affald = ressourcer // affalds plan Ishøj Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "affald = ressourcer // affalds plan 2013 2024 Ishøj Kommune"

Transkript

1 1 Ishøj Kommune

2 Indhold Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af sfortegnelsen eller de links som er markeret i teksten. Ved at læse affaldsplanen på skærmen, og ikke printe den ud, sparer vi papir samtidig med, det er nemmere at hoppe rundt imellem afsnittene. 2 Indledning 4 Handlingsplan Mål 1 Mål 2 Mål 3 Baggrund for valg af mål og indsatsområder 9 Sådan arbejder vi med planen 10 Affald = Ressourcer Ressourcerne skal ud af affaldet Problem stofferne Kommunikation som skaber handling Lovgivning 11 Økonomi 12 indsats - områder 1 Øget indsamling/genanvendelse af emballageaffald til genanvendelse 15 2 Bedre sortering af byggeaffald 16 3 Undersøgelse af indsamling af bioaffald 17 4 Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet 18 5 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier Øget indsamling af medicinrester Farligt affald bedre indsamlingsordninger Udvikling af affaldstilsynet Metoder til en mere målrettet formidling Udvikling af fremtidens genbrugs station med henblik på kommunikation og læring Flere og bedre selvbetjeningsløsninger Motivering af virksomheder 36 bilag Kortlægning & prognose 6 Vurdering af genbrugsstationen 20 7 Optimering af storskraldsindsamling 21 8 Mere direkte genbrug Information til og dialog med den digitale bruger Undersøge muligheden for at styrke brugerinddragelse 38 9 Forebygge dannelsen af affald 23

3 3 Indledning VISION Affald = Ressourcer Mål 1 Ressourcerne skal ud af affaldet Mål 2 Problem stofferne Mål 3 Kommunikation som skaber handling Denne affaldsplan indeholder rammerne for Ishøj Kommunes affaldsplanlægning , men med særlig fokus på de første 6 år. Indsatsområde initiativ initiativ Indsatsområde Indsatsområde Affaldsplanen bliver brugt i Kommunens hverdag som et styrings- og planlægningsværktøj. Den skal medvirke til, at vi når de mål, vi har sat os for affaldsområdet. Kommunen er i følge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald (Affaldshåndteringsplan). Planen skal revideres mindst hvert 6. år. Planen skal være detaljeret for de første 6 år og overordnet for den resterende del af planperioden. En affaldsplan består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Kommunens Mål og Planlægning præsenteres i denne rapport mens Kortlægning og prognose for affaldsmængderne præsenteres i en selvstændig rapport, som findes på kommunens hjemmeside Målsætningsdelen præsenterer og mål, mens Planlægningsdelen består af en række relevante indsatsområder under de enkelte mål, som kommunen har valgt at sætte særligt fokus på. Affaldsplanen tager udgangspunkt i en om bedre

4 4 udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Ishøj Kommune har 3 konkrete mål på affaldsområdet i den kommende planperiode: 1. Ressourcerne 2. Problemstofferne 3. Kommunikation som skaber handling Under de enkelte mål har kommunen udvalgt et antal indsatsområder. Et indsatsområde er et mere konkret bud på, hvilke problemstillinger vi ønsker at løse i den kommende planperiode, og derved hvordan kommunens ressourcer vil blive prioriteret. Disse indsatsområder præsenteres enkeltvis efter hvert mål. Gennem et styrket samarbejde og videndeling med de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland, vil Ishøj Kommune forbedre kvaliteten af affaldsordninger og nye tiltag, som kommunen skal arbejde med i løbet af planperioden. Denne videndeling vil ske via en fælles vidensplatform. Affaldsplaner er én af de plantyper, som er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven (lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer), hvis planen fastsætter bindende rammer for fremtidige anlægsarbejder, som er opført på bilag 3 eller 4 til loven. I det planforslag (fælles koncept), som er udarbejdet for perioden , er der ikke indarbejdet eller forudsat opført nye affaldsbehandlingsanlæg. Derfor vil denne generation af affaldsplaner for oplandet som udgangspunkt ikke være omfattet af loven. Målgrupper Der lægges vægt på at gennemføre indsatser, der henvender sig til tre overordnede målgrupper, så information og ordninger skræddersys til den relevante målgruppe. I det enkelte indsatsområde er markeret hvilken målgruppe, som indsatsen primært retter sig mod: Husholdninger Virksomheder Offentlige virksomheder Vi har en ambition om, at de offentlige virksomheder i denne periode får vores opmærksomhed. Der er nemlig her et stort potentiale i at gå forrest og vise andre virksomheder, hvordan man med miljø og ressourcer for øje på bedste vis håndterer sit affald. Miljøvurdering Ifølge miljøvurderingslovens 3 skal en myndighed ved udarbejdelsen af planer og programmer inden for bl.a. affaldshåndtering foretage en vurdering af konsekvenserne for miljøet, hvis der i planen fastlægges rammer for anlægstilladelser til bestemte projekter. Da Vallensbæk Kommune ikke planlægger etablering eller væsentlige ændringer af anlæg omfattet af loven i planperioden , skal der ikke udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med denne affaldsplan. vidste du at valg af papir af genbrugsfibre nedbringer energiforbruget fra produktionen af papir med 50% og vandforbruget til 1/5 og spildevandsbelastningen til 1/6?

5 VISION er ved at slippe op. Grundstoffer som findes i vores affald. Affald består i bund og grund af værdifulde ressourcer, som vi skal sikre genanvendt og nyttiggjort i langt højere grad end i dag. 5 Ishøj Kommune vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Ishøj Kommune vil sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons ting og sager ud som affald. Det er alt lige fra plastikbakken, som tomaterne kom i, byggeaffald fra et nyt køkken til syngende postkort, brugte møbler og for gammel mad. Samtidig vokser presset på vores ressourcer - de grundstoffer, som vi bruger til at producere nye ting med - som stille og roligt Ishøj Kommune vil sikre, at disse ressourcer indsamles effektivt og genanvendes, så de bliver brugt i produktionen af nye varer. Hvis vi gør det enkelt at sortere affaldet i vores kommune, kan vi alle være med til at sikre vores ressourcer. I Ishøj Kommune tager vi ressource- og miljøproblemerne alvorligt og forsøger at gøre noget ved dem også selv om udfordringerne er af global karakter. Vores er derfor Fra affald til Ressource. Visionen er, at borgere, virksomheder og kommunen håndterer affald som en værdifuld ressource for med tiden helt at afskaffe begrebet affald og kun snakke om ressourcer. I de efterfølgende kapitler vil Ishøj Kommunes 3 mål blive præsenteret sammen med en handlingsplan for, hvilke konkrete aktiviteter der planlægges at igangsættes for at nå disse mål.

6 6 VISION Ishøj Kommune vil arbejde hen mod en med følgende 3 mål: Mål 1 Ressourcerne skal ud af affaldet En af de største globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Vi skal frasortere de dele af affaldet, som kan bruges for at begrænse denne ressourceknaphed men i høj grad også for at medvirke til et sundt miljø, da genanvendelse er godt for både miljø og CO 2 -regnskab. Mål 2 Problemstofferne Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. Vi skal frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø. Mål 3 Kommunikation som skaber handling Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation lige fra dialogen til informationen inspirerer brugerne til handling.

7 7 handlingsplan

8 8 Handlingsplan Mål indsatsområder Tidsplan 1 Øget indsamling/genanvendelse af emballageaffald Mål 1 Ressourcerne 2 Bedre sortering af byggeaffald 3 Undersøgelse af indsamling af bioaffald 4 Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet 5 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder 6 Vurdering af genbrugsstationen 7 Optimering af storskraldsindsamling 8 Mere direkte genbrug 9 Forebygge dannelsen af affald 10 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald Mål 2 Problem stofferne 11 Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier 12 Fokus på medicinrester 13 Farligt affald bedre indsamlingsordninger 14 Udvikling af affaldstilsynet Mål 3 Kommunikation som skaber handling 15 Metoder til en mere målrettet formidling 16 Udvikling af genbrugs stationen med henblik på kommunikation og læring 17 Flere og bedre selvbetjeningsløsninger 18 Motivering af virksomheder 19 Information til og dialog med den digitale bruger 20 Undersøge muligheden for at styrke brugerinddragelse Fælles indsatsområde gennemføres i år Fællesinitiativer gennemføres i år Kommunespecifikt indsatsområde gennemføres i år

9 9 Baggrund for valg af mål og indsatsområder De valgte mål og indsatsområder støtter alle op om de målsætninger, der er på både nationalt og EU-niveau. Men der er også mere regionale forhold, som påvirker Ishøj Kommunes valg af mål og indsatsområder. I afsnittet om Lovgivning kan du læse mere om den gældende lovgivning på affaldsområdet. Dette betyder, at der er endnu mere behov for at have fokus på genanvendelse og genbrug for at bremse denne tendens og sikre, at ressourcerne kommer tilbage i kredsløbet. De udvalgte mål og indsatsområder i denne affaldsplan understøtter dette formål. Ud over de forventninger til stigende affaldsmængder, som affaldsprognosen kommer med, er der også andre ting, som påvirker de mål, som Ishøj Kommune har valgt. Det er bl.a. Vestforbrændings fælles strategi for affaldsoplandet samt kommunens egen strategi på affaldsområdet. Strategi Vestforbrænding har, på kommunernes vegne, en overordnet strategi på affalds- og miljøområdet. Denne strategi omhandler forsvarlig ressourceforvaltning og minimum belastning af miljøet. forbrænding I Ishøj Kommune støtter vi op om strategien for vores fælles affaldsopland. Mål og indsatsområder i affaldsplan er derfor valgt med hensyntagen til den fælles strategi. Ishøj Kommune har bl.a. gennem initiativerne fra Affaldsplan indsamlet en stor mængde viden om effektiviteten i de forskellige affaldsordninger. Derfor skal den kommende planperiode også bruges til at handle på den viden. I Kortlægningsdelens prognose for affaldsmængderne fra kan det ses, at affaldsmængderne i Vestforbrændings opland, og altså også i Ishøj Kommune, forventes at stige med 13 % i hele perioden. Dette er gældende for både husholdninger og virksomheder. Stigningen skyldes hovedsageligt forventninger om økonomisk vækst i samfundet. Det er især storskrald og bygge- og anlægsaffald, som forventes at stige mest men stigningen er generel for alle affaldsfraktioner. De væsentligste emner er: at flytte tons affald fra forbrænding til genanvendelse Øget kildesortering af dagrenovationen ved husstanden Øget indsamling og genanvendelse af bioaffald Bæredygtige genbrugsstationer Styrke muligheden for direkte genbrug Synergi over kommunegrænser Mindske den fossile andel af affald til

10 10 Sådan arbejder vi med planen Os, de andre kommuner og Vestforbrænding Mange af de udfordringer, vi ser på affaldsområdet, er ikke unikke for vores kommune. Tværtimod er det ofte de samme overordnede problemstillinger, som de fleste kommuner står overfor. Ishøj Kommune og 18 andre kommuner er medejere af affaldsselskabet I/S Vestforbrænding. Dette medejerskab udgør en oplagt mulighed for at dele erfaringer og samarbejde inden for samme interessefelt nemlig kommunens opgaver i forbindelse med affaldsplanlægning og -håndtering. Derfor lægger Ishøj Kommunes affaldsplan op til en endnu højere grad af tværkommunalt samarbejde og videndeling med oplandets andre kommuner om planlægning og gennemførelse af udvalgte initiativer på affaldsområdet. Affaldsplanen lægger op til én og 3 mål, som er fælles for alle 18 kommuner i Vestforbrændings opland - mens indsatsområder og afledede initiativer er mere eller mindre kommunespecifikke. Dette betyder, at alle oplandets kommuner, også Ishøj Kommune, løber i den samme retning men kan vælge forskellige kommunespecifikke veje til at nå det fælles mål. Affaldsplanens planlægningsdel beskriver de opgaver fra vores årshjul, som vi løbende arbejder med, fx opdatering af regulativer og beregning af gebyrer men også andre opgaver af mere udviklende karakter, fx kravspecifikationer, brugerundersøgelser og informationsmateriale i forbindelse med udbud. Fællesinitiativer Ethvert indsatsområde vil afføde initiativer. Nogle initiativer vil være oplagte at løse sammen, da de skaber værdi for alle kommuner. Det kunne fx være kampagner, vidensindsamling eller en livscyklusanalyse. Denne type initiativer vil derfor blive løst af fællesskabet med Vestforbrænding som tovholder. Andre initiativer vil være kommunespecifikke - fx ændring af en affaldsordning eller implementering af sms service for borgerne og løses selvstændigt af kommunen. Ishøj Kommune arbejder kontinuerligt med planens indsatsområder, bl.a. ved hvert andet år at mødes med de øvrige oplandskommuner på en workshop for at evaluere, hvordan de gennemførte tiltag har levet op til planens mål. Samtidig planlægges nye tiltag for den kommende 2-årige periode, som kan gennemføres i fællesskab med de andre kommuner i oplandet. Der igangsættes minimum to fælles indsatsområder hvert år. Dette sikrer, at der konstant er fokus på de mest relevante problemstillinger, som kan løses i fællesskab gennem hele planperioden. Fælles for alle opgaver, både fælles og kommunespecifikke, er, at de kan bidrage med viden og erfaring, som kan være til stor brug for de andre kommuner i oplandet. Derfor vil Ishøj Kommune benytte og aktivt bidrage til det fælles styringsværktøj, som Vestforbrænding driver for kommunerne, hvor alle relevante bidrag kan lægges ud til fælles deling.

11 11 Lov givning genanvendelige og det ikkegenanvendelige farlige affald, som kommunen skal sikre en indsamlingsordning for. Ishøj Kommune er forpligtet til at leve op til de regler, som er beskrevet i den danske lovgivning som i flere tilfælde bunder i mål og regler udstukket fra EU. Affaldsbekendtgørelsen dikterer, at Kommunens affaldsplan ikke må være i modstrid med den nationale affaldshåndteringsplan (kaldet Ressourcestrategi). Ressourcestrategien skal foreligge senest 1. januar Da affaldsbekendtgørelsen samtidig siger, at kommunernes affaldsplaner skal være godkendt på samme tidspunkt som Ressourcestrategien, kan kommunen ikke med sikkerhed vide, om de mål, vi styrer efter, også vil være indeholdt i den kommende nationale Ressourcestrategi. Ishøj Kommune er dog af den overbevisning, at vi med de valgte mål og initiativer i denne affaldsplan rammer de overordnede målsætninger, som Ressource-strategien vil indeholde. Kommunerne skal ifølge Affalds Direktivet håndtere affaldet i overensstemmelse med affaldshierarkiet, hvor genanvendelse vejer tungere end nyttiggørelse (fx forbrænding), som igen vejer tungere end bortskaffelse (fx deponering). affaldshierarkiet 1. Forberedelse med henblik på genbrug 2. Genanvendelse 3. Anden nyttiggørelse 4. Bortskaffelse Kommunerne skal ifølge Affaldsdirektivet: Senest i 2015 have indført indsamlingsordninger for papir, metal, glas og plast for husholdninger. senest i genanvende minimum 50 % af papir, metal, glas og plast fra husholdninger. - genbruge, genanvende eller materialeudnytte mindst 70 % af (ikke-farligt) byggeog anlægsaffald. Kommunen er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtet til at sørge for særskilt indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra virksomheder. For husholdninger er det både det For affald bestående af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (kaldet WEEE) gælder der særlige regler, som er udstukket i Elskrotbekendtgørelsen. Reglerne omfatter blandt andet, at de, der modtager affaldet og skiller det ad, har pligt til at tage de farlige stoffer ud for sig, inden de øvrige materialer bliver genanvendt, forbrændt eller deponeret. Det nye WEEE-direktiv sætter et mål om genanvendelse af 65 % af de markedsførte WEEE-mængder senest i Batteribekendtgørelsen har et indsamlingsmål for batterier på 25 % i 2012 og 45 % i 2016.

12 12 Øko nomi Til gennemførelse af de initiativer og opfyldelse af de mål, som Ishøj Kommune har beskrevet i deres affaldsplan, skal der benyttes en afstemt mængde ressourcer, i form af timer og økonomi. De kommunespecifikke initiativer, som er rent driftsmæssige, forventes at udgøre en udgift svarende til det nuværende niveau. Der skal her ikke planlægges med ekstra omkostninger. Budget og gebyrstørrelse forventes overordnet at fastholde samme niveau som tidligere år. Til de initiativer, som er af mere udviklende karakter, fx oplandets fælles-initiativer, er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige nøjagtig, hvad konsekvensen af et sådan initiativ kan være. Hvis det viser sig, at der er behov for en ny indsamlingsordning eller en større ændring af en eksisterende indsamlingsordning, kan dette naturligvis betyde en øget økonomisk udgift. Et sådant initiativ er noget, der skal godkendes i kommunalbestyrelsen og vil derfor betyde, at der vil blive fremlagt et specifikt budget, som skal godkendes. Udgifter til konkrete undersøgelser og forsøg er derimod noget, som kommunen kan estimere. Der vil derfor, hvor dette er muligt og relevant, blive estimeret budget til konkrete initiativer og planlagte opgaver. En række initiativer i affaldsplanen løses i samarbejde med I/S Vestforbrænding og de øvrige kommuner i fællesskabet. Disse initiativer, som er relevante for flertallet af kommunerne i samarbejdet, finansieres solidarisk via Vestforbrænding. Finansieringen sker dels via et gebyr pr. indbygger, som hver kommune indbetaler til I/S Vestforbrænding til sådanne tværgående udviklingsopgaver og dels via en særlig pulje øremærket initiativer til nedbringelse af affaldsmængden til forbrænding gennem øget genanvendelse. For både de midler, der fremkommer via kommunens indbyggerafhængige betaling, og dem, der fremkommer via behandlingsgebyret, gælder, at det er eksisterende poster, der forventes fastholdt på sit nuværende niveau. De initiativer, der løses i fællesskab, vil derfor ikke medføre øgede omkostninger for kommunen i planperioden. vidste du at der kan laves 88 nye øl- og sodavandsdåser ud af 100 brugte dåser?

13 13 1 Ressourcerne

14 Ressourcerne skal ud af affaldet I Ishøj Kommune er vi gode til at sortere men der er stadigvæk mange værdier at hente i vores affald. Vi skal fokusere på Affaldshierarkiet og sikre, at affaldet føres op i værdikæden. Mange af de ressourcer, som bruges til at producere alt fra fødevarer til mobiltelefoner, er stille og roligt ved at slippe op. Det gælder fx grundstoffer som fosfor og aluminium, som netop findes i det affald, vi hver dag smider væk. Når der skal udvindes nye råstoffer, ved fx minedrift, medfører det en stor miljøbelastning, som påvirker både energiforbrug og CO 2 - udledningen. Ved at øge genanvendelsen af ressourcerne i affaldet kan denne miljøbelastning reduceres væsentligt. Som en del af Vestforbrændings opland bidrager Ishøj Kommune til forbrænding af ca tons affald hvert år. En undersøgelse har vist, at der er potentiale for at hive tons affald ud af ovnen og i stedet sende det til genanvendelse. Op mod halvdelen af dette er organisk husholdningsaffald, også kaldet bioaffald. Den resterende mængde er hovedsageligt emballageaffald som fx plast, glas og metal. Ishøj Kommune vil bidrage aktivt til, at Danmark når de nationale mål som er udstukket via Affaldsdirektivet. Løsningen findes i bedre sortering og mere direkte genbrug. Vi skal genfinde vores ressourcer i affaldet. Og vi skal undgå, at affaldet opstår ved at bruge vores ting længere og give dem videre, når vi er færdige med dem. På den måde kan vi bevare de knappe ressourcer i fremtiden spare energi og udlede mindre CO 2 begrænse forureningen fra udvinding af råstoffer og produktion af nye varer begrænse udledningen af forurenende stoffer fra affaldsforbrænding, deponering og anden form for behandling af affald. Hvad vil vi? Ishøj Kommune vil I perioden vil vi arbejde aktivt for at øge mængden af affald til genanvendelse fra husholdningerne. allerede i 2018 som minimum opfylder direktivets krav om 50 % genanvendelse af dagrenovation, ved at - Øge indsamlingen af emballageaffald fra husholdninger - Undersøge potentialerne ved at indsamle bioaffald herunder mulighederne for øge genanvendelse. Bioaf- Ishøj Kommune vil gøre det nemt for borgere og virksomheder at sortere deres affald samtidig med, at vi sikrer effektive og sammenhængende affaldsog genanvendelsesordninger. fald er i dag ikke en del af kommunens indsamlingsordning, og vi vil se på indsamlingen af bioaffald udfra økonomiske og miljømæssige hensyn. - Som minimum fastholde vores nuværende genanvendelsesandel på de andre affaldstyper. Mindske andelen af ting, som hvert år bliver smidt ud som affald. Øge rådgivning og tilsyn hos virksomhederne for at sikre en bedre affalds håndtering og genanven- 14 På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde vores udvalgte indsatsområder under Mål 1.

15 15 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 1 Øget indsamling/genanvendelse af emballageaffald 2013 Vi vil øge indsamlingen og genanvendelsen af papir, pap, plast, metal og glas også kaldet emballageaffald fra husholdninger (enfamilieboliger samt etageboliger) og offentlige virksomheder. Emballageaffald i forskellige afskygninger udgør en stadig større del af husholdningernes affald. Vi skal øge indsamlingen af emballageaffald, fordi mere genanvendelse giver mindre belastning af miljøet og mindre spild af ressourcer. På nogen områder går det godt, mens vi på andre halter bagefter. Danmark er et af de lande i EU, der indsamler mindst brugt plastemballage pr. indbygger til genanvendelse det vil vi gøre noget ved. Ishøj Kommune ønsker at øge de indsamlede mængder af emballageaffald. Her tænker vi især på emballageaffald som papir, plast, metal og glas. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget Vestforbrænding afholder via kommunens betaling af A-taksten omkostningerne til udvikling af det fælles informationsmateriale Hvis undersøgelserne fører til, at der viser sig behov for ekstra bevillinger til gennemførelse af ændringer i bygninger, installationer m.v., vil der blive søgt særskilt om dette Hvis undersøgelserne fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger, vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette Der findes p.t. indsamlingsløsninger for emballagefraktionerne fra énfamilieboliger og fra etageboliger. Men de eksisterende løsninger kan optimeres, så der kan indsamles større mængder. Med dette initiativ vil vi skabe et bedre beslutningsgrundlag for, hvordan gode og effektive indsamlingsløsninger for emballageaffald fra énfamilieboliger, etageboliger og offentlige virksomheder bør se ud i fremtiden. Initiativet vil således bl.a. omfatte brugerundersøgelser og undersøgelse af eksisterende indsamlingsordninger med hensyn til effektivitet, service og økonomi. Ishøj Kommune vil således: optimere indsamlingsordningen for haveboliger optimere indsamlingsordningen for etageboliger Derudover vil vi: Undersøge mulighederne for at afsætte blandede tørre fraktioner Undersøge hvordan vi kan øge udsortering af genanvendelige materialer fra etageboliger, sommerhuse og offentlige virksomheder m.v. Undersøge behovet og mulighederne for at udvikle kubekonceptet til at omfatte fx pap og plastfolie

16 16 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 2 Bedre sortering af byggeaffald Det vides endnu ikke. Vi vil forbedre sorteringen af byggeaffald fra virksomheder i Ishøj Kommune, således at farlige og problematiske stoffer fjernes, inden nedrivning eller renovering. Det vil give meget bedre muligheder for en øget genanvendelse af byggeaffaldet. Byggeaffald udgør omkring 35 % af den samlede affaldsmængde. Selvom størstedelen af denne affaldstype i dag genanvendes, er der potentiale for at genanvende eller genbruge endnu mere. En udfordring er, at afsætningen af nedknuste byggematerialer til genanvendelse vanskeliggøres af frygten for, at materialerne indeholder farlige stoffer. En anden udfordring er, at det med de gældende regler er vanskeligt for kommunen at identificere bygge-, nedrivnings- og renoveringsprojekter på forhånd. Ishøj Kommune ønsker at øge sortering og genanvendelsen af byggeaffald. Udgifter til relevante under søgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at der viser sig behov for ekstra bevillinger til gennemførelse af ændringer i bygninger, installationer m.v., vil der blive søgt særskilt om dette fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette Omkostninger til evt. tilsyn er skattefinansierede Vi planlægger at gennemføre følgende: I samarbejde med bygherrer: Udvikling af koncept for samarbejdet mellem byggesags behandlere og affaldsmedarbejdere i kommunen Udvikling af koncept for undervisning, vejledning og rådgivning af bygherrer Ideudviklingsproces: Hvordan identificerer man bedst problematiske stoffer i bygningsmassen? Udvikling af informationsmateriale: Sådan planlægger man god affaldssortering på en byggeplads Øge tilsynsindsatsen

17 17 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 3 Undersøgelse af indsamling af bioaffald Det vides endnu ikke Vi vil undersøge muligheder i at øge genanvendelsen af borgernes og virksomhedernes bioaffald i Ishøj kommune. Er det ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn en god idé at indsamle bioaffald og dermed udnytte næringsstofferne og energien i bioaffaldet bedre. Især fosforen i bioaffaldet er et uundværligt grundstof, som kommunen ønsker at sætte i fokus, så det måske kan blive ført tilbage i det organiske kredsløb. Knap halvdelen af dagrenovationen fra husholdninger består af bioaffald. Bioaffaldet indeholder vigtige næringsstoffer, som i stedet for at blive brændt kunne bringes tilbage i kredsløbet igen. Desuden kan energiet i affaldet måske udvindes mere effektivt end ved forbrænding. Målet er at undersøge, om der er potentiale i at indsamle bioaffald fra husholdningerne og de offentlige virksomheder i kommunen Udgifter ttil relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at der viser sig behov for ekstra bevillinger til gennemførelse af ændringer i bygninger, installationer m.v., vil der blive søgt særskilt om dette fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette Hvis undersøgelserne fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede ITløsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: forundersøgelse: Muligheder og barrierer for øget indsamling af bioaffald Undersøge: Komposteringsprojekt i kommunens skoler og institutioner Kortlægning af optimal indsamling og behandling af bioaffald Undersøge: Etablering af / øget hjemmekompostering opsamling af viden i forbindelse med udførte LCA med henblik på beslutningsnotat Evt. etablere en forsøgsordning forsøgsordning for indsamling af bioaffald Evt. etablere en indsamlingsløsning for énfamilieboliger

18 18 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 4 Bedre udnyttelse af sjældne metaller i elskrottet Det vides endnu ikke Vi vil øge udnyttelsen af sjældne og vanskeligt tilgængelige metaller fra elektriske og elektroniske produkter. I de fleste elektriske og elektroniske produkter indgår en lang række af metaller, som findes i meget sparsomme mængder i naturen, og som kræver mange ressourcer at udvinde. Efterhånden bliver det vanskeligere at få fat i disse metaller i form af nye råstoffer, og samtidig er minedrift og udvinding af metaller nogle af de aktiviteter, der forurener og belaster miljøet allermest. Derfor bliver behovet for at udvinde de sjældne metaller i affaldet stadigt større. Samtidig stiller nye EU-regler skrappere krav om at indsamling af elskrot: udgør 65 % af de markedsførte mængder senest i Ishøj Kommune vil øge indsamlingen af småt elektronik. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: Brugerundersøgelse: Hvorfor smider folk småt elektrisk og elektronisk affald i skraldespanden? Hvad skal til for at få flere til at aflevere småt elektrisk og elektronisk affald til specialbehandling og genanvendelse i stedet for at smide det i skraldespanden? forbedre borgernes afleveringsmuligheder fastlægge hvilke metaller / grundstoffer der skal prioriteres, samt hvor de findes hyppigst / lettest tilgængeligt i affaldet Etablering eller optimering af indsamlingsordning(er) for husstandene Udarbejdelse og gennemførelse af informationsindsats

19 19 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 5 Øget indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder Det vides endnu ikke Vi vil øge indsamling og genbrug af genanvendeligt materiale fra virksomheder i Ishøj Kommune gennem bedre samarbejde med transportører og bedre tilsyn med virksomhedernes affaldshåndtering. Erhvervsaffaldet udgør en stor del den samlede affaldsmængde i Ishøj Kommune. En stor del af den samlede mængde består af bygge- og anlægsaffald samt emballageaffald. Begge affaldstyper indeholder mange værdifulde ressourcer som i højere grad bør genanvendes. at vejlede offentlige virksomheder og virksomheder om mulighederne for øget udsortering til genanvendelse at styrke dialogen med indsamlere og transportører med henblik på bedre affaldsløsninger for virksomhederne og offentlige virksomheder at styrke vejledningen og styrke tilsynet med affaldet Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger, vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette omkostninger til tilsyn er skattefinansierede Vi planlægger at gennemføre følgende: Udarbejdelse af samarbejdsforløb: Styrket dialog med indsamlere og transportører via brugerundersøgelse og forventningsafstemning Udarbejdelse af målrettede minikurser om affald for forskellige kommunale institutioner og virksomheder Udarbejdelse af værktøjskasse til tilsynsmedarbejdere I nformation til virksomheder om sorteringspligt for visse genanvendelige materialer Evt. øget tilsyn med virksomheder og kommunale institutioner Øget fokus på svigtlæs (fejlsorteret affald)

20 20 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 6 Vurdering af genbrugsstationen Start: 2013 Vi vil lave en vurdering af Ishøj Kommunes genbrugsstation for at se på, om den fungerer optimalt på de nuværende betingelser. Genbrugsstationen kan være et vigtigt omdrejningspunkt for, at affald bliver omdannet til ressourcer. Vi skal undersøge om denne aktivitet kan optimeres eller om indsatsen skal omlægges. Vi vil stille skarp på, om der genanvendes nok affald fra Ishøj Kommunes genbrugsstation. Vi vil bl.a. undersøge besøgstal, CO2-udslip, fyldningsgrader i containerne, pladsen anvendelighed og undervisningsmulighederne til skolebørn på pladsen. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at der viser sig behov for ekstra bevillinger til gennemførelse af ændringer i bygninger, installationer m.v., vil der blive søgt særskilt om dette fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre en udarbejdelse af flere scenarier på genbrugsstationens videre virke på baggrund af de ovenstående undersøgelser.

21 21 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 7 Optimering af storskraldsindsamling 2013 Vi vil optimere storskraldordningen i Ishøj Kommune. Mindre affaldsemner skal håndteres på en måde, så genbrug og genanvendelse af materialerne øges, og så kommunens serviceniveau bevares. Ved en optimering af storskraldordningen kan der indsamles flere materialer til genanvendelse. Arbejdsmiljøkravene til renovatørerne på storskraldsindsamlingen er blevet skærpet, og det opfylder den nuværende indsamlingsordning ikke. at etablere en ordning for direkte genbrug via storskraldsordningen at øge indsamlingen af emballage via storskraldsordningen at øge andelen af storskrald, som kan genanvendes Udgifter til relevante under søgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: analyse af Ishøj Kommunes storskraldordning med henblik på økonomi, miljø, service og arbejdsmiljø Undersøge mulighederne for øget eftersortering af stort brændbart fra boligselskaber Implementering af husstandsindsamling af udvalgte storskraldsemner, f.eks. emballageaffald, i beholdere Igangsætte forsøgsordning med husstandsindsamling af små affaldsemner samt eftersortering af forbrændingsegnet affald Implementere ny storskraldsordning i hele kommunen, herunder implementering af direkte genbrug

22 22 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 8 Mere direkte genbrug Det vides endnu ikke Vi vil øge antallet af ting, som bliver genbrugt direkte og til samme formål som det oprindelige. Hvis vi bliver bedre til at genbruge ting direkte, vil der blive produceret færre varer. Det betyder, at vi kan spare på fornybare og ikke-fornybare ressourcer, spare kemikalier og energi i fremstillingsprocessen, samt undgå den miljøpåvirkning vi får, når affaldet bliver behandlet. Ishøj Kommune ønsker at sætte fokus på øget genanvendelse blandt andet ved at iværksætte projekter som direkte genbrug. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: samarbejde med dagligvareforretninger om madspild Evt. indmelde kommunen i storskrald.dk Evt. etablering af skur til direkte genbrug på genbrugsstationen Indgå samarbejde mellem genbrugsstationen og genbyg.dk støtte til organisering af loppemarkeder på fx skoler

23 23 Ressourcerne INDSATSOMRÅDE 9 Forebygge dannelsen af affald Det vides endnu ikke Vi vil forebygge dannelse af affald, så vi spilder mindre, så vi sparer miljøet for udledning af CO 2 og så vi undgår forurening af vores miljø. Der er store miljøgevinster forbundet med at undgå eller udskyde, at et produkt bliver til affald. På trods af det får affaldsforebyggelse ikke særlig megen opmærksomhed i vores hverdag. En række nationale tiltag skaber økonomisk incitament til at forebygge affaldsdannelse og øge genbruget. Men de interessenter, som kan udnytte tiltagene, er sjældent informeret om dem, og derfor får de kun en begrænset virkning. Derfor skal vi både fremhæve de eksisterende muligheder for affaldsforebyggelse, der er hos husholdninger og påvirke lokale virksomheder især detailhandlen til at forebygge affaldsdannelsen. at spare miljøet for forurening i forbindelse med produktion og affaldsbehandling at de interessenter, som har mulighed for at udnytte de nationale tiltag, får kendskab til deres muligheder Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: samarbejde med lokale supermarkeder m.v. om forsøg med salg af (mad)varer i mindre portioner, brug af færre/mindre emballager m.v. Information om betydningen af og mulighederne for at reparere i stedet for at købe nyt samarbejde med lokale produktionsvirksomheder om at udvikle produkter og processer, som genererer mindre affald end i dag Udvikling og gennemførelse af oplysningskampagne om forskellige produkttypers reelle miljøbelastning

24 24 2 Problemstoffer

25 Problemstoffer skal ud af affaldet Når vi ønsker at udnytte ressourcerne i affaldet bedst muligt og øge genanvendelsen, er det nødvendigt at sørge for, at de problematiske stoffer, som findes i de ting, vi forbruger og smider væk, håndteres forsvarligt. De problematiske stoffer, som findes i vores bygninger og i det hele taget i vores dagligdag, skal fjernes, inden vi genanvender eller brænder affaldet. Ved forbrænding af problemaffald, sammen med andet affald, er der risiko for, at slaggen forurenes og senere kan forurene miljøet. Når de rene ressourcer i affaldet ikke er tilgængelige for produktion af nye varer, fordi de er forurenet af proble- matiske stoffer og det ikke er muligt at genbruge affaldet - sker der både et ressourcemæssigt, miljømæssigt og økonomisk tab. Problemstofferne er typisk kendetegnet ved, at de enten udgør et problem for sundhed og miljø eller kan give arbejdsmiljøproblemer. Eksempler på problemaffald og sådanne stoffer kan være dagligdagsting som batterier, småt elektronik, PCB, medicinaffald og sparepærer. Når vi bliver bedre til at identificere og fjerne problem affaldet, vil det skåne miljøet ganske små mængder af problemstoffer belaster miljøet betydeligt gøre det nemmere at genanvende ressourcerne i affaldet øge sundheden blandt mennesker De problematiske stoffer optræder generelt ikke i store mængder, men er netop kendetegnet ved at gøre stor skade, selv i meget små mængder. Derfor kræver det en omfattende indsats at få udsorteret relativt begrænsede mængder af disse stoffer. Overordnet vil Ishøj Kommune bidrage aktivt til at nå de nationale mål, der blandt andet er udstukket under WEEE-direktivet, Elskrot bekendtgørelsen og Batteri bekendtgørelsen. På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde vores udvalgte indsatsområder under Mål 2. Hvad vil vi? Ishøj Kommune vil: øge frasorteringen af bly, PCB, klorparaffiner, asbest og andet problemaffald i bygningsaffald øge frasorteringen af batterier, småt elektronik, sparepærer og andet problemaffald fra husholdningsaffald styrke vidensgrundlaget for bedre håndtering af problemaffald styrke vidensdeling og samarbejde mellem involverede aktører (kommunen, borgere, virksomheder og affaldsindsamlere) 25

26 26 Problem stofferne INDSATSOMRÅDE 10 Fokus på problemaffald i bygge- og anlægsaffald Det vides endnu ikke Hvis man er bygherre, er man i forbindelse med alle bygge-, renoverings- og nedrivningsarbejder forpligtet til at sørge for særskilt udsortering af visse fraktioner. Mange af de ting, som er skadelige for miljø og arbejdsmiljø, hvis de ikke behandles korrekt, kan dels være vanskelige at identificere i bygninger og byggeaffald, dels er det ofte forbundet med store omkostninger at håndtere affaldet rigtigt. Der er derfor fortsat brug for at kommunens tilsyn på byggepladser udvikles og effektiviseres, især med henblik på at undgå at de genanvendelige fraktioner forurenes med ting, som kan skade miljøet og dermed vanskeliggøre/ umuliggøre genanvendelsen. Vi vil identificere og fjerne de problematiske stoffer, der er i byggeog anlægsaffaldet for at forebygge negative effekter på miljø og sundhed. De farlige stoffer skal indsamles og behandles/ genanvendes optimalt. Målet er at øge indsamlingen af farligt affald og andre problematiske stoffer fra byggebranchen. Målet er at udvikle et fælles koncept for, hvordan det gode tilsyn på byggepladser planlægges, gennemføres og registreres/følges op af kommunen. Konceptet skal have særligt fokus på at identificere farlige og problematiske affaldsfraktioner. Målet er at udvikle informationsmateriale målrettet bygherrer, nedrivere/entreprenører og håndværkere, som skal hjælpe dem til bedre at kunne leve op til deres forpligtelser i forhold til særskilt udsortering af farlige og uønskede emner og fraktioner i byggeaffaldet. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget vestforbrænding afholder via kommunens betaling af A-taksten omkostningerne til udvikling af det fælles koncept og informationsmateriale. fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette omkostninger til tilsyn er skattefinansierede Vi planlægger at gennemføre følgende: I samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen: Hvilke barrierer er der for identificering og fjernelse af farligt affald og andre problematiske stoffer? Idégenerering: Nye procedurer for identi- ficering og håndtering af farligt affald i byggeog anlægsaffald Udvikle forbedret information til bygherre/ nedriver og håndværker om håndtering af problematiske stoffer på byggepladsen Bedre vejledning på genbrugsstationerne Udvikling af koncept for tilsyn på byggepladser

27 27 Problem stofferne INDSATSOMRÅDE 11 Øget indsamling af elektronik, sparepærer og batterier Det vides endnu ikke Vi ved, at en ret stor del af de batterier, sparepærer og småt elektronikaffald, som vi skiller os med, fortsat ender i dagrenovationen. Dette udgør et miljøproblem, som vi gerne vil løse gennem udvikling af et bedre koncept for indsamling af disse emner. Der findes indsamlingsløsninger i dag, men eftersom de ikke synes at være særligt effektive, vil vi undersøge, hvordan vi kan forbedre disse. Vi vil reducere mængden af produkter som småt elektronik, batterier og sparepærer omfattet producentansvaret, som ender i restaffaldet. En stor del af de kasserede produkter, der hører ind under producentansvarsordningen, ryger i dag uden om genanvendelsesordningerne. Fx smider vi i Danmark årligt ca. 160 tons husholdningsbatterier i restaffaldet. Både batterier, sparepærer og småt elektronik indeholder stoffer, som er skadelige for miljøet. Produkterne kan forurene jord og luft og umuliggøre genanvendelse af forbrændingsslagge. At øge indsamlingen af: Batterier sparepærer småt elektronik Målet er at udvikle et eller flere koncept(er) for, hvordan de små men uønskede emner af farligt affald fra husstande og kommunale virksomheder bedst kan indsamles. Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget vestforbrænding afholder via kommunens betaling af A-taksten omkostningerne til udvikling af det fælles informationsmateriale fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette omkostninger til tilsyn er skattefinansierede Vi planlægger at gennemføre følgende: Udvikling af koncept for rigtig håndtering af elektronik, sparepærer og batterier Kampagne for rigtig håndtering af sparepærer, batterier og småt elektronik Etablering af husstandsindsamling Etablering af indsamlingsordning fra kommunens egne institutioner

28 28 Problem stofferne INDSATSOMRÅDE 12 Øget indsamling af medicinrester Det vides endnu ikke Vi vil øge indsamlingen af medicinrester, så medicinrester ikke havner i vandmiljøet eller andre uønskede steder. Det vil vi opnå gennem at forbedre borgernes, virksomhedernes og de offentlige virksomheder kendskab til de muligheder, der er for at komme af med denne type affald. I det moderne samfund bruger vi mange lægemidler, og undersøgelser har vist, at rester af medicin kan spores i vandmiljøet og andre steder i naturen. Det kan være kritisk, idet fx små mængder antibiotika kan medføre resistens hos nogle bakterier. Når bakterierne så gør os syge, kan de ikke længere bekæmpes med dette antibiotikum. Derfor bør disse typer affald indsamles effektivt i en speciel indsamlingsordning og destrueres forsvarligt. at reducere et af medicinrester i restaffaldet fra husholdninger som en indikator for bedre håndtering af denne type affald at øge kendskabet og tilslutningen til indsamlingsordninger for medicinaffald Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: afdækning af problemets omfang i Ishøj Kommune. Undersøge håndteringen af medicin i hjemmeplejen Benchmarking med andre kommuners ordninger for medicinrester og andet farligt affald vurdering af borgeres mulig heder for bortskaffelse af medicinrester Gennemføre relevante informationskampagner

29 29 Problem stofferne INDSATSOMRÅDE 13 Farligt affald bedre indsamlingsordninger Det vides endnu ikke Vi vil øge indsamlingen af farligt affald. Vi vil tilbyde velfungerende og relevante indsamlingsordninger for farligt affald fra etageboliger, haveboliger og virksomheder i Ishøj Kommune, hvor der tages højde for service, økonomi og effektivitet. Vi vil også styrke informationsindsatsen på området både til virksomheder og husholdninger. Farligt affald er til skade for natur og miljø og skal derfor indsamles effektivt og korrekt. Alle husstande og virksomheder genererer farligt affald af varierende mængde og type. Derfor bør indsamlingsordninger skræddersyes med henblik på tilgængelighed og effektivitet, og informationsindsatsen omkring farligt affald øges. Ishøj Kommune vil: Etablere husstandsindsamling af farligt affald fra både etage- og haveboliger Øge indsamlingen af farligt affald fra husstande med Øge indsamlingen af farligt affald fra virksomheder med Udgifter til relevante undersøgelser og forsøg er indarbejdet i kommunens budget fører til, at forvaltningen anbefaler at implementere en ny affaldsordning eller gennemføre større ændringer i eksisterende ordninger, vil der blive søgt om særskilt bevilling til dette fører til, at der efterfølgende tages beslutning om investering i nye eller ændrede IT-løsninger, vil der blive søgt særskilt om dette Vi planlægger at gennemføre følgende: Indragelse af brugere i undersøgelse af hvordan en husstandsindsamling af farligt affald kan se ud? optimering af kommunens affaldsordning(er) for farligt affald Udvikling af nye relevante indsamlingsordninger for ikke genanvendeligt farligt affald for virksomheder Kampagne målrettet virksomheder om muligheder for at komme af med farligt affald på den rigtige måde Bedre informationsmateriale om ordningen for farligt affald på genbrugsstationer

30 30 3 Kommunikation der skaber handling

31 31 Kommunikation der skaber handling Viden er en forudsætning for, at vi som borgere, medarbejdere, virksomheder eller elever kan træffe de rigtige valg og udføre de rigtige handlinger til gavn for miljøet. Men det er ikke nok at få viden stillet til rådighed. Viden skal kommunikeres på en måde og ad kanaler, så vi bliver i stand til at modtage den og handle på den. møder, spørgeskemaundersøgelser og kvalitative interviews med brugerne. Målrettet kommunikation, f.eks. via digitale medier eller andre moderne kommunikationskanaler, til udvalgte brugergrupper vil vi give stort fokus i den kommende planperiode. Kommunikation og videndeling internt og i forhold til andre kommuner skal styrkes. Vi skal sikre, at vi hele tiden bygger ovenpå eksisterende viden og derved skaber innovative løsninger på affaldsområdet. Synergi og fælles fodslag kan bane vejen for en større succesrate inden for vores mål. På de efterfølgende sider i dette kapitel kan man finde vores udvalgte indsatsområder under Mål 3. Hvad vil vi? Ishøj Kommune vil: øge inddragelse, involvering og motivation af brugerne i forbindelse med udviklingen og brug af løsninger på affaldsområdet øge den digitale dialog med brugerne skabe et bedre grundlag for videndeling Ishøj Kommune vil øge fokus på inddragelse af brugerne i løsninger af konkrete udfordringer. Vi når længst ved at bruge hinandens viden. Det betyder, at vi skal lære af hinanden og lytte til hinanden. Det er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan give borgerne en god service - at vi kan sætte os i borgeres og virksomheders sted og forstå, hvordan vores indsats opleves i deres hverdag. Vi ønsker at bevæge os mere væk fra envejskommunikation såsom pjecer og hjemmeside og i højere grad anvende dialogbaserede metoder som borger- sikre at den rigtige viden er nem at få - og en enkel at handle på

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding.

Planforslaget er udarbejdet af Furesø Kommune i samarbejde med I/S Vestforbrænding. = FORSLAG 2 FORORD Dette er Furesø Kommunes forslag til affaldsplan for de næste 12 år. Byrådet har den xx.xx.2012 godkendt forslaget til udsendelse i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den xx.xx

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2014 2024 1 2014 2024 2 DETTE DOKUMENT ER AKTIVT Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit ved hjælp af indholdsfortegnelsen eller de LINKS,

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer FORSLAG AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

affald = ressourcer // affalds plan

affald = ressourcer // affalds plan 1 2 Forord I Ballerup Kommune har vi fokus på, at miljøbeskyttelse er en fælles sag for alle i kommunen, både borgere, virksomheder og kommunen selv. Affald og energi er områder, hvor vi alle kan bidrage

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan

Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan Fra affald til ressource - Gribskov Kommunes ressource- og affaldsplan 2014-2025 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 De lovmæssige rammer for planen...3 Vision: Fra affald til ressource...4 3 målsætninger

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år.

i de næste 12 år, men med særlig fokus på de første 6 år. 2 FORORD Denne affaldsplan indeholder rammerne for Lyngby-Taarbæk Kommunes affaldsplanlægning for 2013-2024. I bund og grund består affald af ressourcer, som vi skal sikre bliver genanvendt og nyttiggjort

Læs mere

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer

AFFALDSPLAN 2013 2024. Affald = ressourcer AFFALDSPLAN 2013 2024 Affald = ressourcer 1 Indhold Forord Dette dokument er aktivt Når du læser dette dokument på skærmen, vil det være aktivt. Du kan derfor trykke dig rundt mellem de enkelte afsnit

Læs mere

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT

FORORD DETTE DOKUMENT ER AKTIVT 2 FORORD I Herlev Kommune ønsker vi at tage vores del af ansvaret for miljøet. Affald er sammen med energi og vand et område, hvor alle kan være med til at gøre en forskel hver dag. Og interessen og lysten

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. T F

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.  T F Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD I Albertslund Kommune går vi forrest for miljøet. Affald er sammen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan

Bilag 1 Uddybning af initiativer. Vallensbæk Kommune. Affaldsplan Bilag 1 Uddybning af initiativer Vallensbæk Kommune Affaldsplan 2009-2012 BILAG 1 INDHOLD UDDYBNING AF INITIATIVER I VALLENSBÆK KOMMUNES AFFALDSPLAN 2009-2012 3 AT FOREBYGGE DANNELSEN AF AFFALD 4 1: Brugerdreven

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Dette dokument er aktivt

Dette dokument er aktivt 2 Forord Side med plads til Borgmesterens forord. Kommunen skriver selv forord. Hvis ikke kommunen ønsker forord, vil denne side være tom. Occum est modi cuptam, occati nisquasi quidel magnihitas commos

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik

Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik 25. oktober 2013 Sags id: 190-2011-9871 Dok. nr.: 190-2013-138807 Center for Drift og Teknik Stiager 2 3500 Værløse

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald

Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald Udnyttelse af ressourcerne i det organiske affald v/suzanne Arup Veltzé, DAKOFA Konference Fossil frit Thy den 21. juni 2012 Disposition Ressourceeffektivt Europa Ressourceeffektivitet og organisk affald

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige

som endeligt udrulles i denne plan periode. Her tænker vi på: 1 Den nye genbrugsstation 2 Husstandsindsamling af genanvendelige 2014 2024 2 FORORD Gentofte Kommune arbejder for en bæredygtig udvikling på affaldsområdet. Vi ser det som et fælles ansvar for hele kommunen, at vi er med til at bevare de værdifulde ressourcer, som findes

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009

Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Side 1 af 7 Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 10. januar 2009 Gladsaxe kommune Affalds- og genanvendelseskontoret Miljøafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Høringssvar til Gladsaxe Kommunes forslag

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling

affaldsplan Affald = ressourcer Natur og udvikling affaldsplan 2013 2024 Affald = ressourcer Natur og udvikling 2 FORORD I Halsnæs er vi stolte og glade for vores storslåede natur med hav, fjorden, skove, søer, kanaler og strande, som gør Halsnæs til et

Læs mere

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s

AFFALDSPLAN 2015-2024 FORSLAG PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL. Tømning af dagrenovation. Foto: Nomi4s AFFALDSPLAN 2015-2024 PLANLÆGNINGS- OG MÅLSÆTNINGSDEL Tømning af dagrenovation. Indhold Indledning side 3 Planens fokusområder side 5 Tidsplan for udmøntning af fokusområderne side 7 Fokusområde 1: Øget

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE

STATUSNOTAT I BALLERUP KOMMUNE STATUSNOTAT 2014 Status for RENOVATIONEN I BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse Notatet har til formål at give en kort status på de fokusområder, der er arbejdet med i det forløbne år og er en samlet formidling

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser

Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Bilag 6: Planens samlede driftsomkostninger og anskaffelser Affaldshåndteringsplanens fokusområder Alle tal er i 1.000 kr. Alle tal med * er internt forbrug indeholdt i nuværende organisation. (1) Note

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67

FOTO Mike Reuter. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge AFFALDSPLAN. www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FOTO Mike Reuter AFFALDSPLAN 2014 2024 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk raadhus@koege.dk T: 56 67 67 67 FORORD Affald er ikke bare affald affald er en ressource. Med disse ord har jeg hermed

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Er det ikke sådan et Danmark

Er det ikke sådan et Danmark Er det ikke sådan et Danmark Affaldsplaner vi gerne vil have? for Danmark AFFALDSPLANER FOR DANMARK Affaldsplaner for Danmark VIBORG KOMMUNE Affaldschef Poul Møller Oktober 2013 Er det ikke sådan et Danmark

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Danmarkudenaffald.dk Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Organisk affald Jette Skaarup Justesen, Miljøstyrelsen Vi skal genanvende mere og forbrænde mindre. Visionen er et Danmark uden affald,

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere