Udkast 15. juli Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹"

Transkript

1 Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 Disse tekniske forskrifter er fastsat i medfør af 33, stk. 1 og 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse i 5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. xxx af yy. oktober 2005 om fremstilling, anvendelse og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Definitioner Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Ansøgninger, tilladelser og godkendelser SALG, HÅNDTERING OG OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET SOM 1.3G, 1.4G ELLER 1.4S, I DETAILLEDDET Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Salg og håndtering i butikker Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken Opbevaring af småfyrværkeri i bygning Opbevaring af småfyrværkeri i container Opbevaring af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S i bygning Opbevaring af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, i container Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares konsumfyrværkeri i containere, og hvor der indrettes salgssteder i det fri som et midlertidigt forretningssted Ordensregler SALG, HÅNDTERING OG OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET SOM 1.1G ELLER 1.2G, I DETAILLEDDET Anvendelsesområde Generelle bestemmelser ANDEN OPBEVARING AF SMÅFYRVÆRKERI

3 4.1 Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM småfyrværkeri i bygning Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM småfyrværkeri i container Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM småfyrværkeri i bygning Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM småfyrværkeri i container Ordensregler ANDEN OPBEVARING AF FYRVÆRKERI ELLER ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET 1.3G, 1.4G OG 1.4S Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Opbevaring i bygning Opbevaring i container Afstandskrav Ordensregler OPBEVARING AF FYRVÆRKERI ELLER ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET 1.1G ELLER 1.2G Anvendelsesområde Generelle bestemmelser LÆSNING OG LOSNING AF CONTAINERE OG KØRETØJER Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Indretning af læsnings- og losningsplads Ordensregler STRAF OG IKRAFTTRÆDEN Straf Ikrafttræden

4 4

5 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Definitioner Pyrotekniske artikler: Artikler, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg eller en kombination af disse som et resultat af en kemisk reaktion Fyrværkeri: Pyrotekniske artikler, som er konstrueret til at tjene et formål af underholdningsmæssig karakter Småfyrværkeri: Fyrværkeri med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Nytårsfyrværkeri: Fyrværkeri, som er beregnet til anvendelse af forbrugere udendørs Konsumfyrværkeri: Småfyrværkeri og nytårsfyrværkeri, jf og Scenefyrværkeri: Fyrværkeri, der er konstrueret til anvendelse af professionelle indendørs, og som tændes med elektrisk tænding Salgssted: Disk, bord, skranke eller lign., hvorfra salg og udlevering finder sted Container: Fragtcontainer eller lagercontainer af stål NEM: Nettoeksplosivstofmængde Transportklassifikation: Den kombination af en underklasse og en forenelighedsgruppe, som den til forsendelse færdigt emballerede artikel skal henføres til i henhold til FN s Anbefalinger for Transport af Farligt Gods (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) Udgang: Ved udgang forstås - dør til det fri i terrænhøjde, - dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde, eller - dør til anden brandsektion med dør til det fri eller med dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde. 5

6 Pakkeafsnit: En container placeret i det fri, en bygning eller et rum, hvori der foretages pakning af enkeltartikler eller hele kolli til forsendelse Kompetent myndighed: Den myndighed eller de myndigheder eller det organ eller de organer, som af en stat i hvert enkelt tilfælde er udpeget som kompetent i overensstemmelse med statens nationale lovgivning Ydre sikkerhedsafstand: Den påkrævede afstand til enhver fredet bygning og til enhver bygning eller aktivitet, der er oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uvedkommende, herunder enhver form for beboelse. 1.2 Anvendelsesområde Disse tekniske forskrifter omfatter: a) Salg, håndtering, pakning og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i detailleddet. b) Placering, indretning og brug af bygninger og lokaliteter, hvori der opbevares, håndteres og pakkes fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Opbevaring af højst 1,5 kg NEM konsumfyrværkeri, scenefyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, er undtaget fra disse bestemmelser. 1.3 Generelle bestemmelser Bygninger og arealer i det fri, der anvendes til opbevaring, fremstilling, håndtering eller pakning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder Kravene i pkt , anses for at være opfyldt, når placering, indretning og benyttelse sker i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget daglig ansvarlig leder skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. 6

7 1.3.4 Ved samlet opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med forskellig transportklassifikation finder reglerne for den strengeste transportklassifikation anvendelse, idet den samlede mængde henføres til denne transportklassifikation. Bestemmelserne for småfyrværkeri finder kun anvendes, hvis der alene opbevares småfyrværkeri Fyrværkeri, hvis transportklassifikation ikke er godkendt af Beredskabsstyrelsen eller en anden kompetent myndighed i henhold til Europæisk Konvention om International Vejtransport af Farligt Gods (ADR), anses for at være transportklassificeret som 1.1G De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens bygningsreglement samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal enten være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF, eller lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet Bygninger, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have stråtækt tag På steder, hvor der opbevares og håndteres fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må der ikke forefindes tændkilder Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde Elektriske installationer i områder, der er klassificeret som eksplosionsfarlige, skal være godkendt hertil i henhold til Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Motordrevne redskaber, herunder trucks, der anvendes i områder, der er klassificeret som eksplosionsfarlige, skal være godkendt hertil i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og 7

8 Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opbevares og håndteres i original lukket transportemballage, der opfylder kravene i FN s Anbefalinger for Transport af Farligt Gods (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), medmindre andet er fastsat i forskrifterne Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedskiltning Trykvandslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF. Trykvandslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, men skal dog mindst være af type 13 A. Trykvandslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, såfremt de er på mindst 10 liter Trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Trykvandslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). 8

9 Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og på let tilgængelige steder f.eks. ved indgange til de pågældende lokaler m.v Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret Anbringelsesstederne for brandslukningsmateriel skal markeres med sikkerhedsskilte Sprinkleranlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Erhvervs- og Boligstyrelsens bygningsreglement. 1.4 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser Ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med det fornødne tegningsmateriale, herunder eventuelle belægningsplaner, dokumentation fra en kompetent myndighed for godkendelse af transportklassifikationer af fyrværkeri og beskrivelse i 2 eksemplarer sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted. Ved ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.1G eller 1.2G, fremsendes ansøgning med det fornødne tegningsmateriale og beskrivelse i 3 eksemplarer Anmeldelse af salg og håndtering eller oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med den fornødne beskrivelse sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i den kommune, hvor salg og håndtering eller opbevaring skal finde sted Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af november 1999 som ændret ved Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af 30. december 2003 og Tekniske Forskrifter for Fyrværkeri af 26. november 2004 og er omfattet af disse forskrifters anven- 9

10 delsesområde, jf. punkt 1.2.1, tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen ændre vilkår i tilladelser og godkendelser. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Uanset bestemmelserne i punkterne og bortfalder tilladelser, som er givet i henhold til Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af november 1999 som ændret ved Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af 30. december 2003 og Tekniske Forskrifter for Fyrværkeri af 26. november 2004 og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkt 1.2.1, med virkning fra den 1. juli Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet. 10

11 2 Salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, i detailleddet 2.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter salg, håndtering og opbevaring i butikker og på andre salgssteder af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S. 2.2 Generelle bestemmelser Der må ikke opbevares andet fyrværkeri end konsumfyrværkeri Udstillede artikler ved salgssteder for konsumfyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats. Artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning herom, f.eks. ved mærkning med dummy eller attrap På opbevaringssteder må der ikke foretages anden udpakning end den, der sker i forbindelse med udtagning af artikler fra anbrudte kolli med henblik på udlevering, jf. dog punkt Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer eller pakning af hele kolli til forsendelse, jf. dog punkt Salg og håndtering i butikker Salg og håndtering af nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Salg og håndtering skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand. 11

12 2.3.3 Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker, medmindre der kun sælges småfyrværkeri Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, og en samlet mængde på højst 25 kg NEM, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag Ud over de i punkt nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM småfyrværkeri Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket original transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg, der kun må åbnes, når der indsættes eller udtages varer Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.3.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 12

13 2.4 Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken Tilladelse til indretning og placering af salgssted gives af kommunalbestyrelsen. Indretning og placering skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM Salgssted i det fri, hvorfra der forhandles konsumfyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 m Afstand fra salgssted til brændbar vegetation som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter Området inden for 10 m fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel. Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ( tung BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet På salgsstedet må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra udstyr, som f.eks. kasseapparater, kortlæsere m.v., der ikke er godkendt til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T Ved salgsstedet skal konsumfyrværkeri opbevares i lukket original transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg, der kun må åbnes, når der indsættes eller udtages varer Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod vejrliget Hvis salgsstedet indrettes i et telt eller en container, skal der fra ethvert punkt mindst være 2 af hinanden uafhængige flugtveje direkte til det fri. 13

14 I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.5 Opbevaring af småfyrværkeri i bygning Opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på indtil 500 kg NEM skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Tilladelse til opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på mere end 500 kg NEM gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Den samlede mængde af småfyrværkeri i en bygning må ikke overstige 250 kg NEM. Der må dog opbevares indtil 500 kg NEM i bygninger, der ikke er beboelsesbygninger eller bygninger med lokaliteter, som er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter for andet end butikker I opbevaringsrum, hvor der opbevares småfyrværkeri, må der ikke opbevares andre typer af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, brandfarlige væsker eller F-gas Bygninger, hvori der opbevares småfyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst - 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader mindst er beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), - 5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Bygninger, hvori der opbevares småfyrværkeri, skal placeres således i forhold til andre objekter, hvor der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m 2. Gulv, loft og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BSbygningsdel 60). Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt. 14

15 Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). Dør(e) til andre rum skal være mindst klasse EI 2 60-C (BD-dør 60) Fra opbevaringsrummet skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra lokaler uden sprinkleranlæg skal der være mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde. Rum på højst 15 m² kan dog indrettes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.6 Opbevaring af småfyrværkeri i container Opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på indtil 500 kg NEM skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Tilladelse til opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på mere end 500 kg NEM gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Det enkelte oplag af småfyrværkeri må ikke overstige 500 kg NEM, jf. punkt Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod Containere, hvori der opbevares småfyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 5 m og mindst 2,5 m til vej- og stiskel. 15

16 2.6.6 Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel Ved nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand mellem to eller flere containere med oplag af småfyrværkeri, betragtes disse som ét oplag I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation som f.eks. træer, buskads og lignende Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende Containere med småfyrværkeri skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri Containere med småfyrværkeri må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.7 Opbevaring af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S i bygning Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Den samlede mængde konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i bygning må ikke overstige 250 kg NEM Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål Konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, jf. dog afsnit

17 2.7.5 Bygninger, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 5 meter til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel Bygninger, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkt Rum, hvori der opbevares konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse, samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra opbevaringsrummets åbninger til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag. Såfremt opbevaringsrummet ikke er forsynet med åbninger til det fri, eller såfremt åbningerne forsynes med en anordning, der hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til andre bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder. De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135 til begge sider fra disse. Kravet til en anordning, der hindrer udslyngning af fyrværkeri og pyrotekniske artikler gennem vinduer og ventilationsåbninger, anses for opfyldt, hvis der foran vinduer og ventilationsåbninger er placeret et trådgitter, som er udformet og monteret på følgende måde: a) Trådgitteret skal dække hele åbningsarealet. b) Trådgitteret skal være af metal og med en maskestørrelse på højst 12 mm og en trådtykkelse (diameter) på mindst 2,5 mm. c) Trådgitteret skal være forsvarligt fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. Kravet til en anordning, der hindrer udslyngning af fyrværkeri og pyrotekniske artikler gennem døråbninger, anses for opfyldt, hvis følgende er iagttaget: d) Åbningen er forsynet med en selvlukkende dør af massivt træ eller metal, eller 17

18 e) Åbningen er forsynet med en selvlukkende dør med et eller flere glaspartier, som sikres med et trådgitter, som er udformet og monteret som angivet ovenfor under punkt a - c Den indbyrdes afstand mellem bygninger med oplag af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal være mindst 10 meter Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m 2. Gulv og loft skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BSbygningsdel 60) og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 (ikkebærende adskillende BS-bygningsdel 60 udført som tung konstruktion). Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt. Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning). Dør(e) til andre rum skal være mindst EI 2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60) Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Opbevaringsrum skal klassificeres som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T Reoler skal være udført af træ eller af overfladebehandlet metal, og fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Eventuel opvarmning må kun ske med enten vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt udenfor opbevaringsrummet og adskilt fra dette med mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-konstruktion 60) eller med andet opvarmningsudstyr, som er godkendt til placering i områder klassificeret som sprængstofrum, kategori II Rum, hvori der opbevares fyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med 2 flugtvejsdøre, hvoraf den ene skal føre direkte til det fri i terrænhøjde. Rum på højst 15 m² kan dog forsynes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde. 18

19 Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen. Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj Rum, hvori der opbevares fyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med et automatisk sprinkleranlæg eller med et system, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i rummet. Kravet til et system anses for opfyldt, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: a) Det areal i rummet, hvor fyrværkeriet eller andre pyrotekniske artikler er placeret, må højst udgøre 15 m 2. b) Over det areal, hvor fyrværkeriet eller andre pyrotekniske artikler er placeret, skal der opsættes et 40 mm stålrør. Rørinstallationen skal være beregnet til et tryk på mindst 10 bar. På dette rør monteres mindst 3 åbne sprinklerhoveder, der sikrer en ligelig fordeling af vandet på hele det areal, hvor fyrværkeriet eller andre pyrotekniske artikler er placeret. c) Rørets indløb skal placeres i det fri og anbringes i en højde på 0,5 1,0 m over terræn og skal være forsynet med en kobling, der kan anvendes af redningsberedskabet til tilkobling af slukningsmateriel. Koblingen skal være forsynet med slutdæksel. d) Ved koblingen skal der anbringes et sikkerhedsskilt med teksten FYRVÆRKERI- LAGER. e) Rørinstallationen skal kunne tømmes for vand enten gennem koblingen eller en bundaftapningsventil I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 19

20 2.8 Opbevaring af konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, i container Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod I en 20 fods container må der højst opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 250 kg NEM og i en 10 fods container må der højst opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 120 kg NEM Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 10 m og mindst 2,5 m til vejog stiskel Containere skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne Containere, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkt Container, hvori der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter. 20

21 Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren. Såfremt containeren forsynes med en anordning, der hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder. De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135 til begge sider fra denne. Kravet til en anordning, der hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, anses for opfyldt, hvis der indvendigt i containeren anbringes to trådgitre, som er udformet og monteret på følgende måde: a) Trådgitrene monteres, så de dækker hele containernes indvendige tværsnitsareal, men samtidig sådan at de overlapper hinanden med 30 cm. b) Trådgitrene monteres forskudt mindst 1 meter fra hinanden i forhold til containerens længderetning. c) Trådgitrene skal være af metal og med en maskestørrelse på højst 12 mm og en trådtykkelse (diameter) på mindst 2,5 mm. d) Trådgitrene skal være forsvarligt fastgjort og må ikke kunne fjernes uden brug af værktøj. e) Fyrværkeriartikler og andre pyrotekniske artikler skal placeres bag det inderste trådgitter og på en sådan måde, at der altid er et mindst 1 meter bredt gangareal i passagen mellem de to trådgitre Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal effektivt afskærmes, således at uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen, der skal udføres af ubrændbare materialer, skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren Containere med konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning Containeren skal klassificeres som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4. 21

22 Containeren skal være forsynet med en anordning, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i containeren. Kravet anses for opfyldt, hvis nedenstående betingelser er opfyldt: a) I midten af containerens længderetning umiddelbart under taget opsættes et 40 mm stålrør. Rørinstallationen skal være beregnet til et tryk på mindst 10 bar. På dette rør monteres mindst 3 åbne sprinklerhoveder, der sikrer en ligelig fordeling af vandet i hele containerens bredde og dybde. b) Rørets indløb skal placeres på containerens bagside 0,5 1,0 m over terræn og skal være forsynet med en kobling, der kan anvendes af redningsberedskabet til tilkobling af slukningsmateriel. c) Koblingen skal tilkobles en mindst 10 m lang udrullet C-slange, der i begge ender er forsynet med koblinger, der kan anvendes af redningsberedskabet til tilkobling af slukningsmateriel. d) C-slangen skal være indhegnet I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.9 Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares konsumfyrværkeri i containere, og hvor der indrettes salgssteder i det fri som et midlertidigt forretningssted Tilladelse til indretning og placering af pladser gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Midlertidige forretningssteder skal opfylde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom Pladsen for placering af salgssteder kan være en cirkusplads, en fodboldbane, en dyrskueplads eller lignende. Salgssteder må dog ikke placeres på pladser omgivet af høje tribuner eller andre pladser med forringede flugtvejsforhold eller risiko for brandspredning Salgsstederne skal opfylde kravene i afsnit 2.4, herunder ordensreglerne i afsnit Opbevaring af konsumfyrværkeri i containere skal opfylde kravene i afsnit 2.8, herunder ordensreglerne i afsnit Kravet i pkt anses dog for opfyldt, såfremt afskærmningen er etableret omkring hele opbevaringsstedet med containere. 22

23 2.9.6 Levering af fyrværkeri til pladsen skal ske igennem en særskilt indgang til opbevaringspladsen, hvor publikum ikke har adgang, og hvor baglænskørsel så vidt muligt skal undgås. Det skal dog være muligt at placere fyldte containere og hente tomme containere Ved indgangen til pladsen skal der skiltes med Tobaksrygning, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri forbudt. Skilte skal være af en sådan størrelse, at man på afstand orienteres om forbuddet Det skal sikres, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstederne og containerne Salgsstedet skal indrettes således, at kødannelse håndteres hensigtsmæssigt mht. flugtveje, og at der ved diske kun er adgang for de kunder, der betjenes. Endvidere skal salgsstedet indrettes således, at der sikres flugtveje for personalet Der må ikke foregå andre aktiviteter på pladsen end opbevaring og salg af konsumfyrværkeri Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres fyrværkeri efter mørkets frembrud Tom emballage skal placeres adskilt fra fyrværkeri og skal løbende fjernes fra området Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på pladsen Ordensregler Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel Ved stabling på reoler må stablingshøjden ikke overstige 6 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét åbent kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. 23

24 Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares fyrværkeri, er ikke tilladt Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige Fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes forsvarligt, og eventuelt spild fjernes Opbevaringsrum og containere skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer. Branddøre Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals. Skiltning På opbevaringssted i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten FARLIGT FYRVÆRKERI. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der på den udvendige side af døre til containere skal opsættes sikkerhedsskilte på tilsvarende måde Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten BRAND- DØR holdes lukket. Flugtveje Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde. 24

25 Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift. 25

26 26

27 3 Salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G, i detailleddet 3.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter salg, håndtering og opbevaring i butikker og på andre salgssteder af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G. 3.2 Generelle bestemmelser Der må ikke opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G, i detailleddet. 27

28 28

29 4 Anden opbevaring af småfyrværkeri 4.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter anden opbevaring af småfyrværkeri end opbevaring i detailleddet, jf. kapitel Generelle bestemmelser Opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på indtil 500 kg NEM skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Tilladelse til opbevaring af småfyrværkeri med en samlet vægt på mere end 500 kg NEM og til indretning af pakkeafsnit gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. dog punkt Opbevaring og indretning af pakkeafsnit skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Tilladelse til opbevaring af en samlet mængde småfyrværkeri på kg NEM eller derover gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen. Opbevaring og indretning af pakkeafsnit skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Reoler i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være udført af træ eller af overfladebehandlet metal, og fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på virksomheden. 4.3 Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM småfyrværkeri i bygning Opbevaring af småfyrværkeri skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.5, jf. dog punkterne Oplag og pakkeafsnit skal placeres i en 1-etages bygning. 29

30 4.3.3 Bygninger med oplag af småfyrværkeri eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse Småfyrværkeri må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Pakkeafsnit med småfyrværkeri skal placeres i en selvstændig brandsektion, der skal opfylde kravene i afsnit 4.5.5, jf. dog punkt Pakkeafsnit, hvor der sker håndtering og pakning af enkeltartikler, skal være klassificeret som eksplosionsfarlige områder, zone 22, temperaturklasse T Pakkeafsnit med småfyrværkeri må ikke anvendes til andre formål, jf. dog punkt Pakkeafsnit kan indrettes i opbevaringsrummet, såfremt der alene sker håndtering og pakning af hele kolli, og der etableres 4 meter brede friarealer omkring pakkeområdet Ordensreglerne i afsnit 4.7 skal overholdes. 4.4 Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM småfyrværkeri i container Opbevaring af småfyrværkeri skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.6, jf. dog punkterne Pakkeafsnit med småfyrværkeri skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles i afsnit 4.6 til oplag af småfyrværkeri i containere Pakkeafsnit med småfyrværkeri må ikke anvendes til andre formål Ordensreglerne i afsnit 4.7 skal overholdes. 4.5 Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM småfyrværkeri i bygning Generelle bestemmelser Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne og samt afsnit 4.7 nævnte under forudsætning af, at de hensyn, der ligger til grund for disse forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne. 30

31 Der må højst opbevares kg NEM af småfyrværkeri i hver brandsektion I pakkeafsnit må der højst være den for pakningen nødvendige mængde småfyrværkeri, dog højst 250 kg NEM Oplag og pakkeafsnit skal placeres i 1-etages bygning Bygninger med oplag af småfyrværkeri eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse Småfyrværkeri må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Oplag og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 4.5.5, jf. dog afsnit Pakkeafsnit, hvor der sker håndtering og pakning af enkeltartikler, skal være klassificeret som eksplosionsfarlige områder, zone 22, temperaturklasse T Pakkeafsnit med småfyrværkeri må ikke anvendes til andre formål, jf. dog afsnit Konstruktive forhold Bærende bygningskonstruktioner m.v Bærende konstruktioner udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30) i brandsektion på indtil 600 m² og mindst klasse R 60 (BD-bygningsdel 60) i brandsektion på over 600 m², jf. dog punkt Kravene i punkt bortfalder for brandsektion på indtil m² med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger udført efter bestemmelserne i afsnit med et frit åbningsareal på mindst 5 pct. af gulvarealet. Ved let tagkonstruktion forstås i denne forbindelse en isoleret eller uisoleret tagkonstruktion (med eller uden loftsbeklædning mod rummet) og med tagdækning af f.eks. tagpap på ubrændbart underlag, profilerede metalplader, fibercementplader eller aluminiumsplader. 31

32 I brandsektion på over 600 m² skal bærende konstruktioner dog udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30) såfremt de bærer mere end 200 m² tagkonstruktion, og mindst R 60 (BD-bygningsdel 60) såfremt de bærer mere end 600 m² tagkonstruktion Brandventilationsåbninger kan udføres som ikke let antændelige tagelementer med kort kollapstid I bygning med kælder skal etageadskillelse over kælder samt de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, udføres som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 (bærende, adskillende BS-bygningsdel 60). Ydervægge og overflader Ydervægge skal udføres som mindst: - klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60) ved brandsektion på indtil m² og - klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) ved brandsektion på over m² Udvendige vægoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Overflader på lofter og indvendige vægge skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), jf. dog punkt Overflader på vægge til en højde af 2,5 m over gulv kan dog udføres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor (reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) må anses for uhensigtsmæssigt Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure. Tage Tage skal udføres med tagdækning af klasse B ROOF (t2) (klasse T tagdækning) Brændbar tagdækning (f.eks. tagpap) skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B-s1,d0 (klasse A materiale) med øvre brandværdi på max. 3,0 MJ/kg Brændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af adskillende bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 32

33 60) og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca m² tagflade, jf. også punkterne og Uanset forskrifterne i punkterne og kan loft, som udgøres af tagundersiden udføres af ikke let antændelige tagelementer med kort kollapstid, når forskrifterne i punkterne eller overholdes. Endvidere kan andre ovenlys af brændbare materialer anvendes som angivet i bygningsreglementet, når forskrifterne i punkterne eller overholdes Flugtveje og udgange Fra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden, direkte til det fri i terrænhøjde og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender Brandsektion på over 600 m² skal have mindst 1 dør direkte til det fri i terrænhøjde Der må intet sted i en brandsektion være over 25 m til nærmeste udgang Mellem de i punkt nævnte udgange i brandsektion på over m² med lagerafsnit skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Fra dette friareal skal der udlægges mindst 3 m brede friarealer til øvrige udgange, jf. punkt , og i øvrigt i et sådant omfang, at der ikke forekommer uopdelte lagerområder på over 400 m² Belægningsplan skal indsendes til kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) godkendelse. Belægningsplaner skal angive flugtveje, lagerområder og friarealer Friarealer skal tydeligt afmærkes, f.eks. ved at gulvet påmales striber Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal let kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj Rumopvarmning og ventilation Opvarmning må kun ske enten med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt udenfor opbevaringsrummet og adskilt fra dette med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) eller med varm luft i overensstemmelse med forskrifterne i punkt

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Salg, håndtering og opbevaring

Salg, håndtering og opbevaring Salg, håndtering og opbevaring af Fyrværkeri Ordensregler for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Anmeldelse 3 Ansøgning

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2010

Temadag for beredskaberne 2010 Temadag for beredskaberne 2010 Pernille Petersen pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Hvem må sælge fyrværkeri Opbevaringsperioder Typer af salgssteder Opbevaring af fyrværkeri El-tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK Telefon 5667 6710, Telefax 5663 2150 Indhold Side 3 Lovgrundlag og indholdsfortegnelse. Side 4 Ordliste. Side 5 Konsumfyrværkeri / Helårsfyrværkeri.

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Dagens program Velkomst Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen Pause Tilsyn i detailleddet v/ Hans Larsen,

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2011

Temadag for beredskaberne 2011 Temadag for beredskaberne 2011 Pernille Enoch pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Opbevaring af fyrværkeri i detailleddet Markedskontrol Spørgsmål Eksempel på anmeldelse Fejl på anmeldelsesskema

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1

HORESTA. Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Dias 1 HORESTA Ib Bertelsen Direktør, master i brandsikkerhed, M.IDA Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 Hvilke regler gælder? Lovbundne regler Bygningsreglementet Driftsmæssige forskrifter Ikke lovbundne

Læs mere

Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri F Y R V Æ R K E R STIFTET 17. APRIL 1923 I N G E N I B R A N C H E F O R E N www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Til dig der sælger fyrværkeri

Til dig der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG SIKKERHEDSBRILLER Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt, og skal

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Brandfarlige væsker Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Midlertidige overnatninger

Midlertidige overnatninger Midlertidige overnatninger Sikkerhedsbestemmelser for midlertidige overnatninger. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Ansøgning 3 Flugtveje / redningsåbninger

Læs mere

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Gasser Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Version 22. maj 2012 Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København V

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt

Forord. Beredskabsstyrelsen, den 27. marts 2008 Frederik Chr. Schydt Beredskabscenter Hjørring Forebyggende Afdeling Oktober 2010 Forord I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen.

Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Granskning af brand Ved granskning af brand ift. KUBUS projektet vil der blive brugt Træ 66 og brandeksempelsamlingen. Træ 66 Generelt Kilde Hvad står der? Er det taget med i projektet? s. 4 Afstand til

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker Disse driftsmæssige forskrifter er udstedt af Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Beredskabsstyrelsen 18. oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Almindelige

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Om brandforhold på skoler. en vejledning

Om brandforhold på skoler. en vejledning Om brandforhold på skoler en vejledning Indhold Derfor denne vejledning Årsager, sikkerhed og forebyggelse Spørgsmål om skolens forebyggelse af brand Spørgsmål om skolens beredskab Administration og ansvar

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Inspektionsrapport. Transportable telte og konstruktioner. Ejer ID: 50109-002. Statisk dokumentation, Materialedata,

Inspektionsrapport. Transportable telte og konstruktioner. Ejer ID: 50109-002. Statisk dokumentation, Materialedata, Inspektionsrapport Transportable telte og konstruktioner Ejer ID: 50109-002 Inspektion Dato Statisk dokumentation, Materialedata, 30-04-2015 Montagevejledning Vedligeholdelsesvejledning mv. Inspicering

Læs mere