Styring og overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styring og overvågning"

Transkript

1 FREA Udredning af de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg Styring og overvågning Teknisk Notat Juli 2007

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ Problemstillinger Gennemførte undersøgelser Resultater Anbefalinger INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING OMFANG OG GENNEMFØRELSE RESULTATER Måling og registrering Regulering og kontrol Backup - og alarmsystemer Præsentation og bearbejdning af data SAMMENFATNING... 8 i

4 1 RESUMÉ Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrørende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret tons/år dambrug ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å s opland. Dambruget er tænkt anlagt i isolerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsindvinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner. 1.1 Problemstillinger Følgende overordnede problemstillinger i forhold til behovet for regulering og kontrol af produktionsprocessen i fuldt recirkulerede anlæg til produktion af ørreder er blevet undersøgt og beskrevet i nærværende notat: Hvilke anlægstilstande og funktioner er der behov for at måle og registrere for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentialer? Hvordan kan/bør disse tilstande og funktioner reguleres og kontrolleres? Hvordan er status for danske anlæg med hel eller delvis recirkulering af opdrætsvandet? 1.2 Gennemførte undersøgelser Som baggrund for løsning af ovenfor nævnte problemstillinger er der gennemført en række aktiviteter: Indsamling og sammenstilling af eksisterende viden om praktiske erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af akvakulturanlæg; Interviews med førende danske producenter af opdrætsanlæg med recirkulationsteknologi; Interviews med førende danske producenter af udstyr til måling, registrering, styring og overvågning af akvakulturanlæg. 1.3 Resultater Gennemgangen af eksisterende erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af akvakulturanlæg har vist, at det er en forudsætning for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentiale at der løbende sker en måling og registrering af følgende tilstande og funktioner: Ekstern lufttemperatur; 1

5 Vandstand og vandtemperatur i pumpebrønd; Temperatur, luftfugtighed og CO2 i hver hal; Ilt og vandstand samt fiskenes fødesøgningsaktivitet og fodertilførslen i eller til samtlige kar i produktionsanlæggene; Temperatur, CO2, ph, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsvandet i produktionsanlæg; Ilt og vandstand i sorterings - og leveringsanlæg; Vandstand i pumpesumpe, reservoirer og mekaniske filtre i produktionsanlæg; Effektforbrug af samtlige vandpumper, beluftere, ventilatorer og motorer til mekaniske filtre; Beholdning af foder, ilt, base og IPA-sprit. Følgende anlægstilstande og bør løbende reguleres og kontrolleres: Vandtilførsel til samtlige produktionsanlæg; Temperatur, CO2 og luftfugtighed i hver hal; Iltkoncentrationen i samtlige kar i produktions -, sorterings - og leveringsanlæg; Iltkoncentrationen i vand fra denitrifikationsfiltrene; Temperatur, CO2 og ph i opdrætsvandet i samtlige produktionsanlæg. Af hensyn til driftssikkerheden anbefales det at der etableres nødgeneratorer til drift af alt elektronisk udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggenes tilstand og funktion, samt til drift af alle hovedpumper og mekaniske filtre. Endvidere anbefales at der etableres akustisk, visuel, elektronisk og telefonisk alarm til vagtpersonale i forbindelse med afvigende tilstande i ilt og vandstand i karrene, ph i opdrætsvandet og effektforbrug af samtlige hovedpumper i alle produktionsanlæg. Endelig anbefales det at der etableres visuelle alarmer for afvigende temperatur, CO2 og luftfugtighed i hallerne samt afvigende temperatur, CO2, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsanlæggene. Det er af afgørende betydning for effekten af det opstillede måle -, registrerings - og reguleringsudstyr at der anvendes og/eller udvikles software til håndtering og præsentation af resultaterne samt til brug ved beregning af afledede størrelser så som fiskenes og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring samt af sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. En gennemgang af eksisterende erfaringer fra førende fiskeopdrættere samt anlægs og udstyrsproducenter viser at de fleste produktionsanlæg med udstrakt anvendelse af 2

6 recirkulationsteknologi er relativt veludstyrede samt at der findes velfungerende måleudstyr til stort set alle de foreslåede tilstande og funktioner samt systemer til registrering, regulering og kontrol af alle væsentlige tilstandsfunktioner. 1.4 Anbefalinger Det anbefales, at der foretages en videreudvikling af software til beregning af afledede størrelser så som fiskenes vækst og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring samt af sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. Endvidere foreslås at der udvikles en database det virtuelle akvakulturanlæg -, som på grundlag af målinger og modelsimuleringer genererer oplysninger om anlæggets fortid, nutid og forventede nære fremtid til støtte for driftschefens optimering af anlæggets drifts- og miljøforhold. 3

7 2 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING Nærværende notat udgør en del af afrapporteringen af forundersøgelsesprojektet vedrørende de kommercielle og tekniske muligheder for at opdrætte ørreder i fuldt recirkulerede akvakulturanlæg. Som grundlag for analysen er valgt data for et skitseprojekteret tons/år dambrug ved Kærhede tæt ved Sdr. Felding i Skjern Å s opland. Dambruget er tænkt anlagt i isolerede bygninger og med en basal forsyning af vand til driften i form af grundvandsindvinding med en efterfølgende nedsivning af dette i laguner. Med udgangspunkt i erfaringer fra og status for dansk fiskeproduktion med anvendelse af recirkulationsteknologi samt en undersøgelse af markedet for udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af fiskeanlæg foretages en vurdering af behovet for udvikling af udstyr og software til sikring af et sikkert og optimeret fiskeopdrætsanlæg. 3 OMFANG OG GENNEMFØRELSE Notatet belyser behovet for data og informationer vedrørende anlæggenes og fiskenes tilstand til sikring af en optimal udnyttelse af fiskenes vækstpotentiale og anlæggenes produktionspotentialer. På grundlag heraf gives der anbefalinger til hvilke tilstandsvariabler og funktioner der bør måles og registreres. Endvidere gives et forslag til behovet for regulering og kontrol af de vigtigste tilstande og funktioner. Notatet er udarbejdet af på grundlag af møder og konsultationer med en række af de vigtigste danske producenter af fisk, produktionsanlæg og/eller udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggene. 4 RESULTATER 4.1 Måling og registrering Gennemgangen af eksisterende erfaringer med måling, registrering, styring og kontrol af modeldambrug eller anlæg med recirkulationsteknologi til produktion af ål har vist, at det er en forudsætning for at opnå en optimal udnyttelse af fiskenes og anlæggets produktionspotentiale at der løbende sker en måling og registrering af følgende tilstande og funktioner: Ekstern lufttemperatur. Den eksterne lufttemperatur er af afgørende betydning for temperaturforholdene i luft samt i opdrætsanlæggene som følge af den nødvendige udluftning af hallen/hallerne for at bortskaffe kultveilte (CO2) og luftfugtighed fra produktionen. 4

8 Vandstand og temperatur i pumpebrønd. Til sikring af brøndens kapacitet samt vandets karakter måles vandstand i brønden samt vandets temperatur. Intern lufttemperatur, luftfugtighed og CO2-indhold. Af hensyn til det interne arbejdsmiljø, korrosion, samt kortslutninger forårsaget af kondens er det vigtigt at der foretages en måling og registrering af temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold af luften i hallen/hallerne. Ved kontakten mellem luften i hallen og vandet forårsaget af beluftningen af vandet i karrene og/eller i rislefiltrene, sker der en temperaturudligning, en fordampning, en iltning af vandet samt en uddrivning (stripning) af CO2, stammende fra fiskenes og biofiltrenes respiration. Ilt og vandstand i kar i produktionsanlæggene. Koncentrationen af opløst ilt i karrene er af afgørende betydning for fiskenes vækst og overlevelse. Koncentrationen af opløst ilt sikres ved normal drift ved tilførsel af recirkuleret vand med det nødvendige indhold af ilt. Som en følge af vandmodstanden i afløbsarrangementet stiger vandstanden i karrene og vandstanden bliver derved et indirekte mål for vandtilførslen. Ved pumpesvigt bør der kunne tilføres ilt direkte til karrene. Fiskenes fødesøgningsaktivitet. Fiskenes fødesøgningsaktivitet kan måles og registreres elektronisk samt ved visuelle observationer foretaget af driftspersonel og ved videoovervågning. Fodertilførslen. Fodertilførslen bør måles og registreres manuelt eller elektronisk ved henholdsvis manuel eller automatisk foderfremføring og dosering. Ilt i det samlede tilbageløb, i afløbet fra det dykkede filter, i afløbet fra rislefiltret samt i afløbet fra iltkeglen. Disse målinger er af afgørende betydning for kontrollen af omsætningen af foder hos fisk og i biofiltrene og dermed for fiskenes udnyttelse af foderet til vækst og for biofiltrenes nedbrydning af resterne til kultveilte, ammoniak, fosfat og vand. Ilt i afløbet fra denitrifikationsfiltre. Iltindholdet i afløbet fra filtre til reduktion af nitratindholdet i det recirkulerede vand (denitrifikationsfiltre) måles og registreres løbende. Temperatur, ph, CO2, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsvandet. Opdrætsvandets temperatur, surhedsgrad (ph) samt indhold af kultveilte (CO2), ammoniak, nitrit samt ammoniak er af afgørende betydning for fiskenes væksthastighed samt for effektiviteten af biofiltrenes funktion. Ilt, temperatur og vandstande i sorterings - og leveringsanlæg. For at sikre et minimum af stress for fiskene under ophold i sorterings eller leveringsbassiner foretages målinger af de væsentligste miljøfaktorer. Vandstand i pumpesumpe, reservoirer og mekaniske filtre. Vandstanden i pumpesumpe (og eventuelle reservoirer til beluftning) er af afgørende betydning for pumpernes og belufternes funktion. For de mekaniske filtre er vandstanden styrende for aktiveringen af skyllemekanismen og dermed for filtrets funktion. 5

9 Effektforbrug af samtlige vandpumper, beluftere, ventilatorer samt motorerne til mekaniske filtre. Som grundlag for kontrol af funktionen (alarmering) og effektiviteten (vedligehold) af de installerede pumper, blæsere, ventilatorer og motorer måles løbende effektforbruget. Beholdning af foder, ilt, base og IPA-sprit. For at sikre en kontinuerlig drift måles og registreres beholdningen af de vigtigste råmaterialer. 4.2 Regulering og kontrol Med udgangspunkt i driftserfaringerne fra opdrætsanlæg med brug af recirkulationsteknologi bør følgende anlægstilstande løbende reguleres og kontrolleres: Vandtilførsel til leveringsanlæg og produktionsanlæg. Vandtilførslen til leveringsanlæggene og produktionsanlæggene foreslås reguleret manuelt ved flowmåler medens vandafløbet foreslås reguleret passivt ved overløb. Temperatur i luften i hallen. Temperaturen i hallen reguleres ved krydsvarmeveksling af den ud - og indgående luft under hensyntagen til temperaturen i opdrætsvandet. CO2 i hallen. Halluftens indhold af kultveilte reguleres ved forceret udskiftning af halluften med omgivelserne. Det anbefales at holde koncentrationen af kultveilte under 0,3 %. Luftfugtighed i hallen. Halluftens relative luftfugtighed reguleres ved forceret udskiftning af halluften med omgivelserne. Det anbefales at holde den relative luftfugtighed under 90 %. Iltkoncentrationen i vand fremført til produktionskar. Iltkoncentrationen i fremføringsvandet kan reguleres centralt ved dosering af ilt til iltkegler eller lignende udstyr til opiltning af vand. Mængden af tilsat ilt styres af koncentrationen af ilt det recirkulerede vand efter karrene. Tilførsel af IPA-sprit til denitrifikationsfiltre. Tilførslen af IPA-sprit til denitrifikationsfiltrene foreslås reguleret automatisk på baggrund af iltkoncentrationen i afløbet. Iltkoncentrationen i kar i produktionsanlæg. Iltkoncentrationen i karrene kan reguleres manuelt ved fordeling af den samlede recirkulerede vandmængde mellem produktionskarrene efter behov. Den recirkulerede vandmængde kan eventuelt fordeles på to flow, hvoraf kun den ene har fået tilført ilt fra iltkeglerne. I givet fald reguleres iltkoncentrationen i karrene kun ved manuel justering af dette vandflow. Iltkoncentrationen i kar i sorterings - og leveringsanlæg. Iltkoncentrationen i karrene kan, som følge af det mindre iltbehov reguleres ved beluftning af de enkelte kar. Beluftningens omfang styres manuelt på baggrund af kontinuerte målinger af iltindholdet. 6

10 Temperatur i produktionsanlæg. Temperaturen i det recirkulerede vand reguleres ved manuel regulering af vandtilførsel samt halluftens temperatur. Opvarmningen af vandet sker primært ved den energi der løbende tilføres fra fiskenes og bakteriernes nedbrydning af foderet samt el-forbruget til recirkulering af vandet. CO2 i produktionsanlæg. Vandets indhold af kultveilte kan reguleres ved at skabe den nødvendige kontakt mellem det recirkulerede vand og halluften. Dette kan ske ved beluftning i separate kar eller ved modstrømsbeluftning af rislefilte etableret som en del af det biologiske renseanlæg. Intensiteten af beluftningen reguleres manuelt efter indholdet af kultveilte i det recirkulerede vand. ph i produktionsanlæg. ph i vandet styres elektronisk ved tilsætning af basisk virkende stoffer. 4.3 Backup - og alarmsystemer Som en følge af at cirkulationen af vandet i anlæggene og tilførslen af ilt til karrene er de mest kritiske faktorer anbefales det af hensyn til driftssikkerheden at der etableres nødgeneratorer til drift af alt elektronisk udstyr til måling, registrering, regulering og kontrol af anlæggenes tilstand og funktion, samt til drift af alle cirkulationspumper og mekaniske filtre. Endvidere anbefales det at der etableres akustisk, visuel, elektronisk og telefonisk alarm til vagtpersonale i forbindelse med afvigende tilstande i ilt og vandstand i karrene, ph i opdrætsvandet samt i effektforbrug til cirkulationspumper og til de mekaniske filtre. Endelig anbefales det at der etableres visuelle alarmer for afvigende temperatur, kultveilte og luftfugtighed i hallerne, for afvigende temperatur, kultveilte, NH4, NO2 og NO3 i opdrætsanlæggene samt til effektforbrug af pumper, blæsere mv Præsentation og bearbejdning af data Det er af afgørende betydning for effekten af det opstillede måle -, registrerings - og reguleringsudstyr at der anvendes og/eller udvikles software til håndtering og præsentation af resultaterne samt til brug ved beregning af afledede størrelser så som: Fiskenes og biofiltrenes iltforbrug som funktion af udfodring Sammenhængen mellem CO2, ph, baseforbrug, IPA-spritforbrug, nitratkoncentration, vandforbrug og fodertilførsel. En gennemgang af eksisterende erfaringer fra førende fiskeopdrættere samt anlægs og udstyrsproducenter viser at de fleste produktionsanlæg, med udstrakt anvendelse af recirkulationsteknologi, er relativt veludstyret med henblik på registrering af de basale anlægstilstande. 7

11 En gennemgang af udbudet på det danske marked markedet viser at der findes velfungerende måleudstyr til stort set alle de foreslåede tilstande og funktioner samt systemer til registrering, regulering og kontrol af alle væsentlige tilstandsfunktioner. Der savnes imidlertid et effektivt værktøj til at optimere drifts- og miljøforholdene på de enkelte fiskeopdrætsanlæg. Moderne dataopsamlingsteknologier, kombineret med state-of-the-art simuleringsmodeller gør det i dag muligt at etablere et virtuelt fiskeopdrætsanlæg. Dette virtuelle fiskeopdrætsanlæg bør være en troværdig og dynamisk model af et fiskeopdrætsanlæg. Modellen skal kunne opdateres løbende ved hjælp af strømmen af indsamlede data og automatisk gentagne computersimuleringer. I det virtuelle fiskeopdrætsanlæg opbygges detaljeret information om fiskeopdrætsanlæggets fortid, nutid og fremtid i form af en database. Blandt andet vil der kunne foretages løbende beregninger af alle størrelsers udvikling i tiden herunder udviklinger i balancer for stof og energi. Disse oplysninger kan bruges til at optimere drifts- og miljøforholdene på fiskeopdrætsanlægget, og dermed spare driftsomkostninger samt øge produktionen i forhold til den tilladte miljøbelastning. Endvidere kan oplysningerne bruges til varsling om evt. kommende problemer med drift, sygdom etc. Det virtuelle fiskeopdrætsanlæg skal kunne kobles til - eller alternativt indeholde - en økonomifunktion som gør det muligt at minimere produktionsomkostningerne. Det virtuelle akvakulturanlæg bør opbygges som et integreret software værktøj, der samler data op, afvikler computersimuleringer, lægger information i en data-base og præsenterer den nyeste information løbende på en hjemmeside i brugerdefineret format. Grundlaget for det virtuelle akvakulturanlæg kan være en dynamisk tredimensional database indeholdende alle væsentlige oplysninger om akvakulturanlæggets forhold. I en mindre driftsdatabase kan samles alle væsentlige driftsmæssige forhold: besætning, udfiskning, fodring, anvendelse af hjælpestoffer etc. i komprimeret form. Informationerne, for eksempel størrelse af fiskebesætning, foder, medicintilsætning, udfiskning osv., skal kommer dels fra opdrætteren, som indfører dem i databasen, dels fra analyser og endelig fra automatiske registreringer af de væsentligste tilstande i produktionsanlægget. Desuden fyldes databasen ud med resultater af modelberegninger, som udgør en slags "intelligent interpolation". Modellerne bør kunne afvikles online, og beskrive akvakulturanlæggets nærmeste fremtid. Efter en såkaldt "assimilering", dvs. systematisk korrektion af de beregnede (forventede) tilstande på grundlag af de faktiske måledata, bliver disse tal til tal for fortid og nutid gemt til senere brug. 5 SAMMENFATNING En optimal driftsstyring af denne type anlæg er betinget af, at der etableres dækkende måle- og datasystemer for driften. I forbindelse med etablering og drift af modeldambrugene er der etableret megen relevant viden, som kan bruges til design af et dækkende 8

12 målesystem. Desuden bør der inddrages viden fra analoge sektorer som spildevandsrensningsanlæg og industrielle produktionsanlæg. Grundlaget for måleprogrammet skal være: nødvendige målinger af driftstilstande og - funktioner kombineret med matematiske modeller for foderudnyttelse og fiskevækst den biologiske omsætning i rensningsanlæggene kombineret med detaljerede hydrauliske beregninger (Computational Fluid Dynamics). Målingerne og modelberegningerne foreslås sammenkørt med oplysninger om fodring, fiskebesætninger etc. i en database det virtuelle akvakulturanlæg -, som genererer oplysninger om anlæggets fortid, nutid og forventede nære fremtid. Databasen kobles med et driftsprogram, som på en overskuelig måde (virtualisering) leverer løbende støtte for produktionschefens beslutninger. 9

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997

Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger. Teknik & Administration Nr. 2 1997 Håndbog for etablering af SROanlæg i forbindelse med afværgeforanstaltninger Teknik & Administration Nr. 2 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 4 2 BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2.1 Baggrund for rapporten...

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt

UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Bilag 14 1 Skitseprojekt, Høfde 42, december 2008 UDKAST Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Skitseprojekt Claus Kirkegaard, Loren Ramsay, Claus Jørgensen DGE/Alectia/DHI 2 Indhold

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011 1 Sammenfatning...3 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen...5 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen...6 3.1

Læs mere

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011

Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance Støttet af velux fonden Bæredygtighedsvurdering af Samsø år 2011 med udgangspunkt i arbejdsenergi og kulstofbalance

Læs mere

Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008"

Projektrapport vedrørende Projekt Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008 Projektrapport vedrørende Projekt "Produktivitetsanalyser for dambrugsanlæg og Regnskabsstatistik for Akvakultur 2008" Danmarks Statistik Fødevareøkonomisk Institut Dansk Akvakultur Den 12. januar 2011

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i

Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Handlingsplan 2008-2011 for udvikling af energiforbruget i Indholdsfortegnelse: Status...3 Kurveknækkeraftale med Elsparefonden...4 Målsætning for udvikling af energiforbruget i perioden 2008-2011...4

Læs mere

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012

Ideer til fremtidens affaldsdeponering. Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Ideer til fremtidens affaldsdeponering Miljøprojekt nr. 1412, 2012 Titel: Ideer til fremtidens affaldsdeponering Redaktion: Kurt Ambo Nielsen, KanMiljø Henrik Aktor, Aktor innovation Udgiver: Miljøstyrelsen

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg

Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg Eldrevne varmepumper til et geotermisk anlæg - En analyse af implementeringen af eldrevne kompressor varmepumper til et geotermisk anlæg. Denne rapport er udarbejdet af: Asger Løngreen, 091909 Vejledere:

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bat for fiskeopdræt i Norden

Bat for fiskeopdræt i Norden TemaNord 2013:529 Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Jesper Heldbo

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen

ESCO & OPP. ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ESCO & OPP ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE ESCO OG OPP PROJEKTER Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen ERFARINGSINDSAMLING AF GARANTIELEMENTER I NATIONALE OG INTERNATIONALE

Læs mere

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan

Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan Midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan III Afrapportering fra kommissorium for fosforafgift Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Forord Denne afrapportering er en del af VMP

Læs mere