Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d"

Transkript

1 ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i l bagebet al i ng af over dækni ng i Af - f al dvar me År hus Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d Ener gi t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008 st adf æst es. Ved br ev af 23. sept ember 2008 har [... ] ( her ef t er benævnt kl a- ger ) i ndbr agt Ener gi t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008 f or Ener gi kl agenævnet. Ved af gør el sen f andt Ener gi t i l synet, at kl ager i kke var kl ageber et t i get t i l Ener gi t i l synet vedr ør ende den model, som Af f al dvar me År hus vi l benyt t e si g af f or at t i l - bagef ør e en i sel skabet opt j ent over dækni ng t i l var mef or br uger - ne. Sagens baggrund I medf ør af var mef or syni ngsl ovens 21, st k. 4 1, t r af Ener gi t i l - synet den 6. sept ember 2007 ef t er f or handl i ng med Af f al dvar me År hus af gør el se om, at Af f al dvar me År hus skul l e t i l bagef ør e en over dækni ng på ca. 575 mi o. kr. t i l var mef or br uger ne. Ti l bagef ør sl en skul l e ske gennem nedsæt t el se af pr i ser ne i 4 år ( ). 1 Lovbekendt gør el se nr. 347 af 17. maj 2005 med sener e ændr i n- ger. CVR/SE-nr

2 Af f al dvar me År hus anmodede den 11. j anuar 2008 Ener gi t i l synet om at genopt age behandl i ngen af t i l synet s af gør el se af 6. sept ember 2007 f or så vi dt angår spør gsmål et om den model, som skal anvendes t i l t i l bagef ør sl en af over dækni ngen. Ener gi t i l synet har i ndvi l l i get i at genopt age behandl i ngen. Af f al dvar me År hus har dog endnu i kke f or el agt et konkr et f or sl ag t i l en anden model f or Af f al dvar me År hus af vi kl i ng af over dækni ngen, som Ener gi t i l synet kan t age st i l l i ng t i l. Sagen er der f or f or t - sat under behandl i ng. Af gør el sen af 6. sept ember 2007 er på denne baggr und f or t sat gæl dende, i ndt i l den event uel t bl i ver ophævet som l ed i en ny af gør el se om en anden model f or Af f al d- Var me År hus af vi kl i ng af over dækni ngen. Ved br ev af 13. j anuar 2008 kl agede kl ager t i l Ener gi t i l synet over, at en af vi kl i ng af Af f al dvar me År hus over dækni ng gennem nedsæt t el se af pr i ser ne i de f øl gende 4 år al ene vi l komme de var mef or br uger e t i l gode, som i de pågæl dende 4 år er bosat i Af f al dvar me År hus f or syni ngsomr åde. De var mef or br uger e, som var bosat i Af f al dvar me År hus f or syni ngsomr åde i den per i ode, hvor over dækni ngen bl ev opar bej det, men som nu er f r af l yt t et f or syni ngsomr ådet, vi l sål edes i kke f å de penge t i l bage, som de har bet al t f or meget f or var men i de pågæl dende år. Si de 2 af 8 Ved af gør el se af 17. sept ember 2008 af vi st e Ener gi t i l synet at r eal i t et sbehandl e kl ager s kl age, da Ener gi t i l synet i kke f andt, at kl ager var kl ageber et t i get t i l Ener gi t i l synet i f or hol d t i l spør gsmål et om den af Af f al dvar me År hus anvendt e model f or af - vi kl i ng af over dækni ngen. Energitilsynets afgørelse Føl gende f r emgår bl. a. af Ener gi t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008: [ ] Vurdering af spørgsmål om klageberettigelse Kredsen af klageberettigede til Energitilsynet er ikke nærmere fastlagt i varmeforsyningsloven. Det er derfor de almindelige ulovfæstede forvaltningsretlige regler, der regulerer, hvem der kan klage til Energitilsynet. Efter disse regler er det et krav, at man har en væsentlig og individuel interesse i det spørgsmål, der indbringes for tilsynet. Denne beskrivelse af retstilstanden fremgår ligeledes af en række afgørelser fra Energiklagenævnet fra 1. halvår En borger som efter disse regler ikke kan klage, er imidlertid ikke afskåret fra at henvende sig til myndigheden, for at gøre opmærk-

3 som på forhold, som den pågældende finder, at myndigheden bør kende til. Baggrunden for de almindelige ulovfæstede forvaltningsretlige regler om klageadgang er at sikre, at forvaltningen har ressourcer til at behandle klager fra borgere, der både har en væsentlig og individuel interesse i en afgørelse. Samtidig sikrer de forvaltningsretlige regler, at en tilsynsmyndighed har en mere overordnet pligt til at vurdere, om de oplysninger forvaltningen løbende modtager giver anledning til andre myndighedshandlinger. Når der er tale om en myndighed som Energitilsynet, skal myndigheden vurdere, om de forhold og oplysninger som borgeren rejser giver grund til at rejse en sag af egen drift som led i tilsynet med forsyningsvirksomhederne. På baggrund af din henvendelse har du efter tilsynets vurdering ikke en individuel interesse i sagen og er derfor ikke klageberettiget i forhold til et generelt spørgsmål om afvikling af overdækning i AffaldVarme Århus. Det skyldes, at du ikke har en interesse i sagen, som adskiller sig fra den interesse, som andre slutbrugere der ophører med at aftage varme fra Affald Varme Århus i perioden kunne have. Si de 3 af 8 Energitilsynets afgørelse af, at du ikke er klageberettiget til Energitilsynet i denne sag kan påklages til Energiklagenævnet inden fire uger fra modtagelse af dette brev. Energiklagenævnets adresse er Frederiksborggade 15, 1360 København K. Energitilsynets behandling af sagen om overdækning i AffaldVarme Århus af egen drift? Energitilsynet har ligeledes vurderet, om oplysningerne i din henvendelse giver Energitilsynet anledning til af egen drift at behandle afvikling af overdækning i AffaldVarme Århus som led i den almindelige tilsynsvirksomhed. Energitilsynet har besluttet ikke at tage sagen om afvikling af overdækning i AffaldVarme Århus op af egen drift, idet spørgsmålet allerede behandles i sagen vedr. genforhandlingen af afviklingen af overdækningen. Der stilles samme krav til partsstatus som til klageberettigelse, idet klageadgangen hviler på det almindelige forvaltningsretlige grundlag. Du har på denne baggrund ikke været part i Energitilsynets sag vedr. overdækning i AffaldVarme Århus.

4 Note 1. Flere af afgørelserne kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside se f.eks. afgørelse i sagerne j.nr , , , , , og [ ] Klagers bemærkninger og synspunkter Det er kl ager s opf at t el se, at kl ager har et kr av på t i l bagebet al i ng af det bel øb, som kl ager er bl evet opkr ævet f or meget f or var me i de år, hvor Af f al dvar me År hus over dækni ng bl ev opar bej det. Det er endvi der e kl ager s opf at t el se, at Ener gi t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008 på gr und af af gør el sens spr ogbr ug er et f or søg på at f å kl ager t i l at opgi ve det t e kr av om t i l bagebet al i ng. Energitilsynets bemærkninger til klagen Det er Ener gi t i l synet s opf at t el se, at t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008 om mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi - t i l synet bør st adf æst es. Si de 4 af 8 Ti l st øt t e her f or har Ener gi t i l synet anf ør t, at t i l synet s vur - der i ng af, hvor vi dt kl ager har en væsent l i g og i ndi vi duel i nt e- r esse i det påkl agede f or hol d og der med har par t sst at us/er kl ageber et t i get t i l Ener gi t i l synet bygger på Ener gi kl agenævnet s pr aksi s med hensyn t i l, hvem der er kl ageber et t i get t i l Ener gi kl agenævnet. Det f r emgår af Ener gi kl agenævnet s pr aksi s, at nævnet i f l er e sager har af vi st at behandl e kl ager f r a f or - br uger e over bl. a. Ener gi t i l synet s af gør el ser. Ener gi t i l synet f r emhæver i den f or bi ndel se, at Ener gi kl agenævnet i di sse sager bl. a. har f undet, at f or br uger ne i kke havde en i ndi vi duel i nt er esse i sager ne, f or di den pågæl dende i kke bl ev ber ør t mer e i ndgr i bende end andr e f or br uger e. Ener gi t i l synet har endvi der e opl yst, at sagen med Af f al dvar me År hus samt f or espør gsl er f r a andr e f or syni ngsvi r ksomheder har vi st, at der gener el t er behov f or en af kl ar i ng af, hvi l ke mul i gheder f or t i l bagef ør sel af over - under dækni nger f or syni ngsvi r ksomheder ne har. Ener gi t i l synet har der f or opr et t et en gener el sag uaf hængi g af sagen vedr ør ende Af f al dvar me År hus med henbl i k på, at t i l synet kan t age gener el st i l l i ng t i l, hvi l ke mul i gheder f or syni ngsvi r ksomheder ne har f or at af vi kl e en over - dækni ng. Ener gi t i l synet vi l bl. a. i den f or bi ndel se t age st i l - l i ng t i l, om f or syni ngsvi r ksomheder ne kan af vi kl e en over dækni ng ved en t i l bagebet al i ng di r ekt e t i l al l e de f or br uger e, som gennem bet al i ng af f or høj e var mepr i ser har bi dr aget t i l over - dækni ngen.

5 Endel i g har Ener gi t i l synet f r emhævet, at der f i ndes f l er e l ovl i ge model l er f or af vi kl i ng af over dækni ng. Af vi kl i ng gennem nedsæt t el se af var mepr i ser ne over en år r ække er én af di sse l ovl i ge model l er. Det er den enkel t e f or syni ngsvi r ksomhed, der væl ger, hvi l ken af de l ovl i ge model l er vi r ksomheden ønsker at anvende. Ener gi t i l synet har i kke hj emmel t i l at pål ægge en f or - syni ngsvi r ksomhed og her med hel l er i kke Af f al dvar me År hus at anvende én best emt model f or af vi kl i ng af over dækni ng, hvi s den al l er ede anvendt e model i si g sel v er l ovl i g. AffaldVarme Århus bemærkninger til klagen Af f al dvar me År hus har ved e- mai l af 2. december 2008 opl yst, at man i kke har bemær kni nger t i l kl agen. Retsgrundlag El f or syni ngsl ovens 78 og 80 ( Lovbekendt gør el se nr af 8. november 2006 om el f or syni ng med sener e ændr i nger ) beskr i ver Ener gi t i l synet s f unkt i on og nedsæt t el se. Af l ovens 78 f r emgår f øl gende: Si de 5 af 8 [ ] Energitilsynet 78. Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister. Stk. 2. Energitilsynet er et uafhængigt udvalg, som ikke er undergivet instruktionsbeføjelse fra transport- og energiministeren, jf. dog 85 d. Stk. 3. Transport- og energiministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler om, at tilsynet skal varetage opgaver, som er henlagt til ministeren. Transport- og energiministeren godkender tilsynets forretningsorden. Stk. 4. Energitilsynets formand kan efter nærmere aftale med tilsynet træffe afgørelse på tilsynets vegne. Stk. 5. Konkurrencestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for tilsynet og dettes formand. Det i 1. pkt. nævnte sekretariat kan også fungere som sekretariat for et privat ankenævn på energiforsyningsområdet godkendt i medfør af kapitel 2 i lov om forbrugerklager. Stk. 6. De med Energitilsynets etablering og drift forbundne udgifter betales af de virksomheder, som tilsynet fører tilsyn med efter denne lov, jf. dog stk. 7.

6 Stk. 7. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om de i stk. 5 nævnte forhold og kan fastsætte nærmere regler om betaling efter stk. 6, herunder at der skal betales et gebyr for indbringelse af klage for Energitilsynet. Stk. 8. Transport- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om frister for klage til Energitilsynet. Stk. 9. De med et godkendt privat ankenævns etablering og drift forbundne udgifter betales af selskaber omfattet af el-, naturgas. [ ] Af l ovens 80 f r emgår endvi der e: [ ] 80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. [ ] Si de 6 af 8 Energiklagenævnets bemærkninger Ener gi t i l synet er nedsat i medf ør af el f or syni ngsl oven 78. Af best emmel sens st k. 1 f r emgår, at der t i l var et agel se af t i l - syns- og kl agef unkt i on på ener gi omr ådet nedsæt t es et Ener gi t i l - syn. Det f r emgår endvi der e af el f or syni ngsl ovens 80, at Ener - gi t i l synet kan behandl e og af gør e sager på eget i ni t i at i v el l er på gr undl ag af en anmel del se el l er en kl age. Var mef or syni ngsl oven og de øvr i ge l ove, som Ener gi t i l synet f ø- r er t i l syn med, i ndehol der i kke på samme måde som el f or syni ngsl oven speci f i kke best emmel ser om Ener gi t i l synet s t i l syns- og kl agef unkt i on. Det er dog Ener gi kl agenævnet s opf at t el se, at de gener el l e best emmel ser i el f or syni ngsl ovens 78 og 80 om Ener - gi t i l synet s f unkt i oner og nedsæt t el se f i nder anvendel se på Ener gi t i l synet som sådan, uaf hængi g af, hvi l ket l ovomr åde Ener - gi t i l synet konkr et behandl er sager ef t er. Ener gi kl agenævnet har her ved l agt vægt på, at Ener gi t i l synet bl ev nedsat med hj emmel i el f or syni ngsl oven, og at det der f or er nat ur l i gt, at gener el l e best emmel ser om Ener gi t i l synet s f unkt i oner m. v. f i n- des i el f or syni ngsl oven. Det f øl ger l i gel edes af or dl yden af el f or syni ngsl ovens 78, st k. 1, at Ener gi t i l synet var et ager t i l syns- og kl agef unkt i oner på energiområdet. Ti l synsmyndi gheder har ef t er al mi ndel i g f or val t ni ngsr et l i g pr aksi s som sådan i kke pl i gt t i l at behandl e al l e kl ager. Det er f ast ant aget vedr ør ende t i l synsor dni nger, hvor én f or val t - ni ngsmyndi ghed f ør er t i l syn/kont r ol med en anden f or val t ni ngsmyndi ghed. Det samme må ant ages at vær e udgangspunkt et i f or - hol d t i l et l ovbest emt t i l syn med en er hver vssekt or som Ener -

7 gi t i l synet s vi r ksomhed er udt r yk f or medmi ndr e en konkr et f or t ol kni ng af den enkel t e t i l synsbest emmel se måt t e ændr e her - ved. Det t e udgangspunkt, hvor ef t er en t i l synsmyndi ghed i kke har pl i gt t i l at behandl e kl ager el l er andr e henvendel ser, gæl der uanset, om den per son, som kl ager, må anses f or at have en væsent l i g og i ndi vi duel i nt er esse i det f or hol d, der kl ages over ( par t sst at us/kl ageber et t i get t i l Ener gi t i l synet ). Der henvi ses her ved t i l Fol ket i nget s Ombudsmands udt al el se i Fol ket i nget s Ombudsmands Ber et ni ng 1990, si de 83 f f ( FOB ). Udt al el sen f i ndes bl. a. på det f æl l es st at sl i ge r et si nf or mat i onssyst em, www. r et si nf o. dk under bet egnel sen FOU For så vi dt angår en nær mer e f or t ol kni ng af de gener el l e t i l - synsbest emmel ser i el f or syni ngsl ovens 78, st k. 1, og 80 f i n- der Ener gi kl agenævnet, at di sse i kke pål ægger Ener gi t i l synet en pl i gt t i l at behandl e kl agesager. Ener gi kl agenævnet har her - ved navnl i g l agt vægt på, at det af el f or syni ngsl ovens 80 f øl ger, at Ener gi t i l synet bl. a. på baggr und af en kl age kan t age en sag op. Ener gi kl agenævnet skal i det hel e henvi se t i l El - f or syni ngsl oven med komment ar er af Bent Ol e Gr am Mor t ensen, 2. udgave 2004, Jur i st - og Økonomf or bundet s f or l ag si de 439 f f. Ener gi kl agenævnet f i nder endvi der e, at anvendel sen af udt r ykket kl agef unkt i on i el f or syni ngsl ovens 78, st k. 1, i kke uden en nær mer e pr æci ser i ng i l ovens f or ar bej der med t i l st r ækkel i g kl ar hed pål ægger Ener gi t i l synet en egent l i g pl i gt t i l at behandl e kl ager. Ener gi kl agenævnet bemær ker her t i l, at l ovgi v- ni ngen på det ener gi r et l i ge omr åde kan i ndehol de sær ski l t e best emmel ser, som i konkr et e t i l f æl de medf ør er en pl i gt f or Ener - gi t i l synet t i l at behandl e kl ager ( f. eks. var mef or syni ngsl ovens 23 k, st k. 4). En sådan pl i gt f øl ger dog som anf ør t ovenf or i kke af de gener el l e t i l synsbest emmel ser i el f or syni ngsl ovens 78, st k. 1, og 80. Si de 7 af 8 Da spør gsmål et om en per sons event uel l e væsent l i ge og i ndi vi duel l e i nt er esse i det f or hol d, der kl ages over ( par t sst a- t us/kl ageber et t i get t i l Ener gi t i l synet ), sål edes i kke har bet ydni ng f or Ener gi t i l synet s pl i gt t i l at behandl e kl a- ger /henvendel ser, f i nder Ener gi kl agenævnet i kke anl edni ng t i l at t age nær mer e st i l l i ng t i l det t e i den konkr et e sag En t i l synsmyndi ghed som Ener gi t i l synet har al ene pl i gt t i l at r eal i t et sbehandl e henvendel ser /kl ager, i hvi l ke der r ej ses konkr et begr undet mi st anke om, at der ent en f or el i gger en l ovover - t r ædel se af nogen bet ydni ng el l er er udvi st en ul ovl i g adf ær d. Her af f øl ger, at en myndi ghed som mi ni mum må f or et age en vur der i ng af, om en henvendel se/kl age r ej ser en sådan mi st anke. Der henvi ses her ved t i l FOB ( se nær mer e ovenf or ), hvor i det

8 i en sag vedr ør ende Monopol t i l synet og I ndust r i mi ni st er i et udt al es, at det næppe er mul i gt at pr æci ser e omf anget af pl i gt en t i l at behandl e konkr et e sager nær mer e end t i l, at der på den ene si de i kke er pl i gt t i l at behandl e al l e kl ager el l er andr e henvendel ser, hvor der er påst and om, at l oven over t r ædes, mens der på den anden si de er pl i gt t i l at r eal i t et sbehandl e henvendel ser, hvor der r ej ses konkr et begr undet mi st anke om, at der f or el i gger en l ovover t r ædel se af nogen bet ydni ng. Ener gi t i l synet har ved af gør el se af 6. sept ember 2007 godkendt den af Af f al dvar me År hus anvendt e model f or af vi kl i ng af vi r k- somhedens over dækni ng. Ener gi kl agenævnet bemær ker i den f or - bi ndel se, at af vi kl i ng af over dækni ng gennem pr i snedsæt t el ser over en år r ække må anses f or at vær e i over ensst emmel se med var mef or syni ngsl ovens r egl er. På denne baggr und og under henvi sni ng t i l, at Ener gi t i l synet i øvr i gt på gener el t pl an er i f ær d med at under søge f or syni ngsvi r ksomheder nes mul i gheder f or af vi kl i ng af over dækni ng ( her under f. eks. ved t i l bagebet al i ng di r ekt e t i l de f or br uger e, som har bi dr aget t i l over dækni ngen), gi ver det i kke Ener gi kl agenævnet anl edni ng t i l bemær kni nger, at kl ager s henvendel se t i l Ener gi t i l synet i kke gav t i l synet anl edni ng t i l at f or et age si g yder l i ger e. Ener gi kl agenævnet f i n- der sål edes, at kl ager s henvendel se i kke r ej st e en ny konkr et begr undet mi st anke om l ovover t r ædel ser af var mef or syni ngsl oven af nogen bet ydni ng. Ener gi kl agenævnet f i nder på denne baggr und, at Ener gi t i l synet var ber et t i get t i l at af vi se at real i t et sbehandl e kl ager s kl age af 13. j anuar Si de 8 af 8 Ener gi kl agenævnet st adf æst er med denne begr undel se Ener gi t i l - synet s af gør el se af 17. sept ember Energiklagenævnets afgørelse Ener gi t i l synet s af gør el se af 17. sept ember 2008 st adf æst es. Sagen har vær et behandl et på nævnet s møde den 15. december Af gør el sen er t r uf f et i henhol d t i l var mef or syni ngsl ovens 26. Af gør el sen kan i kke påkl ages t i l anden admi ni st r at i v myndi ghed. Søgsmål ved domst ol ene t i l pr øvel se af af gør el ser t r uf f et af Ener gi kl agenævnet ef t er l ov om var mef or syni ng el l er r egl er, der er udst edt ef t er denne l ov, skal vær e anl agt i nden 6 måneder ef t er, at af gør el sen er meddel t pågæl dende. Er af gør el sen of - f ent l i gt bekendt gj or t, r egnes f r i st en dog al t i d f r a bekendt gør el sen, j f. var mef or syni ngsl ovens 26, st k. 4.

9 Af gør el sen of f ent l i ggør es på Ener gi kl agenævnet s hj emmesi de i anonymi ser et f or m. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsf or mand Speci al konsul ent / Ul l a Øst er gaar d Si de 9 af 8

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en.

Ener gi st yr el sen har ved br ev af 14. okt ober 2002 f r emsendt en r edegør el se t i l sagen. Redegør el sen har vær et f or el agt kl ager en. ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] og [... ] over Ener gi st yr el sen af 5. december 2001 Pr i saf r egni ng f or vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j ur. Jør gen

Læs mere

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget

Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Af deli ng 42 dagsor den til af deli ngsbest yr el ses mødet d. 8. dece mber 2011 kl. 19. 00 i bestyr el sesl okal et, Part err en, Løget Cent er 75 A. Delt agere: Af bud: Fr av ær ende: John, Ol e, Knud

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e

[... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e ( El f or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [... ] over Ener gi st yr el sen af 13. august 2001 Pr i saf r egni ng f or el pr odukt i on f r a vi ndmøl l e Nævnsf or mand, cand. j

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Pr aktikst edsbeskrivel se

Pr aktikst edsbeskrivel se Pr aktikst edsbeskrivel se If øl ge Bekendt gørel se o m uddannel sen til prof essi onsbachel or so m p ædagog skal prakti kstedet udar bej de en prakti kst edsbeskri vel se med vi rkni ng fra 1. august

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Afgørelse klage over Energistyrelsens afgørelse om forundersøgelsestilladelse for etablering af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt

Afgørelse klage over Energistyrelsens afgørelse om forundersøgelsestilladelse for etablering af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt Til: [XXX] European Energy A/S og Jammerland Bay Nearshore A/S Energistyrelsen Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger

Afgørelse Klage over Energitilsynets afgørelse af 27. september 2012 om godkendelse af Odsherred Varme A/S prisstigninger Odsherred Varme A/S fremsendte herefter ved e-mail af 27. september 2012 et forslag til Energitilsynet, hvorefter der i afregningen for 2012 ville blive afregnet med 817 kr./kwh. Dette var beregnet som

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0105 Bilag 1, KOM (2010) 0104 Bilag 1 Offentligt Den 12. maj 2010 J.nr.: 2010-8011-00007 Sagsbeh andler: MVK/ LATH G R U N D N O T A T Vedrørende forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune. Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune 0 1-0 2-2 0 1 0 Vedr. samarbejdsaftale mellem Falck Hjælpemidler A/S og Fredensborg Kommune Ved e-mail af 22. oktober 2009 har Fredensborg Kommune anmodet statsforvaltningen om en vejledende

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering [XXX] Sendt pr- e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Offentliggjort i anonymiseret

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Elforsyning) Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Energitilsynet af 16. maj 2007 betingelserne for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning

Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning (Energibesparelser i bygninger) Hestkær Friskole & Børnehave over Energistyrelsen af 21. juli 2008 afvisning af ansøgning om at blive undtaget fra krav om regelmæssig energimærkning Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Bruch Kultur e.v. Neutrebbiner Str. 11 15320 Neuhardenberg Deutschland Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 3. februar 2010 stadfæstes. (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk ( ) over

Læs mere

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation,

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation, Til: [XXX] Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune, Miljø og Teknik (j.nr. [XXX]) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning

Afgørelse Klage over Odsherred Kommunes godkendelse og lovliggørelse af projekt til udskiftning af fjernvarmeledning Klager Odsherred Kommune Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1

Afgørelse Klage over Energistyrelsens godkendelse af boreprogram Vendsyssel-1 [XXX] Total E&P Denmark B.V. Energistyrelsen, j.nr. 2014-777 Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Introduktion til INNOMATE HR v3

Introduktion til INNOMATE HR v3 Introduktion til INNOMATE HR v3 Sådan bruger du INNOMATE HR navigation og funktionalitet Når man er registreret i systemet med en aktuel ansættel se, har man også fået til knyttet en brugeradgang. Står

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

1l ykke med hammer"sl aget. Date : wed, 21- Dec. Dt<( 500 salar (25% af hammerslag)... afdelingen og sl<a1 betales ved afhentning

1l ykke med hammersl aget. Date : wed, 21- Dec. Dt<( 500 salar (25% af hammerslag)... afdelingen og sl<a1 betales ved afhentning K05 Fra: sendt: 2I. ril: La rs Emne: FW: *3#8_g3sa,E 4, {/-' ti I I ykke med hammersi aget.) >Fr >To: >subj ect : caugutn3l-'fr3 >2005 71":43:02 +0100 r ti l"lylcke med hammersl aget. Date: Wed, 21 Dec

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen

Afgørelse - klage over Energistyrelsens miljøvurdering af en plan for nye udbud af olie- og gaslicenser i Nordsøen Offentliggjort i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse - klage over

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere