Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering"

Transkript

1 Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Tidspunkt: Torsdag den 13. juni 2013 kl Sted: Deltagere: Scandic Hotel, Kokholm 2, 6000 Kolding Den tværsektorielle projektgruppe for telemedicinsk sårvurdering 1. Velkomst og introduktion til dagen v/ Formand for den tværsektorielle styregruppe Tove Lehrmann Tove Lehrmann bød velkommen til det første møde i den tværsektorielle projektgruppe for telemedicinsk sårvurdering. Der har været afholdt første styregruppemøde i projektet, hvor Tove blev valgt som formand for styregruppen. Målet med dette første møde er, at deltagerne får indblik i det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering samt viden om, hvad vi skal i gang med i Syddanmark. Projektet er et fælles projekt mellem kommuner og region. Vi har allerede et godt afsæt i Syddanmark via Sår-i-Syd-samarbejdet i Sønderjylland og forskningsprojektet om telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske fodsår. Telemedicinsk sårvurdering er en del af de syddanske sundhedsaftaler og den fælles it-strategi. For at projektet bliver en succes er det vigtigt med mål og vision for projektet. Dette vil der blive arbejdet med på dagens møde. Det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering v/ Projektleder Dorthe Skou Lassen, MedCom Under punktet præsenterede Dorte Skou Lassen fra MedCom det nationale projekt. Power point er vedlagt referatet. National implementering af sårvurdering er del af den nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin, som er vedtaget af Regeringen, KL og Danske Regioner i

2 august MedCom er projektleder, og der er afsat et rammebeløb på i alt 30 millioner til projektet. Projektperioden løber fra Målgruppen for den nationale udrulning er patienter med venøse sår og diabetiske fodsår. Organisering af det nationale projekt Vedr. organisering er der nedsat en styregruppe bestående af styregruppeformanden fra hver af de fælleskommunale og regionale styregrupper, repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, NSI, KL, Danske Regioner, Fonden for Velfærdsteknologi samt MedCom. Herudover har MedCom nedsat en projektledergruppe med repræsentanter fra hver region. Fra Syddanmark deltager Inger Stenstrøm Rasmussen fra Langeland Kommune, Lotte Bang fra Haderslev Kommune samt Tanja og Lisbeth fra Region Syddanmark. Desuden er der nedsat en klinikergruppe, som skal komme med anbefalinger vedr. arbejdsgange, uddannelse og fælles visitationsregler. Fra Syddanmark deltager Knud Yderstræde og Inger Futtrup (i Knuds fravær) fra OUH, Anna Husted Jakobsen fra Sygehus Lillebælt, Hanne Schreiner fra Odense Kommune og Birgit Møller fra Aabenraa Kommune. Herudover nedsættes på et senere tidspunkt en teknikergruppe med repræsentanter fra hver region, som skal arbejde med integrationer. Formål og gevinster Formål og gevinster i projektet forventes bl.a. at blive: Øgede kompetencer, mindre tidsforbrug (i kommune og amb.), kortere helingstid, større patienttilfredshed og mindre transport. Business case og økonomi Afsættet for det nationale projekt er en business case. Business casen bygger på de foreliggende erfaringer om telemedicinsk sårvurdering samt 2 afholdte workshops. Den er behæftet med stor usikkerhed. Selv om der er lagt op til store besparelser, især i kommunerne, er det aftalt, at parterne kan beholde den forventede besparelse selv. Vedr. økonomi er der ingen frie projektmidler. I stedet stilles pleje.net til rådighed for kommuner og ambulatorier i projektperioden (der har været gennemført SKI-udbud). Dvs. at kommuner og ambulatorier frit kan benytte plejenet i projektperioden. Endvidere stilles et e-læringssystem til rådighed (der vil dog forventeligt blive en udgift for deltagerne til support og brugeroprettelse). Og slutteligt gives tilskud til uddannelse, kurser i pleje.net samt til regional projektkoordination, men det betyder, at kommuner og ambulatorier og region har en medfinansiering til hele implementerings- og uddannelsesindsatsen f.eks. mødeaktiviteter, teknik, deltagelse i Side 2 af 8

3 uddannelse osv. (jf. power point med økonomioversigt). Praktiserende læger Der spørges til praktiserende læger. MedCom har møde med klinikergruppen samt repræsentanter for de praktiserende læger den Region Syddanmark er meget interesseret i at have praktiserende læger med. Punktet sættes på et kommende møde i den tværsektorielle projektgruppe som del af arbejdet med arbejdsgangsbeskrivelser og retningslinjer. Uddannelse I det nationale projekt er der stor fokus på uddannelse som del af implementeringen af telemedicinsk sårvurdering, og der er afsat centrale midler til dette. Det er dog vigtigt, at parterne arbejder med en intern uddannelsesstrategi, da der i projektet ikke er midler til at uddanne alle. Kompetenceløftet skal ses som en kaskademodel, hvor der stilles nogle værktøjer til rådighed, som skal formidles / læres videre i organisationerne. Elæring indgår endvidere som element i denne kaskademodel. Projektdeltagere gjorde opmærksom på, at elæring kræver opmærksomhed, tid og en indsats og spurgte til, om der som en del af aftalen bliver noget støtte til indsatsen. Pleje.net Den nationale kontrakt med pleje.net gør, at pleje.net kan anvendes til alle typer af sår, og man må have så mange brugere, som man ønsker. Dvs. at pleje.net ud over det tværsektorielle samarbejde om sårpatienter også gratis kan bruges eksempelvis internt i kommunen til at følge og registrere sårudvikling på egne patienter/borgere og patienter, som er afsluttet fra sygehuset. Man skal blot huske, at man efter projektets afslutning skal selv betale for dette. Integration I forhold til integration går man efter en såkaldt knap-løsning mellem basis-itsystemer i region og kommuner og pleje.net, hvilket betyder, at man via en sikker sessionsoverførsel kan springe fra eget it-system over i pleje.net i patientkontekst. Det er en relativt billig løsning. Det løser ikke udfordringerne med dobbeltregistreringer, hvor det også vil være vigtigt at afklare, om sårdatabasen er et kommunikations- eller dokumentationsredskab. I løbet af efteråret vil CPRintegration også være på plads, således at stamdata automatisk foreligger ved indtastning af CPR-nr. Dorthe opfordrede til, at kommunerne og regionen lægger pres på leverandørerne for bestilling af knap-løsning og eventuelle andre integrationssnitflader. Deltagerne opfordrede MedCom til at involvere KL ift. kommuneleverandørsiden. Evaluering Ift. evaluering er der for sårbehandling den udfordring, at der ikke er registreringer, Side 3 af 8

4 som kan trækkes ud fra centrale eller lokale registre. Det er således svært at kvantificere gevinstpotentiale eksempelvis ift. hurtigere sårhelingstid. For at monitorere på udbredelse og gevinstpotentiale skal der diagnosekoder eller tentativ diagnose på patientens sår. Deltagerne gjorde opmærksom på, at dette kan udgøre en udfordring, da der ikke opereres med samme koder i kommunen som på sygehuset. Kommunerne står over for at skulle implementere fællessprog III. MedCom tager udfordringen og problemet med i det videre arbejde. Samarbejdsaftale om projektet MedCom vil udarbejde en samarbejdsaftale om den syddanske implementering af projektet. MedCom anbefaler, at det er den tværsektorielle styregruppeformand (Tove Lehrmann), som indgår aftalen på vegne af alle kommuner i regionen og relevante ambulatorier. 2. Den syddanske implementering af det nationale projekt v/ Innovationskonsulent Lisbeth Jørgensen, OUH og konsulent Tanja Jusslin, Region Syddanmark Opgaven Opgaven i Region Syddanmark er at implementere det nationale projekt. Dog vil vi formegentligt ikke begynde at udbrede telemedicinsk sårvurdering inden for diabetiske fodsår, før inklusionen i forskningsprojektet er afsluttet. Beslutning om dette skal tages op i projektstyregruppen for forskningsprojektet, som har møde primo september Inklusionen i forskningsprojektet forventes afsluttet ultimo 2013 og offentliggørelse af resultater ultimo Interviews og fokusgruppeinterviews ift. organisationsdelen af evalueringsdesignet forventes opstartet før sommerferien Ud over at implementere telemedicinsk sårvurdering for målgruppen i det nationale projekt (venøse bensår og diabetiske fodsår) skal der i projektet arbejdes på at inkludere alle sår som en del af implementeringsindsatsen. Dette vil kræve en ekstra indsats for sygehusene / projektet ift. udvidet samarbejde med flere specialer og den interne organisering af telemedicinsk sårbehandling. Indsatsområder Der er en række indsatsområder i projektet, som vi skal arbejde med bl.a.: Projektorganisering og implementeringsplan (tværsektorielt, kommuneinternt og sygehusinternt) Tids- og implementeringsplan Den telemedicinske samarbejdsmodel og organisering (tværsektorielt, kommuneinternt, sygehusinternt) Uddannelse (sårkursus, telekursus, studiedage, elæring, sidemandsoplæring / kaskademodel) Side 4 af 8

5 Teknik og integrationer Overgang til drift Økonomi Organisering af det syddanske projekt Den syddanske organisering består af en styregruppe, et projektsekretariat, en tværsektoriel projektgruppe samt lokale implementeringsgrupper. Styregruppen består af en kommunal repræsentant fra hvert SOF-område, repræsentanter fra hvert sygehusområde samt Syddansk Sundhedsinnovation. Styregruppen referer til Det Administrative kontaktforum. Projektsekretariatet består af Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang samt Tanja og Lisbeth. Tanja og Lisbeth er regionens projektkoordinatorer. Den tværsektorielle projektgruppe består af repræsentanter fra hver kommune samt relevante ambulatorier for de nationalt definerede målgrupper. Organiseringen kendes fra implementering af Sam:Bo, hvor alle er repræsenteret. Den tværsektorielle projektgruppe referer til styregruppen. Der afholdes 2-3 årlige møder i denne gruppe. Der skal etableres en lokal implementeringsfunktion i hver enkelt kommune og ambulatorium, som skal forestå den lokale implementering af projektet. Styregruppen for forskningsprojektet opretholdes med henblik på at sikre, at forskningsprojektet gennemføres som planlagt. Tids- og projektplan Tanja og Lisbeth har udarbejdet et udkast til projektplan, der udsendes med referat fra dagens møde. Der er nogle fælles opgaver, og der vil være opgaver, som skal løses internt både i kommuner og i ambulatorier. Der er mange aktiviteter i starten af projektet. Der er også aktiviteter, som endnu ikke er helt kendte, f.eks. e-læring og evaluering. En grov tidsplan ser således ud: Juni 2013: udarbejdelse af tids- og implementeringsplan for den syddanske implementering (i samarbejde med jer) Juli / august 2013: planlægning af og udsendelse af invitation til sårkurser og kurser i plejenet i efteråret Indgåelse af samarbejdsaftale med MedCom September 2013: beskrivelse af tværsektorielle arbejdsgange og retningslinjer på projektmøde Oktober 2013: afholdelse af sårkurser Mål: Pilotdrift fra januar 2014 og drift fra april De nationale anbefalinger til uddannelse og syddanske sårkurser v/ Side 5 af 8

6 Afdelingssygeplejerske Inger Futtrup, OUH Inger har deltaget i MedComs klinikergruppes arbejde omkring uddannelse. Klinikergruppen har udarbejdet følgende anbefalinger, hvor man arbejder med 3 niveauer. Se også MedCom dokument vedr. anbefalinger til uddannelse samt Ingers power point. Niveau 1: Sårsygeplejersker med længerevarende efteruddannelse og /eller udd. på diplomniveau. Superbrugere af telemedicin, tovholder for samarbejdet mellem både dansk telemedicin, sårcenteret og kommunerne. Niveau 2: Nøglepersoner med sårfunktion med reference til sårsygeplejersken og korterevarende uddannelse i sårbehandling. Telemedicin på brugerniveau Niveau 3: Basissygeplejersker med reference til sårsygeplejersken. I princippet generalister. Læseadgang til telemedicin Det anbefales, at der i kommunerne er 1 sårsygeplejerske og 2 nøglepersoner pr. delområde/distrikt. På sygehusene bør så mange som muligt være på diplomniveau. I projektet kan vi ikke tilbyde uddannelse på diplomniveau, men et 4-5 dages sårkursus for niveau 2 sygeplejersker (og niveau 1, hvis der er behov). På sårkurset indgår undervisning i pleje.net samt de tværsektorielle telemedicinske arbejdsgange. Herudover tilbydes kurser kun i anvendelse af pleje.net. og de tværsektorielle telemedicinske arbejdsgange. Sårkurserne skal ses som en del af implementeringsindsatsen. Det er derfor vigtigt, at kurserne er lokalt forankrede med lokale undervisere, og derfor vil undervisningen foregå omkring de 4 sygehusområder. Planlægning af sårkursus og kurser i plejenet er ikke helt på plads, men sårkursus bliver sandsynligvis i oktober Antal uddannelsespladser kendes endnu ikke, men foreløbig satser vi på at etablere sårkursus for 100 deltagere. Pladserne fordeles ift. størrelse på kommuner og ambulatorier. Projektdeltagerne gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at få datoer og antal deltagere ud fra hvert sted hurtigst muligt for den interne planlægning. 4. Teknik hvad skal være klar til hvornår v/ Lisbeth Teknikken skal være på plads inden deltagelse i undervisningen, som formentlig bliver i oktober PC: For at tilgå pleje.net skal man have en pc (eller ipad/tablet). Der er ingen krav til pc udover internetadgang. Man skal være oprettet som bruger i plejenet for at få adgang. Side 6 af 8

7 Mobiltelefoner/kamera: Vedr. mobiltelefoner er der en del krav: - Mobilabonnement - Internetabonnement - Kamera med god optik (min. 2 MegaPixel) - Flash/blitz - Autofokus - Androidtelefoner styresystem 2.3 eller nyere Dunja fortæller, at man ikke skal spare på mobiltelefonerne. Det er vigtigt, at det fungerer optimalt, ellers bruger man lang tid på det tekniske, og billedkvaliteten bliver ikke optimal. I Odense Kommune er man gået over til iphones, og det fungerer rigtig godt. Man kan sandsynligvis anvende de mobiltelefoner, man har i forvejen, men man kan altid tjekke med Dansk Telemedicin, om det er tilfældet. Til androidtelefoner og iphones er der udviklet apps, som gør, at man nemt og hurtigt kan lægge billeder ind. EDI: Det er allerede muligt at sende edi fra pleje.net til omsorgs- og sygehussystemer. Hvis man vil have muligheden for at sende edi den anden vej (fra omsorgssystem til pleje.net) skal man aftale dette med sin leverandør. Det fungerer allerede nu i alle sygehussystemerne i regionen og også i flere kommuner. 5. Workshop: Hvordan bidrager vi positivt til projektets fokuserede mål? v/ Lisbeth og Tanja Gruppearbejde vedr. hvad projektets og telemedicinsk sårvurderings vision skal være, fordele/ulemper. Input herfra anvendes i udarbejdelse af projektplanen. 6. Tak for denne gang, hvad sker der nu og næste møde v/ Lisbeth og Tanja Der er lidt at arbejde med indtil den 4. september 2013, hvor vi mødes igen: Implementerings- og tidsplan Give input til forslag til implementerings- og tidsplan. Organisering Hvis man ikke allerede har etableret en lokal implementeringsfunktion i henholdsvis kommune og sygehus af telemedicinsk sårvurdering (i kraft af forskningsprojektet) skal man gøre dette. Er den lokale implementeringsfunktion på plads, bør man allerede nu overveje, om der skal ske ændringer, hvis målgruppen udvides til at indbefatte alle sårtyper osv. Overvej intern organisering af det telemedicinske samarbejde ud fra de nationale anbefalinger herunder overveje, hvem der skal have adgang til plejenet. Uddannelse Overvej hvem, der skal deltage i sårkurser, når rammen foreligger. Side 7 af 8

8 Overvej hvem, der skal deltage i undervisning i pleje.net, når rammen foreligger Overvej strategi for kaskademodel / intern uddannelsesstrategi (elæring og sidemandsoplæring) Teknik Teknikken skal være klar til oktober 2013, så sørg for, at den nødvendige teknik er til stede og fungerer (pc, mobiltelefon/kamera) Tjek at edi fra omsorgssystem til pleje.net fungerer (er allerede testet i sygehussystemer og også i flere kommuner). Side 8 af 8

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom

Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Forløbskoordination for patienter med kronisk sygdom Erfaringer fra Region Syddanmarks modelprojekt om udvikling af forløbskoordination på kronikerområdet Martin Sandberg Buch Publikation APRIL 2012 Dansk

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Patientrettet forebyggelse

Patientrettet forebyggelse Grete Brorholt og Marie Brandhøj Wiuff Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region Sjælland 1 Patientrettet forebyggelse Organisering på seks somatiske sygehuse i Region

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere