EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10."

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles bankafviklingsfond og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (COM(2013)0520 C7-0223/ /0253(COD)) Ordfører for udtalelse: Constance Le Grip PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /27 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Styrkelsen af Den Økonomiske og Monetære Union med oprettelsen af en bankunion mellem landene i euroområdet er et nødvendigt skridt for den europæiske integrationsproces, som skal stabilisere og forbedre det indre marked for finansielle tjenesteydelser, genskabe borgernes og markedernes tillid og afhjælpe opsplitningen af de finansielle markeder, som er vokset under den økonomiske krise. Ordføreren står for den institutionelle ramme i den anden søjle i bankunionen, som har en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond. Denne mekanisme, som supplerer den fælles tilsynsmekanisme, som Kommissionen foreslog i september 2012, vil samle de vigtigste kompetencer og ressourcer til forvaltning af bankkriser i euroområdet og resultere i en afviklingsmekanisme, der er integreret på EU-plan. Nøgleelementerne er en fælles afviklingsinstans (CRU), de nationale afviklingsmyndigheder i de deltagende medlemsstater og Kommissionen, hvilket rejser meget vigtige institutionelle spørgsmål, som skal forelægges for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, og som fremsendes til alle medlemmer af Europa-Parlamentet. Ordføreren ønsker imidlertid at gøre opmærksom på punkt 6 i beslutningen fra Økonomi- og Valutaudvalget med titlen "Hen imod en bankunion", der blev vedtaget på et plenarmøde i Strasbourg i september 2012, og som understreger, "at enhver større ændring i tilsynet, herunder omlægninger til andre institutioner, skal ledsages af en tilsvarende stigning i gennemsigtighed og ansvarlighed fra sådanne institutioners side over for Parlamentet, som skal være fuldt berettiget til at rette forespørgsler og have frie hænder i forbindelse med ansættelse og budgetmæssige procedurer". Ordføreren tilslutter sig det endelige mål om at placere ledelsen af bankunionen og dermed den fælles afviklingsmekanisme og den fælles afviklingsfond inden for EU's institutionelle ramme og mener, at den nuværende forskel mellem de nationale politikker og EUpolitikkerne bør udlignes. I denne forbindelse mener ordføreren, at det er nødvendigt at forbedre forslaget på tre væsentlige punkter, som hun har stillet ændringsforslag til: Gennemgang af strukturen i del III om den institutionelle ramme, navnlig ved at slå afsnit I og IV sammen. Styrkelse af den parlamentariske kontrol med udøvelsen af Afviklingsinstansens afviklingsbeføjelser. Konsolidering af det demokratiske ansvar for dette nye EU-agentur over for Europa- Parlamentet og de nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater. Ordføreren tilslutter sig således retsgrundlaget for (artikel 114 i TEUF), i henhold til hvilket der kan vedtages foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af nationale bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. Hun foreslår i ændringsforslagene en styrket parlamentarisk kontrol med udøvelsen af Afviklingsinstansens afviklingsbeføjelser ved at tillægge Europa-Parlamentet godkendelsesprocedurer under udnævnelsen af den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør for Afviklingsinstansen samt løbende udvekslinger med PA\ doc 3/27 PE v01-00

4 Parlamentet, dets kompetente udvalg eller udelukkende med formanden og næstformændene for det kompetente udvalg. Ordføreren ønsker også i henhold til de beføjelser, der er tillagt dem i protokol nr. 1 til TEUF og i artikel 69, 70, 71 og 352 i TEUF, at anvende de beføjelser, der er tillagt de nationale parlamenter i de medlemsstater, der deltager i den fælles afviklingsmekanisme. Formålet er at sikre, at Afviklingsinstansens årlige arbejdsprogram fremsendes til de nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater, at give dem mulighed for til gengæld at indsende deres begrundede bemærkninger til programmet til instansen, samt at Afviklingsinstansens regnskab for det foregående regnskabsår fremsendes. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 1 (1) Et bedre integreret indre marked for banktjenesteydelser er afgørende for at fremme økonomisk genopretning i Unionen. Den nuværende finansielle og økonomiske krise har vist, at det indre markeds funktionsmåde for dette områdes vedkommende er truet, og at der er en stigende risiko for finansiel fragmentering. Interbankmarkederne er blevet mindre likvide, og bankaktiviteterne på tværs af grænserne aftager som følge af frygt for afsmitning, mangel på tillid til andre nationale banksystemer og medlemsstaternes evne til at understøtte banker. (1) Et bedre integreret indre marked for banktjenesteydelser er afgørende for at fremme økonomisk genopretning i Unionen. Den nuværende finansielle og økonomiske krise har vist, at det indre markeds funktionsmåde for dette områdes vedkommende er truet, og at der er en stigende risiko for finansiel fragmentering. Interbankmarkederne er blevet mindre likvide, og bankaktiviteterne på tværs af grænserne aftager som følge af frygt for afsmitning, mangel på tillid til andre nationale banksystemer og medlemsstaternes evne til at understøtte banker. Dette er en reel bekymring i et indre marked, hvor pengeinstitutterne har et fællespas, og de fleste af dem er repræsenteret i flere medlemsstater. PE v /27 PA\ doc

5 2 Betragtning 7 (7) For at fuldføre det indre marked for finansielle tjenester er det af afgørende betydning, at man sikrer effektive, ensartede afviklingsbeslutninger vedrørende nødlidende banker i Unionen, herunder vedrørende anvendelsen af finansiering tilvejebragt på EU-plan. I det indre marked kan banker, der bliver nødlidende i en enkelt medlemsstat, påvirke de finansielle markeders stabilitet i hele Unionen. Det er ikke kun de medlemsstater, hvor banker opererer, men samtlige medlemsstater generelt, der har en interesse i at sikre effektive og ensartede afviklingsregler og lige vilkår for finansiering af afvikling i alle medlemsstater for at bevare konkurrencen og forbedre den måde, hvorpå det indre marked fungerer. Banksystemerne i det indre marked er i høj grad indbyrdes forbundne, bankkoncerner er internationale, og bankernes udenlandske aktiver udgør en stor andel. Uden en fælles afviklingsmekanisme ville bankkriser i medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme (SSM), have mere negative systemiske virkninger også i ikkedeltagende medlemsstater. Indførelsen af den fælles afviklingsmekanisme vil øge stabiliteten hos bankerne i de deltagende medlemsstater og forebygge, at kriser har afsmittende virkninger i ikke-deltagende medlemsstater, hvilket således vil være til gavn for hele det indre markeds funktionsmåde. (7) For at fuldføre det indre marked for finansielle tjenester er det af afgørende betydning, at man sikrer homogene og konsekvente afviklingsbeslutninger ved hjælp af en fælles beslutningstagning, som giver mulighed for en hurtig reaktionskapacitet vedrørende nødlidende banker i Unionen, herunder vedrørende anvendelsen af finansiering tilvejebragt på EU-plan. I det indre marked kan banker, der bliver nødlidende i en enkelt medlemsstat, påvirke de finansielle markeders stabilitet i hele Unionen. Det er ikke kun de medlemsstater, hvor banker opererer, men samtlige medlemsstater generelt, der har en interesse i at sikre effektive, ensartede og konsekvente afviklingsregler og lige vilkår for finansiering af afvikling i alle medlemsstater for at bevare konkurrencen og forbedre den måde, hvorpå det indre marked fungerer. Banksystemerne i det indre marked er i høj grad indbyrdes forbundne, bankkoncerner er internationale, og bankernes udenlandske aktiver udgør en stor andel. Uden en fælles afviklingsmekanisme ville bankkriser i medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme (SSM), have mere negative systemiske virkninger også i ikkedeltagende medlemsstater. Indførelsen af den fælles afviklingsmekanisme vil øge stabiliteten hos bankerne i de deltagende medlemsstater og forebygge, at kriser har afsmittende virkninger i ikke-deltagende medlemsstater, hvilket således vil være til gavn for hele det indre markeds funktionsmåde. PA\ doc 5/27 PE v01-00

6 3 Betragtning 10 (10) Fordelingen af afviklingsbeføjelserne mellem det nationale plan og EU-planet bør stemme overens med fordelingen af tilsynsbeføjelserne mellem disse niveauer. Så længe tilsynet forbliver nationalt i en medlemsstat, bør den pågældende medlemsstat fortsat være ansvarlig for de finansielle konsekvenser af, at en bank bliver nødlidende. Den fælles afviklingsmekanisme bør derfor kun omfatte banker og finansieringsinstitutter, som er etableret i medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og som er underkastet ECB's tilsyn som led i den fælles tilsynsmekanisme. Banker, som er etableret i medlemsstater, der ikke deltager i den fælles tilsynsmekanisme, bør ikke være omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Det kunne f.eks. ske, at tilsynsmyndigheder i de pågældende medlemsstater blev mere overbærende over for banker inden for deres jurisdiktion, eftersom de ikke ville skulle bære den fulde finansielle risiko, som følge af at de er blevet nødlidende. For at sikre parallelisme i forhold til den fælles tilsynsmekanisme bør de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, være omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Efterhånden som medlemsstaterne bliver deltagere i den fælles tilsynsmekanisme, bør de automatisk også blive omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Det forventes, at den fælles afviklingsmekanisme i sidste ende kommer til at omfatte hele det indre marked. (10) Fordelingen af afviklingsbeføjelserne mellem det nationale plan og EU-planet bør stemme overens med fordelingen af tilsynsbeføjelserne mellem disse niveauer. Så længe tilsynet forbliver nationalt i en medlemsstat, bør den pågældende medlemsstat ligeledes fortsat være ansvarlig for de finansielle konsekvenser af, at en bank bliver nødlidende. Den fælles afviklingsmekanisme bør derfor kun omfatte banker og finansieringsinstitutter, som er etableret i medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, og som er underkastet ECB's tilsyn som led i den fælles tilsynsmekanisme. Banker, som er etableret i medlemsstater, der ikke deltager i den fælles tilsynsmekanisme, bør ikke være omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Det kunne f.eks. ske, at tilsynsmyndigheder i de pågældende medlemsstater blev mere overbærende over for banker inden for deres jurisdiktion, eftersom de ikke ville skulle bære den fulde finansielle risiko, som følge af at de er blevet nødlidende. For at sikre parallelisme i forhold til den fælles tilsynsmekanisme bør de medlemsstater, der deltager i den fælles tilsynsmekanisme, være omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Efterhånden som medlemsstaterne bliver deltagere i den fælles tilsynsmekanisme, bør de automatisk også blive omfattet af den fælles afviklingsmekanisme. Den fælles afviklingsmekanisme bør i sidste ende komme til at omfatte hele det indre marked. PE v /27 PA\ doc

7 4 Betragtning 19 (19) For at sikre en hurtig og effektiv beslutningsprocedure for afviklinger bør Afviklingsinstansen være et særligt EUagentur med en særlig struktur, som svarer til dens særlige opgaver, og som ikke følger samme skabelon som de øvrige EUagenturer. Afviklingsinstansens sammensætning bør sikre, at der tages behørigt hensyn til alle relevante interesser i forbindelse med afviklingsprocedurer. Afviklingsinstansen bør afholde eksekutivmøder og plenarmøder. Deltagerne i eksekutivmøderne bør være den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør samt repræsentanter for Kommissionen og ECB. I betragtning af Afviklingsinstansens formål bør den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør udpeges af Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Når man på Afviklingsinstansens eksekutivmøde drøfter en afvikling af en bank eller en koncern, der er etableret i kun én deltagende medlemsstat, bør man også indbyde det medlem, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, og som repræsenterer den nationale afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet og i beslutningstagningen. Når man på Afviklingsinstansens eksekutivmøde drøfter en grænseoverskridende koncern, bør man også indbyde de medlemmer, der er udpeget af såvel hjemlandet som alle berørte værtslande, og som repræsenterer de relevante nationale afviklingsmyndigheder, til at deltage i mødet og i beslutningstagningen. Hjemlandets myndigheder og (19) For at sikre en hurtig og effektiv beslutningsprocedure for afviklinger bør Afviklingsinstansen være et særligt EUagentur med sin egen struktur, som svarer til dens særlige opgaver, og som ikke følger samme skabelon som de øvrige EUagenturer. Afviklingsinstansens sammensætning bør sikre, at der tages behørigt hensyn til alle relevante interesser i forbindelse med afviklingsprocedurer. Afviklingsinstansen bør afholde eksekutivmøder og plenarmøder. Deltagerne i eksekutivmøderne bør være den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør samt repræsentanter for Kommissionen og ECB. I betragtning af Afviklingsinstansens formål bør den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør udpeges af Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet. Når man på Afviklingsinstansens eksekutivmøde drøfter en afvikling af en bank eller en koncern, der er etableret i kun én deltagende medlemsstat, bør man også indbyde det medlem, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, og som repræsenterer den nationale afviklingsmyndighed, til at deltage i mødet og i beslutningstagningen. Når man på Afviklingsinstansens eksekutivmøde drøfter en grænseoverskridende koncern, bør man også indbyde de medlemmer, der er udpeget af såvel hjemlandet som alle berørte værtslande, og som repræsenterer de relevante nationale afviklingsmyndigheder, til at deltage i mødet og i beslutningstagningen. Hjemlandets myndigheder og PA\ doc 7/27 PE v01-00

8 værtslandenes myndigheder bør dog have en afbalanceret indflydelse på beslutningen, så værtslandenes myndigheder bør kun have én stemme tilsammen. Afviklingsinstansen kan endvidere indbyde observatører, f.eks. en repræsentant for den europæiske stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, til at deltage i Afviklingsinstansens møder. værtslandenes myndigheder bør dog have en afbalanceret indflydelse på beslutningen, så værtslandenes myndigheder bør kun have én stemme tilsammen. Afviklingsinstansen kan endvidere indbyde observatører, f.eks. en repræsentant for den europæiske stabilitetsmekanisme og for Eurogruppen, til at deltage i Afviklingsinstansens møder. 5 Betragtning 19 a (ny) (19a) Princippet om loyalt samarbejde mellem EU's institutioner er nedfældet i traktaterne, navnlig i artikel 13, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. 6 Betragtning 21 (21) Afviklingsinstansen og, når det er relevant, Kommissionen bør træde i stedet for nationale afviklingsmyndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv [ ], hvad angår alle aspekter i forbindelse med beslutningstagningen vedrørende afvikling. De nationale afviklingsmyndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv [ ], bør fortsat varetage aktiviteter vedrørende gennemførelsen af afviklingsordninger, der vedtages af Afviklingsinstansen. For at (21) Afviklingsinstansen og, når det er relevant, Kommissionen bør træde i stedet for nationale afviklingsmyndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv [ ], hvad angår alle aspekter i forbindelse med beslutningstagningen vedrørende afvikling. De nationale afviklingsmyndigheder, der er udpeget i henhold til direktiv [ ], bør fortsat varetage aktiviteter vedrørende gennemførelsen af afviklingsordninger, der vedtages af Afviklingsinstansen. For at PE v /27 PA\ doc

9 sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EUinstitutionernes rettigheder bør Afviklingsinstansen være ansvarlig over for Europa-Parlamentet og Rådet for så vidt angår beslutninger, der er truffet på grundlag af forslaget. Ligeledes af hensyn til gennemsigtigheden og den demokratiske kontrol bør de nationale parlamenter have en vis ret til at få oplysninger om Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå i dialog med den. sikre gennemsigtighed og demokratisk kontrol og for at beskytte EUinstitutionernes rettigheder bør Afviklingsinstansen stå til ansvar over for Europa-Parlamentet og Rådet som demokratisk legitimerede institutioner, der repræsenterer det europæiske folk og medlemsstaterne, for så vidt angår beslutninger, der er truffet på grundlag af forslaget. Begrundelse Tilpasning til den fælles tilsynsmekanisme, hvor det i betragtning 55 til tilsynsmekanismen fastsættes, at "ECB skal stå til ansvar for udførelsen af disse opgaver over for Europa- Parlamentet og Ministerrådet som demokratisk legitimerede institutioner, der repræsenterer det europæiske folk og medlemsstaterne." 7 Betragtning 21 a (ny) (21a) For at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og demokratisk kontrol og med hensyn til virkningen af Afviklingsinstansens afviklingsaktiviteter på hele Unionens interesser samt på sammenhængen og integriteten i det indre marked for finansielle tjenesteydelser, herunder den mulige påvirkning af strukturerne i de nationale banksystemer i Unionen, bør de nationale parlamenter have ret til at få oplysninger om Afviklingsinstansens aktiviteter og til at gå i dialog med den. PA\ doc 9/27 PE v01-00

10 8 Betragtning 21 b (ny) (21b) Efter anmodning fra de nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater bør en repræsentant for Afviklingsinstansens tilsynsråd kunne høres i nærværelse af den nationale kompetente myndighed af de kompetente udvalg fra de berørte nationale parlamenter. 9 Artikel 39 stk Den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør og de medlemmer af afviklingsinstansen, som Kommissionen og ECB har udpeget, har en mandatperiode på fem år. Mandatperioden kan ikke forlænges, jf. dog artikel 53, stk Den administrerende direktør, den administrerende vicedirektør og de medlemmer af afviklingsinstansen, som Kommissionen og ECB har udpeget, har en mandatperiode på fem år. Mandatperioden kan ikke forlænges, jf. dog artikel 52, stk Artikel 39 stk. 3 litra a a) plenarmøder, hvor Afviklingsinstansen varetager de i artikel 47 omhandlede a) plenarmøder, hvor Afviklingsinstansen varetager de i artikel 46 omhandlede PE v /27 PA\ doc

11 opgaver opgaver 11 Artikel 39 stk. 3 litra b b) eksekutivmøder, hvor Afviklingsinstansen varetager de i artikel 51 omhandlede opgaver b) eksekutivmøder, hvor Afviklingsinstansen varetager de i artikel 50 omhandlede opgaver 12 Artikel 39 stk. 3 litra c c) en administrerende direktør, der varetager de i artikel 53 omhandlede opgaver. c) en administrerende direktør, der varetager de i artikel 52 omhandlede opgaver. 13 Artikel 41 stk Afviklingsinstansen forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Revisionsret en rapport om varetagelsen af de opgaver, som den overdrages ved denne forordning. 2. Afviklingsinstansen forelægger hvert år Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og de nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater en rapport PA\ doc 11/27 PE v01-00

12 om varetagelsen af de opgaver, som den overdrages ved denne forordning. 14 Artikel 41 stk Den administrerende direktør forelægger nævnte rapport offentligt for Europa- Parlamentet og for Rådet.. 3. Den administrerende direktør forelægger nævnte rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet. 15 Artikel 41 stk. 3 a (nyt) 3a. De nationale parlamenter i de deltagende medlemsstater kan fremsætte deres begrundede bemærkninger til den pågældende rapport til Afviklingsinstansen. 16 Artikel 41 stk Den administrerende direktør fører efter 7. Den administrerende direktør fører efter PE v /27 PA\ doc

13 anmodning fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa- Parlamentets beføjelser i henhold til traktaten. Der indgås aftale mellem Europa-Parlamentet og Afviklingsinstansen om de nærmere betingelser for tilrettelæggelsen af sådanne drøftelser med henblik på at sikre fuld fortrolighed i overensstemmelse med de fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt ECB som kompetent myndighed i henhold til den relevante EU-lovgivning. anmodning fra Europa-Parlamentet eller på eget initiativ fortrolige mundtlige drøftelser bag lukkede døre med formanden og næstformændene for Europa-Parlamentets kompetente udvalg, hvis sådanne drøftelser er nødvendige for udøvelsen af Europa-Parlamentets beføjelser i henhold til traktaten. Begrundelse Bestemmelserne om den aftale, der skal indgås mellem Parlamentet og Afviklingsinstansen, er samlet i et nyt stk. 9 til artikel Artikel 41 stk Afviklingsinstansen samarbejder i forbindelse med Parlamentets undersøgelser med Parlamentet i overensstemmelse med TEUF. Afviklingsinstansen og Parlamentet indgår aftale om passende ordninger vedrørende de praktiske betingelser for udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og overvågning i forbindelse med varetagelsen af de opgaver, som overdrages Afviklingsinstansen i henhold til denne forordning. Disse ordninger omfatter bl.a. adgang til oplysninger, samarbejde i forbindelse med undersøgelser og oplysninger om proceduren for udvælgelse af den administrerende direktør. 8. Afviklingsinstansen samarbejder i forbindelse med Parlamentets undersøgelser med Parlamentet i overensstemmelse med TEUF. PA\ doc 13/27 PE v01-00

14 Begrundelse Bestemmelserne om den aftale, der skal indgås mellem Parlamentet og Afviklingsinstansen, er samlet i et nyt stk. 9 til artikel Artikel 41 stk. 8 a (nyt) Begrundelse 8a. Europa-Parlamentet og Afviklingsinstansen indgår aftale om passende ordninger vedrørende de praktiske aspekter af udøvelsen af demokratisk ansvarlighed og overvågning i forbindelse med varetagelsen af de opgaver, som overdrages Afviklingsinstansen i henhold til denne forordning. Disse aftaler fastsætter de praktiske aspekter af tilrettelæggelsen af fortrolige drøftelser for lukkede døre mellem Afviklingsinstansen og formanden og næstformændene for det korresponderende udvalg med henblik på at sikre fuld fortrolighed i overensstemmelse med de fortrolighedsforpligtelser, der er pålagt ECB som kompetent myndighed i henhold til den relevante EU-lovgivning. Disse aftaler omfatter også bl.a. adgang til oplysninger, samarbejde i forbindelse med undersøgelser og oplysninger om proceduren for udvælgelse af den administrerende direktør. Bestemmelserne om den aftale, der skal indgås mellem Parlamentet og Afviklingsinstansen, er samlet i et nyt stk. 9 til artikel 41. PE v /27 PA\ doc

15 19 Artikel 42 stk En deltagende medlemsstats nationale parlament kan opfordre den administrerende direktør til at deltage i en udveksling af synspunkter vedrørende afvikling af kreditinstitutter i den pågældende medlemsstat sammen med en repræsentant for den nationale afviklingsmyndighed. 2. En deltagende medlemsstats nationale parlament kan indkalde den administrerende direktør til at deltage i en udveksling af synspunkter vedrørende afvikling af kreditinstitutter i den pågældende medlemsstat sammen med en repræsentant for den nationale afviklingsmyndighed. 20 Artikel 43 stk De medlemmer af Afviklingsinstansen, der er nævnt i artikel 40, stk. 2, handler uafhængigt og objektivt og udelukkende i hele Unionens interesse og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU's institutioner eller organer, medlemsstaternes regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. 2. De medlemmer af Afviklingsinstansen, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, handler uafhængigt og objektivt og udelukkende i hele Unionens interesse og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU's institutioner eller organer, medlemsstaternes regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ. 21 Artikel 45 Deltagelse i plenarmøder Indkaldelse til og deltagelse i PA\ doc 15/27 PE v01-00

16 Alle Afviklingsinstansens medlemmer deltager i plenarmøderne. Afviklingsinstansens plenarmøder 1. Den administrerende direktør indkalder til Afviklingsinstansens plenarmøder. 2. Afviklingsinstansen afholder mindst to ordinære plenarmøder om året. Den træder desuden sammen på den administrerende direktørs initiativ, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne. 3. Alle Afviklingsinstansens medlemmer deltager i plenarmøderne. 4. Afviklingsinstansen kan invitere observatører til at deltage i plenarmøder på ad hoc-basis. 5. Afviklingsinstansen yder sekretariatsbistand på Afviklingsinstansens plenarmøder. (Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 47). Begrundelse Sammenlægningen af artikel 45 og 47 gør bestemmelserne om indkaldelse til og deltagelse i plenarmøderne lettere læselige og gør det muligt at gøre forordningens struktur mere ensartet. 22 Artikel 46 stk. 1 litra a a) hvert år senest den 30. november på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør at vedtage Afviklingsinstansens arbejdsprogram for det følgende år, jf. artikel 49, stk. 1, og fremsende det til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Centralbank til orientering a) hvert år senest den 30. november på grundlag af et udkast fra den administrerende direktør at vedtage Afviklingsinstansens arbejdsprogram for det følgende år og fremsende det til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og de nationale parlamenter til orientering PE v /27 PA\ doc

17 23 Artikel 46 stk. 1 litra b b) at vedtage Afviklingsinstansens årsbudget, jf. artikel 59, stk. 2 b) at vedtage Afviklingsinstansens årsbudget, jf. artikel 58, stk Artikel 46 stk. 1 litra d d) at vedtage en årsrapport om Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel 42. Rapporten skal indeholde en nærmere beskrivelse af budgettets gennemførelse d) at vedtage en årsrapport om Afviklingsinstansens aktiviteter, jf. artikel 41. Rapporten skal indeholde en nærmere beskrivelse af budgettets gennemførelse 25 Artikel 47 Artikel 47 Afholdelse af Afviklingsinstansens plenarmøder 1. Den administrerende direktør indkalder til Afviklingsinstansens plenarmøder. 2. Afviklingsinstansen afholder mindst to udgår PA\ doc 17/27 PE v01-00

18 ordinære plenarmøder om året. Den træder desuden sammen på den administrerende direktørs initiativ, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne. 3. Afviklingsinstansen kan invitere observatører til at deltage i plenarmøder på ad hoc-basis. 4. Afviklingsinstansen yder sekretariatsbistand på Afviklingsinstansens plenarmøder. (Hænger sammen med ændringsforslaget til artikel 45). 26 Artikel 48 - Overskrift Beslutningstagning Beslutningsprocedure Begrundelse Der skal anvendes den samme overskrift til artikel 48 og 51, som begge fastsætter beslutningsprocedurerne. 27 Artikel 48 stk På plenarmøder træffer Afviklingsinstansen beslutninger med et simpelt flertal af sine medlemmer. Der 1. På plenarmøder træffer Afviklingsinstansen beslutninger med et simpelt flertal af sine medlemmer. Der PE v /27 PA\ doc

19 kræves dog et flertal på to tredjedele af dens medlemmer til de beslutninger, der er nævnt i artikel 47, stk. 1, litra c). kræves dog et flertal på to tredjedele af dens medlemmer til de beslutninger, der er nævnt i artikel 46, stk. 1, litra c). 28 Artikel 49 - Overskrift Deltagelse i eksekutivmøder Indkaldelse til og deltagelse i Afviklingsinstansens eksekutivmøder Begrundelse Der skal anvendes den samme overskrift for indkaldelse til og deltagelse i plenarmøder og eksekutivmøder. 29 Artikel 49 stk. -1 (nyt) -1. Afviklingsinstansen træder sammen i et eksekutivmøde på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra to af medlemmerne. Den administrerende direktør leder eksekutivmøderne. Afviklingsinstansen kan invitere observatører til at deltage i eksekutivmøder på ad hoc-basis. (Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 50, stk. 4, og til artikel 51, stk. 4, andet afsnit). PA\ doc 19/27 PE v01-00

20 Begrundelse et har til formål at præcisere bestemmelserne om indkaldelse til Afviklingsinstansens eksekutivmøder, som oprindeligt var fastsat i forskellige artikler, der indeholdt forskellige bestemmelser. 30 Artikel 49 stk De medlemmer af Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 40, stk. 1, litra a)-d), deltager i Afviklingsinstansens eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og De medlemmer af Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a)-d), deltager i Afviklingsinstansens eksekutivmøder, jf. dog stk. 2 og Artikel 49 stk Ved drøftelser vedrørende en enhed som omhandlet i artikel 2 eller en gruppe enheder, som kun er etableret i en enkelt deltagende medlemsstat, deltager det medlem, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, også i drøftelserne og i beslutningstagningen i overensstemmelse med artikel 52, stk. 1 og Ved drøftelser vedrørende en enhed som omhandlet i artikel 2 eller en gruppe enheder, som kun er etableret i en enkelt deltagende medlemsstat, deltager det medlem, der er udpeget af den pågældende medlemsstat, også i drøftelserne og i beslutningstagningen i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1 og 3. PE v /27 PA\ doc

21 32 Artikel 49 stk Ved drøftelser vedrørende en grænseoverskridende koncern deltager det medlem, der er udpeget af den medlemsstat, hvor koncernafviklingsmyndigheden befinder sig, samt de medlemmer, der er udpeget af de medlemsstater, hvor et datterselskab eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn på et konsolideret grundlag, er etableret, i drøftelserne og i beslutningstagningen i overensstemmelse med artikel 52, stk. 2 og Ved drøftelser vedrørende en grænseoverskridende koncern deltager det medlem, der er udpeget af den medlemsstat, hvor koncernafviklingsmyndigheden befinder sig, samt de medlemmer, der er udpeget af de medlemsstater, hvor et datterselskab eller en enhed, der er omfattet af det tilsyn på et konsolideret grundlag, er etableret, i drøftelserne og i beslutningstagningen i overensstemmelse med artikel 51, stk. 2 og Artikel 50 stk Afviklingsinstansen træder sammen i et eksekutivmøde på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra medlemmerne. 4. Afviklingsinstansen træder sammen i et eksekutivmøde på den administrerende direktørs initiativ eller efter anmodning fra to af medlemmerne. (Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 49, stk. -1, og til artikel 51, stk. 4, andet afsnit). Begrundelse Hænger sammen med den nye artikel 49, stk. -1 (nyt). PA\ doc 21/27 PE v01-00

22 34 Artikel 50 stk Afviklingsinstansen vedtager på et plenarmøde forretningsordenen for eksekutivmødet. udgår Begrundelse Vedtagelsen af Afviklingsinstansens forretningsorden er allerede fastsat i artikel 46, stk. 1, litra h). 35 Artikel 51 stk Ved drøftelser vedrørende en grænseoverskridende koncern træffer Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde beslutninger med et simpelt flertal af de deltagende medlemmer. De medlemmer af Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 40, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af den medlemsstat, hvor koncernafviklingsmyndigheden befinder sig, har hver én stemme. De øvrige deltagende medlemmer har hver stemmeret svarende til én stemme divideret med antallet af nationale afviklingsmyndigheder i de medlemsstater, hvor et datterselskab eller en enhed, der er omfattet af det konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde af stemmelighed har den administrerende direktør den afgørende stemme. 2. Ved drøftelser vedrørende en grænseoverskridende koncern træffer Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde beslutninger med et simpelt flertal af de deltagende medlemmer. De medlemmer af Afviklingsinstansen, som er nævnt i artikel 39, stk. 2, og det medlem, der er udpeget af den medlemsstat, hvor koncernafviklingsmyndigheden befinder sig, har hver én stemme. De øvrige deltagende medlemmer har hver stemmeret svarende til én stemme divideret med antallet af nationale afviklingsmyndigheder i de medlemsstater, hvor et datterselskab eller en enhed, der er omfattet af det konsoliderede tilsyn, er etableret. I tilfælde af stemmelighed har den administrerende direktør den afgørende stemme. PE v /27 PA\ doc

23 36 Artikel 51 stk. 4 - afsnit 1 Afviklingsinstansen vedtager og offentliggør på et eksekutivmøde forretningsordenen for eksekutivmøder. udgår Begrundelse Vedtagelsen af Afviklingsinstansens forretningsorden er allerede fastsat i artikel 46, stk. 1, litra h). 37 Artikel 51 stk. 4 afsnit 2 Den administrerende direktør indkalder på eget initiativ eller efter anmodning fra to medlemmer til Afviklingsinstansens eksekutivmøder, og møderne ledes af den administrerende direktør. Afviklingsinstansen kan invitere observatører til at deltage i eksekutivmøder på ad hoc-basis. udgår (Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 49, stk. -1, og til artikel 50, stk. 4). PA\ doc 23/27 PE v01-00

24 38 Artikel 52 stk. 2 - litra d d) at gennemføre Afviklingsinstansens budget, jf. artikel 59, stk. 3 d) at gennemføre Afviklingsinstansens budget, jf. artikel 58, stk Artikel 52 stk Efter høring af Afviklingsinstansen på et plenarmøde forelægger Kommissionen Rådet en liste med kandidater med henblik på udpegelse af den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør.. Rådet udpeger den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør efter høring af Europa-Parlamentet. 5. Efter høring af Afviklingsinstansen på et plenarmøde forelægger Kommissionen Rådet en liste med kandidater med henblik på udpegelse af den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør. Rådet udpeger den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør, efter at Europa-Parlamentet har godkendt denne liste. 40 Artikel 52 stk Uanset artikel 40, stk. 2, har den første administrerende vicedirektør, som udpeges efter denne forordnings ikrafttræden, en mandatperiode på tre år; denne periode kan forlænges én gang med en periode på fem år. Den administrerende direktør og den 6. Uanset artikel 39, stk. 2, har den første administrerende vicedirektør, som udpeges efter denne forordnings ikrafttræden, en mandatperiode på tre år; denne periode kan forlænges én gang med en periode på fem år. Den administrerende direktør og den PE v /27 PA\ doc

25 administrerende vicedirektør fortsætter med at varetage deres hverv, indtil deres afløsere er udpeget. administrerende vicedirektør fortsætter med at varetage deres hverv, indtil deres afløsere er udpeget. 41 Artikel 52 stk En administrerende direktør eller en administrerende vicedirektør, hvis mandatperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode. udgår Begrundelse Varigheden af direktørens og den administrerende direktørs mandatperiode er fastsat i artikel 39, stk Artikel 52 stk Den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør kan af Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet afskediges, hvis de ikke længere opfylder de betingelser, der er nødvendige for at varetage deres opgaver, eller hvis de har begået en alvorlig forseelse. 8. Den administrerende direktør og den administrerende vicedirektør kan af Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter godkendelse fra Europa-Parlamentet afskediges, hvis de ikke længere opfylder de betingelser, der er nødvendige for at varetage deres opgaver, eller hvis de har begået en alvorlig forseelse. PA\ doc 25/27 PE v01-00

26 43 Artikel 60 stk Senest den 31. marts hvert år fremsender Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde Afviklingsinstansens foreløbige regnskab for det foregående regnskabsår til Europa- Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. 3. Senest den 31. marts hvert år fremsender Afviklingsinstansen på et eksekutivmøde Afviklingsinstansens foreløbige regnskab for det foregående regnskabsår til Europa- Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de nationale parlamenter. 44 Artikel 60 stk Senest den 1. juli i det følgende regnskabsår fremsender den administrerende direktør det endelige regnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Senest den 1. juli i det følgende regnskabsår fremsender den administrerende direktør det endelige regnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og de nationale parlamenter. 45 Artikel 87 stk. 2 litra a a) kan Kommissionen, indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udpeget af a) kan Kommissionen, indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udpeget af PE v /27 PA\ doc

27 Rådet i overensstemmelse med artikel 53, udpege en tjenestemand i Kommissionen, der skal fungere som midlertidig administrerende direktør og varetage de opgaver, der er tillagt den administrerende direktør Rådet i overensstemmelse med artikel 52, udpege en tjenestemand i Kommissionen, der skal fungere som midlertidig administrerende direktør og varetage de opgaver, der er tillagt den administrerende direktør 46 Artikel 87 stk. 2 litra b b) udøver den midlertidige administrerende direktør, uanset artikel 47, stk. 1, litra i), og indtil den i artikel 47, stk. 2, nævnte beslutning er truffet, ansættelsesmyndighedsbeføjelserne b) udøver den midlertidige administrerende direktør, uanset artikel 46, stk. 1, litra i), og indtil den i artikel 46, stk. 2, nævnte beslutning er truffet, ansættelsesmyndighedsbeføjelserne PA\ doc 27/27 PE v01-00

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.9.2012 COM(2012) 512 final 2012/0244 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/0253(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ensartede regler og en ensartet procedure

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK (ECB) Den Europæiske Centralbank (ECB) er Den Økonomiske og Monetære Unions centrale institution, der siden den 1. januar 1999 har været ansvarlig for pengepolitikken i euroområdet.

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) 13374/15 ECOFIN 803 UEM 387 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 14.7.2017 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polens Sejm om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR. Jonathan Hill

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR. Jonathan Hill DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Jonathan Hill Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunion 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0081/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0081/2019 21.2.2019 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union på den ene side og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 30/6 Den Europæiske Unions Tidende 1.2.2013 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 27. november 2012 om et forslag til Rådets forordning om overdragelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 22. oktober 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport til Udvalget

Læs mere

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI

8529/17 kf/kf/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0110 (COD) 8529/17 ORIENTERENDE NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 30.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra Rumæniens deputeretkammer om forslag til Europa- Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 26.3.2013 2012/0364(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-program til støtte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Europaudvalget 2018-19 EUU Alm.del EU Note 8 Offentligt EU-note Til orientering af Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds

Læs mere

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1,

- der henviser til Rådets fælles holdning (8558/2/ C5-0296/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0456 Europæisk jernbaneagentur ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR

DET ALMINDELIGE RÅD FOR DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI HAR 12.3.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 97/9 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS HENSTILLING af 15. december 2015 om vurderingen af grænseoverskridende virkninger af og frivillig gensidighed

Læs mere

11173/17 ikn/top/ikn 1 DGG1B

11173/17 ikn/top/ikn 1 DGG1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2017 (OR. en) 11173/17 EF 163 ECOFIN 639 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Handlingsplan for

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 26.10.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Polen Sejm om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0293 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2014 COM(2014) 293 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "EUROPÆISK BANKTILSYN TAGER

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.10.2014 2013/0418(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces

BILAG. til. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Styrkelse af deres rolle i EU's politiske beslutningsproces EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 23.10.2018 COM(2018) 703 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE RÅD, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 21.11.2014 2014/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Budgetudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182

ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2011/0435(COD) 10.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 18-182 Udkast til udtalelse Licia Ronzulli (PE489.564v01-00) om anerkendelse af erhvervsmæssige

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2017)0538 C8-0317/ /0232(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til forordning (COM(2017)0538 C8-0317/ /0232(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 12.4.2019 A8-0011/ 001-001 ÆNDRINGSFORSLAG 001-001 af Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Othmar Karas, Pervenche Berès A8-0011/2019 Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.10.2013 2013/0130(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 16.5.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (38/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om et fælles

Læs mere

ECB-PUBLIC. 1. Indledning

ECB-PUBLIC. 1. Indledning Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af en suppleant til Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27.3.2015 2014/0256(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalget om Miljø,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

10460/16 hm 1 DG G 1C

10460/16 hm 1 DG G 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0270 (COD) 10460/16 EF 199 ECOFIN 636 CODEC 919 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

INTERNATIONALE AFTALER

INTERNATIONALE AFTALER 30.11.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 320/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) INTERNATIONALE AFTALER Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Centralbank om de praktiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd

BANKUNIONEN. Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd BANKUNIONEN Relevante konklusioner fra Det Europæiske Råd Indhold I. Erklæring fra Euroområdetopmødet - 29. juni 2012... 3 II. Det Europæiske Råd - Bruxelles - 28.-29. juni 2012 - - Konklusioner... 4 III.

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.11.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0824/2008 af Kroum Kroumov, bulgarsk statsborger, og 16 medunderskrivere, om anmodning om

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 21.6.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Begrundet udtalelse fra Republikken Letlands Saeima om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring

Læs mere