Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter."

Transkript

1 Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter 2. Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed 3. Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter 4. Ingrediensers betydning for kvalitet og sikkerhed 5. Reduceret spredning af Salmonella 6. Effektivisering og nytænkning af rengøring 7. Nye mikrobiologiske metoder 8. Måleteknologi til slagterierne 9. IT hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening 10. Vision til kødkontrol på svineslagterier 11. IKT udvikling 12. Øget sporbarhed 13. Udnyttelse af detaljeret råvareviden 14. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien 15. Højt vidensniveau dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi 16. Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet 17. Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød 18. Sortering og anvendelse af hangrise 19. Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen 20. Optimal håndtering fra udlevering til stikning 21. Fersk kød til det globale marked 22. Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring 23. Uddannelse og forskning på kødområdet 24. Semiforædlede produkter til eksport 25. Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand 26. Automatisering af tarmområdet 27. Hyperfleksibel slagteteknologi 28. Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning 29. Slagteri Effektivisering af pakkerier I alt

2 Projekt nr. 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Projektet har som formål at skabe et fagligt vidensniveau om nye tendenser og teknologier, der understøtter produkttilpasning, proces- og produktudvikling og valg af emballagekoncepter i forædlingsvirksomheder. Udover løbende formidling af resultaterne fra overvågning og perspektivering af nyheder inden for procesteknologi relateret til forædlede kødprodukter har projektets aktiviteter været fokuseret på brug af højtryksteknologi, ny opvarmnings- og køleteknologi, fremstillingsteknologi for udvalgte kødprodukter, teknologier til slicening og autoklavering samt optimering af eksisterende produktionsprocesser. Fremadrettet fokuseres aktiviteterne på dokumentation af nye teknologi- og produktionsprocesser, som kan optimere produktionen af udvalgte produkter. Der fokuseres således på processer, som på baggrund af en screening vurderes at have et stort optimeringspotentiale for fremstilling af varmebehandlede helmuskel-og farsprodukter. Start: 10/2009 Afslutning: 12/2016 Projekt nr. 2. Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed Formålet med projektet er at udvikle matematiske modeller, som kan forudsige fødevaresikkerhed og holdbarhed af forædlede kødprodukter. De matematiske modeller skal være lette at anvende af virksomhedernes kvalitetsafdelinger, valide og robuste i deres prædiktioner samt dække de processer og receptforhold, der kendetegner danske kødprodukter. Projektet udvikler og validerer matematiske modeller, der forudsiger sikkerhed og holdbarhed af forædlede kødprodukter. Indholdet i projektet er følgende: Udvikling af model, der forudsiger vækst af Listeria i varmebehandlede kødprodukter Udvikling af model, der forudsiger vækst af C. botulinum i varmebehandlede kødprodukter Udvikling af model, der forudsiger drab af patogene bakterier under produktion af spegepølser, samt beregner antal patogener i 1 g spegepølser i forhold til en given proces og forekomst af patogener i råvarerne Udvikling af en model til forudsigelse af kødprodukters sensoriske og mikrobiologiske holdbarhed i forhold til produktets konservering og forekomst af bakterier på pakkedagen Udvikling af en model til forudsigelse af vækst og toksindannelse af S. aureus under produktion af spegepølser og let varmebehandlede skinker Udvikling af en model til vurdering af henfald af patogene bakterier i saltede og tørrede produkter Effekten er, at kødindustrien nemt og hurtigt kan dokumentere fødevaresikkerhed og holdbarhed overfor kunder og myndigheder, omkostninger til holdbarhedsforsøg og challengetest reduceres og der kan hurtigt leveres nye produkter, da holdbarhed og sikkerhed let beregnes. Start: 10/2007 Afslutning: 12/2018 Side 2 af 16

3 Projekt nr. 3. Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter Projektets formål er at levere anbefalinger og redskaber til kødindustrien, så det bliver muligt at forbedre holdbarheden af forædlede kødprodukter med mindst 20 %. Den optimerede holdbarhed skal opnås gennem implementering af ny teknologi og optimerede håndteringer af produkter og arbejdsprocesser, som forbedrer produktionshygiejnen og dermed det bakteriologiske startniveau i de detailemballerede produkter. I dette projekt dokumenteres og kvantificeres, hvilken betydning de enkelte procestrin og håndteringer har for produktets holdbarhed samt hvordan ny teknologi og ændrede produktionsprocesser og håndtering kan bidrage til at forlænge holdbarheden. Cost-benefit og anbefalinger, til hvordan en forlænget holdbarhed kan opnås, samles i en guideline. Effekten er, at virksomhederne med forøget holdbarhed opnår forøget fleksibilitet i produktionen, imødekommer et vedvarende pres fra detailleddet og har mulighed for at udvide det geografiske marked for deres produkter. Start: 01/2013 Afslutning: 12/2016 Projekt nr. 4. Ingrediensers betydning for kvalitet og sikkerhed Formålet er at skabe dokumentation for, hvordan fremstillingsprocesser, recepter og opbevaring påvirker effekten af ingredienser som nitrit, salt og fosfat. Resultaterne samles i guidelines for, hvordan der kan produceres kødprodukter med høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed og god produktionsøkonomi med mindst mulig tilsætning af disse ingredienser. Projektet afklarer, hvordan fremstillingsproces, recept og opbevaring i kombination påvirker nitrits farvestabilitet, antimikrobielle og antioxidative egenskaber i kogte kødprodukter. Forsøgene suppleres med videnhjemtagning om nitrits omsætning i kødprodukter. Afslutningsvis inkorporeres resultaterne i DMRI s Listeriamodel, så modellen også kan benyttes til beregning af listeriavækst i kødprodukter, som har været mellemlagret i op til 6 måneder. Der udarbejdes endvidere en Best Practise for produktion af kogte kødprodukter for at sikre mindst mulig reduktion af nitrits effekt. Sideløbende med dette udarbejdes et brugervenligt, webbaseret værktøj under DMRIPredict. Her samles den eksisterende viden om konsekvenser og forslag til alternativer ved reduktion af salt samt ved udeladelse af nitrit og fosfat i forædlede kødprodukter. Fokus vil være på produktkvalitet, holdbarhed, fødevaresikkerhed og produktionsøkonomi. Samtidig dokumenteres, hvordan nøglehulsmærkede spegepølser kan produceres med nye recepter og produktionsprocesser, uden at fødevaresikkerhed, smag og produktkvalitet kompromitteres. Data indarbejdes i Conferm på DMRIPredict. Effekten af projektet vil være et bedre grundlag for fremstilling af kødprodukter med mindst mulig tilsætning af salt, nitrit og fosfat via let tilgængelig viden og dokumentation af kvalitet og fødevaresikkerhed. Start: 01/2015 Afslutning: 12/2016 Side 3 af 16

4 Projekt nr. 5. Reduceret spredning af Salmonella Projektets formål er at dokumentere muligheder for at sænke forekomsten af Salmonella på slagtekroppe generelt og på mørbrader specifikt. Effekten skabes ved at reducere risikoen for salmonellaspredning ved plucksudtagning og ved udtagning/håndtering af mørbrad. Ved udtagning af plucks på slagtegangen er der stor risiko for spredning af Salmonella. Processen ved plucksudtagning bliver derfor gennemgået med henblik på at udpege mulige ændringer, der kan reducere spredningen af Salmonella, herunder, om der er mulighed for at udvikle simple hjælpemidler, der både kan lette operatørernes arbejde og minimere spredningen af Salmonella. De mest lovende tiltag udvikles og implementeres på et slagteri, hvorefter effekten på Salmonellaspredning dokumenteres. I forhold til at reducere Salmonellaforekomsten på mørbrad, gennemgås hele processen fra løsning af mørbrad på slagtegang til pakning med både visuelle iagttagelser og med mikrobiologiske undersøgelser. Dette vil vise, hvor forureningen oftest foregår. Der udarbejdes herefter tiltag til at reducere forureningsrisikoen og effekten dokumenteres med bakteriologiske undersøgelser. Start: 01/2014 Afslutning: 12/2015 Projekt nr. 6. Effektivisering og nytænkning af rengøring Formålet med projektet er at skabe grundlaget, så rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder kan gøres mere cost effektivt og behovsdrevet. Herved opnås både et reduceret vand- og energiforbrug, et reduceret tidsforbrug til rengøring, samt mulighed for at øge den effektive produktionstid. Målet er, at der i visse områder af slagterier og forædlingsvirksomheder kan produceres i op til én uge uden traditionel rengøring. Dette vil stille krav til den løbende renholdelse, samt til etablering af procedurer og overvågnings-systemer, der sikrer, at produktionen er hygiejnisk, sikker og æstetisk forsvarlig. Aktiviteterne omfatter udvikling af et CIP (Clean-in-place) system til hårstøderen. Med rigtigt valg af dyser og bevægemønster vil der automatisk kunne foretages grovrengøring, udlægning af sæbe, afskylning af sæbe, udlægning af desinfektion og afskylning af desinfektion, så der sikres en effektiv rengøring af hårstøder, inkl. de fleksible arme. Endvidere udarbejdes dokumentation og guidelines for, hvordan behovsstyret rengøring kan introduceres på slagterier og forædlingsvirksomheder. Dokumentationen omfatter: Udpegning af hazards, guidelines for kontrol af hazards, udvikling af processer og procedurer til løbende renholdelse, udvikling af PAT-system til kontrol af hazards samt implementering på en proceslinje. For at behovsstyret rengøring kan blive en realitet, skal muligheder og begrænsninger i forhold til både national og international lovgivning afklares og kunde- og myndighedskrav skal klarlægges. Effekten skabes ved at fokusere på både kortsigtede og langsigtede løsninger. På kort sigt forventes, at der kan opnås en væsentlig besparelse på omkostningerne til rengøring af hårstøder på svineslagterier. På lidt længere sigt vil der være et betydeligt økonomisk potentiale, hvis rengøringen på slagterier og forædlingsvirksomheder gøres behovsstyret. Herved kan der produceres i en længerevarende periode uden stop for traditionel rengøring og efterfølgende udtørring og nedkøling af lokalerne. Start: 01/2014 Afslutning: 12/ 2017 Side 4 af 16

5 Projekt nr. 7. Nye mikrobiologiske metoder Formålet er at sikre svinesektoren nem og hurtig adgang til den nyeste viden om mikrobiologiske problemstillinger og analysemetoder således, at kunde- og myndighedskrav kan imødekommes. Effekten af projektet er muligheden for at vælge de bedste og mest omkostningseffektive løsninger inden for det mikrobiologiske område. Samtidig sikres adgang til højt fagligt vidensniveau om de bedst egnede metoder til brug i DMRI s udviklingsprojekter. Resultaterne opnås ved at følge og udnytte udviklingen inden for mikrobiologiske problemstillinger og nye mikrobiologiske analysemetoder både nationalt og internationalt. Nye relevante analysemetoder afprøves for at give sparring til svinesektoren og for at effektivisere projektarbejdet i DMRI s udviklingsprojekter. De nye mikrobiologiske analysemetoder er ofte billigere, mere effektive og tidsbesparende, både hvad angår samlet analysetid og tidsforbrug til håndtering. Udviklingen inden for relevante sygdomsfremkaldende bakterier følges via litteratur og konferencer således, at der sikres opdateret viden på dette område. De relevante områder er blandt andet patogene E. coli (VTEC), Listeria-nultolerance, hyppigere fund af resistente bakterier (ESBL og MRSA) samt fund af virus i produktionsdyr (HEV). Løbende Projektets rapporter offentliggøres på Teknologisk Instituts hjemmeside. Projekt nr. 8. Måleteknologi til slagterierne Det overordnede formål er at sikre, at slagterierne til enhver tid har adgang til og information om den mest optimale måleteknologi med den effekt at skabe grundlag for afregning til landmanden, optimal anvendelse af råvarerne, effektiv styring af maskiner og processer samt sikring af fysisk fødevaresikkerhed og kvalitet. Projektet er opdelt i arbejdspakker (WP er): WP1. Online CT Formålet er at udvikle en robust CT-skanner, som skal stå inline på slagteriet og benyttes til at finde den optimale anvendelse af det enkelte delstykke samt til at styre maskiner på slagteriet (indledningsvis midterstykkemaskinen). Projektet startede som et Højteknologifondsprojekt med medfinansiering fra SAF. Højteknologifondsprojektet afsluttede i marts 2013 i F-modelfasen. Projektet er siden marts 2013 fortsat som et SAF-finansieret projekt. WP3. Højt professionelt vidensniveau for måleteknik Formålet er at sikre beredskabet for nye måleteknikker med relevans for slagterierne, herunder bestemmelse af fedtkvalitet og fedtmængde i produkter. WP3 danner endvidere grundlag for deltagelse i internationale forskningssamarbejder og netværk samt for nye F&U-ansøgninger. Effekten er, at state-ofthe-art inden for måleteknologi, er til rådighed for slagterierne. Planlagte aktiviteter omfatter bl.a. afprøvning af mulighederne for at anvende Terahertz(THz)-metoder til måling af ph og vandbindingsevne på kødoverflader. WP1. Start: 02/2010 Afslutning: 12/2016 Side 5 af 16

6 Projekt nr. 9. IT-hjælpeværktøjer og sensorer Formålet med projektet er at undersøge anvendeligheden af berøringsfrie online-målinger baseret på røntgen og vision til detektion af fremmedlegemer og optimering af udbytter i forbindelse med manuel og automatiseret udbening. Projektet er delt i to arbejdspakker: WP1. Kontrol og overvågning af automatiske processer Formålet med WP1 er at udvikle visionmetoder til detektion af fremmedlegemer og vurdering af skærekvalitet på overfladen af kødprodukter med specielt fokus på plastfilm, sværrester og brusk. Et væsentligt element er, at der udvikles selvlærende algoritmer til visionudstyr, som løbende kan opbygge kendskab til udseendet af de fejlfrie produkter, for derigennem automatisk at kunne detektere og måske kvantificere skærefejl. WP2. Næste generation røntgenmetoder til detektion af fremmedlegemer Formålet med WP2 er udvikling af nye røntgenmetoder til at finde fremmedlegemer som papir, træ og plast samt lignende forureninger, som ikke kan detekteres med traditionel røntgen. Metoderne udvikles i samarbejde med Københavns Universitet og DTU samt en bred vifte af fødevareproducenter. Der er specielt fokus på de krav, som stilles i moderne fødevareproduktion, herunder især krav til metodernes kapacitet og robusthed. Der udvikles en forsøgsmodel af en røntgendetektor til detektion af fiberholdige fremmedlegemer (papir, træ osv.) i forarbejdede kødprodukter. Der fremstilles testfantomer til fastlæggelse af detektionsgrænse for fiberholdige fremmedlegemer. WP1. Start: 03/2011 Afslutning: 12/2015 Projektets resultater offentliggøres via Teknologisk Instituts hjemmeside. Projekt nr. 10. Vision til kødkontrol på svineslagterierne Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til vision-inspektion af slagtekroppen (ud- og indvendigt), som kan anvendes som støtteværktøj til den manuelle kødkontrol. Hermed vil slagterierne opnå større ensartethed, bedre dokumentation, færre kundeklager og på sigt kunne effektivisere kødkontrollen på svineslagterierne. I 2015 gennemføres følgende: 1. Det valgte kamera, lyskasse og styresystem samles, og algoritmen til gødningsforurening installeres. Målet er, at der kan gennemføres indledende test mod den eksisterende båndkontrol på de valgte bemærkninger til verifikation af algoritmen. 2. Det tekniske vedligehold af den samlede løsning beskrives. 3. Testprocedure for den daglige opstart og efter et vedligehold af udstyret udarbejdes. 4. Design af prototype, der kan optage billeder af hele kroppen, udarbejdes. 5. Der udarbejdes en slutrapport. Start: 01/2013 Afslutning: 12/2015 Side 6 af 16

7 Projekt nr. 11. IKT-udvikling Projektets formål er at udvikle IKT-systemer (informations- og kommunikationsteknologier), der på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. I projektet udvikles nye funktioner og anvendelsesområder, nye programversioner og nye systemarkitekturer i takt med den teknologiske udvikling. Der udarbejdes desuden den nødvendige systemdokumentation og de nødvendige faciliteter til afprøvning og kvalitetssikring af systemerne. Projektet varetager bl.a. implementering af myndigheds- og afregningsrelaterede regler samt registrering af væsentlige produktparametre for korrekt håndtering og udnyttelse af de enkelte produkter. Dialog med relevante myndigheder indgår som en del af projektet. Datasikkerheden vurderes i forhold til nuværende krav og forventningerne til den fremtidige udvikling inden for dette område. Ud over den løbende udvikling af løsninger, der imødekommer ændrede krav fra industri og myndigheder, vil indholdet i 2015 bl.a. være rettet mod færdigudviklingen af et nyt sorteringssystem til bedre udnyttelse af svinebiprodukter. Sorteringssystemet skal sikre den bedst mulige kategorisering af biprodukterne ved korrekt sortering i overensstemmelse med gældende lovgivning. Endelig laves en analyse af behov og muligheder for stemmestyringsteknologier til at effektivisere registreringer på slagtegangen. Løbende Projekt nr. 12. Øget sporbarhed Formålet med projektet er at sikre løsninger til aktuelle sporbarhedsproblemstillinger samt sikre, at viden om sporbarhedsteknologier holdes ajour, så det tekniske beredskab foreligger, den dag det viser sig ønskeligt eller nødvendigt at spore eller dokumentere både fersk kød og kødprodukter med en større detaljeringsgrad, end tilfældet er i dag. Projektet har i tidligere arbejdspakker udviklet sporbarhedsløsninger til levering af umærkede slagtesvin, testet RFID-øremærketeknologier samt udviklet og testet visionløsninger til sporbarhed af delstykker samt til overvågning af operatørskærekvalitet. Ud over at adressere aktuelle problemstillinger samt overvåge og teste nye teknologier vil projektet i 2015 specielt undersøge og teste tags med temperaturlogning med henblik på at afklare deres potentiale i kødindustrien fra opskæring, udbening, ekspedition samt transport og frem til forbrugeren. Der foretages en behovsanalyse og identificeres potentielle anvendelser. De mest lovende anvendelser udvælges, og der udarbejdes kravspecifikationer. Der foretages en screening af teknologier og produkter. Teknologier og produkter udvælges og testes op mod kravspecifikationer. Løbende Side 7 af 16

8 Projekt nr. 13. Udnyttelse af detaljeret råvareviden Formålet med projektet er at udnytte det fulde potentiale af nye måleteknologier rettet mod afregning samt mod råvareallokering og produktionsopfølgning på de danske svineslagterier, herunder især online CT, som forventes at levere onlinedata på danske slagterier i I WP1 udvikles en metode til virtuelt at skære de danske produkter på CT-skannede slagtekroppe og delstykker. Formålet er, fleksibelt og med lave omkostninger, at kunne generere udbyttemodeller, råvareallokering og produktionsopfølgning først på basis af CT-skannede råvarebiblioteker og derefter på basis af data fra online CT. I WP2 er det formålet i et EU-projekt at forbedre klassificeringen gennem udvikling og etablering af en mere objektiv og internationalt standardiseret kalibrering med CT som primærreference. Hermed forventes de danske kalibreringsomkostninger at blive reduceret. På sigt tænkes denne aktivitet at kunne bane vejen for brug af online CT til klassificering. Projektet varetager i WP3 den løbende faglige opgave med at følge udviklingen på klassificeringsområdet i EU-regi og sikre danske interesser med at overvåge tekniske udviklinger og med at udvikle metoder til og eksekvere overvågning af behovet for re-kalibrering af klassificeringsudstyr. Start: 01/2015 Afslutning: 12/2018 Projekt nr. 14. Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Projektet har til formål at anvise muligheder for, hvordan kødindustrien på økonomisk måde kan imødekomme myndighedernes og markedets forventninger om nedbringelse af produktionens miljøbelastning og om forbedring af produkternes bæredygtighed. Dette sker ved løbende at følge udviklingen i slagteriernes og de kødforarbejdende virksomheders forurening og resourceforbrug samt mulighederne for på økonomisk måde at introducere nye ressourcebesparende og miljøeffektive processer. Dette gælder også udnyttelsen af de produktfraktioner, som ikke anvendes til konsum eller petfood, for eksempel fraktioner til destruktion, biogasfremstilling eller tekniske formål. Specifikt arbejdes der med at opnå en forbedret kvalitet af biprodukter ved at optimere køleprocessen. Denne viden udnyttes også gennem en aktiv deltagelse i revisionen af EU s guidelines (Bat REFerence document; Bat = Best available techniques) for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi for slagterier, der ændres fra at være vejledende til at være bindende. Nationale regler inden for miljøområdet ændres også i disse år. Myndighedernes arbejde med disse ændringer følges, og projektet belyser konsekvenserne af disse ændringer, blandt andet på lugtområdet. Resultaterne af projektet vil være: Hjemtagning og formidling af ny viden på miljøområdet Indspil til EU-guidelines om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi Indspil til og konsekvensberegning af nye nationale miljøregler En forbedret kvalitet af biprodukter Mere effektiv udnyttelse af biprodukter Start: 01/2012 Afslutning: 12/2016 Side 8 af 16

9 Projekt nr. 15. Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kemi Dansk svinekød er kendetegnet ved en ensartet kvalitet, ligesom niveauet for dyrevelfærd generelt er højt. Konkurrenternes kvalitetsniveau forbedres imidlertid gradvis, ligesom kravene fra markeder og myndigheder ændres og skærpes. Ønsker om en mere etisk forsvarlig og bæredygtig produktion betyder endvidere, at der kan være behov for ændringer i såvel produktionsprocesser som håndteringen af slagtesvin ændringer, der også kan have kvalitetsmæssige implikationer. For at være på forkant med udviklingen er der behov for at få indsigt i den nyeste globale viden inden for dyrevelfærd, kvalitet, kødteknologi og kvalitetsdokumentation. Projektets formål er at opdatere DMRI om nyeste viden inden for dyrevelfærd, kvalitet, kødteknologi samt kvalitetsdokumentation og -analyse formidle og udveksle forskningsbaseret viden gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, ringtest, uformel kontakt til forskere, myndigheder og dyreværnsorganisationer (internationalt, nationalt) medvirke ved igangsætning af forsknings- og innovationsinitiativer inden for kødområdet bidrage med faglig viden til markedsmæssige tiltag fra kødindustrien samt Landbrug & Fødevarer Projektet skal sikre muligheden for at kunne indgå i diverse nationale og internationale aktiviteter. Nyeste viden og udviklingsresultater inden for dyrevelfærd på slagtedagen, kødkvalitet, kødteknologi, kvalitetsdokumentation og -analyser, herunder sensorik, overvåges. Nye områder for udvikling af dansk svinekød med hensyn til dyrevelfærd, kvalitet og udbytter identificeres. Forsknings- og innovationssamarbejder om nye temaer af relevans for svinekødsindustrien søges igangsat. Løbende Projekt nr. 16. Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet Projektets overordnede formål er at udvikle ny viden, som svinekødsindustrien kan udnytte til at fremme sundheden, kvaliteten og værdien af råvarer og produkter. Projektet er opdelt i fem arbejdspakker, hvoraf de fire er afsluttet, og den femte arbejdspakke afsluttes i Formålet med det sidste delprojekt er at udvikle en teknologi, der effektivt kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer under stegning og grilning af kød. Når kød tilberedes, kan der dannes kræftfremkaldende stoffer, hvilket er medvirkende til, at indtaget af kød er kædet sammen med øget risiko for udvikling af tarmkræft. Tidligere undersøgelser har dog vist, at det er muligt at hæmme dannelsen af de kræftfremkaldende stoffer via tilsætning af antioxidanter. Forskellige krydderier og urter er derfor blevet testet for antioxidativ effekt, og de mest effektive er efterfølgende blevet testet på kød. Den sensoriske kvalitet af kødet er vurderet via en forbrugeranalyse. I det sidste projektår skal de udvalgte krydderier og urter testes under industrielle forhold. Det forventes, at den genererede viden kan implementeres direkte i restaurationsbranchen, kantinekøkkener, foodservice, produkter målrettet detail og i private husholdninger. Start: 01/2011 Afslutning: 12/2015 Side 9 af 16

10 Projekt nr. 17. Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød Projektets overordnede formål er at frembringe dokumentation for optimale betingelser for holdbarhed og kvalitet af fersk og marineret svinekød. Projektet er opdelt i to arbejdspakker omhandlende (WP1) den udvidede holdbarhedsmodel og (WP2) optimeret detailpakning af svinekød (afsluttes i 2014). Med de nuværende holdbarhedsmodeller er det muligt at forudsige holdbarhed af fersk svinekød pakket i vakuum, modificeret atmosfære eller aerobt i f.eks. kødkasser. Der er et ønske fra virksomhederne om at udbygge de eksisterende modeller med flere gængse produktkategorier herunder marineret kød, saltet kød og frossent kød. Der er igangsat forsøg med ferske marinerede produkter, bacon og frosset kød. WP1 forlænges, idet kød på frost udviser en længere holdbarhed end forventet ud fra eksisterende retningslinjer, og derfor har det ikke været muligt at gennemføre alle forsøg inden for den først ansøgte tidsramme fra 2012 til Start: 01/2012 Afslutning: 12/2015 Resultaterne er tillige frit tilgængelige på hjemmesiden dmripredict.dk Projekt nr. 18. Sortering og anvendelse af hangrise Kastration af hangrise er genstand for stigende debat i Europa, og temaet indgår i topmødeerklæringen Bedre velfærd for slagtesvin. Ophør med kirurgisk kastration uden bedøvelse er derfor et muligt fremtidsscenarium. Det overordnede formål med projektet er at forberede kødindustrien på et evt. ophør med kastration og at indgå som en markant partner i EU-initiativer, således at danske interesser kan tilgodeses bedst muligt. Projektet er opdelt i fem workpackages (WP'er), der omhandler sortering og referencemåling, anvendelse af lugtende hangrisekød, forbrugerrespons på hangrisekød, detektionsmetode for androstenon og skatol samt værdisætning af hangrise. Kødindustrien vil herigennem få et solidt grundlag for valg af strategi i forbindelse med ophør af kastration af hangrise uden bedøvelse. Konkret vil projektresultaterne således bidrage med: Et katalog for anvendelsesmuligheder af forskellige udskæringer baseret på indhold af skatol og androstenon. Et videngrundlag for valg af sorteringsgrænser for skatol og androstenon målt i nakkespæk af slagtekroppen afhængig af udskæringer og deres anvendelse. En anbefaling for implementering og brug af en online-målemetode til bestemmelse af skatol og androstenon på slagteriet og dermed en kvalitetssikring af hangrisekød. En plan for udvikling af et online-system til detektion af ornelugt (skatol og androstenon), således at slagterierne effektivt og sikkert kan frasortere hangrisekroppe med ornelugt. En værdisætning af hangriseslagtekroppe ved nuværende slagtevægt sammenholdt med galtgrise og dermed en synliggørelse af de økonomiske faktorer, der berører hangriseproduktion, og som vil få betydning for både landmænd og slagterier. Start: Afslutning: Side 10 af 16

11 Projekt nr. 19. Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Fra myndigheder og markeder er der stigende krav om dokumentation af dyrevelfærd. Det overordnede formål med nærværende projekt er at identificere mulighederne for at dokumentere dyrevelfærd ud fra enkle målinger og registreringer samt at kortlægge forbrugernes opfattelse af dyrevelfærd i Danmark og på eksportmarkeder. De konkrete mål med projektet er at udpege relevante, målbare indikatorer for dyrevelfærd på slagtedagen identificere, hvilke dyrevelfærdsparametre forbrugerne tillægger betydning udarbejde forslag til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Projektet skal samtidig bidrage til at udbygge og fremtidssikre et solidt beredskab inden for dyrevelfærd på DMRI. Projektet er opdelt i tre arbejdspakker. WP1 omhandler identifikation af enkle, målbare indikatorer for dyrevelfærd. De udpegede indikatorer skal korrelere med mere avancerede og specifikke velfærdsparametre med videnskabelig evidens. Som led i WP1 gennemføres et erhvervs-ph.d.-studium. I WP2 opstilles et koncept for evidensbaseret dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen.wp3 fokuserer på forbrugernes opfattelse af dyrevelfærd såvel i Danmark som på udvalgte eksportmarkeder. Et ph.d.- studium ved KU-Science er tilknyttet WP3. Resultaterne af projektet vil være nye muligheder for at måle og dokumentere dyrevelfærd og dermed også et bedre grundlag for justering af uhensigtsmæssig håndtering af slagtesvinene. Dokumentationen over for myndigheder forbedres, og samtidig styrkes grundlaget for effektiv markedsføring af dyrevelfærd. De afledte effekter er værdiforøgelse og bedre afsætningsmuligheder. Start: Afslutning: Projekt nr. 20. Optimal håndtering fra udlevering til stikning For at fastholde det generelt høje niveau for dyrevelfærd er der til stadighed behov for at optimere håndteringen på slagtedagen. Flere slagterier oplever problemer med punktblødninger i kødet, hvilket reducerer produkternes værdi. Denne problemstilling skal adresseres. Værktøjer, der hjælper slagterierne til at registrere, om niveauet for dyrevelfærd begynder at skride, er endvidere relevante. Projektet omfatter to workpackages: Reduktion af muskelblødninger samt IKT-baseret værktøj til overvågning af dyrevelfærd. Det overordnede formål med projektet er at optimere håndteringen af slagtesvin fra udlevering til stikning, så dyrevelfærden forbedres, forekomsten af punktformige muskelblødninger reduceres, samtidig med at procedurer for håndtering effektiviseres. Som led i projektet udvikles et IKTbaseret værktøj til overvågning af dyrevelfærd på slagtedagen. Resultaterne af projektet vil være: Reduceret forekomst af muskelblødninger i specielt skinker og dermed en værdiforøgelse af produktet. Optimering af CO 2-bedøvelse og dermed en mere effektiv og sikker bedøvelse. Metode til overvågning af CO 2-bedøvelsen som dokumentation overfor myndigheder og kunder. Et IKT-værktøj til systematisk registrering af dyrevelfærdsrelaterede parametre, hvilket giver mulighed for o periodevis feedback til operatører på slagterierne, vognmænd og/eller landmænd o en generel forbedring af niveauet for dyrevelfærd og kvalitet som følge af en hurtig og effektiv indsats for at forbedre håndteringen af slagtesvinene o dokumentation af niveau for dyrevelfærd overfor kunder og myndigheder Mere effektivt produktionsflow som konsekvens af optimerede procedurer, herunder færre stopsituationer under drivning af dyrene samt færre stressbelastede svin. Start: Afslutning: Side 11 af 16

12 Projekt nr. 21. Fersk kød til det globale marked Der er stigende krav fra kunder til lavere temperatur af udskæringer ved afsendelse og modtagelse, hvilket øger behovet for effektive efterkølingsteknologier på slagterierne. På de fjerne eksportmarkeder modtages i stigende grad superkølede produkter, men der er problemer med holdbarheden efter åbning og evt. detailudskæring af produkterne hos kunderne. Projektets formål er at forbedre virksomhedernes muligheder for at kunne efterkøle produkter effektivt, inden afsendelse fra virksomheden, og at kunne udnytte den maksimale holdbarhed af superkølet kød på eksportmarkederne. Projektet er opdelt i to workpackages: WP1, der omhandler efterkøling af delstykker, udskæringer og bi-produkter, og WP2, der omhandler en afklaring af den maksimale holdbarhed. Nytteværdien for projektet som helhed er, at virksomhederne bedre kan imødekomme kundekrav til lavere leveringstemperatur af ferske produkter og forlænge holdbarheden af superkølede produkter efter detailudskæring. Dette vil forstærke dansk svinekøds konkurrenceevne på vigtige eksportmarkeder og vil forbedre konkurrencemulighederne på de nye fjerne eksportmarkeder for fersk svinekød. Start: 01/2014 Afslutning: 12/2016 Projekt nr. 22. Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring Der er en stigende opmærksomhed på sammenhængen mellem kost og sundhed, hvilket også har medført et øget fokus på de mulige negative konsekvenser, som et højt indtag af kød kan have på befolkningens sundhed. Samtidig er der fremkommet nyere videnskabelig dokumentation for en positiv effekt af proteiner, fra bl.a. kød, på mæthed, bekæmpelse af fedme, forebyggelse af muskelsvind hos ældre og indlæringsevne hos skolebørn. Det overordnede formål med projektet er at udbygge og udnytte denne nye viden om de positive effekter af kød og proteiner af animalsk oprindelse, og samtidig give virksomhederne nye værktøjer til at opgradere proteinholdige lavværdisidestrømme til højværdiprodukter. Projektet er opdelt i 3 workpackages: WP1: mættende svinekødsprodukter til forebyggelse af overvægt; WP2: mere animalsk protein til flere; WP3: nye blodprodukter med bedre funktionelle egenskaber. I WP1 frembringes ny viden om, hvilke forhold ved produktsammensætning og tilberedning af svinekød der har betydning for human ernæring. WP1 vil overordnet omhandle, hvordan produkter og måltider med svinekød kan sammensættes og tilberedes for at sikre og udnytte den ernæringsmæssige kvalitet af kødet bedst muligt. I WP2 udvikles generiske, proteinberigede modelprodukter målrettet segmenterne 65+ og skolebørn. Dette gøres ved at identificere specifikke fraktioner af hydrolyserede animalske råvarer og udvikle modelprodukter tilsat disse. WP2 vil ligeledes kortlægge forbrugeropfattelse af sundhed og produktaccept i relation til proteinberigelse. I WP3 skabes grundlaget for en øget udnyttelse af blod. Dette skal ske ved at undersøge og optimere nye blodprodukter med forbedrede produktegenskaber. WP3 vil demonstrere, at der kan fremstilles et stabilt, affarvet blodprodukt med bedre funktionelle egenskaber end i tilsvarende kendte produkter, hvilket giver mulighed for en bedre afsætning af blod. Start: 01/2014 Afslutning: 12/2019 Side 12 af 16

13 Projekt nr. 23. Uddannelse og forskning på kødområdet Projektets mål er at fremme kødforskning på internationalt niveau samt sikre et rekrutteringsgrundlag af veluddannede kandidater til kødindustrien, følgevirksomheder og tilknyttede videncentre. Aktiviteterne omfatter bl.a. medfinansiering af to til tre ph.d.-stipendier pr. år koordinering af kødpraktik i samarbejde med KU-Food deltagelse i Muscle Based Food Network afholdelse af et årligt idémøde med forskere og industripartnere inden for kødområdet Målene er at medfinansiere to til tre ph.d.-stipendier pr. år at 8 fødevarestuderende i 2015 vælger praktik inden for kødområdet i 2015 Løbende Projekt nr. 24. Semiforædlede produkter til eksport Danmark har en stor eksport af frosne råvarer, der af kunderne anvendes til videre forarbejdning. Da det er uforarbejdede råvarer, som eksporteres, er der ingen eller en meget begrænset værditilvækst på produkterne i Danmark. Ved at fremstille et delvist forædlet produkt i Danmark kan en større del af produktets værditilvækst lægges i Danmark. Formålet med projektet er at udvikle en generisk procedure for fremstilling og transport af kundetilpassede, semiforædlede produkter til eksport. Herunder at frembringe dokumentation for, at både sælger og køber af de semiforædlede produkter opnår en økonomisk gevinst i forhold til den nuværende procedure med eksport af frosne bulk-produkter, hvor hele forarbejdningsprocessen foretages af kunden. Et eksempel på et semiforædlet produkt, som kan give både sælger og køber en økonomisk gevinst, er superkølede, nitritsaltede kamme til Japan, hvor transporttiden udnyttes aktivt, og hvor færdigproduktionen foretages af kunden i Japan. Effekten af projektet for de danske slagterivirksomheder er muligheden for at hjemtage en større del af værditilvæksten på råvaren og således opgradere en nuværende bulk-råvare til en semiforædlet råvare velegnet til eksport. Effekten for kunder på eksportmarkedet er tilgængeligheden af en semiforædlet råvare, der kræver mindre forarbejdning og derved sparer både mandetimer, produktionstid, udgifter og produktionskapacitet til optøning og dele af forarbejdningsprocessen. Yderligere vil kundens kapitalbinding i råvarer blive mindre. Den miljømæssige effekt er en mindre anvendelse af energi til både indfrysningsprocessen i Danmark og optøningsprocessen hos kunden. Start: 01/2015 Afslutning: 12/2016 Side 13 af 16

14 Projekt nr. 25. Vandreduktion, genanvendelse og brug af sekundavand Vand er globalt set en begrænset ressource, som er under pres, og kødindustrien er en af de største vandforbrugere i Danmark. Af denne årsag igangsættes en række initiativer i Danmark, herunder et INNO+ initiativ om vandeffektiv industriel produktion, som har til hensigt at mindske forbruget af drikkevand. Dette kan give nye muligheder for den måde, hvorpå man bruger og tænker vand i kødindustrien. Udnyttes disse muligheder på rette vis, kan det dels reducere industriens miljøbelastning, dels reducere omkostningerne til brug af vand. Projektet har til formål at anvise, hvordan kødindustrien kan reducere vandforbruget ved at genanvende vand og bruge sekundavand på en sikker og økonomisk forsvarlig måde. Projektet vil identificere områder og processer, hvor sekundavand kan anvendes. I samarbejde med teknologileverandører og universiteter afprøves teknologier til rensning af vand og monitorering af vandkvalitet, og eventuel påvirkning af hygiejne og fødevarekvalitet undersøges. Samlet set forventes en markant reduktion af det nuværende vandforbrug og af omkostninger til indvinding og afledning af vand. Start: Afslutning: Projekt nr. 26. Automatisering af tarmområdet Projektet har til formål at fremme dansk slagterivirksomheds konkurrenceevne ved at udvikle ny produktionsteknologi som automatiserer behandling af tarme på danske svineslagterier. Projektet består af tre arbejdspakker der hver især automatiserer en delproces, som i dag udføres manuelt. Udviklingen af disse teknologier har primært til formål: At fremme sektorens konkurrenceevne At skabe mere attraktive arbejdspladser gennem omlægning af rutinepræget manuelt arbejde til varierede overvågningsopgaver At flytte arbejdspladser fra Kina til Danmark De fem arbejdspakker er: WP1: Automatisk pudsning af maver WP2: Automatisk skylning af bundender WP3 Automatisk pudsning af fedtender WP4 Automatisk smaltarmsfinish WP5 Kalibersortering af smaltarme Start: 10/2008 Afslutning: 12/2017 Side 14 af 16

15 Projekt nr. 27. Hyperfleksibel slagteteknologi Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk behandling af slagtesvin på danske svineslagterier. Projektet består af tre arbejdspakker der hver især sigter på at automatisere delprocesser, som i dag udføres manuelt. Automatiseringen af disse delprocesser har til formål: At fremme sektorens konkurrenceevne At skabe et bedre arbejdsmiljø At skabe attraktive arbejdspladser og reducerer antallet af stærkt rutineprægede opgaver At øge produktkvaliteten At mindske miljøbelastningen At forbedre slagtehygiejnen I hver enkelt arbejdspakke vil der blive udviklet maskiner, som helt eller delvist automatiserer processerne. Arbejdspakkerne er som følger: WP1 Automatisk sugning af flommerester WP2 Robothårstødning på hængende slagtesvin WP3 Nye materialer til skærende værktøjer Start: 10/2009 Afslutning: 12/2016 Projekt nr. 28. Ny teknologi for kød- og kødproduktforarbejdning Projektet omfatter udvikling af ny produktionsteknologi til automatisk og mere effektiv forarbejdning af slagtesvin på danske svineslagterier. Projektet består af 3 arbejdspakker som hver især sigter på at automatisere og forbedre delprocesser, der i dag udføres manuelt eller med udstyr, der ikke er optimalt. Automatiseringen af disse delprocesser har til formål: At skabe et bedre arbejdsmiljø At forbedre sektorens konkurrenceevne At øge produktkvaliteten At mindske miljøbelastningen At forbedre slagtehygiejnen At øge produktiviteten på de danske slagterier I hver enkelt arbejdspakke vil der blive udviklet udstyr som helt eller delvist automatiserer/optimerer processerne. Arbejdspakkerne er som følger: WP1 Automatisk afskæring og udtagning af mørbrad WP2 In-line udstyr til løsning af singleribs på brystflæsk WP3 Ny superkniv til slicening af pølser Start: 1/2013 Afslutning: 12/2016 Side 15 af 16

16 Projekt nr. 29. Slagteri 2025 Projektet har til formål at udvikle et nyt paradigme for slagteriproduktion og dermed give et bud på hvordan en konkurrencedygtig slagterivirksomhed ser ud i Arbejdsprocessen vil være delt i faciliterede workshops, hvor branchens folk arbejder med input på specifikke områder, og perioder hvor DMRI indsamler viden og udarbejder arbejdspakker til workshops. Når workshops er afsluttet, udarbejdes en samlet hvidbog med prioriterede og kvantificerede indsatsområder, som samlet set vil opfylde visionen for Start: 01/2013 Afslutning: 12/2016 Projekt nr. 30. Effektivisering af pakkerier Projektets formål er at give input til, præge og følge projekter under MADE (Manufacturing Academy of Denmark). MADE har udpeget pakkerierne i slagterierne som et område, hvor der er et stort potentiale i at indføre den nyeste teknologi, så en større del af processerne kan udføres af maskiner. DMRI og slagterisektoren er med i MADE-samarbejdet og DMRI s rolle er på sektorens vegne at opsamle den viden, der genereres i MADE og bringe denne viden til anvendelse i fremtidige projekter. MADE er et netværk af universiteter, virksomheder og GTS-institutter og har som formål at øge innovationsevnen blandt danske virksomheder. Start: 01/2015 Afslutning: 12/2018 Side 16 af 16

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1

SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 SLAGTEHUSNYT maj 2012-1 Indhold Slagtehusmøder Temamøde om mærkning Ny bekendtgørelse om salmonella hos svin Fødevarekædeoplysninger Kontaktoplysninger til kødkontrollen Labels fra zoonoseregisteret Invitation

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker

Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker Fremstilling af spegepølser En guide til slagterbutikker 1 Guiden er lavet i et samarbejde mellem DMRI Teknologisk Ins tut og DSM. Guiden er ikke udtømmende. 2 Denne guideline handler udelukkende om produk

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

Projektnavn: Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter

Projektnavn: Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000207-13 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter Susanne Mansdal Højt fagligt vidensniveau

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Teknologi i den daglige madproduktion Nr 46 902 Udviklet af: Gitte Saxton Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund, kbl@landbonord.dk Hjørring Kommune:

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand

Brugerdreven innovation. Jens Møller Tomas Vedsmand VIFFOS: Videncenter for Fødevarer og Sundhed Brugerdreven innovation redskab til nyt samarbejde mellem leverandør og køkken Jens Møller Tomas Vedsmand Kulinarisk kvalitet med fokus på sensorik og innovation

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Afstem forventningerne Vi ved det, og det er så simpelt. Lyt til din kunde og afstem forventningerne - og alligevel går det galt - kunden klager og er ikke tilfreds med den forventede kvalitet. Sådan kan

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer

Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Forbrugerpanelet om oprindelsesmærkning på fødevarer Den Europæiske forbrugerorganisation BEUC gennemførte i juli 2012 en undersøgelse af forbrugernes holdning mm. til oprindelsesmærkning i Østrig, Sverige,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk

Plast Center Danmark PlastNet og medio 2014 som administrator for Dansk Materiale Netværk Hvem er vi? 1 Plast Center Danmark Plast Center Danmark, PCD, er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet med det formål at opbygge et videns- og kompetencemiljø indenfor plast- og polymerområdet PCD

Læs mere

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer

Når dyrene trives. Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image. Landbrug & Fødevarer Samfundsansvar i landbruget Når dyrene trives Sådan kan du forbedre dyrenes velfærd på din bedrift og styrke dansk landbrugs image Mijløaktiviteter - Dyrevelfærd Landbrug & Fødevarer Dyrevelfærd Produktionsdyrenes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU

Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Sygdomsudbrud skal udredes i fællesskab! præsentation af Den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG) og parallelle aktiviteter i EU Dorte Lau Baggesen, DVM, Ph.D. Afdeling for Produktion og Mikrobiologi DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

HANEGALS SLAGTECONTAINER

HANEGALS SLAGTECONTAINER HANEGALS SLAGTECONTAINER Etableret i 1994 ved Hanegal Landbrug i Voel, Silkeborg. Har fungeret som slagtehus fra 1994 til 2007. Der har i denne periode også været tilsluttet opskæring, pølsemageri, koge-

Læs mere

SLAGTEHUSNYT april 2012-2

SLAGTEHUSNYT april 2012-2 SLAGTEHUSNYT april 2012-2 Indhold BSE aftale Kursus HACCP/egenkontrol Honorarlønnede dyrlæger Printeropsætning, slagteriweb Videnkuponer BSE aftale På grund af konkurrencemæssige hensyn har Eurofins meddelt,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling

10-09-2012. Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr. 2012-130619. Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT Til Borgerrepræsentationen Bilag 4: Udviklingsplan for omstrukturering og effektivisering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

for vacuumkompressorer E: Mindre punktudsugning O: Mindre punktudsugning G: Mindre punktudsugning R: Mindre punktudsugning N: Mindre punktudsugning

for vacuumkompressorer E: Mindre punktudsugning O: Mindre punktudsugning G: Mindre punktudsugning R: Mindre punktudsugning N: Mindre punktudsugning Ny fryser Ny fryser O Q G Trafo Tanke Indfrysning og pakkeri Støjkilde fjernet efter 2002 Ny bygning opført efter 2002 Ny støjkilde kommet til efter 2002 A: Mindre punktudsugning B: Mindre punktudsugning

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse

Læseplan for valgfaget madværksted. 10. klasse Læseplan for valgfaget madværksted 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Mad og hygiejne 4 Fødevarebevidsthed 5 Madlavning 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget madværksted

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører.

Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg er et område som er tidskrævende og typisk vil involvere flere operatører. Rapport Proceskontrol Hjælp til justering af maskiner 30. januar 2012 Proj.nr.2000201 MAHD/THAN/HNH Torben Hansen og Marchen Hviid Baggrund Sammendrag Proceskontrol og justering af de automatiske anlæg

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere