Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne"

Transkript

1 FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr Sekretariatet Ellebjergvej 52, København SV Telefon: Lokal: 7464 Telefax: Web: Notat om lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning I forbindelse med afholdelse af en møderække i Justitsministeriet om sanktionerne på køre- og hviletidsområdet har vejtransportbranchen fremlagt en række sager, som efter branchens opfattelse illustrerer uhensigtsmæssige forhold ved det gældende sanktionssystem. Endvidere har vejtransportbranchen fremlagt et oplæg til ændringer af de gældende sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Justitsministeriet har anmodet Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at overveje, hvorvidt de af branchen fremlagte sager og det af branchen udarbejdede oplæg bør give anledning til ændringer af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. Efter drøftelse med Justitsministeriet har Rigsadvokaten og Rigspolitiet udarbejdet dette notat, der i afsnit 2 indeholder en gennemgang af sanktionerne mv. for overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen. Afsnit 3 omhandler sanktionerne for overtrædelse af kontrolapparatforordningen. I begge afsnit findes endvidere en gennemgang af vejtransportbranchens forslag til ændringer af sanktionerne samt

2 Rigsadvokatens og Rigspolitiets bemærkninger hertil. Side 2 I afsnit 4 findes Rigsadvokatens og Rigspolitiets indstilling om lempelser af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. De foreslåede lempelser forudsættes at træde i kraft den 11. april 2007 samtidig med ikrafttræden af den nye køre- og hviletidsforordning 561/2006. Gennemgangen af de af branchen fremlagte sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne fremgår af bilag 1 til notatet og er endvidere kort omtalt i de enkelte afsnit. 2. Sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen 2.1. De gældende regler Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 blev der gennemført skærpede sanktioner på køre- og hviletidsområdet. Ændringerne, der trådte i kraft den 1. september 2005, indebærer, at føreren ved overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen straffes med en bøde på 100 kr. for hver gang, den fastsatte grænse for køretid eller hviletid overskrides med 1 procent. For virksomheden fastsættes en bøde, der er det dobbelte af bøden til chaufføren, dvs. 200 kr. pr. procent reglerne overskrides. Reglerne om absolut kumulation i færdselslovens 118 a, stk. 3, 1. pkt., finder anvendelse i forhold til overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen. Der gælder en generel tolerancegrænse på 5 procent ved overtrædelse af regelsættet, således at der kun rejses tiltale i sager om overtrædelse af reglerne, hvis overskridelsen har været på 5 procent eller mere. Føreren skal endvidere frakendes førerretten, hvis reglerne er overskredet med mere end 30 procent. Udgangspunktet er, at førerretten frakendes betinget. Frakendelse skal alene ske, hvis køretiden eller hviletiden isoleret set er overskredet med mere end 30 procent. For så vidt angår reglerne om køretid uden pauser skal der ske frakendelse, hvis både reglerne om køretid og den samlede pause er overskredet med mere end 30 procent. Frakendelse skal ske ubetinget, hvis føreren i flere kørselsforløb har begået flere overtrædelser af reglerne, som hver for sig vil indebære en betinget frakendelse af førerretten.

3 Opmåling af køretid, hviletid mv. foretages inden for hvert kørselsforløb. Et kørselsforløb påbegyndes, når føreren aktiverer fartskriveren efter at have afholdt et hvil på mindst 8 timer, og afsluttes, når det er konstateret, at et hvil på mindst 8 timer er afholdt. Overtræder føreren reglen om afholdelse af et dagligt hvil på 8 timer, vil kørselsforløbet kunne omfatte flere døgn, idet kørselsforløbet først anses for afsluttet, når et sådant hvil er afholdt. Side 3 I de tilfælde, hvor det i et kørselsforløb konstateres, at der ikke er afholdt et lovligt hvil på mindst 8 sammenhængende timer, men f.eks. kun 7 timer, opstår spørgsmålet om kumulation af køretid i forbindelse med daglig køretid og daglig hviletid, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 8. Hviletiden på f.eks. 7 timer vil ikke afslutte perioden, inden for hvilken den samlede daglige køretid opgøres, hvilket betyder, at køretiden opgøres, uden at der tages hensyn til det for korte hvil. Med tolerancegrænsen på 5 procent skal et dagligt hvil være på mindst 7 timer og 37 minutter før kørselsforløbet afsluttes. Tilsvarende gælder om kumulation af køretid ved opmåling af køretid uden pauser, jf. køre- og hviletidsforordningens artikel 7, stk. 1 og 2. I dette tilfælde afbrydes et kørselsforløb først, når der har været afholdt en pause på 45 minutter. Pausen skal efter artikel 7, stk. 1 og 2, være på mindst 45 minutter, der kan erstattes af tre pauser på mindst 15 minutter. Med den gældende tolerancegrænse på 5 procent betyder det, at en pause på 42 minutter eller mere opfylder forordningens krav til en pause. I relation til opdelte pauser skal hver enkelt pause have en varighed af mindst 14 minutter for at opfylde kravet til en pause. Hvis pauserne ikke er af den anførte længde, anses føreren ikke for at have afholdt pause, hvilket indebærer, at køretiden opgøres, uden at der tages hensyn til den eller de for korte pauser. Der kan henvises til lovforslagets afsnit og underbilag 2.3, afsnit 1-5. I underbilag 2.3., afsnit 5, er endvidere nævnt følgende eksempel på overtrædelse af reglen om køretid uden pause: En førers diagramark viser en samlet køretid på 5 timer. Kørslen har været afbrudt 2 gange. Første afbrydelse opmåles til 35 minutter og er derved en pause. Anden afbrydelse opmåles til 10 minutter og anses derfor ikke som en pause. Samlet pause bliver i alt 35 minutter. Da den samlede pause er under 42 minutter, er der ikke afholdt en lovlig pause efter 4 timer og 30 minutters køretid. Overtrædelsen sanktioneres alene med bøde, idet køretiden er overtrådt med 30 minutter, hvilket svarer til en overskridelse af køre-

4 tid uden pause på 11%. Konsekvensen heraf er, at føreren ikke godskrives for afbrydelsen på 10 minutter. Ved opmålingen af diagramarket er anvendt en opmålingsprocedure, hvorved det er sikret, at måleunøjagtigheder er taget i betragtning. Side 4 Efter bemærkningerne til lovforslaget er der således ingen tvivl om, at det har været hensigten, at der skal ske kumulation af køretid i de nævnte situationer, hvor der ikke er afholdt et lovligt hvil eller en lovlig pause. Rigspolitiet anmodede i en overgangsperiode efter indførelsen af de ændrede sanktioner den 1. september 2005 og indtil 1. februar 2006 politiet om i vejkontrollen at udvise den nødvendige konduite i særdeleshed i forbindelse med overtrædelsestyper, der ikke tidligere har været rejst sigtelse for. For så vidt angår virksomhedskontrollen udvises fortsat den nødvendige konduite. I relation til overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen betyder det, at der indtil videre ikke rejses sigtelse for overtrædelse af reglen om daglig køretid, hvis overtrædelsen er opstået som en følge af for kort daglig hviletid. Ved cirkulæreskrivelse af 31. oktober 2006 har Justitsministeriet gennemført en række ændringer i administrationen af sanktionerne på området. For så vidt angår køre- og hviletidsforordningen har ændringerne alene betydning i forbindelse med administrationen af den såkaldte færgeregel Lempelse af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køretid uden pauser Vejtransportbranchens forslag Vejtransportbranchen har peget på, at der ikke ved udmålingen af straffen for overtrædelse af reglen om køretid uden pauser tages hensyn til den eller de reelt afholdte pause(-r), ligesom branchen har anført, at kortvarige afbrydelser af en pause kan få store konsekvenser i relation til bøden. Branchen har endvidere henvist til, at aflæsning af et diagramark er forbundet med en vis unøjagtighed, som i højere grad bør komme chaufføren (og dermed også vognmanden) til gode i forbindelse med vurderingen af overtrædelsens alvor. Branchen har på denne baggrund foreslået, at der ikke bør ske kumulation af køretid ved køretid uden pause, ligesom branchen har foreslået, at der indføres et be-

5 regningssystem, hvor sanktionen udmåles efter graden af den utilstrækkelige pause. Side 5 Forslaget fra branchen indebærer, at opgørelsesmetoden med kumulation af køretid ved for kort pause ikke vil blive anvendt, men at sanktionen i stedet fastsættes efter graden af overtrædelsen (hvor længe pausen er for kort). Det foreslås, at der fastsættes en bøde på 100 kr./200 kr. til henholdsvis chauffør og vognmand pr. procent, pausen har været kortere end foreskrevet ved overtrædelse på 0 30 procent af det foreskrevne minimum på 45 minutter for en pause. Det foreslås endvidere, at der ved overtrædelser på mere end 30 procent af det foreskrevne minimum for en pause på 45 minutter sanktioneres med en højere bøde pr. procentvise overskridelse. Branchen har ikke foreslået et bestemt beløb i den forbindelse. Vejtransportbranchen finder, at forslaget vil sikre, at den udmålte sanktion i højere grad relateres til overtrædelsen (en utilstrækkelig pause) og ikke udmåles på grundlag af sammenlægning af den forudgående og efterfølgende køretid, som isoleret set er lovlige. Alternativt har branchen foreslået, at der kun sker kumulation af køretiden, når pausen er mere end 30 procent kortere end minimum på 45 minutter. Opgørelsesmetoden foreslås anvendt, uanset om der afholdes én pause på mindre end 45 minutter, eller der holdes delpauser, som tilsammen ikke når op på det foreskrevne minimum på 45 minutter eller mere. For at opretholde en sanktion (men dog på et lavere niveau) i situationer, hvor pausen er mindre end 30 procent kortere end minimum på 45 minutter, foreslås det, at der i disse situationer (i stedet for kumulation) fortsat anvendes de eksisterende bødesatser på 100 kr./200 kr. for chauffør og vognmand. Forslaget betyder, at der alene vil ske kumulation af den samlede uafbrudte køretid, når den afholdte pause (eller de afholdte delpauser) er mere end 30 procent kortere end det foreskrevne minimum på 45 minutter. Efter branchens opfattelse vil den foreslåede model betyde, at kumulation af den uafbrudte køretid begrænses til de situationer, hvor der er tale om betydelige overskridelser af reglerne om pausers længde og dermed til situationer, hvor der er tale

6 om klare tilsidesættelser af hensynet til færdselssikkerheden. Side Rigsadvokatens og Rigspolitiets bemærkninger til branchens forslag Efter den gældende køre- og hviletidsforordning skal føreren som ovenfor nævnt efter en køretid på 4 ½ time afbryde kørslen i mindst 45 minutter, medmindre han påbegynder en hvileperiode. Denne afbrydelse kan erstattes af tre pauser af mindst 15 minutters varighed. Efter forordning nr. 561/2006, der træder i kraft den 11. april 2007 (den nye køre- og hviletidsforordning), er kravet, at der efter en køreperiode på 4 ½ time afholdes en sammenhængende pause på mindst 45 minutter, medmindre der påbegyndes en hviletid. Denne pause kan erstattes af en pause på mindst 15 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter. Der kan ikke byttes om på rækkefølgen af pauserne. Der er ikke i forbindelse med branchens forslag til ændring af opgørelsesmetoden ved uafbrudt køretid fremlagt eksempler på, hvorledes et forenklet beregningssystem kan udformes. Det fremgår således f.eks. ikke, om det i forslaget forudsættes, at samtlige pauser/stop, der må være i et kørselsforløb og dermed også pauser/stop helt ned til et par minutters varighed, skal medregnes ved beregningen af graden af den utilstrækkelige pause. Rigsadvokaten og Rigspolitiet finder, at en model, hvorefter der skal tages hensyn til samtlige pauser/stop, og hvor disse medregnes i kravene til den samlede pauses længde, vil stride mod forordningens ordlyd og grundlæggende principper for opmåling af køretid. Efter forordningens formål bør der således af hensyn til færdselssikkerheden også i sanktionsmæssig henseende stilles minimumskrav til en pauses længde, før denne kan antages at udgøre en lovlig pause. I det gældende sanktionssystem er der indlagt en 5 procents tolerance, herunder i forhold til pausens længde, således at der til opfyldelse af forordningens krav kræves en pause på mindst 42 minutter eller ved opdelte pauser mindst en pause på 14 minutter. Efter ikrafttræden af forordning 561/2006 vil en pause på 42 minutter opfylde forordningens krav til en samlet pause, og ved opdelte pauser vil en pause på mindst 14 minutter efterfulgt af en pause på 28 minutter opfylde forordningens krav ved anvendelse af en 5 procents tolerancegrænse.

7 I lovforslaget til lov nr. 557 af 24. juni 2005 om de skærpede sanktioner på køreog hviletidsområdet er udformningen af sanktionssystemet i forbindelse med overtrædelse af reglen om køretid uden pause genstand for indgående overvejelser, navnlig fordi den faktiske tolerance i minutter, der blev foreslået, var relativ lille set i forhold til den faktiske tolerance ved overtrædelse af det øvrige regelsæt. Der henvises i den forbindelse til pkt og underbilag 2.3., afsnit 1 5, i lovforslaget. Side 7 I forbindelse med Rigspolitiets virksomhedskontrol giver tolerancegrænsen på 5 procent anledning til visse administrative vanskeligheder. Endvidere kan de af branchen fremlagte eksempler give anledning til overvejelser om at udvide tolerancen ved pauser i forbindelse med uafbrudt køretid og samtidig ændre praksis for, hvornår der sker kumulation af køretiden i forbindelse med uafbrudt køretid. Tolerancegrænse På den baggrund finder Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at en lempelse af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køretid uden pauser kan ske ved en udvidelse af tolerancegrænsen i forhold til den enkelte pause fra 5 procent til 5 minutter. En sådan udvidelse af tolerancegrænsen vil efter Rigsadvokatens og Rigspolitiets opfattelse ikke have væsentlig færdselssikkerhedsmæssig betydning. En indførelse af en tolerancegrænse på 5 minutter i forhold til den enkelte pause vil betyde, at afholdelse af en samlet pause på mindst 40 minutter (i dag en pause på 42 minutter incl. 5 procents tolerance) vil opfylde kravet til en lovlig pause. Efter ikrafttræden af forordning 561/2006 vil en samlet pause på 40 minutter være en lovlig pause. Ved en opdelt pause vil en pause på 10 minutter efterfulgt af en pause på 25 minutter opfylde forordningens krav. Afslutter føreren således sin kørsel efter 4 ½ time med en samlet pause på mindst 40 minutter, eller afholder føreren inden for en køretid på 4 ½ time to opdelte pauser på mindst 10 minutter og mindst 25 minutter, i alt 35 minutter, vil føreren efter forslaget være straffri. Kumulation af køretiden Rigsadvokaten og Rigspolitiet har samtidig overvejet, om der uden at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden kan gennemføres ændringer af, hvornår der sker kumulation af køretiden ved afholdelse af pauser, som er kortere end de ovennævnte.

8 Side 8 Rigsadvokaten og Rigspolitiet foreslår på den baggrund, at der først skal ske kumulation af køretiden i de tilfælde, hvor den samlede pause er mere end 33 procent kortere end kravet til en lovlig pause efter forordningen. I minutter betyder forslaget, at afholdelse af en samlet pause på 30 minutter, dvs. 15 minutter kortere end forordningens krav til en lovlig pause, vil afbryde et kørselsforløb, således at der ikke sker kumulation af køretiden. Efter ikrafttræden af forordning 561/2006 vil der ikke ske kumulation af køretiden, hvis der afholdes en samlet pause på mindst 30 minutter. Ved opdelte pauser vil der ikke ske kumulation, hvis der afholdes en pause på mindst 10 minutter efterfulgt af en pause på mindst 20 minutter. Hvis den foreslåede model indføres, betyder det samtidig, at pauser/stop af kortere varighed end 30 minutter ved en samlet pause og kortere varighed end henholdsvis 10 og 20 minutter ved opdelte pauser ikke vil blive anset for pauser i forordningens forstand. Sådanne korte pauser vil derfor ikke tælle ved opgørelsen af lovlige pauser. Som eksempel kan nævnes, at en samlet pause i kørslen på 29 minutter således ikke vil afbryde et kørselsforløb, ligesom der ved opdelte pauser vil blive set bort fra en 1. pause på 9 minutter og en efterfølgende 2. pause på 19 minutter. Den foreslåede model for lempelse af sanktionerne ved køretid uden pauser vil kunne administreres i forbindelse med politiets kontrol, ligesom det vil være klart for virksomhederne og chaufførerne, hvilke krav der stilles til pausens længde, hvis der skal være tale om en lovlig pause efter forordningen. Pausebøde For at imødegå risikoen for, at der generelt afholdes pauser, som er kortere end foreskrevet, bør det overvejes at indføre en bøde ved afholdelse af for korte pauser. Denne bøde kan anvendes for pauser, der er kortere end den foreskrevne pause fratrukket tolerancen på 5 minutter, men samtidig så lang at der ikke efter ovennævnte forslag skal ske kumulation af køretiden. Pausebøden skal kun anvendes, hvor køretiden uden pauser er overskredet, dvs. hvis køretiden er på mindst 4 timer og 44 minutter (5 procents tolerancegrænse). Pausebøden skal efter forslaget ikke anvendes, hvis pausen er så kort (mere end 33 procent for kort), at

9 der skal ske kumulation af køretiden. Side 9 For samlede pauser vil forslaget betyde, at pausebøden skal anvendes ved en pause i intervallet fra 39 minutter til 30 minutter, idet der foreslås en tolerance på 5 minutter på hver pause, og idet en samlet pause på under 30 minutter efter forslaget medfører, at der skal ske kumulation af køretiden. Hvis pausen opdeles, gælder efter forordning nr. 561/2006, at pausen kan opdeles i en pause på mindst 15 minutter efterfulgt af en pause på mindst 30 minutter. Forslaget vil betyde, at pausebøden ikke skal anvendes i relation til den første pause på 15 minutter, idet der foreslås en tolerance på 5 minutter på hver pause, og idet en pause på under 10 minutter efter forslaget medfører, at der skal ske kumulation af køretiden. Med hensyn til den anden pause på 30 minutter skal pausebøden anvendes ved en pause i intervallet fra minutter, idet der foreslås en tolerance på 5 minutter på pausen, og idet en pause på under 20 minutter efter forslaget medfører, at der skal ske kumulation af køretiden. Pausebødens størrelse Overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen sanktioneres efter de gældende regler med en bøde på henholdsvis 100 kr. til føreren og 200 kr. til virksomheden pr. procentvise overskridelse af reglerne. Da en pausebøde vil komme på tale indenfor meget korte minutintervaller, kan det imidlertid overvejes i stedet for en bøde beregnet på baggrund af den procentvise overskridelse af kravene til længden af pausen at indføre en fast pausebøde, der udløses i de omtalte intervaller. En fast pausebøde kan efter Rigsadvokatens og Rigspolitiets opfattelse passende fastsættes til kr. til føreren og kr. til vognmanden. Dette svarer til den laveste bøde, der vil blive udmålt, hvis der tages udgangspunkt i det eksisterende sanktionssystem, og der foretages en procentvis udregning af den laveste overskridelse af kravet til en pause, der kan forekomme i forhold til forordningens krav til pause. Det kan ikke afvises, at lempelsen vil betyde, at chaufførerne vil afholde kortere pauser, end det er forudsat i forordningen. En pausebøde som foreslået må dog antages i et vist omfang at kunne forhindre dette.

10 I bilag 2 findes en oversigt over, hvilke pauser der fremover vil afbryde et kørselsforløb, og sanktionerne for overtrædelse af reglerne om køretid uden pauser. Side 10 Som nævnt har branchen endvidere peget på, at den usikkerhed, som er forbundet med aflæsning af diagramark, i højere grad bør komme chaufføren til gode. Under hensyn til en nyligt afsagt dom i Vestre Landsret, jf. bilag 1, afsnit A, gruppe 1, eksempel G, finder Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at der kan være behov for at fastsætte generelle retningslinjer for aflæsning af diagramark. Disse retningslinjer kan fastsættes i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/ Lempelse af sanktionerne for overtrædelse af reglerne om kumulation af køretid ved for kort hvileperiode Vejtransportbranchens forslag Vejtransportbranchen har foreslået, at der ikke sker kumulation af køretid i forbindelse med for kort hvileperiode, ligesom det foreslås, at der indføres et beregningssystem, hvor sanktionen udmåles efter graden af det utilstrækkelige hvil. Efter branchens forslag skal opgørelsesmetoden med kumulation af køretid ved for kort hvil ikke anvendes, men der skal i stedet indføres et mere forenklet beregningssystem, hvor sanktionen udmåles efter graden af overtrædelsen (hvor længe hvilet er for kort). Det foreslås, at der fastsættes en bøde på 100 kr./200 kr. til henholdsvis chauffør og vognmand pr. procent, hvilet har været op til 30 procent kortere end det foreskrevne minimum. Det foreslås endvidere, at der ved overtrædelser på mere end 30 procent af det foreskrevne minimum for et hvil fastsættes en højere bøde pr. procentvise overskridelse. Branchen har ikke foreslået et bestemt beløb i den forbindelse. Alternativt har branchen foreslået, at der kun skal ske kumulation af køretid, når varigheden af hvilet er mindre end 30 procent for kort i forhold til forordningens krav til et dagligt hvil Rigsadvokatens og Rigspolitiets bemærkninger Daglig hviletid er kerneområdet i reglerne om køre- og hviletid, idet reglerne både

11 sikrer, at chaufføren kan hvile sig i en længere sammenhængende periode, og at chaufføren ikke kan køre uafbrudt, hvilket medfører større risiko for færdselssikkerheden. Efter Rigsadvokatens og Rigspolitiets opfattelse bør det være udgangspunktet, at kun et lovligt hvil afbryder kørselsforløbet, og af hensyn til færdselssikkerheden og af hensyn til chaufføren findes det ikke forsvarligt helt at ophæve reglerne om kumulation af køretid. De af branchen fremlagte eksempler, jf. bilag 1, afsnit A, gruppe 2, giver ikke umiddelbart anledning til ændring af denne opfattelse. Side 11 Efter forordning 561/2006 skal føreren afholde mindst 11 timers dagligt hvil (regulær daglig hviletid). Føreren kan dog tre gange mellem to ugentlige hviletider nedsætte det daglige hvil til mindst 9 timer (reduceret daglig hviletid). Hvis der ønskes gennemført ændringer af, i hvilke tilfælde der skal ske kumulation af køretiden, hvor der konstateres en overtrædelse af reglerne om dagligt hvil, kan det overvejes først at kumulere køretiden, hvis der kan konstateres en overskridelse af reglerne om dagligt hvil med mere end 1 time. Efter ikrafttræden af forordning 561/2006 vil føreren, som anført ovenfor, skulle afholde et dagligt hvil på mindst 9 sammenhængende timer (reduceret daglig hviletid). Forslaget vil i relation til en reduceret daglig hviletid på 9 timer betyde, at kørselsforløbet anses for afbrudt, hvis føreren afholder et dagligt hvil på mindst 8 timer inden for 24-timer. Den overtrædelse af reglen om dagligt hvil, der kan konstateres inden for de 24-timer vil blive sanktioneret med en bøde, men der vil ikke ske kumulation af køretiden. Det forudsættes i forslaget, at tolerancegrænsen på 5 procent fortsat anvendes ved overtrædelse af reglen om afholdelse af dagligt hvil. I tilfælde af, at der afholdes et reduceret dagligt hvil på 9 timer betyder tolerancegrænsen, at føreren vil være straffri, hvis han holder et reduceret dagligt hvil på 8 timer og 34 minutter. Afholder føreren derimod et hvil på 8 timer og 33 minutter eller mindre, vil overtrædelsen skulle sanktioneres med en bøde. Hvis køretiden inden for kørselsforløbet isoleret set er overtrådt, vil der fortsat

12 samtidig skulle udmåles en bøde herfor. Side 12 Hvis føreren afholder et reduceret dagligt hvil, der er mindre end 8 timer, skal der ske kumulation af køretiden, hvorefter der udover sanktionen for det for korte hvil tillige udmåles en bøde for overtrædelsen af køretiden. Ved at fastholde de gældende sanktioner, når reglen om dagligt hvil overskrides med mere end 1 time, har føreren fortsat et væsentlig incitament til at undgå de overskridelser af reglerne om hviletid, der indebærer den største risiko for færdselssikkerheden. Det bemærkes, at forslaget om, at der først sker kumulation af køretid, når reglen om dagligt hvil overskrides med mere end 1 time, forudsættes anvendt i forhold til det hvil, regulært eller reduceret dagligt hvil, som føreren aktuelt afholder. Som nævnt ovenfor i afsnit finder Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at der ligeledes kan være behov for at fastsætte generelle retningslinjer for aflæsning af diagramark. Dette forslag omfatter også aflæsning af diagramark i forbindelse med opgørelsen af hviletid. Disse retningslinjer kan fastsættes i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/ Lempelse af reglerne om frakendelse af førerretten i forbindelse med overtrædelser, der konstateres i virksomhedskontrollen Vejtransportbranchens forslag Vejtransportbranchen finder, at frakendelse af førerretten kun skal kunne ske i tilfælde af væsentlig tilsidesættelse af færdselssikkerhedsmæssige hensyn og ikke skal kunne anvendes i forhold til chauffører ved virksomhedskontrol. Branchen har foreslået, at en chauffør eller selvkørende vognmand ikke ved en efterfølgende virksomhedskontrol skal kunne frakendes førerretten. Frakendelse af førerretten bør efter branchens opfattelse ikke kunne ske for overtrædelser, som ligger tilbage i tid. Frakendelse bør alene kunne ske i forbindelse med overtrædelser konstateret ved en landevejskontrol, og hvor væsentlige færdselssikkerhedsmæssige hensyn er tilsidesat. Det er i den forbindelse branchens opfattelse, at der som opfølgning på konstaterede uregelmæssigheder i forbindelse

13 med virksomhedskontrol i højere grad er behov for adgang til yderligere indsigt i reglerne om køre- og hviletid, snarere end sanktioner, der relaterer sig tilbage i tid. Det foreslås endvidere, at der ses på omfanget af sanktionering af chauffører ved en efterfølgende virksomhedskontrol i situationer, hvor den konstaterede overtrædelse ikke udgør en væsentlig tilsidesættelse af færdselssikkerhedsmæssige hensyn. Side Rigsadvokatens og Rigspolitiets bemærkninger Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring af færdselsloven blev der indført hjemmel til frakendelse af førerretten for de alvorligste overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid, jf. afsnit 2.1 og nedenfor i afsnit 3.1. Rigsadvokaten og Rigspolitiet finder, at det vil være vanskeligt foreneligt med hensynet til færdselssikkerheden at indføre en ordning, hvor der i forbindelse med alvorlige overtrædelser af de materielle regler om køre- og hviletid ikke er mulighed for frakendelse af førerretten, hvis forholdet er konstateret som led i virksomhedskontrol. Det bemærkes i den forbindelse, at der ved virksomhedskontrol gennemføres kontrol af en måneds kørsel. Der indføres pr. 1. januar 2008 nye regler, således at føreren under kørslen skal medbringe diagramark for 28 dage. Der vil herefter ikke være væsentlig forskel på omfanget af kontrollen i henholdsvis virksomhedskontrollen og vejkontrollen i forhold til den enkelte fører. En friholdelse af føreren for frakendelsessanktionen i virksomhedskontrollen i modsætning til vejkontrollen er derfor vanskelig at begrunde. Hertil kommer, at det ikke er usædvanligt inden for strafferetten, at overtrædelser, der kan medføre alvorlige sanktioner som f.eks. frihedsstraf og frakendelse af rettigheder først konstateres ved efterforskning, der relaterer sig til overtrædelser, der ligger tilbage i tid. Endvidere vil manglende sanktion over for føreren i virksomhedskontrollen kunne medføre, at incitamentet for førerne til generelt at overholde reglerne bliver mindre, idet føreren kun risikerer frakendelse i forbindelse med landevejskontrol.

14 På den foreliggende grundlag, herunder de eksempler, som branchen har fremlagt, kan Rigsadvokaten og Rigspolitiet ikke støtte, at der ændres på reglerne om frakendelse i forhold til overtrædelser, der konstateres ved virksomhedskontrol. Side Sanktioner for overtrædelse af kontrolapparatforordningen 3.1. De gældende regler Som nævnt ovenfor under afsnit 2.1. blev der ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 gennemført ændringer af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne. De nye sanktioner trådte i kraft den 1. september Efter lovændringen straffes overtrædelse af bestemmelser i kontrolapparatforordningen med en bøde på henholdsvis kr. til chaufføren og kr. til virksomheden. Reglerne om absolut kumulation i færdselslovens 118 a, stk. 3, 1. pkt., finder anvendelse i forhold til overtrædelse af reglerne i kontrolapparatforordningen. Der er endvidere indført hjemmel til frakendelse af førerretten i færdselslovens 125, stk. 1, nr. 6, hvorefter 3 overtrædelser af reglerne i kontrolapparatforordningen inden for en periode på 3 år udløser en betinget frakendelse af førerretten. Der henvises til Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000, afsnittet om færdselslovens kapitel 13 a, side Som det fremgår, er der ikke - som ved overtrædelse af køre- og hviletidsforordningen - tale om et gradueret sanktionssystem ved overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet, idet alle overtrædelsestyper straffes ens. Der kan i den forbindelse henvises til bemærkningerne til lov nr. 557 af 24. maj 2005 afsnit , 1. spalte, hvor der er henvist til Rigsadvokatens overvejelser, hvorunder følgende er anført: Rigsadvokaten har overvejet, om det er muligt at kategorisere overtrædelserne af kontrolapparatforordningen i forskellige overtrædelsestyper med henblik på en opdeling af overtrædelserne i de mere undskyldelige overtrædelser og de overtrædelser, der må antages at blive begået bevidst for at hindre kontrol af køre- og hviletidsreglerne.

15 Endvidere fremgår samme sted: Side 15 [at] det imidlertid kan være vanskeligt at foretage en kategorisering af alle overtrædelserne af kontrolapparatforordningen, og da alle overtrædelser af forordningen principielt kan være medvirkende til at hindre kontrol af køre- og hviletidsreglerne, finder Rigsadvokaten ikke grundlag for at indføre et gradueret bødesystem. En ordning, hvor alle overtrædelserne straffes ens, vil endvidere efter Rigsadvokatens opfattelse være smidig og let at administrere. Af afsnit i bemærkningerne fremgår, at det er Justitsministeriets opfattelse, at en sondring mellem undskyldelige og bevidste handlinger vil være uhensigtsmæssig og vanskelig at håndtere i praksis ikke mindst i forbindelse med straffesagen, hvor anklagemyndighedens bevisbyrde må formodes at blive meget svær at løfte. Justitsministeriet tilsluttede sig derfor Rigsadvokatens anbefaling om at fastholde det gældende sanktionssystem, hvorefter alle overtrædelser straffes ens, idet der i den forbindelse navnlig blev lagt vægt på, at alle overtrædelser af reglerne principielt kan være medvirkende til at hindre kontrol af reglerne i køre- og hviletidsforordningen. I forarbejderne til færdselsloven er det således forudsat, at overtrædelse af reglerne i kontrolapparatforordningen skal straffes, uanset om overtrædelsen kan anses for at være undskyldelig, f.eks. en forglemmelse eller en bevidst overtrædelse af reglerne. Der kan endvidere henvises til lovforslagets bemærkninger afsnit , hvoraf det fremgår, at der ikke bør kunne spekuleres i overtrædelse af reglerne i kontrolapparatforordningen for at undgå førerretsfrakendelse som følge af overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen. En bøde vil efter Justitsministeriets opfattelse uanset niveauet næppe være tilstrækkelig, idet føreren ved f.eks. at smide diagramarket væk vil kunne undgå en frakendelse af førerretten for overtrædelse af reglerne i køre- og hviletidsforordningen. Rigspolitiet har i en overgangsperiode efter indførelsen af det nye sanktionssystem den 1. september 2005 og indtil 1. februar 2006 anmodet politiet om i vejkontrollen at udvise den nødvendige konduite i særdeleshed i forbindelse med overtrædelsestyper, der ikke tidligere har været rejst sigtelse for. Tilsvarende konduite udvises stadig i virksomhedskontrollen. Således har Rigspolitiet i forbindelse med overtrædelser, hvor chauffører har foretaget en mangelfuld udfyldelse af

16 diagramarkene, indtil videre fulgt den praksis for tiltalebegæring, hvorefter der forinden er foretaget en nærmere vurdering af forholdets grovhed. Side 16 Justitsministeriet har endvidere ved cirkulæreskrivelse af 31. oktober 2006 gennemført en række ændringer i administrationen af sanktionerne på området, herunder vedrørende sanktionerne for overtrædelse af kontrolapparatforordningen Vejtransportbranchens forslag og bemærkninger hertil Vejtransportbranchens forslag Vejtransportbranchen har ikke konkret foreslået ændringer af sanktionerne for overtrædelse af kontrolapparatforordningen, men branchen har peget på, at disse overtrædelser generelt sanktioneres for strengt både med hensyn til bødestørrelsen og frakendelse, idet overtrædelserne efter branchens opfattelse ikke har en direkte betydning for færdselssikkerheden Rigsadvokatens og Rigspolitiets bemærkninger Rigsadvokaten og Rigspolitiet finder ikke på det foreliggende grundlag, herunder de eksempler som branchen har fremlagt, jf. bilag 1, anledning til at foreslå ændringer af sanktionerne for overtrædelse af kontrolapparatforordningen. Det bemærkes i den forbindelse, at det fortsat er Rigsadvokatens og Rigspolitiets opfattelse, at de forskellige overtrædelser af kontrolapparatforordningen ikke generelt kan opdeles i undskyldelige forseelser og andre forseelser. I visse tilfælde kan det imidlertid i forbindelse med kontrollen i konkrete sager, herunder ved virksomhedskontrollen, konstateres, om f.eks. manglende udfyldning af diagramark må antages at være udtryk for sjusk/forglemmelse, eller om det må antages at være et forsøg på at forhindre eller besværliggøre kontrol af køre- og hviletidsreglerne. Som eksempel kan nævnes, at føreren ved udfyldning af diagramark anfører sit navn som J. Hansen. Hvis der er tale om en mindre virksomhed, hvor der alene er ansat en person ved navn J. Hansen, kan føreren uden vanskeligheder identificeres, hvilket kan tale for, at overtrædelsen kan være udtryk for sjusk eller en forglemmelse. Er der derimod tale om en større virksomhed, hvor der er tre førere, hvis navne kan forkortes J. Hansen, er det ikke mu-

17 ligt umiddelbart at identificere føreren, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere, om overtrædelsen skyldes sjusk eller et forsøg på at forhindre kontrollen med overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. Side 17 I relation til virksomhedskontrollen foretages der partshøring af virksomheden, hvor denne får lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger hertil. De eventuelle bemærkninger, der modtages fra virksomheden, gennemgås hos Rigspolitiet og kan betyde, at forhold udtages af sagen, og således ikke indgår i den tiltalebegæring, der fremsendes til politikredsen. Rigspolitiet har som tidligere nævnt i en overgangsperiode efter indførelsen af det nye sanktionssystem den 1. september 2005 og indtil 1. februar 2006 anmodet politiet om i vejkontrollen at udvise den nødvendige konduite i særdeleshed i forbindelse med overtrædelsestyper, der ikke tidligere har været rejst sigtelse for. I relation til den administrative virksomhedskontrol betyder det f.eks., at Rigspolitiet i forbindelse med overtrædelser af kontrolapparatforordningen, hvor chauffører har foretaget en mangelfuld udfyldelse af diagramarkene, indtil videre har fulgt den praksis for tiltalebegæring, hvorefter der forinden er foretaget en nærmere vurdering af forholdets grovhed. Rigsadvokaten og Rigspolitiet finder dog, at der for at sikre en endnu større ensartethed i administrationen af reglerne kan være behov for nærmere at beskrive tiltalepraksis i relation til overtrædelser af kontrolapparatforordningen. Disse retningslinjer kan i givet fald fastsættes i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager. 4. Indstilling Efter gennemgang af de eksempler, som vejtransportbranchen har fremlagt, og vejtransportbranchens forslag til ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet foreslår Rigsadvokaten og Rigspolitiet, som det fremgår af afsnit 2 og 3, visse lempelser af sanktionerne. Lempelserne forudsættes at træde i kraft den 11. april 2007 samtidig med ikrafttræden af den nye køre- og hviletidsforordning 561/2006. Disse forslag til lempelser kan sammenfattes således: Køretid uden pauser - der indføres en 5 minutters tolerance i forhold til den enkelte pause, jf. afsnit og bilag 2.

18 Side 18 - der sker ikke kumulation af køretiden ved for korte pauser, hvis der holdes en samlet pause på mindst 30 minutter, eller der ved opdelte pauser afholdes en pause på mindst 10 minutter og en pause på mindst 20 minutter, der samlet udgør 30 minutter, jf. afsnit og bilag 2. - der indføres en pausebøde på kr. til føreren og kr. for visse overtrædelser af kravet til en lovlig pause, jf. afsnit og bilag 2. Køretid med for kort hvil - der skal først ske kumulation af køretid i forbindelse med afholdelse af for kort hvil, hvis hvilet er mere end 1 time for kort, jf. afsnit det forudsættes, at det for korte hvil sanktioneres som hidtil, og at tolerancegrænsen på 5 procent fortsat anvendes ved overtrædelse af reglen om afholdelse af dagligt hvil, jf. afsnit Aflæsning af diagramark - i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande mv. i færdselssager fastsættes generelle retningslinier for aflæsning af diagramark, jf. afsnit og Kontrolapparatforordningen - med henblik på at sikre endnu større ensartethed bør der i Rigsadvokatmeddelelse nr. 4/2000 fastsættes retningslinjer om tiltalepraksis ved overtrædelse af kontrolapparatforordningen, jf. afsnit

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE

BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL 1. GENERELT OM VIRKSOMHEDSKONTROLLEN OG KØRE- OG HVILETIDSREGLERNE BILAG TIL INDKALDELSE TIL VIRKSOMHEDSKONTROL I dette bilag kan der i afsnit 1 Generelt om virksomhedskontrollen og køre- og hviletidsreglerne læses mere om virksomhedskontrollen, køre- og hviletidsreglerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. april 2014 Sag 4/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 og T2 (advokat Lars Lindhard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. maj 2013 Sag 2/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens H. Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 1. marts 2012 og

Læs mere

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013

RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 RM 4-2000 Kapitel 19 Køre- og hviletid - September 2013 Emneord: færdsel Printet den:12. december 2013 FÆRDSELSMEDDELELSEN KAPITEL 19 KØRE- OG HVILETID RM 4/2000 REVIDERET 27. SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 1 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Reglerne om køre- og hviletid og sanktioner for overtrædelse af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse

om ændring af praksis vedrørende sanktionerne på køre- og hviletidsområdet. Justitsministeriet udsendte den 31. oktober 2006 en cirkulæreskrivelse Retsudvalget, Trafikudvalget REU alm. del - Bilag 453,TRU alm. del - Bilag 359 Offentligt Cirkulæreskrivelse til politi og anklagemyndigheden Civil- og Politiafdelingen Dato: 30. marts 2007 Kontor: Færdsels-

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

Færdsel - Køre- og hviletid

Færdsel - Køre- og hviletid Færdsel - Køre- og hviletid Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: køre- og hviletid; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 2.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 29.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne. Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Juni 2010 j.nr. 2007-9080-59 Sagsbehandler: KB Version 06/10 3. udgave Indhold Side 2 1. Indledning...10 2. Regelgrundlaget...11 2.1. Hvor findes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. november 2013 af Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne

Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne December 2011 j.nr. 2007-9080-59 Version 12/11 4. udgave Vejledning om kontrol af køre- og hviletidsbestemmelserne Indhold Side 2 1. Indledning... 9 2. Regelgrundlaget... 10 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne...

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. maj 2012 Sag 370/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Ulla Fabricius, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 11. februar

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009

Deres ref.: 2009-5430-0156 Vor ref.: Birthe Boisen Dok. nr.: D-211009-4433 Dato: 23. oktober 2009 Justitsministeriet Dyrevelfærdskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Cristina Gulisano Lyren1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail:

Læs mere

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr

Indkaldelse til virksomhedskontrol vedrørende CVR-nr DigiTach Trucking Rugårdsvej 296 5210 Odense NV Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon +45 7221 8899 virksomhedskontrol@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr. 20XX-tbst-xxxx Dato 30. maj 20XX Indkaldelse til virksomhedskontrol

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning med kørekort

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0006 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2012-13 Fremsat den 30. januar 2013 af justitsministeren Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven. (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring i sanktions- frakendelsessystemet på køre- og hviletidsområdet m.v.) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14

Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes 2.2. Hvor gælder 2.3. Kontrol 3. Definitioner... 14 Side 2 Indhold 1. Indledning... 11 2. Regelgrundlaget... 12 2.1. Hvor findes køre- og hviletidsbestemmelserne... 12 2.2. Hvor gælder køre- og hviletidsbestemmelserne... 13 2.3. Kontrol og sanktioner...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

Aftale af 3. december 2009

Aftale af 3. december 2009 Aftale af 3. december 2009 Aftale mellem regeringen, Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrkelse af Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8. Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.0.8 Aftaler, der begrænser Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler August 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale

Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Køre- og hviletidskursus for kommunernes personale Tungvognsspecialisten afholder køre- og hviletidskurser for relevante medarbejdere i kommunerne. Kurserne afholdes: 17. maj 2011 kl. 0900 1530: Herning

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere