F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007"

Transkript

1 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb (Installationsvejledning rev. april 2011) 1

2 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret Ethernet. FA-7 er CB Svendsen nyeste fjernaflæsningsenhed, beregnet til aflæsning og logning af data fra varme-, el-, vand- og gasmålere. Den nye FA-7 indeholder topmoderne Ethernet teknologi, der bl.a. understøtter TCP/IP protokol via 10/100 Mbit/s, Intranet/Internet med fast IP-adresse eller via dynamisk tildeling via DHCP server. FA-7 leverer informationer, når du har brug for det uden reelle begrænsninger hvilket bl.a. skaber mulighed for permanent alarmovervågning på målte værdier. Mulighederne afhænger af den centrale IT-løsnings funktioner og virkemåde. Også sikkerhedsmæssigt er den nye FA-7 i top. Foruden FAprotokollens høje sikkerhedsniveau er der også en række sikkerhedslåse på IP-niveau, der bl.a. kan låse FA-7 til kun at acceptere tilgang fra fast defineret IP-adresse. FA-7 tilbyder datalogning i op til 12 ringbuffere og Safeload, der muliggør sikker download af ny firmware uafhængig af afbrydelser af kommunikation og strømsvigt. Beskrivelse: FA-7 er en komplet enhed, der indeholder et Ethernet netværksmodul, datalogger, fleksibel måler interface (bl.a. M-BUS), 3 stk. S01- pulsindgange og strømforsyning. Datalogning sker under respekt af EDIEL-standard med mærkning af data m.m. (påkrævet i forbindelse med afregning i relation til afreguleret el- og gasforsyning). Logning af serielle data og pulser kan frit blandes. Hovedstations software: FA-7 understøttes allerede af flere 3. parts software huse f.eks. DFF- EDB, HFR-gruppen og Energidata. Her ses et lille udsnit af de målere, som FA-7 kan kommunikere serielt med og logge serielle data fra! rev Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 2

3 FA-7 Produkt information 3

4 CB Svendsen A/S Feb Beskrivelse: Produktinformation FA-7: Fjernaflæsning via internet/intranet. FA-7 er en fjernaflæsningsenhed, beregnet til fjernaflæsning af varme, el, gas og vand via Internettet eller / og Intranet. FA-7 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en kommunikationsdel. Ved hjælp af det serielle interface og/eller pulsindgange opsamler FA-7 data, for senere at kunne aflevere dem igen via det indbyggede Ethernet kommunikationsmodul. FA-7 overvåger ydermere målerens funktionsduelighed og forbruget ved hjælp af alarmgrænser og - såfremt måleren har egen fejlerkendelse - målerens egen fejlkode. FA-7 tilbyder endvidere muligheder for udvidet databehandling, idet FA-7 kan udføre datalogning på såvel pulsindgange som det serielle interface. Databehandling for serielle data: FA-7 aftaster måleren serielt op til 96 gange i døgnet (programmerbart) og kontrollerer de modtagne tal. For energimålere kan der indlægges alarmgrænser for frem- og returtemperatur, samt for døgnforbrug af varme og vand. Hvis der registreres fejl eller alarmgrænse overskridelse, kan dette blive meddelt hovedstationen ved hjælp af en ekstraordinær kommunikation (programmerbart) såfremt den centrale IT-løsning understøtte dette. FA-7 gemmer ekstraordinært en seriel måleraflæsning ved midnat den første i hver måned, således at ens afregningstidspunkter kan opnås. Databehandling for pulsindgange: FA-7 er, udover den serielle indgang, udstyret med 3 pulsindgange - efter S01 normen - beregnet for målere med pulsudgange af typen S01, relæ eller optokobler. Mindste pulsbredde er 24 ms og max. pulsfrekvens er 18 pulser pr. sekund. Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles rundt på Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt lagres tællerstandene i EEPROM, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. Datalogning, Pulser: FA-7 kan udføre datalogning af pulstællerstandene med et, fra hovedstationen, programmerbart interval fra 1 minut til 240 min. FA-7 kan også udføre datalogning af pulstællerstandene med interval fra 1s til 15s. 4

5 Datalogning, Serielle data: FA-7 kan udføre datalogning af udvalgte emner fra det serielle telegram fra måler, f.eks. energi og temperaturer fra varmeenergimålere. Anbefalet interval mellem logning er fra 15 minutter til 240 minutter. FA-7 kan ikke udføre kommunikation via Ethernet samtidig med at data indhentes serielt, hvorfor der skal være tid mellem logninger til at aflevere data. Hvis man vil acceptere, at der ikke indhentes nye serielle data, mens der data kommunikeres til det centrale IT system, kan interval mellem log sættes ned til 2 minutter for serielle data. Mange serielle målere ikke er specielt hurtige til at svare, når de bliver spurgt om at aflevere serielle data. Derfor begynder Fa-7 - som hovedregel 60s før nominelt lognings tidspunkt at spørge efter serielle data fra måleren kun på denne måde er der tid nok til evt. genforsøg i kommunikationen mellem FA-7 og den serielle måler. Årsagen til mange måleres lidt langsomme svarvillighed ligger formentlig i øget krav til levetid af batteri i måleren. FA-7 logger på nominelt tidspunkt for logning serielle data, hvis de er tilstede ellers logges 0 (nul) ind i FIFO-bufferne. Datalogning, Kapacitet: FA-7 kan udføre datalogning i et, fra hovedstationen, programmerbart antal data ringbuffere i intervallet fra 1 til 12, hvori der lagres efter FIFO-princippet. Udover ringbuffere til data er der altid en ringbuffer, der logger tid for hvert log (måned, dato, time og minut) foruden evt. mærkning af data (EDIEL). Antal pladser til rådighed i hver ringbuffer afhænger af antal data ringbuffere: Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn (v. timelog) Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn (v. timelog) Fra hovedstationen programmeres FA-7 via parameter opsætning til hvilke egenskaber, der skal logges og til hvilke ringbuffere. Logning af pulser og serielle data kan frit blandes! Logdata lagres i batteri-sikret RAM, således at strømsvigt af en samlet varighed mindre end 360 dage over 8 år ikke medfører tab af data. Kommunikationsbeskrivelse: Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP-enhed som FA-7 og en central placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adresse ud til FA-7 (Dvs. IP-adressen lægges ind i hovedstationen) eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA- 7 evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-7). De forskellige IT-løsninger, der understøtter FA-7, benytter forskellige IT strategier og FA-7 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk v.hj.a. et lille konfigureringsprogram og en tilhørende vejledning, der leveres af IT-leverandøren. Kontakt derfor deres IT leverandør før montage af FA-7. 5

6 "Dial-back": FA-7 understøtter også "Dial-back"-princippet, der er baseret på, at FA-7 selv tager initiativ til overførelse af data. Initiativet kan skyldes tid for rutinekommunikation, alarmerkendelse eller tastetryk. FA-7 programmeres til at udføre rutinekommunikation enten fast rutine hver time, døgn, uge, måned, kvartal eller frit defineret. Interval mellem rutinekommunikation kan ændres fra hovedstationen med virkning fra første efterfølgende kommunikation. For at sikre imod at flere FA-7 kommunikerer hjem på samme tidspunkt, er alle FA-7 udstyret med særlig software: FA-7 vælger at forsinke kommunikationen et tilfældigt antal minutter indenfor et tidsvindue, der er programmerbart via hovedstationen. FA-7 understøtter også dial-back på absolut tid, hvor det er hovedstationen, der vælger det tidspunkt, incl. dato og måned, hvor FA-7 skal tage initiativ til kommunikation. Da det er mest normalt at lade hovedstationen tage initiativ til kommunikation, er det ikke alle hovedstationer (IT-løsninger), der understøtter kommunikation med FA-7 på initiativ fra FA-7. Varighed: Nedenstående er orienterede og vil være afhængig af bredbåndsforbindelsens reelle hastighed: En typisk datahjemsendelse inkl. etablering af forbindelse vil vare fra 5 sekunder og op til 5 minutter, såfremt det er nødvendigt at overføre alle loggede værdier (den samlede logger hukommelse). Hovedstationen erkender selv, hvor mange logdata det er nødvendigt at overføre og styrer kommunikationen herefter. Sekundtæller: FA-7 tæller anvendt kommunikationstid op i en sekundtæller som ekstra kontrolmulighed. Protokol: Grundlæggende er det den gennemprøvede FA-protokol, der pakkes ind i TCP/IP protokollen, der fungerer som protokol transportlag. Herved opnås ekstrem høj grad af sikkerhed for at data overføres og overføres korrekt og uden andre kan læse med. Selve FA-protokollen er en fuld tovejs, kommando orienteret ACK/NAK protokol med BCCchecksum, format- og værdivalidering. Der anvendes kryptocerede passwords på flere niveauer. Protokollen skaber mulighed for udstrakt parameter programmerings muligheder, hvor parameter opsætning vælges via menuer på hovedstationen og indlægges i FA-7 via kommunikation over Internet og Intranet. Ny Software: FA-7 tilbyder en unik download facilitet Safeload, der muliggør download af ny firmware uagtet evt. afbrydelse af elnetforsyningen eller GSM forbindelse. I forbindelse med datakommunikationen uagtet årsag og initiativ til kommunikation har hovedstationen mulighed for at overføre (downloade) ny software til FA-7. Efter kommunikationen er afsluttet vil FA-7 genstarte på basis af den nye software og dermed f.eks. understøtte nye faciliteter, der end ikke var tænkt på ved levering. 6

7 Signallamper: En grøn og en rød lysdiode til ekstern visning af driftstilstande Tast: Én tast for aktivering af måleraftastning og evt. kommunikation. Strømforsyning: 230 VAC +-5%, 50 Hz. max. 25 ma (Option 24V DC kontakt evt. CB Svendsen A/S). Effektforbrug: Max. 6 W, typisk 3 W. Strømsvigt: FA-7 er udstyret med en særlig integreret kreds, der indeholder et litium batteri, urkreds og 32 Kbyte RAM, hvori bl.a. logdata lagres. I tilfældes af strømsvigt vil FA-7 stoppe sin almindelige drift. Inden dette sker, vil det batteridrevne ur blive opdateret med FA-7's driftsur. Under strømsvigtet vil logdata blive bevaret i den batteridrevne RAM og den sidste månedsaflæsning, indhentet via den serielle port, vil blive bevaret i EEPROM. Når strømmen vender tilbage, vil FA-7 genoptage normal drift uden urfejl, idet FA-7's driftsur opdateres af det batteridrevne ur. Loggede værdier bliver genereret og mærket med "strømsvigt" jf. EDIEL. Såfremt strømsvigtet ønskes rapporteret straks, kan FA-7 programmeres til at tage initiativ til kommunikation med hovedstationen, efter at elnettet er normaliseret. Under alle omstændigheder vil FA-7 meddele hovedstationen ved første lejlighed, at der har været et strømsvigt. I forbindelse med denne type kommunikation anvendes random forsinkelse, der sikrer imod overbelastning af hovedstationen. I øvrigt registrerer FA-7 både tid for sidste elnet udfald og elnet indkobling, foruden samlet antal elnet udfald og samlet udfaldstid i minutter. Den særlige integrerede kreds, der indeholder ur, batteri og RAM er placeret i en sokkel, hvorfor udskiftning på stedet er mulig. 7

8 Urfunktion: Fuld real time urfunktion med år, måned, dato, dagstype, time, minut, sekund, skudår, samt sommer/vintertid. FA-7's driftsur anvender enten elnettets 50 Hz. eller et udmålt krystal som reference (Vælges via parameter opsætning fra hovedstationen). Typisk nøjagtighed af udmålt krystal er bedre end 1 sekund pr. døgn Under strømsvigt anvendes den batteridrevne urkreds med typisk nøjagtighed bedre end 2 sekunder pr. døgn. FA-7's ur stilles i øvrigt i forbindelse med kommunikation med hovedstationen. Normer/CE: Safety: EN60950 Emission: EN Immunity: EN Temperaturområde: 0 til 45. Relativ fugtighed: 15 til 95% (ikke kondenserende) Tæthedsklasse: IP44 Dimensioner: Vægt: 105*180*50 mm (B*H*D) ex. antenne. Husk: +30 mm frigang til kabelindføringen. Max 0,55 kg Generelt: FA-7 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i kraft af sin store kapacitet (bl.a. 32Kbyte RAM og 24 Kbyte EEPROM) og fleksible softwarestruktur (bl.a. mulighed for download af ny software via Ethernet), sætter ny standard for Ethernet baseret fjernaflæsningsenheder. FA-7 tilfredsstiller dagens krav til pris/funktionalitet og kan funktionsudvides via ny software til at møde fremtidens krav. FA-7 skaber mulighed for at fjernaflæse og datalogge op til 4 målere, f.eks. varmeenergimåleren via seriel kommunikation samt el-, vand- og gasmålere via pulser. 8

9 Særlige løsninger: Optisk aftaster: Til højre vises en løsning, hvor FA-9(GSM) til "målekuffert" brug er udstyret med optisk aftaster for nem og hurtig optisk tilkobling til Kamstrups varmeenergimålere type MULTICAL III og 66C. Herved opnås seriel dataforbindelse og logning uden brug af skruetrækker! Den optiske aftaster kan også bruges til FA-7 CTS-Boks: Når fjernaflæsere monteres hos mellem og storforbrugere, så er det ikke usædvanligt, at der på stedet allerede er et CTS-anlæg, der benytter signalerne (typisk pulser) fra målerne. Da stor set alle målere ikke er udstyret med dobbelt udtag, så er der behov for en ekstern boks, der kan dublere målernes signaler således at både forsyningsselskabets fjernaflæser og CTS anlægget får adgang til målernes signaler. Her vises FA-Systemets CTS-Boks, der dels dublerer op til 3 måleres pulsudgange (S01) til 3 pulsudgange til FA-7 og til 3 pulsudgange til CTS og dels dublerer en M-bus udgang (seriel kommunikations port fra en varme/ gas/elmåler) til både FA-7 og CTS-anlæg. Igen et eksempel på et behov erkendt udfra den virkelige verden som er løst i samarbejde mellem CB Svendsen A/S og vores kunder. Kontakt CB Svendsen A/S med henblik på løsning af Deres specielle opgaver. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 9

10 Aktuelle drivere til serielle målere på det danske marked til FA-7: Siemens (Landis&Gyr): 1. WSC med sidste version af PT-udgang. 2. WSD med add-on modul type PT. 3. WSD med add-on modul type M-bus Version III. 4. WSF via M-bus modul monteret internt i måler. Landis+Gyr (Siemens): 1. 2WR3 strømsløjfe via klemme direkte på måler. 2. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i måler 3. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i måler Kamstrup (Grundfos): 1. Alle typer EM-målere via EM-LOK tilslutningskit. Kamstrup (Kamstrup): 1. Multical II via data modul monteret internt i måler. 2. Multical III via data modul monteret internt i måler. 3. Kamstrup 66CDE inkl. trykmåling via data modul monteret internt i måler. 4. Multical 401 via data modul monteret internt i måler. 5. Multical Compact via data modul monteret internt i måler. 6. Multical 601 via data modul monteret internt i måler + kompabilitetsmodul. 7. Multigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. 8. Unigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. 9. Unigas II via data modul monteret internt i måler. 10. Multical III og 66C via M-bus modul monteret internt i måler. Neve Varmecontrol: Målere af type 920X via Neve tilslutningskit Brunata HG: 1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. 2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. 3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. 4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. 5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. Clorius: 1. QEC via M-bus modul monteret internt i måler. 2. EPD via M-bus modul monteret internt i måler. Flonidan: 1. DC22 Gas korrektor. Der skal monteres et interface print i FA Gallus + Uniflo. Hydrometer(Danfoss): Infocal 5 via data modul monteret internt i måler. AquaMetro: AqualMetro med M-bus modul. Før FA-7 kan kommunikere serielt med en måler, skal FA-7 kunne tale målerens "sprog". FA- 7 anvender til dette formål en "driver". En "driver" er et stykke software, der håndterer den funktion at spørge måleren om data, validere data, når de modtages og derefter oversætter de modtagne data til standard FA-format. Listen med driver vokser løbende. Kontakt venligst CB Svendsen A/S, hvis ovenstående ikke dækker Deres målere. 10

11 Optisk aftaster Produkt information 11

12 Produkt information for optisk aftaster: FA-9 med optisk aftaster Aftaster dækker kun ét ciffer Aftaster type BK-G4/10 (Her vist type IGA) (ledning er nu i midten) (Kun ca. 40x28x18) Funktion: Den optiske aftaster afgiver en puls for hver gang "0" på gasmåleren passerer aftasteren infrarøde detektor. Aftasteren udnytter, at sølvmærkaten placeret på "0" på mindst betydende ciffer kan fungere som reflektor. Kun målere med en sådanne sølvmærkat kan forventes at fungere sammen med aftasteren. Aftasteren er opbygget med moduleret infrarød sende/modtagerkredsløb og høj sendeeffekt for maksimal undertrykkelse af falsk lys. Endvidere er der intern stabilisering af spændingsforsyning, således at ureguleret jævnspænding kan anvendes til forsyning. Aftasteren er CE-mærket jf. nedenstående normer til brug både i husholdning og industri. Produktet er IKKE EEX-godkendt og må derfor IKKE bruges i EEX klassificerede omgivelser. Placering/montage: Afrens plastlåget over målerens tælleværk med f.eks. husholdningssprit. Låget skal være rent, tørt og affedtet for optimal vedhæftning, Hvis IGA: Placer aftasteren helt op i øverste højre hjørne af målerens klare plastramme (jf. ovenstående fotos). Hvis BK-G4T/G10: Placer aftaster helt nederst til højre. Fastholdelse sker via den dobbelt klæbede tape på bagsiden af aftasteren husk af fjerne dækfolien på tapen, før montage. Tilslut: Tilslutning i FA-6/7/9: Brun: Forsyning (12 30 VDC) Pulsindgang + (klemme: 3, 5 eller 7) Grøn: Puls udgang (PNP, max. 50mA) Pulsindgang (klemme: 4, 6 eller 8) Hvid: GND Klemme 9 Pulsudgangen følger tidsmæssigt det mekaniske tælleværk. Dvs. at så længe "0" er fremme og detekteres, vil aftasterens pulsudgang være lukket for strømgennemgang. Aftasterens strømforbrug er mindre end 15 ma + strømmen i pulsudgang. Standard kabellængde er 3 m. Lysdiode: Der findes en lysdiode inde i kasse: Lysdiode ON: Ingen refleksion Udgang ON (strøm gennemgang) Lysdiode OFF: Refleksion Udgang OFF Andre specifikationer: Temperatur/fugtighed område : Fra 20 til +45 og fra 15% til 95% ikke kondenserede. Max. Pulshyppighed : Max 18 pulser/s med mindste pulsbredde = 24 ms. CE-mærkning jf. normer : EN og 2 (Emission). EN og 2 (Immunity) Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes Rev

13 AP-9 Produkt information 13

14 Produkt information og installationsvejledning for AP-9: Funktion: AP-9 konverterer op til 3 analoge signaler (PT-100 eller 0-20 ma eller 4-20mA eller 0-10V) til pulser (S01). AP-9 anvendes typisk sammen med datalogger type FA-7 eller FA-9, som netop har 3 pulsindgange. Herved skabes mulighed for datalogning på div. standard industri følere parallelt med seriel datalogning af f.eks. fjernvarmemåler. AP-9 konverter et analog signal (0-100%) til en pulsfrekvens (0,4452 til 5hz) efter følgende metode: En puls er altid 50mS lang og der er altid en fast mindste pause på 150mS. For hver trin på 10 bits konverteren (1023 trin), den målte værdi er mindre end 100% forlænges pause mellem pauser med 2mS. Dvs. analog signal = 100% én puls hver 0,2s og analog signal = 0 % én puls hver (200mS+2x1023mS) = 2,246s. Tilslutning og valg af analog signal: Analoge signaler tilsluttes via klemrækken (1-9) nederst til venstre i AP-9, idet klemme 1-3 er indgang 1, klemme 4-6 er indgang 2 og klemme 7-9 er indgang 3. Lige over klemmerne for hver indgang er placeret 4 jumpere. Hvis alle 4 jumpere er i position "PTC", så er det 3-wire PT100 følere, der kan tilsluttes klemme 1 (retur), klemme 2 (sense) og 3(source). Hvis alle 4 jumpere er i position "AIN", så er det 0(4)-20 ma eller 0-10V signaler, der kan tilsluttes. Hvis AP-9 IKKE skal levere strøm i sløjfe, anvendes klemme 2(sense) og klemme 3 (Gnd=0V),. Hvis AP-9 skal levere strøm i sløjfe, anvendes klemme 1(Supply=+18V) og klemme 2(Sense), Tilslutning af pulsudgange: Tilslutning til pulsudgange sker via klemrækken i øverste venstre hjørne, idet klemme 1-2 er udgang 1, 3-4 er udgang 2 og 5-6 er udgang 3. Første klemme er minus og anden klemme er plus. Pulsudgangene følger S01 normen og er galvanisk adskilt via optokoblere. Tilslutning af 230Vac: AP-9 er beregnet til 230 VAC (+-10%). AP-9 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! AP-9 indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til AP-9, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnet forsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PG-forskruningen. Lysdiode indikation: Grøn lysdiode : 5V Gul lysdiode : 18V Én rød lysdiode pr. udgang : Ét blink pr. puls. Specielle funktioner: Stikket mærket J16 er beregnet for tilslutning af PC/FA RS232 kabel for udlæsning af analoge indgange via terminal program på PC (9600,N,8,1). Udlæsning aktiveres via jumper på J12 søjle 1. Stikket J20 er alene til programmering af AP-9. Jumper på J12 søjle 2 forlænger mindste pause mellem pauser fra 150mS til 1904mS. Jumper på J12 søjle 3 er alene til test formål. Bemærk: Sluk ALTID strømmen til AP-9, før jumpere flyttes! Andre specifikationer: Temperatur/fugtighed område CE-mærkning jf. normer Fysisk udformning : Fra 10 til +45 og fra 15% til 95% ikke kondenserede. : EN og 2 (Emission). EN og 2 (Immunity) : AP-9 sidder i samme type kasse som FA-7/9. Se samme. Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes Rev

15 Installationsvejledning FA-7 15

16 CB Svendsen A/S Apr Installationsvejledning FA-7: Fjernaflæsningsenheden FA-7 installeres ved at følge denne vejledning punkt for punkt: 1. TCP/IP opsætning af FA-7. Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP-enhed som FA-7 og en central placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adresse ud til FA-7 (Dvs. IP-adressen lægges ind i hovedstationen) eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA-7 evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-7). De forskellige IT-løsninger, der understøtter FA-7, benytter forskellige IT strategier og FA-7 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk v.hj.a. et lille konfigureringsprogram og en tilhørende vejledning, der leveres af IT-leverandøren. Kontakt derfor deres IT leverandør før montage af FA FA-7's fysiske placering. FA-7 placeres typisk ved siden af en af de målere, som FA-7 skal fjernaflæse. Af hensyn til FA-7's tast og de 2 signal lamper, er det mest hensigtsmæssigt at FA-7 er placeret lodret mod væg med knap og signallamper i øjenhøjde, f.eks. 1,6 meter over gulvet. 3. Vægmontage af FA-7. FA-7 er beregnet for vægmontage ved hjælp af 3 selvskærende skruer (BN615: 3.5x30) med evt. rawplugs (HFC365: Ø6). Såfremt rawplugs skal anvendes: Placér FA-7 uden låg mod væg og marker boreposition på væg. Bor derefter de tre huller (Ø6, 40 mm dybt) og fastgør herefter FA-7 til væg. 4. Installation af pulsindgange. FA-7 er udstyret med 3 stk. pulsindgange beregnet for pulssignal fra potentialefri kontakt (relæ), S01 eller optokobler. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. De tre pulsindganges tilslutnings klemmer er nr. 3+4, 5+6, 7+8. Se tegning. Obs. klemme 1 og 2 anvendes IKKE i FA-7. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 16

17 5. Tilslutning af serielle målere. Serielle målere tilsluttes FA-7 ved hjælp af tilslutningsklemmer 9-12 i FA-7. Se i målerens installationsvejledning mht. hvorledes måleren tilsluttes. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. Da der ikke findes en fælles standard for, hvorledes målere skal tilsluttes vises efterfølgende et tilslutningsdiagram for de fleste typer af målere, som FA-7 kan interface: Bemærk: FA-7 skal bestilles til den serielle målertype, som FA-7 skal interface serielt. FA-7 har kun én målerdriver indkodet. Nogle målerdrivere dækker dog flere målere f.eks. håndterer Grundfos driveren alle Grundfos EM målere og KMX driveren håndterer Kamstrup Multical Compact, III, M66C, 401 og 601 med kompatibilitets modul. Da software i FA-7 kan opdateres via kommunikation over Ethernet, kan også målerdriveren i FA-7 skiftes via datakommunikation over Internettet/Intranet og selvfølgelig hos CB Svendsen A/S. Aktuelle målerdrivere og liste herover leveres separat typisk via . Obs: Deaktivering af kommunikation med serielle målere. Umiddelbart for neden til højre for Ethernet tilslutningen sidder 6 stikben i 2 lodrette søjle med 3 i hver søjle. På de øverste 2 stikben sidder en sort "jumper". Den kan enten slutte forbindelse mellem de 2 stikben eller sidde "parkeret" på et af benene. Normalt vil en FA-7 ca. 2-3 min. efter power-up begynde at lede efter en seriel måler af den/de typer, som svarer til ilagt målerdriver. Dette medfører, at grøn lampe slukker, mens FA-7 leder efter seriel måler og hvis en seriel måler ikke findes vil rød lampe efterfølgende lave et rød 3s blink. Denne procedure vil på de fleste serielle målertyper blive gentage 2 gange yderligere (genforsøg). Dette (grøn/rød lampes opførelse) forvirrer montører, der kun anvender pulsbaserede målere og ikke anvender seriel forbindelse til måler. Derfor leveres FA-7 til kunder, der forventes primært at bruge pulsbaserede målere med ovennævnte jumper monteret, således at forbindelse etableres mellem stikben. En monteret jumper fortæller FA-7, at den IKKE skal lede efter en seriel måler. FA-7 vil heller ikke på tastetryk lede efter en seriel måler, når jumperen er monteret. Jumperen kan kun midlertidigt "overskrives" fra en hovedstation, men et strømsvigt vil genindlæse jumperstillingen. Derfor SKAL jumperen fjernes (eller parkeres på ét ben) i forbindelse med tilslutning til seriel måler. Kontroller altid jumperen i forbindelse med fejlsøgning, der omfatter seriel måler. Grundfos EM: (med EM-LOK) 17

18 Siemens 2WR3: Landis&Gyr WSC + WSD med PT-modul: Kamstrup Multical II og III: (med databund ) 18

19 Kamstrup Multical 66C, 401, compact og 601: (med databund ) Alle disse Multical tilsluttes på samme måde som Multical III (se forrige side) MEN der SKAL forbindes en 6,5 kohms modstand (+-10%) mellem GND og DATA. Denne modstand kan monteres i klemrækken i Multical 66C eller i FA-7 s klemrække mellem klemme 10 og 12. Årsagen til modstanden er en hardware ændring i disse Multical i forhold til Multical III. OBS: Multical 601 skal have et kompabilitetsmodul fra Kamstrup isat, før Multical 601 anvender samme protokol som de andre nævnte Multical via databunden. Neve Varmekontrol: Anvend et styk: Montagekit mellem FA-7 og energimåler 920X. Montagekittet indeholder stik, tilslutningstegning mm. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus: AquaMetro : AquaMetro med M-bus. Clorius : EPD og QEC. L&G : WSD og WSF. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Kamstrup : Multical III med M-bus og Multical M66C med M-bus (Det er billigere at anvende databund til Multical end M-bus) Obs: Siemens 2WR4 og 2WR5 med M-bus modul. OG Multical 601/801 OG UH50 med G2 modul (G4 modul understøttes IKKE). Disse målere med M-bus modul skal have en "M-bus adaptor" monteret. Det er en lille sort "dims" med 3 ledninger, der skal forbindes på følgende måde: Rød ledning til FA-7 s klemme nr. 3 (=+P3). Grøn ledning til FA-7 s klemme nr. 11 (=T). Orange ledning til FA-7 s klemme nr. 12 (=V). De to ledere fra M-bus modulet i måleren tilsluttes til FA-7 s klemme nr. 10 og 12. (Polaritet af M-bus tilslutningen er uden betydning). 19

20 Multigas: Unigas: DC22: DC22 tilsluttes til FA-7 under anvendelse af et lille interface print "RS232 interface" Type: Intern til Dancontrol DC22. CBS produkt nr Dette interface print isættes FA-7's klemrække, således at printet 3 stikben går i klemme 9, 10 og 11. Klemme 12 må IKKE anvendes. Der følger ét 1,5m lang kabel med Interface printet. I dette kabels ende ene sidder et ministik, der isættes interface printet. Den korte løse røde ledning fra stikket sættes i klemme 3 i FA-7. Den anden ende af kablet tilsluttes DC22's klemrække på følgende vis: Grøn til DC22 s TXD. Brun til DC22 s RXD. Hvid til DC22 s GND. Husk at sætte DC22 til 1200 bit/s jf. Dancontrols vejledning for parameter opsætning. 20

21 6. Tilslutning af Ethernet: Der anvendes blot et standard Ethernet kabel (ikke krydset) med premonterede stik, der monteres i Ethernet hun-stikket, der sidder midt for på FA-7 s topprint direkte tilgængelig. Kabel føres ud gennem én af de 3 gummibøsninger i FA-7. Dette sker ved at klippe en rande for neden i den aftagelig gummibøsning, således at kabel kan trykkes ind i gummibøsningen uden at skulle demontere Ethernet stikket. 7. Tilslutning af 230 VAC: FA-7 leveres i en 230 VAC version. FA-7 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! FA-7 indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til FA-7, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnet forsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PGforskruningen. 8. Kontrol Efter afsluttet installation tændes for strømmen til FA-7 og FA-7 skal da begynde at blinke med grøn lampe (øverste højre hjørne). Samtidig vil den lille grønne lampe på topprintet begynde at lyse konstant. Denne lampe fortæller, at 5V forsyningen er i orden. Hvis FA-7 er bestilt med driver til den evt. tilsluttede serielle måler, så kan kommunikation mellem FA-7 og den serielle måler kontrolleres ved at trykke på FA- 7 s tast. Når FA-7 har accepteret tastetrykket (1,5s varighed), så slukkes den grønne lampe, mens FA-7 henter data serielt i måleren. Når måleraftastningen er færdig, så begynder den grønne lampe igen at blinke 1 gang pr. s. Hvis måleraftasningen ikke lykkedes, så lyser den røde lampe i 3s for at fortælle, at fejlsøgning bør foretages. Man behøver derfor ikke kommunikation fra hovedstation til FA-7 for at kontrollere kommunikationen mellem FA-7 og en evt. tilsluttet seriel måler. Selve Ethernet kommunikationen mellem hovedstation og FA-7, kontrolleres ved at aktivere kommunikation via hovedstationens funktioner. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 21

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007 F A - 9 GSM baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-9, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med

Læs mere

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 RF-5 Med pulsudgang (Fra firmware version 3.15, januar 2013) (Hardware release 3) Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 1 RF-5, Kort og

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2015.08.02 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde netværk Beskrivelse: RF-6 er en fjernaflæsningsenhed med

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox

CT 2000 Prox. Installationsmanual TOP BORELÆRE. CT 2000 Prox BUND. MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm KABEL. Prox Ø5,5 mm bor Mur Plug Ø2,9 x 25 mm TOP Ø5,5 mm BORELÆRE MEKANISK KONTAKT Ø10/Ø6 mm Bemærk, at støbningen evt. kan give mindre variationer, så kontrollér kablets placering før De borer kabelhullet! Installationsmanual

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til Interface fra Assa Abloy Aperio til UniLock Projekt PRJ173 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse låse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990

BAS 920 Hardware Manual Version 1.17. BA Systems Petershvilevej 1, DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk +45 6996 0990 BAS 920 Hardware Manual Version 1.17 Stik og forbindelser... 3 Størrelse og mål... 7 Power... 7 Moduler... 7 COM modul... 8 COMM modul... 9 RS232... 10 Ethernet... 10 USB Device... 10 USB Host... 10 Lysdioder...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere