I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse og ny vejledning om erhvervssygdomme med virkning fra 1. januar 2005 Sag nr Arbejdsskadereformen I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Nyt ulykkesbegreb - flere arbejdsulykker kan anerkendes Nyt erhvervssygdomsbegreb flere erhvervssygdomme kan anerkendes (1. januar 2005) Administrativ forenkling Målet med det nye erhvervssygdomsbegreb er blandt andet, at flere nedslidningsskader kan anerkendes. Der forventes anerkendt omkring flere erhvervssygdomme om året, hvilket svarer til en stigning i anerkendte sygdomme på 40 procent. Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget har i løbet af 2004 forhandlet om udarbejdelse af den nye erhvervssygdomsfortegnelse, der skal træde i kraft den 1. januar Det nye erhvervssygdomsbegreb og den nye erhvervssygdomsfortegnelse finder anvendelse på sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere. Sygdomme, der anmeldes før 1. januar 2005, vil fortsat blive vurderet efter den tidligere erhvervssygdomsfortegnelse. Den nye erhvervssygdomsfortegnelse er at finde på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside fra 3. januar 2005 sammen med en tilhørende ny vejledning om erhvervssygdomme. 2. Det nye erhvervssygdomsbegreb Med arbejdsskadereformen gælder et udvidet og lempet erhvervssygdomsbegreb fra 1. januar Det nye erhvervssygdomsbegreb vil føre til optagelse af flere sygdomme og påvirkninger på erhvervssygdomsfortegnelsen og anerkendelse af flere er-

2 hvervssygdomme, herunder anerkendelse af flere sygdomme uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. s. 2/11 Hidtil har loven stillet krav til medicinsk og teknisk erfaring, før sygdomme og påvirkninger kunne optages på erhvervssygdomsfortegnelsen. Det har betydet, at der skulle foreligge omfattende lægevidenskabelig dokumentation for en given årsagssammenhæng. Denne form for dokumentation var både forbundet med store omkostninger og tog lang tid at tilvejebringe. Med arbejdsskadereformen stilles krav om medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem arbejde og sygdom. Der skal også fremover være en sandsynlig sammenhæng mellem bestemte påvirkninger og sygdomme, men kravet til den lægevidenskabelige dokumentation lempes. Den medicinske dokumentation kan for eksempel tilvejebringes ved generelle udredninger fra de arbejdsmedicinske klinikker. De seks krav til medicinsk dokumentation fremgår direkte af bemærkningerne til lovforslaget: En biologisk naturlig og logisk forklaring på sygdommen En påvirkning, der må have en karakter og et omfang, der gør sygdommen sandsynlig En sammenhæng mellem påvirkning og sygdom, eksempelvis at øget påvirkning giver øget sværhedsgrad af sygdommen Undersøgelser om udbredelse i befolkningen, der bekræfter en sammenhæng Overbevisende rapportering af tilfælde, der er konstateret ved lægeundersøgelse En betydelig overhyppighed af sygdommen blandt personer, der er udsat for denne påvirkning, i forhold til personer, der ikke er udsat Som udgangspunkt skal alle ovenstående betingelser være opfyldt. Ved den konkrete vurdering af, om en sygdom kan optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan de enkelte betingelser dog tillægges forskellig vægt. 3. Forhandlingsprocessen i 2004 om ny erhvervssygdomsfortegnelse Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsskadestyrelsen har i løbet af 2004 afholdt i alt 14 møder om den nye fortegnelse. Drøftelserne har fundet sted inden for følgende ramme: 1 til 2 sygdomme og påvirkninger er drøftet på hvert møde Særlige drøftelser af sammenhængen mellem påvirkninger og sygdomme på social- og sundhedsområdet (plejearbejde) og rengøringsområdet, herunder særligt nedslidningsskader hos kvinder med pleje- og rengøringsarbejde Udvalget har under drøftelserne været opmærksom på, at mænd og kvinders forskellige fysiognomi indebærer, at de belastninger, der medfører erhvervssygdomme, kan være forskellige

3 De væsentligste resultater af årets forhandlinger fremgår af bilag 1 om den nye erhvervssygdomsfortegnelse i hovedpunkter. s. 3/11 Erhvervssygdomsudvalget har været inddraget i prioriteringen af de områder, der er drøftet. Prioriteringen er foretaget ud fra en samlet vurdering af, på hvilke områder der vil kunne anerkendes flere erhvervssygdomme som følge af det nye erhvervssygdomsbegreb. Derudover er mulighederne for at foretage en administrativ forenkling og nedbringe sagsbehandlingstiden indgået. Erhvervssygdomsudvalget drøftede i løbet af 2004 blandt andet nye krav til anerkendelse af sygdomme i hånd, underarm, albue, skulder, nakke-skulder, ryg og knæ. Udvalgets drøftelser baserede sig på den nyeste medicinske viden på de pågældende områder. Som optakt til drøftelserne har en række anerkendte eksperter holdt indlæg om den medicinske dokumentation på de enkelte områder. Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer har herunder bidraget med forslag til eksperter til de enkelte indlæg, til litteratur og til supplerende udredning. Arbejdsskadestyrelsen har på baggrund af drøftelserne i udvalget, og i overensstemmelse med den politiske aftale og lovens forarbejder, udarbejdet en ny, forenklet fortegnelse over erhvervssygdomme, der kun indeholder de overordnede krav til påvirkning og sygdom. Fortegnelsen suppleres af en ny vejledning om erhvervssygdomme, der a n- giver de nærmere rammebetingelser for påvirkning og sygdom på flere sygdomsområder, inklusive en række vejledende eksempler. Vejledningen vil løbende kunne tilpasses ny viden om relevante påvirkninger for sygdomsudviklingen, ligesom den giver Arbejdsskadestyrelsen en bedre mulighed for et konkret skøn i det enkelte tilfælde. 4. Videre udredning i 2005 Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsskadestyrelsen fortsætter den løbende drøftelse af den nye fortegnelse i 2005, da arbejdet i 2004 har afdækket et behov for supplerende udredning og drøftelse på flere områder. Arbejdsskadestyrelsen har foreløbigt iværksat yderligere udredning (videnskabelig litteraturgennemgang) på 4 udvalgte områder i et samarbejde med Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin. Litteraturgennemgangen forventes at foreligge og indgå i udvalgets drøftelser i sidste halvår af De 4 udvalgte udredningsområder er: 1. Kroniske nakke-skuldersmerter (der ønskes særligt en belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 2. Karpaltunnelsyndrom efter arbejde med pc-mus/tastatur 3. Slidgigt i hofte og knæ (der ønskes særligt en belysning af sammenhæng med tungt løftearbejde samt trappe-/stigegang og med belastningens varighed)

4 4. Andre øvre bevægeapparatsygdomme efter arbejde med pcmus/tastatur s. 4/11 5. Revision af fortegnelserne i 2005 Forhandlingerne om den ny erhvervssygdomsfortegnelse, der træder i kraft 1. januar 2005, fortsættes i 2005 på udvalgte områder som led i en fortløbende revision af fortegnelserne. De fortsatte drøftelser vil kunne medføre, at nye sygdomme og/eller påvirkninger senere optages på den nye fortegnelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Derudover vil udvalget foretage en løbende revision af den nuværende erhvervssygdomsfortegnelse med henblik på eventuelle justeringer i lyset af den viden og erfaring, der er tilvejebragt i Mødeplan i Erhvervssygdomsudvalget 2005 (revision af fortegnelserne) Mødedato Emne til drøftelse 25. januar Drøftelse af museskader i nakke-skulder og albuer Indlæg ved Ann Kryger Udvalgets drøftelse af sygdomme i nakke-skulder og albue efter arbejde med pc-mus og tastatur Konkrete sager om museskader i nakke-skulder og albuer - Forskning og udredning 2005 Opfølgning på udvalgets drøftelser i 2004 Nyt fra styrelsens interne forsknings- og udredningsudvalg Drøftelse af prioritering og igangsættelse af konkrete arbejder - Drøftelse af det videre fortegnelsesarbejde Status, revision og opfølgning april Opfølgning på mødet om museskader den 25. januar Revision af fortegnelserne Revision af 2002-fortegnelsen Opfølgning på 2005-fortegnelsen Forskning og udredning opfølgning 30. august Revision af fortegnelserne - opfølgning Revision af 2002-fortegnelsen Opfølgning på 2005-fortegnelsen Forskning og udredning 29. november Revision af fortegnelserne (andre emner) 6. Fortsatte fokusområder På rengøringsområdet forventes de generelle lempelser af kravene til påvirkning på flere sygdomsområder, herunder sygdomme i hånd og underarm, karpaltunnelsyndrom og albuesygdomme, at kunne føre til flere anerkendelser af sygdomme som følge af belastende rengøringsarbejde. Den nye vejledning indeholder eksempler på rengøringsarbejde og køkkenarbejde, der vil kunne anerkendes efter de nye krav.

5 Udvalget finder imidlertid ikke, at den nuværende medicinske dokumentation kan begrunde yderligere lempelser, der vil gøre det muligt at anerkende væsentligt flere sygdomme på plejeområdet. Dog er der foretaget en mindre lempelse på lænderygområdet, hvor kravene til påvirkningens varighed i år er justeret lidt ned for plejearbejde. Udvalget følger også fremover udviklingen på plejeområdet nøje. s. 5/11 Kønsforskellenes betydning for udvikling af forskellige erhvervssygdomme er indgået i årets drøftelser. Udvalget finder dog ikke for nuværende, at der er medicinsk dokumentation for at opstille forskellige krav til påvirkninger for henholdsvis mænd og kvinder. Den eventuelle betydning af personens størrelse og fysik skal imidlertid indgå i den konkrete vurdering. Dette forhold fremgår af den nye vejledning. Udvalget vil også på dette område følge udviklingen nøje. 7. Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2004 i øvrigt Ud over udarbejdelsen af den nye erhvervssygdomsfortegnelse og vejledning om erhvervssygdomme har udviklingen i 2004 ikke medført væsentlige ændringer på erhvervssygdomsområdet, herunder betydende ændringer i retspraksis. Erhvervssygdomsudvalget vil ultimo 2005 afgive en redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg om udviklingen på erhvervssygdomsområdet, herunder i retspraksis, som følge af implementeringen af den nye erhvervssygdomsfortegnelse.

6 Bilag 1 s. 6/11 Den nye erhvervssygdomsfortegnelse i hovedpunkter Nye sygdomme på fortegnelsen fra 1. januar 2005 Posttraumatisk belastningsreaktion Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. Kravene til påvirkningen svarer stort set til Erhvervssygdomsudvalgets hidtidige praksis ved anerkendelse, men optagelsen på fortegnelsen vil fremover sikre en hurtigere og mere smidig sagsbehandling. De nærmere specificerede krav til anerkendelse i den tilhørende nye vejledning vil desuden kunne justeres over tid i takt med, at der kommer ny viden på området. Endelig gør den nye vejledning med en tilhørende eksempelsamling det lettere for interesserede at orientere sig i praksis på området. Slidgigt i knæ Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af mange års knæliggende og/eller hugsiddende arbejde. Som udgangspunkt skal der have fundet en påvirkning sted i år. Kravene til påvirkningen svarer også her stort set til udvalgets hidtidige praksis ved anerkendelse, men optagelsen sikrer en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Der er derudover de samme fordele ved den nye vejledning som nævnt ovenfor. Pleurale plaques uden lungeasbestose Sygdommen optages på fortegnelsen efter en påvirkning i form af asbestudsættelse. Som udgangspunkt skal der være tale om måneders udsættelse, men kravet kan nedsættes til dage/uger, hvis der har fundet en massiv påvirkning sted. Optagelsen giver de samme fordele som ved posttraumatisk belastningsreaktion og slidgigt i knæ. Golfalbue Sygdommen er optaget på fortegnelsen efter samme påvirkninger som tennisalbue. De væsentligste nyheder i øvrigt er anført nedenfor under tennisalbue og golfalbue. Forandringer i bicepssenen Sygdommen er optaget på fortegnelsen efter samme påvirkninger som forandringer i skulderleddets rotatorsener og skuldertendinit. De væsentligste nyheder i øvrigt er anført nedenfor under skuldersygdomme.

7 Sygdomme/påvirkninger med væsentlige nye krav på fortegnelsen fra 1. januar 2005 s. 7/11 Seneskedehindebetændelse og betændelseslignende forandringer i sene eller væv omkring sene (hånd og håndled) Kravene til selve sygdommene ændres ikke, men fremover kan sygdommene anerkendes efter en påvirkning i form af kraftfulde og gentagne bevægelser, eventuelt i kombination med akavede arbejdsstillinger. Væsentlige nyheder: Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i akavede og hånd-/håndledsbelastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet om gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og eventuelt akavet Kravet om, at arbejdet højst må være udført i 6 måneder, udgår. Både belastninger af dages, ugers og års varighed kan anerkendes, hvis de er relevante for udvikling af den pågældende sygdom Kravet om uvant arbejde udgår Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs Sygdommene er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme Tennisalbue og golfalbue Golfalbue optages på fortegnelsen efter samme påvirkninger som tennisalbue. Det vil fremover gøre det lettere og hurtigere at få anerkendt en arbejdsbetinget golfalbue. Sygdommene vil kunne anerkendes efter én eller flere af følgende påvirkninger. Kraftfulde og gentagne arbejdsbevægelser Kraftfulde og akavede arbejdsbevægelser Kraftfuldt statisk arbejde Væsentlige nyheder: Golfalbue optages på fortegnelsen efter samme krav som tennisalbue Kraftfuldt statisk arbejde og kraftfuldt arbejde udført i akavede arbejdsstillinger kan fremover anerkendes Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i belastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt Kravet om, at arbejdet højst må være udført i 6 måneder, udgår. Både belastninger af dages, ugers og års varighed kan anerkendes, hvis de er relevante for udvikling af den pågældende sygdom

8 Kravet om uvant arbejde udgår Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs Sygdommene er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme s. 8/11 Karpaltunnelsyndrom Fremover vil karpaltunnelsyndrom kunne anerkendes efter følgende påvirkninger på arbejdet: Arbejde med kraftigt vibrerende håndværktøj i længere tid En kombination af hurtigt gentagne, kraftfulde og/eller akavede håndledsbelastende arbejdsbevægelser i længere tid Arbejde med genstande, der medfører et direkte og vedvarende tryk på medianusnerven i karpaltunnellen i længere tid Sygdommen kan derudover fortsat anerkendes som komplikation til seneskedehindebetændelse på håndleddets bøjeside, når denne sygdom kan anerkendes efter fortegnelsen. Væsentlige nyheder: Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og er udført i belastende arbejdsstillinger. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og/eller akavet Der skal som udgangspunkt være tale om mindst 2 års belastning, men kravet til tiden kan reguleres, hvis der har fundet en omfattende belastning sted Kravet om uvarieret arbejde udgår. Arbejdet skal fremover blot have været relevant belastende i mindst halvdelen af arbejdsdagen, men der kan godt være udført forskellige arbejdsfunktioner undervejs Sygdommen er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme Skuldersygdomme Fremover vil både forandringer i skulderleddets rotatorsener og bicepssenen samt skuldertendinit være omfattet. Sygdommene vil kunne anerkendes efter følgende påvirkninger på arbejdet: Repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastningen Statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere Væsentlige nyheder: Forandringer i bicepssenen optages på fortegnelsen Kravet til kraft kan nedsættes væsentligt, hvis arbejdet har været hurtigt gentaget og udført i belastende arbejdsstillinger, herunder med mange vride- og drejebevægelser i skulderleddet, med mange løft af overarmen, med lange rækkeafstande, kort cyklustid (ringe restitution)

9 og lignende. Tilsvarende kan kravet til gentagethed reduceres, hvis arbejdet har været meget kraftfuldt og/eller akavet Kravet om belastningens tidsmæssige udstrækning nedsættes fra tidligere 6-8 års belastning til en belastning i månedsvis, afhængigt af det konkrete arbejde Sygdommene er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme s. 9/11 Høresygdomme Støjbetinget hørenedsættelse kan fremover anerkendes efter en påvirkning i form af flere års udsættelse for kraftig støj. Væsentlige nyheder: Det tidsmæssige krav til relevant udsættelse nedsættes fra mindst 10 år til 5 år Der stilles ikke længere krav om døvhed eller generende tunghørhed med et mén på mindst 5 procent. Også mindre hørenedsættelser kan anerkendes. Blot skal der være tale om et karakteristisk audiogramforløb for støjskade, og hørenedsættelsen skal ligge ud over hørelse i normalområdet (for den pågældende alder) Tinnitus vil fremover være omfattet af en eventuel erstatning i tilknytning til hørenedsættelsen, hvis det samlede mén efter både hørenedsættelse og tinnitus er på mindst 5 procent. Der vil således også kunne ydes erstatning for tinnitus efter mindre grader af hørenedsættelse Sygdommen er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme/påvirkninger med mindre ændringer på fortegnelsen 1. januar 2005 Kroniske nakke-skuldersmerter (cervikobrakialt syndrom) Sygdommen vil fremover kunne anerkendes efter en påvirkning i form af hurtigt og ensidigt gentaget præcisionsarbejde med statisk belastning af nakkeskulderområdet i en længere årrække. Vilkårene for anerkendelse er stort set uændrede. Dog bortfalder kravet om arbejdsophør eller skift til kvalitativt andet arbejde, og kravet til belastningens tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har fundet en massiv påvirkning sted. Der skal have været tale om en belastning igennem en længere årrække. Det betyder, at der som udgangspunkt skal være udført nakke-skulderbelastende arbejde i: En belastningsperiode på 108 måneder inden for 9-12 år eller En belastningsperiode på 162 måneder i mindst 18 år samt Mindst halvdelen af arbejdsdagen Antallet af arbejdsmåneder per år kan, afhængigt af den samlede tidsmæssige udstrækning, nedsættes til under 12 måneder per år, dog som udgangspunkt ikke til under gennemsnitligt 9 måneder per år.

10 Hvis der har fundet en særlig nakke-skulderbelastende påvirkning sted, vil kravet til belastningens samlede tidsmæssige udstrækning (antal måneder/år) kunne nedsættes. Det kan for eksempel være: s. 10/11 Meget akavede og nakke-skulderbelastende arbejdsstillinger eller bevægelser Kraftfulde nakke-skulderbelastende arbejdsbevægelser En meget langvarig daglig belastning (omkring 10 timer/dag eller mere) En meget langvarig samlet belastningsperiode (omkring 25 år eller mere) Sygdommen er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme. Lænderygsygdomme Fremover vil lænderygsygdomme kunne anerkendes efter én eller flere af følgende påvirkninger: Rygbelastende løftearbejde med løft/træk opad af tunge genstande og en samlet daglig løftebelastning på mange tons i en længere årrække Rygbelastende løftearbejde med almindeligt forekommende, ekstremt tunge og akavede enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en længere årrække Rygbelastende plejearbejde med mange daglige håndteringer af voksne eller større handicappede børn i en længere årrække Rygbelastende daglig udsættelse for helkropsvibrationer fra kraftigt vibrerende køretøjer Det tidsmæssige krav til udsættelse opretholdes stort set uændret (8-10 år). Også kravene til den enkelte belastning er stort set uændrede. Det tidsmæssige krav til udsættelse ved plejearbejde nedsættes dog til 8-10 år fra tidligere 10 år. Sygdommen er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme. Sygdomme/påvirkninger med uændrede vilkår efter 1. januar 2005 Sygdomme, der optages på uændrede vilkår: Menisksygdom i knæleddet Bursitis (betændelseslignende forandringer i en slimsæk) Sygdommene er omfattet af den nye vejledning om erhvervssygdomme. Sygdomme, der fortsat ikke optages: Andre slidgigtsygdomme (slidgigt i halshvirvelsøjlen, skulderleddet og skulderhøjdeleddet, hofte, tommel med flere)

11 Mangansygdom (toksisk hjerneskade) Indeklimasyndrom Sygdomme efter brug af pc-mus og/eller tastatur Psykisk sygdom efter påvirkninger i form af stress, chikane og mobning s. 11/11 De uændrede eller kun lidt ændrede vilkår for nogle sygdomme skyldes, at der ikke er medicinsk dokumentation, der kan begrunde optagelse eller yderligere ændringer. I den nye vejledning om erhvervssygdomme kan man orientere sig nærmere om vurderingen af den medicinske dokumentation på de enkelte sygdomsområder. Fortegnelsen vil løbende blive revideret. Dette betyder, at nye sygdomme og påvirkninger vil kunne optages på fortegnelsen, hvis der i fremtiden tilvejebringes ny medicinsk dokumentation om sammenhænge mellem sygdomme og bestemte påvirkninger på arbejdet. Sygdomme og påvirkninger, der ikke er optaget på fortegnelsen, vil derudover fortsat kunne anerkendes. Det gælder de tilfælde, hvor Erhvervssygdomsudvalget indstiller en sag til anerkendelse, fordi sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder kravene til optagelse på fortegnelsen, eller fordi sygdommen med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdets særlige art. Arbejdsskadestyrelsen vurderer i hver enkelt sag, om der er grundlag for at forelægge sagen for udvalget.

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer)

Kroniske nakke-skuldersmerter (bl.a. belysning af sammenhæng med belastningens varighed og med eventuelle andre belastningsformer) 8GYLNOLQJHQ Sn HUKYHUYVV\JGRPVRPUnGHW VRPI OJHDIDUEHMGVVNDGHUHIRUPHQ I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

Læs mere

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 1. Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere

Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere Arbejdsskadestyrelsen December 2004, 1. udgave Vejledning om erhvervssygdomme Sygdomme, der anmeldes 1. januar 2005 eller senere Indholdsfortegnelse Generel vejledning om erhvervssygdomssager...4 1. Indledning...4

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen April 2007, 5. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse DEL 1 (VEJLEDNING)...5 Generelle betingelser...5 1. Indledning...5 1.1. Lovgrundlag...

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010 Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2010 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Indholdsfortegnelse: 1. Oversigt og resumé...1 2. Kronisk

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet. Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet. Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2011 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2011 Arbejdsskadestyrelsens

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter.

Arbejdsskadestyrelsen har i arbejdet forud for ændringen inddraget overlæge Susanne Wulff Svendsen og flere af styrelsens lægekonsulenter. NOTAT 26. januar 2012 Notat om ændring af erhvervssygdomsfortegnelsens punkt C.5 om skuldersygdomme J.nr. FC/mcr Indledning Arbejdsskadestyrelsen har for nylig modtaget 2 udtalelser fra Retslægerådet og

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008

Arbejde og skuldersygdomme. Afklemningslidelse i skulderen. Klinisk diagnose. 36.209 førstegangsoperationer i Danmark fra 1996-2008 Arbejde og skuldersygdomme Klinisk diagnose Afklemningslidelse i skulderen Ca. 2%-5% har langvarige skuldersmerter og tegn til afklemningslidelse i skulderen Lokaliseret til skulderrunding Smerter ved

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme 11. udgave anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme 11. udgave anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Vejledning om erhvervssygdomme 11. udgave anmeldt fra 1. januar 2005 Kapitel 1. Generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen... 5 1. Generelle betingelser... 6 2. Sygdomme

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden 2001-2005 opgjort på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden 2001-2005 opgjort på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose Erhvervssygdomme tilkendt i perioden 2001-2005 opgjort på år for første tilkendelse af og slutdiagnose I alt Slutdiagnose Uoplyst 126 139 171 83 83 Musetyphus Akut bakteriel levnedsmiddelforgiftning...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Notat om den særlige indsats på rengøringsområdet

Notat om den særlige indsats på rengøringsområdet Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer og stedfortrædere Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 Notat om den særlige indsats på rengøringsområdet 2007-2008 1. Baggrund Reformen og rengøring Rengøringsarbejde

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt. Bilag 1. Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt. Bilag 1. Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt Arbejdsskadestyrelsens Praksis nr. 2006-05 Udsendt 19. oktober 2006 Bilag 1 Emne Erhvervssygdomsudvalget har indstillet en sag om diffuse smerter

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen Juli 2013, 9. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Generelle betingelser...6 1.1. Lovgrundlag... 7 1.2. Medicinsk dokumentation...

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Arbejdsskadestyrelsen Juli 2012, 8. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse: 1. Generelle betingelser...7 1.1. Lovgrundlag...8 1.2. Medicinsk dokumentation...9

Læs mere

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 8 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Februar 2015, 10. udgave Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 1.1. Generelle betingelser

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden 2007-2011 opgjort p og slutdiagnose Uoplyst 67 66 74 50 75 332 Smitsomme mave tarmsygdommme 1 1 1 2. 5 Diarr.. 1 3. 4 Anden tuberkulose i ndedrtsorganer. 1.

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose Uoplyst 73 51 75 54 45 298 Smitsomme mave tarmsygdommme 1 2... 3 Diarré 1 3. 1 2 7 Anden tuberkulose i åndedrætsorganer. 4. 1 6 11 Lungetuberkulose 7 12 8 2 23 52 Svingfeber 3 2... 5 Weils sygdom 1....

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014 0 Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2014 Arbejdsskadestyrelsens og Erhvervssygdomsudvalgets årsredegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tema 1: Psykisk

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden 2005-2010 opgjort p og slutdiagnose Uoplyst 57 67 66 74 49 313 Smitsomme mave tarmsygdommme. 1 1 1 2 5 Diarr 1.. 1 3 5 Anden tuberkulose i ndedrtsorganer..

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Museskader på erhvervssygdomsområdet set over tid

Museskader på erhvervssygdomsområdet set over tid Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 84 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Fagligt Center/lvp 1. december 2005 Museskader på erhvervssygdomsområdet set over tid Aktuelle møder om museskader Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1

Dagens program. Korsør 11 sep. 2012 1 Dagens program Hvad er en arbejdsskade Hvem er omfattet/ og hvornår Anmeldelse Ydelser En sags vej gennem systemet Genoptagelse/ anke Hvad skal I være opmærksomme på Korsør 11 sep. 2012 1 Hvor mange arbejdsskader

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser

Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser Vejledning om arbejdsbetingede armlidelser 26. februar 2003 1. Indledning I Arbejdsskadestyrelsens fortegnelse over erhvervssygdomme, som er optaget som bilag 1 i bekendtgørelsen om fortegnelse over erhvervssygdomme,

Læs mere

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler

Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Træ og møbler Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i branchen for Træ og Møbler Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2011til og med 2015 særlige tilsynsindsatser med mere fokus på dialog og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden opgjort på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden opgjort på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose Erhvervssygdomme tilkendt i perioden 2002-2006 opgjort på år for første tilkendelse af og slutdiagnose Slutdiagnose Uoplyst 139 171 82 84 67 543 Musetyphus 1.... 1 Akut bakteriel levnedsmiddelforgiftning..

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Arbejdsmiljøvejviser 22 2009 Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Psykisk arbejdsmiljø Risiko for ulykker Ergonomisk arbejdsmiljø Støj Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder

Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder Sådan træner du, når du har fået fjernet lymfeknuder i armhulen Du har fået fjernet lymfeknuder i din armhule. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til, hvordan du træner efter operationen.

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose Slutdiagnose Uoplyst 203 134 82 80 66 565 Akut bakteriel levnedsmiddelforgiftning. 4... 4 Smitsomme mave tarmsygdommme 3 2 4 1. 10 Diarré 1. 2 3 1 7 Lungetuberkulose 2 2 2 3. 9 Svinerosen Leptospirose

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort p r for anerkendelse og slutdiagnose TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden 2005-2009 opgjort p og slutdiagnose Uoplyst 79 58 67 66 74 344 Smitsomme mave tarmsygdommme 1. 1 1 1 4 Diarr 3 1.. 1 5 Anden tuberkulose i ndedrtsorganer...

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af ulykker

Vejledning om anerkendelse af ulykker Vejledning om anerkendelse af ulykker Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 4 Betingelserne for at anerkende en ulykke... 4 Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6... 4 Bevisvurdering... 4 Årsagssammenhæng...

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden 2011-2015 opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden 2011-2015 opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose Uoplyst 57 32 208 55 38 390 Musetyphus... 1. 1 Smitsomme mave tarmsygdommme... 2 1 3 Diarré. 1 2.. 3 Anden tuberkulose i åndedrætsorganer. 1 6 1 1 9 Lungetuberkulose 8 2 23 2 8 43 Weils sygdom.... 1 1

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2006

Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2006 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 129 Offentligt s. 1/23 FC/LVP Udviklingen på erhvervssygdomsområdet i 2006 Årsredegørelse fra Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget 1. Indledning

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner Et knæk sind bevis Illustraion: Oscar Grønner 6 nr. 06 2015 ket er dårligt materiale Af Henning Due, journalist Psykiske arbejdsskader anerkendes markant sjældnere end andre arbejdsskader, selvom antallet

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose Uoplyst 83 79 58 67 66 353 Smitsomme mave tarmsygdommme 4 1. 1 1 7 Diarré 2 3 1.. 6 Anden tuberkulose i åndedrætsorganer.... 1 1 Lungetuberkulose 2 3. 7 4 16 Svingfeber.... 1 1 Weils sygdom.... 1 1 Rosen..

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Sten, ler og glas Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet

Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet Status og perspektivoplæg for arbejdsskadeområdet Indhold Indledning...................................................................... 3 Resumé......................................................................

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om, hvordan rengøringsassistenten kan planlægge og udføre sit arbejde, så det slider mindst muligt på kroppen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose

TABEL 3 Erhvervssygdomme anerkendt i perioden opgjort på år for anerkendelse og slutdiagnose I alt Slutdiagnose Uoplyst 149 203 134 82 77 Musetyphus 1.... Akut bakteriel levnedsmiddelforgiftning.. 4.. Smitsomme mave tarmsygdommme 1 3 2 4 1 Diarré 3 1. 2 3 Anden tuberkulose i åndedrætsorganer 1....

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Døgninstitutioner og hjemmepleje

Døgninstitutioner og hjemmepleje Døgninstitutioner og hjemmepleje Afsluttende statusnotat for den særlige indsats i Døgninstitutioner og hjemmepleje 2011 Arbejdstilsynet gennemfører fra 2011 nye særlige tilsynsindsatser med mere fokus

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 24. april 2006 PA1 Sag nr. 303-0015/06-19-0054 Hlo/EMH. Talepunkter til samrådsspørgsmål U og V:

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 24. april 2006 PA1 Sag nr. 303-0015/06-19-0054 Hlo/EMH. Talepunkter til samrådsspørgsmål U og V: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 217 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 24. april 2006 PA1 Sag nr. 303-0015/06-19-0054 Hlo/EMH [Samrådsspørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for et helt usædvanligt

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

Basalkursus i Idrætsskader og forebyggelse OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

Basalkursus i Idrætsskader og forebyggelse OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING TEAM DANMARK KURSUS I BASAL IDRÆTSSKADE- BEHANDLING OG FOREBYGGELSE OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER KAN STORT SET ALLE FOREBYGGES VED AT LYTTE TIL SMERTEN OG STOPPE AKTIVITET TIDLIGT

Læs mere

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten.

Karpaltunnelsyndrom viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Sovende fingre viser sig ved tryk og ubehag, evt. smerter ved håndleddet, samt føleforstyrrelser ud i én eller flere fingre oftest om natten. Hvad er karpaltunnelsyndrom? er en lidelse, hvor en af håndens

Læs mere

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden fordelt på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose

TABEL 4 Erhvervssygdomme tilkendt erstatning i perioden fordelt på år for første tilkendelse af erstatning og slutdiagnose Erhvervssygdomme tilkendt i perioden 2000-2004 fordelt på år for første tilkendelse af og slutdiagnose I alt Slutdiagnose Uoplyst 113 126 136 169 82 Musetyphus.. 1.. Akut bakteriel levnedsmiddelforgiftning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d.

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d. Temadag, SL - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger Vordingborg d. 26/2-2016 Hvem er vi? Arbejdsmedicinsk Afsnit, Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn

Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Ustabilt kravebens led - Weaver Dunn www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået foretaget

Læs mere