Kampagneoptimering!for!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagneoptimering!for!"

Transkript

1 Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0

2 Abstract This paper examines how the Danish organization Operation Dagsværk (OD) can optimise theirexternalcommunicationandtherebyinfluencemorehighschoolstudentstoparticipate in Dagsværkdagen. On the basis of Bente Halkier s representation of practice theory and PrebenSepstrup sperceptionofrelevance,thispaperencompassesananalysisofod starget group.themainpurposeofthisanalysisistoexaminethehighschoolstudents mainmotives forchoosingorchoosingtodowithoutparticipatingin Dagsværkdagen.Inadditiontothis, OD suseofdialogiccommunicationisanalysed.theseanalysesarebasedonempiricaldata consistingofinterviewswitheightstudentsfromdetfriegymnasiumincopenhagen.finally thepaperresultsinaconclusion,whichencompassessuggestedsolutionsforodonhowto optimisetheircampaign. 0

3 Indholdsfortegnelse) INTRODUKTION)TIL)OPGAVEN...3 HVEMEROPERATIONDAGSVÆRK?...3 ÅRETSDAGSVÆRK2013]SIERRALEONE...4 DETFRIEGYMNASIUM...5 ) 1 1.1)PROBLEMFELT)OG)PROBLEMFORMULERING )METODE)OG)VIDENSKABSTEORI INTERVIEWSOMKVALITATIVMETODE FORBEREDELSETILINTERVIEW VIDENSKABSTEORETISKPERSPEKTIV AFGRÆNSNING ) 2 2.1)INTRODUKTION)TIL)PRAKSISTEORI )ANALYSE)AF)MÅLGRUPPENS)PRAKSIS VIDENOGHANDLING STYRENDEOGKONFLIKTENDEPRAKSISSERFORMÅLGRUPPEN ELEVERNEVILHAVENOGETUDAFATDELTAGE PASSENDEPERFORMANCEHOSMÅLGRUPPEN )INTRODUKTION)TIL)RELEVANSOPFATTELSE )ANALYSE)AF)RELEVANSOPFATTELSE)HOS)MÅLGRUPPEN EMNERELEVANSIKAMPAGNEVIDEOEN FORMIDLINGSRELEVANS MODTAGER]OGAFSENDERRELEVANS )DELKONKLUSION)PÅ)MÅLGRUPPEANALYSE ) 3 3.1)INTRODUKTION)TIL)DIALOGISK)KOMMUNIKATION HVADERDIALOGISKKOMMUNIKATION?

4 3.1.2.SVAGHEDERVEDDIALOGISKKOMMUNIKATION )ANALYSE)AF)OD S)BRUG)AF)DIALOGISK)KOMMUNIKATION KENDERODSINMÅLGRUPPE? OD SBRUGAFDIGITALEMEDIER DIALOGMEDMÅLGRUPPEN FORHOLDETMELLEMODOGMÅLGRUPPEN )DELKONKLUSION)PÅ)OD S)BRUG)AF)DIALOGISK)KOMMUNIKATION ) 4 4.1)KONKLUSION)Y)OPTIMERINGSFORSLAG)TIL)OD S)EKSTERNE) KOMMUNIKATION )PERSPEKTIVERING ) LITTERATURLISTE BØGEROGTEKSTER HJEMMESIDER ) OPERATION)DAGSVÆRK)FORSTÅR)IKKE)DE)DANSKE)GYMNASIEELEVER.. 54 REFLEKSIONEROVERFORMIDLINGSARTIKLEN ) BILAGSOVERSIGT

5 Introduktion)til)opgaven) Denne opgave er opdelt i fire kapitler for at give opgaven struktur og overskuelighed. Detteskalskabelæsevenlighedogunderstregeopgavensudvikling.Somintroduktiontil opgavenharviforetagetenkortbaggrundsbeskrivelseafoperationdagsværk,somvihar arbejdetmedogderesprojektfra2013.derudoverharvikortbeskrevetdetgymnasium, viharsamarbejdetmed,iforbindelsemedvoresempiriindsamling. Opgavenbeståraffiredele:Førstedelforklarerdeovervejelser,vihargjortosistartenaf projektet, hvilket består af et problemfelt og problemformulering samt et metodeafsnit ogetvidenskabsteoretiskafsnit.iefterfølgendekapitelforetagervienmålgruppeanalyse meddetformålatundersøgededanskegymnasieeleversbevæggrundforattil]ellerfra] vælge frivilligt arbejde for Operation Dagsværk. I tredje kapitel analyserer vi Operation Dagsværksbrugafdialogiskkommunikation.Detteførerhentilsidstekapitelivoresop] gave,sombestårafvoresoptimeringsforslag,derfungerersomvoreskonklusion.slutte] ligtiopgavenforetagervienperspektiveringforatforklare,hvadvimenervilværeop] lagtatarbejdevideremed,hvisvihavdemuligheden. Hvem)er)Operation)Dagsværk?) OperationDagsværkerenmedlemsorganisation,hvismedlemmerbestårafdanskeung] domsuddannelsesinstitutioner.ideenbageroprindeligsvensk,menidanmarkharorga] nisationeneksisteretsiden1962. DedanskeskolerkanvælgeatbliveendelafOD 1.Gørdedette,betyderdet,atskolens eleverblivermedlemmeraforganisationen.oderudelukkenderepræsenteretpåskoler] neafelever,derfrivilligtfungerersomod]grupperogudvalg.disseudvalgeruafhængige ogselvbestemmende,hvorfordetermegetforskelligt,hvordandeharorganiseretsigpå deforskelligeskoler.detbetyderogså,atdeterod]grupperneogudvalgene,derstårfor opstilling til bestyrelse, afstemning på generalforsamling mm. Det er ligeledes disse grupper,derstårfordenårligeoplysningskampagneogafholdelseafdagsværkdagenude 1 OperationDagsværkkaldesidagligtaleODogforkortelsenvilderforbliveanvendtigennemopgaven. 3

6 pådepågældendeskoler. De mange forskellige grupper rundt i landet danner dermed græsrodsorganisationenoperationdagsværk. Det daglige knudepunkt for OD er sekretariatet, som designer og udvikler årets oplys] ningskampagne. Sekretariatet fungerer som støtte for OD]grupperne ude på skolerne i forbindelsemeddenårligedagsværkdag.derudoverstårsekretariatetforaltadministra] tivtogersammensatafbådefrivilligeogansatte.gruppenafansattebeståraftofuldtids] ansatteogfemstudentermedhjælpere. ODarbejderfor,atbørnogungeiheleverdenskalhaverettilengrundlæggendeuddan] nelse. Denne uddannelse skal give unge over hele verden mulighed for at deltage som aktive medborgere i deres land, og på den måde kan de ændre deres livssituation. OD ønskeratskabeennuanceretogdebatskabendeoplysningskampagne,derhartilhensigt atfådenenkeltetilattagestillingtilverden,daodmener,athandlingfølgerstillingta] gen.heletankenmeddagsværketerderforatgiveendagafsinegenuddannelseforat ungeudensammemulighederkanfåenuddannelseetandetstediverden.odsigerselv, atdeikkeerenpartipolitiskorganisation,menatdearbejdertværpolitiskforatstyrke demokratiogmenneskerettigheder.(od.dk,a) Årets)Dagsværk)2013)Y)Sierra)Leone) Dagsværk]projektet2013bestodafetsamarbejdemellemODogudviklingsorganisatio] nenibis,somhavdefokuspådetvestafrikanskelandsierraleone.befolkningenisierra Leoneerblandtverdensfattigste,selvomlandeterrigtpådiamanterogandrenaturres] sourcer.derfindesloveilandet,somskalsikre,atendelafdetoverskud,derbliverskabt idiamantminerne,førestilbagetillokalsamfundeneogbrugestiludviklingsformål.love] neoverholdesdogsomoftestikke,fordiderikkebliverførtopsynmedmineselskabernes aktiviteterogregnskaber.somresultatafdetteforegårderregelmæssigtskatteunddra] gelseogkorruption. Afdennegrundblevderi2013påDagsværkdagensamletindtil,atmankunneuddanne 300 unge fra Sierra Leones største diamantområde, Kono, til det OD kalder for Mine 4

7 Watchers.Disseungefårengrundiguddannelseiminelovgivningenogtrænesiatgen] nemskuekomplicerederegnskaberogbudgetter.derudoveruddannesdeiatbrugeme] diernetilatgøreopmærksompådeuretfærdigevilkårilandet.altdetteskerisamarbej] de med et kampagne] og ressourcekontor, hvorfra der også etableres samarbejder med lokalbefolkningen. Derudover gik pengene også til en landsdækkende oplysningskam] pagneisierraleone,derhartilformålatpressemyndighederneogmineindustrienforat sikre,atlokalsamfundetfårderesandelafindtjeningenfradiamantminerne.iforbindelse meddetteblevderogsåudarbejdetundervisningsmaterialetilomkring10.000eleverog afholdtkurserfor150lærereisierraleoneforatoplyseomminedriftenspotentialeog udfordringer.(od.dk,b) Det)Frie)Gymnasium) DetFrieGymnasiumliggerpåNørrebroiKøbenhavn.Skolenblevgrundlagti1970ifor] længelseafungdomsoprøret.detfriegymnasiumerenalternativprivatskolemedsko] ledemokrati, hvilket vil sige, at det er eleverne selv, der står for at bestemme skolens formogindhold.derforerderogsåenforventningom,ateleverneerengageredeiskolen ogtagerdeliatbeslutte,hvordanskolenskalfungere.detfriegymnasiumshøjestein] stanserskolemødet,hvorpåallevigtigebeslutningertages.alleeleveroglærereermed] lem af skolemødet og har hver én stemme. Af skolens værdigrundlag fremgår det, at: Samværetpåskolenprægesafåbenhed,rummelighed,nærværogsamarbejdemedrespekt fordenenkelteperson (detfri.dk,a).yderligerelæggesdervægtpåetaktivt,udadvendt ogbæredygtigtmiljø,hvorkulturenprægesafskolenstraditionforengagementogkritisk stillingtagentilverden.(detfri.dk,b) 5

8 1 6

9 1.1)Problemfelt)og)problemformulering) HvertårtagerODudtilenrækkeungdomsuddannelser,hvordefortælleromåretsdagsværk og viser en kampagnefilm, der er udarbejdet af studerende fra OD]grupperne. Vælger man somstuderendeatgiveetdagsværktildetudvalgteprojekt,skalmanarbejde5timer,hvilket mansomminimumskalhave300kr.for(od.dk,c). Helekampagnenmunderudi Dagsværkdagen,hvormangetusindeeleverarbejdedefrivilligt for at donere penge til årets projekt. Sidsteår gik støtten til minearbejdere i Sierra Leone. IfølgeODarbejdede20.000eleversidsteårfrivilligtforatdonerepengetilprojektetiSierra Leone(od.dk,d). UdfratalfraUndervisningsministeriet(uvm.dk)kandetberegnes,atderiår2013gik eleverpåungdomsuddannelserneidanmark.hvismanmedregnerefterskoleeleverne,erdet potentielle antal af frivillige omkring Det vil sige, at OD får fat i ca. en femtedel af deres potentielle målgruppe. Dette giver os anledning til at tro, at det er muligt for OD at kommeudtilflerevedatoptimeredereseksternekommunikationogherunderdereskam] pagner. Påbaggrundafdetteønskerviatundersøge,omdetermuligtforODathenvendesigtilmål] gruppenpåenmåde,derkantiltrækkeflerefrivilligepådagsværkdagen.herundervilviun] dersøge,hvorstortkendskabmålgruppenhartilodogpåbaggrundafenanalyseafmålgrup] pen,vilvikommemedenrækkeforslagtil,hvordanodkantænkedereseksternekommuni] kationifremtidenforattiltrækkeflerefrivilligetildagsværkdagen.påbaggrundafdettehar viudarbejdetfølgendeproblemformulering: Hvordan)kan)Operation)Dagsværk)optimere)deres)eksterne)kommunikation)og)derved) forsøge)at)tiltrække)flere)gymnasieelever)til)at)deltage)i)dagsværkdagen?) 7

10 Følgende delspørgsmål danner grundlag for opgavens opbygning og er strukturerende for analysen: ] Hvemermålgruppen? ] HvordanforholdermålgruppensigtilOperationDagsværksomorganisation? ] Hvor fungerer kommunikationen ikke optimalt mellem målgruppen og Operation Dagsværk,oghvadergrundentildette? ] HvordankanmanoptimereOperationDagsværkskommunikationvedatarbejdedia] logisk? 8

11 1.2)Metode)og)videnskabsteori) 1.2.1)Interview)som)kvalitativ)metode) Idetteafsnitvilvikommeindpå,hvordanviharbrugtinterviewsomkvalitativmetodetilat indsamledenempiri,derdannergrundlagforanalyseniopgaven. I denne opgave har vi valgt at gøre brug af forskningsinterview som kvalitativ metode til at indsamleempiri.ietforskningsinterviewforsøgermanatforståverdenenudfrainterview] personernessynspunkter.deterforskerensopgaveatudfoldedenmening,derknyttersigtil interviewpersonernesoplevelser(kvale&brinkmann2009:17). Der findes ingen standardprocedurer i forbindelse med interviewundersøgelser, men Kvale talerfor,atderfindesnoglestandardvalgaftilgangeogteknikker,sommanskalforetagepå deforskelligetrinieninterviewundersøgelse.dissevalgharhanbeskrevetisyvfaserafen interviewundersøgelse(ibid.:119). I det følgende beskriver vi disse syv faser, og hvordan vi harvalgtatanvendedemivoresinterviewproces. Tematisering Idennefaseformuleresformåletmedinterviewet.Dennefasefinderstedinden,interviewet foretages.hvadoghvorforskalafklares,førmankanstillespørgsmålethvordan.idennefase har vi diskuteret i gruppen, hvadvi gerne vil undersøge, og hvorforvi gerne vil finde ud af dette.viharbenyttetdeninformation,somvifikudafdenvoxpop 2,viforetogpåDetFrie Gymnasiumtilatdiskutere,hvadvigernevilleopnåmedvoresinterviews.Viønskedeatfinde udaf,hvadelevernekendtetilod,oghvorfordevalgteatværeaktiveellerikkeatværeaktive på Dagsværkdagen. Dette ville vi gerne finde ud af, fordi vi mente, at det kunne hjælpe os i voresanalyseaf,hvilkeområderodbøroptimereforatfåenbedreforståelseafderesmål] gruppeogisidsteende,hvordandekanfåenhøjeredeltagelsesprocentpådagsværkdagen. 2 Voxpoperetminiinterviewmedtilfældigtudvalgtepersoner. 9

12 Design Idennefasebliverinterviewundersøgelsendesignet.Manskalhertageallede7faseribe] tragtningogsørgefor,atmanforsøgeratopnådentilsigtedeviden.idennefaseharviudar] bejdet en interviewguide, hvor vi formulerede temaer og spørgsmål, der skulle styre inter] viewene(sebilag1og3). Interview Dennefaseomhandlerselveudførelsenafinterviewet.Hererdetengodideatbrugeenin] terviewguide. I denne fase benyttede vi vores interviewguide til at gennemføre vores inter] views.intervieweneblevudførtsomsemistruktureredeforskningsinterview.dettebetød,at viikkeslaviskstilledespørgsmålforspørgsmål,menændredeistrukturenundervejs,hvilket erenfordel,nårmaninterviewerflereforskelligerespondentermedforskelligviden. Transskription Herskalinterviewmaterialetklargørestilanalyse.Detteforegårofteved,atmantransskribe] rerfratalesprogtiltekst.viharvalgtatklargøreinterviewmaterialettilanalysevedatforeta] geenmeningskondenseringafhvertenkeltinterview,hvorvihardeltinterviewetopiemner oginddragetdevigtigstesvar.pådenmådefikviethurtigtoverblikoverinterviewet.vihar valgt at omskrive nogle af citaterne i opgaven, så de bliver mere forståelige. De oprindelige citaterharvitransskriberetogvedlagtsombilag(sebilag12).idettebilagharviogsåvedlagt kontekstbeskrivelser. Analyse Idennefaseafgøresdet,hvilkeanalysemetoderderpassertilinterviewetpåbaggrundafun] dersøgelsensformål,emneoginterviewmateriale.idennefaseharviarbejdetpåatkomme fremtilenanalysemetodeafvoresresultater.viharvalgtatudarbejdeenmålgruppeanalyse på baggrund af praksisteori og teori om relevansopfattelse. Yderligere vil vi analysere OD s brug af dialogisk kommunikation og komme med et optimeringsforslag til deres eksterne kommunikation. 10

13 Verifikation Dennefasehandleromatfastslåvaliditet,reliabilitetoggeneraliserbarhedenafinterviewre] sultaterne.validitetsigernogetom,hvorvidtinterviewundersøgelsenundersøgerdét,denhar tilformålatundersøge.reliabilitetsigernogetom,hvorvidtresultaterneerkonsistente. Foratopnånoglerepræsentativeogtroværdigeresultaterharvibestræbtospåattalemed eleverfraalleklassetrinogelever,derhararbejdetforodsåvelsomelever,derikkehar. Medhenblikpågeneraliserbarhedenafvoresinterviewsharviværetopmærksommepå,atvi udelukkendeharintervieweteleverfradetfriegymnasium.eftersomalleskolerogeleverer forskellige,kandetgodthaveenindflydelsepåvoresresultater,dadetikkeersikkert,atan] dregymnasieelevervilhavesammekendskabtilod.dadetfriegymnasiumerenmereal] ternativogdemokratiskskole,hvordetforventes,atelevernetagerstillingtilomverdenen(jf. afsnitdetfriegymnasium,s.5),hardeengodforudsætningforatforholdesigtilod.vihar derfor været opmærksomme på, at vores interviews med elever på Det Frie Gymnasium er prægetafdette,menvimenerdogikke,atdetharafgørendebetydningforresultatet.deter vores opfattelse, at målgruppen, ligegyldigt uddannelsesinstitution, besidder mange af de sammeværdierogpræferencer.derformenervi,atvoresinterviewresultatermedeleverfra DetFrieGymnasiumervalideogkanbrugestilatskabeetrepræsentativtbilledeafmålgrup] pen. Rapportering I denne fase skal undersøgelsens resultater og metoder kommunikeres i en videnskabelig form,somf.eks.enrapport(ibid.:122).idennefaseharvikommunikeretvoresbearbejdede interviewresultateridenneprojektopgave. Voreskvalitativeempiriidenneopgavebestårprimærtafotteinterviews.Disseinterviewser foretagetmedgymnasieelevernefradetfriegymnasium.viharinterviewettreeleverfra1.g, tofra2.g,tofra3.gogenfra2.hf.blandtdisseharfireværetaktiveiod,ogfireharikke. ForudgåendefordisseinterviewsharviinterviewetSarahLundAndersen,somvarkampag] nelederpåsierraleone]projektet i Hensigten med dette interview var, at det skulle brugestilatproducereenvideo,dersattefokuspåungesdeltagelseidagsværkdagen.idenne opgavehardetteinterviewfungeretsomenslagsforberedendeempiri,derhargivetosenny 11

14 forforståelse af, hvordan OD selv mener, de rammer deres målgruppe. Som en del af oven] nævntevideoforetogviogsåenvoxpop.detgavosyderligereennyforforståelseafgymna] sieelevernesindstillingogkendskabtilod.desudenbrugteviogsåvoxpoppentilatforberede ostildeforskningsinterviews,visenereudførtemeddem )Forberedelse)til)interview) Indenviforetogvoresinterviews,gjordeviosnogletankerom,hvordanviskulleforberedeos foratopnådetbedstmuligeresultat.itidligereprojekterhargruppen,hverforsig,hovedsa] geligtbeskæftigetsigmedekspertinterview.isådanneinterviewsflydertalenhosinterview] personenbetydeligtlettere,davedkommende formentlig er vant til at blive interviewet og harenstorvidenindenforfeltet(kvale&brinkmann2009:167).dettestodistorkontrasttil degymnasieelever,viønskedeatinterviewe,hvordeflesteafdemformentligikkevarvanttil at blive interviewet. Yderligere var eleverne ikke forberedte på, at vi kom og interviewede dem,ogdevidsteikke,hvadinterviewetskullehandleom.dennesituationerogsåanderledes ietekspertinterview,hvorrespondentenkendermegettilemnetiforvejen.udfradennefor] ståelsekomvifremtil,atdetvilleværevigtigtforetgodtinterview,atvifikskabtenrelation tildeadspurgteforatkommepåbølgelængdemeddem,indenviihøjeregradrettedefokus] setmodod,somvarhovedformålet(ibid.:188).detvarhellerikkeutænkeligt,atgymnasie] elever kunne blive en kende intimiderede af ældre universitetsstuderende og derfor blev mindre snaksaglige pga. frygten for at sige noget uintelligent. Derfor valgte vi, at alle inter] views skulle startes med en venskabelig tone, hvor vi interesseret spurgte ind til bl.a. re] spondentensbaggrundogfritidsaktiviteter(ibid.).detprimæreformålmeddissetankervar atfånoglelangebrugbaresvarudafrespondenten.derforforsøgteviatskabeendialogforat fånogleærligeogsamtidigreflekteredesvar.inogletilfældeinddrogviogsåegnepersonlige eksemplermedhenblikpåatskabeenmereafslappetstemningforatværemerepåniveau meddeadspurgte. Dettevistesigatværeenrigtiggodide.Eksempelviserfaredevi,atenafrespondenterneikke varsærligsnaksagligibegyndelsenafinterviewet.huntrådteindtilinterviewetmedentil] bagelænetogenanelseprovokerendeholdning.hunslogsignedistolenogsmækkedebene] neoppåbordet,hvorefterhunbesvarededeførstespørgsmålmedenstavelsesord.detteregi] 12

15 strerede vi hurtigt, hvorefter vi forsøgte at gøre hende mere tilpas i situationen. Vi spurgte bl.a.indtilhendesskolegang,oghvorforathunhavdevalgtatgåpådetfriegymnasium. Dettefikhendetilatblødeop,oginterviewetendtemedatblivebrugbart. Genereltfordeinterviewsviharforetaget,hardethaftengodindvirkning,atviharforsøgtat skabeengodrelationtildeadspurgte.behovetharværetstørrehosnogleendandre,ogder] forerdethellerikkealleinterviews,derindeholderendetaljeretbaggrundshistorieafre] spondenten.undervejsfornemmedevi,hvornårinterviewpersonernemereellermindrevar begyndtatblødeopoghavdefåettillidtilossominterviewere,ellermåskeihøjeregradsom medmennesker. Vi har altså tilpasset vores tilgang til respondenten efterhånden, som vores forståelseafpersonenoginterviewsituationenharudvikletsig,hvilketafspejlervoresarbejde ud fra den hermeneutiske cirkel, hvilket bliver uddybetiefterfølgendeafsnit. Derfor har vi valgt at foretage interviewene på baggrund af en semistruktureret interviewguide, hvilket giverfrihedtilrespondentenogossominterviewere. Ietenkeltafdeinterviewsviharforetaget,havdevitekniskeproblemer,hvorforatderikke forefindes nogen lydfil. Dog har vi undervejs i interviewet taget noter, hvilket har gjort os i standtilatbrugecitaterderfra.citaterneerafdennegrundikkeblevetgengivetordret,men sådanatbetydningenfremgårklartogkorrekt.dervilblivegjortopmærksompådetteiop] gaven,hvergangatinterviewetbliverbrugt.meningskondenseringenafintervieweterved] lagtsombilag(sebilag4) )Videnskabsteoretisk)perspektiv) Viharidenneopgavevalgtattageudgangspunktihermeneutikkensomvidenskabsteoretisk perspektiv.følgendeafsnitindeholderenkortredegørelseafhermeneutikken,oghvordanvi brugerdeniopgaven. Hermeneutikken fokuserer på forforståelse og fortolkning og kan bruges som metode for at hjælpetilmedatforståutalligefænomener(jacobsenetal.2009:165).ifølgehermeneutikken harmanfrastartenforforståelseafetfænomen,hvoreftermanfortolkerpådet.efterfølgende skabermanennyforforståelsepåbaggrundaffortolkningen.denneprocesfortsætterindtil, 13

16 dentilsidstresultererienhelhedsforståelseaffænomenet(ibid.:167).dennetilgangkaldes denhermeneutiskecirkel. Atarbejdehermeneutiskindebærer,atmanreflektereroverogtydeliggøregnefordommei sit projektarbejde(juul& Bransholm 2012:122). På den måde skal man lade sine tanker og fordommetrædefremilysetogladedemfungeresomledetrådeforprojektet.demåbetrag] tessometudkastogskaludfordresgennemprojektet.ivoresprojektharvigjortdettevedat forsøgeatsættevoresfordommeispil.udgangspunktetforheleopgavenharværet,atvihav] denogleforudindtagedemeningerom,hvemodvar,oghvadviforestilledeos,deungeelever menteomorganisationen. Vihargennemprojektetgjortbrugafhermeneutikkenbådeiforholdtilvoresempiri,analyse ogivoresteoretiskerefleksionovervoresarbejde.ivoresarbejdemedatindsamleempiri,i formafkvalitativeinterview,måtteviunderhvertinterviewarbejdeudfradenhermeneuti] ske cirkel for at få det optimale ud af interviewpersonerne(jf. afsnit ). Arbejdet med hermeneutikken er baseret på, at eksempelvis menneskelige ytringer ikke altid er så ligetil: Denmening,derliggergemtivoressprogligeudtryksformerellerskjulersigbagmenneskers handling,måbringesfremgennemfortolkningsarbejdet (Juul& Bransholm 2012:108). Dette betød,atforhvergangenrespondentsvaredepåvoresspørgsmål,fortolkedevipåderessvar, således at vi skabte en ny forforståelse og tilpassede de efterfølgende spørgsmål til respon] denten,sådanatspørgsmåleneogsåvarrelevanteogpersonligeforhamellerhende(jf.afsnit ). Dette står i relation til vores teoretiske refleksion over vores arbejde, hvor vi gennem hele projektet har arbejdet med at opnå en mere nuanceret forståelse af OD (Jacobsen et al.2009:165).forhvertinterview,analyseogperspektiveringviharforetaget,harviarbejdet videremedvoresforforståelseogfortolkningiforholdtilvoresproblemformulering.opgaven somhelhederresultatetafarbejdetudfradenhermeneutiskecirkel. Svaghedenvedatarbejdehermeneutisker,atderikkeernogendirektevejtildengodefor] tolkningogsamtidigvilfortolkningeraltidværenormative,hvilketvilsige,atresultatetkun] nehavesetanderledesud,hvissammeprojektvarudarbejdetafenandengruppeafmenne] 14

17 sker. Derfor kan udfaldet være usikkert, hvis der ikke bliver argumenteret tilstrækkeligt og overbevisende,daintetersikkertgrundlagforerkendelsen. Omvendterstyrkenvedatarbejdehermeneutisk,atmanåbenlystitalesættersinefordomme om det givne emne, hvilket i andre videnskabsteoretiske retninger kan fremstå implicit, og dervedforringekvalitetenafarbejdetogtroværdigheden.samtidigerdetengrundforståelsei hermeneutikken,atfordommeeretgrundvilkår,somviikkekanskilleosafmed.detteeren forståelse,visomgruppeerkenderosmed.derforvarhermeneutikkenetåbenlystvalgforos )Afgrænsning) Idetteafsnitvilvikommeindpå,hvilkeafgrænsningervihargjortosiforbindelsemedudar] bejdelsenafdenneopgave.dettegælderbådeiforholdtilteoriogempiri. IarbejdetmedenoptimeringafOD seksternekommunikation,harvivalgtatfokuserepåde] res primære målgruppe, hvilken består af unge på danske ungdomsuddannelser. Yderligere harviafgrænsetostilatarbejdemedgymnasialeuddannelser,dadennegruppeklartudgør størstedelen af målgruppen. Herved har vi valgt at mindske fokus på den sekundære mål] gruppe,hvilkenbeståraflærernepådepågældendeungdomsuddannelser.detteharvigjort, daviantog,atlærernesrollestyresafdenprimæremålgruppe,hvorforlærernesrolle,iførste omgang,ikkesynesatværeafgørendeforod skommunikationsindsats,nårdetkommertilat tiltrækkeflerefrivillige. Iforbindelsemedpraksisteorioginddragelseaffællesskabspraksis,erviopmærksommepå,at derkunneinddragesteoriomskabelseogopretholdelseafselvidentitetogkollektividentitet, daenfællesskabspraksisnaturligterpåvirketafdisseelementer.vihardogvalgtikkeatud] foldedetistørregradidenneopgave.detharvivalgtdelsfordi,viikkeharkapacitetiopga] ventilatinddrageyderligereteori,ogdelsfordiviharvurderet,atendiskussionafselvidenti] tetogkollektividentitetvilledeosvækfraopgavensfokus.dadagsværkdageneretenkelt] ståendeevent,menesdetderforikkeatkunnebæreendiskussionomhverkendannelseeller opretholdelseafkollektividentitetogselvidentitet. 15

18 UnderheleprocessenhardetværetvoreshensigtatsamarbejdemedOD]sekretariatet,såvi pådennemådekunnefåindsigtideresegnetankeromdereskommunikationmedmålgrup] pen.samtidigvilvigernevide,omdehargjortsignoglesærligeovervejelseromkringområ] deridereskommunikation,derkanoptimeres.voresvejlederinformeredeosom,atorgani] sationen meget gerne ville samarbejde og ønskede at se nogle bud på, hvordan deres kam] pagnerkunneoptimeres.dogmåvierkende,atdetikkeharværetmuligtatetablereetsam] arbejde,påtrodsafatvihartagetkontakttildemgentagnegange.detteerselvfølgeligafgø] rende for vores baggrundsviden omkring organisationens kampagneplanlægning. Vi havde gerneset,atvivarhavdefåetadgangtilstatistikker.yderligerevillevigernetalemedorgani] sationenomderesstrukturforatundersøge,hvilkeløsningsforslagderegentligerholdbare fororganisationen.påtrodsafdetteharviivoresopgaveforsøgtattagehensyntil,atorgani] sationenisigselverretlille.dertilskalsiges,atviharhaftstorglædeafattalemedrepræ] sentanterfrabådeod sbestyrelseogod]gruppenpådetfriegymnasiumigennemvoresin] terviews. 16

19 2 17

20 2.1)Introduktion)til)praksisteori) IarbejdetmedenmålgruppeanalyseafOD sprimæremålgruppe,ønskerviattrækkepåtan] ker omkring praksisteori. Dette gøres for at opnå en forståelse af, hvilke praksisser der er i spil,nårdeungevælgeromdevildeltageidagsværkdagenellerej.praksisteorienfokuserer påsocialepraksisserogperformativitet,hvilketbetyder,atpraksisteoriserpåpraksisser,som gøresforanandre,sammenmedandreellerirelationtilandre(halkier2013:219).arbejdet med praksisteori bunder i en adskillelse fra endeficitforståelse 3 af målgruppeanalyse, hvor derbyggespåforståelsenafrationalhandlingpåbaggrundafinformationogviden(halkier 2013:211). I praksisteorien argumenteres der for, at man på baggrund af kompleksiteten af desocialepraksisserikkealtidkanregnemed,atmennesketellergruppenhandlerrationelt. Praksissereraltsåikkealtidbaseretpålogisktankegang,ogderforfølgesvidenoghandling ikkealtidad. Teorienkanbrugestilatforstå,hvordanbl.a.kulturogsocialerelationerkanhaveindflydelse på målgruppens praksis (ibid.). Derfor ønsker vi at gøre brug af praksisteori for at forstå, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem viden og rationel handling, når det kommer til at deltageidagsværkdagenogbidragemed300kr.tiletgodtformål.yderligereanvendesteori] en tilatsepå,hvilkepraksisser som er styrende for målgruppens valg og fravalg, når det kommertilatdeltageidagsværkdagen. Da praksisteori bygger på tanker fra flere forskellige tilgange og tænkere, arbejder vi ikke medénteoretiker,mentrækkerpåflereforskelligeforståelserafpraksisteori.enafdemest debatteredeogciteredepersonerindenforpraksisteorierandreasreckwitz(2002). Dahanisitarbejdeharfokuspåatafgrænsepraksisteorifraandresociologisketilgange(Hal] kier&jensen2008:51),findervihamsværatanvendeienmetodisktilgang.derforvælgervi istedetatarbejdemedbentehalkierstekster,dertrækkerpåmangeafhanstanker.halkiers 3 BenteHalkiersbrugafordetdeficitmodeldækkeroverenopfattelseafmålgruppensomværendeiunderskud afviden,påbaggrundafmanglendeinformation.derforerderimodellenfokuspåetformidleekspertvidentil målgruppenienforventningom,atvidenførertilhandling. 18

21 teksterinddragerdogogsåandretænkere,bl.a.theodoreschatzkiogallanwarde,ienmere anvendeligtilgangtilpraksisteori.halkiertrækkerbl.a.påreckwitzsdefinitionafenpraksis (Halkier2013:215): A practice (Praktik)isaroutinizedtypeofbehaviourwhichconsistsofseveral elements,interconnectedtooneother:formsofbodilyactivities,formsofmental activities, things andtheiruse,abackgroundknowledgeinformofunderstanding, knowlhow,statesofemotionandmotivationalknowledge(reckwitz2002:249). Iensimpeloversættelsebetyderdet,atenpraksiserenrutine,derbestårafmangeelemen] ter,som alle er vigtige og bør som udgangspunkt analyseres sammen (Halkier 2013:215). Praksisteoriarbejderligeledesmedatkiggepådiskurser,derbliverudførtogopretholdtgen] nemudfoldelsenafpraksis,bådeindividueltogigrupper.derforfindervidetrelevantatbru] geteorientilatkiggepå,hvordanmålgruppenitalesætterod,oghvadorganisationenstårfor. Målgruppen, som består af gymnasieelever, lever et liv, der er præget af travlhed og mange valg.pådettestadieiliveterdermangevalg,derskaltages,såsomfremtidigestudieplaner, boligsituation, eksaminer, parforhold, venskaber osv. Derfor anser vi målgruppens hverdag som værende præget af mange krydsende praksisser. På baggrund af Bente Halkier (2013) anses denne kompleksitet mellem praksisser ofte som noget af det, der bliver overset, når manarbejdermedstrategiskkommunikationsplanlægning: [ ]thetraditionalmodelsfortargetlgroupanalysisshareablindspotinhow theyconceptualizeconsumptionineverydaylife.mostnotably,theseapproaches failtorecognizethecomplexitiesofeverydaylifeasacontextofconsumption(hal] kier2013:210). Vedatanvendepraksisteoritilatanalyserevoresmålgruppebliverdetmuligtatflyttefokus] set fra en gruppe af individer over på, hvordan desocialestrukturerpåvirkerindividetog gruppen, da: Both social order and individuality result from practices (1996:13) (Warde 2005:133).PåbaggrundafdettetrækkervipåHalkierstankeromdetsocialelivsomperfor] mativt: Atthecoreofthisworkisanunderstandingofsociallifeasperformativity.Thismeans 19

22 that social life consists of activities people have to do to carry out, to perform, to get done (Halkier2013:210).Dettebetyder,atderianalysenafmålgruppenmåtageshøjdefordyna] mikkenidetsocialeliv,ogihøjgraddensforanderlighed,iforsøgetpåatundgåenforsimplet analyseafmålgruppen(halkier2013:212). Ivoresarbejdemedpraksisteorierviopmærksommepå,atdetpåbaggrundafkompleksite] tenafanalysefeltetkanværesværtatsætteanalytiskegrænser.viharforsøgtattagefatide hovedbegreber,vifindermestrelevanteforatfåenmeredybdegåendeanalyse.samtidigkan detværesværtatafgøre,hvornårnogeterenpraksis,dabegrebetnoglegangekanforekom] meensmuleabstrakt.yderligerekandetværesværtatpåpege,hvornårnogeterenpraksis, daendelrutinererkropsliggjorte.altsåerdetnoget,mangørautomatisk,ogderforharman sværtvedatfåøjepådet. 20

23 2.2)Analyse)af)målgruppens)praksis) Påbaggrundafforegåendeafsnitvilvivedatanvendepraksisteoripådenindsamledeempiri forsøge at indkredse, hvilken rolle dagligdagspraksisser spillerfor målgruppens handlinger, når det komme til at deltage aktivt i Dagsværkdagen. Vi ønsker, foruden at undersøge mål] gruppensstyrendepraksisser,atkiggepå,hvilkereglerforpassendeperformance,dererispil hosmålgruppen,nårdetkommertilatdeltageidagsværkdagen.vedatopnåenforståelseaf dette,vildetgiveosmulighedforatinddragedisseelementerivoresviderearbejdemeden optimeringafod seksternekommunikation )Viden)og)handling) PåbaggrundafvoresinterviewsmedeleverpåDetFrieGymnasium,tegnerdersigetbillede af,atelevernealleerbevidsteom,hvaddererdengodehandling 4.Alleelevererbekendtmed ODsomorganisation,ogdetaleripositivevendingeromderesarbejdeogkampagner.Dette gørsigogsågældendefordeelever,somikkeselvhardeltaget: Jegharoplevetdetsådan,atdehargjortrigtigmegetudafderesplakateroggjort rigtigmegetudafatlavenoglesmåkvikketalerom,hvaddeterprojektetgårud påiårogsådannoget(signe3.g04:38).[ ]Jegsynes,dereskampagnerharværet heltfine,jegtrorbareikke,atjegermålgruppen(ibid.:05:06). Flere af eleverne beskriver, ligesom Signe, at OD s kampagner er gode, men at de nok bare ikkevirkedepådenpågældendeperson.eleverneansergennemarbejdedeogæstetiskekam] pagner som succesfulde, men begrunder det mest af alt med, at det er studerende, der har udarbejdet dem. Der er altså en form for loyalitetsfølelse over for OD hos mange af respon] denterne.flereafdeelever,derikkehardeltagetaktivtidagsværkdagen,udtrykkerogså,at defårdårligsamvittighed,nårdebliverkonfronteretmedderesfravalgafdeltagelsepådags] værkdagen: 4 Med dengodehandling henviseshertilennormativmoralskforståelseaf,hvaddererdenrigtigehandlingi situationen. 21

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

FÆLLESMODUL EKSAMEN. Cathrine Egelund Christensen. Communication Design

FÆLLESMODUL EKSAMEN. Cathrine Egelund Christensen. Communication Design FÆLLESMODUL EKSAMEN Cathrine Egelund Christensen Communication Design Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 4 Problemstillinger 4 Metode og teori 5 Afgrænsning 5 ANALYSE & FORTOLKNING 6 Delkonklusion

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Unges forhold til organdonation. Bachelorfagmodul på Kommunikation. Hossai Isaqzai (51631) Saher Amir (53027) Roskilde Universitet

Unges forhold til organdonation. Bachelorfagmodul på Kommunikation. Hossai Isaqzai (51631) Saher Amir (53027) Roskilde Universitet Unges forhold til organdonation Bachelorfagmodul på Kommunikation Hossai Isaqzai (51631) (53027) Vejleder: Paul Metelmann Forår 2015 Roskilde Universitet Indholdsfortegnelse PROBLEMFELT... 4 Problemformulering...

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18. Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015

Fodring - Nej tak. Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Fodring - Nej tak Et receptionsanalytisk projekt om modtageres opfattelse af en kommunikationsfaglig kampagne Fagmodulsprojekt: Kommunikation, efterår 2015 Anslag: 71.449 Gruppemedlemmer: 53091 Emilie

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt... 1 1.1 Overordnet emne og interesse... 1 1.2 Interessen opstod under en evaluering... 1 1.3 To forskellige interviewere, to forskellige interviewteknikker... 1 1.4

Læs mere

Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp

Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp Et projekt af: Burcin Ciftci Lamis Farid Majid Marie Hvam Vejleder: Eva Ulstrup Kommunikation bachelormodul Efterår 2012 Roskilde Universitet 1 Abstract This project

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Københavns nye by-og pendlercykler

Københavns nye by-og pendlercykler Københavns nye by-og pendlercykler Udarbejdet af Nikoline Preisler Jensen Rikke Hansen Sabine Murholt Nielsen Vejleder: Signe Reeholm 1 Abstract This study investigates how commuters, who use public transportation,

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B

Bilag. Bilag 1. Bilag 1A. Bilag 1B Bilag Bilag 1 Bilag 1A Bilag 1B Bilag 1C Bilag 1D Bilag 1E Bilag 1F Bilag 1G Bilag 1H Bilag 1I Bilag 1J Bilag 1K Bilag 2 Interview med psykolog Annette Groot Vi har her interviewet Annette Groot, Seniorpartner

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Dyrenes Beskyttelse II

Dyrenes Beskyttelse II Dyrenes Beskyttelse II Ring 1812 Jonas Nielsen Kommunikation, forår 2014 jonanie@ruc.dk Studienummer: 48863 Vejleder: Elisabeth Hoff-Clausen 1 Indhold Forside...1 Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund

Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Bilag 12: Interviewguide til interview med Christina Brøns Sund Telefoninterview med Christina Brøns Sund, kommunikationsmedarbejder ved Tønder Kommune. Torsdag den 28/2 kl. 15.30. De 7 faser af en interviewundersøgelse

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og

Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og Oplæg om undersøgelsesmetoder - Webinar den 10.09.2013 i projektet Bedre faglig læsning og skrivning i EUD Per Svejvig, Ph.d., Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet, e-mail: psve@asb.dk

Læs mere

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/5 Reklamer Af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål Målet med forløbet er at øge elevernes kritiske læsekompetencer omkring fiktive tekster, her i form af

Læs mere

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?...

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?... Indholdsfortegnelse DEL 1 INDLEDNING...13 Forord...16 Om afhandlingens form...17 Første kapitel introduktion til undersøgelsen...19 Hvor er vi?...20 Kropslig læring som fænomen...23 Med børnene i centrum

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse*

Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Inddragelse*af*børn*som*pårørende*til*en* * forælde r *med*en*psykisk*lidelse* Involvement)of)children)as)relatives)of)a)parent)with)a)mental)disorder) Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Hornbøll, 676493

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Kampagnevideo Kom/IT. Kampagnevideoen

Kampagnevideo Kom/IT. Kampagnevideoen Kampagnevideo Kom/IT Kampagnevideoen Hvad er en kampagne? En kampagne er en tidsafgrænset kommunikationsindsats, hvor afsenderen har til formål, at ændre holdning og/eller adfærd hos en - typisk større

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant

Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Projekt: Fagmodul, Kommunikation Line Lyngby Larsen Studienummer: 46316 Vejleder: Paul Metelmann Roskilde Universitet December 2015 Valg af restaurant Indholdsfortegnelse Projektets oprindelse... 3 Problemformulering...

Læs mere

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Er pædagoger inkluderet i skolen? Er pædagoger inkluderet i skolen? Nadia Hvirgeltoft Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

Bilag 3: Sundhed på dit sprog

Bilag 3: Sundhed på dit sprog Bilag 3: Sundhed på dit sprog Indledning De danske borgeres sundhed bliver i dag varetaget af landets regioner og kommuner. Sundhed på dit sprog er et gratis tilbud, der blandt andet findes i Albertslund

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

PULS Den vildeste sveder

PULS Den vildeste sveder PULS Den vildeste sveder ChristinaHaslundJungersen JonasBreumHerlev LeneMøllerChristensen NadiaTindPedersen NicklasHackenbergAndersen Vejleder:StellaKræmer Folkesundhedsvidenskab 2.Semester AalborgUniversitet

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv Emne: Kampen for mening i tilværelsen i et samfund uden Gud Fag: Samfundsfag A-niveau og Religion C-niveau Navn: Mikkel Pedersen Indledning Tager man i Folkekirken en vilkårlig

Læs mere

1.0 Indledning Serviceloven 124 stk forholder sig til voksne med psykisk funktionsnedsættelses selvbestemmelsesret således:

1.0 Indledning Serviceloven 124 stk forholder sig til voksne med psykisk funktionsnedsættelses selvbestemmelsesret således: Abstract Denne opgave undersøger hvordan pædagogen kan støtte borgeren i selvbestemmelsesretten og samtidigt yde omsorgspligt, i arbejdet med borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Undersøgelsen tager

Læs mere

Arbejds- og Familielivs Balance - En analyse af hvordan tiden disponeres

Arbejds- og Familielivs Balance - En analyse af hvordan tiden disponeres Arbejds- og Familielivs Balance - En analyse af hvordan tiden disponeres Af gruppe 12 Anne Maria Raun, Christine Aaby Andersen, Helene Jensen, Aleksandra Widz, Rebekka Nissen, Cecilie Lercke Mortensen,

Læs mere

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl

Workshop Decemberkonference 6. december del, kl Workshop Decemberkonference 6. december 2012 1. del, kl. 10.00 11.30 Gør din forening fri af rutiner og vanetænkning! Processer og metoder til forandring i foreningslivet Anders E. Jacobsen, Center for

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse.

Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats. En fænomenologisk undersøgelse. 1 Hvordan oplever unge mødre en terapeutisk indsats En fænomenologisk undersøgelse. Afgangsprojekt November 2011 Den sociale diplomuddannelse Børn og Unge University College Lillebælt Den Sociale Højskole,

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Metodebilag - kvalitative interviews

Metodebilag - kvalitative interviews Bilag 3 Metodebilag - kvalitative interviews A. Formål og problemformulering Formålet med dette metodebilag er at få et kontekstuelt overblik og en kort beskrivelse af de valgte kvalitative interviews

Læs mere

Dialog mellem forældre og teenagere

Dialog mellem forældre og teenagere Roskilde Universitet Kommunikation Forår 2013 Dialog mellem forældre og teenagere Udarbejdet af: Camilla Natasja Brink Henriksen - 44244 Johanne Luise Brøndum Milø - 44980 Lisbeth Cramon Kristensen - 51144

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET

TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET VIA University College Læreruddannelsen i Århus TITELSIDE TIL BACHELORPROJEKTET (2007-UDDANNELSEN) JF. BEKENDTGØRELSE OM UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM LÆRER I FOLKESKOLEN, 10 Navn: Nicoline Agesen

Læs mere

At positionere sig som vejleder

At positionere sig som vejleder At positionere sig som vejleder At udvide feltet af mulige historier Dagens Program 14.00: Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.30: Oplæg At udvide feltet af mulige historier med øvelser undervejs.

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.:

Eftermiddagen i dag Feedback og kommunikation pause undervejs. AKON AS - Tlf.: Eftermiddagen i dag 14.15-16.00 Feedback og kommunikation pause undervejs Har I tænkt over at ord er magt? Hvordan får jeg det bedste ud af AM møder? Hvordan lykkes jeg med at kommunikere, så mit budskab

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

Sundhedsfremme på værestedet Transmogriffen

Sundhedsfremme på værestedet Transmogriffen Dato den 18. december 2013 Bachelormodul Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier 2013E Sundhedsfremme på værestedet Transmogriffen Gruppe 9: Ane Johanne Brinkgaard, Kristian Emil Bang Sørensen, Maria Søborg

Læs mere

Evaluering af patientundervisningen på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus

Evaluering af patientundervisningen på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Evaluering af patientundervisningen på Klinisk Onkologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Vejleder: Pernille Eisenhardt Bjarke Osmundsen (44938) Annesofie Walther Petersen (44834) BA Christian Kirkegaard Rasmussen

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Påvirkning af forældres forbrugsvaner gennem børn

Påvirkning af forældres forbrugsvaner gennem børn Påvirkning af forældres forbrugsvaner gennem børn Udarbejdet af: Amalie Dyrberg von Spreckelsen studienr. 44135 Lærke Brædstrup- Holm studienr. 44796 Joanna Wojdylo studienr. 51102 Vejleder: Tine Mark

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere