Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006."

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. august I forhold til løntabellen gældende fra april 2005 er der kun ændringer i takster vedr. basisløn og undervisningstillæg i højeste interval. Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 18,3185 % i forhold til grundbeløb pr. 1. okt (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelsesgraden. Løntabellen side 6, 7 og 8 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. Specielt vedrørende lønberegningen for ansatte i skolefritidsordninger kan man kontakte Ole Mikkelsen på Friskolernes Kontor, som i øvrigt vil være behjælpelig med alle løn- og ansættelsesspørgsmål. Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). For lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2005/06: Tabelløn gange årligt timetal incl. egentid divideret med 1.687,2 (Nettoårsnorm i 2005/06) Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af egentid og pension gældende for hele skoleåret. I skoleåret 2005/06 bliver nettoårsnormen: 1.687,2 timer, antallet af arbejdsdage: 229. Beregning af beskæftigelsesgrad for ansatte, der kun er ansat en del af skoleåret I lønbrøkens tæller indgår skoletid opgjort konkret ifølge arbejdstidsplan og/eller lokalaftale. Lønbrøkens nævner beregnes som 7,4 timer gange samtlige mulige arbejdsdage i perioden*) minus en forholdsmæssig del**) af egentidsnormen på 400 t. for lærere og 300 t. for bhkl.ledere. Egentiden opgøres pr. arbejdsdag (skoledage, E-dage, pædagogiske dage og afspadseringsdage eller nul-dage ) i forhold til skoleårets samlede antal arbejdsdage (229 i 04/05 og 229 i 05/06). *)Dvs. alle hverdage (mandag til fredag), der ikke er søgnehelligdage eller afsat til ferie (de 5 uger). **) = antallet af arbejdsdage i perioden divideret med skoleårets samlede antal arbejdsdage. Månedlige tillæg, der skal udbetales til alle fastansatte incl. månedslønnede vikarer Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Gruppelivspræmie pr. 1. jan 2004 (Øvrige ansatte i TopDanmark) ,55 kr.

2 Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Tillæg til bhkl.ledere på basistrin 1, der pr. 1/8-00 ville være på skalatrin ,96 kr. Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...53,24 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 24)...26,62 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef ,40 kr. Flydende tillæg til handik.uv. og da. for tosprogede pr. 60 min. U-tid:...28,99 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag I) Undervisningstillæg se side 5. 2 Taksterne pr. 1. april 2005 for godtgørelser pr. time : Natpenge for tjeneste i tiden excl. fortæring...20,15 kr. Natpenge for tjeneste i tiden incl. fortæring...10,07 kr. Godtgørelse for tjeneste på lørdage efter kl. 14, mandage kl ,11 kr. Godtgørelse for tjeneste på søn- og helligdage fra kl , grundlovsdag efter kl. 12 og juleaftensdag efter kl ,04 kr. Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...5,95 kr. Godtgørelse for indgreb i på forhånd fastlagte fridage...13,37 kr. Godtgørelse for omlagt tjeneste...23,66 kr. Ovenstående godtgørelser beregnes for hver påbegyndt halve time Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. dag...55,27 kr. Natpenge og godtgørelser kan ved lokalaftale omregnes og udbetales som faste løntillæg! Lønberegning for enkelte timer Lønnen for én enkelt arbejdstime beregnes som årslønnen divideret med bruttoårsnormen. Løn pr. arbejdstime = årsløn divideret med 1.924, se side 6. (Lønudbetaling til skolens fastansatte lærere sker i henhold til aktivitetsplanen. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn som vist ovenfor med et tillæg på 50%. Hvis der efter aktivitetsplanen er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Aktivitetsplanen kan kun ændres fremadrettet, hvis forudsætningerne er ændret væsentligt. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning for at få egentiden beregnet efter den endelige beskæftigelsesgrad, dog højest svarende til fuld tid. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres aktivitetsplanen fremadrettet for at få beregnet en ny BG. Deltidsbeskæftigede skal for alle timer, der ligger ud over den aftalte BG, have indbetalt 12,5% feriegodtgørelse til FerieKonto foruden pension til Lærernes Pension. Tilfældige vikartimer kan også optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen.) ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 667 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 547 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1. og 2. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 667 kr. pr. dag Se endvidere Dir. f. A-forsikrings bek. nr. 515 af 23/6-93 ved betaling af 1. og 2. ledighedsdags dagpenge.

3 ATP for lærere, ledere, bhkl.ledere og skolepædagoger med pensionsordning: C-sats. (Øvrige betaler forhøjede bidrag A-sats) C-sats ATP Mindst 27/37 3 Beskæftigelsesgrad Mindre end 27/37 men mindst 18/37 Mindre end 18/37 men mindst 9/37 Under 9/37 Beskæf.grad omregnet: 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 97,80 65,20 32,60 0,00 18/37 = 0,4864 Ansattes andel: 48,90 32,60 16,30 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 27) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2005) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2005) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2005) kr. Km.satser for tjenesterejser, pr.1. jan (Fællesoverenskomsten 15) Statens lave sats for kørsel i egen bil...1,78 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,30 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten 15) For tjenesterejser i Danmark med fradrag for kost og logi (pr. 1. jan. 2006)...89,50 kr. pr. dag For tj.rejser i (de fleste) udlande med fradrag for kost og logi (pr. 1. jan. 06)...104,25 kr. pr. dag (Se i øvrigt Dansk Friskoleforenings meddelelse nr. 1/2006 pkt. 18.) (Ved lejrskoler i udlandet: se Finansministeriets cir. af 30. juni 2000) Lønninger for timelønnede vikarer (Organisationsaftalen 31-34) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 212,97-301,71 kr. pr. time (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 153,81-242,55 kr. pr. time (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 183,39-301,71 kr. pr. time (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 124,23-242,55 kr. pr. time (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Vikarkassen. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 16 og bilag III) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,00% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge 12,5% heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension. Medlemmer af Efterlønskassen, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pensionstilsvar til Efterlønskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 5. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato:.. om arbejdstid... for lærere, ledere og bhkl.ledere... ny afventes.. Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere... ny afventes.. Fællesoverenskomsten... ny afventes

4 LØNTRIN pr. 1. august 2004 for lærere og børnehaveklasseledere Lærere Børnehaveklasseledere Anciennitet basistrin basistrin 0 år Læ1 Bh1 4 år Læ2 Bh2 8 år Læ3 Bh3 Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere 4 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb ( ) apr skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb ( ) apr intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever ( jf. pkt. 1.) ( jf. pkt. 1.) intervaltillæg til leder kostelever ( jf. pkt. 1.) ( jf. pkt. 1.) intervaltillæg til leder over 59 kostelever ( jf. pkt. 1.) ( jf. pkt. 1.) 3. viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb ( ) apr Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb ( ) apr afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle INTERVALLØN MV. FOR LEDERE Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til FGL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 4 og bilag ) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering skal ske ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Fuldt lønanciennitetsgivende (netto-)timetal er: 15/37 x 1.687,2 (2005/06) = 684 timer incl. egentid, eller 15/37 x 1.287,2 = 521,84 timer excl. egentid. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer (egentid + skoletid) divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2005/06 =1.687,2. Tiden til ferie og søgnehelligdage kan beregnes således: Beskæftigelsesgraden x (1.924 nettoårsnormen). Ved overgang fra stilling som bhkl.leder (ikke kombineret) til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke!

5 5 Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den påældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. Lærere basisaflønnede Timeinterval: ,99 14,79 Timeinterval: ,99 88,74 Timeinterval: ,99 118,32 Timeinterval: ,90 Bhkl.ledere basisaflønnede Timeinterval: ,99 20,23 Timeinterval: ,99 59,16 Timeinterval: ,99 118,32 Timeinterval: ,90 Ved stillinger med kombination af lærer- og børnehaveklasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension i Efterlønskassen (eller P25) får ikke pension af uv.tillæg! Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 59,16 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Ansættelsesvilkår ved Friskoler 5 stk.2 pkt. 3. Del-aktivitetsplan og arbejdstidsopgørelse Når en lærer tiltræder i løbet af skoleåret, når en lærer får væsentlige ændringer i beskæftigelsen, eller er ansat en periode mindre end et helt skoleår, skal der udarbejdes en aktivitetsplan som kun dækker perioden. I Skoleårets planlægning, vejledning og skemaer kan man på siderne 38 og 39 se eksempel på et sådant skema. Ved fratræden skal arbejdstiden opgøres. En beskrivelse af fremgangsmåden fremgår af Skoleårets planlægning side 40 og 41. Ny udgave er lagt til download pr. maj SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 5) Ved skoler med mindst 45 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder eller en lærer. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag V) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 39,05 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: 204,88 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid *)(1 lektion = 45 min.!) ,77 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende ,88 kr. *)Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 204,88 kr. Dette gælder også for vejledning og skriftlig udtalelse. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på at ansatte i lukkede grupper med pension i Efterlønskassen/P25 med skyggeforløb kan opnå supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl. ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn: skalatrin 48. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat skulle indbetales med 17%, når dette måtte være aftalt.

6 LØNTABEL 6 (Prc.regulering = 18,3185) 18,3185 Timelønninger pr (aug. 2005), statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillæg er indregnet i basisløn) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 130,31 132,34 133,90 135,92 137,48 130,31 Læ2 138,92 140,63 141,88 143,60 144,84 138,92 Læ3 151,22 152,31 153,25 154,34 155,12 151,22 Bh1 124,16 126,50 128,06 130,40 131,96 124,16 Bh2 130,31 132,34 133,90 135,92 137,48 130,31 Bh3 134,61 136,49 137,89 139,76 141,16 134, ,72 88,33 89,45 91,07 92,19 80, ,05 89,70 90,85 92,51 93,66 81, ,42 91,11 92,29 93,98 95,16 83, ,82 92,56 93,77 95,50 96,71 84, ,27 94,05 95,28 97,06 98,30 85, ,75 95,58 96,84 98,67 99,93 87, ,27 97,15 98,44 100,31 101,61 88, ,84 98,76 100,09 102,00 103,33 90, ,45 100,42 101,78 103,74 105,10 91, ,10 102,12 103,51 105,53 106,92 93, ,41 103,47 104,90 106,97 108,40 94, ,16 105,27 106,74 108,85 110,32 96, ,95 107,12 108,62 110,79 112,29 98, ,79 109,02 110,56 112,78 114,32 99, ,69 110,97 112,55 114,83 116,41 101, ,14 112,48 114,10 116,44 118,05 103, ,14 114,54 116,20 118,59 120,25 105, ,20 116,65 118,36 120,81 122,52 107, ,73 118,25 120,00 122,52 124,26 109, ,32 119,91 121,70 124,28 126,07 111, ,27 121,92 123,75 126,40 128,24 113, ,07 123,72 125,55 128,20 130,04 115, ,99 125,57 127,36 129,93 131,72 117, ,98 127,49 129,22 131,73 133,46 119, ,01 129,44 131,12 133,55 135,23 121, ,09 131,43 133,06 135,40 137,02 124, ,21 133,47 135,03 137,28 138,84 126, ,39 135,54 137,04 139,19 140,69 128, ,60 137,66 139,08 141,14 142,56 131, ,88 139,82 141,17 143,11 144,46 133, ,19 142,02 143,29 145,12 146,39 136, ,57 144,27 145,46 147,16 148,35 138, ,99 146,57 147,66 149,23 150,33 141, ,47 148,91 149,90 151,34 152,34 144, ,00 151,29 152,19 153,48 154,37 147, ,59 153,73 154,51 155,65 156,43 150, ,24 156,21 156,88 157,85 158,52 153, ,03 158,84 159,41 160,22 160,78 156, ,85 161,48 161,91 162,54 162,97 159, ,73 164,16 164,46 164,89 165,18 162, ,68 166,90 167,05 167,27 167,42 166, ,69 169,69 169,69 169,69 169,69 169, ,46 173,46 173,46 173,46 173,46 173, ,33 177,33 177,33 177,33 177,33 177, ,31 181,31 181,31 181,31 181,31 181, ,39 185,39 185,39 185,39 185,39 185, ,91 193,91 193,91 193,91 193,91 193, ,93 206,93 206,93 206,93 206,93 206, ,36 221,36 221,36 221,36 221,36 221, ,50 244,50 244,50 244,50 244,50 244, ,19 273,19 273,19 273,19 273,19 273,19 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

7 LØNTABEL 7 (Prc.regulering = 18,3185) 18,3185 Årslønninger pr (aug. 2005), statens takster Stedtillægsområde (områdetillæg er indregnet i basisløn) Pensions- 1/3 x 17,00% 2/3 x 17,00% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , ,59 Læ , , ,85 Læ , , ,77 Bh , , ,63 Bh , , ,59 Bh , , ,22 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , ,92 Gl. skyggeforløb (læ.) ,33 omklass. pr. aug ,16 skalatrin ,42 skalatrin ,97 skalatrin ,22 skalatrin ,02 skalatrin ,03 skalatrin ,85 skalatrin ,13 skalatrin ,12 skalatrin ,45 skalatrin , ,91 Nyt skyggeforløb (læ.) ,55 omklass. pr. aug ,68 skalatrin ,82 skalatrin ,95 skalatrin ,35 skalatrin ,88 skalatrin , , , , , , ,16 bhkl.ledere , ,86 bhkl.ledere , ,24 bhkl.ledere , ,33 bhkl.l./læ.gl.skyggef , ,03 bhkl.ledere , ,73 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , ,02 lærere , ,17 lærere, ny skyggef , ,05 lærere, gl. skyggef , ,71 lærere, ny skyggef , , ,51 lærere , , ,16 lærere/ledere , ,57 ledere , ,06 ledere , ,57 ledere , ,84 ledere , ,27 ledere , ,52 ledere , ,42 ledere , , ,85 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

8 LØNTABEL 8 (Prc.regulering = 18,3185) 18,3185 Månedslønninger pr (aug. 2005), statens takster Stedtillægsområde (områdetillæg er indregnet i basisløn) Pensions- 1/3 x 17,00% 2/3 x 17,00% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,88 Læ , , , , , , , ,32 Læ , , , , , , , ,82 Bh , , , , , , , ,14 Bh , , , , , , , ,88 Bh , , , , , , , ,10 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,16 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,69 omklass. pr. aug , , , , , ,93 skalatrin , , , , , ,87 skalatrin , , , , , ,91 skalatrin , , , , , ,94 skalatrin , , , , , ,34 skalatrin , , , , , ,25 skalatrin , , , , , ,82 skalatrin , , , , , ,18 skalatrin , , , , , ,59 skalatrin , , , , , ,20 skalatrin , , , , , , , , , , , ,83 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,38 omklass. pr. aug , , , , , ,81 skalatrin , , , , , ,65 skalatrin , , , , , ,91 skalatrin , , , , , ,86 skalatrin , , , , , ,91 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 bhkl.ledere 3.097, , , , , , ,49 bhkl.ledere 3.156, , , , , , ,44 bhkl.ledere 3.216, , , , , , ,78 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,00 bhkl.ledere 3.341, , , , , , ,06 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,75 lærere 3.541, , , , , , ,68 lærere, ny skyggef , , , , , , ,84 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,73 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,29 lærere 3.915, , , , , , , , , , , , ,01 lærere/ledere 4.081, , , , , , ,05 ledere 4.171, , , , , , ,59 ledere 4.264, , , , , , ,30 ledere 4.360, , , , , , ,57 ledere 4.458, , , , , , ,52 ledere 4.663, , , , , , ,63 ledere 4.976, , , , , , ,29 ledere 5.323, , , , , , , , , , , , ,57 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES KONTOR, Prices Havevej 11, 5600 Fåborg Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041

Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041 Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår Manual vedrørende aktivitetsplaner og arbejdstidsopgørelser Nærværende manual vedrører lærere og børnehaveklasseledere. Når der i det følgende står lærer, gælder det ligeledes børnehaveklasseledere. I.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. oktober 2013 Reguleringsprocenten fra 1. oktober 2013 er 1,278546. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008. Oktober 2008

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008. Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2009

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Marts 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Marts 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Udgivet marts 2009 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13. Løbenr.:038

Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13. Løbenr.:038 Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. august 2013 Løbenr.:038 Indledning

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP)

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Hvilket stedtillægsområde ligger skolen i: (86% II (intet stedtillæg) (11%) III (1%) IV (2%)

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen

Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007. Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen Lønninger for statsansatte fra 1. april 2007 Downloaded via FTF's hjemmeside, lønsektionen www.ftf.info/loen I dette hæfte findes lønninger efter statens tjenestemandslønsystem. Der er også udarbejdet

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) Februar 2016 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Protokollat for specialarbejdere ved visse institutioner

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Protokollat for specialarbejdere ved visse institutioner FINANSMINISTERIET Cirkulære om Protokollat for specialarbejdere ved visse institutioner 1997 3.3.41A CIRKULÆRE OM PROTOKOLLAT FOR SPECIALARBEJDERE VED VISSE INSTITUTIONER UNDER ARBEJDSMINISTERIET, BOLIGMINISTE-RIET,

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. januar 2016 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2016 er 1,317798 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET

FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Personaleservice FORTOLKNING AF ARBEJDSTIDSREGLER M.V. SFO-OMRÅDET Gennem de senere år har der ved flere lejligheder været rejst spørgsmål om fortolkningen af arbejdstidsreglerne på sfo området. På denne

Læs mere