Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag )"

Transkript

1 NOTAT Sagsbeh: Johan Lorentzen J. nr.: Dato: Indtægtsbudgettering valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering (Underbilag A til Budgetbilag V, budgetforslag ) Brøndby Kommune har som altid i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det kommende år, 2019, muligheden for at vælge mellem at budgettere med statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning eller at selvbudgettere med egne skøn for disse indtægter. Dette notat gennemgår udsigterne for kommunens indtægter i 2019 ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering. Derudover giver notatet forvaltningens anbefaling i forhold til valget mellem de to budgetteringsmetoder. Desuden behandles indtægtsskønnene for overslagsårene, , kort. Forvaltningen anbefaler, at Brøndby Kommune vælger statsgaranti for budgetåret Bevæggrunden for anbefalingen følger senere i notatet. De indtægter, som pt. er indregnet i budgetforslag , er i 2019 baseret på statsgarantien, mens overslagsårene også bygger på skøn for de statsgaranterede indtægter. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. august 2018 meddelt, at Brøndby Kommune i 2019 tildeles et særtilskud fra 19-puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder på 9,996 mio. kr. Dette tilskud er ikke indregnet i tabellerne mv. i dette notat (med undtagelse af tabel 4, der viser de samlede indtægter i ). Særtilskuddet fra 19-puljen har ikke betydning for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Statsgaranti versus selvbudgettering Statsgaranti er (umiddelbart) den sikre løsning, mens selvbudgettering (umiddelbart) er den risikable løsning, hvor der kan vindes eller tabes i forhold til statsgarantien. Sikkerheden ved statsgarantien består i, at kommunen på hovedparten af sine indtægtsposter i budgettet kender sine indtægter krone for krone. Her får kommunen hverken mere eller mindre, men kan regne med de statsgaranterede indtægtsbeløb. Kommunen bør kun vælge selvbudgettering, hvis der er klare inikationer på, at der herved opnås højere indtægter end ved statsgaranti. Statsgaranti indeholder dog også den risiko, at kommunen kan gå glip at potentielle merindtægter, som kommunen kunne have modtaget, hvis den havde selvbudgetteret. Dette er en såkaldt upside-risiko. Statsgarantien har ingen downside-risiko Kort om de to valgmuligheder: 1

2 Statsgaranti indebærer, at kommunens indtægter i det kommende budgetår, 2019, lægges fast ved budgetvedtagelse i oktober 2018, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtagelse de beløb fra skat, tilskud og udligning, som fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets publikation Kommunal udligning og generelle tilskud 2019, som blev offentliggjort i juni Brøndby Kommune har 10 af de sidste 11 år valgt statsgaranti. Sidst kommunen selvbudgetterede var i 2008, og der viste det sig at være en dårlig forretning for kommunen. Selvbudgettering indebærer, at kommunen vil modtage indtægter i det kommende budgetår, 2019, baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal mv.). Indtægterne i selve budgetåret, 2019, lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2018 på samme måde som ved statsgaranti (om end tallene kan være anderledes, afhængigt af kommunens opstillede forudsætninger), men til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2022), når de faktiske opgørelser over forudsætningerne foreligger. Fordelagtigheden i selvbudgettering vurderes ved at holde statsgarantiens tal op mod de seneste skøn for de variabler, der kommer til at afgøre kommunens indtægter i 2019 i tilfælde af, at der vælges selvbudgettering. Statsgarantien er et tilbud til kommunerne om budgetsikkerhed, men der er ingen garanti for, at tallene er præcise eller retfærdige for alle kommuner bl.a. af den årsag, at skønnene laves allerede i maj/juni 2018, og at de baseres på generelle landsskøn uden hensyn til lokale forskelle i vækst i fx udskrivningsgrundlag og befolkningstal. Kommunen skal derfor vurdere, om statsgarantien indeholder væsentlige skævheder til ulempe for kommunen, som kan gøre selvbudgettering fordelagtig. Både forhold vedrørende kommunen selv så som kommunens beskatningsgrundlag, betalingskommunefolketal og befolkningssammensætning i 2019 og forhold vedrørende hele landet og hovedstaden eksempelvis kommunernes samlede beskatningsgrundlag og nettodrifts- og anlægsudgifter i 2019 har indflydelse på Brøndby Kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2019 og efterreguleringen heraf i De seneste år har meget få kommuner valgt selvbudgettering, men med en stigende tendens; 1 kommune i 2012, ingen i 2013, 2 i 2014, ingen i 2015, 5 i 2016, 16 i 2017 og 15 i 2018 Den generelle usikre økonomiske situation i årene efter finanskrisen - hvor nogle selvbudgetterende kommuner blev ramt af meget store negative efterreguleringer er sandsynligvis forklaringen på det lave antal af kommuner, der vælger selvbudgettering. At antallet er steget i kan være tegn på, at kommunerne er ved at komme sig over forskrækkelsen. For Brøndby Kommune har det de seneste år været en god forretning at vælge statsgarantien, som de fremgår af tabel 1 nedenfor. I de seneste år ( ) lader det dog til, at forskellen er indskrænket væsentligt. Tabel 1. Statsgaranti vs. selvbudgettering Opgjort i kr. Indtægter ved statsgaranti Indtægter ved selvbudgettering* Forskel**

3 *Inkl. efterregulering tre år efter budgetåret. **Minus (-) indikerer merindtægter ved statsgaranti. Det skal bemærkes, at ikke alle kommunens indtægtsposter er omfattet af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. De væsentligste poster, som ikke er omfattet af statsgarantien, er: selskabsskat, grundskyld og dækningsafgifter. På disse poster findes ingen statsgaranti; afregningen baseres altid på faktiske opgørelser, hvad enten kommunen vælger statsgaranti eller selvbudgettering. Brøndby Kommunes indtægter i 2019 vurdering af selvbudgettering kontra statsgaranti For at vurdere valget mellem statsgarantien og selvbudgetteringen fsva har forvaltningen foretaget en beregning på selvbudgettering, som bygger på de bedste bud på alle forudsætningerne, som kommunen har til rådighed pt. Dette bud på selvbudgetteringen, som fremadrettet benævnes basis eller neutral, bygger på de bedste bud på udviklingen i udskrivningsgrundlaget, som stammer fra KL s regnemodel Skatte- og tilskudsmodellen samt kommunens nyeste befolkningsudvikling. Oveni denne vurdering kommer den seneste viden om den faktiske udvikling i kommunens befolkningstal. Der er således ikke lagt særlige skøn ind i denne neutrale selvbudgetteringsmodel hverken i optimistisk eller pessimistisk retning. I tabel 2 nedenfor sammenholdes statsgarantien 2019 med den neutrale selvbudgetteringsmodel

4 Tabel 2. Indtægter i 2019, statsgaranti vs. neutral selvbudgettering. (i kr.) Stats-garanti 2019 Selvbudgettering, neutral 2019 Forskel (minus (-) = merindtægt ved selvbudgetterin g) Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) Statstilskud, ekskl. betinget statstilskud Betinget statstilskud (vedr. service) Betinget statstilskud (vedr. anlæg) Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Beskæftigelsestilskud* Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Tilskud og udligning i alt Kommunal indkomstskat Selskabsskat* Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven* Grundskyld* Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi* Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb* Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb* Skatteindtægter i alt Forventet efterregulering af 2019 i 2022 (afregnes først i 2022) INDTÆGTER I ALT *Ikke omfattet af statsgarantiordningen. Som det fremgår af tabellen, forventes Brøndby Kommune samlet set at få 6,7 mio. kr. mindre i indtægter i 2019 ved valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Den primære forklaring er, at selvbudgetteringen er baseret på et befolkningstal, som er 217 personer lavere 1. januar 2019 end, hvad der forudsættes i statsgarantien. Det lavere befolkningstal giver Brøndby Kommune mindre i indtægter sfa. hhv. lavere beskatningsgrundlag og lavere udgiftsbehov i udligningsberegningen. Således er Brøndby Kommunes betalingskommunefolketal i statsgarantien skønnet hele 217 personer højere, end hvad kommunens eget bedste bud er, jf. kommunens seneste befolkningsprognose. Her til kommer, at forvaltningens seneste viden om den faktiske befolkningsudvikling i løbet af 2018 indikerer, at selv kommunens egen befolkningsprognose kan have været for optimistisk. Dermed er der umiddelbart intet, der tyder på, at folketallet, som er indlagt i statsgarantien, er realistisk. Faktisk tyder meget på, at det er for optimistisk. Forklaringen er, at statsgarantien bygger på befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik (DST), som lidt forsimplet sagt er en væsentlig mere mekanisk fremskrivning af 4

5 befolkningsudviklingen end Brøndby Kommunes egen prognose. Fx tager DST s prognose ikke højde for byggeplaner samt muligheder for nybyggeri osv. (fx om der overhoved er ledige/tomme byggegrunde i kommunen?), men bygger alene på historikken. Foruden forskellen i betalingskommunefolketallet er en anden væsentlig forskel, at statsgarantien bygger på den såkaldte maj-afregning, når der skønnes for udskrivningsgrundlaget, samt at statsgarantien fremskriver udskrivningsgrundlaget fra tre år tidligere blindt med et generelt landsskøn for væksten i udskrivningsgrundlaget. Udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering, men med et samme befolkningstal som i statsgarantien, er ca. 138 mio. kr. lavere end udskrivningsgrundlaget i statsgarantien. Altså har Brøndby Kommunes udskrivningsgrundlag i perioden i ikke kunne følge med den forventede landsudvikling. Forskellen i udskrivningsgrundlaget giver dog isoleret set kun en mindre effekt grundet udligningssystemets virkning. Samlet set er der en forskel på 6,7 mio. kr. i statsgarantiens favør ved et neutral basisscenarium for selvbudgettering. Følsomhedsanalyser Det er ikke sikkert, at kommunens og/eller KL s prognoser og antagelser viser sig at holde stik. For at vise, hvor lidt eller hvor meget de enkelte forudsætninger skal ændre sig, for at resultatet (forskellen på 6,7 mio. kr. i statsgarantiens favør) ændrer sig væsentligt, er der, i det følgende, lavet en række følsomhedsanalyser på væsentlige parametre. Analyserne illustrer også, at skønnene for overslagsårene, der på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af statsgaranti, altid vil indeholde en stor usikkerhed. Tabel 3 nedenfor viser, hvor meget Brøndby Kommune vinder eller taber, hvis nogle af de væsentlige parametre udvikler sig anderledes end ventet/forudsat i det neutrale selvbudgetteringsscenarium. Husk her, at det neutrale selvbudgetteringsscenarium (række 1 i tabellen) er 6,7 mio. kr. dårligere en statsgarantien Gevinsten for Brøndby Kommune skal altså så at sige overgå 6,7 mio. kr. i forhold til det neutrale scenarium for, at der er en reel gevinst ved scenariet i forhold til statsgarantien Neden for tabellen gennemgås de enkelte scenarier 2AB til 6AB. 5

6 Tabel 3. Kommunens indtægter ved forskellige scenarier for selvbudgettering. Tallene angiver den isolerede effekt ved at justere ét parameter ad gangen og beregnet vha. KL's skatte- og tilskudsmodel. Opgjort i kr. Effekt af ændring ift. basis selvbudgettering, efterregulering af 2019 i 2022 medregnet i A 2B Scenarium Basis, KL basisforudsætninger og kommunens egen befolkningsprognose Højere betalingskommunefolketal (+100 i 2019, +200 i 2020, +300 i 2021 og +400 i 2022) Lavere betalingskommunefolketal (-100 i 2019, -200 i 2020, -300 i 2021 og i 2022) A Højere vækst i BK's udskrivnngsgrundlag (+1 pct-point i alle år, ) B Lavere vækst i BK's udskrivnngsgrundlag (-1 pct-point i alle år, ) A Højere vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan og i hovedstadsomr. (+1 pct-point i alle år, ) B Lavere vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan og i hovedstadsomr. (-1 pct-point i alle år, ) A Højere nettodrifts- og anlægsudgifter på landsplan (+3 mia. kr. alle år, ) B Lavere nettodrifts- og anlægsudgifter på landsplan (-3 mia. kr. alle år, ) A Højere bloktilskud i (+3 mia. kr. alle år) B Lavere bloktilskud i (-3 mia. kr. alle år) Befolkningsudviklingen (scenarie 2A og 2B) Betalingskommunefolketallet og dets fordeling på aldersgrupper har betydning for, hvor meget kommunen tildeles i tilskud og udligning. Betalingskommunefolketallet er antallet af borgere, for hvem kommunen har betalingsforpligtelsen i modsætning til befolkningstallet, som er antallet af borgere, der er bosat i kommunen. Betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2019 bruges, når restbloktilskuddet fordeles til kommunerne efter deres andel af befolkningen på landsplan. Befolkningskommunetallet fordelt på aldersgrupper bestemmer også kommunens demografiske udgiftsbehov, som er med til at fastsætte kommunens strukturelle underskud, og dermed hvor meget kommunen bliver tildelt i udligning. Der findes som udgangspunkt to befolkningsprognoser for Brøndby Kommune: én fra Danmarks Statistik (DST), og én som kommunen selv udarbejder. De to prognoser er ikke helt enige om udviklingen i befolkningstallet i de kommende år; generelt forudser kommunens egen prognose en noget mere afdæmpet udvikling i befolkningstallet end DST s prognose i de første år, mens det omvendt fra 2022 og frem. Forskellen skyldes helt overordnet set, at DST s prognose er en langt mere mekanisk fremskrivning end kommunens egen prognose (særligt når der er tale om DST s prognose på kommuneniveau). DST s prognose bygger primært på historikken, mens kommunens egen prognose i højere grad tager højde for fx forventningerne til boligbyggeri. At kommunens prognose er lavere end DST s prognose selv når kommunen forsøger at tage højde for det forventede boligbyggeri i Kirkebjerg indikerer, at DST s prognose i år er for optimistisk. Kommunens seneste viden om den faktisk udvikling i befolkningstallet indikerer endog, at kommunens egen prognose også kan vise sig at være for optimistisk fsva. 1. januar

7 Befolkningsudviklingen er en af de væsentligste parametre for eventuelt at overveje selvbudgettering. Dette kan fx være, hvis kommunen har en lokal viden om nye boliger, som DST s prognose ikke har mulighed for at indregne. Fsva peger meget på, at befolkningstallet i statsgarantien 2019 er for højt, og at kommunen på denne baggrund kan drage fordel af at vælge statsgarantien. I tabel 3, række 2A og 2B, illustreres betydningen af hhv. en mere positiv og en mere negativ udvikling i befolkningstallet. Som det kan ses, er betydningen befolkningstallet afgørende for indtægtsbudgetteringen. Som behandlet tidligere, har Brøndby Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2019 nedjusteret sit skøn for befolkningstallet i væsentligt ift. budgetlægningen for Der henvises til underbilag A til budgetbilag III, jf. KB den 13. juni 2018 for en uddybning. Kommunens udskrivningsgrundlag (scenarie 3A og 3B) Kommunens udskrivningsgrundlag samt kommunens afgiftspligtige grundværdier tjener to formål, når det kommer til kommunens finansiering (eller indtægtsbudgettering): dels er de bestemmende for kommunens skatteindtægter, og dels indgår de som komponenter i det såkaldte beskatningsgrundlag, der er medbestemmende for, hvor meget kommunen tildeles i udligning, fordi det indgår i beregningen af, hvorvidt kommunen har et strukturelt underskud, og eventuelt hvor stort dette underskud er. Kommunens udskrivningsgrundlag er den vigtigste bestanddel i beskatningsgrundlaget, mens grundværdierne vægter mindre, og desuden ligger nogenlunde fast vedrørende 2019 på nuværende tidspunkt. Det gælder, at jo højere udskrivningsgrundlag, desto højere skatteindtægter men desto færre indtægter fra udligning. Udligningssystemet sørger nemlig for, at udsving i beskatningsgrundlaget ikke slår alt for voldsomt igennem på kommunens indtægter, idet kommunen kompenseres med op til 93 pct. i udligning ved faldende skatteindtægter. Omvendt vil højere skatteindtægter give mindre i udligning tabt udligning må dog højst udgøre 93 pct. af de vundne skatteindtægter. Derved er det hensigten, at der både er et incitament for den enkelte kommune til at skabe vækst og beskæftigelse og en gardering mod konjunkturudsving o.l., som kan påvirke udskrivningsgrundlaget i enkeltår ganske kraftigt. Brøndby Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2019 er opgjort til kr. Dette tal blev offentliggjort i juni 2018 sammen med udmeldingen af øvrige statsgaranterede tilskud- og udligningsbeløb. Tallet er baseret på den faktiske opgørelse af udskrivningsgrundlaget i 2016 (korrigeret for ændringer i skattelovningen mv.) fremskrevet med et vækstskøn over perioden på 11,1 pct. Som tidligere nævnt, ser det desværre ikke ud til, at udskrivningsgrundlaget i Brøndby Kommune kan følge med den forventede vækst på landsplan. Baseret på en opgørelse af 2016 fremskrevet til 2019 (med tilpasning til indkomst- og alderssammensætning i kommunen) forudsiger KL s skatte- og tilskudsmodel, at kommunens udskrivningsgrundlag i 2019 vil være kr., hvilket er 106 mio. kr. mindre end statsgarantien, svarende til knap 26 mio. kr. i mindre skatteprovenu. Tabel 2, scenarie 3A og 3B, viser, at selv store udsving i kommunen eget udskrivningsgrundlag kun vil have en mindre effekt på kommunens samlede indtægter, fordi udligningssystemet i høj grad kompenserer den enkelte kommune for tab eller 7

8 gevinst i udskrivningsgrundlaget. Fx er kommunen udskrivningsgrundlag næsten 59 mio. kr. højere i 2022 i scenarie 3A end i det neutrale selvbudgetteringscenarie (scenare1), men alligevel giver dette kun kommunen ca. 1 mio. kr. mere i samlede indtægter. Udskrivningsgrundlaget på landsplan og i hovedstadsområdet (scenarie 4A og 4B) Væksten i udskrivningsgrundlaget (og i grundværdierne) på landsplan har betydning for, hvor meget de selvbudgetterende kommuner modtager i bloktilskud. Hvis væksten i udskrivningsgrundlaget er lavere end forventet, vil kommunernes samlede strukturelle underskud være højere. Dermed vil en større del af bloktilskuddet gå til udligning, og der vil være mindre tilovers til fordeling efter betalingskommunefolketal. Modsat vil en højere vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan give højere tilskud til fordeling efter folketal ved efterreguleringen. I hovedstadsudligningen er teknikken i beregningerne lidt anderledes, men mekanismerne er de samme; lavere vækst i hovedstaden giver den enkelte, selvbudgetterende kommune færre indtægter og omvendt. Det ligger noget uden for kommunens/forvaltningens umiddelbare kompetenceområde at vurdere vækstudsigterne på landsplan og i hovedstaden. Derfor benyttes KL s skøn og rådgivning. KL s skøn kan dog sagtens vise sig ikke at være helt præcise. Såfremt væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan og i hovedstadsområdet viser sig at være 1,0 pct-point højere pr. år i alle årene , vil det ved selvbudgettering fx medføre merindtægter til kommunen i 2019 på 13,3 mio. kr. og nogenlunde omvendt hvis væksten viser sig at være 1 pct-point lavere. Mer-/mindreindtægten falder som efterregulering af 2019 i

9 Vedr. meddelelse fra KL om højere vækst i udskrivningsgrundlaget end forventet KL har i en udsendt til kommunernes økonomiforvaltninger (brugerne af skatte- og tilskudsmodellen) medio august oplyst, at væksten i udskrivningsgrundlaget i 2017 nu forventes at være ca. 0,5 pct-point højere, end det er forudsat i statsgarantien. KL skriver bl.a.: For kommuner, som vælger statsgaranti i 2019 har dette ingen betydning i 2019, idet statsgarantien for 2019 ligger fast, både fsva. udskrivningsgrundlag og tilskud. For kommuner, som overvejer at selvbudgettere i 2019 vil de nye data give et nyt og antageligt mere retvisende skøn for kommunens indtægter i Hertil kommer, at der kan forventes højere skatteskøn på landsplan i 2019, hvilket vil øge alle kommuners gevinst ved at selvbudgettere. Det betyder også, at det kan blive relevant for flere kommuner at overveje at selvbudgettere, når modellen er opdateret primo september. Det bør man tage højde for i kommunens budgetproces. Centralforvaltningen har foretaget en testkørsel for at se konsekvensen af de nye skattedata for Brøndby Kommune. Isoleret set løfter de nye skattedata kommunens udskrivningsgrundlag med 31,3 mio. kr. til 5,519 mia. kr., hvilket dog stadigvæk er betydeligt under statsgarantiens udskrivningsgrundlag for Brøndby på 5,625 mia. kr. Hertil kommer, at udligningssystemet alligevel udligner størstedelen af ændringerne i udskrivningsgrundlaget. Hvad vigtigere er, at et løft i udskrivningsgrundlaget på landsplan kan få betydning for restbloktilskuddet, jf. ovenstående. I scenarie 4A løftes væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan med 1,0 pct-point. Dette giver Brøndby Kommune 13,4 mio. kr. mere i indtægter end den neutrale selvbudgettering. Ved et løft på 0,5 pct-point ville Brøndby Kommune have fået ca. 6,7 mio. kr. i merindtægter ift. den neutrale selvbudgettering alt andet lige! Jf. tabel 2 er den neutrale selvbudgettering faktisk præcis 6,7 mio. kr. dårligere end statsgarantien. Så selv hvis de nye skattedata holder stik, og udskrivningsgrundlaget på landsplan skulle være 0,5 pct-point højere end forudsagt i statsgarantien, vil det umiddelbart stadigvæk kun være et 0-resultat for Brøndby Kommune at selvbudgettere. Dette kan ikke umiddelbart anbefales, set i forhold til risiciene ved selvbudgettering. Forvaltningen vil dog følge opdateringen af skatte- og tilskudsmodellen i september ift. KL s nye skøn for bloktilskud mv. Nettodrifts- og anlægsudgifterne på landsplan og i hovedstadsområdet (scenarie 5A og 5B) Kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter bruges i tilskud- og udligningssystemet til at bestemme udgiftsbehovene og får derved betydning for den enkelte selvbudgetterende kommunes indtægter, når der efterreguleres. KL skønner, at udgifterne på landsplan vil være 356,0 mia. kr. i Viser de reelle udgifter på landsplan sig at være fx 3 mia. kr. højere end KL s skøn (og tilsvarende forholdsmæssigt højere i hovedstadsområdet), vil det medføre 3,8 mio. kr. 9

10 mere i indtægter til Brøndby Kommune. Nogenlunde omvendt forholder det sig med lavere nettodrifts- og anlægsudgifter. Bloktilskud (scenarie 6A og 6B) Størrelsen af bloktilskuddet fastsættes hvert år i forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Bloktilskuddet i 2019 ligger fast, og det giver ikke mening at justere det, hvorfor det står 0 i 2019-kolonnen i tabel 3. Når bloktilskuddet hæves eller sænkes har det alt andet lige den effekt at Brøndby Kommune modtager ca. 6 mio. kr. for hver 1 mia. kr. bloktilskuddet ændres med, da Brøndbys befolkningstal udgør ca. 0,6 pct. af landets totale befolkningstal. Det ses i scenarie 6A og 6B i tabel 3. Konklusion og anbefaling Forvaltningens og KL s skøn for 2019 forudsiger, at Brøndby Kommune i et basis/neutralt selvbudgetteringsscenarie vil tabe 6,7 mio. kr. ved at selvbudgettere i Altså en gevinst på 6,7 mio. kr. ved at vælge statsgarantien i budget Årsagen er primært, at befolkningstallet i statsgarantien formentlig vurderes for optimistisk/for højt. Når det der til lægges, at de seneste oplysninger om befolkningstallet pr. medio august 2019 indikerer, at også kommunens egen befolkningsprognose kan vise sig at være for optimistisk, er der ikke meget, der peger i retning af selvbudgettering. De seneste oplysninger fra KL om væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, jf. boksen tidligere, kan flytte på fordelagtigheden i selvbudgetteringen. Men umiddelbart vurderes dette med de mange usikkerheder in mente langt fra at være tilstrækkeligt til, at kommunen skal vælge selvbudgettering, set i forhold til risiciene herved. Forvaltningen anbefaler derfor, at der vælges statsgaranti for budgetåret Indtægterne i budgetforslaget for 2019 samt overslagsårene ser dermed ud som vist i tabel 4 herunder er baseret på statsgarantien, mens baseres på KL s skøn for statsgarantien i disse år. Bemærk, at tabel 4 er inklusiv særtilskuddet fra 19-puljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder, jf. tekstboksen på side 1. Tabel 4. Budgetterede indtægter fra skat, tilskud og udligning i (i kr.) Statsgaranti Kommunal udligning (lands- og hovedstadsudligning og overudligning) Statstilskud, ekskl. betinget statstilskud Betinget statstilskud (vedr. service) Betinget statstilskud (vedr. anlæg) Midtvejsregulering samt evt. efterregulering ved selvbudgettering 3 år tidligere, tilskud og udligning Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge

11 Kommunalt udviklingsbidrag Bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19) Beskæftigelsestilskud* Efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud* Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Individuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Tilskud og udligning i alt Kommunal indkomstskat Selskabsskat* Indkomstskat af dødsboer, der ikke er omfattet af kildeskatteloven* Grundskyld* Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi* Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb* Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb* Skatteindtægter i alt INDTÆGTER I ALT *Ikke omfattet af statsgarantiordningen. 11

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen

Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 31. august 2016 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 15. september 2014 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2015 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 19. september 2013 UNDERBILAG A TIL BUDGETBILAG VI Indtægter 2014 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019.

I materialet til 1. behandlingen af budgettet er de statsgaranterede beløb benyttet til budgetteringen af indtægter i 2019. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Valg af statsgaranti versus selvbudgettering 2019 Indledning Kommunerne har ved budgetlægningen for budgetåret 2019 valgfrihed mellem: Køge

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen

Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Brøndby Kommune 26. juli 2013 Centralforvaltningen Økonomiafdelingen Underbilag til Budgetbilag IV Kommunens indtægter 2014-2017 Siden Budgetbilag III fra juni 2013 er økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018

Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 DIREKTIONENS STAB Notat Kontaktperson: Thomas Herskind Dato: 27. september 2017 Selvbudgettering eller statsgaranti i 2018 1. Resume og vurdering De aktuelle tal viser en gevinst ved selvbudgettering på

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering Administrationen anbefaler at statsgarantien vælges for 2018. I forbindelse med budgetvedtagelsen skal byrådet træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat,

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

NOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet

Fællesforvaltning Økonomi. Byrådet Byrådet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2017 Sagsbehandler Frank Nybo Jensen Telefon direkte 76 16 24 93 E-mail fnj@esbjergkommune.dk Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2018 Kommunerne

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 5 afsnit: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. september 2010 Udfærdiget af: Brian Hansen Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2011 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalg

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget

Frederikshavn Kommune Budget Frederikshavn Kommune Budget 2016 2019 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2015 Sag nr. 14/21235 # 149390-15 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering.

Notat. Det er primært ændringer i vækstskønnene på landsplan, som kan ændre konsekvenserne af selvbudgettering. Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2019 Økonomi og Løn 20-09-2018 Resumé Hvert år til budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem at budgettere skatter, tilskud og udligning på baggrund

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering

Notat. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering Notat Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti budget 2018 Økonomi og Løn 26-09-2017 Resumé Økonomi og Løn har lavet en beregning af den økonomiske konsekvens, ved budgetlægning med udgangspunkt i

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Til: Byrådet Bilag 8 Analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 1. Indledning 23. september 2015 Kontaktperson: MIPU/CHF/RBJ Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015

Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 Til: Byrådet 25. september 2014 Bilag 4 - Statsgaranti eller selvbudgettering i 2015 1. Indledning Dette notat beskriver valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2015. Notatet indeholder: Center

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

anbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2017 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomi, IT & Digitalisering Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering?

Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 1. september 2015 UNDERBILAG C TIL BUDGETBILAG V Indtægter 2016 - statsgaranti eller selvbudgettering? Brøndby Kommune har som tidligere år - valget

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020.

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Stab for Økonomi, IT & Digitalisering Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2020. Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag

Læs mere

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018

NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 NOTAT Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering 2018 I notatet gennemgås baggrunden for valget, samt hvilken udvikling der har været i befolkningen og i skattegrundlaget i Helsingør Kommune. Resultatet

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Skat, tilskud og udligning i budget

Skat, tilskud og udligning i budget Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning

Notat. Budget Valg af statsgaranti eller selvbudgettering. Indledning Notat Budget 2011 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Økonomidirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 6. oktober 2010 Indledning Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr

Indtægtsprognose Sagsnr Den økonomiske udvikling. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Indtægtsprognose 2017 Den økonomiske udvikling I slutningen af august fremlagde Finansministeriet Økonomisk redegørelse, hvor hovedbudskabet

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Indhold. Budget Centralforvaltningen

Indhold. Budget Centralforvaltningen Indhold Generelle bemærkninger til budget 2019-2022... 2 Resultatopgørelse og likviditetsforbrug... 2 De kommunale indtægter... 3 Lån, renter og balanceforskydninger... 7 Pris- og lønfremskrivning i budgettet...

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014

NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget august 2014 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 261990 Brevid. 1959010 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning i budget 2015-2018 20. august 2014 Sammenfatning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 27. april 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser samlede mindreindtægter på 3,7 mio. kr. i 2018 stigende til 18,4

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI Dato: 2. oktober 2019 Økonomibilag nr. 4 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning Regeringen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.

Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018. Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere