Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr"

Transkript

1 BKI nr 28 af 31/03/1971 Bekendtgørelse af Den Europæiske Konvention af 13. november 1987 om beskyttelse af kæledyr I henhold til kgl. resolution af 18. september 1992 har Danmark ratificeret en den 13. november 1987 i Strasbourg udfærdiget europæisk konvention om beskyttelse af kæledyr. Konventionens ordlyd er som følger: Oversættelse DEN EUROPÆISKE KONVENTION OM BESKYTTELSE AF KÆLEDYR PRÆAMBEL Europarådets medlemsstater, der har undertegnet denne konvention er i betragtning af, at Europarådets mål er at knytte sine medlemmer nærmere sammen; i erkendelse af, at mennesket har en moralsk forpligtelse til at respektere alle levende væsener, og ihukommende at kæledyr har et særligt forhold til mennesket; i betragtning af kæledyrs betydning for menneskets livskvalitet og følgelig deres samfundsmæssige værdi; i betragtning af de vanskeligheder, der opstår som følge af de mangeartede kæledyr, der holdes af mennesket; i betragtning af den risiko, som en overpopulation af kæledyr i sagens natur ville udgøre for menneskets og andre dyrs hygiejne, sundhed og sikkerhed; i betragtning af, at mennesket ikke bør tilskyndes til at holde vilde dyrearter som kæledyr; under hensyn til de forskellige regler, der gælder for anskaffelse, pasning og pleje, erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig opdræt, samt for overdragelse af og handel med kæledyr; under hensyn til, at kæledyr ikke altid holdes under forhold, der fremmer deres sundhed og trivsel; i konstatering af, at der er mange forskellige holdninger til kæledyr, undertiden p.g.a. begrænset kendskab og forståelse; i betragtning af, at en fælles grundholdning og praksis, der medfører ansvarsbevidst hold af kæledyr, ikke alene er et ønskværdigt, men også et realistisk mål, blevet enige om følgende: KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Definitioner 1. Ved kæledyr forstås ethvert dyr, der holdes eller påtænkes holdt af mennesker, navnlig i husstanden, til personlig fornøjelse og selskab. 2. Ved handel med kæledyr forstås sådanne regelmæssige forretningstransaktioner, der foretages i Konvention om beskyttelse af kæledyr 1 BKI nr 28 af 31/03/1971

2 større målestok og med fortjeneste for øje, og som overdrager ejendomsretten over kæledyret til en anden. 3. Ved erhvervsmæssig opdræt og drift af dyrepension forstås opdræt eller drift af dyrepension, der hovedsagelig sker med fortjeneste for øje og i større målestok. 4. Ved dyreinternat forstås et foretagende af ikke-erhvervsmæssig karakter, hvor kæledyr kan holdes i stort antal. Sådanne foretagender kan modtage omstrejfende dyr, hvis lovgivningsmæssige og/eller administrative foranstaltninger åbner mulighed herfor. 5. Ved omstrejfende dyr forstås kæledyr, der enten er hjemløse eller løbet hjemmefra eller fra det sted, hvor de blev passet, og som ikke er under kontrol eller direkte tilsyn af ejeren, eller den, der passede dyret. 6. Ved kompetent myndighed forstås den myndighed, der er udpeget af medlemsstaten. Artikel 2 Omfang og gennemførelse 1. Enhver part forpligter sig til at træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelsen af de i denne konvention indeholdte bestemmelser med hensyn til: a. kæledyr, der holdes af en fysisk eller juridisk person i enhver husstand eller ethvert foretagende med henblik på handel, erhvervsmæssig opdræt, i dyrepensioner og dyreinternater. b. omstrejfende dyr, hvor det måtte være hensigtsmæssigt. 2. Ingen bestemmelse i denne konvention skal hindre iværksættelsen af andre forholdsregler, der har til formål at beskytte dyr eller at bevare udryddelsestruede vilde dyrearter. 3. Ingen bestemmelse i denne konvention skal indvirke på parternes ret til at gennemføre strengere foranstaltninger til beskyttelse af kæledyr eller til at lade denne konventions bestemmelser finde anvendelse på dyrearter, der ikke udtrykkeligt er omtalt heri. KAPITEL II - PRINCIPPER FOR PASNING OG PLEJE AF KÆLEDYR Artikel 3 Grundprincipper for dyrs velfærd 1. Et kæledyr må ikke udsættes for unødig smerte, lidelse eller ulempe. 2. Et kæledyr må ikke lades i stikken. Artikel 4 Pasning og pleje 1. Enhver, der holder et kæledyr eller har givet tilsagn om at passe det, er ansvarlig for dets sundhed og velfærd. 2. Enhver, der holder et kæledyr eller har givet tilsagn om at passe det, skal sørge for, at det huses, passes og plejes under hensyntagen til dyrets etologiske behov i overensstemmelse med dets art og race, herunder navnlig: a. sørge for egnet og tilstrækkelig foder og drikke; b. give det de nødvendige muligheder for bevægelse; c. tage alle rimelige foranstaltninger for at forhindre, at det løber bort. 3. Et dyr må ikke holdes som kæledyr, hvis: a. betingelserne i stk. 2 ikke er opfyldt, eller hvis Konvention om beskyttelse af kæledyr 2 BKI nr 28 af 31/03/1971

3 b. dyret ikke kan tilpasse sig fangenskab, selvom disse betingelser er opfyldt. Artikel 5 Enhver, der har til hensigt at beskæftige sig med en af de omtalte aktiviteter, skal meddele dette til den kompetence myndighed. Opdræt Det påhviler enhver, der udvælger et kæledyr til opdræt, at tage hensyn til de anatomiske, fysiologiske og adfærdsmæssige karaktertræk, der efter al sandsynlighed vil kunne sætte enten afkommets eller moderdyrets sundhed og velfærd på spil. Artikel 6 Aldersgrænse for anskaffelse af kæledyr Intet kæledyr må sælges til personer under 16 år, medmindre der foreligger et udtrykkeligt samtykke fra forældrene eller andre, der har forældremyndigheden. Artikel 7 Dressur Intet kæledyr må dresseres på en måde, der er til skade for dets sundhed og velfærd, i særdeleshed ved at tvinge det til at overskride sine naturlige evner eller kræfter eller ved at bruge kunstige hjælpemidler, der påfører det skade eller unødig smerte, lidelse eller ulempe. Artikel 8 Handel, erhvervsmæssig opdræt og drift af dyrepension, dyreinternater 2. Denne meddelelse skal indeholde følgende oplysninger: a. arten af de kæledyr, der er omhandlet af eller vil blive omhandlet af den pågældende aktivitet; b. den ansvarlige person og hans kvalifikationer; c. en beskrivelse af bygningerne og udstyret, der benyttes eller skal benyttes. 3. De ovenfor omtalte aktiviteter må kun gennemføres, a. hvis den ansvarlige person besidder den viden og de evner, der er nødvendige for at udføre aktiviteten, og denne viden eller disse evner er tilegnet gennem uddannelse eller tilstrækkelig erfaring med kæledyr, og b. hvis bygninger og udstyr, der benyttes til aktiviteten, opfylder betingelserne i artikel På grundlag af den i henhold til stk. 1 afgivne meddelelse skal den kompetente myndighed afgøre, om betingelserne i stk. 3 er opfyldt. Hvis disse ikke er opfyldt i tilstrækkeligt omfang, skal den kompetente myndighed anbefale foranstaltninger og, hvor dyrenes velfærd nødvendiggør det, forbyde, at aktiviteten påbegyndes eller fortsættes. 1. Enhver, der på tidpunktet for denne konventions ikrafttræden handler med kæledyr eller er beskæftiget med erhvervsmæssig opdræt og drift af dyrepension eller driver et dyreinternat, skal meddele dette til den kompetente myndighed inden for udløbet af et passende tidsrum, der fastsættes af parterne selv. 5. I overensstemmelse med national lovgivning skal den kompetente myndighed føre tilsyn med, om de ovenfor omtalte betingelser er opfyldt. Artikel 9 Annoncering, underholdning, udstillinger, konkurrencer o.l. Konvention om beskyttelse af kæledyr 3 BKI nr 28 af 31/03/1971

4 1. Kæledyr må ikke benyttes til annoncering, underholdning, i udstillinger, konkurrencer o.l., medmindre: a. arrangøren har sørget for passende forhold for kæledyrene, så de kan behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, og b. kæledyrenes sundhed og velfærd ikke udsættes for fare. 3. a. Indgreb, der vil eller kan udsætte dyret for væsentlig smerte, skal udføres under bedøvelse og må kun foretages af en dyrlæge eller under dennes opsyn. b. Indgreb, der ikke nødvendiggør brug af bedøvelse, kan udføres af en person, der er kvalificeret dertil i henhold til national lovgivning. Artikel Et kæledyr må ikke udsættes for påvirkning af stoffer eller udsættes for behandlinger eller foranstaltninger, der har til formål at øge eller mindske dyrets naturlige præstationsniveau: a. under en konkurrence, eller b. på et hvilket som helst andet tidspunkt, hvor dette vil udsætte dyrets sundhed og velfærd for fare. Artikel 10 Operative indgreb 1. Operative indgreb, der har til formål at ændre et kæledyrs udseende eller har andre ikke-helbredende formål, er forbudt, herunder navnlig: a. kupering af haler; b. ørekupering; c. fjernelse af stemmebånd; d. fjernelse af kløer og tænder. 2. Der kan kun gives tilladelse til undtagelser fra disse forbud såfremt: a. en dyrlæge skønner, at ikke-helbredende foranstaltninger er nødvendige enten af veterinær-medicinske grunde, eller ud fra hensynet til et bestemt dyr; Aflivning 1. Kun en dyrlæge eller en anden kvalificeret person må aflive et kæledyr. For at gøre ende på et dyrs lidelser kan undtagelse herfra gøres i nødstilfælde, hvor det ikke er muligt hurtigt at få hjælp fra en dyrlæge eller en anden kvalificeret person, eller i andre nødsituationer, der er omfattet af national lovgivning. Enhver aflivning skal udføres på en sådan måde, at dyret efter omstændighederne påføres mindst mulig fysisk og sjælelig lidelse. Den valgte metode skal, undtagen i nødstilfælde, enten: a. medføre øjeblikkelig bevidstløshed og død, eller b. begynde med fuld narkose, efterfulgt af en foranstaltning, der til sidst og uomtvisteligt vil medføre døden. Den person, der afliver dyret, skal sikre sig, at det er dødt, før det bortskaffes. 2. Følgende aflivningsmetoder er ikke tilladte: a. drukning og andre kvælningsmetoder, hvis de ikke har de i stk. 1 b anførte virkninger: b. brugen af giftstoffer eller narkotika, med henblik på at opnå den i stk. 1 anførte virkning, såfremt mængde og applikation ikke kan kontrolleres; b. formålet er at forhindre formering. Konvention om beskyttelse af kæledyr 4 BKI nr 28 af 31/03/1971

5 c. elektrisk aflivning, medmindre der forud herfor er indtruffet øjeblikkelig bevidstløshed. KAPITEL III - SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER FOR OMSTREJFENDE DYR Artikel 12 Formindskelse af antallet af omstrejfende dyr Såfremt en part finder, at antallet af omstrejfende dyr udgør et problem, skal der tages de nødvendige lovgivningsmæssige og/eller administrative foranstaltninger til at formindske antallet på en sådan måde, at disse dyr ikke udsættes for unødig smerte, lidelse eller ulempe. a. Sådanne foranstaltninger skal indeholde bestemmelser om at: i hvis disse dyr skal fanges, skal dette gøres med et minimum af fysisk og sjælelig lidelse for dyret; ii hvadenten tilfangetagne dyr skal forblive i live eller skal aflives, skal dette ske i overensstemmelse med denne konventions principper. b. Parterne forpligter sig til at overveje: i om hunde og katte skal kunne identificeres på en eller anden hensigtsmæssig måde, som volder uvæsentlig eller forbigående smerte, lidelse eller ulempe, så som tatovering og optegnelse af numrene i et register sammen med ejernes navne og adresser; ii at formindske den ikke planlagte formering af hunde og katte ved at fremme neutralisation af disse dyr; Artikel 13 Undtagelse fra tilfangetagning, pasning og pleje, samt aflivning Undtagelser fra denne konventions principper vedrørende tilfangetagning, samt hold og aflivning af omstrejfende dyr må kun gøres, hvor det er uundgåeligt og sker inden for rammerne af nationale sygdomsbekæmpelsesprogrammer. KAPITEL IV - OPLYSNING OG UDDANNELSE Artikel 14 Oplysnings- og uddannelsesprogrammer Parterne forpligter sig til at virke for udviklingen af oplysnings- og uddannelsesprogrammer for at fremme forståelsen af og kendskabet til denne konventions bestemmelser og principper hos de organisationer og enkeltpersoner, der er beskæftiget med pasning og pleje, opdræt, dressur, handel med kæledyr og drift af dyrepensioner. Disse programmer bør navnlig beskæftige sig med følgende emner: a. behovet for, at dressur af kæledyr til kommercielle og konkurrencemæssige formål udføres af personer, der besidder den nødvendige viden og har de nødvendige evner; b. behovet for at modvirke: i at kæledyr gives som gaver til personer under 16 år, uden at der forligger et udtrykkeligt samtykke fra forældrene eller andre, der har forældremyndigheden; ii at kæledyr gives som præmier, priser eller gratialer; iii at tilskynde den, der finder en omstrejfende hund eller kat, til at meddele dette til den kompetente myndighed. iii ikke planlagt formering af kæledyr; Konvention om beskyttelse af kæledyr 5 BKI nr 28 af 31/03/1971

6 c. mulige negative konsekvenser for vilde dyrs sundhed og velfærd, hvis de skulle blive anskaffet eller vinde indpas som kæledyr; d. risikoen for uansvarlig anskaffelse af kæledyr, der fører til en forøgelse af antallet af uønskede og forladte dyr. KAPITEL V - MULTILATERALE KONSULATIONER Artikel 15 Multilaterale konsultationer 1. Parterne skal, inden for 5 år efter datoen for denne konventions ikrafttræden, og derefter hvert femte år, og i alle tilfælde når et flertal af parternes repræsentanter anmoder derom, holde multilaterale konsultationer inden for Europarådets regi for at tage stilling til denne konventions anvendelse og det ønskelige i at revidere eller udvide nogle af dens bestemmelser. Disse konsultationer finder sted på møder, der er indkaldt af Europarådets generalsekretær. 2. Hver part har ret til at udpege en repræsentant til at deltage i disse konsultationer. Enhver af Europarådets medlemsstater, der ikke er deltager i denne konvention, har ret til at være repræsenteret af en observatør ved disse konsultationer. 3. Efter hver konsultation forelægger parterne en rapport om konsultationen og denne konventions virkemåde til Europarådets ministerkomite, og, hvis parterne skønner det nødvendigt, tillige ændringsforslag til denne konventions artikel 15 til Parterne udarbejder en forretningsorden for konsultationerne under iagttagelse af denne konventions betemmelser. KAPITEL VI - ÆNDRINGER Artikel 16 Ændringer 1. Ethvert ændringsforslag til artikel 1 til 14, der er fremsat af en af parterne eller af ministerkomiteen, fremsendes til Europarådets generalsekretær og sendes af denne til Europarådets medlemsstater, til enhver part eller enhver stat, der er blevet opfordret til at tiltræde denne konvention i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel Ethvert ændringsforslag, der er foreslået i overensstemmelse med bestemmelserne indeholdt i det foregående afsnit, overvejes på en multilateral konsultation, der skal holdes inden 2 måneder fra den dato, hvor forslaget blev fremsendt af generalsekretæren, og kan vedtages af parterne med to tredjedeles flertal. Den vedtagne tekst fremsendes til parterne. 3. Enhver ændring træder i kraft 12 måneder efter, at den er blevet vedtaget ved en multilateral konsultation, medmindre en af parterne har gjort indsigelse herimod. KAPITEL VII - AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 17 Undertegnelse, ratifikation, accept, godkendelse Denne konvention er åben for undertegnelse af Europarådets medlemsstater. Den skal ratificeres, accepteres eller godkendes. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumenter skal deponeres hos Europarådets generalsekretær. Artikel 18 Ikrafttræden Konvention om beskyttelse af kæledyr 6 BKI nr 28 af 31/03/1971

7 1. Denne konvention træder i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks måneder efter den dato, på hvilken fire af Europarådets medlemsstater har givet tilsagn om at blive forpligtet af denne konvention i overensstemmelse med artikel For enhver medlemsstat, der senere giver udtryk for at ville tilslutte sig, træder denne konvention i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks måneder efter datoen for deponeringen af ratifikations-, accept- eller godkendelsesinstrumentet. Artikel 19 Tiltrædelse af ikke-medlemsstater 1. Efter denne konventions ikrafttræden kan Europarådets ministerkomite opfordre enhver stat, der ikke er medlem af Europarådet, til at tiltræde konventionen ved en beslutning truffet med det flertal, der foreskrives i artikel 20 d i Europarådets statut og med enstemmig vedtagelse af repræsentanterne for de kontraherende stater, der har ret til at have sæde i ministerkomiteen. 2. For enhver stat, der tiltræder konventionen, træder denne i kraft den første dag i den måned, som følger efter udløbet af et tidsrum på seks måneder efter datoen for deponeringen af tiltrædelsesinstrumentet hos Europarådets generalsekretær. Artikel Enhver part kan på et hvilket som helst senere tidspunkt, ved en erklæring stilet til Europarådets generalsekretær, udstrække denne konventions anvendelse til ethvert andet i erklæringen angivet territorium. For et sådant territorium træder konventionen i kraft den første dag i den måned, der følger efter udløbet af tidsrum på seks måneder efter den dato, da generalsekretæren modtog denne erklæring. 3. Enhver erklæring, der er afgivet i henhold til de to foregående stykker, kan tilbagekaldes ved en meddelelse stilet til generalsekretæren for så vidt angår ethver territorium angivet i en sådan erklæring. Tilbagekaldelsen får virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks måneder efter den dato, da generalsekretæren modtog meddelelsen. Artikel 21 Forbehold 1. Enhver stat kan ved undertegnelsen eller deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument, tage et eller flere forbehold med hensyn til artikel 6 og artikel 10, stk. 1a. Der kan ikke tages andre forbehold. 2. Enhver part, der har taget forbehold i medfør af det foregående stykke, kan helt eller delvist tilbagekalde det ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. Tilbagekaldelsen får virkning fra den dato, da generalsekretæren modtog en sådan meddelelse. Territorialklausul 1. Enhver stat kan ved undertegnelsen eller deponeringen af sit ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument angive, på hvilket territorium eller hvilke territorier denne konvention finder anvendelse. 3. En part, der har taget forbehold med hensyn til en bestemmelse i denne konvention, kan ikke gøre krav på, at denne bringes i anvendelse af en anden part; den kan imidlertid, hvis dens forbehold er delvist eller betinget, forlange bestemmelsen anvendt i det omfang, den selv har accepteret den. Konvention om beskyttelse af kæledyr 7 BKI nr 28 af 31/03/1971

8 Artikel 22 Opsigelse 1. Enhver part kan når som helst opsige denne konvention ved en meddelelse stilet til Europarådets generalsekretær. 2. En sådan opsigelse får virkning fra den første dag i den måned, der følger efter udløbet af et tidsrum på seks måneder efter den dato, da generalsekretæren modtog meddelelsen. Artikel 23 Underretning Udfærdiget i Strasbourg den 13. november 1987 på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, i eet eksemplar, som skal deponeres i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekretær skal sende bekræftede genparter til hver af Europarådets medlemsstater og til enhver stat, der er opfordret til at tiltræde denne konvention. Konventionen trådte i henhold til artikel 18, stk. 1, i kraft den 1. maj Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes hos Europarådets generalsekretær den 20. oktober For Danmarks vedkommende trådte konventionen i henhold til artikel 18, stk. 2, i kraft den 1. maj Europarådets generalsekretær skal underrette Europarådets medlemsstater og enhver anden stat, der har tiltrådt denne konvention eller er blevet opfordret dertil, om a. enhver undertegnelse; b. enhver deponering af et ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument; c. enhver dato for denne konventions ikrafttræden i overensstemmelse med artiklerne 18, 19 og 20; d. enhver anden handling, meddelelse eller tilkendegivelse vedrørende denne konvention. Til bekræftelse heraf har undertegnede, der behørigt er bemyndiget dertil, underskrevet denne konvention. Danmark har ved ratifikationen taget forbehold med hensyn til konventionens artikel 10, stk. 1 a, om forbud mod halekupering. Danmark har afgivet erklæring om, at Færøerne og Grønland ikke er omfattet af konventionen. Konventionen er foruden af Danmark ratificeret eller tiltrådt af: Belgien, Finland, Grækenland, Luxembourg, Norge, Sverige og Tyskland. Følgende lande har i.f.m. ratifikationen/tiltrædelsen taget forbehold med hensyn til artikel 6: Finland, Tyskland. Følgende lande har i.f.m. ratifikationen/tiltrædelsen taget forbehold med hensyn til artikel 10, stk. 1 a: Belgien, Finland, Tyskland. Udenrigsministeriet, den 12. august 1993 Niels Helweg Petersen Konvention om beskyttelse af kæledyr 8 BKI nr 28 af 31/03/1971

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde

Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 182 af 1999 om forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Beskæftigelsesministeriets bemærkninger er anført med kursiv Bekendtgørelse af ILO-konvention

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965)

Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Tillægskonvention om slaveri, slavehandel, og ordninger, der må sidestilles med slaveri (1965) Indledning. De i nærværende konvention deltagende stater, Som anser frihed for ethvert menneskes ved fødselen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION

EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION EUROPÆISK LANDSKABSKONVENTION Firenze, den 20. oktober 2000 Indledning De kontraherende medlemsstater i Europarådet, som tager hensyn til Europarådets mål om at opnå større enighed mellem dets medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION

DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION DEN EUROPÆISKE LANDSKABSKONVENTION Strasbourg, 2000 Den europæiske landskabskonvention På det718. møde i Europarådets Ministerkomité har medlemmerne : vedtaget teksten til den europæiske landskabskonvention,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1)

Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) Nr. 17 12. juni 2003 Bekendtgørelse af europæisk konvention af 6. november 1997 om statsborgerret 1) KAPITEL 1 Generelle forhold Konventionens formål Definitioner KAPITEL II Generelle principper vedrørende

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Side 1 af 5 CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 02-07-2014 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver CIS nr 114 af 18/05/1966 CIS nr 115 af 27/06/1990 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter CIR1H nr 9471 af 30/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. april 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2013-2571 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1

Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 OVERSÆTTELSE Source: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105699&exp=1 European Treaty Series - No. 126 (Strasbourg, 26.XI.1987) EUROPÆISK KONVENTION TIL FOREBYGGELSE AF TORTUR OG UMENNESKELIG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed

Forslag til folketingsbeslutning om opsigelse af FN s konvention om begrænsning af statsløshed Beslutningsforslag nr. B 60 Folketinget 2010-11 Fremsat den 18. januar 2011 af Søren Krarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Jesper Langballe (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) 2013/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN 13.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 335/99 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, september 2013 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 17. december 1973 med Canada om afgrænsningen af den kontinentale sokkel mellem Grønland og Canada.

Bekendtgørelse af overenskomst af 17. december 1973 med Canada om afgrænsningen af den kontinentale sokkel mellem Grønland og Canada. BKI nr 68 af 23/07/1974 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. R III j.nr. 46.D.32 Senere ændringer til forskriften BKI nr 20 af 11/03/2010

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S

Vedtægter. for. Novo Nordisk A/S Vedtægter for 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Novo Industri A/S Novo Terapeutisk Laboratorium A/S Nordisk Gentofte A/S Nordisk Insulinlaboratorium

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE MELLEM ISLANDS REGERING PÅ DEN ENE SIDE OG DANMARKS REGERING OG FÆRØERNES LANDSSTYRE PÅ DEN ANDEN SIDE ISLANDS REGERING på den ene side og DANMARKS REGERING og FÆRØERNES LANDSSTYRE på den anden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang

Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang Vedtægter for Parcelforeningen Kongevang 1 Hjemsted Foreningens navn er Parcelforeningen Kongevang (P/F Kongevang). Foreningens hjemsted er Tårnby kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten.

Allerede den 22. september 1989 vedtog overenskomstparterne imidlertid en række ændringer til overenskomsten. Nr. 86 12. september 1996 Bekendtgørelse af overenskomst af 13. september 1983 med ændringer af 22. september 1989 samt overenskomst af 25. januar 1994 om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

DA 26.2.2002 FÆLLES KONVENTION om sikker behandling af brugt brændsel og radioaktivt affald PRÆAMBEL DE KONTRAHERENDE PARTER. i) som er klar over, at drift af atomreaktorer medfører brugt brændsel og radioaktivt

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2003 KOM(2003) 625 endelig 2003/0249 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere