Kampagneoptimering!for!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kampagneoptimering!for!"

Transkript

1 Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0

2 Abstract This paper examines how the Danish organization Operation Dagsværk (OD) can optimise theirexternalcommunicationandtherebyinfluencemorehighschoolstudentstoparticipate in Dagsværkdagen. On the basis of Bente Halkier s representation of practice theory and PrebenSepstrup sperceptionofrelevance,thispaperencompassesananalysisofod starget group.themainpurposeofthisanalysisistoexaminethehighschoolstudents mainmotives forchoosingorchoosingtodowithoutparticipatingin Dagsværkdagen.Inadditiontothis, OD suseofdialogiccommunicationisanalysed.theseanalysesarebasedonempiricaldata consistingofinterviewswitheightstudentsfromdetfriegymnasiumincopenhagen.finally thepaperresultsinaconclusion,whichencompassessuggestedsolutionsforodonhowto optimisetheircampaign. 0

3 Indholdsfortegnelse) INTRODUKTION)TIL)OPGAVEN...3 HVEMEROPERATIONDAGSVÆRK?...3 ÅRETSDAGSVÆRK2013]SIERRALEONE...4 DETFRIEGYMNASIUM...5 ) 1 1.1)PROBLEMFELT)OG)PROBLEMFORMULERING )METODE)OG)VIDENSKABSTEORI INTERVIEWSOMKVALITATIVMETODE FORBEREDELSETILINTERVIEW VIDENSKABSTEORETISKPERSPEKTIV AFGRÆNSNING ) 2 2.1)INTRODUKTION)TIL)PRAKSISTEORI )ANALYSE)AF)MÅLGRUPPENS)PRAKSIS VIDENOGHANDLING STYRENDEOGKONFLIKTENDEPRAKSISSERFORMÅLGRUPPEN ELEVERNEVILHAVENOGETUDAFATDELTAGE PASSENDEPERFORMANCEHOSMÅLGRUPPEN )INTRODUKTION)TIL)RELEVANSOPFATTELSE )ANALYSE)AF)RELEVANSOPFATTELSE)HOS)MÅLGRUPPEN EMNERELEVANSIKAMPAGNEVIDEOEN FORMIDLINGSRELEVANS MODTAGER]OGAFSENDERRELEVANS )DELKONKLUSION)PÅ)MÅLGRUPPEANALYSE ) 3 3.1)INTRODUKTION)TIL)DIALOGISK)KOMMUNIKATION HVADERDIALOGISKKOMMUNIKATION?

4 3.1.2.SVAGHEDERVEDDIALOGISKKOMMUNIKATION )ANALYSE)AF)OD S)BRUG)AF)DIALOGISK)KOMMUNIKATION KENDERODSINMÅLGRUPPE? OD SBRUGAFDIGITALEMEDIER DIALOGMEDMÅLGRUPPEN FORHOLDETMELLEMODOGMÅLGRUPPEN )DELKONKLUSION)PÅ)OD S)BRUG)AF)DIALOGISK)KOMMUNIKATION ) 4 4.1)KONKLUSION)Y)OPTIMERINGSFORSLAG)TIL)OD S)EKSTERNE) KOMMUNIKATION )PERSPEKTIVERING ) LITTERATURLISTE BØGEROGTEKSTER HJEMMESIDER ) OPERATION)DAGSVÆRK)FORSTÅR)IKKE)DE)DANSKE)GYMNASIEELEVER.. 54 REFLEKSIONEROVERFORMIDLINGSARTIKLEN ) BILAGSOVERSIGT

5 Introduktion)til)opgaven) Denne opgave er opdelt i fire kapitler for at give opgaven struktur og overskuelighed. Detteskalskabelæsevenlighedogunderstregeopgavensudvikling.Somintroduktiontil opgavenharviforetagetenkortbaggrundsbeskrivelseafoperationdagsværk,somvihar arbejdetmedogderesprojektfra2013.derudoverharvikortbeskrevetdetgymnasium, viharsamarbejdetmed,iforbindelsemedvoresempiriindsamling. Opgavenbeståraffiredele:Førstedelforklarerdeovervejelser,vihargjortosistartenaf projektet, hvilket består af et problemfelt og problemformulering samt et metodeafsnit ogetvidenskabsteoretiskafsnit.iefterfølgendekapitelforetagervienmålgruppeanalyse meddetformålatundersøgededanskegymnasieeleversbevæggrundforattil]ellerfra] vælge frivilligt arbejde for Operation Dagsværk. I tredje kapitel analyserer vi Operation Dagsværksbrugafdialogiskkommunikation.Detteførerhentilsidstekapitelivoresop] gave,sombestårafvoresoptimeringsforslag,derfungerersomvoreskonklusion.slutte] ligtiopgavenforetagervienperspektiveringforatforklare,hvadvimenervilværeop] lagtatarbejdevideremed,hvisvihavdemuligheden. Hvem)er)Operation)Dagsværk?) OperationDagsværkerenmedlemsorganisation,hvismedlemmerbestårafdanskeung] domsuddannelsesinstitutioner.ideenbageroprindeligsvensk,menidanmarkharorga] nisationeneksisteretsiden1962. DedanskeskolerkanvælgeatbliveendelafOD 1.Gørdedette,betyderdet,atskolens eleverblivermedlemmeraforganisationen.oderudelukkenderepræsenteretpåskoler] neafelever,derfrivilligtfungerersomod]grupperogudvalg.disseudvalgeruafhængige ogselvbestemmende,hvorfordetermegetforskelligt,hvordandeharorganiseretsigpå deforskelligeskoler.detbetyderogså,atdeterod]grupperneogudvalgene,derstårfor opstilling til bestyrelse, afstemning på generalforsamling mm. Det er ligeledes disse grupper,derstårfordenårligeoplysningskampagneogafholdelseafdagsværkdagenude 1 OperationDagsværkkaldesidagligtaleODogforkortelsenvilderforbliveanvendtigennemopgaven. 3

6 pådepågældendeskoler. De mange forskellige grupper rundt i landet danner dermed græsrodsorganisationenoperationdagsværk. Det daglige knudepunkt for OD er sekretariatet, som designer og udvikler årets oplys] ningskampagne. Sekretariatet fungerer som støtte for OD]grupperne ude på skolerne i forbindelsemeddenårligedagsværkdag.derudoverstårsekretariatetforaltadministra] tivtogersammensatafbådefrivilligeogansatte.gruppenafansattebeståraftofuldtids] ansatteogfemstudentermedhjælpere. ODarbejderfor,atbørnogungeiheleverdenskalhaverettilengrundlæggendeuddan] nelse. Denne uddannelse skal give unge over hele verden mulighed for at deltage som aktive medborgere i deres land, og på den måde kan de ændre deres livssituation. OD ønskeratskabeennuanceretogdebatskabendeoplysningskampagne,derhartilhensigt atfådenenkeltetilattagestillingtilverden,daodmener,athandlingfølgerstillingta] gen.heletankenmeddagsværketerderforatgiveendagafsinegenuddannelseforat ungeudensammemulighederkanfåenuddannelseetandetstediverden.odsigerselv, atdeikkeerenpartipolitiskorganisation,menatdearbejdertværpolitiskforatstyrke demokratiogmenneskerettigheder.(od.dk,a) Årets)Dagsværk)2013)Y)Sierra)Leone) Dagsværk]projektet2013bestodafetsamarbejdemellemODogudviklingsorganisatio] nenibis,somhavdefokuspådetvestafrikanskelandsierraleone.befolkningenisierra Leoneerblandtverdensfattigste,selvomlandeterrigtpådiamanterogandrenaturres] sourcer.derfindesloveilandet,somskalsikre,atendelafdetoverskud,derbliverskabt idiamantminerne,førestilbagetillokalsamfundeneogbrugestiludviklingsformål.love] neoverholdesdogsomoftestikke,fordiderikkebliverførtopsynmedmineselskabernes aktiviteterogregnskaber.somresultatafdetteforegårderregelmæssigtskatteunddra] gelseogkorruption. Afdennegrundblevderi2013påDagsværkdagensamletindtil,atmankunneuddanne 300 unge fra Sierra Leones største diamantområde, Kono, til det OD kalder for Mine 4

7 Watchers.Disseungefårengrundiguddannelseiminelovgivningenogtrænesiatgen] nemskuekomplicerederegnskaberogbudgetter.derudoveruddannesdeiatbrugeme] diernetilatgøreopmærksompådeuretfærdigevilkårilandet.altdetteskerisamarbej] de med et kampagne] og ressourcekontor, hvorfra der også etableres samarbejder med lokalbefolkningen. Derudover gik pengene også til en landsdækkende oplysningskam] pagneisierraleone,derhartilformålatpressemyndighederneogmineindustrienforat sikre,atlokalsamfundetfårderesandelafindtjeningenfradiamantminerne.iforbindelse meddetteblevderogsåudarbejdetundervisningsmaterialetilomkring10.000eleverog afholdtkurserfor150lærereisierraleoneforatoplyseomminedriftenspotentialeog udfordringer.(od.dk,b) Det)Frie)Gymnasium) DetFrieGymnasiumliggerpåNørrebroiKøbenhavn.Skolenblevgrundlagti1970ifor] længelseafungdomsoprøret.detfriegymnasiumerenalternativprivatskolemedsko] ledemokrati, hvilket vil sige, at det er eleverne selv, der står for at bestemme skolens formogindhold.derforerderogsåenforventningom,ateleverneerengageredeiskolen ogtagerdeliatbeslutte,hvordanskolenskalfungere.detfriegymnasiumshøjestein] stanserskolemødet,hvorpåallevigtigebeslutningertages.alleeleveroglærereermed] lem af skolemødet og har hver én stemme. Af skolens værdigrundlag fremgår det, at: Samværetpåskolenprægesafåbenhed,rummelighed,nærværogsamarbejdemedrespekt fordenenkelteperson (detfri.dk,a).yderligerelæggesdervægtpåetaktivt,udadvendt ogbæredygtigtmiljø,hvorkulturenprægesafskolenstraditionforengagementogkritisk stillingtagentilverden.(detfri.dk,b) 5

8 1 6

9 1.1)Problemfelt)og)problemformulering) HvertårtagerODudtilenrækkeungdomsuddannelser,hvordefortælleromåretsdagsværk og viser en kampagnefilm, der er udarbejdet af studerende fra OD]grupperne. Vælger man somstuderendeatgiveetdagsværktildetudvalgteprojekt,skalmanarbejde5timer,hvilket mansomminimumskalhave300kr.for(od.dk,c). Helekampagnenmunderudi Dagsværkdagen,hvormangetusindeeleverarbejdedefrivilligt for at donere penge til årets projekt. Sidsteår gik støtten til minearbejdere i Sierra Leone. IfølgeODarbejdede20.000eleversidsteårfrivilligtforatdonerepengetilprojektetiSierra Leone(od.dk,d). UdfratalfraUndervisningsministeriet(uvm.dk)kandetberegnes,atderiår2013gik eleverpåungdomsuddannelserneidanmark.hvismanmedregnerefterskoleeleverne,erdet potentielle antal af frivillige omkring Det vil sige, at OD får fat i ca. en femtedel af deres potentielle målgruppe. Dette giver os anledning til at tro, at det er muligt for OD at kommeudtilflerevedatoptimeredereseksternekommunikationogherunderdereskam] pagner. Påbaggrundafdetteønskerviatundersøge,omdetermuligtforODathenvendesigtilmål] gruppenpåenmåde,derkantiltrækkeflerefrivilligepådagsværkdagen.herundervilviun] dersøge,hvorstortkendskabmålgruppenhartilodogpåbaggrundafenanalyseafmålgrup] pen,vilvikommemedenrækkeforslagtil,hvordanodkantænkedereseksternekommuni] kationifremtidenforattiltrækkeflerefrivilligetildagsværkdagen.påbaggrundafdettehar viudarbejdetfølgendeproblemformulering: Hvordan)kan)Operation)Dagsværk)optimere)deres)eksterne)kommunikation)og)derved) forsøge)at)tiltrække)flere)gymnasieelever)til)at)deltage)i)dagsværkdagen?) 7

10 Følgende delspørgsmål danner grundlag for opgavens opbygning og er strukturerende for analysen: ] Hvemermålgruppen? ] HvordanforholdermålgruppensigtilOperationDagsværksomorganisation? ] Hvor fungerer kommunikationen ikke optimalt mellem målgruppen og Operation Dagsværk,oghvadergrundentildette? ] HvordankanmanoptimereOperationDagsværkskommunikationvedatarbejdedia] logisk? 8

11 1.2)Metode)og)videnskabsteori) 1.2.1)Interview)som)kvalitativ)metode) Idetteafsnitvilvikommeindpå,hvordanviharbrugtinterviewsomkvalitativmetodetilat indsamledenempiri,derdannergrundlagforanalyseniopgaven. I denne opgave har vi valgt at gøre brug af forskningsinterview som kvalitativ metode til at indsamleempiri.ietforskningsinterviewforsøgermanatforståverdenenudfrainterview] personernessynspunkter.deterforskerensopgaveatudfoldedenmening,derknyttersigtil interviewpersonernesoplevelser(kvale&brinkmann2009:17). Der findes ingen standardprocedurer i forbindelse med interviewundersøgelser, men Kvale talerfor,atderfindesnoglestandardvalgaftilgangeogteknikker,sommanskalforetagepå deforskelligetrinieninterviewundersøgelse.dissevalgharhanbeskrevetisyvfaserafen interviewundersøgelse(ibid.:119). I det følgende beskriver vi disse syv faser, og hvordan vi harvalgtatanvendedemivoresinterviewproces. Tematisering Idennefaseformuleresformåletmedinterviewet.Dennefasefinderstedinden,interviewet foretages.hvadoghvorforskalafklares,førmankanstillespørgsmålethvordan.idennefase har vi diskuteret i gruppen, hvadvi gerne vil undersøge, og hvorforvi gerne vil finde ud af dette.viharbenyttetdeninformation,somvifikudafdenvoxpop 2,viforetogpåDetFrie Gymnasiumtilatdiskutere,hvadvigernevilleopnåmedvoresinterviews.Viønskedeatfinde udaf,hvadelevernekendtetilod,oghvorfordevalgteatværeaktiveellerikkeatværeaktive på Dagsværkdagen. Dette ville vi gerne finde ud af, fordi vi mente, at det kunne hjælpe os i voresanalyseaf,hvilkeområderodbøroptimereforatfåenbedreforståelseafderesmål] gruppeogisidsteende,hvordandekanfåenhøjeredeltagelsesprocentpådagsværkdagen. 2 Voxpoperetminiinterviewmedtilfældigtudvalgtepersoner. 9

12 Design Idennefasebliverinterviewundersøgelsendesignet.Manskalhertageallede7faseribe] tragtningogsørgefor,atmanforsøgeratopnådentilsigtedeviden.idennefaseharviudar] bejdet en interviewguide, hvor vi formulerede temaer og spørgsmål, der skulle styre inter] viewene(sebilag1og3). Interview Dennefaseomhandlerselveudførelsenafinterviewet.Hererdetengodideatbrugeenin] terviewguide. I denne fase benyttede vi vores interviewguide til at gennemføre vores inter] views.intervieweneblevudførtsomsemistruktureredeforskningsinterview.dettebetød,at viikkeslaviskstilledespørgsmålforspørgsmål,menændredeistrukturenundervejs,hvilket erenfordel,nårmaninterviewerflereforskelligerespondentermedforskelligviden. Transskription Herskalinterviewmaterialetklargørestilanalyse.Detteforegårofteved,atmantransskribe] rerfratalesprogtiltekst.viharvalgtatklargøreinterviewmaterialettilanalysevedatforeta] geenmeningskondenseringafhvertenkeltinterview,hvorvihardeltinterviewetopiemner oginddragetdevigtigstesvar.pådenmådefikviethurtigtoverblikoverinterviewet.vihar valgt at omskrive nogle af citaterne i opgaven, så de bliver mere forståelige. De oprindelige citaterharvitransskriberetogvedlagtsombilag(sebilag12).idettebilagharviogsåvedlagt kontekstbeskrivelser. Analyse Idennefaseafgøresdet,hvilkeanalysemetoderderpassertilinterviewetpåbaggrundafun] dersøgelsensformål,emneoginterviewmateriale.idennefaseharviarbejdetpåatkomme fremtilenanalysemetodeafvoresresultater.viharvalgtatudarbejdeenmålgruppeanalyse på baggrund af praksisteori og teori om relevansopfattelse. Yderligere vil vi analysere OD s brug af dialogisk kommunikation og komme med et optimeringsforslag til deres eksterne kommunikation. 10

13 Verifikation Dennefasehandleromatfastslåvaliditet,reliabilitetoggeneraliserbarhedenafinterviewre] sultaterne.validitetsigernogetom,hvorvidtinterviewundersøgelsenundersøgerdét,denhar tilformålatundersøge.reliabilitetsigernogetom,hvorvidtresultaterneerkonsistente. Foratopnånoglerepræsentativeogtroværdigeresultaterharvibestræbtospåattalemed eleverfraalleklassetrinogelever,derhararbejdetforodsåvelsomelever,derikkehar. Medhenblikpågeneraliserbarhedenafvoresinterviewsharviværetopmærksommepå,atvi udelukkendeharintervieweteleverfradetfriegymnasium.eftersomalleskolerogeleverer forskellige,kandetgodthaveenindflydelsepåvoresresultater,dadetikkeersikkert,atan] dregymnasieelevervilhavesammekendskabtilod.dadetfriegymnasiumerenmereal] ternativogdemokratiskskole,hvordetforventes,atelevernetagerstillingtilomverdenen(jf. afsnitdetfriegymnasium,s.5),hardeengodforudsætningforatforholdesigtilod.vihar derfor været opmærksomme på, at vores interviews med elever på Det Frie Gymnasium er prægetafdette,menvimenerdogikke,atdetharafgørendebetydningforresultatet.deter vores opfattelse, at målgruppen, ligegyldigt uddannelsesinstitution, besidder mange af de sammeværdierogpræferencer.derformenervi,atvoresinterviewresultatermedeleverfra DetFrieGymnasiumervalideogkanbrugestilatskabeetrepræsentativtbilledeafmålgrup] pen. Rapportering I denne fase skal undersøgelsens resultater og metoder kommunikeres i en videnskabelig form,somf.eks.enrapport(ibid.:122).idennefaseharvikommunikeretvoresbearbejdede interviewresultateridenneprojektopgave. Voreskvalitativeempiriidenneopgavebestårprimærtafotteinterviews.Disseinterviewser foretagetmedgymnasieelevernefradetfriegymnasium.viharinterviewettreeleverfra1.g, tofra2.g,tofra3.gogenfra2.hf.blandtdisseharfireværetaktiveiod,ogfireharikke. ForudgåendefordisseinterviewsharviinterviewetSarahLundAndersen,somvarkampag] nelederpåsierraleone]projektet i Hensigten med dette interview var, at det skulle brugestilatproducereenvideo,dersattefokuspåungesdeltagelseidagsværkdagen.idenne opgavehardetteinterviewfungeretsomenslagsforberedendeempiri,derhargivetosenny 11

14 forforståelse af, hvordan OD selv mener, de rammer deres målgruppe. Som en del af oven] nævntevideoforetogviogsåenvoxpop.detgavosyderligereennyforforståelseafgymna] sieelevernesindstillingogkendskabtilod.desudenbrugteviogsåvoxpoppentilatforberede ostildeforskningsinterviews,visenereudførtemeddem )Forberedelse)til)interview) Indenviforetogvoresinterviews,gjordeviosnogletankerom,hvordanviskulleforberedeos foratopnådetbedstmuligeresultat.itidligereprojekterhargruppen,hverforsig,hovedsa] geligtbeskæftigetsigmedekspertinterview.isådanneinterviewsflydertalenhosinterview] personenbetydeligtlettere,davedkommende formentlig er vant til at blive interviewet og harenstorvidenindenforfeltet(kvale&brinkmann2009:167).dettestodistorkontrasttil degymnasieelever,viønskedeatinterviewe,hvordeflesteafdemformentligikkevarvanttil at blive interviewet. Yderligere var eleverne ikke forberedte på, at vi kom og interviewede dem,ogdevidsteikke,hvadinterviewetskullehandleom.dennesituationerogsåanderledes ietekspertinterview,hvorrespondentenkendermegettilemnetiforvejen.udfradennefor] ståelsekomvifremtil,atdetvilleværevigtigtforetgodtinterview,atvifikskabtenrelation tildeadspurgteforatkommepåbølgelængdemeddem,indenviihøjeregradrettedefokus] setmodod,somvarhovedformålet(ibid.:188).detvarhellerikkeutænkeligt,atgymnasie] elever kunne blive en kende intimiderede af ældre universitetsstuderende og derfor blev mindre snaksaglige pga. frygten for at sige noget uintelligent. Derfor valgte vi, at alle inter] views skulle startes med en venskabelig tone, hvor vi interesseret spurgte ind til bl.a. re] spondentensbaggrundogfritidsaktiviteter(ibid.).detprimæreformålmeddissetankervar atfånoglelangebrugbaresvarudafrespondenten.derforforsøgteviatskabeendialogforat fånogleærligeogsamtidigreflekteredesvar.inogletilfældeinddrogviogsåegnepersonlige eksemplermedhenblikpåatskabeenmereafslappetstemningforatværemerepåniveau meddeadspurgte. Dettevistesigatværeenrigtiggodide.Eksempelviserfaredevi,atenafrespondenterneikke varsærligsnaksagligibegyndelsenafinterviewet.huntrådteindtilinterviewetmedentil] bagelænetogenanelseprovokerendeholdning.hunslogsignedistolenogsmækkedebene] neoppåbordet,hvorefterhunbesvarededeførstespørgsmålmedenstavelsesord.detteregi] 12

15 strerede vi hurtigt, hvorefter vi forsøgte at gøre hende mere tilpas i situationen. Vi spurgte bl.a.indtilhendesskolegang,oghvorforathunhavdevalgtatgåpådetfriegymnasium. Dettefikhendetilatblødeop,oginterviewetendtemedatblivebrugbart. Genereltfordeinterviewsviharforetaget,hardethaftengodindvirkning,atviharforsøgtat skabeengodrelationtildeadspurgte.behovetharværetstørrehosnogleendandre,ogder] forerdethellerikkealleinterviews,derindeholderendetaljeretbaggrundshistorieafre] spondenten.undervejsfornemmedevi,hvornårinterviewpersonernemereellermindrevar begyndtatblødeopoghavdefåettillidtilossominterviewere,ellermåskeihøjeregradsom medmennesker. Vi har altså tilpasset vores tilgang til respondenten efterhånden, som vores forståelseafpersonenoginterviewsituationenharudvikletsig,hvilketafspejlervoresarbejde ud fra den hermeneutiske cirkel, hvilket bliver uddybetiefterfølgendeafsnit. Derfor har vi valgt at foretage interviewene på baggrund af en semistruktureret interviewguide, hvilket giverfrihedtilrespondentenogossominterviewere. Ietenkeltafdeinterviewsviharforetaget,havdevitekniskeproblemer,hvorforatderikke forefindes nogen lydfil. Dog har vi undervejs i interviewet taget noter, hvilket har gjort os i standtilatbrugecitaterderfra.citaterneerafdennegrundikkeblevetgengivetordret,men sådanatbetydningenfremgårklartogkorrekt.dervilblivegjortopmærksompådetteiop] gaven,hvergangatinterviewetbliverbrugt.meningskondenseringenafintervieweterved] lagtsombilag(sebilag4) )Videnskabsteoretisk)perspektiv) Viharidenneopgavevalgtattageudgangspunktihermeneutikkensomvidenskabsteoretisk perspektiv.følgendeafsnitindeholderenkortredegørelseafhermeneutikken,oghvordanvi brugerdeniopgaven. Hermeneutikken fokuserer på forforståelse og fortolkning og kan bruges som metode for at hjælpetilmedatforståutalligefænomener(jacobsenetal.2009:165).ifølgehermeneutikken harmanfrastartenforforståelseafetfænomen,hvoreftermanfortolkerpådet.efterfølgende skabermanennyforforståelsepåbaggrundaffortolkningen.denneprocesfortsætterindtil, 13

16 dentilsidstresultererienhelhedsforståelseaffænomenet(ibid.:167).dennetilgangkaldes denhermeneutiskecirkel. Atarbejdehermeneutiskindebærer,atmanreflektereroverogtydeliggøregnefordommei sit projektarbejde(juul& Bransholm 2012:122). På den måde skal man lade sine tanker og fordommetrædefremilysetogladedemfungeresomledetrådeforprojektet.demåbetrag] tessometudkastogskaludfordresgennemprojektet.ivoresprojektharvigjortdettevedat forsøgeatsættevoresfordommeispil.udgangspunktetforheleopgavenharværet,atvihav] denogleforudindtagedemeningerom,hvemodvar,oghvadviforestilledeos,deungeelever menteomorganisationen. Vihargennemprojektetgjortbrugafhermeneutikkenbådeiforholdtilvoresempiri,analyse ogivoresteoretiskerefleksionovervoresarbejde.ivoresarbejdemedatindsamleempiri,i formafkvalitativeinterview,måtteviunderhvertinterviewarbejdeudfradenhermeneuti] ske cirkel for at få det optimale ud af interviewpersonerne(jf. afsnit ). Arbejdet med hermeneutikken er baseret på, at eksempelvis menneskelige ytringer ikke altid er så ligetil: Denmening,derliggergemtivoressprogligeudtryksformerellerskjulersigbagmenneskers handling,måbringesfremgennemfortolkningsarbejdet (Juul& Bransholm 2012:108). Dette betød,atforhvergangenrespondentsvaredepåvoresspørgsmål,fortolkedevipåderessvar, således at vi skabte en ny forforståelse og tilpassede de efterfølgende spørgsmål til respon] denten,sådanatspørgsmåleneogsåvarrelevanteogpersonligeforhamellerhende(jf.afsnit ). Dette står i relation til vores teoretiske refleksion over vores arbejde, hvor vi gennem hele projektet har arbejdet med at opnå en mere nuanceret forståelse af OD (Jacobsen et al.2009:165).forhvertinterview,analyseogperspektiveringviharforetaget,harviarbejdet videremedvoresforforståelseogfortolkningiforholdtilvoresproblemformulering.opgaven somhelhederresultatetafarbejdetudfradenhermeneutiskecirkel. Svaghedenvedatarbejdehermeneutisker,atderikkeernogendirektevejtildengodefor] tolkningogsamtidigvilfortolkningeraltidværenormative,hvilketvilsige,atresultatetkun] nehavesetanderledesud,hvissammeprojektvarudarbejdetafenandengruppeafmenne] 14

17 sker. Derfor kan udfaldet være usikkert, hvis der ikke bliver argumenteret tilstrækkeligt og overbevisende,daintetersikkertgrundlagforerkendelsen. Omvendterstyrkenvedatarbejdehermeneutisk,atmanåbenlystitalesættersinefordomme om det givne emne, hvilket i andre videnskabsteoretiske retninger kan fremstå implicit, og dervedforringekvalitetenafarbejdetogtroværdigheden.samtidigerdetengrundforståelsei hermeneutikken,atfordommeeretgrundvilkår,somviikkekanskilleosafmed.detteeren forståelse,visomgruppeerkenderosmed.derforvarhermeneutikkenetåbenlystvalgforos )Afgrænsning) Idetteafsnitvilvikommeindpå,hvilkeafgrænsningervihargjortosiforbindelsemedudar] bejdelsenafdenneopgave.dettegælderbådeiforholdtilteoriogempiri. IarbejdetmedenoptimeringafOD seksternekommunikation,harvivalgtatfokuserepåde] res primære målgruppe, hvilken består af unge på danske ungdomsuddannelser. Yderligere harviafgrænsetostilatarbejdemedgymnasialeuddannelser,dadennegruppeklartudgør størstedelen af målgruppen. Herved har vi valgt at mindske fokus på den sekundære mål] gruppe,hvilkenbeståraflærernepådepågældendeungdomsuddannelser.detteharvigjort, daviantog,atlærernesrollestyresafdenprimæremålgruppe,hvorforlærernesrolle,iførste omgang,ikkesynesatværeafgørendeforod skommunikationsindsats,nårdetkommertilat tiltrækkeflerefrivillige. Iforbindelsemedpraksisteorioginddragelseaffællesskabspraksis,erviopmærksommepå,at derkunneinddragesteoriomskabelseogopretholdelseafselvidentitetogkollektividentitet, daenfællesskabspraksisnaturligterpåvirketafdisseelementer.vihardogvalgtikkeatud] foldedetistørregradidenneopgave.detharvivalgtdelsfordi,viikkeharkapacitetiopga] ventilatinddrageyderligereteori,ogdelsfordiviharvurderet,atendiskussionafselvidenti] tetogkollektividentitetvilledeosvækfraopgavensfokus.dadagsværkdageneretenkelt] ståendeevent,menesdetderforikkeatkunnebæreendiskussionomhverkendannelseeller opretholdelseafkollektividentitetogselvidentitet. 15

18 UnderheleprocessenhardetværetvoreshensigtatsamarbejdemedOD]sekretariatet,såvi pådennemådekunnefåindsigtideresegnetankeromdereskommunikationmedmålgrup] pen.samtidigvilvigernevide,omdehargjortsignoglesærligeovervejelseromkringområ] deridereskommunikation,derkanoptimeres.voresvejlederinformeredeosom,atorgani] sationen meget gerne ville samarbejde og ønskede at se nogle bud på, hvordan deres kam] pagnerkunneoptimeres.dogmåvierkende,atdetikkeharværetmuligtatetablereetsam] arbejde,påtrodsafatvihartagetkontakttildemgentagnegange.detteerselvfølgeligafgø] rende for vores baggrundsviden omkring organisationens kampagneplanlægning. Vi havde gerneset,atvivarhavdefåetadgangtilstatistikker.yderligerevillevigernetalemedorgani] sationenomderesstrukturforatundersøge,hvilkeløsningsforslagderegentligerholdbare fororganisationen.påtrodsafdetteharviivoresopgaveforsøgtattagehensyntil,atorgani] sationenisigselverretlille.dertilskalsiges,atviharhaftstorglædeafattalemedrepræ] sentanterfrabådeod sbestyrelseogod]gruppenpådetfriegymnasiumigennemvoresin] terviews. 16

19 2 17

20 2.1)Introduktion)til)praksisteori) IarbejdetmedenmålgruppeanalyseafOD sprimæremålgruppe,ønskerviattrækkepåtan] ker omkring praksisteori. Dette gøres for at opnå en forståelse af, hvilke praksisser der er i spil,nårdeungevælgeromdevildeltageidagsværkdagenellerej.praksisteorienfokuserer påsocialepraksisserogperformativitet,hvilketbetyder,atpraksisteoriserpåpraksisser,som gøresforanandre,sammenmedandreellerirelationtilandre(halkier2013:219).arbejdet med praksisteori bunder i en adskillelse fra endeficitforståelse 3 af målgruppeanalyse, hvor derbyggespåforståelsenafrationalhandlingpåbaggrundafinformationogviden(halkier 2013:211). I praksisteorien argumenteres der for, at man på baggrund af kompleksiteten af desocialepraksisserikkealtidkanregnemed,atmennesketellergruppenhandlerrationelt. Praksissereraltsåikkealtidbaseretpålogisktankegang,ogderforfølgesvidenoghandling ikkealtidad. Teorienkanbrugestilatforstå,hvordanbl.a.kulturogsocialerelationerkanhaveindflydelse på målgruppens praksis (ibid.). Derfor ønsker vi at gøre brug af praksisteori for at forstå, hvorfor der ikke er sammenhæng mellem viden og rationel handling, når det kommer til at deltageidagsværkdagenogbidragemed300kr.tiletgodtformål.yderligereanvendesteori] en tilatsepå,hvilkepraksisser som er styrende for målgruppens valg og fravalg, når det kommertilatdeltageidagsværkdagen. Da praksisteori bygger på tanker fra flere forskellige tilgange og tænkere, arbejder vi ikke medénteoretiker,mentrækkerpåflereforskelligeforståelserafpraksisteori.enafdemest debatteredeogciteredepersonerindenforpraksisteorierandreasreckwitz(2002). Dahanisitarbejdeharfokuspåatafgrænsepraksisteorifraandresociologisketilgange(Hal] kier&jensen2008:51),findervihamsværatanvendeienmetodisktilgang.derforvælgervi istedetatarbejdemedbentehalkierstekster,dertrækkerpåmangeafhanstanker.halkiers 3 BenteHalkiersbrugafordetdeficitmodeldækkeroverenopfattelseafmålgruppensomværendeiunderskud afviden,påbaggrundafmanglendeinformation.derforerderimodellenfokuspåetformidleekspertvidentil målgruppenienforventningom,atvidenførertilhandling. 18

21 teksterinddragerdogogsåandretænkere,bl.a.theodoreschatzkiogallanwarde,ienmere anvendeligtilgangtilpraksisteori.halkiertrækkerbl.a.påreckwitzsdefinitionafenpraksis (Halkier2013:215): A practice (Praktik)isaroutinizedtypeofbehaviourwhichconsistsofseveral elements,interconnectedtooneother:formsofbodilyactivities,formsofmental activities, things andtheiruse,abackgroundknowledgeinformofunderstanding, knowlhow,statesofemotionandmotivationalknowledge(reckwitz2002:249). Iensimpeloversættelsebetyderdet,atenpraksiserenrutine,derbestårafmangeelemen] ter,som alle er vigtige og bør som udgangspunkt analyseres sammen (Halkier 2013:215). Praksisteoriarbejderligeledesmedatkiggepådiskurser,derbliverudførtogopretholdtgen] nemudfoldelsenafpraksis,bådeindividueltogigrupper.derforfindervidetrelevantatbru] geteorientilatkiggepå,hvordanmålgruppenitalesætterod,oghvadorganisationenstårfor. Målgruppen, som består af gymnasieelever, lever et liv, der er præget af travlhed og mange valg.pådettestadieiliveterdermangevalg,derskaltages,såsomfremtidigestudieplaner, boligsituation, eksaminer, parforhold, venskaber osv. Derfor anser vi målgruppens hverdag som værende præget af mange krydsende praksisser. På baggrund af Bente Halkier (2013) anses denne kompleksitet mellem praksisser ofte som noget af det, der bliver overset, når manarbejdermedstrategiskkommunikationsplanlægning: [ ]thetraditionalmodelsfortargetlgroupanalysisshareablindspotinhow theyconceptualizeconsumptionineverydaylife.mostnotably,theseapproaches failtorecognizethecomplexitiesofeverydaylifeasacontextofconsumption(hal] kier2013:210). Vedatanvendepraksisteoritilatanalyserevoresmålgruppebliverdetmuligtatflyttefokus] set fra en gruppe af individer over på, hvordan desocialestrukturerpåvirkerindividetog gruppen, da: Both social order and individuality result from practices (1996:13) (Warde 2005:133).PåbaggrundafdettetrækkervipåHalkierstankeromdetsocialelivsomperfor] mativt: Atthecoreofthisworkisanunderstandingofsociallifeasperformativity.Thismeans 19

22 that social life consists of activities people have to do to carry out, to perform, to get done (Halkier2013:210).Dettebetyder,atderianalysenafmålgruppenmåtageshøjdefordyna] mikkenidetsocialeliv,ogihøjgraddensforanderlighed,iforsøgetpåatundgåenforsimplet analyseafmålgruppen(halkier2013:212). Ivoresarbejdemedpraksisteorierviopmærksommepå,atdetpåbaggrundafkompleksite] tenafanalysefeltetkanværesværtatsætteanalytiskegrænser.viharforsøgtattagefatide hovedbegreber,vifindermestrelevanteforatfåenmeredybdegåendeanalyse.samtidigkan detværesværtatafgøre,hvornårnogeterenpraksis,dabegrebetnoglegangekanforekom] meensmuleabstrakt.yderligerekandetværesværtatpåpege,hvornårnogeterenpraksis, daendelrutinererkropsliggjorte.altsåerdetnoget,mangørautomatisk,ogderforharman sværtvedatfåøjepådet. 20

23 2.2)Analyse)af)målgruppens)praksis) Påbaggrundafforegåendeafsnitvilvivedatanvendepraksisteoripådenindsamledeempiri forsøge at indkredse, hvilken rolle dagligdagspraksisser spillerfor målgruppens handlinger, når det komme til at deltage aktivt i Dagsværkdagen. Vi ønsker, foruden at undersøge mål] gruppensstyrendepraksisser,atkiggepå,hvilkereglerforpassendeperformance,dererispil hosmålgruppen,nårdetkommertilatdeltageidagsværkdagen.vedatopnåenforståelseaf dette,vildetgiveosmulighedforatinddragedisseelementerivoresviderearbejdemeden optimeringafod seksternekommunikation )Viden)og)handling) PåbaggrundafvoresinterviewsmedeleverpåDetFrieGymnasium,tegnerdersigetbillede af,atelevernealleerbevidsteom,hvaddererdengodehandling 4.Alleelevererbekendtmed ODsomorganisation,ogdetaleripositivevendingeromderesarbejdeogkampagner.Dette gørsigogsågældendefordeelever,somikkeselvhardeltaget: Jegharoplevetdetsådan,atdehargjortrigtigmegetudafderesplakateroggjort rigtigmegetudafatlavenoglesmåkvikketalerom,hvaddeterprojektetgårud påiårogsådannoget(signe3.g04:38).[ ]Jegsynes,dereskampagnerharværet heltfine,jegtrorbareikke,atjegermålgruppen(ibid.:05:06). Flere af eleverne beskriver, ligesom Signe, at OD s kampagner er gode, men at de nok bare ikkevirkedepådenpågældendeperson.eleverneansergennemarbejdedeogæstetiskekam] pagner som succesfulde, men begrunder det mest af alt med, at det er studerende, der har udarbejdet dem. Der er altså en form for loyalitetsfølelse over for OD hos mange af respon] denterne.flereafdeelever,derikkehardeltagetaktivtidagsværkdagen,udtrykkerogså,at defårdårligsamvittighed,nårdebliverkonfronteretmedderesfravalgafdeltagelsepådags] værkdagen: 4 Med dengodehandling henviseshertilennormativmoralskforståelseaf,hvaddererdenrigtigehandlingi situationen. 21

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp

Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp Målgruppeanalyse af Folkekirkens Nødhjælp Et projekt af: Burcin Ciftci Lamis Farid Majid Marie Hvam Vejleder: Eva Ulstrup Kommunikation bachelormodul Efterår 2012 Roskilde Universitet 1 Abstract This project

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Strategisk kommunikation Skovbo Golfklub BACHELORPROJEKT

Strategisk kommunikation Skovbo Golfklub BACHELORPROJEKT Strategisk kommunikation Skovbo Golfklub BACHELORPROJEKT Gruppe nr. 2 Fag: Kommunikation 6. Semester 2015 Gruppemedlemmer: Simone Rebecca Freundlich, Maria Schlundt, Mathilde Rouzé Praetorius, Martine

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG

STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG STYR DIN GÆLD - INDEN DEN STYRER DIG Roskilde Universitet - Kommunikation 6. semester, forår 2014 - Alm. Projekt Vejleder: Henriette Bernhoff Lungholt Af: Christoffer Dangkel Jacobsen - studie nr. 47420,

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Vejleder: Yngve Søndergaard Tegn i opgaven: 70.562 Kommunikation, 5. semester. Side 1 of 41

Vejleder: Yngve Søndergaard Tegn i opgaven: 70.562 Kommunikation, 5. semester. Side 1 of 41 Et projekt af: Anemone Thomas Szøts (studienr. 48990) Jeppe Ørum (studienr. 48973) Laura Andersen (studienr. 49158) Maria Rask Hetoft Poulsen (studienr. 49660) Simon Bjørn Nielsen (studienr. 48784) Vejleder:

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget

Kommunalvalgskløften. Et projekt om de unges grundlag for at stemme til kommunalvalget Roskilde Universitet Bachelormodulet i Kommunikation Efterår 2013 Michael Reinholt Hebor 44059, bachelor Camilla Louise Grandt 47141, alm. Martin Egedal Nielsen 50465, alm. Søren Lund Lyngbæk 47776, bachelor

Læs mere

5.4.4 FORSTÅELSE... 29 6. DISKUSSION/FORBEDRINGER... 30 7. KONKLUSION... 33 8. LITTERATURLISTE... 35 9. BILAG... 37 Bilag 1:

5.4.4 FORSTÅELSE... 29 6. DISKUSSION/FORBEDRINGER... 30 7. KONKLUSION... 33 8. LITTERATURLISTE... 35 9. BILAG... 37 Bilag 1: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 4 1.3 AFGRÆNSNING OG MOTIVATION... 4 2. METODE... 4 2.1 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT... 5 2.2 FOKUSGRUPPEINTERVIEW...

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed

Jeg kæmper for borgerne hver dag og for min egen faglighed - SoSu- hjælpernes kamp for anerkendelse Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, RUC, 4. semester 2013 Vejleder: Rolf Czeskleba- Dupont D r a g s b æ k, J e s p e r S y s k a & J ø r g e n s e n, A m

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer

Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer Bachelor, 01/15 Der findes ingen tamme løsninger på vilde problemer - Borgeres forudsætninger for fastholdelse af stoffrihed THERE ARE NO EASY SOLUTIONS FOR CRAZY PROBLEMS CITIZENS PREREQUISITES TO MAINTAIN

Læs mere

Cæcilie Wittrup Stæger, Louise Parum, Mie Kirstine Quist PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING FORSKNINGSSPØRGSMÅL HEJ SKAT!

Cæcilie Wittrup Stæger, Louise Parum, Mie Kirstine Quist PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING FORSKNINGSSPØRGSMÅL HEJ SKAT! INDHOLDSFORTEGNELSE PROBLEMFELT PROBLEMFORMULERING BEGREBSAFKLARING FORSKNINGSSPØRGSMÅL HEJ SKAT!- KAMPAGNEN VIDENSINTERESSE SOCIALKONSTRUKTIVISME FILOSOFISK HERMENEUTIK METODE FOKUSGRUPPEINTERVIEW INDIVIDUELLE

Læs mere

Den gode ph.d.-ansøgning

Den gode ph.d.-ansøgning Den gode ph.d.-ansøgning Ph.d.-centret, KUA 10. januar 2008 Peter Stray Jørgensen Akademisk Skrivecenter 1 1. Skriv din skriveidé: Den der vil bære hele din afhandling til sin tid? Hvad er fx centrum i

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Kapitel 1: Indledning... 4

Kapitel 1: Indledning... 4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Arbejdsspørgsmål... 7 1.4 Begrebsafklaring... 9 1.4.1 LGBT Danmark... 9 1.4.2 Regnbuefamilie... 9 1.4.3

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Hvornår har din mand. sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som. målgruppe i kampagnetilrettelæggelse

Hvornår har din mand. sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som. målgruppe i kampagnetilrettelæggelse Hvornår har din mand sidst besøgt en prostitueret? - En analyse af prostitutionskunder som målgruppe i kampagnetilrettelæggelse Anna Katrine Støvring og Christine Bille Kommunikation modul 1 Efterår 2005

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Det kulturelle kredsløb

Det kulturelle kredsløb Det kulturelle kredsløb - Kropskommunikation med baggrund i fitness Et studie af de unges kropskommunikation i fitnesskulturen inden for dette semesters temaramme: IKT og kommunikation i kulturel kontekst

Læs mere

f a c e b o o k 9 2 2 0

f a c e b o o k 9 2 2 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Projekt 9220... 3 Problemfelt... 4 Problemformulering... 4 Metode... 5 Kommunikationsteori... 5 Kampagneteori... 5 Empiri... 5 Medieteori... 5 Empiri... 5 Analyse...

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Betjente og Ballademagere. Tillid og relationer mellem politiet og udsatte unge. Vejleder: Paul Metelmann Kommunikation F2013

Betjente og Ballademagere. Tillid og relationer mellem politiet og udsatte unge. Vejleder: Paul Metelmann Kommunikation F2013 Betjente og Ballademagere Tillid og relationer mellem politiet og udsatte unge. Vejleder: Paul Metelmann Kommunikation F2013 Ulrik André Bøgelund, Toke Dahler-Larsen, Anne Sofie Dons Christensen og Alexandra

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Lektiecaféen for de mange eller de få?

Lektiecaféen for de mange eller de få? Lektiecaféen for de mange eller de få? The lektiecafe for the many or the few? SAM-Bachelorprojekt 6. semester 2015 Skrevet af; Astrid Andrea Schultz (49692) Oliver Alexander Strube (49678) Sandra Springborg

Læs mere

[Skriv titlen på dokumentet]

[Skriv titlen på dokumentet] [Skriv firmaets navn] [Skriv titlen på dokumentet] [Skriv undertitlen på dokumentet] MortenFyhn [Vælg en dato] Resume Dette bachelorprojekt som er udarbejdet på socialrådgiveruddannelsen på University

Læs mere

Frivillig Kommunikation

Frivillig Kommunikation Frivillig Kommunikation 2 Roskilde Universitet 2010 Frivillig Kommunikation - En analyse af kommunikationen i en frivillig organisation. David Jul, Frederik Nilsson, Kathrine Krog Samuelsen, Martin Jacob

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

SU- reformen 2013. målsætning og problematikker. Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen

SU- reformen 2013. målsætning og problematikker. Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen SU- reformen 2013 målsætning og problematikker Gruppe 19: Maya Bille Otilia Aaskov Benard Rikke Krag Christensen Vejleder: Klaus Rasborg Hus 20.2 4. semester Forår 2013 Antal normalsider: 69,3 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

TAG STILLING. KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE

TAG STILLING. KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE TAG STILLING KAMPAGNE AF SANNE RAHBEK, LIN SCHMIDT, ANJA FRIIS OG MARIE WöLDIKE TAG STILLING Afsender & Sag Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, som i samarbejde med beslutningstagere

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17 Indholdsfortegnelse 1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 2.1 Princippet om brugerinddragelse 6 2.2 Evidensbaseret viden i socialt arbejde 8 2.3 Problemfelt 9 3 PROBLEMFORMULERING 11 3.1 Problemanalyse 11 4

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere