Styring og overvågning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring og overvågning"

Transkript

1 FREA Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg Styring og overvågning Teknisk Notat Juli 2007

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ Problemstillinger Gennemførte undersøgelser Resultater Anbefalinger INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING OMFANG OG GENNEMFØRELSE RESULTATER Måling og registrering Regulering og kontrol Backup - og alarmsystemer Præsentation og bearbejdning af data SAMMENFATNING... 8 i

4 1 RESUMÉ Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrørende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret tons/år dambrug ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å s opland. Dambruget er tænkt anlagt i isolerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsindvinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner. 1.1 Problemstillinger Følgende overordnede problemstillinger i forhold til behovet for regulering og kontrol af produktionsprocessen i fuldt recirkulerede anlæg til produktion af ørreder er blevet undersøgt og beskrevet i nærværende notat: Hvilke anlægstilstande og funktioner er der behov for at måle og registrere for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentialer? Hvordan kan/bør disse tilstande og funktioner reguleres og kontrolleres? Hvordan er status for danske anlæg med hel eller delvis recirkulering af opdrætsvandet? 1.2 Gennemførte undersøgelser Som baggrund for løsning af ovenfor nævnte problemstillinger er der gennemført en række aktiviteter: Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden om praktiske erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af akvakulturanlæg; Interviews med førende danske producenter af opdrætsanlæg med recirkulationsteknologi; Interviews med førende danske producenter af udstyr til måling, registrering, styring og overvågning af akvakulturanlæg. 1.3 Resultater Gennemgangen af eksisterende erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af akvakulturanlæg har vist, at det er en forudsætning for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentiale at der løbende sker en måling og registrering af følgende tilstande og funktioner: Ekstern lufttemperatur; 1

5 Vandstand og vandtemperatur i pumpebrønd; Temperatur, luftfugtighed og CO2 i hver hal; Ilt og vandstand samt fiskenes fødesøgningsaktivitet og fodertilførslen i eller til samtlige kar i produktionsanlæggene; Temperatur, CO2, ph, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsvandet i produktionsanlæg; Ilt og vandstand i sorterings - og leveringsanlæg; Vandstand i pumpesumpe, reservoirer og mekaniske filtre i produktionsanlæg; Effektforbrug af samtlige vandpumper, beluftere, ventilatorer og motorer til mekaniske filtre; Beholdning af foder, ilt, base og IPA-sprit. Følgende anlægstilstande og bør løbende reguleres og kontrolleres: Vandtilførsel til samtlige produktionsanlæg; Temperatur, CO2 og luftfugtighed i hver hal; Iltkoncentrationen i samtlige kar i produktions -, sorterings - og leveringsanlæg; Iltkoncentrationen i vand fra denitrifikationsfiltrene; Temperatur, CO2 og ph i opdrætsvandet i samtlige produktionsanlæg. Af hensyn til driftssikkerheden anbefales det at der etableres nødgeneratorer til drift af alt elektronisk udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggenes tilstand og funktion, samt til drift af alle hovedpumper og mekaniske filtre. Endvidere anbefales at der etableres akustisk, visuel, elektronisk og telefonisk alarm til vagtpersonale i forbindelse med afvigende tilstande i ilt og vandstand i karrene, ph i opdrætsvandet og effektforbrug af samtlige hovedpumper i alle produktionsanlæg. Endelig anbefales det at der etableres visuelle alarmer for afvigende temperatur, CO2 og luftfugtighed i hallerne samt afvigende temperatur, CO2, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsanlæggene. Det er af afgørende betydning for effekten af det opstillede måle -, registrerings - og reguleringsudstyr at der anvendes og/eller udvikles software til håndtering og præsentation af resultaterne samt til brug ved beregning af afledede størrelser så som fiskenes og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring samt af sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. En gennemgang af eksisterende erfaringer fra førende fiskeopdrættere samt anlægs og udstyrsproducenter viser at de fleste produktionsanlæg med udstrakt anvendelse af 2

6 recirkulationsteknologi er relativt veludstyrede samt at der findes velfungerende måleudstyr til stort set alle de foreslåede tilstande og funktioner samt systemer til registrering, regulering og kontrol af alle væsentlige tilstandsfunktioner. 1.4 Anbefalinger Det anbefales, at der foretages en videreudvikling af software til beregning af afledede størrelser så som fiskenes vækst og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring samt af sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. Endvidere foreslås at der udvikles en database det virtuelle akvakulturanlæg -, som på grundlag af målinger og modelsimuleringer genererer oplysninger om anlæggets fortid, nutid og forventede nære fremtid til støtte for driftschefens optimering af anlæggets drifts- og miljøforhold. 3

7 2 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrørende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret tons/år dambrug ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å s opland. Dambruget er tænkt anlagt i isolerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsindvinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner. Med udgangspunkt i erfaringer fra og status for dansk fiskeproduktion med anvendelse af recirkulationsteknologi samt en undersøgelse af markedet for udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af fiskeanlæg foretages en vurdering af behovet for udvikling af udstyr og software til sikring af et sikkert og optimeret fiskeopdrætsanlæg. 3 OMFANG OG GENNEMFØRELSE Notatet belyser behovet for data og informationer vedrørende anlæggenes og fiskenes tilstand til sikring af en optimal udnyttelse af fiskenes vækstpotentiale og anlæggenes produktionspotentialer. På grundlag heraf gives der anbefalinger til hvilke tilstandsvariabler og funktioner der bør måles og registreres. Endvidere gives et forslag til behovet for regulering og kontrol af de vigtigste tilstande og funktioner. Notatet er udarbejdet af på grundlag af møder og konsultationer med en række af de vigtigste danske producenter af fisk, produktionsanlæg og/eller udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggene. 4 RESULTATER 4.1 Måling og registrering Gennemgangen af eksisterende erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af modeldambrug eller anlæg med recirkulationsteknologi til produktion af ål har vist, at det er en forudsætning for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentiale at der løbende sker en måling og registrering af følgende tilstande og funktioner: Ekstern lufttemperatur. Den eksterne lufttemperatur er af afgørende betydning for temperaturforholdene i luft samt i opdrætsanlæggene som følge af den nødvendige udluftning af hallen/hallerne for at bortskaffe kultveilte (CO2) og luftfugtighed fra produktionen. 4

8 Vandstand og temperatur i pumpebrønd. Til sikring af brøndens kapacitet samt vandets karakter måles vandstand i brønden samt vandets temperatur. Intern lufttemperatur, luftfugtighed og CO2-indhold. Af hensyn til det interne arbejdsmiljø, korrosion, samt kortslutninger forårsaget af kondens er det vigtigt at der foretages en måling og registrering af temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold af luften i hallen/hallerne. Ved kontakten mellem luften i hallen og vandet forårsaget af beluftningen af vandet i karrene og/eller i rislefiltrene, sker der en temperaturudligning, en fordampning, en iltning af vandet samt en uddrivning (stripning) af CO2, stammende fra fiskenes og biofiltrenes respiration. Ilt og vandstand i kar i produktionsanlæggene. Koncentrationen af opløst ilt i karrene er af afgørende betydning for fiskenes vækst og overlevelse. Koncentrationen af opløst ilt sikres ved normal drift ved tilførsel af recirkuleret vand med det nødvendige indhold af ilt. Som en følge af vandmodstanden i afløbsarrangementet stiger vandstanden i karrene og vandstanden bliver derved et indirekte mål for vandtilførslen. Ved pumpesvigt bør der kunne tilføres ilt direkte til karrene. Fiskenes fødesøgningsaktivitet. Fiskenes fødesøgningsaktivitet kan måles og registreres elektronisk samt ved visuelle observationer foretaget af driftspersonel og ved videoovervågning. Fodertilførslen. Fodertilførslen bør måles og registreres manuelt eller elektronisk ved henholdsvis manuel eller automatisk foderfremføring og dosering. Ilt i det samlede tilbageløb, i afløbet fra det dykkede filter, i afløbet fra rislefiltret samt i afløbet fra iltkeglen. Disse målinger er af afgørende betydning for kontrollen af omsætningen af foder hos fisk og i biofiltrene og dermed for fiskenes udnyttelse af foderet til vækst og for biofiltrenes nedbrydning af resterne til kultveilte, ammoniak, fosfat og vand. Ilt i afløbet fra denitrifikationsfiltre. Iltindholdet i afløbet fra filtre til reduktion af nitratindholdet i det recirkulerede vand (denitrifikationsfiltre) måles og registreres løbende. Temperatur, ph, CO2, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsvandet. Opdrætsvandets temperatur, surhedsgrad (ph) samt indhold af kultveilte (CO2), ammoniak, nitrit samt ammoniak er af afgørende betydning for fiskenes væksthastighed samt for effektiviteten af biofiltrenes funktion. Ilt, temperatur og vandstande i sorterings - og leveringsanlæg. For at sikre et minimum af stress for fiskene under ophold i sorterings eller leveringsbassiner foretages målinger af de væsentligste miljøfaktorer. Vandstand i pumpesumpe, reservoirer og mekaniske filtre. Vandstanden i pumpesumpe (og eventuelle reservoirer til beluftning) er af afgørende betydning for pumpernes og belufternes funktion. For de mekaniske filtre er vandstanden styrende for aktiveringen af skyllemekanismen og dermed for filtrets funktion. 5

9 Effektforbrug af samtlige vandpumper, beluftere, ventilatorer samt motorerne til mekaniske filtre. Som grundlag for kontrol af funktionen (alarmering) og effektiviteten (vedligehold) af de installerede pumper, blæsere, ventilatorer og motorer måles løbende effektforbruget. Beholdning af foder, ilt, base og IPA-sprit. For at sikre en kontinuerlig drift måles og registreres beholdningen af de vigtigste råmaterialer. 4.2 Regulering og kontrol Med udgangspunkt i driftserfaringerne fra opdrætsanlæg med brug af recirkulationsteknologi bør følgende anlægstilstande løbende reguleres og kontrolleres: Vandtilførsel til leveringsanlæg og produktionsanlæg. Vandtilførslen til leveringsanlæggene og produktionsanlæggene foreslås reguleret manuelt ved flowmåler medens vandafløbet foreslås reguleret passivt ved overløb. Temperatur i luften i hallen. Temperaturen i hallen reguleres ved krydsvarmeveksling af den ud - og indgående luft under hensyntagen til temperaturen i opdrætsvandet. CO2 i hallen. Halluftens indhold af kultveilte reguleres ved forceret udskiftning af halluften med omgivelserne. Det anbefales at holde koncentrationen af kultveilte under 0,3 %. Luftfugtighed i hallen. Halluftens relative luftfugtighed reguleres ved forceret udskiftning af halluften med omgivelserne. Det anbefales at holde den relative luftfugtighed under 90 %. Iltkoncentrationen i vand fremført til produktionskar. Iltkoncentrationen i fremføringsvandet kan reguleres centralt ved dosering af ilt til iltkegler eller lignende udstyr til opiltning af vand. Mængden af tilsat ilt styres af koncentrationen af ilt det recirkulerede vand efter karrene. Tilførsel af IPA-sprit til denitrifikationsfiltre. Tilførslen af IPA-sprit til denitrifikationsfiltrene foreslås reguleret automatisk på baggrund af iltkoncentrationen i afløbet. Iltkoncentrationen i kar i produktionsanlæg. Iltkoncentrationen i karrene kan reguleres manuelt ved fordeling af den samlede recirkulerede vandmængde mellem produktionskarrene efter behov. Den recirkulerede vandmængde kan eventuelt fordeles på to flow, hvoraf kun den ene har fået tilført ilt fra iltkeglerne. I givet fald reguleres iltkoncentrationen i karrene kun ved manuel justering af dette vandflow. Iltkoncentrationen i kar i sorterings - og leveringsanlæg. Iltkoncentrationen i karrene kan, som følge af det mindre iltbehov reguleres ved beluftning af de enkelte kar. Beluftningens omfang styres manuelt på baggrund af kontinuerte målinger af iltindholdet. 6

10 Temperatur i produktionsanlæg. Temperaturen i det recirkulerede vand reguleres ved manuel regulering af vandtilførsel samt halluftens temperatur. Opvarmningen af vandet sker primært ved den energi der løbende tilføres fra fiskenes og bakteriernes nedbrydning af foderet samt el-forbruget til recirkulering af vandet. CO2 i produktionsanlæg. Vandets indhold af kultveilte kan reguleres ved at skabe den nødvendige kontakt mellem det recirkulerede vand og halluften. Dette kan ske ved beluftning i separate kar eller ved modstrømsbeluftning af rislefilte etableret som en del af det biologiske renseanlæg. Intensiteten af beluftningen reguleres manuelt efter indholdet af kultveilte i det recirkulerede vand. ph i produktionsanlæg. ph i vandet styres elektronisk ved tilsætning af basisk virkende stoffer. 4.3 Backup - og alarmsystemer Som en følge af at cirkulationen af vandet i anlæggene og tilførslen af ilt til karrene er de mest kritiske faktorer anbefales det af hensyn til driftssikkerheden at der etableres nødgeneratorer til drift af alt elektronisk udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggenes tilstand og funktion, samt til drift af alle cirkulationspumper og mekaniske filtre. Endvidere anbefales det at der etableres akustisk, visuel, elektronisk og telefonisk alarm til vagtpersonale i forbindelse med afvigende tilstande i ilt og vandstand i karrene, ph i opdrætsvandet samt i effektforbrug til cirkulationspumper og til de mekaniske filtre. Endelig anbefales det at der etableres visuelle alarmer for afvigende temperatur, kultveilte og luftfugtighed i hallerne, for afvigende temperatur, kultveilte, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsanlæggene samt til effektforbrug af pumper, blæsere mv Præsentation og bearbejdning af data Det er af afgørende betydning for effekten af det opstillede måle -, registrerings - og reguleringsudstyr at der anvendes og/eller udvikles software til håndtering og præsentation af resultaterne samt til brug ved beregning af afledede størrelser så som: Fiskenes og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring Sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. En gennemgang af eksisterende erfaringer fra førende fiskeopdrættere samt anlægs og udstyrsproducenter viser at de fleste produktionsanlæg, med udstrakt anvendelse af recirkulationsteknologi, er relativt veludstyret med henblik på registrering af de basale anlægstilstande. 7

11 En gennemgang af udbudet på det danske marked markedet viser at der findes velfungerende måleudstyr til stort set alle de foreslåede tilstande og funktioner samt systemer til registrering, regulering og kontrol af alle væsentlige tilstandsfunktioner. Der savnes imidlertid et effektivt værktøj til at optimere drifts- og miljøforholdene på de enkelte fiskeopdrætsanlæg. Moderne dataopsamlingsteknologier, kombineret med state-of-the-art simuleringsmodeller gør det i dag muligt at etablere et virtuelt fiskeopdrætsanlæg. Dette virtuelle fiskeopdrætsanlæg bør være en troværdig og dynamisk model af et fiskeopdrætsanlæg. Modellen skal kunne opdateres løbende ved hjælp af strømmen af indsamlede data og automatisk gentagne computersimuleringer. I det virtuelle fiskeopdrætsanlæg opbygges detaljeret information om fiskeopdrætsanlæggets fortid, nutid og fremtid i form af en database. Blandt andet vil der kunne foretages løbende beregninger af alle størrelsers udvikling i tiden herunder udviklinger i balancer for stof og energi. Disse oplysninger kan bruges til at optimere drifts- og miljøforholdene på fiskeopdrætsanlægget, og dermed spare driftsomkostninger samt øge produktionen i forhold til den tilladte miljøbelastning. Endvidere kan oplysningerne bruges til varsling om evt. kommende problemer med drift, sygdom etc. Det virtuelle fiskeopdrætsanlæg skal kunne kobles til - eller alternativt indeholde - en økonomifunktion som gør det muligt at minimere produktionsomkostningerne. Det virtuelle akvakulturanlæg bør opbygges som et integreret software værktøj, der samler data op, afvikler computersimuleringer, lægger information i en data-base og præsenterer den nyeste information løbende på en hjemmeside i brugerdefineret format. Grundlaget for det virtuelle akvakulturanlæg kan være en dynamisk tredimensional database indeholdende alle væsentlige oplysninger om akvakulturanlæggets forhold. I en mindre driftsdatabase kan samles alle væsentlige driftsmæssige forhold: besætning, udfiskning, fodring, anvendelse af hjælpestoffer etc. i komprimeret form. Informationerne, for eksempel størrelse af fiskebesætning, foder, medicintilsætning, udfiskning osv., skal kommer dels fra opdrætteren, som indfører dem i databasen, dels fra analyser og endelig fra automatiske registreringer af de væsentligste tilstande i produktionsanlægget. Desuden fyldes databasen ud med resultater af modelberegninger, som udgør en slags "intelligent interpolation". Modellerne bør kunne afvikles online, og beskrive akvakulturanlæggets nærmeste fremtid. Efter en såkaldt "assimilering", dvs. systematisk korrektion af de beregnede (forventede) tilstande på grundlag af de faktiske måledata, bliver disse tal til tal for fortid og nutid gemt til senere brug. 5 SAMMENFATNING En optimal driftsstyring af denne type anlæg er betinget af, at der etableres dækkende måle- og datasystemer for driften. I forbindelse med etablering og drift af modeldambrugene er der etableret megen relevant viden, som kan bruges til design af et dækkende 8

12 målesystem. Desuden bør der inddrages viden fra analoge sektorer som spildevandsrensningsanlæg og industrielle produktionsanlæg. Grundlaget for måleprogrammet skal være: nødvendige målinger af driftstilstande og - funktioner kombineret med matematiske modeller for foderudnyttelse og fiskevækst den biologiske omsætning i rensningsanlæggene kombineret med detaljerede hydrauliske beregninger (Computational Fluid Dynamics). Målingerne og modelberegningerne foreslås sammenkørt med oplysninger om fodring, fiskebesætninger etc. i en database det virtuelle akvakulturanlæg -, som genererer oplysninger om anlæggets fortid, nutid og forventede nære fremtid. Databasen kobles med et driftsprogram, som på en overskuelig måde (virtualisering) leverer løbende støtte for produktionschefens beslutninger. 9

FREA. Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg.

FREA. Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. FREA Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg Energiforhold Teknisk Notat Juli 007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ.... Problemstillinger....

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Billund Aquaculture Laksesmolt anlæg: 4 x 6.000.000 stk.

Læs mere

Dynamisk bio reaktor teknologi i industrielle recirkulations anlæg Jens Ole Olesen Inter Aqua Advance A/S Teknologisk udvikling Klassificering af anlæg Hovedkom ponenter Mekanisk 1. genera- tion Mikrosigte

Læs mere

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk

Tlf.: +45 7440 7025 www.bopil.dk SpotFish fra Bopil Aqua er et fodringsanlæg til dambrugere, som ønsker at optimere dambruget i forhold til arbejdskraft, effektivitet og tilvækst m.m. Foder: - Bedre foderudnyttelse bedre tilvækst - Registrering

Læs mere

Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl

Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl Temadag Vandbehandling i recirkulerede opdrætsanl tsanlæg Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl tsanlæg - Kinetik i biofilter anlæg Kenneth Janning DHI Recirkulation i fiske opdrætsanlæg Q ind

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

RENS-TEK - Andre Renseteknologier RENS-TEK - Andre Renseteknologier Ozon og Avancerede Oxidations Teknologier - Muligheder for fremtidens recirkulerede anlæg? Civilingeniør, M.Sc. Morten Møller Klausen, DHI Rens-Tek Temadag, Ferskvandscenteret

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

Case: Løjstrup Dambrug - Når energibesparelsen er sidegevinsten: Ændringer af teknologi til iltning og afgasning på et ørreddambrug

Case: Løjstrup Dambrug - Når energibesparelsen er sidegevinsten: Ændringer af teknologi til iltning og afgasning på et ørreddambrug ELFORSK projekt 344-012 Energibesparelser er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB Case: Løjstrup Dambrug - Når energibesparelsen er sidegevinsten: Ændringer af teknologi til iltning og afgasning

Læs mere

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug

Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Vurdering af Dansk Akvakulturs forslag til ændret vandindtag på dambrug Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 01. december 2013 Rettet: 21. februar 2014 og 8. marts 2014 Lars M. Svendsen

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Usserød Å projektet 1995-2002

Usserød Å projektet 1995-2002 Usserød Å projektet 1995-2002 I perioden 1995-2002 har Frederiksborg Amt og Hørsholm, Birkerød og Karlebo kommuner gennemført en række tiltag i Usserød Å for at forbedre åens tilstand. Opgaven er blevet

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Vandrådsmøde i Lejre. Tirsdag d. 30-10-2012

Vandrådsmøde i Lejre. Tirsdag d. 30-10-2012 Vandrådsmøde i Lejre Tirsdag d. 30-10-2012 01/11/2012 1 Agenda tirsdag d. 30-10-2012 Kort præsentation af Vand og Teknik A/S Råvand analyse Iltning /afblæsning Trykfiltre Åbnefiltre Overvågning af iltning

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% Stjernholm dagen den 18. 19. og 20. August 2009 Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% v/ Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning og blæsere -

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg. Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand

DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg. Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand Program: Hvordan har procespartnering ændret driften? Baggrund for projektet.

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM Svøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS

SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS SVØMMEBADSAFFUGTERE FOR KOMFORT OG WELLNESS AFFUGTERE AF HØJ KVALITET OG FLOT DANSK DESIGN TIL INSTALLATIONER I POOL- OG TEKNIKRUM S vøebadsaffugtere for komfort og wellness Effektiv styring af luftfugtigheden

Læs mere

Recirkuleret opdræt af regnbueørred

Recirkuleret opdræt af regnbueørred Uddannelsesmateriale Recirkuleret opdræt af regnbueørred Udarbejdet under MMS projektet Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet. Silkeborg, maj 2008 Forord Vi håber, at

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Komplette SRO-løsninger til vandværker

Komplette SRO-løsninger til vandværker Vandværker Komplette SRO-løsninger til vandværker optimer driften gennem styring, regulering og overvågning B.v. electronic a/s Automation med ansvar Den stærke partner i Vandværksbranchen Gennem mange

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Produktion. Forbrugsforskelle

Produktion. Forbrugsforskelle Forbrugsforskelle Forbruget af strøm og forbruget af fjernvarme er ikke lige stort og heller ikke ens set over døgnets 24 timer. Der er også variationer hen over ugen, sommer og vinter eller når det er

Læs mere

Katalog over miljømålsaktiviteter

Katalog over miljømålsaktiviteter 30. januar 2015 Bilag til miljømålsaftale for forsyningerne i Usserød Å Samarbejdet 1 Indledning og baggrund... 2 2 Katalog over aktiviteter... 3 Kortlægning af kapaciteten i det samlede regnvandssystem...

Læs mere

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S SPAR MERE END 50% ENERGI VED AT SKIFTE FRA OVERFLADEBELUFTNING TIL BUNDBELUFTNING! SPAR MERE END 30% VED AT VÆLGE DEN RIGTIGE

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning - herunder brug af iltningstest som dokumentation for energieffektivitet Peter Andreasen, DHI Beluftning og terminologi Målinger i tanken - iltningstest

Læs mere

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR

LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR LUFTPUMPER & LUFTTILBEHØR Side Afsnit 8 2 ECO-Oxy 3 ECO-Oxy 4 Luftsten 5 AIR-Set 6 Lufttilbehør 7 Diffusere 8 Spindrifter 9 OXY-Light 10 Spindrifter dræn og hætte Afsnit 8 side 1 Mere luft - med mindre

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion

Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion DA TEMA INFO Produktionsovervågning og produktionsstyring i fjerkræproduktion En rentabel fjerkræproduktion kræver i dag at producenten har løbende overblik over produktionen. Før i tiden var det måske

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit

Bio Unit serien Bio Unit Bio Unit Bio Unit serien Bio Unit er et MBBR anlæg for 100 % genbrug til bilvask, hvor kvaliteten er 80 % bedre end kravene til miljøcertificering i Europa. Bio Unit kan også med fordel monteres i mellem en mindre

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Temalørdag Danske Vandværker Region Øst Lørdag d. 12. november og Lørdag d. 26. november

Temalørdag Danske Vandværker Region Øst Lørdag d. 12. november og Lørdag d. 26. november Temalørdag Danske Vandværker Region Øst Lørdag d. 12. november og Lørdag d. 26. november Xylem Investor Day Presentation R10a 2 3 4 12.000 ansatte i hele verden Omsætning: lidt over 60 milliarder kroner

Læs mere

Miljøledelse Husdyrbrug

Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse Husdyrbrug Miljøledelse på husdyrbrug er lettere end du tror... Vil du gavne miljøet - og spare penge? Miljøstyrelsen har udviklet et miljøledelsesværktøj, som kan hjælpe husdyrbrug gennem

Læs mere

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring

Slamhåndtering. Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Slamhåndtering Slammineraliseringsanlæg - 20 års erfaring Behandling og afvanding af slam fra recirkulerede akvakulturanlæg ved anvendelse af slammineraliseringsanlæg Steen Nielsen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Døstrup Dambrug. Baggrund

Døstrup Dambrug. Baggrund Modeldambrug Lars M. Svendsen DMU, FORS Modeldambrug Baggrund for modeldambrug Hvad er et modeldambrug Formål og perspektiver Hvilke dambrug er med i forsøgsordningen? Overordnet indretning af modeldambrug

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Energioptimalt design af dambrug

Energioptimalt design af dambrug Energioptimalt design af dambrug ELFORSK projekt nr. 338-064 Undersøgelser i teori, forsøg og praksis Teknologisk Institut Dansk Akvakultur Lokalenergi December 2008 Titel: Energioptimalt design af dambrug

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER

TELELOG 2K2 RADIO LOGGER Flowmåling i kloakker med TELELOG RADIOLOGGERE Har kommunen haft alvorlige oversvømmelser efter et heftigt regnskyl og har borgerne fået oversvømmet kælderen med spildevand er der behov for hurtigt at

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a 2013-14 De aktiviteter, Brunata International a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur. Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK

REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur. Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK Innovationskonsortiet REFA Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt indenfor et større forretningsområde,

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand

Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand EU LIFE projekt AGWAPLAN Demonstrationsprojekt Minirenseanlæg til fjernelse af N og P fra drænvand og vandløbsvand Foto fra af minirenseanlægget foråret 2008. Indløbsrenden med V-overfald ses i baggrunden,

Læs mere

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi

FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi DGC-notat 1/6 FLOX-brænder artikel til VVS/Elhorisont Flameless Oxidation - en moderne brænderteknologi Markant lavere NO x -emissioner og ingen visuel flamme er det mest karakteristiske ved den type brændere,

Læs mere

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT

DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT DRIFTSINSTRUKTION GULDAGER KATOLYSE. UNICAT 20039-10.qxd 23-03-01 10:06 Side 2 Hvad er katolyse Katolyse er en proces, som er udviklet på basis af de kendte principper for elektrolytisk korrosionsbeskyttelse.

Læs mere

Automatisk vandbehandling

Automatisk vandbehandling PoolManager Automatisk vandbehandling Til ilt, chlor eller brom Kan anvendes med PoolConnect F å m e r e g l æ d e a f d i n p o o l Fremragende teknologi og nem betjening: Den nye PoolManager PoolManager

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter

Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Optimering af afværgeindsats i Nærum Industrikvarter Henrik Østergård, Hanne Kristensen, Flemming Vormbak, Carsten Bagge Jensen, John Flyvbjerg, Region Hovedstaden Pernille Kjærsgaard, Niels D. Overheu,

Læs mere

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1

Ventilation fokus på energibesparelser. Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Ventilation fokus på energibesparelser Titel der Präsentation Ersteller der Präsentation Datum 1 Tilstand på nuværende aggregat Optimere nuværende aggregat Ny installation Titel der Präsentation Ersteller

Læs mere

GRUNDFOS BioBooster A/S. Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised

GRUNDFOS BioBooster A/S. Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised GRUNDFOS BioBooster A/S Dokument-ID: Forfatter: Kontrollør: Kunde Spildevandsrensningsanlæg Proces- og funktionsbeskrivelse Fuld biologisk behandling E1C (Revised 10.06.16) BHP Hennig-Olsen Is, Kristiansand-NO

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Problem Handling Tidstermin Ansvarlige Status/kommentarer Økonomi

Problem Handling Tidstermin Ansvarlige Status/kommentarer Økonomi Handlingsplan for Folehavens vaskeri 2002. Med baggrund i Lading arkitekter PAR s evalueringsrapport foreslås her en handlingsplan med fokus på vaskerikvalitet og beboernes tilfredshed. Handlingsplanen

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Siemens Turbomachinery Equipment A/S

Siemens Turbomachinery Equipment A/S Siemens Turbomachinery Equipment A/S Luft er dyr: Energibesparelses muligheder gennem optimering af beluftningsudstyr, fra kompressor til iltoverførsel i vandet. Answers for clean air, clean water and

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang

Svendsen, L.M.; Sortkjær, O.; Ovesen, N.B.; Skriver, J.; Larsen, S.E.; Pedersen, Per Bovbjerg; Rasmussen, Richard Skøtt; Dalsgaard, Anne Johanne Tang Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 14, 2016 Tingkærvad Dambrug - et modeldambrug under forsøgsordningen. Statusrapport for 2. måleår af moniteringsprojektet med væsentlige resultater fra første måleår

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere