienter i Region Hovedstadens Psykiatri skrevet af tidligere patienter i samarbejde med pårørende og medarbejdere fra psykiatrien 2014 Projekt

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN

INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN INTRODUKTION TIL UDSKRIVNINGSGUIDEN TIL MEDARBEJDERE OG PATIENTER I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI SKREVET AF TIDLIGERE PATIENTER I SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE OG MEDARBEJDERE FRA PSYKIATRIEN 2014 PROJEKT

Læs mere

Afsnit G1 Vordingborg

Afsnit G1 Vordingborg Afsnit G1 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier.

STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE. Målgruppe Alle døende børn indlagt på Neonatalklinikken og deres familier. STANDARD FOR OMSORG TIL DØENDE BØRN OG DERES FORÆLDRE Kvalitetsmål At der ydes pleje, omsorg og behandling af det døende barn: hvor barnets umiddelbare behov er styrende hvor forældrenes ønsker og behov

Læs mere

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose

Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Refleksionsark. Personcentreret støtte til kvinder med endometriose Gynækologisk Ambulatorium Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder med endometriose -Tilpasset efter V. Zoffmanns refleksionsark 2004 Af Sygeplejerske, Cand. Cur. Clara Scherling

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013.

Samlet status. Månedsopdeling. Angiv dit køn. Distribueret. Nogen svar. Gennemført 100% Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Oktober 2013. Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % 7 Frafaldet % Månedsopdeling % % % 7% % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April % Maj 9% Juni 7% 8 Juli August % September

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen.

Hvordan har du det med amning i det offentlige rum? Absolut fint! En god mor skærmen sit barn med et tyndt klæde så barnet kan få ro til amningen. Region Nordjylland Anny Winther (Venstre) Jeg vil langt hellere forebygge at de komplicerede forløb og jeg tror det er billigere og moren kommer hurtigere til hægterne igen. samfundsborger hvis deres forældreskab

Læs mere

Når udviklingshæmmede sørger

Når udviklingshæmmede sørger Når udviklingshæmmede sørger Af Susanne Hollund, konsulent og Line Rudbeck, præst begge Landsbyen Sølund Det kan for mange medarbejdere være svært at vide, hvordan de skal hjælpe deres udviklingshæmmede

Læs mere

Neurologisk Afdeling 652

Neurologisk Afdeling 652 Velkommen til Neurologisk Afdeling 652 Patientinformation Velkommen til Sydvestjysk Sygehus Indholdsfortegnelse Side 1 Om afdelingen Kontakt - Telefonnummer - Telefontid - Besøgstid Side 5 Telefon TV,

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op.

Kerneydelser. Hvis der er vikarer skal de udføre det praktiske arbejde, såsom ordne vogn, servere mad, rydde op. Kerneydelser Aflevering: Skal være tryg for forældre og børn. Barnet skal altid mødes af et pædagogisk personale, der er specielt forholder sig til barnet i denne situation. Det pædagogiske personale skal

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Eina Andreasen, forkvinna í Ergoterapeutfelagnum, www.etf.fo, etf@etf.fo, tlf. 219040

Eina Andreasen, forkvinna í Ergoterapeutfelagnum, www.etf.fo, etf@etf.fo, tlf. 219040 Udfordringer i nuværende systemer og for personale Jeg vil på vegne af Ergoterapiforeningen byde jer alle sammen at være hjertelig velkommen her til vores konference. Det er en stor fornøjelse at opleve,

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt)

Indsats: Tryghedsvandringer 2015 Status Hvad er status på aktiviteterne (gennemført/planlagt) /Afrapportering Tryg Aalborg en mere tryg kommune Aktiviteter Nedenfor beskrives de aktiviteter der er afholdt og/eller planlægges at blive afholdt Indsats: Tryghedsvandringer 2015 1) Årshjul er udarbejdet

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skelerose Ambulatorium, Viborg Neurologisk Afdeling N Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

Det er ikke så meget der skal til at skabe et bedre indlæggelsesforløb for familien.

Det er ikke så meget der skal til at skabe et bedre indlæggelsesforløb for familien. Regionshospitalet Herning Børneafdelingen Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 3600 www.regionmidtjylland.dk Udvikling af samarbejdet mellem forældre, børn og personale Tre workshops med forældre

Læs mere

Et tænkt eksempel (Eksemplet er tænkt som inspiration og det tager udgangspunkt i en dreng på 5½ år)

Et tænkt eksempel (Eksemplet er tænkt som inspiration og det tager udgangspunkt i en dreng på 5½ år) Stafetlog Et tænkt eksempel (Eksemplet er tænkt som inspiration og det tager udgangspunkt i en dreng på 5½ år) Barnets navn: Hans Peter Hansen Barnets cpr-nr.: 123456-7890 (5½ år) Forældres navne: Lilly

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser

Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Samlet metodebeskrivelse Anerkendende procesøvelser Vælger I at bruge anerkendende procesøvelser i APVarbejdet, så arbejder I med arbejdsmiljøet ud fra en række positive, "dynamiske" øvelser igennem hele

Læs mere