Lokalplan nr for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade Christiansfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 1.137 for boligområdet. Steenbjerg, Christiansfeld by. Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade 58 6070 Christiansfeld"

Transkript

1 Lokalplan nr for boligområdet Steenbjerg, Christiansfeld by Teknisk Afdeling, maj 2006 Lindegade Christiansfeld

2 I Indholdsfortegnelse Lokalplan nr Lokalplanens indhold... 3 Om lokalplaner... 3 Klager... 3 Indsigelse... 3 Planens baggrund og formål... 4 Redegørelse... 4 Lokalplanens område... 4 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 5 Regionplanen... 5 Naturfredning... 6 Kommuneplanen for Christiansfeld Kommune Tilladelse fra andre myndigheder... 7 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens retsvirkninger... 7 Lokalplanens bestemmelser Formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning Lednings- og tekniske anlæg Arkæologiske fund Jordforurening og affaldsdepoter Grundejerforening Ophævelse af tidligere planer og servitutter Retsvirkninger og dispensationer Vedtagelsespåtegning Kortbilag Matrikelkort med lokalplangrænse Illustrationsplan

3 Lokalplan nr For et område til boligformål i Christiansfeld by. Lokalplanens indhold Lokalplanen består af: En indledning, der forklarer hvad en lokalplan er, og hvilke procedurer der er for en lokalplans udarbejdelse, En redegørelse, der forklarer om planens baggrund, forudsætningerne for planen samt en beskrivelse af intentionerne med planen. Bestemmelser, der bestemmer hvordan lokalplanområdet må anvendes til anlæg og bebyggelse. Vedtagelsespåtegning, der dokumenterer, at planen er forelagt og vedtaget af byrådet. En udstykningsplan, der er et kortbilag, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse. Et matrikelkort, der afgrænser området i forhold til ejendomsskel. Om lokalplaner En lokalplan er en plan, der gør det muligt for byrådet at styre udviklingen i et område. Lokalplanen sikrer også, at offentligheden bliver hørt, før der sker større ændringer i et område. Når der er udarbejdet en lokalplan for et område, skal planens intentioner følges af borgerne, brugere og byråd indtil den evt. erstattes af en ny lokalplan med en ny lokalplanprocedure. Planloven bestemmer, at der skal vedtages en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en omfattende nedrivning sættes i gang, eller hvis et område skal overføres fra landzone til byzone. Det er formålet med lokalplaner at styre den fremtidige udvikling i et område og at give offentligheden og byrådet mulighed for at vurdere konkrete projekter i sammenhæng med planlægningen som helhed. Inden en lokalplan endeligt vedtages i byrådet, har alle mulighed for at komme med indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Før et lokalplanforslag kan vedtages af byrådet, skal det fremlægges for offentligheden i mindst 8 uger. Hvis der er kommet indsigelser, skal de vurderes i mindst 4 uger efter indsigelsesfristens (offentlighedsfasens) udløb før lokalplanen endeligt kan vedtages. Klager Den endelig lokalplan kan indklages til naturklagenævnet for retlige spørgsmål dvs hvis lovens krav til indhold og procedure ikke menes overholdt. Klager skal indsendes senest 4 uger efter planens offentliggørelse til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Indsigelse Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra 16. maj 2006 til den 24. juli 2006 Indsigelser, bemærkninger og ændrings-forslag til lokalplanforslaget skal indsendes skriftlig til: Christiansfeld Kommune Teknisk Afdeling Lindegade Christiansfeld senest den 24. juli 2006 kl Ekspeditionstider Mandag til fredag kl. 10,00 12,30 Torsdag tillige kl. 14,30 17,00 Byrådet kan vedtage en lokalplan, hvis man ønsker et projekt vurderet af offentligheden.

4 Planens baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at skabe mulighed for attraktivt beliggende boligområder til åben/lav boligbebyggelse. Lokalplanen er en del af en strukturplanlægning for et større område, der omfatter arealet mellem Allervej og Luneskoven. Området er en naturlig udvidelse af eksisterende boligområde Kampesmose. Redegørelse Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at muliggøre etablering af en attraktiv åben/lav boligbebyggelse, som udnytter områdets landskab og natur til at skabe en harmonisk helhed såvel i lokalplanområdet som i forhold til omgivelserne. Det er endvidere lokalplanens formål at skabe rammer for udvikling af et velfungerende boligmiljø, der tilgodeser en bred boligsammensætning. Endelig er det planens formål, at bebyggelsen indrettes med funktionelle og trafiksikre færdselsarealer samt spændende grønne fri- og opholdsarealer. Lokalplanens område Området omfatter ca. 11,6 ha og afgrænses mod vest af sti op mod eksisterende boligområde Kampesmose. Mod nord afgrænses området af Allervej. Mod syd ligger Luneskoven, et privat ejet skovareal på ca. 9,7 ha., og mod øst vil lokalplanområdet grænse op til åbne marker. Områdets nuværende anvendelse Lokalplanens område anvendes i dag som landbrugsjord og indeholder ingen eksisterende bebyggelse. Der er landbrugspligt på arealet. Lokalplanen forudsætter derfor, at landbrugspligten ophæves på ejendommen. Området mod Luneskoven Landskab Lokalplanområdet er stort set fladt med mindre fald mod sydøst. Der er flere levende hegn i området. Trafik Lokalplanområdet får adgangsvej mod nord til Allervej. Hensigten med lokalplanen Disponering Lokalplanen opdeler området i flere boliggrupper, der ligger som øer i en grøn flade. Boliggrupperne adskilles af mindre grønne rum, som udgør et forløb i bebyggelsen. De grønne rum forbinder de nuværende og fremtidige boliggrupper samt udgør en naturlig afslutning mod Luneskoven. Stierne i området har ligeledes et sammenhæng med de nuværende stiforbindelse til byen og andre grønne områder. Boligområdet er disponeret, så alle boliger får kontakt med gaden til den ene side og de fælles grønne friarealer til den anden. Anvendelse Området skal anvendes til boligområde i åben/lav bebyggelse.

5 Der er dog mulighed for at udøve visse former for liberalt erhverv, der normalt kan foregå på bopælen, uden af karakteren af bolig ændres. Dette er dog kun forbeholdt ejeren af ejendommen. Herudover kan der ikke udøves anden form for erhverv eller detailhandel i området. Lokalplanen overfører området fra landzone til byzone. Bebyggelsen karakter Bebyggelsen kommer til at bestå af fritliggende enfamiliehuse. For at sikre, at bebyggelsen får en åben karakter, er den maksimale bebyggelses-procent fastsat til 25 for den enkelte ejendom. Bebyggelsen kan højst opføres med en etage med udnyttet tagetage og må max. have en højde af 8,5 meter. Med lokalplanens bestemmelser om, hvilke materialer og farver som kan anvendes, tilstræbes det, at der skabes et harmonisk helhedspræg i lokalplanområdet. Dog åbnes der mulighed for en hvis forskellighed i det arkitektoniske valg, således der skabes et boligområde med alternative muligheder. giver plads for langsom-kørende motorkøretøjer og cykler. Der etableres stier gennem området samt syd for området. Disse tilsluttes eksisterende stisystem, der forbinder boligområderne og bymidten samt idrætsanlægget nord for Allervej. Terrænforhold Det tilstræbes, at områdets naturlige terræn opretholdes. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at der kun må foretages mindre reguleringer af det naturlige terræn. Beplantning og friarealer De grønne arealer skal beplantes med enkeltstående, løvfældende træer og tilsås med græs eller blomstergræs. Områderne må ikke bebygges, men skal indrettes med legeredskaber, bænke, bålpladser samt enkelte åbne pavilloner og lignede, der naturligt kan indgå i arealerne funktion som legeog opholdsområde. Langs Allervej mod nord er der etableret et støjvold ligesom der vil blive udlagt en grøn zone, som skal sikre, at støjbelastningen af boligområdet ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Lokalplanens forhold til anden planlægning Planloven Lokalplanen ligger uden for kystnærheds-zonen. Lokalplanen åbner ikke mulighed for etablering af detailhandel. Området set fra sydvest Vej- og stiforhold Området får tilkørselsforhold fra Allervej. Via en boligvej fordeles trafikken til tre boliggrupper. Boligvejene skal udgøre en venlig og i mødekommende ankomst til området og udformes efter færdselslovens bestemmelser om lege-og opholdsgader, hvor fodgængere og legende børn Regionplanen Lokalplanen er i overensstemmelse me Regionplan , Sønderjyllands Amt. Heri fastlægges bla.: at områder, der udlægges til støjfølsom anvendelse (bla. boliger) skal placeres, så trafikstøj fra eksisterende og planlagte veje ikke overstiger 55 db(a), at i lokalplaner for byområder, der grænser op til det åbne land, bør der af hensyn til landskabelige interesser fastlægges bestemmelser om afskærmende beplantning.

6 Naturfredning Området grænser op til en sammenhængende en eksisterende skov, hvor der er en skovbyggelinie på 300 meter. Der skal ansøges om nedlæggelse af skovbyggelinien ved Sønderjyllands Amt. Kommuneplanen for Christiansfeld Kommune Lokalplanens område er omfattet af kommuneplanens rammedel B.1.2. Heri udlægges området til boliger i åben/lav og tæt/lav bebyggelse med en bebyggelsestæthed på højst 25 %. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Strukturplanen I strukturplanen fra 1997 er området disponeret til boliggrupper, veje, stier samt grønne områder. Lokalplanområdet er således 2. etape af strukturplanen, dog med visse ændringer i forhold til den oprindelige plan.

7 Miljø Ifølge Regionplanen for Sønderjyllands Amt må nye boligområder ikke påvirkes med trafikstøj, der overstiger 55 db(a). Boligbebyggelsen er derfor placeret således, at dette støjkrav opfyldes i forhold til trafik-støj fra Allervej. Der er ligeledes etableret støjvold langs Allervej for at imødekomme støjgener fra vejen. Forsyning Varme: Området varmeforsynes fra Christiansfeld Fjernvarmeværk amba. Bygningers varmeforsyning skal ske ved vandbårne anlæg. El: Området elforsynings fra Energi Danmark, ESS,. Spildevand: Området tilsluttes den kommunale kloakforsyning efter gældende Spildevandsplan. Vandforsyning: Området vandforsynes fra Christiansfeld Vandværk Renovation: Området er omfattet af offentlig renovation i henhold til gældende Affaldsregulativ. Fællesantenne: Der skal etableres fællesantenne for området. Der kan evt. indgås aftale med eksisterende fællesantenne Christiansfeld Net, som forsyner områderne vest for arealet. Tilladelse fra andre myndigheder Der må uanset lokalplanens bestemmelser ikke foretages ændringer i eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse fra Jordbrugskommissionen til ophævelse af landbrugspligten på del af matr.nr. 120 Torning og matr.nr. 915a, Tyrstrup, begge Tyrstrup sogn. Sønderjyllands Amt ansøges om ophævelse af skovbyggelinien inden for området, jr. naturbeskyttelseslovens 4, i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse og områdets overgang fra landzone til byzone. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der for alle lokalplaner, hvis udarbejdelse er påbegynd efter den 21. juli 2004, foretages en miljøvurdering, såfremt planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Da planen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og/eller 4, er der foretaget en screening med henblik på at vurdere om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen viser at planens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. På denne baggrund har Christiansfeld kommune besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Lokalplanens retsvirkninger En lokalplan er en plan der regulerer udviklingen for et område. Derfor er det kun, når der skal ske noget nyt, som nybygning, ændret anvendelse eller udstykninger, at planens bestemmelser træder i kraft. Den hidtidige lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil - også efter et evt. ejerskifte. Midlertidige retsvirkninger: Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen ikke udnyttes eller bebygges på en måde, som kan stride mod den endelige plans indhold, jfr. planlovens 17, stk. 1. Dette gælder indtil den endelige vedtagelse af lokalplanen - dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Varige retsvirkninger: Når lokalplanen er endeligt vedtaget af byrådet og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planen jfr. planlovens 18.

8 Den hidtidige lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv at anlæg med videre, som er indeholdt i planen, skal etableres. Dispensationer: Byrådet kan dispensere for mindre afvigelser fra planen, hvis de ikke er imod planens principper. Skønnes dispensationerne at have betydning for omgivelserne, skal der foretages en nabohøring i mindst 2 uger. Mere vidtgående ændringer kan kun ske ved en ny lokalplan med ny høringsprocedure. Området set fra sydvest

9 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan for et boligområde syd for Allervej i Christiansfeld I henhold til lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. aug. 2004, med senere ændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1.1 at muliggøre etablering af et boligområde til åben/lav boligbebyggelse, 1.2 at muliggøre etablering af attraktive grønne friarealer i direkte tilknytning til de enkelte boliger, 1.3 at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området, 1.4 at medvirke til at indpasse bebyggelse, beplantning og anlæg i området, 1.5 at overføre lokalplanens område til byzone. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag?? 2.2 Lokalplanens område udgør ca. 11,6 ha og omfatter ejendommen matr.nr. 915a Tyrstrup samt del af matr.nr. 120 Torning, begge Tyrstrup, samt ejendomme som udstykkes af disse efter 1. maj Lokalplanens område ligger i landzone, men overføres med den endeligt vedtagne plans offentliggørelse til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål i åben/lav bebyggelse. 3.2 Der må på hver ejendom kun opføres eller indrettes én bolig Byrådet kan tillade, at der på en ejendom drives virksomhed, der er forenelig med områdets karakter af boligområde, hvis følgende betingelser kan opfyldes: Virksomheden skal drives af den som bebor den pågældende ejendom, Virksomheden drives på en måde så ejendommens karakter af bolig efter byrådets skøn ikke ændres,

10 Virksomheden medfører ikke ulempe for områdets øvrige beboere, Virksomheden kræver ikke parkering ud over, hvad der er plads til på den pågældende ejendom, Reklameskilte opsættes ikke på ejendommen. 3.4 Der må ikke foregå detailhandlen i området. 3.5 Byrådet kan i området tillade opførelse af transformerstationer til områdets tekniske forsyning, når de ikke har en højde af mere end 2,5 meter over terræn og maksimalt fylder 20 m 2 bebygget areal, og hvis de udføres i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 3.6 Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt indrettede arealer. 3.7 Vinteropbevaring af større fritidsbåde samt længerevarende parkering af uindregistrerede køretøjer må ikke finde sted i lokalområdet. 3.8 De grønne fri-og opholdarealer, som fremgår af kortbilag?? må ikke bebygges. Dog kan der etableres anlæg til områdets forsyning, jf Arealer kan dog indrettes med legeredskaber, bænke, bålplads, mindre pavillonbygninger eller lignende, der er forenelige med arealernes funktion som fri-og opholdsareal. 4 Udstykning 4.1 Grunde må ikke udstykkes mindre en 900 m Udstykning skal foregå efter principperne, som vist på kortbilag?? 4.3 Udstykning eller sammenlægninger af ejendomme skal ske efter en samlet plan, som er godkendt af Byrådet. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold. 5.1 Veje og stier i lokalområdet skal i princippet anlægges som vist på kortbilag?? 5.2 Alle veje udlægges i en bredde af 8 meter og udføres med en kørebanebredde på 5 meter og med 1,5 meter græsrabatter. 5.3 Hovedstier udlægges i en bredde af 3,5 meter, med fast belægning. Sekundære stier udlægges i en bredde af 2,5 meter med fast belægning. 5.4 Vejbelysning skal ske med parklygter med lyspunktshøjde på max. 3,5 meter.

11 5.5. Til hver bolig skal der anlægges 2 parkeringspladser på egen grund. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 % for den enkelte ejendom. 6.2 Bebyggelsen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra vejskel. 6.3 Bygninger må højst opføres i en etage med udnyttet tagetage. 6.4 Bygninger må højst opføres med en højde af 8,5 meter over terræn. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ydervægge skal være blank, vandskuret eller pudset teglstensmurværk. Bygningspartier kan udføres i andre materialer som zink, glas, træ eller andet materiale godkendt af Byrådet. 7.2 Ydervægge kan endvidere være træ. Ydervægge i træ skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger, der bygger på dansk byggeskik, men med en nutidig arkitektur. 7.3 Der må foretages terrænregulering på op til +/-0,5 m. Byrådet kan dog godkende en større terrænregulering efter en konkret vurdering af et velbelyst projekt. Ved terrænregulering må der ikke bruges materialer, som kan forurene grundvandet. 7.4 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med taghældning mellem 25 o og 45 o. Mindre bygninger som udhuse, garager og carporte kan udføres med andre taghældninger. 7.5 Byrådet kan ved en konkret vurdering af et velbelyst projekt godkende andre tagformer, når der foreligger et veldokumenteret projekt. 7.6 Tage på boligbebyggelse kan dækkes med røde, sorte eller gule teglsten, eller sorte, røde eller grå betontagsten samt sort tagpap. Der må i lokalplanområdet ikke anvendes glaserede teglsten, eller andet blankt reflekterende materiale.

12 7.7 Solfangere og solceller kan tillades anvendt på op til 1/3 af en tagflade efter godkendelse fra Byrådet Garager, carporte og udhuse skal gives en udformning og udseende i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. Plastplader ligger uden for rækken af traditionelle tagmaterialer, skønnes at fremtræde stærkt afvigende og må ikke anvendes. 7.9 Udvendige bygningssider, herunder tage og sokler, må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra di siena, umbra, engelskrødt, dodenkop) eller disse sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Parabolantenne kan kun opsættes med en placering, så parabolen ikke er umiddelbart synlig fra offentlige veje, stier og lign. Må ikke opsættes på bygninger og ikke højere end 1 m over terræn. 8 Hegn og beplantning 8.1 Hegn i skel mod vej, sti og nabo eller fællesarealer skal udføres som levende hegn. Levende hegn kan suppleres med et let trådhegn ind mod ejendommen. Dette hegn må ikke være højere end det levende hegn i uvokset højde. 8.2 Lokalplanområdets fælles friarealer skal beplantes med enkeltstående, overvejende løvfældende træer, og tilsås med græs eller blomstergræs, så de er egnede til formålet. 8.3 Lokalplanområdets fælles friarealer skal holdes i ordentlig stand. 9 Lednings- og tekniske anlæg 9.1 Ledninger til el, telefon, fællesantenne o.l. skal fremføres som jordledninger Der skal etableres fællesantenneanlæg til området, evt ved tilslutning til eksisterende fællesantenneforening. Antenneanlægget skal vedligeholdes af Grundejerforeningen eller Antenneforeningen Området varmeforsynes fra Christiansfeld Fjernvarmeværk, jf. eks. varmeplan. Ny bebyggelse skal indrettes med et varmeanlæg (vandbærende anlæg).

13 10 Arkæologiske fund Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 25-27, lov nr. 473 af Forud for byggeri skal der foretages en prøvegravning i god tid, omfang og tid iht. aftale med Haderslev Museum, Dalgade 7, 6100 Haderslev. 11 Jordforurening og affaldsdepoter Hvis der under bygge- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening eller affaldsdepot, skal arbejdet straks standses og byrådet skal underrettes herom, jfr. 71, i lov om forurenet jord, Lov nr. 370 af 2. juni Arealer, der er registrerede som affaldsdepoter, må ikke bebygges eller overgå til anden anvendelse, medmindre arealet frigives til pågældende formål. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en Grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejer indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest, når ½ af de udstykkede grunde i lokalplanområdet er solgt. Det påhviler grundejerne at indkalde og vedtage de for denne forening nødvendige vedtægter Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fællesarealer. private fællesveje og stier inden for lokalplanens område, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på veje og stier, i det omgang, at de ikke optages som offentlige Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på det i 3.8 nævnte fællesareal, idet omfang det ikke optages som offentlig Byrådet kan kræve, at tilstødende boligområder optages i grundejerforeningen Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal stedse holde Teknisk Afdeling underrettet om sin adresse.

14 13 Ophævelse af tidligere planer og servitutter 13.1 Tinglyste privatretlige tilstandservitutter for området fortrænges kun af lokalplanen, i det omfang de er uforenelige med planens bestemmelser. 14 Retsvirkninger og dispensationer Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensation kan gives I henhold til 47 i Lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens virkeliggørelse.

15 Vedtagelsespåtegning Lokalplan nr er vedtaget som forslag. Christiansfeld Byråd, den 25. april 2006 Jørgen From / Borgmester Helge Gellert Kommunaldirektør Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i perioden den 16. maj 2006 til den 24. juli 2006, kl Lokalplan er endelig vedtaget af Christiansfeld Byråd, den 29. august 2006 Jørgen From / Borgmester Helge Gellert Kommunaldirektør Den endelig lokalplan er offentliggjort den 26. september 2006

16 Snit af Boligveje 1,5 meter græsrabatter, 5,0 meter befæstet vejareal

17

18

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 41.20 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Lokalplan nr. 41.20...3 1. Lokalplanens formål...3 2. Område og zonestatus...3 3. Områdets anvendelse...3 4. Udstykninger...4 5. Vej, sti og parkeringsforhold...4

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Foto kort af lokalplan området 5 Redegørelse 6 Lokalplanens redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1.

Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1. HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. F.8.1. for areal til boligbebyggelse og detailhandel vest for Næstvedvej samt tillæg nr. 12 til kommuneplanen F.8.1. NÆSTVEDVEJ Lokalplan forslag den

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3

Sejlflod kommune. Lokalplan 40.05.02. Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 Anmelder: Sejlfl'od Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde Sejlflod kommune Lokalplan 40.05.02 Tæt-lav boligområde ved Søndre Bygade 3 2 Opførelse af tæt-lav boligbebyggelse ved Søndre Bygade 3, Sejlflod.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej.

Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121. Viaduktvej. Prangervej. Hannerupvænget. Søndermarksvej. Kommuneplantillæg nr. 13 Boliger ved Søndermarksvej Viaduktvej Prangervej Hann hu Hannerupvænget Søndermarksvej Fredericia Kommune Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf.: 79212121 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere