Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler"

Transkript

1 Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

2 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard Den 1. januar 2010 træder nye regler om multimediebeskatning (ligningslovens 16, stk. 12) i kraft, som gør det relevant for arbejdsgiverne at forholde sig til, hvordan de fremadrettet vil stille mobil- og fastnettelefoner, pc'er og bredbånds-/mobilabonnementer til rådighed for deres ansatte. Hvis arbejdsgiveren som følge af de nye regler vælger at introducere en bruttolønsordning, vil dette ikke blot have skatteretlige virkninger, men også gribe ind i måden, arbejdsgiveren håndterer dette område på. Bruttolønsordninger En bruttolønsordning kan i princippet etableres for alle typer af goder. Der er imidlertid kun økonomiske fordele forbundet med en sådan ordning, hvis den skattepligtige værdi af godet skattemæssigt ansættes til en lavere værdi end markedsværdien. Det kan med andre ord ikke svare sig at etablere en bruttolønsordning, hvis nedgangen i bruttolønnen blot modsvares af, at den ansatte sættes i skat med markedsværdien af godet. internetforbindelse og lignende, vil indebære, at bruttolønsordninger vil kunne etableres med fordel forudsat der er tale om ydelser, der samlet har en handelsværdi på over kr. Hovedproblemstillinger I forbindelse med etableringen af en arbejdsgiverordning skal arbejdsgiveren særligt have øje for følgende hovedproblemstillinger inden for følgende fire juridiske områder: 1 Skatteretligt Hvilke muligheder og begrænsninger giver skatteretten i forhold til: Udbud af udstyr og abonnementer og de vilkår, som ydelserne stilles til rådighed på? De nye regler om værdiansættelse af multimedier, såsom computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, forbrugs- og abonnementsudgifter,

3 4 Aftaleretligt - Outsourcing (i forholdet mellem arbejdsgiveren og dennes (outsourcing)-leverandør(er)) I hvilket omfang bør administration af ordningen outsources, og hvilke forhold bør arbejdsgiveren være opmærksom på i den forbindelse, herunder i forhold til leveringsprocedurer, servicemål og support? Særligt om skat Som det ses, byder etablering af arbejdsgiverordninger i form af bruttolønsordninger på en række udfordringer, som ikke blot er af skattemæssig karakter. Det er dog vigtigt, at de skattemæssige forhold indtænkes i alle de forskellige problemstillinger, da der skatteretligt fastsættes en række krav, som skal være opfyldt, hvis man ønsker at indføre en bruttolønsordning. I ligningsvejledningen er der således opregnet følgende krav, som skal være opfyldt for, at en bruttolønsordning kan anerkendes: 2 Ansættelsesretligt Hvilke krav og begrænsninger giver ansættelsesretten i forhold til: Vilkårene for ordningen, herunder i forhold til ordningens omfang, tillæg til ansættelseskontrakt og goders bevarelse ved opsigelse og orlov? 3 Aftaleretligt (i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager) Hvilke vilkår bør aftales i forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager (vederlagsaftalen), herunder i forhold til: Risikoen for godet, loft på forbrug, eventuel afbrydelse af betaling ved orlov, varighed af aftale og ret til opsigelse og den ansattes beføjelser ved forsinkelse og mangler? Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale, som indebærer en reel fremadrettet nedgang i den kontante løn. Overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede vederlagsaftale. Den aftalte reduktion af den kontante løn skal løbe over én hel lønaftaleperiode. Som hovedregel må perioden ikke være under 12 måneder. Et allerede erhvervet krav på kontant løn kan ikke konverteres til en naturalieydelse uden at være i strid med kildeskattelovens 46, stk. 3. Arbejdsgiveren skal have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen. Dette indebærer, at den ansattes kontante lønnedgang skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med ansattes forbrug af godet eller af de løbende omkostninger for arbejdsgiveren ved at stille godet til rådighed. Aftalen skal være frivillig for medarbejderen, og medarbejderen skal have mulighed for at komme ud af ordningen igen. Arbejdsgiveren skal rent faktisk stille det pågældende gode til rådighed for medarbejderen. Arbejdsgiveren skal således enten være ejer af godet eller være kontraktspart i forhold til den eksterne leverandør af godet.

4 Det må forventes, at SKAT vil blive mødt med en række anmodninger om bindende svar. De afgivne svar kan vise sig at få væsentlig betydning for den måde, hvorpå arbejdsgiverordninger fremover kan etableres og administreres. Bruttolønsordninger, der indgås på nuværende tidspunkt, bør derfor tage højde for senere ændringer i praksis. Særligt om outsourcing Eksempel En ansat ønsker multimedier stillet til privat rådighed i form af mobiltelefon og pc. Arbejdsgiverens omkostning til udstyret udgøres af en årlig leasingydelse på netto kr. Den ansatte tjener kr. årligt. Hvis multimedierne stilles til rådighed uden anvendelse af multimediebeskatning og uden anvendelse af en bruttolønsordning, vil regnestykket for den ansatte i forenklet form se ud som følger: Med henblik på at kunne implementere en bruttolønsordning vil arbejdsgiveren have behov for at kunne outsource multimedieydelserne. Outsourcing vil kunne ske helt eller delvist. Således vil der altid være behov for at indgå aftale med et teleselskab vedrørende telefoniog bredbåndsydelser (medmindre man selv er teleselskab). Derudover kan outsourcing være hensigtsmæssig i forhold til følgende ydelser: Lønindkomst Skat 50 % Netto Leasingydelse Til rådighed kr kr kr kr kr. Etablering af ordningen (hvilke ydelser skal tilbydes). Administration af ordningen (bestilling (typisk via website), køb af udstyr, logistik og håndtering af leverandører). Kundeservice (i forhold til medarbejderes reklamationer og forespørgsler m.v.). Leasing af udstyr, som stilles til rådighed. Forsikring af udstyr samt forsikring mod førtidigt ophør af leasingperiode. Eventuel assistance og integration til arbejdsgiverens lønbogholderi. Outsourcing af en eller flere af disse ydelser kan i praksis være helt nødvendig, da arbejdsgiveren i modsat fald vil få en betydelig logistik- og administrationsopgave ved at introducere ordningen, ligesom en arbejdsgiver vil kunne drage fordel af en outsourcingpartners storkunderabatter. Hvis der derimod etableres en bruttolønsordning under multimediebeskatningsreglen under samme forudsætninger, hvor den ansatte går kr. ned i løn (svarende til leasingydelsen), ser regnestykket ud som følger: Lønindkomst Multimedieskat Skattepligtig indkomst Skat 50 % Til rådighed ( ) kr kr kr kr kr. Ordningen indebærer således i dette forenklede eksempel en skattebesparelse for den ansatte. Konklusion Som det vil ses af denne helt overordnede gennemgang, giver indførelsen af de nye regler om multimediebeskatning anledning til en nøje vurdering af, hvordan en lang række juridiske og forretningsorienterede problemstillinger bedst håndteres i praksis. Plesner vil i et kommende nyhedsbrev give en mere detaljeret redegørelse for krav og begrænsninger til arbejdsgiverordninger, ligesom emnet vil blive behandlet mere indgående på et seminar den 20. november 2009, jf. nedenfor

5 2 Invitation til Plesner-seminar om mutimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Plesners forretningsområder for arbejds- og ansættelsesret, skatteret samt It og telekommunikation har hermed fornøjelsen at invitere dig til et seminar om de nye multimediebeskatningsregler Fredag, den 20. november 2009, kl Den 1. januar 2010 træder nye regler om multimediebeskatning i kraft. Den ændrede beskatning stiller arbejdsgiverne over for valget om, hvorvidt multimedier i form af mobiltelefon, fastnettelefon, bærbar pc og tilhørende abonnementer skal stilles til privat rådighed for de ansatte via en arbejdsgiverordning (bruttolønsordninger) og i givet fald på hvilke vilkår. På seminaret vil vi foretage en samlet gennemgang af de problemstillinger, som indførelse af arbejdsgiverordninger på multimedieområdet giver anledning til. Du vil bl.a. få svar på følgende praktiske og juridiske spørgsmål: Hvilke skatte- og ansættelsesretlige spørgsmål giver arbejdsgiverordninger anledning til? Ændrer de nye regler på vilkårene i kontraktforholdet med de ansatte? Hvordan kan din virksomhed gennemføre og administrere de nye regler på den mest praktiske måde? Hvad skal du være opmærksom på, hvis din virksomhed vælger helt eller delvist at outsource ordningen? Tilmelding Tilmelding er gratis, men nødvendig, da der er et begrænset antal pladser. Skriv snarest og senest den 10. november 2009 til: og oplys firmanavn og deltagernavne samt det antal, der ønsker at deltage i frokosten. Seminaret tæller som 3 lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om advokaters obligatoriske efteruddannelse, og hvis du ønsker at få udleveret et kursusbevis for din deltagelse, beder vi dig om at meddele os dette i din tilmelding. Du vil derefter modtage kursusbeviset på dagen. På gensyn den 20. november 2009! Med venlig hilsen PLESNER Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål til vores advokater inden for forretningsområderne for arbejdsog ansættelsesret, skatteret samt It og telekommunikation. Praktiske oplysninger Seminariet afholdes i vores domicil, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er gode parkeringsforhold i området. Fra morgenstunden byder vi på kaffe/te og croissanter. Arrangementet afsluttes med en let frokost kl

6 Kontakt Jakob Krogsøe advokat, associeret partner Skatter og afgifter Tina Reissmann advokat, partner Arbejds- og ansættelsesret Niels Chr. Ellegaard advokat, partner It og telekommunikation Henrik Bechgaard advokat It og telekommunikation Sussi Lillia Skovgaard-Holm advokat Arbejds- og ansættelsesret OM PLESNER. Med 200 jurister og en samlet medarbejderstab på 350 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning." Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Fleksible lønpakker INDHOLD

Fleksible lønpakker INDHOLD Fleksible lønpakker Et lønsystem med fleksible lønpakker indebærer, at den enkelte medarbejder har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Personalegoder er det bedre end kontanter?

Personalegoder er det bedre end kontanter? Copenhagen Business School, 2011 Cand.merc.aud, Juridisk institut Kandidatafhandling Personalegoder er det bedre end kontanter? Udarbejdet af: Mette Christiansen Vejleder: Anders Lützhøft Censor: Afleveret:

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli 2009... 1 Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3

Læs mere