2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune."

Transkript

1 DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens engelske navn er The Union of Danish Upper Secondary School Students. 1.3: Med gymnasieelev forstås en person indskrevet på et uddannelsesforløb på STX, HF eller IB. En institution, der udbyder et sådan forløb, omtales gymnasieskole. 2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. 3.1: DGS formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til gymnasieelevernes interesser samt at politisere og aktivere gymnasieleverne. 3.2: DGS holdninger, arbejdsopgaver og arbejdsmetoder fastsættes overordnet af landsmødet i bl.a. principprogrammet og arbejdsplanen. 3.3: DGS arbejder uafhængigt af partipolitiske og økonomiske interesser. 4.1: Som medlem optages elevrådet på enhver gymnasieskole, der har en tillidselev eller har en under uddannelse. 4.2: Medlemskab tegnes ved betaling af det af landsmødet fastsatte gymasieelevafhængige kontingent. Bestyrelsen kan dog vedtage en lavere kotingentsats for enkelte skole, hvis dette findes nødvendigt. Anmodninger herom indleveres til DGS' Sekretariat 4.3: Såfremt et medlem aktivt modarbejder DGS eller DGS formål kan forretningsudvalget ophæve deres medlemskab. Elevrådet har ret til at blive hørt når deres sag behandles. 4.4: Medlemsåret løber fra d. 1. januar til 31. december. 4.5: Medlemskab gælder til udmeldelse eller til medlemsskolen undlader at betale kontingent. Kapitel 2: Myndigheder og organer 5.1. Organisationens myndigheder er i prioriteret rækkefølge: Landsmødet Aktivitetskonferencen Bestyrelsen Forretningsudvalget Triumviratet 5.2. Organisationens politisk vedtagne papirer har status i følgende rækkefølge: 1

2 Vedtægter Principprogram Arbejdsplan Udtalelser Politiske papirer Bestyrelsens beslutninger Stk Udtalelser følger bestemmelsen om udtalelser jf :Når en udtalelse bliver 5 stormøder gammel forældes denne på datoen for 2-ugers posten til det 6. stormøde. 6.2: Elever og elevråd kan på det 6. stormøde herefter begære at opretholde en eller flere af de udtalelser, der udløber. Der sker efterfølgende en afstemning for at se om stormødet ønsker udtalelsen opretholdt. 6.3: Hvis en forældet udtalelse ikke bliver opretholdt på det 6. stormøde slettes denne. Kapitel 3: Generelle bestemmelser om valg og afstemninger 7.1: Ved alle afstemninger, hvor nærmere ikke er angivet, træffes beslutninger med simpelt flertal. 7.2: Med simpelt flertal forstås flere stemmer for end imod. Med 2/3-flertal forstås dobbelt så mange stemmer for som imod. 7.3: Alle personvalg og tillidsafstemninger i DGS foregår hemmeligt og skriftligt. 7.4: Ved personvalg i DGS er alle gymnasieelever valgbare, når ikke andet er angivet. Opstillede kan få lov at se stemmetallene ved henvendelse til stemme- og mandatudvalget i op til en time efter offentliggørelse af valget. Resultatet må ikke videregives 7.5: Ved personvalg og andre skriftlige afstemninger, tildeles den stemmeberettigede et antal stemmesedler svarende til det antal stemmer, som vedkommende bærer. 7.6: Ved valg i et af DGS organer, hvor mere end én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel stemmes på et antal kandidater, som ligger mellem 0 og 1 over halvdelen af det antal poster som skal besættes. Valgt er de kandidater som opnår flest stemmer. 7.7: Ved valg i et af DGS organer, hvor netop én post skal besættes, må der på hver stemmeseddel højest støttes én kandidat. Er der flere end to kandidater, og opnår ingen støtte fra over halvdelen af de indleverede stemmesedler, går de to kandidater med flest støtter videre til en anden runde. En kandidat er valgt, når denne i en runde har modtaget støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler. Opnår ingen i første eller en evt. anden runde støtte fra mere end halvdelen af de indleverede stemmesedler, er ingen af kandidaterne valgt. Er kun én kandidat opstillet, er denne valgt, med mindre den vælgende forsamling beslutter at udskrive tillidsafstemning. I så fald er kandidaten valgt, hvis mere end 50 % af de indleverede stemmesedler viser tillid. 2

3 7.8: Ved stemmelighed afholdes en ny afstemning mellem de kandidater, der er stemmelighed imellem. Er der stadig stemmelighed efter omafstemning, trækkes der lod. Lodtrækning foregår offentligt. 7.9: Ved valg af formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde og økonomisk næstformand/kvinde skal skriftlig motivation for kandidatur udsendes til alle gymnasieskolers elevråd 2 uger før valget. Den skriftlige motivation skal være DGS landskontor i hænde senest 3 uger før valget. 7.10: Valg af formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde, økonomisk næstformand/kvinde og øvrige bestyrelsesmedlemmer sker ved fire adskilte afstemninger, i nævnte rækkefølge. 7.11: Hvis posten som formand/kvinde er ledig, tiltræder organisatorisk næstformanden/kvinden som formand/kvinde. Hvis posten som hhv. organisatorisk næstformand/kvinde eller økonomisk næstformand/kvinde er ledig, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand/kvinde hhv. Økonomisk næstformand/kvinde blandt sine medlemmer. Konstituering af næstformand/kvinde hhv. Økonomisk næstformand/kvinde gælder til førstkommende landsmøde eller aktivitetskonference, hvor der afholdes nyvalg. Er en konstitueret næstformand/kvinde tiltrådt som formand/kvinde, afholdes der ligeledes nyvalg til formandsposten/kvinde. 7.12: Ved nyvalg pga. konstitueringer (jf. 7.11) kan aktivitetskonferencen tillade, at den konstituerede opstiller til den pågældende post, selvom dette strider mod : Et organ med ret til at besætte en post, kan til hver en tid afsætte den, som besidder posten og derefter foretage nyvalg. Poster som besættes samlet, kan kun afsættes samlet. 7.14: Ved valg til formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde og økonomisk næstformand/kvinde kan der opnåes genvalg maksimalt én gang, selvom dette modstrider : I intet organ i DGS kan der stemmes pr. fuldmagt. 7.16: Ved valg til HF-udvalg er udelukkende kursister indskrevet på et HF-uddannelsesforløb valgbare. Dette gælder enkeltfag, 2,3 og 4-årig HF-forløb Kapitel 4 Landsmødet 8.1: Landsmødet er DGS højeste myndighed. 8.2: Landsmødet består af deltagere i form af: - Repræsentanter for gymnasieskolernes elevråd. - Medlemmer af bestyrelsen - Sekretariatet. - Individuelle gymnasieelever 8.3: Elevrådet ved enhver gymnasieskole har 1 stemme. Medlemmer af DGS tildeles desuden yderligere 2 stemmer. Elevrådet fordeler frit disse stemmer mellem dets repræsentanter 8.4: Elevrådet kan, blandt gymnasieeleverne på dets skole, vælge et ubegrænset antal repræsentanter. 8.5:Medlemselevråd tildeles, foruden de i 8.3 angivne stemmer, 1 tillægsstemme pr. påbegyndt 300 årselev. Elevrådet fordeler selv tillægsstemmerne mellem dets repræsentanter, dog kan en repræsentant, der bærer en tillægsstemme ikke bære andre stemmer. 8.6: Ved årselever forstås det gymnasieelevtal, som skolen opgav til Undervisningsministeriet i september for to år siden. 3

4 8.7: Alle de i 8.2 nævnte deltagere, har taleret på landsmødet. 8.8: For at opnå status som deltager, skal det af bestyrelsen fastsatte deltagergebyr være betalt. Gebyret kan differentieres mellem de i 8.2 nævnte typer af deltagere og mellem repræsentanter fra elevråd der er hhv. medlem og ikke-medlem. 8.9: Bestyrelsen kan beslutte at invitere gæster til landsmødet. 9.1: Det ordinære landsmøde træder sammen én gang hvert år i februar, marts eller april. 9.2: Senest 6 uger før det ordinære landsmøde, sendes eletronisk til alle gymnasieskolers elevråd: - Indkaldelse til DGS landsmøde med orienteringer. 9.3: Senest 4 uger før det ordinære landsmøde, sendes til alle gymnasieskolers elevråd, elektronisk og med almindelig postgang: - Bestyrelsens skriftlige politiske og organisatoriske beretning. - Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget. - Andre forslag bestyrelsen ønsker at fremsætte til behandling. - Endeligt udkast til revideret regnskab for senest afsluttede regnskabsår. - Bestyrelsens økonomiske beretning. - De kritiske revisorers bemærkninger. - Bestyrelsens forslag til dagsorden og forretningsorden - Liste over udløbende udtalelser jvf : Elevråd har ret til at få sendt (ændrings)forslag ud med de i 9.2 og 9.3 nævnte papirer. Dette forudsætter at de er landskontoret i hænde senest hhv. 6 og 3 uger før det ordinære landsmøde. 10.1: Dagsordenen for det ordinære landsmøde skal som minimum indeholde: - Behandling af bestyrelsens beretning - Behandling af revideret regnskab. - Vedtagelse af arbejdsplan og aktivitetsbudget hertil, herunder fastsættelse af kontingenter. - Behandling af indkomne forslag. - Valg af formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde, økonomisk næstformand/kvinde, 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer, 4 øvrige HF-udvalgsmedlemmer og 2 kritiske revisorer. 10.2: Landsmødet kan under formalia kræve bestyrelsens driftsbudget til behandling. 10.3: Ved landsmødets start vælges op til tre dirigenter til at lede mødet. Landsmødet stemmer om en indstilling fra bestyrelsen til samlet dirigentskab. Falder indstillingen, foretages valg jf. kapitel : Ved valg af dirigenter og kritiske revisorer er alle mennesker valgbare. 10.5: Landsmødet kan i arbejdsplanen beslutte at nedsætte udvalg med et antal medlemmer valgt af landsmødet. Valg af disse skal i så fald foretages efter valg af bestyrelse (jf. 7.10). 11.1: Ekstraordinært landsmøde indkaldes hvis mindst 1/4 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen kræver dette, med skriftlig angivelse af forslag til dagsorden. 4

5 11.2: Det ekstraordinære landsmøde indkaldes af bestyrelsen senest 6 uger efter kravet er fremsat i henhold til 11.1, og med mindst 2 ugers varsel, ved udsending af forslag til dagsorden fra de som har krævet det ekstraordinære landsmøde. Kapitel 5 Aktivitetskonferencen 12.1: Aktivitetskonferencen er DGS næsthøjeste myndighed og sammentræder én gang årligt i oktober, november eller december. 12.2: Aktivitetskonferencen sammensættes som landsmødet, jf : Aktivitetskonferencens formål er at være forum for diskussion mellem DGS centrale ledelse, regionerne, elevrådene og eleverne. Endvidere evaluerer den bestyrelsens arbejde og foretager nødvendige suppleringsvalg. Desuden fastlægger aktivitetskonferencen organisationens fokus frem mod næstkommende landsmøde 12.4: Senest 6 uger før aktivitetskonferencen, sendes elektronisk til alle gymnasieskolers elevråd: - Indkaldelse til DGS aktivitetskonference med orienteringer. 12.5: Senest 4 uger før aktivitetskonferencen, sendes til alle gymnasieskolers elevråd med almindelig postgang: - Bestyrelsens skriftlige politiske og organisatoriske halvårsberetning. - Forslag bestyrelsen ønsker at fremsætte til behandling. - Regnskab frem til højest 2 måneder før aktivitetskonferencen. - Bemærkninger til halvårsregnskabet fra kassereren og de kritiske revisorer. - Bestyrelsens forslag til dagsorden og forretningsorden. -Liste over udløbende udtalelser, jvf : Aktivitetskonferencens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: - Behandling af bestyrelsens halvårsberetning. - Behandling af halvårsregnskab og kassererens bemærkninger. - Behandling af indkomne forslag. - Evt. supplerende valg til ledige poster i bestyrelse og udvalg, som normalt besættes af landsmødet. 13.2: Aktivitetskonferencen ledes af et dirigentskab, som på landsmødet (jf og 10.4). Kapitel 6 Myndigheder 14.1: DGS højeste myndighed mellem landsmøder og aktivitetskonference er bestyrelsen Bestyrelsen består af de af landsmødet valgte formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde, økonomisk næstformand/kvinde, HF-udvalgsrepræsentanter, samt 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Disses mandat løber fra 1. juli til 30. juni. Endvidere består bestyrelsen af 18 regionssekretærer, jf : Bestyrelsen afholder mindst 7 ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni. 5

6 14.4: Til supplering af de menige bestyrelsesmedlemmer vælger og prioriterer landsmødet tre suppleanter, der indtræder med fuld stemmeret i bestyrelsen, i fald de menige bestyrelsesmedlemmer er forhindrede eller udkonstitueres. Suppleanterne har mødepligt. Deadline for opstilling ligger efter den til bestyrelsesvalget. Opstillede til bestyrelsen der ikke opnår valg, kan opstille som suppleanter, umiddelbart efter valget til bestyrelse. 14.5: Bestyrelsen afholder sit første, konstituerende, møde i juli. 14.6: Gymnasieelever kan deltage med taleret på bestyrelsens møder. Dette gælder dog ikke ved personsager, hvor mødet kun er åbent for bestyrelsens medlemmer. 14.7: Bestyrelsen kan med simpelt flertal tilforordne personer, som den ønsker skal følge dens arbejde. Tilforordnede har taleret. 14.8: Bestyrelsesmøder indkaldes af forretningsudvalget med mindst 2 ugers varsel. 14.9: Forretningsudvalget eller 1/3 af bestyrelsens medlemmer kan kræve et ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldt. Forretningsudvalget er ansvarligt for at det sker indenfor 14 dage : Et bestyrelsesmedlem valgt af stormødet der udebliver fra 2 ordinære bestyrelsesmøder, uden acceptabelt afbud, udkonstitueres. Den udkonstituerede kan genvælges. 15.1: DGS højeste myndighed mellem bestyrelsesmøderne, er forretningsudvalget. 15.2: Forretningsudvalget nedsættes af bestyrelsen på dens konstituerende møde og består af formand/kvinde, organisatorisk næstformand/kvinde, økonomisk næstformand/kvinde, samt 6 medlemmer valgt af og blandt bestyrelsens øvrige medlemmer. Dog skal mindst 4 af de 6 være gymnasieelever. 15.3: Forretningsudvalget fungerer fra det er valgt og indtil 30. juni. 15.4: Forretningsudvalget holder mindst 12 ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni. 15.5: Personer med ret til at deltage i bestyrelsens møder, kan deltage i forretningsudvalgets møder, uden automatisk taleret. Ved personsager er mødet kun åbent for forretningsudvalgets medlemmer. 15.6: En person der udebliver fra 2 ordinære forretningsudvalgsmøder, uden acceptabelt afbud, udkonstitueres ved førstkommende bestyrelsesmøde. Den udkonstituerede kan genvælges HF-udvalget består af et ubegrænset antal medlemmer valgt af Landsmødet. Disses mandat løber fra 1. juli til 30. juni. Udvalget har to repræsentanter i bestyrelsen HF-udvalget afholder mindst 4 ordinære møder i perioden 1. juli til 30. juni HF-udvalget afholder sit første, konstituerende, møde i juli. På mødet vælges to bestyrelsesrepræsentanter samt suppleanter for disse 16.4 HF-udvalget har beslutningskompetence på områder vedrørende HF-kursister og HF-kurser. Såfremt en beslutning ligeså vedrører STX elever og/eller STX-skoler, har kun bestyrelsen kompetence på området, efter indstilling fra HF-udvalget. Bestyrelsen kan omstride HF-udvalgets beslutninger (dog ikke personvalg) HF-udvalgets møder indkaldes med mindst 2 ugers varsel. 17.1: Den daglige administration af DGS foretages af sekretariatet inden for de rammer, som bestyrelse og forretningsudvalg udstikker. 17.2: Den daglige politiske og organisatoriske ledelse varetages af formanden/kvinden, den organisatoriske næstformand/kvinde og den økonomiske næstformand/kvinde i forening. 6

7 17.3: Sekretariatet består af frivillige og ansatte, som godkendes/ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget. 17.4: Den centrale administration foregår fra DGS landskontor, placeret i DGS hjemkommune. Dele af sekretariatet kan fungere fra regionale kontorer e.l. 18.1: DGS regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 18.2: Et 3/4 flertal af bestyrelsens medlemmer kan på et bestyrelsesmøde afsætte kassereren. 18.3: Bestyrelsen kan meddele en eller flere personer prokura. 18.4: DGS regnskab revideres af en af bestyrelsen ansat statsautoriseret revisor. 18.5: Den kritiske revision kontrollerer løbende DGS økonomi, herunder kassebeholdningen, og aflægger bemærkninger til relevante myndigheder. Det er den kritiske revisions opgaver at sikre overholdelsen af relevante myndigheders beslutninger og organisationens økonomiske interesser. Den kritiske revision arbejder uafhængigt af tidligere eller nuværende interesser i DGS og forholder sig kritisk i forhold til disse. 18.6: DGS kan optage lån. 19.1: DGS har en fond: Aktivitetsfonden Aktivitetsfondens formål er at støtte aktiviteter og uddannelsespolitiske initiativer, der er foretaget af elevråd, regioner eller enkeltpersoner, og som hører under DGS formålsparagraf 19.3: Bestyrelsen disponerer over fondenes midler og kan tilbagekalde penge fra disse. Kapitel 7 Regioner 20.1: Landet inddeles i 9 geografisk sammenhængende regioner, som har sit geografiske udgangspunkt i 1-2 byer. (jf. 20.3) 20.2: Regionernes formål er at sikre løbende erfaringsudveksling mellem elevrådene, at koordinere gennemførelsen af DGS aktiviteter i området og via regionalt valgte bestyrelsesmedlemmer (regionssekretærer) repræsentere områdets elever i DGS bestyrelse. 20.3: De geografiske udgangspunkter for regionerne er følgende byer: ñ Aalborg, Skive, Århus, Esbjerg, Aabenraa, Odense, Roskilde, Hillerød og København. 20.4: Alle gymnasieskoler tilknyttes én region ud fra hensyn til transporttid, historiske tilhørsforhold og egne ønsker. Det skal tilstræbes at en region har 5-20 skoler tilknyttet (regionerne tilhørende udgangspunkterne Aarhus, Roskilde og København undtaget). Fordelingen vedtages af bestyrelsen på dens konstituerende møde og kan revideres løbende. 20.5: De 18 regionssekretærer tildeles de regioner, der har opnået de største kvotienter ved division af regionens senest tilgængelige elevtal 1 med divisorerne et, tre, fem og syv. 20.6: I tilfælde af at man ved den i 20.5 skitserede procedure ikke kan afgøre, hvordan de 18 regionssekretærer skal fordeles, optælles antallet af indskrevne elever i de regioner, hvor der skal 1 Forslaget skal behandles igen til LM 16 for at blive endeligt vedtaget 7

8 deles en regionssekretær, hvorefter den region med flest indskrevne elever tildeles regionssekretæren. 21.1: Regionen vedtager selv sine vedtægter, efter retningslinierne i : En region navngives DGS-X, hvor X refererer til det geografiske område regionen dækker. 21.3: Regionens højeste myndighed er årsmødet, som afholdes ordinært én gang hvert skoleår. Årsmødet indkaldes af regionsledelsen i henhold til regionens vedtægter. Sker dette ikke, indkaldes årsmødet af DGS forretningsudvalg. 21.4: Årsmødet beslutter regionens vedtægter og arbejdsplan, samt vælger regionens ledelse, som mindst består af en regionskasserer og et antal regionssekretærer (jf. 20.5). 21.5: Ved valg af ledelse er kun gymnasieelever fra regionernes gymnasieskoler valgbare. 21.6: Regioner der groft skader DGS, kan af bestyrelsen fratages retten til at bruge navnet DGS. 21.7: Hvis en region nedlægges, tilfalder dens evt. midler DGS. Kapitel 8 Diverse 22.1: Vedtægterne kan ændres af landsmødet. Kapitel 1 kan kun ændres med 2/3-flertal og kapitel 7 og 8 kan kun ændres hvis det vedtages med 2/3-flertal på to landsmøder med mindst 9 og højest 15 måneders mellemrum. 22.2: Vedtægtsændringer træder i kraft ved det endeligt vedtagne landsmødes afslutning. 22.3: Landsmødet kan med 2/3-flertal dispensere fra disse vedtægter, kapitel 7 og 8 undtaget. Dispensation gælder til landsmødet opløses. 22.1: DGS kan kun opløses hvis det vedtages med 2/3-flertal på to landsmøder med mindst 9 og højest 15 måneders mellemrum. Ved DGS opløsning skal foreningens aktiver bruges iht. DGS formål. Alle ændringsforslag skal akkompagneres af en skriftlig motivation 8

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med

Hermed følger triumviratets forslag til forretningsorden. Det vil være muligt at komme med Dagsorden 17:00 formalia (MN) 17:05 Nyt fra (MN) - Sekretariatet - Elev og studenterbevægelsen - Fagbevægelsen - Regionerne 17:20 Økonomi (TBC) 17:40 forretningsorden for LM (IB) 18:30 bestyrelsens forslag

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier, og den har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

1 Foreningens navn. Foreningens formål

1 Foreningens navn. Foreningens formål 1 Foreningens navn Foreningens navn er Frederikshavn Ungdoms Fællesråd i det følgende benævnt FUF. Foreningens formål er 2 Foreningens formål at være fællesrepræsentant for ungdomsforeninger i Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub

Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub Vedtægter for Dansk Postkortsamler Klub 1 Navn: Foreningens navn er Dansk Postkortsamler Klub (DPK) Klubben er ved sit medlemskab tilknyttet Danmarks Filatelist Forbund (DFF) 2 Formål: Klubbens formål

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse.

4. Alle handelsskoleelever er medlemmer af LH, når deres respektive elevråd har indbetalt kontingent. Medlemskab gælder indtil udmeldelse. Gældende vedtægter Vedtægter for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever Som vedtaget d. 10. april 2016 Kapitel 1: Navn og formål 1. Organisationens navn er Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 2. udgave 19. marts 2012 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aalborg, forkortet og betegnet

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Love for DANSK FOLKEHJÆLP

Love for DANSK FOLKEHJÆLP Love for DANSK FOLKEHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 ÅRSMØDE... 3 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 4 5 DAGLIG LEDELSE... 5 6 ORGANISATIONENS REGNSKAB... 6 7 NEDLÆGGELSE... 6 8 AFDELINGER...

Læs mere

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER

HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER HJERNESKADEFORENINGEN STANDARDVEDTÆGTER FOR LOKALAFDELINGER Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 30.04.2011 Ændret på repræsentantskabsmødet den 20.04.2013 Ændret på repræsentantskabsmødet den 12.04.2014

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371)

VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) VEDTÆGTER FOR FØDEVAREBANKEN (CVR:32573371) 1. NAVN 1.1 Foreningens navn er fødevarebanken. 2. HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, som en nonprofit,

Læs mere

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse

Vedtægter for. Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse Vedtægter for Brunt & Gult Foreningen for sidevognens udbredelse 4. udgave - 12. marts 2011 Indhold 1 Foreningens grundlag.................................... 2 2 Foreningens formål og aktiviteter.............................

Læs mere

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016

Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Forslag til ændring af PDAs vedtægter pr. 01.01.2016 Medlemmer 3 Dyrlæger, der driver selvstændig klinisk praksis, dyrlæger, der er ejere eller medejere af virksomheder, som driver klinisk praksis, eller

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører

Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører Vedtægter for landsforeningen Experimenterende Danske Radioamatører 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Experimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Sandhøj Indholdstegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Side 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Side 2 Kap. 3 Foreningens mål og opgaver 6-7 Side 2 Kap. 4 Medlemmernes hold til eningen 8-12

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere