Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr. 2007-126"

Transkript

1 Landsstyreområdet for boliger, infrastruktur og råstoffer Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet 24. september 2007 Sags nr.: Dok.nr.: Esmar Bergstrøm IA Svar vedrørende spørgsmål til Landsstyret i henhold til 36, stk. 1 i Landstingets forretningsorden. Nr Postboks Nuuk Oq/tlf.: Fax: Hvis et udenlandsk selskab, der har en efterforskningstilladelse, opdager at tredjeparter foretager råstofaktiviteter eller andre aktiviteter inden for selskabets eksklusive licensområde, har selskabet ret til at kontakte Råstofdirektoratet og informere om aktiviteterne, som selskabet mener, er foregået på området. Råstofdirektoratet kan herefter foretage de nødvendige foranstaltninger, som aktiviteterne måtte give anledning til, jf. bl.a. råstoflovens 25 stk. 2 og 3. Idet der ofte foretages større borearbejde, sprængningsarbejde og andre farlige aktiviteter i forbindelse med efterforskning efter mineraler i Grønland, kan det ofte, ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering, være nødvendigt at afsikre et område for at undgå unødvendige uheld og fare derfor. I denne forbindelse kan det være nødvendigt at sikre, at udefrakommende har ikke har adgang til området, for på denne måde at undgå unødvendige sikkerhedsfarer. Det fremgår i den forbindelse af 501 i Landsstyrets regelsæt Standardvilkår for efterforskningstilladelser vedrørende mineralske råstoffer (Excl. Kulbrinter) i Grønland (1998), at rettighedshaveren, i fornødent omfang, kan foretage afspærring af begrænsede arealer med henblik på at sikre gennemførelsen af konkrete efterforskningsaktiviteter, forudsat dette forinden er godkendt af Råstofdirektoratet. 2. I forbindelse med efterforskning efter mineraler er det almindelig praksis, at prøveudtagninger på ton bliver gennemført for at foretage en analyse og vurdering af lødigheden i forekomsten. Det sker ofte, at store prøver fra flere forskellige lokaliteter på tilladelsesområdet bliver udtaget i et forløb over flere år. Større prøveudtagninger skal dog godkendes af Råstofdirektoratet, som fører kontrol med prøverne. Efterforskningsselskaber foretager ofte store investeringer i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af mineraler. Der skal derfor være et sikkert grundlag med hensyn til dokumentation for lødighed i forekomsten, før forekomsten kan erklæres kommerciel og der kan opstartes egentlig minedrift. Derfor er store prøveudtagninger ofte nødvendige. Selskaberne har ikke lov til at sælge mineraler udtaget under efterforskningsarbejdet, medmindre der specifikt søges og meddeles en tilladelse til dette fra Råstofdirektoratet. 1/8

2 3. Såfremt en i Grønland fastboende persons indsamling eller brydning af mineralske råstoffer ikke kan ske inden for rammerne af råstoflovens 32, vil udnyttelsesaktiviteten være i strid med råstoflovens 2. Ifølge denne sidstnævnte bestemmelse, må udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland kun finde sted i henhold til en tilladelse meddelt efter lovens regler. Råstofdirektoratet (Landsstyret) kan derfor som tilsynsmyndighed gribe ind efter bestemmelserne i råstofloven. I medfør af råstoflovens 25, stk. 2 kan Råstofdirektoratet endvidere meddele påbud om overholdelse af loven og forskrifter udstedt i medfør af loven. Råstofdirektoratet kan dermed meddele en borger, der overtræder råstoflovens 2 sammenholdt med 32, et påbud om, at denne skal bringe overtrædelsen til ophør. Såfremt forholdet derefter ikke bringes til ophør, kan der idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland, jf. råstoflovens 33. Råstofdirektoratet iagttager det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip ved sit valg af sanktion for overtrædelse af reglerne i råstoflovens 2 og 32. Det følger af proportionalitetsprincippet, at en forvaltningsmyndighed, når den kan vælge mellem flere typer af indgreb for at opnå et ønsket resultat, skal vælge det mindst indgribende, som er tilstrækkeligt og egnet til at opnå det ønskede resultat. Råstofdirektoratet kan i første omgang rette henvendelse til en borger, der overtræder råstoflovens 2 og 32, med en uformel og retligt uforbindende henstilling, hvor der informeres om retsstillingen efter råstoflovens 2 og 32 og opfordres til overholdelse af bestemmelserne. En anden mulighed er, at Råstofdirektoratet i en skriftlig meddelelse (et konstaterende påbud) indskærper over for den pågældende borger, at denne skal bringe overtrædelsen af loven til ophør. I forlængelse deraf kan Råstofdirektoratet eventuelt opfordre borgeren til at ansøge om tilladelse efter råstofloven til at foretage udnyttelse mv. af de mineralske råstoffer. Det følger af råstoflovens 25, stk. 3, at rettighedshavere skal meddele alle oplysninger, der er fornødne for myndighedsbehandlingen af deres virksomhed omfattet af loven, og at Råstofdirektoratet til gennemførelse af myndighedsbehandlingen kan pålægge en rettighedshaver at indsende de fornødne oplysninger. Disse regler eller deres principper finder tilsvarende anvendelse på de i Grønland fastboende personers aktiviteter i henhold til 32. Råstofdirektoratet kan således anmode en borger, der påberåber sig ret til at indsamle eller bryde råstoffer i henhold til råstoflovens 32, om at fremkomme med yderligere oplysninger til brug for Råstofdirektoratets vurdering af, om bestemmelserne i 2 og 32 er overholdt. Dette kan eksempelvis være oplysninger om, hvordan, hvornår og i hvilket område råstofferne er indsamlet eller brudt, samt hvordan råstofferne er eller vil blive anvendt, og hvilke typer og mængde råstoffer, som er indsamlet eller brudt og solgt eller planlægges solgt. 2/8

3 Den i Grønland fastboende befolknings indsamlings- og brydningsret efter 32 bortfalder, når der for det pågældende geografiske område udstedes en eneretstilladelse til udnyttelse af det pågældende råstof inden for området, jf. råstoflovens 32, stk. 2. Der kan derfor være behov for at afkræve en borger, der har indsamlet eller brudt mineralske råstoffer efter råstoflovens 32, nærmere dokumentation for, hvor og hvornår de mineralske råstoffer er indsamlet eller brudt. Desuden kan Råstofdirektoratet give den pågældende borger særskilt meddelelse, hvis der gives en eneretstilladelse til udnyttelse af råstofferne inden for det pågældende område. Dette kan bl.a. ske med henblik på at sikre, at borgeren ophører med at indsamle og bryde mineralske råstoffer inden for området. 4. Efter råstoflovens 2, stk.1, kan forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer alene ske i henhold til en tilladelse meddelt efter reglerne i råstofloven, jf. dog 32. Efter råstoflovens 32 kan den i Grønland fastboende befolkning som hidtil foretage indsamling og brydning af mineralske råstoffer, uden at der kræves tilladelse efter råstofloven. Denne ret kan dog ikke udøves i områder, hvor der er meddelt tilladelse med eneret til udnyttelse af råstoffer. I det følgende redegøres nærmere for indholdet og fortolkningen af råstoflovens 32. Ministeriet for Grønland nedsatte 7. januar 1960 Minelovskommissionen for Grønland. Den havde til opgave at komme med et forslag til en minelov for Grønland. Det fremgik af kommissionens forslag ( 1, stk. 1, samt 2, 8 og 15), at alle mineralske råstoffer i Grønland tilhørte staten, at efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer var forbeholdt staten, og at efterforskning og udnyttelse kun måtte ske i henhold til tilladelser meddelt af ministeren for Grønland. Forslagets 1, stk. 2, fastslog dog, at den i Grønland bosiddende befolkning som hidtil kunne forsyne sig med kul, tørv, vejsten, grus, sten og lignende. Det fremgår af betænkning nr. 340 fra 1963 afgivet af Minelovskommissionen for Grønland, at formålet med bestemmelsen i 1, stk. 2, var følgende: Det er fundet hensigtsmæssigt udtrykkeligt at fastslå, at den grønlandske befolknings adgang til at forsyne sig med kul, tørv, vejsten, grus, sten og lignende til eget forbrug (og til videresalg i det omfang det hidtil har været praktiseret), består uændret. Det følger således af lovbestemmelsen og bemærkningerne dertil, at bestemmelsen primært har til formål at lade den grønlandske befolkning fortsætte den begrænsede udnyttelse af de mineralske råstoffer, som de gennem generationer har anvendt i husholdningen eller indsamlet eller brudt med henblik på videresalg lokalt i begrænset omfang. Ved lov nr. 585 af 29. november 1978 om mineralske råstoffer i Grønland blev reglen videreført i lovens 30. Det fremgår af forarbejderne til loven, at bestemmelsen tager sigte 3/8

4 på at opretholde den praksis, der havde udviklet sig på baggrund af princippet i 1, stk. 2, i mineloven fra Det anføres således i de specielle bemærkninger til 30: "Forslagets 30 tilsigter at opretholde den praksis, der har udviklet sig på grundlag af princippet i den gældende lovs 1, stk. 2, om, at visse former for indsamling og brydning af råstoffer ikke kræver særlig tilladelse eller koncession. Den foreslåede bestemmelse vil som hidtil omfatte smykkesten (halvædelsten) og lignende som grundlag for fremstilling af husflid samt råstoffer til forbrug lokalt til byggematerialer eller til opvarmningsformål og lignende. Indsamling vil som hidtil være begrænset til aktiviteter, der ikke har industrielt præg med dertil forbundne større investeringer, jfr. herved bemærkningerne til 1." I lighed med den nugældende lovs 2 fastslog 1, stk. 1, i 1978-loven, at forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer skulle ske i henhold til lovens regler. Desuden fulgte det af lovens 6, 7, 11 og 18, at sådanne råstofaktiviteter kun måtte ske i henhold til tilladelser dertil. I de specielle bemærkninger til 1978-lovens 1 blev det bl.a. anført: Bestemmelsen i forslagets 1 sigter på virksomhed, der på fagligt, professionelt grundlag og ved hjælp af specialudstyr, boringer og lignende er udtryk for målrettet forundersøgelse eller efterforskning med henblik på udnyttelse af kommerciel/industriel karakter, eller som består i en sådan udnyttelse. Anden form for indsamling og brydning i begrænset omfang af mineralske råstoffer vil efter bestemmelsen i 30 fortsat kunne foretages af den i Grønland fastboende befolkning. Det følger af bemærkningerne til 1978-loven, at lovens 30 gav den grønlandske befolkning adgang til at indsamle og bryde mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) til brug for fremstilling af husflid samt byggematerialer og opvarmningsmaterialer. Det fremgår af de specielle bemærkninger til den nugældende 32, at bestemmelsen skal forstås på samme måde som 30 i 1978-loven. Den gældende retsstilling i henhold til den nuværende lovs 32 indebærer således, at den i Grønland fastboende befolkning bl.a. kan indsamle mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) til brug for fremstilling af husflid. Der kan således f.eks. ikke lovligt foretages indsamling eller brydning af mere værdifulde smykkesten, herunder rubiner og andre ædelstene. Desuden må der ikke foretages indsamling og brydning af mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) til brug for andet end husflid. Adgangen til indsamling og brydning af smykkesten til brug for fremstilling af husflid giver ikke ret til kommerciel eller industriel indsamling og brydning af smykkesten til brug for salg eller fremstilling af produkter med henblik på salg. Mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) kan dog indsamles og brydes til brug for salg eller forarbejdning med henblik på salg, hvis - og i det omfang - dette ikke har karakter af kommerciel eller industriel råstofudnyttelse. 4/8

5 Der må således ikke foretages indsamling eller brydning af mere værdifulde smykkesten, herunder rubiner og andre ædelstene, til brug for salg eller fremstilling af produkter med henblik på salg. En yderligere begrænsning i adgangen til indsamling og brydning af mineralske råstoffer efter 32 er, at sådanne aktiviteter kun må ske med henblik på salg af råstofferne, i det omfang der var tradition for dette før vedtagelsen af mineloven fra Dengang var der stort set kun tradition for indsamling eller brydning og salg af råstoffer til befolkningen i lokalområdet. Desuden var det først og fremmest kul, der blev indvundet og solgt til den lokale befolkning. Derudover har den i Grønland fastboende befolkning adgang til at indsamle og bryde mineralske råstoffer til brug for husholdningen, herunder byggematerialer og brændsel. 5. Pågribelsen i Kangerlussuaq lufthavn af en person som forsøgte at medbringe rubiner ud af Grønland er ikke den første af sin art. Råstofdirektoratet har af flere omgange, herunder i 2003 og 2004, haft lignende sager i Sydgrønland med beslaglæggelse af forskellige mineraler. 6. Landsstyret har ikke overblik over alle de ture der foretages eller annonceres af turistselskaber i Grønland. Råstofdirektoratet kan i den sammenhæng derfor kun svare udfra de konkrete henvendelser, der har været fra turistselskaberne til Grønlands Hjemmestyre, i dette tilfælde til Råstofdirektoratet. Råstofdirektoratet er tidligere blevet kontaktet af et lokalt rejseselskab vedrørende reglerne for indsamling af mineraler, samt oplysninger om eventuelle tilladelser i forbindelse med arrangering af ture til Fiskenæsset. Råstofdirektoratet har i denne sammenhæng ikke givet tilladelse til at turene må foregå, men har blot orienteret om reglerne indenfor råstofområdet. 7. Turister har som udgangspunkt ikke lov til at udføre sten fra Grønland. Råstofdirektoratet har i begrænset omfang tilladt, at turister i Grønland kunne medbringe sten (dog ikke værdifulde ædelstene som eksempelvis rubiner), som svarer til et håndstykke, uden særskilt tilladelse. Der er dog ikke tale om en praksis, der er retligt bindende eller i sig selv medfører, at turister har en uigenkaldelig ret til at udføre sten. Råstofdirektoratet kan således ændre eller helt ophæve tilladelsen. Råstofdirektoratet kan i øvrigt oplyse, at direktoratet for tiden vurderer, om tilladelsen til udførsel af et håndstykke bør ophæves, således at turister ikke længere må udføre sten fra Grønland. Udenlandske statsborgere, herunder turister, kan ikke meddeles tilladelse til eksport af mineralske råstoffer. 8. Råstofdirektoratet har ikke fastsat en øvre grænse for, hvor meget fastboende personer må tjene på sten indsamlet med håndværktøj. Som omtalt ovenfor følger det af råstoflovens 2 og 32 med forarbejder, at fastboende personer ikke må foretage industriel eller kommerciel (erhvervsmæssig) indsamling og brydning af mineralske råstoffer, medmindre de pågældende personer har en udnyttelsestilladelse meddelt af Råstofdirektoratet. Dette gælder, uanset om indsamlingen og brydningen sker med håndredskaber eller helt uden anvendelse af redskaber. Indsamling og brydning af mineralske råstoffer i henhold til 32 må i øvrigt kun ske i det begrænsede omfang og på den måde, det hidtil har været praktiseret. 5/8

6 Som omtalt ovenfor må der ikke foretages indsamling eller brydning af mere værdifulde smykkesten, herunder rubiner og andre ædelstene. Desuden må der ikke foretages indsamling og brydning af mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) til brug for andet end husflid. Adgangen til indsamling og brydning af smykkesten til brug for fremstilling af husflid giver som nævnt ikke ret til kommerciel eller industriel (erhvervsmæssig) indsamling og brydning af smykkesten til brug for salg eller fremstilling af produkter med henblik på salg. Mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) kan dog indsamles og brydes til brug for salg eller forarbejdning med henblik på salg, hvis - og i det omfang - dette ikke har karakter af kommerciel eller industriel råstofudnyttelse. 9. Råstoflovens 2 og 32 og forarbejderne dertil må fortolkes således, at råstoflovens 32 giver den i Grønland fastboende befolkning adgang til at indsamle og bryde mineralske råstoffer, hvis - og i det omfang - dette alene har karakter af private eller lignende traditionelle (ikke-erhvervsmæssige) råstofaktiviteter - i modsætning til industrielle eller kommercielle (erhvervsmæssige) råstofaktiviteter. Fortolkningen af 2 og 32 er nærmere omtalt ovenfor. Det følger endvidere af bestemmelserne og deres forarbejder, at salg af indsamlede og brudte råstoffer kun må ske i et begrænset omfang, som ikke har karakter af egentlig erhvervsvirksomhed, idet bestemmelsens forarbejder omtaler anvendelse af de indsamlede råstoffer til fremstilling af husflid, samt råstoffer til forbrug lokalt til byggematerialer eller til opvarmningsformål og lignende. Det fremgår endvidere udtrykkeligt af forarbejderne, at der ikke inden for rammerne af 32 kan foretages indsamling eller brydning af råstoffer som led i eller med henblik på kommerciel (professionel) eller industriel råstofudnyttelse. Desuden giver 32 ikke adgang til indsamling eller brydning af råstoffer ved anvendelse af professionelle redskaber eller maskiner, specialudstyr, boringer eller lignende eller i forbindelse med afholdelse af betydelige udgifter eller foretagelse af større investeringer. Aktiviteter, der har karakter af målrettet kommerciel eller industriel efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer, vil kun kunne udføres i henhold til en tilladelse dertil efter råstofloven. Når det skal afgøres, om indsamling eller brydning kan ske inden for rammerne af råstoflovens 32, har det således væsentlig betydning, hvordan de mineralske råstoffer er indsamlet eller brudt, med hvilket formål dette er sket, hvordan råstofferne anvendes eller skal anvendes (f.eks. til eget brug, lokalt brug eller kommercielt eller industrielt brug). Det har også væsentlig betydning, i hvilket omfang der er sket eller vil ske indsamling eller brydning. Endelig har værdien af de mineralske råstoffer, der indsamles eller brydes, også betydning. Grunden til dette er bl.a., at indsamling eller brydning af mere værdifulde mineralske råstoffer vil have karakter af kommerciel eller industriel (erhvervsmæssig) udnyttelse af de mineralske råstoffer og dermed ikke vil kunne udføres inden for rammerne af 32. Ifølge råstoflovens 32 og dens forarbejder, må der således bl.a. lægges vægt på følgende forhold, når det skal vurderes, hvorvidt en aktivitet udført af en i Grønland fastboende person ligger inden for rammerne af 32: 6/8

7 Er der tale om traditionelle aktiviteter, som lokalbefolkningen altid har foretaget, såsom indsamling af mindre værdifulde råstoffer til brug for fremstilling af husflid, herunder smykker af halvædelsten, til eget brug eller som bygge- eller anlægsmaterialer, brændsel eller lignende i lokalområdet? Sådanne aktiviteter vil kunne udføres inden for rammerne af 32. Er der tale om kommerciel (professionel) eller industriel indsamling eller brydning og udnyttelse af råstofferne? Eller er der tale om anvendelse af professionelle redskaber eller maskiner eller andet specialudstyr til målrettet indsamling eller brydning af mineralske råstoffer i større omfang? Sådanne aktiviteter vil ikke kunne udføres inden for rammerne af 32. Det fremgår af Råstofdirektoratets notat af 30. april 2007 til Narsap Kommunia, at der må antages at foreligge en retssædvane i Grønland vedrørende lokalbefolkningens adgang til at indsamle og bryde mineralske råstoffer. I notatet anføres bl.a. følgende om denne retssædvane: brugsretten for den enkelte bruger er begrænset til den pågældende brugers behov, idet sædvanerettens reglers samfundsmæssige funktion var at garantere fordelingen og udnyttelsen af samtlige ressourcer på en måde, der på den ene side kunne tilfredsstille den enkelte families behov og initiativer til lokalisering og udnyttelse af nye forekomster, og på den anden side tilgodese samfundets kollektive udnyttelse af stedets eksistentielt nødvendige ressourcer. Det erindres herved, at retssædvanerne i det omfang de ikke er fortrængt af den danske lovgivning består fortsat. Dette støtter tillige den ovennævnte fortolkning af 32 og dens forarbejder, hvorefter indsamling og brydning af råstoffer til privat forbrug og begrænset videresalg, i det omfang dette traditionelt har fundet sted, vil kunne ske inden for rammerne af 32, mens industriel eller kommerciel (erhvervsmæssig) indsamling eller brydning og videresalg ikke vil kunne ske efter 32. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunalbestyrelsen ifølge råstoflovens 32, stk. 3, kan fastsætte nærmere regler om udøvelsen af adgangen efter stk. 1 til at indsamle og bryde mineralske råstoffer inden for kommunens område. Derfor må sådanne regler også tages i betragtning, når der tages stilling til spørgsmål vedrørende anvendelsen og rækkevidden af råstoflovens 32. Råstofdirektoratet foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering, når det skal afgøres, om en i Grønland fastboende persons indsamling eller brydning af mineralske råstoffer kan ske inden for rammerne af råstoflovens 32. Blandt andet forholdene nævnt ovenfor tages i betragtning i forbindelse med Råstofdirektoratets konkrete vurdering. Der kan nævnes nogle få typiske tilfælde, der kan yde en vis vejledning, når det skal vurderes, om en konkret udnyttelsesaktivitet er omfattet af råstoflovens 32. Såfremt en i Grønland fastboende person finder en mindre værdifuld smykkesten (halvædelsten) i sit nærområde, vil indsamling heraf til brug for personlig udsmykning af den 7/8

8 pågældende eller en anden lokal, fastboende person være i overensstemmelse med 32. Indsamling af mindre værdifulde smykkesten (halvædelsten) til brug for fremstilling og salg af husflid i form af smykker i begrænset omfang, må tillige antages at kunne ske inden for rammerne af 32, hvis - og i det omfang - salget ikke har karakter af kommercielt eller industrielt (erhvervsmæssigt) salg. Såfremt en i Grønland fastboende person foretager målrettet indsamling eller brydning af mineralske råstoffer i større omfang eller ved anvendelse af professionelle redskaber eller maskiner eller andet specialudstyr, kan dette som udgangspunkt ikke ske inden for rammerne af råstoflovens 32. Dette er særligt tilfældet, hvis indsamlingen eller brydningen sker til brug for salg eller forarbejdning med henblik på salg. 10. Intet at oplyse. Med venlig hilsen Kim Kielsen Landsstyremedlem for boliger, infrastruktur og råstoffer 8/8

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven

A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt påbud om overholdelse af råstofloven INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT :: LANDSTINGETS OMBUDSMAND Klage over påbud om overholdelse af råstofloven A rettede i august 2007 henvendelse til ombudsmanden for at klage over et af Råstofdirektoratet meddelt

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009

STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 STANDARDVILKÅR FOR TILLADELSER TIL SMÅSKALA EFTERFORSKNING EFTER MINERALER 2009 Grønlands Hjemmestyre Marts 2009 Indhold 1. Definitioner...3 2. Ansøgningsprocedure...4 3. Antal tilladelser og forholdet

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Minedrift i lille skala kom godt i gang

Minedrift i lille skala kom godt i gang Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Minedrift i lille skala kom godt i gang (småskala small scale) Kvarsit med Grønlandit Licenskort over Grønland. De blå og røde markeringer

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden,

LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, LOV OM GRØNLANDS HJEMMESTYRE Vi Margrethe den Anden, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32

Digital tinglysning og den kommunale styrelseslovs 32 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL v/ Natalia Louise Lehnsdal kl@kl.dk, nll@kl.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP/HVJ

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq

Råstofaktiviteter. - Forslag til en strategi- & handlingsplan. Kommune Kujalleq Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 1 2 Råstofaktiviteter - Forslag til en strategi- & handlingsplan Kommune Kujalleq Maj 2014 3 4 Forord I april 2013

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG

HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163050 HENSTAND MED BETALING AF TILSLUT- NINGSBIDRAG 1. INDLEDNING OG BAGGRUND Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler

Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Sociale klausuler - uddannelses- og praktikaftaler Indledning Offentlige myndigheder skal ved indgåelse af vareindkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter iagttage de fællesskabsretlige udbudsregler,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Virkning af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet J.nr.: 7506322 HS/MAB E-mail: des@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att.: Afdelingschef Dorthe Eberhardt Søndergaard Holbergsgade 6 l 057 København K Virkning af lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v.

Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering m.v. LBK nr 949 af 03/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. 029-00113 Senere ændringer til forskriften LOV nr 86 af 28/01/2014

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune

13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni. Afgørelse i sagen om opførelse af butiksprojekt på Løversysselvej i Vejle Kommune 1 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. marts 2008 J.nr.: NKN-33-01994 sni Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets

Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets 7512545 HED/RVS Notits om afvikling af lån bevilliget af Arbejdsmarkedets Feriefond 1. INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Arbejdsmarkedets Feriefond (herefter AFF ) har anmodet

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien

Øje på uddannelse. Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse Juridisk responsum om uddannelsesgarantien Øje på uddannelse, 2010/06 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D, 2300 København S E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Web:

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden:

14. september 2007 EM 2007/51. Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: 14. september 2007 EM 2007/51 Landsstyret fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden: Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for kommunal sundhed Att: Kåre Geil Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter

Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text. Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser. Kulbrinter Standard Terms Prospecting Licences Hydrocarbons Danish Text Standardvilkår for forundersøgelsestilladelser Kulbrinter Government of Greenland BUREAU OF MINERALS AND PETROLEUM Marts 2009 Standardvilkår

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret jm@jm.dk thk@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II

Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter. Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. NY MILJØVURDERINGSLOV II Lov om miljøvurdering af planer, programmer og projekter Lov om ændring af lov om offentlige veje, lov om jernbaner, m.v. 1 Baggrund: Udvalg til forenkling og modernisering af VVM-reglerne (nedsat 2012)

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%?

2. Er det korrekt, at Transportkommissionen forudsatte gennemsnitlige årlige vækstrater i fragtmængderne til ny Nuuk Havn på 2,6%? Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut IHer Svar på 37-spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere