Optimering af CT bihuleprotokoller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af CT bihuleprotokoller"

Transkript

1 Optimering af CT bihuleprotokoller V e j l e d e r : C a r s t e n A. L a u r i d s e n 1 / A n t a l a n s l a g : P r o f e s s i o n s h ø j s k o l e n M e t r o p o l R a d i o g r a f u d d a n n e l s e n Bachelorprojekt 3. eksterne prøve Udarbejdet af Niels Næsborg Pleimert & Mark Walther Johansen. Hold 64 7 semester O p g a v e n m å g e r n e u d l å n e s

2 Vi bekræfter hermed, at vi ikke udgiver andres arbejde for eget arbejde eller har skaffet os uretmæssig hjælp til besvarelse af opgaven jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17/08/2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 19. Mark Walther Johansen Niels Næsborg Pleimert

3 Abstract Titel (dansk): Optimering af CT bihuleprotokoller Title (engelsk): Optimazation of CT sinus protocols Formål: At vurdere om der er statistisk signifikant dosis og støjforskel ved anvendelsen af protokol A i forhold til protokol B ved CT scanning af bihulerne. Materialer og Metode: Vi udførte vores forsøg på et menneskelignede RANDO fantom. Vi udførte 50 scanninger, henholdsvis 25 scanninger på hospital A med tilhørende protokol (spiral CT, 120 kv, 40 mas, med bismuth) og 25 scanninger på hospital B med ligeledes tilhørende protokol (spiral CT, 120 kv, 60 mas, uden bismuth). Scanningerne blev udført på Philips Brilliance 16 slice (hospital A) og 64 slice (hospital B). Bismuth beskyttelsen der blev anvendt, var et enkelt lag Somatex med bly ækvivalent på 0,125 mm. Dosis målingerne blev udført med TLD tabletter. En anvendt pr scanning placeret på fantomet svarende til øjelinsen. Ved anvendelsen af bismuth var denne placering under beskyttelsen. Herefter blev der udført ROI-målinger på henholdsvis på scanning 5, 10, 15, 20 og 25 ved hvert protokol. ROI-målingerne blev udført i det tilnærmelsesvis samme homogene felt i orbita. Resultater: Der blev målt en dosisbesparelse på 54,38 % ved anvendelse protokol A i forhold til protokol B. Derudover blev der målt en støjforøgelse på 26,22 % ved anvendelsen af protokol A. Konklusion: Via vores statistiske udregninger har vi bevist, at der er en signifikant dosisbesparelse til orbita ved anvendelse af protokol A. Denne øgede støj, har vi som studerende ikke været i stand til at bemærke på billederne. Ligeledes kan der argumenteres for, at den diagnostiske kvalitet ikke bliver forringet i sådan en grad, at scanningen ikke længere er brugbar. Dette argument bliver yderligt forstærket, hvis man tager indikationer for protokollerne med i betragtning. Anbefaling: Ud fra de resultater vi har opnået, anbefaler vi, at man anvender en lav dosisprotokol med bismuth beskyttelse til CT undersøgelse af bihulerne. Dette dog med det forbehold, at radiologerne på den enkelte afdeling finder billedkvaliteten forsvarlig, for en sikker og tilfredsstillende diagnostik.

4 Indhold 1. Indledning Problemfelt Afgrænsning Problemformulering Nøgleord Læsevejledning Litteratur Bøger Artikler Artikelanalyse Link Metode Etik Videnskabsteori Kvantitativ metode Forsøgsdesign Scanner Protokoller Bismuth TLD Fantom Videnskabelige forsøgsovervejelser Systematik Kontrol Kvantificerbarhed Reproducerbarhed (Gentagelse) Reliabilitet Validitet Forsøgsbeskrivelse Pilot forsøget Forsøgsudførelse Støjmåling... 30

5 12. Teori Støj Statistik Opbygning Hypotesetestning Dosis Analyse Dosis data Normalfordelt Parret T-test Procentforskel Delkonklusion Støj data Normalfordelt Parret T-test Procentforskel Delkonklusion Bias Materialet Udførslen af forsøget Diskussion Dosis diskussion (MWJ) Delkonklusion Støj diskussion (NNP) Delkonklusion Bismuth diskussion Delkonklusion Metode diskussion Delkonklusion Konklusion Perspektivering Litteratur liste Bilag fortegnelse... 51

6 1. Indledning Vi har under vores uddannelse haft praktikophold på forskellige hospitaler. Kendetegnende for hvert hospital har været, at de har haft deres egne standarder og protokoller for de enkelte undersøgelser. Med udgangspunkt i dette og studieordningen, hvor det fremgår, at et af formålene med radiografuddannelsen er; Udvikle og tilegne sig kritisk analytiske og refleksive kompetencer med henblik på at kunne beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger til gavn for faget, arbejdsstedet og dermed den enkelte borger. (1 s. 4-5) Vil vi derfor, i dette projekt fokusere på støj og dosis forskellen, imellem protokoller til CT scanning af bihulerne. Særligt bemærkelsesværdigt ved den ene protokol er anvendelsen af sekundær afskærmning i form af bismuth. Grunden til dette er, at vi har fundet videnskabelig evidens, som gennem artikler argumenterer for, at brugen af bismuth er med til at nedbringe dosis til patienterne. Vi kan dog konkludere, gennem vores praktiske ophold, at kun et enkelt sygehus, som vi er bekendt med, benytter sig af dette materiale. Det er samtidig en vigtig del af radiografens faglighed, at forholde sig til ALARAprincippet (As Low As Reasonably Achievable). Dette princip refererer til, at det er radiografens pligt at opnå den ønskede billedkvalitet, med mindst muligt dosis til patienten. Med udgangspunkt i overstående, vil dette projekt derfor omhandle brugen af to forskellige protokoller, den ene anvender bismuth beskyttelse til CT af bihulerne, den anden gør ikke. 2. Problemfelt Med introduktionen af CT i det danske sundhedsvæsen i 1972, blev det muligt at udføre en række nye undersøgelser. Dette medførte også en modalitet, der var mere strålebelastende end den gængse standard. Løbende har CT vundet større indpas og har langsomt overtaget flere undersøgelser fra det konventionelle. Dette har også resulteret i, at en stadig større del af den samlede 6

7 dosis fra medicinsk diagnostik stammer fra CT. Statens institut for strålebeskyttelse lavede i 1995 en udregning og kom frem til at 37 % af den samlede dosis i Danmark kom fra CT (Bilag 1). Gennem de følgende år har CT vundet endnu større indpas og i 2003 blev der lavede undersøgelser med røntgenstråler, hvor CT udgjorde af det samlede antal, svarende til 9,7 %. Denne vækst af CT skanninger forsatte i Her blev der udført undersøgelser, hvor CT stod for svarende til 10,4 % (Bilag 1). Med udgangspunkt i disse tal, har vi ræsonnere os frem til, at CT i 2011 udgør en større andel af den samlede dosis end i Ud fra disse tal vil det være spændende at anskue, hvad hospitalerne gør for at nedbringe dosissen fra denne modalitet. I denne henseende kan man passende henlede opmærksomheden på ALARA-princippet. Dette er en af de grundlæggende regler inden for radiologien, og noget alle radiografer forpligter sig til gennem deres arbejde (2). Princippet går på, at man skal udføre undersøgelserne med lavest mulig dosis, uden at gå på kompromis med den billeddiagnostiske kvalitet. Der findes dog ikke en endegyldig formel for, hvordan man opnår dette. Dermed overlades det til det enkelte hospital, at lave protokoller og metoder for opnåelsen af denne målsætning. European guidelines publicerer årligt anbefalinger omkring korrekt strålehygiejne og andre tiltag indenfor radiologien. Blandt deres publiceringer er en liste over særlig strålefølsomme organers vævsvægtnings faktorer. Disse organer bør man derfor minimere dosis til. Listen omhandler f.eks orbita, mammae, thyroidea, lunge og rød knoglemarv med mere (Bilag 2). En af de metoder man kan vælge at benytte sig af, er sekundært afskærmning såsom bismuth beskyttelse. Dette er et materiale som findes i flere forskellige typer, og bruges til undersøgelser hvor orbita, thyroidea og mammae er indenfor strålefeltet. Desuden har bismuth beskyttelse være fokusområde for adskillige videnskabelige artikler og forsøg. Det har her vist sig at bismuth i et enkelt lag kan være med til at nedbringe dosis til de enkelte organer med op til 40 % (3). Derudover har der været forsket i anvendelsen af flere lag af bismuth, dette har vist dosisbesparelse på optil 52,8 % (4). På trods af denne dokumenterede dosisbesparelse, hvordan kan det så være at hospitalerne har valgt ikke at benytte sig af dette materiale? Ligeledes kan det også skabe forundring at SIS, som 7

8 den retningsgivende institution, ikke har valgt at anbefale brugen af bismuth beskyttelse i Danmark. Det kan skyldes, at der har vist sig enkelte ulemper ved brugen af bismuth. En af disse ulemper er, at kontrastopløsningen i billedet bliver forringet. Dette er forårsaget af et øget støjniveau i billedet (5). Grunden til, at der fremkommer mere støj i billedet ved brug af bismuth, er den absorbering af røntgenstråling som materialet laver (3). Det kan udtrykkes sådan, at jo flere røntgenfotoner der går uhindret igennem desto mindre støj, dette resulterende i bedre kontrastopløsning (5). En anden ulempe ved brugen af bismuth til CT scanninger, er forekomsten af artefakter i billedet. Artefakter er uønskede ting i billedet, også formuleret som; enhver struktur eller CT-værdi i det rekonstruerede billede som ikke umilddelbart kan føres tilbage til det scannede objekt (5 s. 106). Det hyppigste forekommende artefakt ved denne type undersøgelser er stregartefakter. Disse fremtræder som sorte eller hvide streger i billedet (5, 6). Udover de overnævnte problemer med billedkvalitet og artefakter i sammenhæng med brugen af bismuth, findes der også problemstillingerne omkring placeringen af bismuth beskyttelsen ved scanningerne. Det kræver, at personalet er klar over, hvordan protokollen er opsat og hvordan apparaturet fungerer. Her refereres til, om scanneren har det software, der skal bruges til at lave dosis-modulation ud fra scoutet. I så fald skal bismuth beskyttelsen ikke placeres, før dette er taget, da scanneren dermed vil kompensere for materialet. Dette resulterende i, at der vil blive givet en højere mas, hvilket vil øge patient dosissen. Ved anvendelsen af bismuth til orbita, er der også en anden ting, man skal være opmærksom på, er at materialet er lavet som et engangsmateriale. Dette forstået i den henseende at det placeres direkte over patientens næseryg med dertil påsat klister. Denne direkte patientkontakt medfører, at det hygiejnisk ikke er muligt at genbruge. Samtidigt vil denne måde at placere bismuth på, være med til at skabe artefakter i øjnedet omkringliggende væv og anatomiske strukturer. Det anbefales derfor, at hvis man ønsker at undersøge strukturer liggende i dette område (sinus og orbita), at man opnår en afstand på en cm mellem bismuth og disse strukturer (7). Denne løsning er dog ikke problemfri. For at opnå den ønskede afstand, kan løsningen være at placere bismuth beskyttelsen i en plastlomme med et antal papirservietter mellem bismuth brillen og 8

9 orbita. Dette kan dog resultere i en fejlplacering af bismuth beskyttelsen, hvor bismuthbrillen ikke dækker orbita. Selve plastiklommens størrelse og overflade gør den besværlig at positionere på patienten. Hvilket vil resultere i at materialet ikke har den ønskede effekt. Derved opnås der ikke den dosis reducering, som var formålet med bismuth. Der findes derudover andre metoder til at nedbringe dosis, såsom forskellige software løsninger. Disse varier i navn, alt afhængig af producenten f.eks; Z-dom/D-dom (Philips) og X-Care (Siemens). Disse fungerer ud fra, at man fastsætter det accepterede støjniveau i billedet, og så sørger scanneren selv for, at dette niveau bliver opnået gennem en modulering af mas produktet (8). Anvendelsen af den ene metode frem for den anden, kan medføre visse potentielle tillidsproblemer mellem patienten og hospitalspersonalet. I den forstand, at hvis en patient, i forbindelse med et sygdomsforløb, bliver undersøgt på to forskellige hospitaler, hvor det ene anvender bismuth, mens det andet anvender X-Care, kan det postuleres, at en naturlig usikkerhed hos patienten vil opstå. Behandler det ene hospital mig mere korrekt end det andet? En anden mulig årsag til, at bismuth ikke er mere udbredt i det danske sundhedsvæsen, kan være økonomisk forårsaget. Det faktum at bismuth er et engangsmateriale, og der derved er vedhæftet en direkte øget økonomisk omkostning, kan være årsagen til at hospitalerne vælger at undlade anvendelsen af bismuth beskyttelse. Det forekommer desuden, at der ikke er entydig evidens for bismuths beskyttende effekt (9). Dette kan ligeledes være en årsag til at flere hospitaler ikke har investeret i bismuth produktet. Dertil skal der medregnes, at en ændring i arbejdsgangen kan medføre et muligt fald i produktionen, forårsaget af en øget arbejdsbyrde ved anvendelsen af bismuth. Man må dog ikke glemme, at radiografen har et fagligt etisk ansvar overfor patienterne (10). Dette ansvar, hviler særligt på ALARA-princippet. Radiografen skal igennem sit arbejde altid vægte patientens bedste. Dette værende om en undersøgelse har tilstrækkelig høj diagnostisk kvalitet, eller om den skal gentages, resulterende i at 9

10 patienten vil få en øget dosis. Ligeledes skal radiografen også overveje, hvilke tiltag man kan gøre for at optimere resultatet af undersøgelsen. Det er derfor vigtigt, at man altid har disse overvejelser med, når man forholder sig til den enkelte patient og dennes undersøgelse. 3. Afgrænsning Dette bachelorprojekt vil omhandle to forskellige protokoller, anvendt henholdsvis på hospital A og B til udførelsen af CT bihuleoptagelser. For at kunne vurdere forskellene på de to protokoller, vil vi fokusere på indgangsdosis til orbita og støj i billedet. Via denne indgangsdosis, er vi i stand til at vurdere, hvilken protokol der opnår den laveste patient dosis. Dertil vil vi vurdere billedkvalitet, ud fra støj niveauet på billederne. Ved brugen af ROI-målinger, vil vi måle støjen på udvalgte punkter på billederne. Vi ser disse fokuspunkter som værende i overensstemmelse med ALARA-princippet, idet at dosismålingerne afspejler "AL"-delen og støj afspejler "ARA"-delen af princippet. For at kunne forstå dette projekt, er det nødvendig at havde et kendskab til; CT teknik og røntgenfysik. 4. Problemformulering Er der statistisk signifikant dosis og støjforskel ved anvendelsen af protokol A i forhold til protokol B ved CT scanning af bihulerne? 4.1 Nøgleord Protokol A: er en lav dosis protokol, som dertil anvender sekundær afskærmning i form af bismuth beskyttelse til orbita. Protokol B: er en ikke lav dosis protokol, som ikke anvender sekundær afskærmning. Billedkvalitet: vurderet i dette projekt som værende støj i billedet. Dosis: Indgangsdosis 5. Læsevejledning I det første afsnit vil vi præsentere den litteratur, som vi benytter os af til at undersøge og analysere vores problemformulering. Samtidig vil vi præsentere de artikler, som vi har benyttet som inspiration og evidens omkring vores problemstilling. 10

11 Vi vil gennemgå vores etiske overvejelser i forbindelse med vores projekt, pilotprojekt og selve eksperimentet. I det efterfølgende afsnit vil vi argumentere for vores valg af metode, som vi benytter til vores empiri indsamling, samt underbygge denne med relevant teori. Dette vil blive efterfulgt af vores forsøgsdesign. Her beskriver vi de overvejelser, vi har haft omkring forsøget, samt valget af materialer og selve forsøgsopstillingen. Herefter vil der komme tre teoretiske dele omhandlende støj, og de statistiske metoder som vi skal benytte til at analysere vores indsamlede data og dosis. Dette vil efterfølgende blive analyseret ved brugen af de statistiske teorier, som vi tidligere har præcenteret i projektet. Til sidst i projektet vil vi lave en diskussion omkring vores indsamlede viden og selve vores forsøg, efterfulgt at en konklusion. Afslutningsvis vil vi lave en perspektivering, hvor vi vil vurdere, hvilke konsekvenser vores konklusion vil have for afdelinger, patienterne og personalet. 6. Litteratur Til vores litteratursøgning, har vi anvendt; pubmed.gov, biblioteket på campus, bøger fra undervisningen på radiograf-uddannelsen og udvalgte internetsider. Vores pubmedsøgning har været udført ved at søge efter nøgleord som fx; sinus, bismuth, bismuth shieldling og CT. Forskellige kombinationer af disse ord har så givet os en liste af artikler, som virkede relevante. Disse artikler har vi så gennemlæst, og udvalgt de der omhandlede vores problemstilling og var relevante for projektet. I bibliotekssøgningen har nøgleordene været; statistisk, videnskabsteori, forskningsmetode og kvantitativ. Kritisk gennemlæsning af litteraturen, har resulteret i et udvalg af bøger. Den selvejede litteratur, som har været købt igennem vores radiograf-uddannelse, der er blevet anvendt til dette projekt har emner som; CT teknik, røntgenfysisk og etik. Udvalgte internetsider har også været brugt. Disse sider indbefatter emner som, bismuth producentens hjemmeside, european guidelines for radiology og etik for radiografer. 11

12 6. 1 Bøger For at anskue de etiske overvejelser i forbindelse med dette projekt, har vi valgt at anvende følgende bog. Etik - dilemma og valg, skrevet af Einar Aadland (førsteamanuensis). Bogen er skrevet som en let tilgængelig samarbejdspartner til at belyse etiske problemstillinger. Bogen er tredelt, teoretisk grundlag, refleksion og demonstration. Det er den teoretiske del, vi har anvendt, idet vi ønsket at belyse, hvordan pligtetik har gjort sig gældende for vores projekt. Bogen henvender sig til studerende på mellemlange videregående uddannelser, indforstået med at bogen giver en letforståelig præsentation af de forskellige etiske begreber. Da vi ikke har et dybdegående etikafsnit i dette projekt, har vi ikke anvendt bogen i større omfang. For at forklare de kvantitative metoder og de positivistiske videnskabelighedskriterier, som vil blive anvendt i dette projekt, har vi brugt følgende bog. Kvantitative forskningsmetoder, i psykologi og tilgrænsende fag skrevet af Emil Kruuse, har vi valgte at bruge til vores forsøgsovervejelser. Bogen omhandler de væsentlige emner man skal være opmærksom på, når man arbejder med en kvantitativ metode. Vi har primært brugt de to afsnit i bogen omhandlende de positivistiske videnskabslighedskriterier. Bogen henvender sig til studerende indenfor psykologi, men kan også anvendes af sygeplejerskestuderende og derigennem til vores faggruppe. Dens akademiske niveau er derved velpassende. Samtidigt er den let læselig og giver en god forståelse af de emner, denne berører. Vi har brugt følgende bøger til begrundelse af vores videnskabsteori. Videnskabsteori en grundbog skrevet af Jakob Birkler, som er cand. mag. i filosofi og psykologi fra Århus universitet. Samtidig er han formand for Etisk råd. Vi har valgt at benytte denne bog, da den henvender sig til mellemlange sundhedsuddannelser, og giver et godt indblik i de forskellige grene af videnskabsteorien. Bogen er formuleret med mange konkrete eksempler, hvilket gør det nemt for læseren at forholde sig til de teorier, der bliver fremstillet. 12

13 Videnskabsteori for begyndere, der er skrevet af Torsten Thurén, som er historiker og lektor ved Institut for journalistik og kommunikation på Stockholms Universitet. Bogen er god som introduktion til videnskabsteori, og henvender sig ligeledes til mellemlange uddannelser. Sproget er velformuleret, og der gives løbende en række eksempler på de forskellige teorier, der bliver behandlet gennem bogen. Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne, redigeret af Lars Fuglsang og Poul B. Olsen. Vi har valgt at bruge denne bog som et historisk perspektiv på positivsme. Især Wienerkredsen, den logiske positivisme og Neuraths filosofi bliver beskrevet godt i denne bog. De mange henvisninger til litterære kilder, vidner om bogens faglige niveau. Den har i sig selv det formål at give det overblik og den indsigt, man som studerende har brug for at kunne forstå de grundliggende tanker bag positivismen. I forbindelse med den teori, vi skal anvende til vores statistisk, har vi valgt at gøre brug af følgende bøger. Statistik i ord af Hans lund og Henrik Røgind. Bogen er opbygget som en introduktion i statistik og ikke som en lærebog. Den er skrevet til personer på videregående uddannelser, eller folk der ønsker at opnå en forståelse i det statistiske univers. Der gives gennem bogen forklaringer, som giver en god indsigt i de statistiske analyser, vi vil benytte til vores beregninger. Statistisk for ikke-statistikker skrevet af Birger Stjernholm Madsen som er kandidatuddannet i statistisk. Han har arbejdet som statistiker for en række danske firmaer, og også undervist som ekstern lektor ved Købehavns Universitet. Denne bog er et direkte produkt af hans erfaringer fra at undervise statistisk på introducerende niveau, og derfor er den veleget til vores behov. Bogen er skrevet, så den forklarer statistisk på en overskuelig og letforståelig måde. Derudover er der guidelines til, hvordan man udregner statistisk med Excel eller Calc. Bogens lette tilgængelighed, gør den oplagt som indledende materiale til videregående uddannelser og som supplende materiale i vores tilfælde. 13

14 Basal sundhedsvidenskabelig statistik skrevet af Klaus Johansen, som er (BIMP). Bogen er skrevet med det formål, at få læseren til at forstå de almindelige begreber indenfor statistikken. Derved er den skrevet meget forklarende, og uden for meget fokus på de tunge formler. Denne opsætning har gjort denne bog til det perfekte opslagsværk for enkelt stående emner. Til beskrivelsen af teorien omhandlende CT har vi brugt følgende bøger. CT- teknik, indføring i CT- teknikkens grundprincipper skrevet af Bo Haugaard Jørgensen, uddannet radiograf i 1983 som har taget en række efterfølgende kurser, så som MDCT med Darwin Gray. Siden da har han afholdt en række kurser og skrevet en række artikler i både CT og MR i Danmark. Dette værk henvender sig specifikt mod radiografer og radiografstuderende, dermed bliver bogen også formuleret dertil. Computed Tomography, Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control skrevet af Eucild Seeram, som er en af de mest anerkendte personer indenfor radiografien. Seeram har en bachelor i Videnskab (Science), såvel som en master i videnskab, taget yderlige avancerede kurser i MR og computerapplikationer til patientpleje. Bogen er en af de mest anerkendte værker indenfor CT teknik. Den er skrevet til studerende på radiografuddannelsen, eller til læger der læser til radiolog. Dette medfører, at det faglige niveau er velpasset til vores behov. Vi kender denne bog igennem vores uddannelse, dog har den ikke været en del af pensum, men har derimod altid været den bog man er blevet henvist til, hvis Bushong ikke kunne klare forklaringen. Dermed har vi anvendt denne bog som en grundbog indenfor CT. Radiologic Science for Technologists, Physics, Biology, and Protection, skrevet af Stewart C. Bushong, som er professer af radiografisk videnskab ved Baylor college (Texas). Bogen er skrevet til at være et uddannelsesværktøj til radiografstuderende. Vi har igennem vores uddannelse anvendt Bushong som grundbogen indenfor alt radiografi. Bogen i sig selv er skrevet, så en der ikke kender til radiografi kan læse og forstå stoffet. Til dette projekt har bogen kun været anvendt til TLD teori. 14

15 The Essential Physics of Medical Imaging, skrevet af Jerrold T. Bushberg, som er professor i radiologi ved universitet af Californien. Denne bog omhandler flere forskellige emner indenfor radiografien. Dermed er det ikke et meget dybdegående værk, men giver en generel præsentation af mange forskellige emner. Vi har i dette projekt benyttet afsnittet omkring TLD. Computed Tomography, Fundamentals, System Technology, Image Quality, Applications skrevet af Willi A. Kalender, som er uddannet indenfor fysisk og medicinsk fysisk ved Bonn Universitet (Tyskland) og Wisconsin (USA). Han har arbejdet i 16 år med CT forskning og udvikling for Siemens. Bogen er skrevet til alle fagfolk som arbejder med CT teknologi, og er på pensumlisten for radiografuddannelsen. Den beskriver meget de tekniske aspekter af modaliteten, som derfor gør den velegnet til vores formål. Vi har anvendt denne bog i en supplerende rolle, til at anskue netop de tekniske forudsætninger for støj i forbindelse med CT optagelser. 6.2 Artikler Low-dose CT of the paranasal sinuses with eye lens protection: effect on image quality and radiation dose. Denne artikel er udgivet i 2002 af et tysk hold, fra Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Cherité Hospital, Humboldt-Universität zu Berlin. Baggrund: CT bihulescanninger er et velfunderet diagnostisk værktøj. En kendt ulempe ved CT scanninger, er den højere stråling patienten bliver udsat for i forbindelse med undersøgelsen. Især øjet er i risikozonen, når det kommer til CT bihulescanninger. En metode, hvorved man kan minimere denne risiko, er ved at udføre scanningen med mindre mas. En anden mulighed, er sekundær afskærmning af højrisiko organer ved hjælp af bismuth beskyttelse. Formålet: At vurdere den påvirkning orbita beskyttelse havde på billedkvaliteten og dosis til orbita, ved CT bihuleoptagelser. Materialer og Metode: Først blev forsøget udført på et hovedfantom, med formålet at bestemme dosisreduktionen samt støjpåvirkningen ved anvendelsen af bismuth. Dosis målingerne blev udført med film-dosis teknik, under bismuth beskyttelsen. Derefter 15

16 blev 127 patienter efterfølgende scannet med bismuth. Coronal rekonstruktion blev gjort med 5-mm intervaller. CT scanningen blev udført med en lav dosis spiral CT, 50mAs og 120kV. Herefter blev der udført en ROI-måling på tre regioner i orbita, henholdsvis 2, 5 og 9 mm under hudoverfladen. Resultater: Der blev målt en dosisbesparelse på 40 %, set i forhold til CT bihule optagelse uden bismuth beskyttelse. Der blev fundet støjforøgelse svarende til 90,05 % (2mm), 82,60 % (5mm) og 66,47 % (9mm) ved anvendelsen af bismuth beskyttelse. De konkluderede dog, at der ved anvendelse af bismuth ingen betydningsfyld degeneration af diagnostiks værdi var. Indflydelsen af bismuth på billedkvaliteten kunne måles ned til 12 mm. Konklusion: Bismuth beskyttelse er et brugbart middel, til at sænke dosis til orbita. Men anvendelsen kan resultere i en øget densitet i nærheden af bismuth beskyttelsen. Radioprotection to the eye during CT scanning. Denne artikel er udgivet i 2001 af et amerikansk hold, arbejdende for American Society of Neuroradiology. Baggrund: Øjet er særligt strålefølsomt. Især for børn, og patienter der skal gennemgå flere CT scanninger af hovedet, er risikoen for cataract øget. Formålet: At måle dosisreducering til orbita ved anvendelse af bismuth beskyttelse i henholdsvis et, to og tre lag. Såvel som vurdering af artefakter forårsaget af bismuth. Materialer og Metode: Både et fantom, såvel som en patientgruppe på 30 personer deltog i forsøget. Først blev fantomet scannet, med henholdsvis ingen, så et, to og tre lags bismuth beskyttelse. Derefter på en gruppe af 30 patienter, som blev fordelt i tre forskellige grupper (en gruppe per lags tykkelse). CT værdierne ved undersøgelserne var udført med sekventiel CT, 350mAs og 120kV på fantomet, og 375mAs og 120kV på en patientgruppe. Dosis målingerne blev udført med TLD tabletter og artefakter blev analyseret. Resultater: Der blev fundet dosis besparelse på henholdsvis, 48,5 %, 59,8 % og 65,4 % på fantomet, og 39,6 %, 43,5 %, og 52,8 % på patienterne. Derudover blev der ikke fundet nogen betydningsfulde artefakter. Konklusion: Bismuth beskyttelse er en billig og let måde at beskytte øjet på under CT scanninger af cerebrum. 16

17 In-Plane Shielding for CT: Effect of Off-Centering, Automatic Exposure Control and Shield-to-Surface Distance. Denne artikel er udgivet i 2009 af et amerikansk hold, fra Department of Radiology, Massachusetts General Hospital, Boston. Baggrund: For nyligt har United States Food and Drug Administration (FDA) godkendt anvendelsen af bismuth beskyttelse til CT scanninger. Nuværende litteratur, hentyder til at dette materiale kan nedsætte dosis til særligt følsomme organer såsom orbita, mammae og thyroidea. Dog findes der ikke nok evidens angående påvirkelsen af dosis, billedkvalitet, bismuth-hud-afstand og off-centering (vertikal forskydning af patienten i forhold til isocenteret). Formålet: At undersøge påvirkningen af dosis og støj, ved anvendelse af bismuth beskyttelse til CT af thorax, og hvordan disse faktorer blev påvirket af bismuth-hudafstand og off-centering. Materialer og Metode: Forsøget blev udført på et menneske lignende thorax fantom med henholdsvis en, to og seks cm bismuth-hud-afstand og to, fire og seks cm offcentering af patienten i forhold til isocenteret. Scanningerne blev udført på en 64-slice CT spiral scanner, følgende CT værdier blev anvendt; fastsat 100mAs, 120kV og fem mm rekonstruktions og pitch på en. Derudover blev der udført sammenligningsscanninger med AEC teknik, i form af CARE Dose 4D. CT værdier, støj blev vurderet og overflade dosis blev målt med MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor). Dette er kendt som værende et præcist og følsomt dosismeter. Resultater: Der blev fundet en massiv dosisbesparelse på 90 % ved anvendelse af bismuth med en off-centering på nul cm, og 61 % besparelse med en off-centering på to cm. Der findes ingen betydningsfuld dosisbesparelse opnået ved at øge bismuth-hudafstanden. Derimod øger bismuth beskyttelse støjen i billedet med % ved alle afstande. Artefakter bliver påvist ved en bismuth-hud-afstand på nul til en cm, men ved to til seks cm er der ingen artefakter. Konklusion: Bismuth beskyttelse er sammenhørlig med et øget støjniveau og artefaktdannelse. Der påvises dog en dosis reduktion uafhængig af off-centering. Ved brugen af AEC (CARE Dose 4D) blev der i dette forsøg opnået en yderlig 17

18 dosisreduktion. Quantitative assessment of selective in-plane shielding of tissues in computed tomography through evaluation of absorbed dose and image quality. Denne artikel er udgivet i 2006 af et kombineret hollandsk/spansk hold. Baggrund: Med udvikling af computer tomografi (CT) som et alsidigt og hurtigt værktøj for at skabe tredimensionelle diagnostiske billeder, er områder hvorved CT kan anvendes, og derved antallet af CT scanninger i det hele taget steget voldsomt. Ligeledes er opmærksomheden på den øgede dosis, som patienterne bliver udsat for i forbindelse med CT scanninger steget. Dertil anbefales forskellige metoder og teknikker til at nedsætte dosis til patient. Formål: At vurdere effektiviteten af sekundær beskyttelse til voksne, ved kvantitativ analyse af dosisreduktion og billedkvalitet. Materialer og Metode: Forsøget blev udført på et menneskelignende RANDO hoved/thorax fantom. Scanninger blev udført på en Aquilion16CFX (Toshiba) scanner, med CT værdierne 100mAs og 120 kv. Der blev i alt scannet med fem forskellige konfigurationer, og alle blev udført to gange for at forhøje sikkerheden ved målingerne. Konfigurationerne, hvorpå der blev scannet, var både med og uden bismuth beskyttelse. De organer der blev scannet, var bryst, øjet og thyroidea. Dosismålinger blev udført ved en kombination af Monte Carlo, CTDI air og CTDI w. Resultater: Ved anvendelse af sekundær beskyttelse, blev dosis reduceret med 27 % til øjet, 1 % til hjernen, 26 % til thyroidea, 30 % til brystet og 15 % til lungerne. Der blev registreret en støjforøgelse i billederne. Konklusion: Den observerede dosisbesparelse, kan blive gjort mere effektiv, ved nedsættelse af mas produktet, da dette ikke vil medføre samme mængde støj. Derfor anbefaler de imod anvendelsen af sekundær afskærmning. 6.3 Artikelanalyse Low-dose CT of the paranasal sinuses with eye lens protection: effect on image quality and radiation dose. Denne artikel har vi fundet relevant, fordi den arbejder direkte med vores emne. Dog må vi forholde os til, at artiklen er af ældre dato er 9 år siden, og meget er sket indenfor radiografien siden da, især ved CT. Vi finder dog dens resultater 18

19 opsigtsvækkende, især bland andet deres ROI målinger, som har fungeret som inspirationskilde til vores eget forsøg. Når vi forholder os kritisk til artiklen, bemærker vi følgende punkter. Dosismålinger, målingsteknik, fantomet, fremstilling af data og lav stikprøve. Dosismålinger blev kun udført på fantomet, denne måling vælger de i artiklen at generalisere til patientgruppen. Målingsteknikken, de anvender til deres dosismålinger, er film-dosis teknik hvilket er vedhæftet større måleusikkerhed. Samtidig vælger de heller ikke at præcisere nøjagtigheden af deres målinger. Fantomet, de anvender til forsøget, bliver ikke defineret mere specifikt end værende et hovedfantom. Dette rejser tvivl om fantomets brugbarhed. Deres fremstilling af data er mangelfuld, i kraft af at de ikke fremviser alle deres dosismåling, eller antal scanninger af fantomet. De arbejder med en patientgruppe på 127 individer, og vælger kun at udføre støj målingerne med en stikprøve på tre. Dette sænker deres reliabilitet, da deres stikprøve repræsenterer et for lille udvalg. Radioprotection to the eye during CT scanning. Selvom denne artikel omhandler cerebrumoptagelser, har vi fundet den relevant, fordi den stadig fokuserer på indgangsdosis til orbita. Denne artikel er 10 år gammel, og selve forsøget er udført på en single slice scanner med astronomisk høj mas. Hvor artiklen udmærker sig, er ved opmærksomhed på sandsynligheden for stråleinduceret catacact og ved anvendelsen af henholdsvis et, to og tre lags bismuth beskyttelse. Derudover anvender de TLD tabletter til deres målinger af deres dosis. Vi har dog følgende kritikpunkter af artiklen; fantomet, protokoller, TLD placeringerne og dosisafgivelsen. Fantomet, de anvender til forsøget, er et ikke homogent fantom. Dette fremhæver artiklen selv som værende en mulig fejlkilde, når det kommer til sammenligning af fantomets og patientgruppens resultater. Selv om begge protokoller refereres til som værende standard hovedprotokoller, er der stor forskel på disse. Dette værende især mas-værdien og filtreringen. Protokollen anvendt til fantomet benytter 350 mas og en filter indstilling på nul. Hvorimod 19

20 protokollen anvendt til patientgruppen benytter 375 mas og ingen oplyst filtration. TLD placeringen er ikke den samme mellem de to opstillinger. Dette gør, at der kan rejses tvivl om validiteten af deres data. I artiklen fremstiller følgende dosisreduktion 48,5 %, 59,8 % og 65,4 % på fantomet, og 39,6 %, 43,5 %, og 52,8 % på patienterne. Denne forskel begrunder de med fantomets homogenitet samt størrelse ikke er sammenligneligt med patientgruppens varierende hovedstørrelser. Dertil medregner de, at fantomet lå stille og at der dermed ingen bevægelse var i modsætning til patientgruppen. Derudover refererer de til deres forskellige TLD placeringer. Dette mener vi dog ikke alene kan være årsagen til denne store forskel i dosismålingerne. In-Plane Shielding for CT: Effect of Off-Centering, Automatic Exposure Control and Shield-to-Surface Distance. En af vores nyere artikler er fra 2009, som omhandler bismuth anvendelse. Dog er det ikke med orbita målinger, men mammae målinger i stedet for. Den er også en af de få artikler, der fremhæver et potentielt problem ved anvendelsen af bismuth, i form af en støjforøgelse, der påvirker den diagnostiske billedkvalitet. Det er denne konklusion, som har vækket vores interesse for denne artikel. Samtidig er det også den eneste artikel, hvor der anvendes en 64-slice scanner, dog en Siemens og ikke Phillips som bliver anvendt i vores forsøg. Ved gennemlæsning af denne artikel er vi kommet frem til følgende kritikpunkter; Manglende præsentation af data og vurdering af billederne. I deres datapræsentation fremgår det ikke direkte, hvor mange scanninger de har udført i alt. Dette er med til at påvirke reliabilitet af artiklen, og ligeledes bliver gennemskueligheden forringet. Til deres billedvurdering benytter de kun en enkel radiolog, dette gør at vurderingen er modtagelig for subjektive holdninger. Dermed kan der rejses tvivl omkring vurderingen af billederne. Quantitative assessment of selective in-plane shielding of tissues in computed tomography through evaluation of absorbed dose and image quality. Denne artikel er fra 2006 og med det, er den blandt de nyere, vi har med. Den 20

21 omhandler effekten af dosis og støj ved anvendelse af bismuth beskyttelse til blandt andet orbita. Godt nok omhandler den ikke CT bihuleoptagelser direkte, men derimod indgangsdosis til orbita, samt støjforøgelse i billederne ved anvendelsen af bismuth. Det er med udgangspunkt i dette, at vi har fundet artiklen relevant for vores projekt. Ved kritisk gennemlæsning af denne artikel vil vi fremhæve følgende punkter; fremstilling af data og anvendelse af Monte Carlo. Deres fremstilling af data omhandlede støj er meget mangelfuld. De har i artiklen valgt at benytte en graf til fremstillingen. Dette gør, at man ikke er i stand til at lave en direkte beregning på deres data. De vælger dog at fremhæve netop denne data som værende hovedargumentet for deres konklusion. De anvender Monte Carlo til deres simuleringer af dosis til patienten. Der kan dog stilles spørgsmålstegn til, at de ikke foretager en direkte dosismåling. 6.4 Link Etik for Radiografer i Danmark, _ pdf. Vi har valgt at anvende linket til Etik for Radiografer i Danmark til underbyggelse af vores etiske overvejelser i forbindelse med dette projekt. Årsagen er, at de etiske retningslinjer er udarbejdet direkte til radiografer og vores profession. Derved er de faglig relevante for vores projekt. De er skrevet som en hjælpende hånd til løsning af evt. dilemmaer i forbindelse med radiografens arbejde, og er derved ikke nogen lovgivning på området. De er udarbejdet af fagfolk inden for radiografprofessionen, såsom lektorer, uddannelsesansvarlige, kvalitetskoordinator, udviklingskoordinator og overradiograf. Det samlede værk videregiver en aktuel og brugbar etisk stilling til potentielle daglige dilemmaer for radiografer. European guidelines on quality criteria for computed tomography, Vi har valgt at anvende de europæiske guidelines til CT bihuleoptagelser, for at kunne holde to protokoller op imod hinanden, såvel som overfor de internationale standarter. De europæiske guidelines minder meget om ALARA-princippet, idet de er selvfortolkende, så vores vurderinger ud fra dem vil også blive præget af denne 21

22 fortolkning. Derudover publicerer de vævsvægtningsfaktorer, som er internationalt anerkendt. Disse benytter vi til argumentation for vores problemstilling. 7. Metode Vi vil i dette afsnit præsentere de metodiske overvejelser vi har haft til vores projekt. Dette vil være emner som, etik, videnskabsteori og kvantitativ metode. 7.1 Etik Vores etiske overvejelser angående dette projekt har været præget af blandt andet I. Kant s pligtetik. Især den tredje betingelse for at handle rigtigt; Du skal have andres ve og vel som mål for handling og ikke bruge andre som middel. (10, s. 97), idet vores hensigt er patienternes ve og vel. Måden hvorpå vi opnår det, er ved at belyse hvilken undersøgelsesmetode, der er mest strålebesparende. Det er med samme tanke, at vi har valgt ikke at udføre, hverken vores pilotforsøg eller selve forsøget på mennesker, men derimod valgt at udføre på et fantom. Det endelige resultat af disse forsøg, vil være til andres ve og vel, og dermed være i overensstemmelse med ALARA-princippet og de etiske guidelines for radiografer. Derudover følger vi også de etiske guidelines for radiografer, i dette tilfælde er det især i forhold til den paragraf angående Radiografen og samfundet. Her står det; forholder sig kritisk til sundhedsteknologi, der har indflydelse på radiografi (11 s. 7). Dette opnår vi igennem vores analyse af de to protokoller til anvendelse ved CT bihulescanning. 7.2 Videnskabsteori Vores projekt vil tage udgangspunkt i den positivistiske videnskabsteori, idet denne teori er ideel til anskuelsen af naturvidenskabelige studier (12). Den positivistiske tankegang bygger på, at alle videnskabelige problemer skal kunne løses, gennem enten en logisk analyse eller empirisk indsamling af data (12, 13). Gennem indsamling af empiri vil vi forsøge at forholde os intersubjektive. Dette vil sige, at vores forskningsresultater skal være reproducerbare af andre forskere. Til trods for at vi har forskellige meninger og holdninger til emnet (13). Til begrundelsesform af vores projekt vil vi benytte os af den induktive metode. Denne finder sin begrundelse igennem erfaringer (12, 13). Disse erfaringer kan opnås gennem 22

23 enten observationer eller eksperimenter, og ud fra dette opnås empirien, som man er i stand til at begrunde ud fra. Så ved brugen af denne metode er vi i stand til at drage en konklusion gennem vores forsøg. 7.3 Kvantitativ metode Vi har i dette projekt valgt at anvende den kvantitative forskningsmetode (14). Denne fremgangsmåde er anvendelig, da metodevalget skal afspejle problemstillingen. Vores projekt er fokuseret på opstillingen af et forsøg, som har den hensigt at påvise, om der er dosis såvel som støjforskel på de to protokoller anvendt til CT bihule optagelser. Dertil er det vores hensigt, at vores eksperiment skal kunne udføres med samme resultat af andre. Denne tankegang passer ikke kun ind med den kvantitative tankegang som så, men også direkte overens med Neurath s filosofi; Ifølge Neurath skal videnskabens udsagn således altid være om ting i verden, som empirisk kan efterprøves af andre mennesker (14 s. 63). 8. Forsøgsdesign I dette afsnit vil vi præsentere de materialer, vi har benyttet til vores forsøg. Dette indbefatter scannerne, protokollerne, bismuth, TLD tabletter og fantomet. 8.1 Scanner Til vores forsøg tilstræbte vi at finde to hospitaler, der begge udførte CT bihuler. Vi ønskede derudover, at det ene hospital benyttede bismuth afdækning til deres undersøgelser. Kriteriet for det andet hospital var, at de benyttede sig af tilsvarende scannertype. Derigennem ville vi få et bedre sammenligningsgrundlag for de to protokoller. Vi havde derudover Billedet slice Philips brilliance scanner. også et krav om, at begge scannere jævnligt blev brugt til CT bihuleundersøgelser. De scannere, vi fik stillet til rådighed, var Philips brilliance (Billedet 1), henholdsvis 16 og 64-slice modellen. Da begge skannere er fra Philips, begge bliver brugt dagligt til 23

24 sinusoptagelser, og begge anvender den samme mængde slices, mener vi, at sammenligningsgrundlaget er vedligeholdt. 8.2 Protokoller Begge protokoller er anvendt til CT bihuler fra hver deres respektive hospitaler (Tabel 1) (Bilag 3). Hospital A indikation: Sinuitis, polyp og navigator operation. Hospital B indikation: Sinuit. Protokol A (med bismuth) Protokol B (uden bismuth) Kv 120 Kv 120 mas 40 mas 60 Snittykkelse 2 mm Snittykkelse 0,9 mm Dosismodulering Nej Dosismodulering Nej Kollimering 16 x 1,5 Kollimering 16 x 0,625 Pitch 0,9 Pitch 0,563 Matrix 512 Matrix 512 Window Center 300 Window Center 300 Window width 3000 Window width 1500 Filter D, recon A Filter Y- Detail Tabel Bismuth Til en af de protokoller, som vi har valgt at kigge nærmere på, benytter de sig af bismuth beskyttelse til øjnene for derved at nedbringe dosis til orbita. Bismuth beskyttelsen er af mærket Somatex. Det fremgår af producentens information, at bismuth beskyttelsen ikke er indeholdende bly, men er en kombination af flere forskellige metalliske komponenter. Ligeledes oplyser de, at der er mulighed for en 45 % dosisnedsættelse ved anvendelsen af dette materiale (Bilag 4). Materialet, som vi benytter i dette forsøg, er til afdækningen af øjnene og måler henholdsvis 14 x 3,6 cm. Det har en tykkelse på 0,375 mm og har en blyækvivalens på 0,125 mm (Bilag 5). Bismuth (Bi) er et grundstof i det periodiske system med atomnummeret 83. Det er et tungmetal, som minder om bly. Det har dog en lavere toksicitet end bly, hvilket også har gjort, at det indenfor de sidste år har fungeret som afløser for dette materiale. 24

25 8.4 TLD Til målingen af den absorberede røntgenstråling, benytter vi os af Thermoluminerende Dosimetre (TLD) tabletter. Disse er i stand til at lagre energien, indtil en aflæsning er mulig. De fungerer ved, at under en eksponering med ioniserende stråling, vil nogle af elektronerne i TLD blive exciteret. Disse bibeholder deres exciterede stadie, indtil de enten bliver påvirket af varme eller lys. Når denne påvirkning af elektronerne sker, falder disse tilbage til deres oprindelige stadie, samtidig med at et lys vil emitteres (15). Optællingen af lyssignaler svarer til den samlede mængde dosis, der er blevet givet under eksponeringen. Selve optællingen sker ved brugen af en TLD Reader, denne opvarmer TLD tabletterne og aflæser antallet af lys signaler afgivet fra TLD tabletten (15). Alle TLD er har været kalibret tre gange for at nulsætte dem. De TLD tabletter, vi benytter os af, er lavet af materialet Lithium Flouride (LiF). Dette materiale har samme svækkelseskoefficient som blødt væv og er derfor velegnet til dosismålinger (15). Derudover har dette materiale også en nøjagtighed på +/- 5 % (16). 8.5 Fantom Fantomet, anvendt til disse forsøg, er et menneskelignende hovedfantom (Billedet 2). Det er blevet lånt på Rigshospitalet, hvor det blev oplyst, at fantomet ikke havde tilsvarende attenuationværdi til et menneskehoved. Dog er det homogent, korrekt knoglestruktur, form og størrelse. Dette ville have været et problem, hvis vores protokoller anvendte mas modulation. Men siden dette ikke er tilfældet, og at vores ønskede målinger er indgangsdosis til orbita og støjmåling i et homogent felt, vurderede vi, at fantomet godt kunne anvendes. Billedet 2. Random fantom. 9. Videnskabelige forsøgsovervejelser Vi har gennem vores forsøgsopbygning forholdt os til de positivistiske videnskabelighedskriterier, som er gældende inden for kvantitative undersøgelser. Dertil 25

26 vil vi kort præsentere dem punktvis og uddybe de enkelte punkters anvendelse igennem projektet. 9.1 Systematik Systematik er en planmæssig, ordnet fremgangsmåde, der ikke er præget af tilfældigheder (17 s. 29). Det er vigtigt når man arbejder med en empirisk undersøgelse, at man sikrer sig, at alt hvad man foretager sig sker ud fra et velovervejet grundlag og at intet sker tilfældigt. Vi har derfor i denne gruppe lavet en detaljeret forsøgsbeskrivelse, som vi har arbejdet stringent ud fra under selve eksperimentet. Samtidig har vi udført et pilotprojekt, for derved at sikre os, at vi har haft alle relevante overvejelser med, inden vi udfører selve forsøget. 9.2 Kontrol Kontrolleret ækvivalens forudsætter, at diverse potentielle fejlkilder bliver identificerede, og at der iværksættes kontrolforanstaltninger til afklaring af om de er relevante (17 s. 30). Vi har gennem hele opbygningen forsøgt at minimere antallet af fejlkilder. Dette har vi gjort ved at benytte os af den samme type skanner, at benytte os af hospitalernes standardprotokoller og følge dem grundigt. Ved at lave en detaljeret forsøgsbeskrivelse, samt at udføre et pilotprojekt. Med disse instanser forventer vi at kunne minimere vores fejlkilder. 9.3 Kvantificerbarhed Kvantificerbarhed refererer til at kravet om, at undersøgelsesresultaterne skal kunne udtrykkes i tal (17 s. 37). Vi vil benytte os af en række statistiske analyser for derigennem at bevise en statistisk signifikans af vores forsøg. 9.4 Reproducerbarhed (Gentagelse).. så man kan kontrollere, om resultaterne beror på tilfældigheder, om de er afhængige af tid og/eller sted, eller om man har fundet frem til generelt gældende lovmæssighed (17 s.55). Vi har med vores forsøgsbeskrivelse nøjagtig nedskrevet, hvordan vi har udført vores forsøg. Derudover har vi lavet en gennemgang af det materiale, som vi har benyttet os 26

27 af. Så ved anvendelsen af vores forsøgsbeskrivelse, skulle man være i stand til at reproducere det resultat, som vi har opnået. 9.5 Reliabilitet Reliabilitet er den præcision eller konsistens, hvormed en prøve måler det, den måler (17 s.56). Vi har valgt at lave 25 målinger med hver af protokollerne. Dette med udgangspunkt i at jo flere målinger vi udfører, jo højere reliabilitet opnår vi. Vi mener dog, at 25 målinger til dette lille forsøg vil være tilstrækkeligt (se statistik afsnit). Derudover har vi valgt at benytte os af 3 TLD tabletter til at måle baggrundsstrålingen med, dette gør vi, så vi er i stand til at opnå en mere præcis afmåling af dosis fra undersøgelsen. Vi har samtidig valgt at udføre alle vores målinger på det samme fantom. Dette er med til at hæve forsøgets reliabilitet. Under selve forsøget valgte vi derudover, at det var den samme person, som varetog de bestemte roller under selve forsøget. Dette indebar, at den ene udførte selve scanningen, mens den anden centrerede og udskiftede TLD tabletterne mellem hver enkelt scanning. Derudover kontrollerede personen, der udskiftede tabletterne visuelt, at fantomet ikke havde rykket sig. Ved at have denne fremgangsmetode sikrede vi, at resultaterne ikke ændrede sig pga. variation af udførende personer. 9.6 Validitet validitet er den sikkerhed, hvormed man undersøger det, man ønsker at undersøge (17 s.60) For at opnå en høj validitet i vores forsøg valgte vi, brugen af et fantom, som havde tilsvarende anatomiske strukturer som et voksent menneskehoved. Samtidig valgte vi at placere en TLD tablet på fantom svarende til øjelinsen under hver enkel scanning. TLD blev fikseret med et stykke dobbeltklæbende tape, så vi var sikre på, at den havde præcis samme placering under hver enkel scanning. 10. Forsøgsbeskrivelse Som tidligere beskrevet vil vi udføre vores forsøg på to forskellige hospitaler, henholdsvis hospital A og hospital B. Vigtigt for os var at hospitalerne havde ens scanner, og at begge hospitaler udførte CT 27

28 scanninger af bihulerne. Samtidig lagde vi vægt på, at begge scannere blev brugt jævnligt til denne type undersøgelser. Årsagen var, at man derfor kunne argumentere for at hospitalerne havde optimale protokoller for udførelsen af CT bihule. Vi valgte at benytte os af de to hospitalers protokoller, som tidligere oplyst i projektet. Disse protokoller vil blive fulgt til nøjagtighed, både hvad angår valg af parametre, centrering, scan længde og filtre Pilot forsøget Vi havde ud fra vores pilotprojekt erfaret en række ting, som vi skulle være opmærksomme på ved opstillingen af vores forsøg, disse var som følger. TLD placering Fantomets placering Centrering efter anatomiske strukturer Personspecifikke opgaver TLD placeringen løste vi ved anvendelsen af dobbeltklæbende tape, som vi placerede på fantomet, svarende til øjelinsen. På dette stykke tape, markerede vi med en kuglepen. TLD tablettens præcise placering (Billedet 3). Dette gjorde det muligt for os at placere TLD en helt nøjagtigt ved hver eneste scanning. Vi havde ligeledes gennem vores pilotprojekt bemærket, at der godt kunne ske en lille forflyttelse af fantomet, når lejet bevægede sig hurtigt. For at modvirke dette var vi meget opmærksomme på at bevæge lejet med lavest mulig hastighed ved centrering. Vi lejrede og centrerede ud fra protokollerne; Billedet 3. Bemærk tapen på venstre øje med kuglepen stregen 28

29 Hospital A lejres i rygleje, hoved i hovedholder, centrering 1 cm ventralt for ydre øregang og midtlinie. Centrering fra hagen og op over hovedet (Billedet 4) Hospital B var lejringen i rygleje med hovedet indad i hovedholder med hagen mod brystet. Centreringen var fra meatus acusticus externus til den hårde gane (Billedet 5). Billedet 4. Centrering hospital A Billedet 5. Centrering hospital B. Philips scanneren har funktionen; Repeat last series, som gentager den før lavede scanning. Derved opnået vi identiske scanninger hver gang. Vi erfarede derudover gennem vores pilotprojekt, at det både rent funktionelt og samarbejdsmæssigt ville fungere bedre, hvis vi delte opgaverne op mellem os. Derudover ville vi også opnå en højere reliabilitet ved denne opdeling. Vi valgte derfor, at den ene person skulle koncentrerer sig om centrering af fantomet, placering af TLD tabletterne samt notere, hvilken måling der blev udført. Den andens opgave var at udføre selve scanningen. Via denne arbejdsfordeling minimerede vi yderlige fejlkilder. 11. Forsøgsudførelse Vores fremgangsmetode var fuldstændig den samme på hvert hospital. Først kontrollerede vi, at scanneren var blevet kontantskontrolleret den samme dag. Derefter udførte vi en Tube Current Test for at varme røntgenrøret op, og derved minimere muligheden for varierende måleresultater. Vi opsatte så fantomet og centeret, efter de erfaringer vi havde fået igennem pilotforsøget. Så udførte vi tre prøve scans (ud fra det pågældende hospitals protokol), for at sikre os, at alt var og fungerede, som det skulle. Efter første scan, er det muligt på en Philips scanner, at udføre Repeat last series. Dette gjorde, at efter første scanning var gjort, kunne vi med den eneste forskel værende udskiftningen af TLD, gennemføre samme scanning hver gang. Scanningen blev således gentaget 24 gange, så vi i alt havde 25 ens scanninger. 29

30 For hvert sæt af 25 målinger, havde vi også tre TLD er, som ikke har været udsat for direkte exponering. De har været brugt til at måle baggrundsstråling Støjmåling Til målingen af støj i billedet, vil vi benytte os af to ROI s (Region of Interest). Dette er et værktøj, som findes i de fleste PACS systemer, til måling af støj i billedet. Vi satte vores ROI områder til at have diameter på 0,5cm. Grunden til vi valgte denne størrelse var, at vi via TLD tablettens hyldester kunne sikre at få præcis den samme størrelse ROI. Derudover ville der have været mulighed for vævssammenblanding, hvis vi havde valgt at anvende et større måleområde. Konceptet for denne opsætning er inspireret fra Low-dose CT artiklen, dog har vi valgt ikke at ligge vores ROI målinger på samme måde. Derimod valgte vi at placere vores ROI s henholdsvis lige bag TLD tabletten på det venstre øje og tilsvarende position på det højre. Måden, hvorpå vi har udmålt placeringen, er at tegne en linje fra processus zygomaticus frontalis sin til dxt. Dernæst målte vi en cm ind langs den linje, og placerede vores ROI der. Herved opnåede vi to homogene ROI s (Bilag 6). Vi har valgt at udføre vores målinger på henholdsvis scanning nr 5, 10, 15, 20 og 25 på de to protokoller. 12. Teori I dette afsnit vil vi beskrive teorien, der er relevant for vores forsøg, denne værende støj og statistik Støj En af de ting, vi gennem denne opgave ønsker at anskue, er billedkvaliteten, vi opnår gennem de to protokoller. Vi har dog specificeret billedkvaliteten ned til støj i billederne. Med støj i billedet er forståelsen tilfældig støj også kaldet kvantestøj (18). Ved støj forstås den del af et signal, som ikke indeholder nogen reel information (5 s. 103). Støj fremstår i et billedet som grums, der ændres tilfældigt fra billede til billede. For at kunne vurdere mængden af støj i billedet, kan man udføre målinger på et homogent område, og derefter udregne hvor stor forskel der er i HU (16, 18). Ved at gøre dette opnås en såkaldt standarddiviation (SD), som udtrykker mængden af støj i et afgrænset homogent område, og kan aflæses i PACS ved brug af ROI. SD er givet ved formlen: 30

31 X 1 = Den enkelte pixel værdi, X = gennemsnittet af pixelværdier i det valgte område og N = antallet af pixel i det valgte område (16 s 438) For at reducere støjniveauet i billedet, kan man forøge stråledosis til detektorerne (5, 6, 18). Dette resulterer dog i en øget dosis til patienten. For at beskrive forholdet mellem støj i billedet og dosis kan følgende formel benyttes: (5 s. 104) 12.2 Statistik Som udgangspunkt for vores statistiske analyse, har vi valgt at anvende prædiktiv statistisk. Denne metode er velegnet til vores projekt, da vi har en forestilling om hvad resultatet vil blive, før vi har udført forsøget. Vi opstiller derved en nulhypotese, og for at falsificere den, har vi en alternativ hypotese, som vi vil bekræfte (19). Følgende hypoteser er opstillet. Dosis hypotesen Nulhypotese (H0) er, at der ikke er en dosisbesparelse til orbita ved anvendelse af protokol A i forhold til protokol B. Alternativ hypotese (Ha) er, at der er en dosisbesparelse til orbita ved anvendelse af protokol A i forhold til protokol B. Billedkvalitetshypotesen Nulhypotesen (H0) er, at der ikke er en forringelse af billedkvaliteten ved anvendelsen af protokol A i forhold til protokol B. Alternativ hypotese (Ha) er, at der er en forringelse af billedkvaliteten ved anvendelse af protokol A i forhold l protokol B. 31

32 Opbygning For at systematisere vores statistiske analyse af dataen, vil vi først opsætte et skelet for hypotesetesten. Skelettets formål er, at gøre selve den statistiske analyse mere overskuelig (19). Først er det nødvendigt, at opdele analysen i tre kategorier; Skalaniveau, Antal grupper/målinger og Parret/uparret design Skalaniveau Til vores forsøg har vi valgt at anvende en ratio-interval-skala (RIS). RIS er anerkendt som værende den stærkeste form for måleskala (19). Denne metode er velanvendelig for vores forsøg, idet den udmærker sig ved at være karakteriserende til brug, hvor måleenhederne er faste (dosis i form af mgy, i vores tilfælde). Derudover vil vores skala være konstant (19) Antal grupper/målinger Til udførelsen af vores forsøg vil vi scanne samme fantom 2x25 gange. 25 scanninger med protokol A og 25 scanninger med protokol B Parret/uparret design Til vores forsøg har vi valgt at anvende et parret design. Idet vi anvender et fantom, vil vores forsøgsperson altid være den samme. Dermed vil den usikkerhed, der ellers ville være tilknyttet med at have flere forsøgspersoner, værende ikke eksisterende (19) Hypotesetestning For at teste vores hypoteser, vil vi benytte en parret T-test. Det kræver dog, at vores data er normalfordelt for at kunne udføre denne analyse. Følgende metoder kan benyttes for at beregne om data er normalfordelt. Histogram (fremstår som en klokke) Gennemsnit = middelværdi (gennemsnit og middelværdi skal tilnærmelsesvis være ens) Kvatilafvigelsen større en standardafvigelsen 32

33 Antal observationer i symmetrisk intervaller omkring middelværdien (68 % af observationer skal lægge indenfor middel +/- standardafvigelsen) (20) Hvis data er normalfordelt kan man anvende den parrede T-test, denne giver en såkaldt p-værdi. Som dermed angiver sandsynligheden for om man er i stand til enten af beeller afkræfte ens H0 ved p-værdi En p-værdi er; Sandsynligheden for at få den observerede forskel... mellem to behandlinger hvis nulhypotesen, der siger at der ikke er en forskel, er korrekt (21 s. 31). P-værdien fastsættes normalt til 0,05, og betyder at sandsynligheden for at en stokastisk variation (tilfældighed), har påvirket resultatet er under 5 %. Denne fremgangsmetode er den gamle standard, der udregninger ellers ville blive for omfattende (19). Siden det ikke er tilfældet længere, har vi, via regneark-programmer, fastsat vores p-værdi til at være 0,01. Således vil vores sandsynlighed for at en stokastisk variation har påvirket vores resultat være under 1 % Dosis Til dette projekt har vi valgt at fokusere på indgangsdosissen. Årsagen til dette er fordi bismuth beskyttelse er designet til at reducere indgangsdosissen (9). Indgangsdosis, eller patientdosis, som den også er kendt som (16), er den dosis der er blevet afsat i de første cm i vævet (15). Denne dosis måler vi i µsv pga. vores TLD tabletter er standardiseret til µsv. Denne enhed er let at omregne til msv eller Gray, til sammenligning med artikeldata. 13. Analyse Dette afsnit vil omhandle analyse og præsentation af vores data. Vi vil fremstille de forskellige beregninger vi har lavet på tallene, som vi senere i opgaven vil anvende til vores diskussion. For selve udregningerne (bilag 7). 33

34 Hyppighed Hyppighed 13.1 Dosis data Normalfordelt For at vi kan udfører en parret t-test for at bevise statistiske signifikans, skal vi sikre os at vores data er normalfordelt. Til dette findes der en række forskellige metoder, hvilket vi har benyttet os af Histogram Opstilling af histogram over målinger (se figur 1 og 2). 10 Histogram over dosis fra hospital B Middelværdi = Median Beregning af middelværdi og median, disse to skal tilnærmelsesvis være ens Hospital A Middelværdi = 2541,2 Dosis interval i µsv Median = 2568 Figur 1 Hospital B. Middelværdi = 5571,1 Median = Kvatilafvigelsen standardafvigelsen Kvatilafvigelsen skal være større end standardafvigelsen Hospital A Histogram over dosis fra hospital A Mere Kvatil = 153 Standard = 98,9 Dosis interval i µsv Hospital B. Kvatil = 265,5 Standard = 194,3 Figur 2 34

35 Symmetri omkring middelværdi 68 % af observationer skal lægge indenfor middelværdien +/- standardafvigelsen Hospital A. Antal observationer = 18, svarende til 72 % Hospital B. Antal observationer = 17, svarende til 68 % Parret T-test Vi kan dermed antage, at vores data er normalfordelt og kan derfor benytte en parret t- test til beregning af statisk signifikans. Følgende P-værdien blev beregnet p = 0,0001, vi kan dermed sige, at der er signifikant statistik sandsynlighed for, at der er en forskel i vores dosis målinger Procentforskel Beregning af dosis på de to protokollers middelværdi, angivet i procent. Følgende procent forskel er beregnet til 54,38 %, mere indgangsdosis til orbita ved anvendelsen af protokol B Delkonklusion Dermed er vi i stand til at forkaste vores H0-hypotese angående dosis, og må derfor antage at vores Ha-hypotese er korrekt Støj data Normalfordelt Ligesom i det forrige afsnit vil vi beregne, om vores data er normalfordelt Histogram Opstilling af histogrammer over målinger 35

36 Hyppighed Hyppighed Middelværdi = Median Hospital A Middelværdi =177,4 6 4 Histogram over støj fra hospital A Median = 178, Hospital B Middelværdi = 130,9 Median = 133,6 Figur Støj interval HU Kvatilafvigelsen standardafvigelsen Hospital A kvatil = 4,7 standard = 5,7 Hospital B Kvatil = 12,8 Standard = 9,4 Figur Histogram over støj fra hospital B Støj interval i HU Symmetri omkring middelværdi Hospital A Antal observationer= 8, svarende til 80 % Hospital B Antal observationer = 7, svarende til 70 % Parret T-test Følgende p-værdi blev beregnet p = 0,0001, vi kan dermed sige, at der er signifikant statistik sandsynlighed for, at der er en forskel i vores dosis målinger. 36

37 Procentforskel Beregning af støj på de to protokollers middelværdi, angivet i procent. Følgende procent forskel er beregnet til 26,22 %, mere støj i billederne ved anvendelsen af protokol A Delkonklusion Vi er dermed i stand til at forkaste vores H0-hypotese angående støj, og må derfor antage at vores Ha-hypotese er korrekt Bias Vi har gennem udarbejdelse af vores forsøg, arbejdet ud fra en stringent forsøgsbeskrivelse for derved at minimere antallet af mulige bias. Der er dog visse ting, som kan have haft indflydelse på de resultater, som vi har opnået gennem vores forsøg Materialet Til vores forsøg har vi benyttet os af to CT scannere, som hospitalerne har stillet til rådighed. Disse scannere har jævnlig været brugt til at udføre at CT bihuler, hvilket var et af vores krav. Der har dog været den ene mulige bias. Dette værende, at de to scannere vi har benyttet har været to forskellige typer, henholdsvis 64 og 16-slice scanner. Derudover har scannerne været af forskellige alder, hvilket også kan have haft indflydelse på resultatet. Billedet 6. Her ses fantomet, æsker med TLD tabletter og bismuth bestykkelsen (bismuth brille) Angående TLD vi har benyttet, har der også været nogle mulige bias er. Den første bias er vedhæftet TLD rensningen, her har vi tilstræbt at få vores TLD tabletter fuldstændig nulstillet. Dette har vi gjort ved at udføre rensningsprocessen tre gange. Vi måtte dog konstatere, at en komplet rensning af alle tabletterne ikke ville være muligt. Dette indebar, at nogle af tabletterne havde ganske få målinger, svarende til 10 µsv. Dette valgte vi dog at acceptere, da vores målinger ville lægge 37

38 betydelig højere. Den anden bias der var vedhæftede TLD tabletter og aflæsningen af disse, var at maskinen vi benyttede til aflæsningen ikke var blevet kaliberet, hvilket derfor øger muligheden for en fejlaflæsning af tabletterne. Den sidste bias omkring vores materiale, var fantomet. Vi havde lånt et hovedfantom fra Rigshospitalet til forsøget. De gjorde os dog opmærksom på ved udleveringen, at fantomet ikke havde samme absorptionskoefficient som et voksent hoved ville have. Dette ville indebære, at ved en scanning med mas modulation, ville der blive givet væsentlige højere mas-værdier end normalt. Dette ville dermed også give mulighed for en større dosisabsorptionen end normalt, og dermed have indflydelse på de værdier vi har aflæst Udførslen af forsøget Under vores udførsel af forsøget har der også været en række mulige bias. Den første bias er, at vi som studerende ikke er erfarne forskere, og dermed giver det mulighed for at vi overser, eller ikke er bevidste over ting, som for os er uforudsigelige. Derved har vi en hvis sandsynlighed for at påvirke resultaterne ubevidst. Derudover er der også en mulig bias omkring centreringen af fantomet. Vi valgte at udføre centreringen af fantomet på nogle anatomiske strukturer, der var synlige gennem plexielaget. Dette har dog gjort, at der muligvis har været en lille centreringsforskel mellem protokol A og B. Det er dog højest 1-3 mm i forskel. Placeringen af bismuth beskyttelsen er også vedhæftet en bias. Grunden til dette er at bismuth beskyttelsen blev placeret mellem hver enkel scanning. Dette gjorde at der kan være sket en forskydning i placeringen mellem de enkelte scan. Den sidste bias vi har, er ved placeringen af ROI målingerne. Dette blev gjort efter anatomiske strukturer i scanningen. Der er dog vedhæftet en mulig fejlkilde, da opmålingerne blev udført i hånden og derved er der mulighed for en lille placeringsforskel mellem de forskellige målinger. 38

39 14. Diskussion Vi har dette afsnit lavet fire underafsnit, som hver omhandler et specifikt område, henholdsvis dosis, støj, bismuth og metode. Der vil fremgå en delkonklusion efter hvert enkelt afsnit Dosis diskussion (MWJ) Vi har gennem analysen af vores data kunnet forkaste vores H0-hypotese, som omhandlede, at der ikke er dosisbesparelse til orbita ved anvendelsen af protokol A i forhold til protokol B. Derimod har vi bevist, at der er en ret væsentlig forskel på dosissen fra de to protokoller, mere præcist 54,38 %. Holder vi dette op mod de artikler, vi har med i projektet, er det en af de største dosisbesparelser. Der, hvor der ses den største dosisreduktion, er i artiklen omhandlende brugen af bismuth til mammae ved thorax undersøgelser, her bliver der fundet en besparelse på 90 % (9). Artiklerne omhandlende dosis til orbita, refererer til dosisbesparelser på henholdsvis 27 % (7), 40 % (3) og 48,5 % (4). Det er dog vigtigt at huske på, at disse artikler benytter sig af samme protokol til begge deres dosismålinger. Den eneste forskel på målingerne er brugen af bismuth. Dermed går de i disse ind og vurderer den dosisnedsættelse, som er forårsaget af bismuth beskyttelsen. Vi har derimod i vores projekt benyttet os af to forskellige protokoller, hvilket gør, at vi har flere mulige faktorer, der kan have indflydelse på dosissen. Hvis vi kigger nærmere på de to protokoller, er de tilnærmelsesvis ens, der er dog to faktorer, som er forskellige på de to protokoller. Dette er henholdsvis mas-værdien (40 mas, 60 mas) og brugen af bismuth beskyttelse til orbita. Begge faktorer har direkte indflydelse på dosissen, der opnås ved undersøgelsen. Det er kendt viden, at mas værdien har en direkte indflydelse på dosis. Derfor er det også forventeligt, at protokollen der benytter den højeste mas, dermed vil have den største målte indgangsdosis til orbita. Dette fremgår ligeledes også af vores resultater, da protokol B som anvender 60 mas til undersøgelsen, ligeledes også har den højeste målte dosis. Det kan derfor undre at man på hospital B har valgt at benytte højere masværdi, end det er tilfældet på hospital A, da dette dermed forårsager en øget dosis til patienten. Der er stadig indflydelsen af bismuth, som vi ikke har taget højde for endnu. Hvis vi 39

40 antager, at artiklerne har ret i deres resultater, kan det forventes, at ved brugen af bismuth beskyttelse er man i stand til at opnå en dosisreduktion på op mod 45 %. Dette vil indbefatte, at protokollen som anvender bismuth, må forventes at have en væsentlig lavere indgangsdosis til orbita end protokollen, som ikke anvender dette. Dette er ligeledes i overensstemmelse med vores resultater. Igen kan det skabe forundring, at bismuth beskyttelse ikke er anvendt på begge hospitaler, da det jo fremgår, at dette er med til at nedbringe dosissen til patienten. Der rejses dog tvivl omkring brugen af bismuth i den ene artikel. Til trods for at denne også finder en dosisreduktion ved anvendelsen af bismuth. Den argumenterer for, at man derimod bør benytte sig af en reduktion af mas-værdien. Ved at sænke masværdien mener artiklen, at man opnår en tilsvarende dosisreduktion, som ved brugen af bismuth og derudfra konkluderer den af denne metode er ligeså anbefalingsværdig som anvendelsen af bismuth. Vores forsøg viser dog, at ved anvendelsen af protokol A, som både benytter sig af en forholdsvis lav mas-værdi, men samtidig anvender bismuth beskyttelse, opnås en væsentlig højere dosisreduktion end ved brugen af en gængs standardprotokol svarende til protokol B. Vælger man dog at anskue dosisreduktionen i det store billede, og holde den op imod den samlede tærskelværdi for øje linsen, bliver denne store dosisforskel, der er mellem de to protokoller, sat i et andet lys. Tærskelværdien, der er oplyst gennem IRCP103 og IRCP60 til 150mSv for øjelinsen (Bilag 2). Dette vil betyde, at man er i stand til at udføre 27 scanninger med protokol B, værende den protokol der giver den største dosis til patienten. Vælger man dog at benytte sig af protokollen, hvor vi har vist, der er en dosisreduktion på 54,38 %, er man i stand til at gennemføre 58 scanninger, før man overskrider tærskelværdien for øjelinsen. Med udgangspunkt i dette er det relevant at rejse spørgsmålet, er det virkelig nødvendigt at lave så mange tiltag for at sænke dosissen, når det viser sig, at man er i stand til at udføre så mange scanninger, før tærskelværdien er overskredet. Det, der taler for, at det dog netop er vigtigt, er radiografens faglighed og stolthed, samtidig med ALARA-princippet. Gennem vores profession bliver vi konstant gjort opmærksomme på, at reducere dosissen til patienten mest muligt. Ligeledes bygger 40

41 princippet ALARA også på, at man bør reducere dosis mest muligt. Så set i dette lys er det ligegyldigt, hvor mange scanninger man er i stand til at lave med en normal protokol. Såfremt det er muligt at opnå et tilfredsstillende resultat med en lavere dosis til patienten, er dette at foretrække Delkonklusion Trods den store dosis reduktion på 54,38 %, viser det sig, at man er i stand til at udføre et større antal scanninger, før man opnår tærskelværdien. Vi mener dog, at man bør holde dosis lavest muligt, med henblik på ALARA-princippet. Dette indebærer derfor, at man bør tilstræbe at anvende en protokolopsætning, som giver mindst mulig dosis til patienten, samt at anvende de typer sekundær beskyttelse, som er muligt Støj diskussion (NNP) I dette projekt har vi målt støj, via ROI målinger, på to forskellige protokoller. Henholdsvis protokol A og B. I alt har vi foretaget ti ROI målinger. Protokol A anvender en lav dosis protokol, i form af 40 mas og 120 kv. Derudover anvender den sekundær afskærmning i form af bismuth beskyttelse. Indikationen med deres scanninger er Sinuitis, polyp, forud for navigatoropr. Protokol B, anvender 60 mas og 120 kv. Der bliver ikke anvendt nogen form for sekundær afskærmning. Indikationen med deres scanninger er sinuit. Vi har igennem vores forsøg påvist, at støjen gennemsnitlig bliver øget med 26,22 %, ved anvendelse af anvendelse af protokol A i forhold til protokol B. Vores støjmåling er blevet taget i et homogent felt på vores RANDO hovedfantom, i de rekonstruerede axiale snit (Bilag 6). Ud fra de anatomiske strukturer og vores udmålinger (Bilag 6), er vi sikre på, at alle vores ROI-målingerne er taget samme sted. Det forekommer derudover, at målingerne ligger tæt op af hinanden, uden nogen stor indbyrdes afvigelse. Alt indikerede at havde vi taget flere målinger, ville de have ligget indenfor det sammen spektrum. Ser vi nærmere på de artikler, vi har inkluderet, kan man se at de har ligeledes har været omhyggelige med deres målinger. Artiklen Low-dose CT, har anvendt tre ROI målinger i selve øjet, i tre forskellige afstande fra bismuth beskyttelsen (3). Dog er det 41

42 bemærkelsesværdige ved deres målinger, at ikke alle deres målinger er taget i homogene område. Deres hud nær (2mm) måling er taget så tæt op ad bismuth'en, at noget af målingen er fra selve bismuth beskyttelsen. Dog er resten af deres målinger (5mm og 9mm), taget i homogene områder. Denne måling (2mm) bekræfter dog, at bismuth beskyttelse ikke er velegnet til at ligge kropsnært, men derimod er bedst anvendt i en bismuth-til-hud afstand på en cm (9). Årsagen er to delt. Den første er indlysende, nemlig den væsentligt øgede støj (90 %) dette medfører (3). Den anden er, hvilken indikation der ligger forud for scanningen. Havde det været sinuitis, havde det ikke været noget problem, da diagnostikken ikke påkræver høj spatial opløsning. Derimod havde det været en scanning, der skulle viderebruges til et kirurgisk indgreb, ville det have været et problem. Der findes 3D software, som benyttes til at lave detaljerede rekonstruktioner af en bihulescanning. Hvis hensigten med scanningen havde været, at den skulle bruges til dette, ville bismuth'en have medført, at det softwaren ikke ville virke. Programmet ville tro, at bismuth'en var en del af patientens hoved, og fremstille et produkt, der ligner wraparound artefakt fra en MR scanner. Dette problem kan, og bliver løst, ved at øge bismuth-til-hud afstanden. Heldigvis medfører den øgede bismuth-til-hud afstand ikke nogen nedsættelse af den beskyttende effekt af bismuth. I artiklen In-plane shielding for CT effect of offcentering beviste de, at øger man bismuth-til-hud afstanden, påvirker det ikke selve den dosisbesparende effekt (9). Dette forsøg var lavet med thorax versionen af bismuth, men overfører vi denne teori til orbita, gør den sig stadig glædende. Derudover stemmer deres støjmålinger også overens med vores egne. Idet at de har målt % mere støj ved bismuth anvendelse i forhold til ingen sekundær afskærmning. Protokol A anvender denne teknik til sine bihuleoptagelser, pga den indikation der ligger forud for deres bihuleoptagelser. De bliver nemlig taget, så de altid skal kunne bruges til 3D rekonstruktion. Dermed har den øgede støj ingen betydning, når man forholder sig til indikationen for undersøgelsen. Selve støjens betydning fører os til artiklen Quantitative assessment of selective in- 42

43 plane shielding. Den omhandler ligeledes støj, ved henholdsvis bryst, øjet og thyroidea scanninger, der anvender bismuth. Her bliver der slået hårdt ned på, at støjen øges med 5,5 % ved thorax optagelser. Som de selv vurderer til ikke at være bemærkelsesværdigt. Så hvilken betydning har det så? Støjen er et biprodukt af bismuth anvendelsen, et biprodukt de mener, man kan undvære ved hjælp af bedre AEC teknologi (7). Så selvom støjet kun bliver øget minimalt, er det stadig noget, der kan undgås, og derfor er det vigtigt. Protokol B lægger sig op af denne artikel, idet at den ikke anvender sekundær afskærmning. Den anvender nu heller ikke AEC, så helt perfekt er det nu ikke. Selve mas niveauet er også stadig højere end protokol A, men støjen er nu 26,22 % mindre (ifølge vores målinger). Dertil skal det nævnes at vi ikke var i stand til at se støjforskellen med det blotte øje (Bilag 6). Derudover siden at indikationen for protokol B's optagelse er sinusitis, er denne støjbesparelse helt irrelevant. Kort sagt er formålet at identificere fremmet substans i sinus frontalis, det formål er ikke påvirket af en 26,22 % støjbesparelse i forhold til protokol A Delkonklusion Støj er uønsket på en CT optagelse. Det skal dog være i en væsentlig grad, før at det har nogle diagnostiske påvirkninger for en CT bihuleoptagelse. En støjbesparelse på 26,22 % er irrelevant, når det ikke er vigtigt for selve indikationen Bismuth diskussion I dette projekt har vi anvendt bismuth beskyttelse som sekundær filtrering. Det har vist sig, at protokollen, som anvender bismuth beskyttelse, havde en statistisk signifikant dosisbesparelse. Det kan dog ikke konkluderes, om denne besparelse udelukkende er forårsaget af bismuth. Der er igennem de artikler, som vi har anvendt i projektet, dokumenteret en dosisbesparelse ved anvendelsen af bismuth. Set i lyset af dette kan man undre sig over, at bismuth ikke er mere anvendt. En årsag til dette kan være, der er en uoverensstemmelse i faglitteraturen, omkring den egentlige effekt og konsekvens ved anvendelsen af bismuth. Derudover er der kommet et nyt alternativ til dosisreduktion 43

44 (7), dette værende AEC teknikken. Denne teknik er blevet mere udbredt indenfor de sidste par år. En anden årsag til bismuth ikke er mere anvendt end den er, kan findes i tærskelværdien for orbita. Til trods for den relative store dosisbesparelse ved anvendelsen af bismuth, skal dette ses i bredere perspektiv. Der er/skal et forholdsvis stort antal scanninger til før, den givende tærskelværdi overskrides. Sandsynligheden for at en enkel patient skal have udført så stort et antal scanninger er ikke plausibel (7) Delkonklusion Vi er ikke i stand til at dokumentere, at bismuth er ene årsag til dosisreduktion. Vi kan igennem artiklerne postulere, at bismuth beskyttelsen har haft en bidragende effekt på dosisreduktionen Metode diskussion For at kunne bearbejde vores problemstilling/hypotese, valgte vi at anvende den kvantitative fremgangsmetode og igennem den, den positiviske tankegang. I modsætning kunne vi havde valgt den kvalitative fremgangs metode med en hermeneutisk tankegang. Hvor den kvalitative metode er velegnet til at give en forståelse for, hvordan folk forholder sig til givende situationer/indtryk, er den kvantitative metode velegnet til at måle og analysere data. Ulemper og begrænsninger findes der ved begge metoder. Den kvalitative metode er modtagelig overfor personlige holdninger og bias. Samtidige er den kvantitative begrænset ved at nemlig mangle den menneskelige vurdering. Disse to fremgangsmetoder er så forskellige i deres fokus, at det faktisk kun er muligt at anvende den ene eller den anden. Hvilken afhænger af hvordan ens problemformulering er opsat. Vores projekt er en sammenligning af to protokollers indbyrdes dosis og støjrelationer. Her er den kvantitative metode den eneste anvendelige. Havde vores projekts fokus været hvilke overvejelser, der ligger til grund for anvendelsen af den ene protokol frem for den anden, havde den kvalitative metode 44

45 været den eneste anvendelige. Det er muligt at kombinere de to metoder. Med udgangspunkt i vores egne forsøg kunne man f.eks. få en radiolog til at vurdere de optagelser, der var blevet lavet med protokol A sammenlignet med protokol B. Derved ville man få en fagprofessionel vurdering af billedkvaliteten, man kunne sammenligne med sine ROI-målinger. Radiologens vurdering ville være den kvalitative del og ROI-målingerne værende den kvantitative. Vi valgte ikke at gøre dette, da det ikke var i vores interesse at vide, hvordan en radiolog ville vurdere forskellen. Vi ønskede blot at bevise dens tilstedeværelse. Desuden kunne en radiolog have en forforståelse for indvirkningen af bismuth beskyttelse på en CT optagelse, og vil derfor bedømme den hårdere. Med det sagt kan dette eksempel også vendes om. Hvis vi nu tog vores målinger, og spurgte en radiolog om en vurdering af optagelserne i forhold til det målte data, ville hans forforståelse miste sin indflydelse. Kort fortalt, er kvalitative data de bløde værdier, såsom folks holdninger og vurderinger. Disse værdier er opnået typisk igennem interviews. Hvorpå kvantitative data er de hårde værdier, såsom tal. Værdier værende målt igennem systematiserede forsøg. Til statistisk analyse findes der to grundmetoder, deskriptiv og prædikativ statistik. Hvor den deskriptive er et værktøj til systematisere og strukturere tidligere indsamlet data, er den prædikative et værktøj for at anskue sandsynligheden for forskellen imellem ny indsamlede variabler. Da vores målsætning var at indsamle ny data for at bevise en specifik forskel, valgte vi at anvende prædikativ statistik til vores statistiske analyse. Vi anerkender, at der i vores analyse er en enkel beregning af hospitals A data, der afviger fra reglen omkring normalfordeling. Vi har dog valgt at antage at denne data stadig er normalfordelt, da de resterende udregninger påviser dette Delkonklusion Vi valgte at anvende en kvantitativ metode til dette projekt, da det var den eneste metode, der kunne anvendes. Samtidig beviste vi, at vores data var normalfordelt 45

46 gennem statistiske analysemodeller, og dermed var vi i stand til at udføre signifikanstest. 15. Konklusion Via vores statistiske udregninger har vi bevist, at der er en signifikant dosisbesparelse til orbita ved anvendelse af protokol A. Denne besparelse har vi udregnet til at være 54,38 %. Dog har vi målt, at denne besparelse har øget støjen i billedet med 26,22 %. Denne øgede støj, har vi som studerende ikke været i stand til at bemærke på billederne. Ligeledes kan der argumenteres for, at den diagnostiske kvalitet ikke bliver forringet i sådan en grad, at scanningen ikke længere er brugbar. Dette argument bliver yderligt forstærket, hvis man tager indikationer for protokollerne med i betragtning. 16. Perspektivering Vi har i dette projekt valgt at anvende to hospitalers forskellige CT bihuleprotokoller. Dette gjorde vi med henblik på at anskue problemstillingerne omkring dosis og billedkvalitet. Vores forventning, før vi startede dette projekt var, at der ville være forskel imellem de valgte CT protokoller. Til vores store overraskelse, erfarede vi, at denne forventning ikke alene var korrekt, men at der faktisk var en væsentlig forskel. Vi startede dette projekt med at indhente de respektive protokoller, hvor det hurtigt fremstod, at der var to betydningsfulde forskelle; henholdsvis mas-værdien og anvendelsen af bismuth beskyttelse. På hospital A blev der benyttet en mas på 40, mens hospital B benyttede 100 mas. En så markant forskel på mas-værdien, havde vi ikke forventet. Bemærkelsesværdigt er det, at dagen inden vi skulle udføre vores forsøg, havde hospital B nedsat deres mas værdi fra 100 til 60. Årsagen til de valgte at gøre dette, var fordi, vi i samtale med dem, påpegede deres høje mas værdi i forhold til vores anden protokol. Vi har bevist igennem vores projekt at ved anvendelse af protokol A, opnås en dosis besparelse på 54,38 % i forhold til protokol B. Fælles for disse protokoller har været 46

47 anvendelsen af effektivt mas, i stedet f.eks. AEC såsom idose. Der ville derfor kunne argumenteres for relevansen af yderligere forskning med en tredje protokol som anvender AEC. For derved at vurdere om anvendelsen af AEC ville give en større dosisreduktion til orbita end anvendelsen af protokol A. Grunden til at dette ville være særlig interessant, er at AEC ikke ville medføre den samme støjforøgelse som set ved protokol A. En måde hvorved vi kunne have analyseret støjniveauet på billederne, havde været at vise dem til en erfaren radiolog. Radiologen ville kunne vurdere, om den øgede støj på billederne var til skade for den diagnotiske værdi af undersøgelsen. Radiologens vurdering ville være subjektiv, som samtidig er årsagen til, at det skulle være en med flere års erfaringer i netop at beskrive CT bihuleoptagelser. Vi er af den faste overbevisning, som vi har opnået igennem vores uddannelse, at det er vigtigt at have en kritisk tilgang til det arbejde, der bliver udført på røntgenafdelingerne. Dette er ensbetydende med, at man ikke skal være bange for at stille sig kritisk op overfor f.eks. protokoller til en CT scanning. I vores projekt har vi belyst at en protokol anvendte 100 mas til en CT bihuleoptagelse. Kort tid efter blev denne mas sat ned til 60. Dette beviser, at vores kritiske tilgang, selv som studerende, har haft en positiv virkning på en afdelings protokoller, og direkte derigennem patienter. Det er derfor vigtigt, at de uddannede radiografer ligeledes forholder sig kritisk til de gængse procedurer. Dette vil være med til at bibeholde en høj kvalitet af det arbejde, der bliver udført på afdelingerne. Det påkræver dog, at radiograferne holder sig løbende opdateret omkring nye metoder og tekniske tiltag indenfor faget. Vi mener dog også, at dette er en vigtig del af begrebsforståelsen omkring ALARAprincippet. For uden den nyeste viden inden for faget samt en kritisk tilgang, til det arbejde der bliver udført, mister ALARA-princippet sit fundament. Hvis disse to forudsætninger ikke bliver mødt, er radiografen ikke i stand til at træffe en beslutning omkring kvaliteten af sin undersøgelse. Vi har sammenlignet to forskellige protokoller, henholdsvis protokol A og protokol B. Ud fra de resultater vi har opnået, anbefaler vi, at man anvender en lav dosisprotokol 47

48 med bismuth beskyttelse til CT undersøgelse af bihulerne. Dette dog med det forbehold, at radiologerne på den enkelte afdeling finder billedkvaliteten forsvarlig, for en sikker og tilfredsstillende diagnostik. Mere generelt ønsker vi dog at anbefale, at den enkelte radiograf stiller sig kritisk til de protokoller, der bliver anvendt på de respektive afdelinger, for derigennem at sikre en tilfredsstillende kvalitet af arbejdet. Ligeledes kan samarbejdet mellem de enkelte hospitaler være med til at inspirere og dermed højne kvaliteten af undersøgelserne. 48

49 17. Litteratur liste 1. Studieordningen om Radiografuddannelsen side: Bekendtgørelsen nr. 975 om medicinsk røntgenanlæg til undersøgelse af patienter med ændringer i bekendtgørelse nr af 3. september side: Hein E, Rogalla P, Klingebiel R, Hamm B. Low-dose CT of the paranasal sinuses with eye lens protection: effect on image quality and radiation dose. Springer-Verlag [online] 2002, [citeret 2. maj 2011]. Tilgængelig: Side: Hopper DK, Neumann JD, King SH, Kunselman AR: Radioprotection to the Eye During CT Scanning [online] 2001, [citeret 2. maj 2011]. Tilgængelig: Side: Jørgensen B. H. CT-teknik, Indføring i CT-teknikkens grundprincipper. Udg.7: Ballerup: Utopia side , Seeram E. Computed Tomography, Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control. Udg 3. St. Louis: Saunders Elsevier, Side og Geleijns J, Salvadó Artells M, Veldkamp W.J.H, López Tortosa M, Calzado Cantera A. Quantitative assessment of selective in-plane shielding of tissue in computed tomography through evaluation of the absorbed dose and image quality. Springer-Verlag [online] 2006, [citeret 2. maj 2011]. Tilgængelig: Side: Siemens X-CARE. Tekst beskrivelse af X-CARE. [online]. [citeret 2. maj 2011]. Tilgængelig: https://www.medical.siemens.com/webapp/wcs/stores/servlet/psoptionproduct DisplayView?catalogId=- 11&catTree=100010, ,12752, &langId=- 11&productId= &productType=6&storeId=10001 Side: 1 9. Mannudeep K. Kalra, Pragya D. Sarabjeet S, Sanjay S, Jo-anne O.S. In-Plane Shielding for CT: Effect of Off-Centering, Automatic Exposure Control and Shilding-to-Surface Distance. The Korean Society of Radiology [online] 2009, 49

50 [citeret 2. Maj 2011]. Tilgængelig: side: Aadland E. Etik dilemma og valg. Udg. 1. Gylling: Dansk psykologisk Forlag, Side: Etik for radiografer i Danmark - etiske retningslinjer, der sætter mennesket i centrum. Citat fra s. 7. [online]. [citeret 2. maj 2011]. Tilgængelig: ochure_ pdf Side: Thurén T. Videnskabsteori for begyndere. Udg. 1 København: Munksgaard, 1999 Side: Birkler J. Videnskabsteori en grundbog. Udg. 1 København: Munksgaard, 2005 Side: Pedersen EO, Toft P Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne, på tværs af fagkulturer og paradigmer. Udg. 2 Frederiksberg C: Roskilde Universitetsforlag, 2004 Side: Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt Jr EM, Boone JM. The Essentiel Physics of Medical Imaging, Udg 2 Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2002 Side: 166, 641 og Bushong SC. Radiologic Science for Technologists Physics, biology and protection. Udg. 8 St. Louis: Elsevier Mosby 2004 Side: , og Kruuse E. Kvantitative forskningsmetoder I psykologi og tilgrænsende fag. Udg. 6 Danmark: Dansk psykologisk Forlag 2007 Side: og Kalender WA. Computed Tomography Fundamentals, System Technology, Image Quality, Application. Udg. 2 Erlangen: Publicis 2005 Side: Lund H, Røgind H. Statistik i ord. Udg. 1 København: Munksgaard, Side 11, 16-20, og Madsen BS. Statistik for ikke-statistikere. 1. Udg. Frederiksberg C: Forlaget Samfundslitteratur, Side og Johansen K. Basal sundhedsvidenskabelig statistik begreber og metoder. 1.Udg. København: Munksgaard, Side Pensum i alt: 212 sider 50

51 18. Bilag fortegnelse Bilag 1. Mailkorrespondance med SIS (Statens institut for strålebeskyttelse) Bilag 2. IRCP Dose Limit Comparison Chart Bilag 3. Mailkorrespondance med hospitaler omkring protokoller Bilag 4. Somatex produktet beskrivelse af bismuth til orbita Bilag 5. Mailkorrespondance med Somatex Bilag 6. Billederne af ROI-målingerne Bilag 7. Statistiske udregner i excel 51

52 Bilag 1 Mailkorrespondance med SIS Hej Vi er to radiografstuderende fra Professions højskolen metropol i København. Vi er i gang med at lave vores bachelor projekt, omhandlende brugen af bismuth beskyttelse ved CT scanninger. I dette sammenhæng ville vi gerne vide hvor mange CT scanninger der bliver udført i Danmark om året? Eller hvor stor den samlede dosis fra billeddiagnostisk CT er i Danmark? Vi har gennem jeres hjemmeside kunne finde ud af at, der årligt bliver givet ca. 1 msv fra medicinsk diagnostik. Dette dækker dog så vidt vi forstår den samlede dosis der gives for alle undersøgelsestyper. Håber i kan hjælpe os, og på forhånd tak. Niels Pleimert og Mark Johansen Hej Niels og Mark Tak for Jeres mail. Jeg kan ikke hjælpe Jer med så meget, men I får det jeg har. Ang. antal af CT scanninger i DK har jeg denne tabel som viser antallet den sidste årrække årstallene rykker sig, men flyt selv så det passer. Sidste række er fra 2009, som ikke er lige så præcise som de øvrige år Røntgenundersøgelser Ultralydundersøgelser CT-skanninger MR-skanninger Angiografier Med røntgen Alle Den samlede dosis fra CT i forhold til konventionel er blevet udregnet i 1995 og viste at 37 % af den kollektive dosis kom fra CT og 63 % fra alt andet medicinsk røntgen. Vi har ikke foretaget dette regnestykke siden, men det har klart rykket sig. Jeg kender ikke baggrunden/metoden for tallene. 52

53 God arbejdslyst med Jeres projekt. Med venlig hilsen Sundhedsfaglig medarbejder Statens Institut for Strålebeskyttelse Medicinsk Anvendelse Knapholm 7, 2730 Herlev Tlf.: Mail: 53

54 Bilag 2 IRCP Dose Limit Comparison Chart 54

55 55

56 Bilag 3 Mailkorrespondance med hospitalerne omkring protokollerne Hospital A Hej Vores nye ide, er at tag jeres protokol til bihuler og protokol fra et andet hospital som ikke anvender bismuth, lave nogle TLD forsøg og se hvilken der giver mindst dosis og hvilken der har højest billedkvalitet. Hvordan vi anskuer billedkvalitet, er vi ikke kommet helt fremtil endnu, men det kommer - fokus pt er at få bolden igang igen ^^ Men for at vi kan lave dette projekt, har vi jo brug for jeres CT protokoller til jeres bihuler, er det noget du kan sende til os? Altså mas, kv, lav/høj dosis ect. Mvh, Mark og Niels Hej med jer Hermed protokollerne som i spørger efter :O) KH 56

57 Hospital B Hej Min makker og jeg, sidder og overvejer at lave et kvantitativt studie angående bismuth anvendelse ved CT bihuler optagelser, som vores bachelor projekt. I denne forbindelse, skal vi bruge en philips 64slice CT scanner, som laver bihuler uden bismuth anvendelse. Jeg ved at, har den rigtige scanner og at I ikke anvender bismuth, dog ved jeg ikke hvor mange bihuleundersøgelser der bliver foretaget? Mvh, Niels Hej Niels, 57

58 Jeg vedhæfter vores protokoloversigt med tilhørende scan-værdier-. kan du bruge den til jeres bachelor? og god arbejdslyst Ellers skal du nok kontakte eller Venlig hilsen 58

59 Bilag 4 Somatex produktet beskrivelse af bismuth til orbita 59

60 Bilag 5 Mailkorrespondance med Somatex Hello Somatex We are two radiograph students from Denmark, that are currently writing our thesis on the use of bismuth shielding for CT sinuses. In regards to this, we are using one of your products, namely Somatex CT shields for shielding of the eyes. However we have not been able to find the specifics on your product looking at your product description online. Our primary concern is the lead equivalent of the bismuth shielding, but any and all data you are willing to share would be greatly appreciated. Thank you for your help, Niels Pleimert and Mark Johansen Dear Mark, Please find attached a publication that deals about the protective characteristics of our CT-Eye-ProteX. I hope this will help you with your investigation!? If you have any further questions please do not hesitate to contact us. Kind regards Product Manager Ablation Technologies Somatex Medical Technologies GmbH Rheinstrasse 7 d Teltow Germany +49 (0) (0) Comercial register Potsdam HRB VAT-IDNo: DE Managing Director: Frank Kniep 60

61 61

62 62

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER

VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING OM MÅLING AF PATIENTDOSER TIL CT-UNDERSØGELSER 2012 Vejledning om måling af patientdoser til CT-undersøgelser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SCVUA-guide til informationssøgning

SCVUA-guide til informationssøgning SCVUA-guide til informationssøgning Bilag 1 SCVUA-guide til informationssøgning Facet 1 - navn: Ofte OR mellem søgetermerne Databasenavn: PubMed Bismuth Bismuth, in-plane shield, breast shield, shielding

Læs mere

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital

MTV og 3 D Lise Ludvigsen. Trine Agertoft Lene Tarp. Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital MTV og 3 D Lise Ludvigsen Janni Jensen Trine Agertoft Lene Tarp Medicinsk Teknologi Vurdering En alsidig systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende en medicinsk teknologi.

Læs mere

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup.

Abstract et bachelorprojekt af C.D. Gade, M. Jensen og M.B. Krarup. 1 Forord Dette er et Bachelor projekt, skrevet på 7. Semester af tre Radiografstuderende i Odense. Vi vil gerne starte med at gøre opmærksom på, at hvis ikke andet er opgivet, er illustrationerne og figurerne

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved standard CT thorax undersøgelse

CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved standard CT thorax undersøgelse University College Nordjylland Hanne Veggerby Rikke Hansen Radiografuddannelsen Hold R05V 6. Juni 2008 7. semester Vejleder: Karen Johnsen Bachelorprojekt CARE Dose4D og bismutafdækning til mammae ved

Læs mere

Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger

Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger Bismuth-beskyttelse af lens ved pædiatriske CT-scanninger Radiografuddannelsen UCN, Aalborg Vejleder: Jeanne E. Debess Forfattere: Christina L. Haahr Trine K.G. Larsen Mette K. Villadsen Bachelor, Modul

Læs mere

Lungescreening ved lav dosis CT

Lungescreening ved lav dosis CT Lungescreening ved lav dosis CT opgaven Martin Bjerregaard Wied Studienummer: 66080015 Hold 65 Afleveringstidspunkt: 7. april 2010 Anslag: 27.441 Professionshøjskolen Metropol Vejleder: Lau Kent Jeppesen

Læs mere

Pædiatri i radiografien

Pædiatri i radiografien Pædiatri i radiografien Bente Winther og Helle Precht Sygehus Lillebælt - University College Lillebælt Hvem er vi? Helle: Undervisende radiograf. Udd. 2003 Ansat ved Radiografuddannelsen, UC Lillebælt

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen

Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen Dosisreducerende tiltag til mammae ved CT-scanning af thorax/øvre abdomen - Et studie af stråledosis og billedkvalitet ved bismuthafdækning eller X-CARE Radiografuddannelsen UCN, Aalborg R11S Modul 14

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Reduktion af stråledosis til mammae ved Multi Slice Computed Tomography af thorax

Reduktion af stråledosis til mammae ved Multi Slice Computed Tomography af thorax University College Nordjylland Kirsten Sangill Radiografuddannelsen Tina D. Pedersen 4. januar 2008 Lene T. Adamsen Vejleder: Karen Johnsen Hold R04S 7. semester Bachelorprojekt Reduktion af stråledosis

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn

Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn J.nr.: 3715-13-006 December 006 Vejledning om patientdoser og referencedoser for røntgenundersøgelser Konventionelle røntgenundersøgelser af børn I henhold til 96 i bekendtgørelse nr. 975/1998 1 skal røntgenafdelinger

Læs mere

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi?

PRIS Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? PRIS 23.09.10 PRIS 23.09.10 Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her idag? Hvilket projekt er jeg med i og hvem er vi? Gennemgang i dag: Projekt Billedkvalitet Filtreret tilbage projektion Iterativ rekonstruktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT

VIGTIGT - Korrektion vedr. medicinsk udstyr Brilliance CT-systemer og Gemini- og Precedence-systemer, der anvender Brilliance CT CT/AMI -1/2- FSN 72800599_88200461 15. maj 2013 Problemer med CTDI vol -faktorer på Philips CT-systemer Kære kunde, Der er konstateret et problem på Philips Gemini- og Precedence-systemer, der anvender

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

Børnethorax. Bachelorprojekt: Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet

Børnethorax. Bachelorprojekt: Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet Bachelorprojekt: Børnethorax Ekstern filtrering og rasters indflydelse i forhold til indgangsdosis og billedkvalitet Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Bachelorprojekt udarbejdet af: Camilla

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger

Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Kvalitetssikring af digitale billeddannende røntgensystemer hos Dyrlæger Formål: Med disse retningslinier for kvalitetssikring vil en højere kvalitet på det veterinære billeddiagnostiske område kunne opnås.

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Billedkvalitet fortsat

Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet fortsat 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Parameterhåndtering FOV ma Scantid kv Pitch Snittykkelse Patientlejring Kernel 03-10-2012 side 3 FOV Placering af pt. 03-10-2012

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum

Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Bismuth-afdækning af orbita ved CT af cerebrum Udarbejdet af: Lau Østberg Larsen og Janus Damm Radiografstuderende hold 55, 7. semester. Bachelorprojekt 3. eksterne opgave Anslag: 83975 Vejleder: Carsten

Læs mere

CT scannerens opbygning

CT scannerens opbygning 03-10-2012 side 1 CT scannerens opbygning May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Dag 1 Dag 2-6 Dag 7 Lektion 3 Intro Lektion 1 Lektion 2 Repetiti jkfhujfhg on Teori Eazy-Wiz Øvelser: CT scanneren Formidling

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse

Bachelor Opgave Modul 14. CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Modul 14 CT dosisstudie i forhold til brugen af gonadebeskyttelse Navne: Dato/år: 27/5 2013 Vejleder: Thomas Søndergaard Larsen Antal anslag: 93.775 1 CT Scanning af mænd med gonadebeskytter -dosisstudie

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Dosisreducering til glandula thyroidea samt vurdering af thyroideakrave og AECs dosisreducerende egenskaber ved CTscanning

Dosisreducering til glandula thyroidea samt vurdering af thyroideakrave og AECs dosisreducerende egenskaber ved CTscanning UNIVERSITY COLLAGE NORDJYLLAND RADIOGRAFUDDANNELSEN Dosisreducering til glandula thyroidea samt vurdering af thyroideakrave og AECs dosisreducerende egenskaber ved CTscanning af cerebrum Bachelorprojekt

Læs mere

En intro til radiologisk statistik

En intro til radiologisk statistik En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen

Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Dosisoptimering af CT oversigt over abdomen Radiografuddannelsen 7. semester Bachelorprojekt 4. eksterne prøve Udarbejdet af: Vejleder: Skole: Christian Engsbro Hold 59 Rikke Vinterberg Professionshøjskolen

Læs mere

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk

03-10-2012 side 1. Billedkvalitet. May-Lin Martinsen. UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk 03-10-2012 side 1 Billedkvalitet May-Lin Martinsen 03-10-2012 side 2 Billedkvalitet Kontrast opløsning Rumlig opløsning Signal- Støj forhold (S/N) DOSIS Artefakter 03-10-2012 side 3 Billedkvalitet Den

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA 130903 Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013

4. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Katrine Borg-Hansen, august 2013 4. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

CT Urografi protokoller

CT Urografi protokoller Bachelorprojekt på Radiografuddannelsen i Herlev, afleveret d. 7. januar 2005. CT Urografi protokoller på Sjælland Figur 1 Udarbejdet af Radiografstuderende Kasper Damsbo og Signe Olsen - hold 51 på sygepleje-

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi

Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi Universitet 2012 1 Tillæg til studieordningen for bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi marts 2012. Modulerne beskrevet i tillægget,

Læs mere

En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år?

En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år? AIR GAP En alternativ metode til raster ved røntgen af thorax til børn i alderen 10-15år? DITTE BORK VOSS & LINE LITTAU METHMANN UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT, RADIOGRAFUDDANNELSEN BACHELOROPGAVE, MODUL

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul)

Digital Radiologi. Hvilke emner behandler jeg ikke. Kliniske billeder (Dette er et røntgenteknisk modul) Digital Radiologi 1 Emner : Hvad står DR egentlig for? Grundbegreber indenfor DR teknologien De forskellige teknikker (med speciel fokus på 2 teknikker) Fordele og muligheder med DR teknikken Nogle digitale

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering

Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Studieguide Masteruddannelsen i rehabilitering Modul 1: Introduktion til videnskabsteori og -metode (med forbehold for ændringer) MR 14, efterårssemester 2014 Undervisning i weekenderne den 5. - 6. september,

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Ekstern filtrering ved børnethorax

Ekstern filtrering ved børnethorax Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Ekstern filtrering ved børnethorax Bacheloropgave Navne: Jacob Nattestad, Lam K. Ha & Morten T. Ernst R07A Dato/år: 31/5 2010 Vejleder: Thomas Søndergaard

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere