F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F A 7. Internet baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. Feb. 2007"

Transkript

1 F A 7 MRK.2 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb (Installationsvejledning rev. april 2011) 1

2 FA-7, Kort og godt. Datalogger med Integreret Ethernet. FA-7 er CB Svendsen nyeste fjernaflæsningsenhed, beregnet til aflæsning og logning af data fra varme-, el-, vand- og gasmålere. Den nye FA-7 indeholder topmoderne Ethernet teknologi, der bl.a. understøtter TCP/IP protokol via 10/100 Mbit/s, Intranet/Internet med fast IP-adresse eller via dynamisk tildeling via DHCP server. FA-7 leverer informationer, når du har brug for det uden reelle begrænsninger hvilket bl.a. skaber mulighed for permanent alarmovervågning på målte værdier. Mulighederne afhænger af den centrale IT-løsnings funktioner og virkemåde. Også sikkerhedsmæssigt er den nye FA-7 i top. Foruden FAprotokollens høje sikkerhedsniveau er der også en række sikkerhedslåse på IP-niveau, der bl.a. kan låse FA-7 til kun at acceptere tilgang fra fast defineret IP-adresse. FA-7 tilbyder datalogning i op til 12 ringbuffere og Safeload, der muliggør sikker download af ny firmware uafhængig af afbrydelser af kommunikation og strømsvigt. Beskrivelse: FA-7 er en komplet enhed, der indeholder et Ethernet netværksmodul, datalogger, fleksibel måler interface (bl.a. M-BUS), 3 stk. S01- pulsindgange og strømforsyning. Datalogning sker under respekt af EDIEL-standard med mærkning af data m.m. (påkrævet i forbindelse med afregning i relation til afreguleret el- og gasforsyning). Logning af serielle data og pulser kan frit blandes. Hovedstations software: FA-7 understøttes allerede af flere 3. parts software huse f.eks. DFF- EDB, HFR-gruppen og Energidata. Her ses et lille udsnit af de målere, som FA-7 kan kommunikere serielt med og logge serielle data fra! rev Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes. 2

3 FA-7 Produkt information 3

4 CB Svendsen A/S Feb Beskrivelse: Produktinformation FA-7: Fjernaflæsning via internet/intranet. FA-7 er en fjernaflæsningsenhed, beregnet til fjernaflæsning af varme, el, gas og vand via Internettet eller / og Intranet. FA-7 er en enhed bestående af en dataopsamlingsdel og en kommunikationsdel. Ved hjælp af det serielle interface og/eller pulsindgange opsamler FA-7 data, for senere at kunne aflevere dem igen via det indbyggede Ethernet kommunikationsmodul. FA-7 overvåger ydermere målerens funktionsduelighed og forbruget ved hjælp af alarmgrænser og - såfremt måleren har egen fejlerkendelse - målerens egen fejlkode. FA-7 tilbyder endvidere muligheder for udvidet databehandling, idet FA-7 kan udføre datalogning på såvel pulsindgange som det serielle interface. Databehandling for serielle data: FA-7 aftaster måleren serielt op til 96 gange i døgnet (programmerbart) og kontrollerer de modtagne tal. For energimålere kan der indlægges alarmgrænser for frem- og returtemperatur, samt for døgnforbrug af varme og vand. Hvis der registreres fejl eller alarmgrænse overskridelse, kan dette blive meddelt hovedstationen ved hjælp af en ekstraordinær kommunikation (programmerbart) såfremt den centrale IT-løsning understøtte dette. FA-7 gemmer ekstraordinært en seriel måleraflæsning ved midnat den første i hver måned, således at ens afregningstidspunkter kan opnås. Databehandling for pulsindgange: FA-7 er, udover den serielle indgang, udstyret med 3 pulsindgange - efter S01 normen - beregnet for målere med pulsudgange af typen S01, relæ eller optokobler. Mindste pulsbredde er 24 ms og max. pulsfrekvens er 18 pulser pr. sekund. Hver pulsindgang har sin egen pulstæller på 8 cifre og der rulles rundt på Evt. pulsfaktor indlægges i hovedstationen. I tilfælde af strømsvigt lagres tællerstandene i EEPROM, hvis indhold ikke berøres af strømsvigt. Datalogning, Pulser: FA-7 kan udføre datalogning af pulstællerstandene med et, fra hovedstationen, programmerbart interval fra 1 minut til 240 min. FA-7 kan også udføre datalogning af pulstællerstandene med interval fra 1s til 15s. 4

5 Datalogning, Serielle data: FA-7 kan udføre datalogning af udvalgte emner fra det serielle telegram fra måler, f.eks. energi og temperaturer fra varmeenergimålere. Anbefalet interval mellem logning er fra 15 minutter til 240 minutter. FA-7 kan ikke udføre kommunikation via Ethernet samtidig med at data indhentes serielt, hvorfor der skal være tid mellem logninger til at aflevere data. Hvis man vil acceptere, at der ikke indhentes nye serielle data, mens der data kommunikeres til det centrale IT system, kan interval mellem log sættes ned til 2 minutter for serielle data. Mange serielle målere ikke er specielt hurtige til at svare, når de bliver spurgt om at aflevere serielle data. Derfor begynder Fa-7 - som hovedregel 60s før nominelt lognings tidspunkt at spørge efter serielle data fra måleren kun på denne måde er der tid nok til evt. genforsøg i kommunikationen mellem FA-7 og den serielle måler. Årsagen til mange måleres lidt langsomme svarvillighed ligger formentlig i øget krav til levetid af batteri i måleren. FA-7 logger på nominelt tidspunkt for logning serielle data, hvis de er tilstede ellers logges 0 (nul) ind i FIFO-bufferne. Datalogning, Kapacitet: FA-7 kan udføre datalogning i et, fra hovedstationen, programmerbart antal data ringbuffere i intervallet fra 1 til 12, hvori der lagres efter FIFO-princippet. Udover ringbuffere til data er der altid en ringbuffer, der logger tid for hvert log (måned, dato, time og minut) foruden evt. mærkning af data (EDIEL). Antal pladser til rådighed i hver ringbuffer afhænger af antal data ringbuffere: Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn (v. timelog) Antal ringbuffere Antal pladser pr. ringbuffer Antal døgn (v. timelog) Fra hovedstationen programmeres FA-7 via parameter opsætning til hvilke egenskaber, der skal logges og til hvilke ringbuffere. Logning af pulser og serielle data kan frit blandes! Logdata lagres i batteri-sikret RAM, således at strømsvigt af en samlet varighed mindre end 360 dage over 8 år ikke medfører tab af data. Kommunikationsbeskrivelse: Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP-enhed som FA-7 og en central placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adresse ud til FA-7 (Dvs. IP-adressen lægges ind i hovedstationen) eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA- 7 evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-7). De forskellige IT-løsninger, der understøtter FA-7, benytter forskellige IT strategier og FA-7 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk v.hj.a. et lille konfigureringsprogram og en tilhørende vejledning, der leveres af IT-leverandøren. Kontakt derfor deres IT leverandør før montage af FA-7. 5

6 "Dial-back": FA-7 understøtter også "Dial-back"-princippet, der er baseret på, at FA-7 selv tager initiativ til overførelse af data. Initiativet kan skyldes tid for rutinekommunikation, alarmerkendelse eller tastetryk. FA-7 programmeres til at udføre rutinekommunikation enten fast rutine hver time, døgn, uge, måned, kvartal eller frit defineret. Interval mellem rutinekommunikation kan ændres fra hovedstationen med virkning fra første efterfølgende kommunikation. For at sikre imod at flere FA-7 kommunikerer hjem på samme tidspunkt, er alle FA-7 udstyret med særlig software: FA-7 vælger at forsinke kommunikationen et tilfældigt antal minutter indenfor et tidsvindue, der er programmerbart via hovedstationen. FA-7 understøtter også dial-back på absolut tid, hvor det er hovedstationen, der vælger det tidspunkt, incl. dato og måned, hvor FA-7 skal tage initiativ til kommunikation. Da det er mest normalt at lade hovedstationen tage initiativ til kommunikation, er det ikke alle hovedstationer (IT-løsninger), der understøtter kommunikation med FA-7 på initiativ fra FA-7. Varighed: Nedenstående er orienterede og vil være afhængig af bredbåndsforbindelsens reelle hastighed: En typisk datahjemsendelse inkl. etablering af forbindelse vil vare fra 5 sekunder og op til 5 minutter, såfremt det er nødvendigt at overføre alle loggede værdier (den samlede logger hukommelse). Hovedstationen erkender selv, hvor mange logdata det er nødvendigt at overføre og styrer kommunikationen herefter. Sekundtæller: FA-7 tæller anvendt kommunikationstid op i en sekundtæller som ekstra kontrolmulighed. Protokol: Grundlæggende er det den gennemprøvede FA-protokol, der pakkes ind i TCP/IP protokollen, der fungerer som protokol transportlag. Herved opnås ekstrem høj grad af sikkerhed for at data overføres og overføres korrekt og uden andre kan læse med. Selve FA-protokollen er en fuld tovejs, kommando orienteret ACK/NAK protokol med BCCchecksum, format- og værdivalidering. Der anvendes kryptocerede passwords på flere niveauer. Protokollen skaber mulighed for udstrakt parameter programmerings muligheder, hvor parameter opsætning vælges via menuer på hovedstationen og indlægges i FA-7 via kommunikation over Internet og Intranet. Ny Software: FA-7 tilbyder en unik download facilitet Safeload, der muliggør download af ny firmware uagtet evt. afbrydelse af elnetforsyningen eller GSM forbindelse. I forbindelse med datakommunikationen uagtet årsag og initiativ til kommunikation har hovedstationen mulighed for at overføre (downloade) ny software til FA-7. Efter kommunikationen er afsluttet vil FA-7 genstarte på basis af den nye software og dermed f.eks. understøtte nye faciliteter, der end ikke var tænkt på ved levering. 6

7 Signallamper: En grøn og en rød lysdiode til ekstern visning af driftstilstande Tast: Én tast for aktivering af måleraftastning og evt. kommunikation. Strømforsyning: 230 VAC +-5%, 50 Hz. max. 25 ma (Option 24V DC kontakt evt. CB Svendsen A/S). Effektforbrug: Max. 6 W, typisk 3 W. Strømsvigt: FA-7 er udstyret med en særlig integreret kreds, der indeholder et litium batteri, urkreds og 32 Kbyte RAM, hvori bl.a. logdata lagres. I tilfældes af strømsvigt vil FA-7 stoppe sin almindelige drift. Inden dette sker, vil det batteridrevne ur blive opdateret med FA-7's driftsur. Under strømsvigtet vil logdata blive bevaret i den batteridrevne RAM og den sidste månedsaflæsning, indhentet via den serielle port, vil blive bevaret i EEPROM. Når strømmen vender tilbage, vil FA-7 genoptage normal drift uden urfejl, idet FA-7's driftsur opdateres af det batteridrevne ur. Loggede værdier bliver genereret og mærket med "strømsvigt" jf. EDIEL. Såfremt strømsvigtet ønskes rapporteret straks, kan FA-7 programmeres til at tage initiativ til kommunikation med hovedstationen, efter at elnettet er normaliseret. Under alle omstændigheder vil FA-7 meddele hovedstationen ved første lejlighed, at der har været et strømsvigt. I forbindelse med denne type kommunikation anvendes random forsinkelse, der sikrer imod overbelastning af hovedstationen. I øvrigt registrerer FA-7 både tid for sidste elnet udfald og elnet indkobling, foruden samlet antal elnet udfald og samlet udfaldstid i minutter. Den særlige integrerede kreds, der indeholder ur, batteri og RAM er placeret i en sokkel, hvorfor udskiftning på stedet er mulig. 7

8 Urfunktion: Fuld real time urfunktion med år, måned, dato, dagstype, time, minut, sekund, skudår, samt sommer/vintertid. FA-7's driftsur anvender enten elnettets 50 Hz. eller et udmålt krystal som reference (Vælges via parameter opsætning fra hovedstationen). Typisk nøjagtighed af udmålt krystal er bedre end 1 sekund pr. døgn Under strømsvigt anvendes den batteridrevne urkreds med typisk nøjagtighed bedre end 2 sekunder pr. døgn. FA-7's ur stilles i øvrigt i forbindelse med kommunikation med hovedstationen. Normer/CE: Safety: EN60950 Emission: EN Immunity: EN Temperaturområde: 0 til 45. Relativ fugtighed: 15 til 95% (ikke kondenserende) Tæthedsklasse: IP44 Dimensioner: Vægt: 105*180*50 mm (B*H*D) ex. antenne. Husk: +30 mm frigang til kabelindføringen. Max 0,55 kg Generelt: FA-7 er en slagkraftig fjernaflæsnings- og databehandlingsenhed, der i kraft af sin store kapacitet (bl.a. 32Kbyte RAM og 24 Kbyte EEPROM) og fleksible softwarestruktur (bl.a. mulighed for download af ny software via Ethernet), sætter ny standard for Ethernet baseret fjernaflæsningsenheder. FA-7 tilfredsstiller dagens krav til pris/funktionalitet og kan funktionsudvides via ny software til at møde fremtidens krav. FA-7 skaber mulighed for at fjernaflæse og datalogge op til 4 målere, f.eks. varmeenergimåleren via seriel kommunikation samt el-, vand- og gasmålere via pulser. 8

9 Særlige løsninger: Optisk aftaster: Til højre vises en løsning, hvor FA-9(GSM) til "målekuffert" brug er udstyret med optisk aftaster for nem og hurtig optisk tilkobling til Kamstrups varmeenergimålere type MULTICAL III og 66C. Herved opnås seriel dataforbindelse og logning uden brug af skruetrækker! Den optiske aftaster kan også bruges til FA-7 CTS-Boks: Når fjernaflæsere monteres hos mellem og storforbrugere, så er det ikke usædvanligt, at der på stedet allerede er et CTS-anlæg, der benytter signalerne (typisk pulser) fra målerne. Da stor set alle målere ikke er udstyret med dobbelt udtag, så er der behov for en ekstern boks, der kan dublere målernes signaler således at både forsyningsselskabets fjernaflæser og CTS anlægget får adgang til målernes signaler. Her vises FA-Systemets CTS-Boks, der dels dublerer op til 3 måleres pulsudgange (S01) til 3 pulsudgange til FA-7 og til 3 pulsudgange til CTS og dels dublerer en M-bus udgang (seriel kommunikations port fra en varme/ gas/elmåler) til både FA-7 og CTS-anlæg. Igen et eksempel på et behov erkendt udfra den virkelige verden som er løst i samarbejde mellem CB Svendsen A/S og vores kunder. Kontakt CB Svendsen A/S med henblik på løsning af Deres specielle opgaver. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 9

10 Aktuelle drivere til serielle målere på det danske marked til FA-7: Siemens (Landis&Gyr): 1. WSC med sidste version af PT-udgang. 2. WSD med add-on modul type PT. 3. WSD med add-on modul type M-bus Version III. 4. WSF via M-bus modul monteret internt i måler. Landis+Gyr (Siemens): 1. 2WR3 strømsløjfe via klemme direkte på måler. 2. 2WR4 via M-bus modul monteret internt i måler 3. 2WR5 via M-bus modul monteret internt i måler Kamstrup (Grundfos): 1. Alle typer EM-målere via EM-LOK tilslutningskit. Kamstrup (Kamstrup): 1. Multical II via data modul monteret internt i måler. 2. Multical III via data modul monteret internt i måler. 3. Kamstrup 66CDE inkl. trykmåling via data modul monteret internt i måler. 4. Multical 401 via data modul monteret internt i måler. 5. Multical Compact via data modul monteret internt i måler. 6. Multical 601 via data modul monteret internt i måler + kompabilitetsmodul. 7. Multigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. 8. Unigas (TZ og PTZ) via data modul monteret internt i måler. 9. Unigas II via data modul monteret internt i måler. 10. Multical III og 66C via M-bus modul monteret internt i måler. Neve Varmecontrol: Målere af type 920X via Neve tilslutningskit Brunata HG: 1. HG754 via M-bus modul monteret internt i måler. 2. HGR via M-bus modul monteret internt i måler. 3. HGP via M-bus modul monteret internt i måler. 4. HGS via M-bus modul monteret internt i måler. 5. HGQ via M-bus modul monteret internt i måler. Clorius: 1. QEC via M-bus modul monteret internt i måler. 2. EPD via M-bus modul monteret internt i måler. Flonidan: 1. DC22 Gas korrektor. Der skal monteres et interface print i FA Gallus + Uniflo. Hydrometer(Danfoss): Infocal 5 via data modul monteret internt i måler. AquaMetro: AqualMetro med M-bus modul. Før FA-7 kan kommunikere serielt med en måler, skal FA-7 kunne tale målerens "sprog". FA- 7 anvender til dette formål en "driver". En "driver" er et stykke software, der håndterer den funktion at spørge måleren om data, validere data, når de modtages og derefter oversætter de modtagne data til standard FA-format. Listen med driver vokser løbende. Kontakt venligst CB Svendsen A/S, hvis ovenstående ikke dækker Deres målere. 10

11 Optisk aftaster Produkt information 11

12 Produkt information for optisk aftaster: FA-9 med optisk aftaster Aftaster dækker kun ét ciffer Aftaster type BK-G4/10 (Her vist type IGA) (ledning er nu i midten) (Kun ca. 40x28x18) Funktion: Den optiske aftaster afgiver en puls for hver gang "0" på gasmåleren passerer aftasteren infrarøde detektor. Aftasteren udnytter, at sølvmærkaten placeret på "0" på mindst betydende ciffer kan fungere som reflektor. Kun målere med en sådanne sølvmærkat kan forventes at fungere sammen med aftasteren. Aftasteren er opbygget med moduleret infrarød sende/modtagerkredsløb og høj sendeeffekt for maksimal undertrykkelse af falsk lys. Endvidere er der intern stabilisering af spændingsforsyning, således at ureguleret jævnspænding kan anvendes til forsyning. Aftasteren er CE-mærket jf. nedenstående normer til brug både i husholdning og industri. Produktet er IKKE EEX-godkendt og må derfor IKKE bruges i EEX klassificerede omgivelser. Placering/montage: Afrens plastlåget over målerens tælleværk med f.eks. husholdningssprit. Låget skal være rent, tørt og affedtet for optimal vedhæftning, Hvis IGA: Placer aftasteren helt op i øverste højre hjørne af målerens klare plastramme (jf. ovenstående fotos). Hvis BK-G4T/G10: Placer aftaster helt nederst til højre. Fastholdelse sker via den dobbelt klæbede tape på bagsiden af aftasteren husk af fjerne dækfolien på tapen, før montage. Tilslut: Tilslutning i FA-6/7/9: Brun: Forsyning (12 30 VDC) Pulsindgang + (klemme: 3, 5 eller 7) Grøn: Puls udgang (PNP, max. 50mA) Pulsindgang (klemme: 4, 6 eller 8) Hvid: GND Klemme 9 Pulsudgangen følger tidsmæssigt det mekaniske tælleværk. Dvs. at så længe "0" er fremme og detekteres, vil aftasterens pulsudgang være lukket for strømgennemgang. Aftasterens strømforbrug er mindre end 15 ma + strømmen i pulsudgang. Standard kabellængde er 3 m. Lysdiode: Der findes en lysdiode inde i kasse: Lysdiode ON: Ingen refleksion Udgang ON (strøm gennemgang) Lysdiode OFF: Refleksion Udgang OFF Andre specifikationer: Temperatur/fugtighed område : Fra 20 til +45 og fra 15% til 95% ikke kondenserede. Max. Pulshyppighed : Max 18 pulser/s med mindste pulsbredde = 24 ms. CE-mærkning jf. normer : EN og 2 (Emission). EN og 2 (Immunity) Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes Rev

13 AP-9 Produkt information 13

14 Produkt information og installationsvejledning for AP-9: Funktion: AP-9 konverterer op til 3 analoge signaler (PT-100 eller 0-20 ma eller 4-20mA eller 0-10V) til pulser (S01). AP-9 anvendes typisk sammen med datalogger type FA-7 eller FA-9, som netop har 3 pulsindgange. Herved skabes mulighed for datalogning på div. standard industri følere parallelt med seriel datalogning af f.eks. fjernvarmemåler. AP-9 konverter et analog signal (0-100%) til en pulsfrekvens (0,4452 til 5hz) efter følgende metode: En puls er altid 50mS lang og der er altid en fast mindste pause på 150mS. For hver trin på 10 bits konverteren (1023 trin), den målte værdi er mindre end 100% forlænges pause mellem pauser med 2mS. Dvs. analog signal = 100% én puls hver 0,2s og analog signal = 0 % én puls hver (200mS+2x1023mS) = 2,246s. Tilslutning og valg af analog signal: Analoge signaler tilsluttes via klemrækken (1-9) nederst til venstre i AP-9, idet klemme 1-3 er indgang 1, klemme 4-6 er indgang 2 og klemme 7-9 er indgang 3. Lige over klemmerne for hver indgang er placeret 4 jumpere. Hvis alle 4 jumpere er i position "PTC", så er det 3-wire PT100 følere, der kan tilsluttes klemme 1 (retur), klemme 2 (sense) og 3(source). Hvis alle 4 jumpere er i position "AIN", så er det 0(4)-20 ma eller 0-10V signaler, der kan tilsluttes. Hvis AP-9 IKKE skal levere strøm i sløjfe, anvendes klemme 2(sense) og klemme 3 (Gnd=0V),. Hvis AP-9 skal levere strøm i sløjfe, anvendes klemme 1(Supply=+18V) og klemme 2(Sense), Tilslutning af pulsudgange: Tilslutning til pulsudgange sker via klemrækken i øverste venstre hjørne, idet klemme 1-2 er udgang 1, 3-4 er udgang 2 og 5-6 er udgang 3. Første klemme er minus og anden klemme er plus. Pulsudgangene følger S01 normen og er galvanisk adskilt via optokoblere. Tilslutning af 230Vac: AP-9 er beregnet til 230 VAC (+-10%). AP-9 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! AP-9 indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til AP-9, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnet forsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PG-forskruningen. Lysdiode indikation: Grøn lysdiode : 5V Gul lysdiode : 18V Én rød lysdiode pr. udgang : Ét blink pr. puls. Specielle funktioner: Stikket mærket J16 er beregnet for tilslutning af PC/FA RS232 kabel for udlæsning af analoge indgange via terminal program på PC (9600,N,8,1). Udlæsning aktiveres via jumper på J12 søjle 1. Stikket J20 er alene til programmering af AP-9. Jumper på J12 søjle 2 forlænger mindste pause mellem pauser fra 150mS til 1904mS. Jumper på J12 søjle 3 er alene til test formål. Bemærk: Sluk ALTID strømmen til AP-9, før jumpere flyttes! Andre specifikationer: Temperatur/fugtighed område CE-mærkning jf. normer Fysisk udformning : Fra 10 til +45 og fra 15% til 95% ikke kondenserede. : EN og 2 (Emission). EN og 2 (Immunity) : AP-9 sidder i samme type kasse som FA-7/9. Se samme. Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes Rev

15 Installationsvejledning FA-7 15

16 CB Svendsen A/S Apr Installationsvejledning FA-7: Fjernaflæsningsenheden FA-7 installeres ved at følge denne vejledning punkt for punkt: 1. TCP/IP opsætning af FA-7. Der er grundlæggende to metoder for etablering af forbindelse mellem en IP-enhed som FA-7 og en central placeret server som f.eks. en fjernaflæsningshovedstation. Enten tager hovedstationen initiativ til datakommunikation og skal så kende IP-adresse ud til FA-7 (Dvs. IP-adressen lægges ind i hovedstationen) eller også etableres forbindelsen på initiativ fra FA-7 evt. som en permanent virtuel forbindelse (dvs. hovedstationens IP-adresse skal lægges ind i FA-7). De forskellige IT-løsninger, der understøtter FA-7, benytter forskellige IT strategier og FA-7 skal derfor sættes forskelligt op. Dette sker typisk v.hj.a. et lille konfigureringsprogram og en tilhørende vejledning, der leveres af IT-leverandøren. Kontakt derfor deres IT leverandør før montage af FA FA-7's fysiske placering. FA-7 placeres typisk ved siden af en af de målere, som FA-7 skal fjernaflæse. Af hensyn til FA-7's tast og de 2 signal lamper, er det mest hensigtsmæssigt at FA-7 er placeret lodret mod væg med knap og signallamper i øjenhøjde, f.eks. 1,6 meter over gulvet. 3. Vægmontage af FA-7. FA-7 er beregnet for vægmontage ved hjælp af 3 selvskærende skruer (BN615: 3.5x30) med evt. rawplugs (HFC365: Ø6). Såfremt rawplugs skal anvendes: Placér FA-7 uden låg mod væg og marker boreposition på væg. Bor derefter de tre huller (Ø6, 40 mm dybt) og fastgør herefter FA-7 til væg. 4. Installation af pulsindgange. FA-7 er udstyret med 3 stk. pulsindgange beregnet for pulssignal fra potentialefri kontakt (relæ), S01 eller optokobler. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. De tre pulsindganges tilslutnings klemmer er nr. 3+4, 5+6, 7+8. Se tegning. Obs. klemme 1 og 2 anvendes IKKE i FA-7. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 16

17 5. Tilslutning af serielle målere. Serielle målere tilsluttes FA-7 ved hjælp af tilslutningsklemmer 9-12 i FA-7. Se i målerens installationsvejledning mht. hvorledes måleren tilsluttes. Anvendt kabel skal have en ydre diameter på 4,5 mm +- 0,5 mm af hensyn til optimal trækaflastning. Da der ikke findes en fælles standard for, hvorledes målere skal tilsluttes vises efterfølgende et tilslutningsdiagram for de fleste typer af målere, som FA-7 kan interface: Bemærk: FA-7 skal bestilles til den serielle målertype, som FA-7 skal interface serielt. FA-7 har kun én målerdriver indkodet. Nogle målerdrivere dækker dog flere målere f.eks. håndterer Grundfos driveren alle Grundfos EM målere og KMX driveren håndterer Kamstrup Multical Compact, III, M66C, 401 og 601 med kompatibilitets modul. Da software i FA-7 kan opdateres via kommunikation over Ethernet, kan også målerdriveren i FA-7 skiftes via datakommunikation over Internettet/Intranet og selvfølgelig hos CB Svendsen A/S. Aktuelle målerdrivere og liste herover leveres separat typisk via . Obs: Deaktivering af kommunikation med serielle målere. Umiddelbart for neden til højre for Ethernet tilslutningen sidder 6 stikben i 2 lodrette søjle med 3 i hver søjle. På de øverste 2 stikben sidder en sort "jumper". Den kan enten slutte forbindelse mellem de 2 stikben eller sidde "parkeret" på et af benene. Normalt vil en FA-7 ca. 2-3 min. efter power-up begynde at lede efter en seriel måler af den/de typer, som svarer til ilagt målerdriver. Dette medfører, at grøn lampe slukker, mens FA-7 leder efter seriel måler og hvis en seriel måler ikke findes vil rød lampe efterfølgende lave et rød 3s blink. Denne procedure vil på de fleste serielle målertyper blive gentage 2 gange yderligere (genforsøg). Dette (grøn/rød lampes opførelse) forvirrer montører, der kun anvender pulsbaserede målere og ikke anvender seriel forbindelse til måler. Derfor leveres FA-7 til kunder, der forventes primært at bruge pulsbaserede målere med ovennævnte jumper monteret, således at forbindelse etableres mellem stikben. En monteret jumper fortæller FA-7, at den IKKE skal lede efter en seriel måler. FA-7 vil heller ikke på tastetryk lede efter en seriel måler, når jumperen er monteret. Jumperen kan kun midlertidigt "overskrives" fra en hovedstation, men et strømsvigt vil genindlæse jumperstillingen. Derfor SKAL jumperen fjernes (eller parkeres på ét ben) i forbindelse med tilslutning til seriel måler. Kontroller altid jumperen i forbindelse med fejlsøgning, der omfatter seriel måler. Grundfos EM: (med EM-LOK) 17

18 Siemens 2WR3: Landis&Gyr WSC + WSD med PT-modul: Kamstrup Multical II og III: (med databund ) 18

19 Kamstrup Multical 66C, 401, compact og 601: (med databund ) Alle disse Multical tilsluttes på samme måde som Multical III (se forrige side) MEN der SKAL forbindes en 6,5 kohms modstand (+-10%) mellem GND og DATA. Denne modstand kan monteres i klemrækken i Multical 66C eller i FA-7 s klemrække mellem klemme 10 og 12. Årsagen til modstanden er en hardware ændring i disse Multical i forhold til Multical III. OBS: Multical 601 skal have et kompabilitetsmodul fra Kamstrup isat, før Multical 601 anvender samme protokol som de andre nævnte Multical via databunden. Neve Varmekontrol: Anvend et styk: Montagekit mellem FA-7 og energimåler 920X. Montagekittet indeholder stik, tilslutningstegning mm. Tilslutning af nedenstående målere med M-bus: AquaMetro : AquaMetro med M-bus. Clorius : EPD og QEC. L&G : WSD og WSF. Brunata HG : HGR, HGP, HGQ og HG754. Kamstrup : Multical III med M-bus og Multical M66C med M-bus (Det er billigere at anvende databund til Multical end M-bus) Obs: Siemens 2WR4 og 2WR5 med M-bus modul. OG Multical 601/801 OG UH50 med G2 modul (G4 modul understøttes IKKE). Disse målere med M-bus modul skal have en "M-bus adaptor" monteret. Det er en lille sort "dims" med 3 ledninger, der skal forbindes på følgende måde: Rød ledning til FA-7 s klemme nr. 3 (=+P3). Grøn ledning til FA-7 s klemme nr. 11 (=T). Orange ledning til FA-7 s klemme nr. 12 (=V). De to ledere fra M-bus modulet i måleren tilsluttes til FA-7 s klemme nr. 10 og 12. (Polaritet af M-bus tilslutningen er uden betydning). 19

20 Multigas: Unigas: DC22: DC22 tilsluttes til FA-7 under anvendelse af et lille interface print "RS232 interface" Type: Intern til Dancontrol DC22. CBS produkt nr Dette interface print isættes FA-7's klemrække, således at printet 3 stikben går i klemme 9, 10 og 11. Klemme 12 må IKKE anvendes. Der følger ét 1,5m lang kabel med Interface printet. I dette kabels ende ene sidder et ministik, der isættes interface printet. Den korte løse røde ledning fra stikket sættes i klemme 3 i FA-7. Den anden ende af kablet tilsluttes DC22's klemrække på følgende vis: Grøn til DC22 s TXD. Brun til DC22 s RXD. Hvid til DC22 s GND. Husk at sætte DC22 til 1200 bit/s jf. Dancontrols vejledning for parameter opsætning. 20

21 6. Tilslutning af Ethernet: Der anvendes blot et standard Ethernet kabel (ikke krydset) med premonterede stik, der monteres i Ethernet hun-stikket, der sidder midt for på FA-7 s topprint direkte tilgængelig. Kabel føres ud gennem én af de 3 gummibøsninger i FA-7. Dette sker ved at klippe en rande for neden i den aftagelig gummibøsning, således at kabel kan trykkes ind i gummibøsningen uden at skulle demontere Ethernet stikket. 7. Tilslutning af 230 VAC: FA-7 leveres i en 230 VAC version. FA-7 må under ingen omstændigheder tilsluttes andre spændinger! FA-7 indeholder 2 klemmer for 230VAC, der er placeret nederst til højre. Der skal anvendes dobbelt isoleret ledning godkendt til 230Vac f.eks. 2x0,75 mm2. Den fase, der anvendes til FA-7, skal være sikret med 10A sikring eller mindre. Ledningen til elnet forsyning skal have en ydre diameter på 6 mm +-1 mm af hensyn til optimal trækaflastning og monteres via PGforskruningen. 8. Kontrol Efter afsluttet installation tændes for strømmen til FA-7 og FA-7 skal da begynde at blinke med grøn lampe (øverste højre hjørne). Samtidig vil den lille grønne lampe på topprintet begynde at lyse konstant. Denne lampe fortæller, at 5V forsyningen er i orden. Hvis FA-7 er bestilt med driver til den evt. tilsluttede serielle måler, så kan kommunikation mellem FA-7 og den serielle måler kontrolleres ved at trykke på FA- 7 s tast. Når FA-7 har accepteret tastetrykket (1,5s varighed), så slukkes den grønne lampe, mens FA-7 henter data serielt i måleren. Når måleraftastningen er færdig, så begynder den grønne lampe igen at blinke 1 gang pr. s. Hvis måleraftasningen ikke lykkedes, så lyser den røde lampe i 3s for at fortælle, at fejlsøgning bør foretages. Man behøver derfor ikke kommunikation fra hovedstation til FA-7 for at kontrollere kommunikationen mellem FA-7 og en evt. tilsluttet seriel måler. Selve Ethernet kommunikationen mellem hovedstation og FA-7, kontrolleres ved at aktivere kommunikation via hovedstationens funktioner. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 21

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007

F A - 9. 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning. GSM baseret fjernaflæsning. Feb. 2007 F A - 9 GSM baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produkt information 3. Installationsvejledning Feb. 2007 (Installationsvejledning rev. april 2011) 1 FA-9, Kort og godt. Anvendelse: Datalogger med

Læs mere

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 20. GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 20 GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448

Læs mere

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013

RF-5. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 RF-5 Med pulsudgang (Fra firmware version 3.15, januar 2013) (Hardware release 3) Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Både 230Vac og 24Vac) 18. Januar 2013 1 RF-5, Kort og

Læs mere

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18

FA - 27. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning. Internet baseret fjernaflæsning 2013.01.18 FA - 27 Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.01.18 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45) 4448 5286

Læs mere

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF-6. Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 2015.08.02. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2015.08.02 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde netværk Beskrivelse: RF-6 er en fjernaflæsningsenhed med

Læs mere

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17

FA - 40. Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 FA - 40 Flex GSM/GPRS/SMS baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2013.05.17 CB Svendsen A/S Kirke Værløsevej 22-24 DK-3500 Værløse Danmark Phone: (+45)

Læs mere

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5

CB Svendsen A/S PS 02-08-2015/ rev. 1.5 CB Svendsen A/S PS 0-0-0/ rev... Beskrivelse Installationsvejledning for. en er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at både datalogger og CTS-anlæg får

Læs mere

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes)

RF Trådløs fjernaflæsning. 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning. (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) RF-6 2017.02.17 Trådløs fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Installationsvejledning (Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes) 1 RF-6, Kort og godt. Fjernaflæsning via kortdistance radiokæde

Læs mere

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

FA- 47 2015.08.02. OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)! FA- 47 Flex Internet baseret fjernaflæsning 1. Kort og godt 2. Produktinformation 3. Installationsvejledning 2015.08.02 OBS: Nu også med option for Wireless M-Bus og fortrådet M-Bus udgang (Se side 20)!

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger.

Indholdsfortegnelse. Bilag 1. Udkast til Kravspecifikation Rammeaftale på Datalogger. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Minimumskrav (MK)... 2 2 Beskrivelse af datalogger MK... 2 2.1 Integration til systemet Energy-Key. MK... 2 2.2 Strømforbrug, batteri og lagring. MK... 2 2.3 Kommunikation.

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Installationsvejledning for CTS-Boks.

Installationsvejledning for CTS-Boks. CB Svendsen A/S THF/PS 14-08-2003/ rev. 1.1 Installationsvejledning for CTS-Boks. 1. Beskrivelse CTS Boksen er beregnet til kopiering af signaler fra el-, varme- og vandmålere til CTS anlæg, således at

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC

Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd Compact varmemåler HydroSonis USC SONIS Ultralyd varmemåler Anvendelse Ultralyd kompakt energimåler kan anvendes til måling af energiforbruget i opvarmnings anvendelse til faktureringsformål.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder

Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder Tilbagemeldingsbus S88 med besatmelder HSI-S88 og S88 moduler Skal modelbanen styres med et eller andet PC program, enten et Gør det selv system eller et prof program, som fx Windigipet, skal der installeres

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER

HYDRUS ULTRALYDSVANDMÅLER HYDRUS ANVENDELSE Ultralydsvandmåler til præcis registrering og udlæsning af forbrug på alle områder inden for vandforsyning. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år, under alle forhold 4 Robust målerhus med

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2

Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 Brunata ClickOnETJ + med radiotelegram version 1 og 2 varenr. 19-7930 A Ver. 1 varenr. 19-7931 A Ver. 2 varenr. 19-7932 A Ver. 1 (fugtbeskyttet) varenr. 19-7933 A Ver. 2 (fugtbeskyttet) Monteringsvejledning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4

1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 Indholdsfortegnelse 1 System oversigt.. 3 1.1 Enheder... 3 1.2 Prioritering af signaler... 4 2 Installation 5 2.1 Kontrol Enhed. 5 2.1.1 Tilslutning af forsyning... 5 2.1.2 Tilslutning af højttalere...

Læs mere