Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S"

Transkript

1 1 af :47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2: /hh Rådsmødet den 26. maj Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler indgået med Merlin A/S, Holm Radio Korsør ApS, Fredgaard A/S, Expert A.M.B.A, Business Line, TeleRingen Randers, BlueTel A/S, og Unitalk A/S omhandlende distribution af Mobilix A/S' teletjenester og teleprodukter. Aftalen mellem Mobilix A/S og Merlin A/S afviger opbygningsmæssigt fra de øvrige aftaler, men vedrører samme konkurrenceretlige problematik. I nærværende notat behandles den af Mobilix A/S anmeldte distributionsaftale med bilag (kaldet aftalen) indgået med Merlin A/S med anmodning om ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9, eller - hvis en sådan ikke kan gives - fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Ifølge aftalen skal Merlin A/S på nærmere fastsatte vilkår forestå salg og markedsføring af Mobilix A/S' teletjenester (abonnementer m.v.) og teleprodukter. Aftalen indeholder fastsættelse af bindende salgspriser og en mestbegunstigelsesklausul. Rådet skal således tage stilling til om aftalen med Merlin A/S efter de forhold, der foreligger oplyst, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og om der i givet fald kan gives fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk Afgørelse Det meddeles Mobilix A/S og Merlin A/S, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9 for den af dem indgåede distributionsaftale ikke kan imødekommes, idet aftalen indeholder konkurrencebegrænsninger omfattet af lovens 6, stk. 1. Det meddeles endvidere Mobilix A/S og Merlin A/S, at distributionsaftalen i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 fritages fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Fritagelsen gives i medfør af 8, stk. 3 på vilkår af at parterne ophæver mestbegunstigelsesklausulen i aftalens 4.3 og at parterne begrænser rækkevidden af bestemmelsen i aftalens 1.2 til ikke at omfatte nogen former for pris- eller rabatvilkår for Merlin A/S' salg af de af aftalen omfattede teleprodukter og teletjenester. Fritagelsen gives i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 3, for en periode på 3 år fra den 29. juni 1998 til den 28. juni Sagsfremstilling 3.1 Indledning Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af en samarbejdsaftale indgået mellem Mobilix A/S (Mobilix) og Merlin A/S (Merlin) med anmodning om primært ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært fritagelse efter 8, stk. 1. Ifølge aftalen forestår Merlin på vegne af Mobilix salg af en uadskillelig enhed, bestående af en mobiltelefon, SIM-kort (Subscriber Identity Module) og et abonnement (i det følgende benævnt teleprodukt), samt salg af andre teleprodukter, som Mobilix til enhver tid måtte frigive til salg gennem eksterne danske distributionskanaler. Endvidere skal Merlin varetage løssalg af abonnementer, herunder forudbetalte SIM-kort (i det følgende benævnt teletjenester).

2 2 af :47 Aftalen mellem Mobilix og Merlin er betegnet som værende en samarbejdsaftale om agentur og kommissionssalg. Det skal derfor vurderes, hvorvidt EU-Kommissionens meddelelse vedrørende aftaler med handelsrepræsentanter om enerepræsentation af finder anvendelse. I vurderingen af, hvorvidt en aftale skal anses for at være en agentaftale skal følgende to kumulative kriterier vurderes: Et risikokriterium Et integrationskriterium Ad. 1: En aftalepart betegnes ikke som værende agent, hvis denne 1 : skal opretholde eller opretholder som sin ejendom et betydeligt lager af de af aftalen omfattede varer eller for egen regning skal opbygge, opretholde eller varetage, eller opbygger, opretholder eller varetager en (betydelig) vederlagsfri kundeservice eller kan fastsætte eller fastsætter priser eller forretningsbetingelser Det skal bemærkes, at der er tale om ikke-kumulative punkter. En agent må således ikke - udover almindelig del credere hæftelse - påtage sig nogen økonomisk risici forbundet med den virksomhed, som denne udfører for agenturgiveren. Ad 2: Det skal vurderes, hvorvidt agenten kan betragtes som et hjælpeorgan, der i realiteten er en integreret del af agenturgiverens virksomhed. Den eksisterende EU-praksis fastslår, at der ikke foreligger den fornødne integration, såfremt agenten repræsenterer flere indbyders konkurrerende virksomheder. 2 Endvidere er EU-kommissionen af den opfattelse, at der ikke foreligger en agentaftale, såfremt agenten udøver anden virksomhed, som udgør en væsentlig del (2/3) af dennes samlede virksomhed. Udover den kvalificerede og profesionelle vejledning og betjening, som skal ydes af Merlin i forbindelse med salgssituationer, fremgår det eksplicit af 3 i aftalen mellem Mobilix og Merlin, at sidstnævnte både vedrørende teletjenester og teleprodukter skal foretage en sortering af kundereklamationer, for derigennem at gennemføre en afhjælpning af kundernes problemer. For de reklamationer, som Merlin ikke umiddelbart løser, skal der udfyldes en fejlrapport og denne videresendes til Mobilix' Forhandlerservice. Et krav, som også vil være gældende efter aftalens ophør for så vidt angår tjenester og produkter solgt af Merlin. Der ydes efter aftalen ikke Merlin særskilt vederlag herfor. Det skal i denne forbindelse også nævnes, at Merlin endvidere vederlagsfrit skal føre et lager af Mobilix' produkter, tjenester samt tilstrækkeligt lager af kommercielle dokumenter m.v., uden at ejendomsretten hertil overgår til Merlin. Dette skal sikre, at Merlin er i stand til umiddelbart at kunne efterkomme kundernes efterspørgsel. Det vurderes samlet, at Merlin er forpligtet til at opbygge, varetage og opretholde en vederlagsfri kundeservice af et ikke ubetydeligt omfang. For så vidt angår integrationskriteriet er dette ikke opfyldt. Det skyldes, at Mobilix leverer til en lang række andre distributører og Merlin er forhandler for andre teleoperatører, samtidig med, at sidstnævnte har en væsentlig del af sin omsætning indenfor produktområder, der ikke har noget

3 3 af :47 med telekommunikation at gøre. Merlin kan derfor ikke anses for at være en integreret del af Mobilix' virksomhed. 3 Det skal i denne sammenhæng endvidere bemærkes, at Mobilix i aftalen mellem Mobilix A/S og Fredgaard A/S har anført, at formidling af salg af teletjenester, herunder abonnementer, ikke skal anses for at være omfattet af lov nr. 272 af 2. maj 1990 om handelsagenter og handelsrejsende. Det vurderes samlet, at EU-Kommissionens meddelelse vedrørende aftaler med handelsrepræsentanter om enerepræsentation af ikke finder anvendelse på aftalen mellem Mobilix og Merlin. Parterne anfører selv i anmeldelsen af aftalen til Konkurrencestyrelsen, at aftalen er udtryk for en distributionsaftale, hvilket vil blive lagt til grund for den videre konkurrenceretlige bedømmelse af aftalen. Aftalen mellem Mobilix og Merlin blev første gang anmeldt til Konkurrencestyrelsen den 29. juni Aftalen havde imidlertid kun en løbetid indtil den 31. december 1998, hvorfor parterne senest den 1. november 1998 skulle indlede forhandlinger om en fornyelse af aftalen. Den 19. februar 1999 blev en ny aftale på næsten samme vilkår som den gamle underskrevet af de to selskaber. Der er således hovedsageligt sket ændringer vedrørende størrelsen af provision- & bonussatser og markedsføringstilskuddet samt indførelse af et uddannelsestilskud. Fornyelsen og de ændrede bestemmelser blev ikke anmeldt til Konkurrencestyrelsen, som først fik fuld kendskab til indholdet af disse ændringer efter en henvendelse til Mobilix den 22. marts Idet der ikke er tale om væsentlige ændringer med betydning for den konkurrenceretlige vurdering af aftalen vurderes 6, stk. 5 og 9 i bekendtgørelse nr. 986 af 11. december 1997 om regler for anmeldelse af aftaler m.v. til Konkurrencestyrelsen ikke at finde anvendelse på den manglende information. Mobilix har endvidere indgået distributionsaftaler med syv andre selskaber - henholdsvis Holm Radio Korsør ApS, Fredgaard A/S, Expert A.M.B.A, Business Line, TeleRingen Randers, BlueTel A/S og Unitalk A/S. Disse aftaler er også anmeldt første gang til Konkurrencestyrelsen den 29. juni 1998, og udløb ligeledes ved udgangen af For så vidt angår aftalerne med Holm Radio Korsør ApS, Fredgaard A/S, BlueTel A/S, og Unitalk A/S er disse blevet fornyet ved brug af en af Mobilix udarbejdet standardkontraktmodel, der også lægger til grund for indgåelsen af helt nye distributionsaftaler. Der pågår fortsat forhandlinger om fornyelse af aftalen med Business Line, medens der ikke vil ske fornyelse af aftalerne med Expert A.M.B.A. og TeleRingen Randers. Ovennævnte aftaler er opbygningsmæssigt forskellige fra aftalen med Merlin A/S og vil derfor blive behandlet særskilt på et senere tidspunkt. Nærværende aftale og aftalerne med Holm Radio Korsør ApS og Fredgaard A/S er indsendt den 24. marts Aftalerne med BlueTel A/S og Unitalk A/S er først indsendt den 7. maj For at sikre en korrekt vurdering af den foreliggende distributionsaftales indvirkning på konkurrencen på det relevante marked vil der blive taget hensyn til eksistensen af de øvrige distributionsaftaler, hvor dette er relevant. 3.2 Aftalens opbygning og indhold Aftalen fastlægger ingen form for eksklusivitet, hvorfor begge parter er berettiget til at indgå aftaler med modpartens konkurrenter. Der er endvidere ikke i aftalen nogen bestemmelser om tildeling af eksklusive territorier. Aftalen løber indtil den 31. december 1999, hvorefter aftalen vil ophøre. Parterne indleder senest den 1. november 1999 forhandlinger om en eventuel fornyelse af aftalen. Aftalens 1.2 indeholder en bestemmelse om, at salg af Mobilix' teletjenester og produkter skal ske på de af Mobilix fastsatte vilkår uden nærmere at præcisere om det også gælder prisvilkår.

4 4 af :47 Drages der en parallel til de af Mobilix i øvrigt indgåede distributionsaftaler, fremgår det heraf, at selskaberne skal respektere de af Mobilix udarbejdede gældende prislister, og ikke må meddele kunden nogen form for tilsagn om gratis produkter eller teletjenester, rabat, bonus eller lignende i forhold til de gældende priser, med mindre Mobilix forud skriftligt har givet tilsagn eller instruks herom. Dette må anses for at være et forsøg fra Mobilix på at forhindre priskonkurrence mellem distributørerne. I 7.5 i aftalen mellem Mobilix og Merlin fremgår det, at Mobilix udarbejder og leverer prislister til Merlin, hvorfor 1.2 i samme aftale vurderes at omfatte prisvilkår. Bestemmelsen anses derfor at omfatte fastsættelse af bindende salgspriser. Det fremgår endvidere af aftalens 4.3, at skulle Mobilix tilbyde andre af sine distributører højere provisionssatser end dem, som er fastsat i aftalens 4.2, er Mobilix forpligtet til at forhøje Merlins provisionssatser tilsvarende. Dette er udtryk for en mestbegunstigelsesklausul. Ovenstående bestemmelser er af særlig konkurrenceretlig relevans. Endvidere indeholder aftalen i 2 og 7 krav om føring af varelager samt i 10 krav om et årlig mindstesalg. Disse bestemmelser er også af konkurrenceretlig relevans. Endelig indeholder aftalen en række mere kvalitative bestemmelser vedrørende uddannelse af Merlins personale i 8 og anvendelse af Mobilix' varemærker, logoer m.v i 7, herunder modtagelse af tilskud til at opfylde disse krav. Idet ovennævnte bestemmelser vurderes at være af kvalitativ karakter, som anvendes konsekvent i alle distributionsaftaler, anses de ikke for værende konkurrenceretlige problematiske. 3.3 Det relevante marked Ifølge den foreliggende distributionsaftale skal Merlin varetage salget af Mobilix' teletjenester (abonnementer, SIM-kort m.v.) og teleprodukter. Grundet karakteren af de i aftalen opregnede tjenester og produkter må det vurderes, at det kundesegment som Mobilix særligt ønsker at nå ved distribution gennem Merlin er privatkunders mobiltelefoni. Skrabekort og forudbetalte SIM-kort må således anses for udelukkende at være målrettet mod privatkunder, herunder nok især yngere mobilkunder samt privatkunder med et begrænset behov. Merlin anses derfor for særligt at skulle varetage salg til privatkunder af teletjenester og teleprodukter til brug for disses mobiltelefoni. For at være en udbyder af teletjenester til privatkunders mobiltelefoni er det en betingelse, at have adgang til et landsdækkende mobilnet, idet brugerne primært efterspørger teletjenester, der giver adgang til landsdækkende telefoni. En sådan adgang kan enten opnås gennem ejerskab, lejeaftaler, samtrafikaftaler og/eller tjenesteudbyderaftaler. Andre teleoperatører kan derfor relativt nemt opnå adgang til dette marked, såfremt de ikke selv ønsker at eje en landsdækkende teleinfrastruktur, hvilket også er sket efter at telekommunikationsmarkedet blev liberaliseret. Ejerskab er derimod forbundet med meget store omkostninger og skal sammenholdes med, at frekvenslicenser og mastepositioner er begrænsede ressourcer, hvorfor adgang til markedet via ejerskab vil være forbundet med en række barrierer. Der er ikke for så vidt angår privatkunders mobiltelefoni grundlag for at skelne mellem NMT og GSM-nettene. Der skelnes ikke mellem pre paid (forudbetalte taletidskort) og post paid (f.eks. almindeligt abonnement) teletjenester, idet substitutionsgraden mellem disse tjenester når der fokuseres på privatkunder som en samlet gruppe er høj. Det relevante produktmarked anses derfor som værende salg til privatkunder af landsdækkende teletjenester samt teleprodukter til brug for mobiltelefoni.

5 5 af :47 Det relevante geografiske marked er som udgangspunkt Danmark. Det kan imidlertid ikke afvises, at det geografiske marked i konkrete tilfælde skal fastlægges som et mindre område som følge af særlige forhold. En præcis fastlæggelse af det relevante geografiske marked er imidlertid ikke afgørende for den konkurrenceretlige vurdering af den foreliggende anmeldelse, idet bagatelreglen i konkurrencelovens 7 allerede som følge af parternes samlede omsætning ikke vil finde anvendelse i nærværende sag, jf. nærmere afsnit Parternes stilling på markedet Der foreligger ingen regnskabstal for Mobilix, idet selskabet først påbegyndt sine aktiviteter i Mobilix tilhører France Telecom koncernen, som er forsyningspligtselskab i Frankrig. France Telecom havde i 1997 en samlet omsætning på ca. 157 mia. FF. svarende til 177,4 mia. danske kr. ved en omregningskurs på 113. Merlin, som forhandler foto, computer, radio, TV, musik og film, havde en samlet omsætning på ca mio. kr. i Merlin er et selskab ejet af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), som i 1997 havde en omsætning på mio. kr. Betragtes det samlede marked for mobiltelefonabonnementer med udgangspunkt i tidspunktet for Mobilix' indtræden på markedet og nu, og før/efter indførslen af taletidskort, kan følgende tabel over relevante markedsaktørers markedsandele opstilles 5 : Medio 1998 Primo 1999 antal \% antal \% Samlede marked \% \% Tele Danmark \% \% Sonofon \% \% Mobilix \% \% Telia \% \% debitel \% \% Laves en opgørelse over væksten i antal kunder og i markedsandele heraf for 2. halvår 1998 fås: Tilvækst 2. halvår 1998 Antal \% \% Tele Danmark \%

6 6 af :47 Sonofon \% Mobilix \% Telia \% debitel \% Det fremgår af ovenstående tabeller, at Mobilix kan karakteriseres som værende en mindre aktør på det samlede markedet for mobiltelefonabonnementer, hvor Tele Danmark Mobil A/S og Sonofon er dominerende. Det skal imidlertid bemærkes, at Mobilix i 2. halvår af 1998 har oplevet en kraftig vækst i antal kunder, hvilket især skyldes markedsføringen af forudbetalte taletidskort. 4. Vurdering Parterne i aftalen udøver begge erhvervsvirksomhed og er som følge heraf omfattet af konkurrenceloven, jf. dennes 2, stk. 1. Aftalen er ikke EU-fritaget og parterne i aftalen er ikke en del af samme koncern, hvorfor lovens 4 og 5 ikke finder anvendelse. Konkurrencelovens 6 Det skal herefter vurderes om aftalen direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og dermed vil være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Et distributionssystem, som det i aftalen mellem Mobilix og Merlin anmeldte, kan indebære hindringer for den frie konkurrence. Det skyldes, at de erhvervsdrivende, der ikke opfylder de objektive krav for optagelse som distributører, udelukkes fra forhandling af de givne produkter. Det medfører en begrænsning i antallet af distributører, og dermed en risiko for begrænsning i intra-brand-konkurrencen. Distributionssystemet er imidlertid konkurrenceretligt acceptabelt og anses ikke for omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, såfremt udvælgelsen af distributører alene sker på objektive kvalitetskriterier, som anvendes konsekvent og uden diskriminering overfor alle. De konkurrenceretlige betænkeligheder, der måtte være overfor distributionssystemet mindskes yderligere, når distributionsformen anvendes på områder med betydelig konkurrence fra andre producenters produkter, og når den pågældende producent kun besidder en relativ beskeden markedsandel. Som det fremgår af afsnit 3.4 må Mobilix på nuværende tidspunkt anses for kun at besidde en mindre del af markedet for mobilabonnementer, hvis dette afgrænses som værende hele Danmark. Markedet for privatkunders mobiltelefoni anses generelt for værende meget konkurrenceudsat både hvad angår teletjenester og teleprodukter. Distributionsaftalen mellem Mobilix og Merlin indeholder imidlertid en række bestemmelser, der ikke er af kvalitativ karakter, men må anses for værende salgsfremmende og/eller kvantitative. Ved vurdering af, hvorvidt et kriterium skal anses for at være kvantitativt, er det afgørende, om kravet har til formål eller følge at begrænse antallet af distributører i et givet område. Det fremgår af 1.2 i distributionsaftalen mellem Mobilix og Merlin, at Mobilix kræver, at Merlin efterlever dennes vilkår. Som omtalt under afsnit 3.2 vurderes dette også at gælde priser. Der er således tale om et forsøg på at begrænse intra-brand konkurrencen gennem fastsættelse af

7 7 af :47 bindende salgspriser, hvilket er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1 jf. stk. 2, nr. 1. Som det også blev omtalt under afsnit 3.2 er aftalens 4.3 udtryk for en mestbegunstigelsesklausul for så vidt angår provisionssatser. Anvendelse af en sådan klausul anses for at være en ikke efficiensbegrundet forskelsbehandling mellem distributørerne, idet reguleringen af Merlins provisionssatser i sådanne tilfælde ikke er objektivt omkostningsbegrundet. Merlin er med mestbegunstigelsesklausulen garanteret en fordelagtig markedsposition for så vidt angår distribution af Mobilix's teleprodukter og teletjenester, idet selskabet er sikret, at ingen andre af Mobilix's distributører får højere provisionssatser end Merlin. Nærværende aftale er den eneste af de anmeldte distributionsaftaler, der indeholder en sådan mestbegunstigelsesklausul. Mestbegunstigelseklausulen er konkurrenceretlig problematisk, fordi den indebærer betragtelig risiko for uniformering af Mobilix's provisionssatser, idet dennes incitament til at hæve andre distributørers provisioner over Merlins reduceres, fordi konsekvensen er en samtidig provisionsforøgelse til Merlin. Bestemmelsen indebærer derved, at distributørernes muligheder for at konkurrere indbyrdes på provisionen udjævnes, hvorfor incitamentet til at konkurrere bortfalder, med deraf følgende begrænsning i intra-brand-konkurrencen. Mestbegunstigelsesklausulen falder derfor også ind under konkurrencelovens 6, stk. 1. Det fremgår af aftalens 10.1, at Merlin har forpligtet sig til at opnå en ordreoptagelse og produktsalg på Dette skal ses i sammenhæng med bonusbestemmelsen i 5.2, som giver Merlin et økonomisk incitament til at lægge salgsindsatsen særligt på Mobilix' varer samt begrænse udvalget af andre teleoperatørers teletjenester/produkter i forretningerne og dermed et vist incitament til at begrænse inter-brand-konkurrencen. Der er imidlertid tale om en almindelig anvendt form for salgsbonus, som udbetales for hver solgt enhed og derfor ikke er afhængig af, at det aftalte salgsmål opnås. Beløbsstørrelsen varierer mellem x-y kr. afhængigt af, hvor mange enheder, der samlet bliver solgt. Bestemmelsen er imidlertid som følge af mulig konkurrencebegrænsende effekt omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Ifølge 2.1 og 7.5 i aftalen skal Merlin uden vederlag føre et rimeligt lager af Mobilix's produkter og kommercielle dokumenter, herunder prislister. Det er ikke nærmere præciseret, hvad der ligger i et rimeligt lager, men det skal bemærkes, at ejendomsretten forbliver hos Mobilix. Det er af betydning, at dette krav ikke vurderes at medføre nogen større økonomisk belastning for Merlin, idet pladsbehov m.v. ikke vil være stort, og Merlin ikke binder penge i varelageret. Kravet om føring af varelager vurderes derfor ikke at have en kvantitativ, og dermed konkurrencebegrænsende, effekt, hvorfor kravet ikke anses for omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Aftalen mellem Mobilix og Merlin fastsætter således visse betingelser, der går videre end hvad der må anses for at være objektive og kvalitative krav, hvorfor salgssystemet er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, og derfor ikke kan gives en ikke-indgrebserklæring efter lovens 9. Konkurrencelovens 7 Ved bedømmelsen af, hvorvidt 7 finder anvendelse, skal den samlede omsætning for aftalens parter i al almindelighed beregnes jf. 1 i bkg. nr Idet Mobilix A/S er datterselskab af France Telecom og Merlin ejes af FDB, der begge er koncerner med en omsætning, som overstiger 1 mia. kr. vil bagatelreglen i 7 allerede som følge af parternes samlede omsætning ikke finde anvendelse. Konkurrencelovens 8 Det skal herefter vurderes, hvorvidt der kan opnås fritagelse efter konkurrencelovens 8. 8, stk. 1, nr. 1 I relation til en vurdering efter 8, stk. 1, nr. 1 skal det anføres, at aftalen styrker effektiviteten i

8 8 af :47 distributionen. Mobilix opnår således gennem aftalen med Merlin hurtigere og billigere adgang til forbrugerne, end hvis Mobilix selv skulle etablere et fuldt salgsnetværk af forretninger. De enkelte forretninger i Merlin-kæden har således allerede en kundekreds, som de er fortrolige med, samt et lokalkendskab. To vigtige forhold, som Mobilix vil kunne drage fordel af til at opnå en optimal markedsføring og rådgivning overfor kunderne. Ovenstående skal ses i lyset af, at Tele Danmark og Sonofon, der har været på markedet i flere år, allerede har et veletableret distributionsnetværk, hvorfor nye markedsaktører er nødsaget til at opbygge et konkurrencedygtigt distributionsnetværk. Kontrol over distributionssystemet og derigennem opnåelse af kundeforhold anses således i dag for at være en af de vigtigste faktorer for at overleve på telekommunikationsmarkedet. Som følge af den hårde priskonkurrence på mobilområdet, herunder den hårde konkurrence om forhandlernes gunst, bliver det i stadig stigende grad nødvendigt for teleoperatørerne gennem sin distribution at få etableret et koncept, der særligt profilerer det pågældende produkt. Det gælder ikke mindst i forhold til teletjenesterne, hvor differentieringen mellem operatørerne kan være vanskelige at se især for privatkunderne. Dette er en af forklaringerne på, at Mobilix har nogle højprofileringsbutikker, som de selv ejer. Kravet i 8, stk. 1, nr. 1 vurderes samlet at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2 Forbrugerne vil som følge af ovenstående opnå en række fordele. Mobilix får etableret et distributionsnetværk, hvilket giver kunderne i hele landet let adgang til at vælge mellem et stort udbud af teleprodukter og teletjenester, hvorfor konkurrencen mellem teleselskaberne skærpes, med deraf følgende lavere priser og/eller højere kvalitet m.v. til gavn for forbrugerne. Telekommunikationsområdet udvikler sig mere og mere komplekst, hvorfor information og rådgivning til kunderne, og især til privatkunder, er meget vigtigt, hvilket sikres i aftalen ved den løbende uddannelse af Merlins personale samt at der er en medarbejder i Merlin med særligt kendskab til Mobilix' teleydelser. Endvidere opnår kunderne lettere adgang til personlig betjening, hvilket især for privatkunder er af betydning som følge af ovenstående kompleksitet. Forbrugerne vil derfor opnå et højt serviceniveau og deres transaktionsomkostninger vil i en vis udstrækning mindskes. Kravet i 8, stk. 1, nr. 2 anses for at være opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3 Det skal i relation 8, stk. 1, nr. 3 særligt vurderes, hvorvidt kravet om at skulle følge fastsatte prisvilkår og mestbegunstigelsesklausulen er mere vidtgående end hvad der er nødvendigt for at opnå de under 8, stk. 1, nr. 1 og 2 nævnte fordele. Et distributionssystem som det anmeldte indebærer en risiko for, at der opstår en begrænsning i intra-brand konkurrencen. Det er derfor af afgørende betydning for en accept af et sådant distributionssystem, at der ikke sker begrænsning af priskonkurrencen gennem fastsættelse af bindende salgspriser fra Mobilix' side. Fastsættelse af vejledende priser er som udgangspunkt konkurrenceretligt acceptabelt, men kun i de tilfælde, hvor distributørerne ikke er i tvivl om, at der er tale om vejledende priser som det ikke er forbundet med nogen former for sanktioner at bryde og hvor der ikke er tale om en indirekte fastsættelse af bindende salgspriser i form af for eksempel samordnet praksis. Ovenstående er ikke tilfældet i relation til aftalens 1.2, hvorfor der skal ske en afgrænsning af denne bestemmelses rækkevidde, således at det eksplicit fremgår, at prisvilkår ikke er omfattet af bestemmelsen.

9 9 af :47 Bestemmelsen i aftalens 4.3 vedrørende mestbegunstigelsesklausul vurderes ikke at være nødvendig for at opnå de i 8, stk. 1, nr. 1 og 2 omtalte fordele. Idet denne bestemmelse som tidligere omtalt kan medfører begrænsninger i intra-brand konkurrencen skal 4.3 ophæves. For så vidt angår opstillingen af et salgsmål kombineret med en salgsbonus skal det bemærkes, at det ikke er forbundet med nogen retlige konsekvenser for Merlin, såfremt denne ikke er i stand til at opfylde salgsmålet. Endvidere er salgsbonussen ikke afhængig af, at salgsmålet opnås, hvilket har en dæmpende effekt på incitamentet til at begrænse inter-brand konkurrencen, som yderligere bliver dæmpet af det faktum, at variationen i bonussatserne er moderate. Endelig har Mobilix en beskeden markedsandel, hvorfor der kan argumenteres for, at der skal et særligt incitament til, før nogen ønsker at distribuere dets teletjenester og teleprodukter. Kravet i 8, stk. 1, nr. 3 er derfor kun opfyldt, hvis følgende vilkår fastsættes, at parterne ophæver mestbegunstigelsesklausulen i aftalens 4.3 og at parterne begrænser rækkevidden af bestemmelsen i aftalens 1.2 til ikke at omfatte nogen former for pris- eller rabatvilkår for Merlin A/S' salg af de af aftalen omfattede teleprodukter og teletjenester. 8, stk. 1, nr. 4 Der eksisterer en intens konkurrence på mobiltelefonimarkedet, hvilket skal sammenholdes med, at adgang til markedet som udgangspunkt ikke er forbundet med større barrierer. For så vidt angår distributionskanaler er der vedrørende privatkunder sket en forøgelse heraf, eftersom især forudbetalte taletidskort bliver udbudt gennem for eksempel tankstationer m.v. Aftalen indeholder endelig ingen eksklusiv bestemmelse. Konkurrencen kan derfor samlet ikke anses for at blive udelukket for en væsentlig del af de pågældende produkter og tjenester. Kravet i 8, stk. 1, nr. 4 anses for at være opfyldt. 1 Kommissionens meddelelse vedrørende aftaler med handelsrepræsentanter om enerepræsentation af jf. præjudiciel afgørelse af , sag 311/85, A.S.B.L. Vereniging Van Vlaamse Reisbureaus mod A.S.B.L. Sociale Dienst Van De Plaatselijke en Gewestlijke Overheidsdiensten. 3 jf. præjudiciel afgørelse af , sag 311/85, A.S.B.L. Vereniging Van Vlaamse Reisbureaus mod A.S.B.L. Sociale Dienst Van De Plaatselijke en Gewestlijke Overheidsdiensten, præmis jf. Greens Tallene medio 1998 er fra Telestyrelsens statistik. Tallene primo 1999 er baseret på Tele Danmarks og GN Store Nords årsregnskab og for Telia og Mobilix vedkommende på estimater ud fra selskabernes egne oplysninger til bl.a. dagspressen. Tele Danmarks tal er inklusiv NMT-abonnementer. Af Sonofons kunder er taletidskunder, hvilket tillige gælder for op imod 80 \% af Telias og Mobilix.

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt

Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt 1 af 13 18-06-2012 10:51 Tele Danmark Mobils standard storkundekontrakt J.nr. 2:8032-596/hh Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Tele Danmark Mobil har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af en standard

Læs mere

Sonofons standard storkundeaftaler

Sonofons standard storkundeaftaler 1 af 13 18-06-2012 10:59 Sonofons standard storkundeaftaler Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefon I/S (SONOFON) har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standard storkundeaftaler,

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for almindelig anmeldelse af fusioner Bilag 1 1. Beskrivelse af fusionen 1.1. Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art (hel eller delvis

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler

Nr. 2 Juni 2010. Indhold. 1 Nye regler for vertikale aftaler Indhold 1 Nye regler for vertikale aftaler 1 Nye regler for vertikale aftaler Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen EU-Kommissionen har offentliggjort

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere