Juni Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2014. Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme"

Transkript

1 Juni 2014 Proces for energioptimering Erhvervsudlejningsejendomme

2 Baggrund Der er ofte store økonomiske besparelser at hente ved energioptimering af erhvervsbygninger. Ved at foretage en engangsinvestering, kan der opnås løbende årlige besparelser på el-, varme- og vandforbrug. Mange bygningsejere er opmærksomme herpå, men er også skeptiske overfor hvorvidt de projekterede besparelser kan realiseres. Barrierer for gennemførelse af rentabel energioptimering Bevidsthed om potentialet og realiserbarhed i særdeleshed ved optimering af de tekniske installationer især i nyere kontorbygninger Alle interessenter er enige om fremgangsmåde og potentiale ejere, driftsansvarlige, bygningsansvarlige og lejere Stor initialinvestering i at få foretaget en dybdegående og helhedsorienteret screening der afdækker potentialet Ejer/lejer-paradokset, hvor ejer foretager investeringen og lejer høster besparelserne ved energioptimering. Projektet Incitamentsstruktur for energioptimering i erhvervsbygninger med lejemål (PSO ) er gennemført med støtte fra Elforsk-midler under Dansk Energi. Projektet har haft til formål at afdække mulighederne for at overkomme ejer/lejer-paradokset ved energioptimering af erhvervslejemål. Projektgruppen har bestået af: Deloitte (ansvarlig) Teknologisk Institut Rønne & Lundgren Pension Danmark DEAS Ejendomsforeningen Danmark YIT CB Richard Ellis Elforsk

3 Ejer/lejer-paradokset I udlejningsejendomme er der i særdeleshed den barriere, i at det ofte vil være bygningsejer der foretager investering i energioptimering, mens det er brugerne (lejere) af bygningen der høster energibesparelserne. Derfor har bygningsejer ikke umiddelbart et økonomisk incitament for at foretage energioptimering. Lejere bliver dog mere og mere opmærksomme på lejemåls samlede driftsøkonomi, når de skal leje, og der ses en tendens til, at der derfor kan opnås en højere husleje for bygningsejer, såfremt der er god forbrugsøkonomi. Dermed er der alligevel et økonomisk incitament, når der skal findes nye lejere til et lejemål. Erhvervslejeloven indeholder aftalefrihed og derfor er det muligt for ejer og lejer at indgå en tillægsaftale til den eksisterende lejekontrakt eller indføre en ekstra omkostning på driftsregnskabet, som skal sikre, at investering i energioptimering er rentabelt for både ejer og lejer. Guide til energioptimering Der er udviklet en guide til energioptimering af erhvervslejemål, som indeholder: en procesbeskrivelse med fem faser for et hensigtsmæssigt forløb for energioptimering mellem ejer og lejer med involvering af assistance til en teknisk screening og juridisk assistance til at sikre, at de skitserede besparelser opnås, et beslutningsværktøj (excel) til beregning af pengestrømmene ved energioptimering samt, de juridiske rammer for energioptimeringsaftale Disse guideværktøjer er offentligt tilgængelige blandt andet på Elforsks og Deloittes hjemmeside.

4 Energioptimering Energioptimering omtales jævnligt, og der findes mange forskellige opfattelser af dette begreb. Nærværende beskrivelse benytter ordet i forbindelse med en optimering af en bygnings eksisterende tilstand for derved at minimere energiforbrug. Ofte vil denne energioptimering omfatte en ændret styringsstrategi af eksisterende installationer, og i mindre omfang omfatte udskiftning af installationer. Energioptimering omfatter, men er ikke begrænset til, følgende elementer: 1. Ændret styring af eksisterende installationer Varmeanlæg Ventilationsanlæg Køleanlæg Belysningsanlæg 2. Forbedring af isoleringsevnen af klimaskærm Efterisolering af lofter Efterisolering af ydervægge Efterisolering af kældergulv Montering af forsatsruder 3. Udskiftning Eksisterende installationer Eksisterende klimaskærm, herunder vinduer Den største rentabilitet fås oftest fra den 1. gruppe, hvor der ved en relativt lille investering kan opnås store besparelser. Derudover kan en ejendom producere sin egen energi, f.eks. vha. solceller eller solvarme. Dette vil også resultere i økonomiske besparelser.

5 Proces for energioptimering For at en bygningsejer eller lejer begynder at interessere sig for energioptimering, kræver det de har en viden herom, hvorfor første skridt er at skabe bevidsthed om energioptimering (fase 0). Fra denne bevidsthed er skabt (fase 0) til der faktisk kan indgås aftale omkring energioptimering mellem en bygningsejer og dennes lejere, skal alle berørte parter involveres for at sikre sig et fælles mål. Denne proces bør bestå af fire indledende faser (fase 1-5) samt en opfølgende 5. fase, som illustreret nedenfor: 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Nedenfor beskrives de forskellige faser i detaljer, inklusiv hvilke eksterne parter der skal involveres i processen. Det er hensigtsmæssigt at benytte eksterne rådgivere i fase 2 og 4, og eventuelt også i fase 3. Endvidere kan der i fase 3 benyttes det beregningsværktøj, som dels kan rekvireres via Elforsks hjemmeside.

6 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Formål Inden en bygningsejer eller en lejer begynder at interessere sig for energioptimering, skal der skabes en bevidsthed hos den enkelte omkring rentabiliteten heraf, samt hvilke fordele parterne kan opnå. Derudover skal parterne også have en vis tryghed i at energioptimering er realiserbart. Metode Der kan skabes tryghed og bevidsthed hos relevante parter ved bl.a. at udarbejde case-materiale, hvor et projekts succes synliggøres. Der kan i samme moment foretages interviews af de involverede parter i processen, herunder bygningsejer og lejere samt den driftsansvarlige for ejendommen. Det er vigtigt at indeholde projekterede omkostninger og besparelser op mod de realiserede. Fordele Bygningsejer Forøget bygningsværdi Højere husleje grundet reducerede forbrugsomkostninger for lejer En sundere bygning Lejer Opnår energibesparelser (kr.) Mulighed for bedre indeklima En reduktion i CO 2 -udledning (er bedre mod miljøet)

7 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 1. Dialog mellem ejer og lejer 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Formål Når en bygningsejer eller en lejer i en bygning begynder at interessere sig for energioptimering, skal der skabes en konstruktiv dialog herom, med den anden part. Alle parter skal give en positiv interessetilkendegivelse på, at såfremt der er en positiv business case for de involverede parter, vil der være et ønske om at indgå en aftale om energioptimering. Der skal på dette tidlige tidspunkt ikke indgås en bindende aftale, da potentialet for energibesparelser ikke er identificeret. Det er essentielt, at alle involverede parter er interesserede i at få foretaget energioptimering, da indgåelse af kontrakt forudsætter en underskrift fra alle parter. I nogle tilfælde vil lejeren være af den opfattelse, at bygningsejer skal gennemføre de energioptimerende initiativer for egen regning, da det hører under vedligeholdelse af lejemålet og i henhold til lejeaftalen skal udføres af bygningsejeren. Det er vigtigt at bygningsejeren er forberedt på denne dialog, og kan fremhæve lejerens fordele ved energioptimering. Dette er dog ikke tilfældet I domicilejendomme, hvor det typisk er lejers eget ansvar at vedligeholde de tekniske installationer. Resultat Lejerne skal give en positiv tilkendegivelse på at de vil betale en højere husleje eller have øgede omkostninger på deres driftsregnskab mod at opnå besparelser på deres forbrugsregninger (el og varme). Bygningsejeren skal give en positiv tilkendegivelse af at de vil foretage investeringen i energibesparende tiltag mod at få en årlig øget indtægt gennem husleje eller driftsregnskab. Når der er positive interessetilkendegivelser for begge parter, kan fase 2 påbegyndes.

8 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 2. Energiscreening af ejendom 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Formål Formålet med energiscreening af ejendommen er at få udarbejdet en energirapport indeholdende en liste af energioptimeringstiltag. Listen skal som minimum indeholde følgende parametre for hver enkelt tiltag: Investeringsomfang Besparelsespotentiale: elbesparelse i kwh, varmebesparelse i energienheder, vandbesparelse i m 3 Hvilke lejemål i ejendommen tiltaget vedrører Tiltagets forventede levetid Evt. om tiltaget giver anledning til yderligere / færre årlige driftsomkostninger, og størrelsen heraf Evt. en samtidighedsfaktor der tager højde for at den samlede energibesparelse ikke er summen af de listede besparelser, da nogle af tiltagene afhænger af hinanden. Afhængig af ambitionsniveau kan bygningsejer i samarbejde udvælge de tiltag parterne mener er relevante at gennemføre. Dette bør også basere sig på den rentabilitet der skitseres i fase 3. Valg af energikonsulent Der bør vælges en rådgivende ingeniør / energikonsulent til udarbejdelse af energirapport for ejendommen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er stor forskel i kvalitet på energirapporter, afhængig af hvem der udfører opgaven. Der er ofte en sammenhæng mellem prisen på energirapporten og hvor dybdegående en screening der foretages. Særligt i ejendomme der er meget installationstunge (f.eks. med både ventilations- og køleanlæg), er valg af rette energikonsulent afgørende. Erfaringer har vist, at der ofte identificeres flere energioptimeringstiltag samt at mange af disse har en bedre rentabilitet, ved valg af en helhedsorienteret, dybdegående energiscreening, som typisk er dyrere end ved en almindelig energigennemgang eller Energimærkning (EMO). Omkostning Da energirapporten skal synliggøre det økonomiske potentiale for energioptimering og benyttes i aftalen mellem bygningsejer, er energirapporten og de beskrevne tiltag en forudsætning for der overhovedet kan indgås en aftale. Det vil typisk være en omkostning som bygningsejeren afholder, og en omkostning, der ses som en omkostning der ikke refunderes, såfremt der ikke indgås en aftale. Bygningsejeren kan dog bruge rapporten senere hen til at skabe værdiforøgelse af sin ejendom.

9 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 3. Beregning af pengestrømme 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Formål Formålet med fase 3 er at synliggøre de nuværende (inden energioptimering) og fremtidige (efter energioptimering) pengestrømme for bygningsejer. Hermed har hver af parterne mulighed for at se, hvor rentabel energioptimeringen er for netop dem. Metode Til beregning af nuværende og fremtidige pengestrømme er der udviklet et beregningsværktøj, som bl.a. er tilgængeligt via Elforsks hjemmeside hvortil der også foreligger en brugervejledning. Beregningsværktøjet bygger på information om de enkelte lejemål i ejendommen, herunder husleje, fordelingstal, el- og varmeforbrug, omkostninger til varme- og driftsregnskab mv. Herudover indtastes de foreslåede energioptimeringstiltag, samt hvordan de påvirker det enkelte lejemål. Beregningsværktøjet giver mulighed for at indlægge sikkerhedsfaktorer på både investering og besparelse, så beregningen foretages på et konservativt grundlag. Derudover angives fordeling af besparelserne mellem bygningsejer, således denne kan justeres f.eks. afhængig af om lejerne vil have en garanti på deres energibesparelser. Når alle parter ser en rentabel business case baseret på de skitserede pengestrømme kan bygningsejer blive enige om hvilke tiltag der skal implementeres samt hvorledes lejerne afregner for disse, og dermed kan der indgås en aftale se fase 4. Såfremt bygningsejer og lejerne ikke kan opnå enighed og der ikke indgås en aftale om energioptimering stopper processen her. Energirapporten kan dog være et redskab som bygningsejer kan benytte senere, f.eks. når der indgås aftale med nye lejere, til at foretage de listede ændringer og opnå en højere husleje, grundet lavere variable omkostninger for lejeren.

10 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug 4. Indgåelse af kontrakt Formål Formålet med denne fase er at indgå kontrakt mellem bygningsejer og de forskellige lejere. Når parterne er blevet enige om hvilke energioptimeringstiltag der skal implementeres, samt hvordan besparelserne fordeles og omkostningerne dækkes, skal der udarbejdes en tillægsaftale til den nuværende huslejekontrakt med hver enkelt lejer, eller udarbejdes en kontrakt på at indføre en ekstra post i driftsregnskabet, afhængig af hvilken afregningsmodel der er valgt. Fremgangsmåde Til udarbejdelse af tillæg til lejekontrakter anbefales det at der benyttes en advokat. Som inspiration, er der af Rønne&Lundgren udarbejdet en oversigt over hvilke elementer der skal indeholdes i et tillæg til en kontrakt, som er tilgængelig bl.a. på Elforsks hjemmeside. Det er vigtigt, at alle forudsætninger for det nuværende energiforbrug beskrives, herunder f.eks. antal medarbejdere, tidsinterval for brug af bygningen mv., således at det senere kan identificeres hvad der ligger til grund for en eventuel afvigelse i energiforbrug som ikke er forventet. Herudover skal aftaleperiodens længde også defineres og om der skal indeholdes en garanti for opnåede besparelser. De otte hovedelementer i kontraktstillæg uddybes i særskilt dokument: 1. Pligt for udlejer til at gennemføre og bekoste bestemte energioptimeringstiltag 2. Beskrivelse af det adfærdskodeks, som lejer skal efterleve 3. Målekriterier 4. Afrapportering og kontrol 5. Betalingsstruktur 6. Energibesparelsesgaranti 7. Ophør af garanti 8. Andre lejemålsvilkår, som skal overholdes

11 Afrunding Årsager til manglende succes Der kan være forskellige årsager til at et energioptimeringsprojekt ikke får succes. Det er derfor vigtigt, at der i processen tages højde herfor. Årsagerne kan f.eks. være: Markante ændringer i brug af lejemål Investeringer viser sig markant større end projekteret typisk fordi der findes fejl ved installationerne eller bygningen som ikke er identificeret ved energiscreening Aftalegrundlaget ikke er tilstrækkelig uddybende Uenighed om hvorvidt der skelnes tilstrækkelig mellem energioptimering og renovering af ejendommen Udmøntning af en eventuel garanti for besparelse Øvrige gevinster der kan opnås ved energioptimering Ud over den økonomiske gevinst som både ejer og lejer opnår ved energioptimering, er der en række følgegevinster, som bestemt også er relevante at overveje i en energioptimeringsproces: Bedre indeklima: Det er vigtigt at tage højde for indeklimaet i en bygning når der skal foretages energioptimering. I mange tilfælde vil det være muligt at øge standarden af indeklimaet ved energioptimering. Øget bygningsværdi: Stadig flere lejere er bevidste om driftsøkonomien af lejemål, og efterspørger i stigende grad erhvervslejemål med lave forbrugsomkostninger og dermed også mindre miljøpåvirkning. Dette betyder, at bygningsejere med bæredygtige bygninger har nemmere ved at leje deres ejendomme ud, og endda ofte kan opnå en øget huslejeindtægt. Bedre kendskab til drift af bygningen: Når energikonsulenter foretager en dybdegående energiscreening af en ejendom, danner de sig et fuldkomment overblik over den, og hvordan driften af de forskellige installationer påvirker hinanden. Dette kan være en øjenåbner for en driftsansvarlig. Den driftsansvarlige har ofte et godt overblik over driften af den enkelte installation, men det er ikke altid vedkommende er bevidst om hvordan driften af de forskellige installationer påvirker hinanden.

12 5. Opfølgning på forbrug 0. Skabe bevidsthed hos bygningsejere 1. Dialog mellem ejer og lejer 2. Energiscreening af ejendom 3. Beregning af pengestrømme 4. Indgåelse af kontrakt 5. Opfølgning på forbrug Formål Formålet med at foretage en opfølgning på el-, vand- og varmeforbrug er, at vurdere projektets succes og sikre at lejerne opnår deres projekterede besparelser. Ved samme brug af de forskellige lejemål før og efter energioptimeringsprojektet, bør lejerenes energiforbrug være mindre ved endt energioptimering. En opfølgning af forbrug vil synliggøre dette, og forsikre lejerne om at de har opnået besparelser. Metode Der foretages månedlige aflæsninger af el-, varme- og vandmålere i den respektive bygning. Dette gør det muligt jævnligt at følge energi- og vandforbruget i bygningen, hvilket skal være med til at identificere opnåede besparelser eller mangel på samme. Det vil typisk være ejendommens driftsansvarlige der vil foretage disse aflæsninger. Én gang halvårligt foretages en evaluering af forbrug ved at sammenligne forbruget i perioden med de tidligere år. Såfremt forbruget er højere end forventet skal der foretages en analyse af hvorvidt der er ændret brug af lejemålet eller om der er andre årsager til at det forventede ikke opnås. Vær opmærksom på at ejer kun er pligtig til at udarbejde varme- og driftsregnskab helårligt, om end der med fordel kan foretages en opfølgning halvårligt for at identificere eventuelle afvigelser. Energiforbrug i en ejendom afhænger i høj grad af brugernes adfærd og vejret. Såfremt de projekterede energibesparelser ikke synliggøres på brugernes el-, varme- eller vandregning, kan det skyldes en række årsager. Det er derfor af afgørende betydning for projektets succes, at der i kontrakten mellem bygningsejer er angivet forudsætningerne der ligger til grund for aftalen, som beskrevet i fase 4.

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013

ENERGIRAPPORT. Energirapport for A/B Bomhoffs Have. 02. december 2013 ENERGIRAPPORT 02. december 2013 Energirapport for A/B Bomhoffs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på Frederiksberg som

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Energibesparelser i statens kontorer og slotte

Energibesparelser i statens kontorer og slotte Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Energibesparelser i statens kontorer og slotte Februar 2010 Udgivet af: Slots- og Ejendomsstyrelsen Februar 2010 Henvendelse om publikationen

Læs mere

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSE ENERGIFORBRUG OG BESPARELSESTILTAG I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR TEMAUNDERSØGELSENS PARTER RAPPORTEN ER UDARBEJDET AF EN PROJEKTGRUPPE BESTÅENDE AF : Rambøll Management A /S : Claus Andersen,

Læs mere

Sælg resultater ikke udstyr

Sælg resultater ikke udstyr Sælg resultater ikke udstyr Energy performance contracting Modeller for finansiering af energibesparelser forord Epc netværk Di Energibranchen Kontakt: anders Stouge (ast@di.dk) rådgivning & Sparring Di

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen i

Læs mere

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V

INITIATIVKATALOG I N I T I A T I V I N I T I AT I V K ATA LOG MAJ 2013 FORORD Med energiaftalen fra marts 2012 er der igangsat en ambitiøs omstilling af det danske energisystem. Den energipolitiske målsætning er, at energiforsyningen

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi

Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 Bedste Praksis-manual om totaløkonomi Oktober 2009 BEDSTE PRAKSIS-MANUAL OM TOTALØKONOMI Resume: Denne Bedste Praksis-manual har til formål at redegøre

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere