BIO t e c h n o l o g y a / s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIO t e c h n o l o g y a / s"

Transkript

1 BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og samtidig lavteknologisk eller højteknologisk separation baseret på patenterede keramiske membraner og lamelsigter Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg

2 Indhold 1 Bedre driftsøkonomi, optimering af gasproduktion, og samtidig gylleseparation Baggrund Sådan fungerer separationen WCT lamelsigten UF membran filtration Lavteknologisk separation Lovgivning om lavteknologisk separation Opbevaring og gødskning Illustration af anlæg Økonomi - lavteknologisk separation Økonomi Landmændenes driftsøkonomi Miljøfordele Højteknologisk separation De centrale teknologier Lovgivning om højteknologisk separation Økonomi - højteknologisk separation Økonomi Landmændenes driftsøkonomi Miljøfordele Gårdanlæg Økonomi gårdanlæg Biogas- og bioethanolanlæg Referencer Partnere og leverandører Kontakt... 18

3 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 1 Bedre driftsøkonomi, optimering af gasproduktion og samtidig gylleseparation Vi tilbyder at optimere driftsøkonomien i biogasanlæg og samtidigt separere den afgassede gylle. Den øgede gasproduktion, de sparede omkostninger til lagring og udbringning af afgasset gylle samt en effektiv og økonomisk separation er baggrunden for den bedre driftsøkonomi, på biogasanlægget såvel som hos de enkelte leverandører. Løsningens tekniske fundament er baseret på nye WCT lamelsigter fra Westcoast Tråd og Plader Aps samt nye keramiske membraner af silicium karbid (SiC) fra CoMeTas A/S. Der indgår således ingen fældningskemikalier, og el-forbruget er minimalt. BioFuel Technology A/S har udviklet løsningen i samarbejde med disse virksomheder på biogasanlægget Krogenskær i Nordjylland. 1.1 Baggrund I et biogasanlæg omsættes hovedparten af det tilførte organiske stof, men ofte er der et uudnyttet biogaspotentiale på % i form af uomsatte fibre. Ved hjælp af de nye WCT-lamelsigter kan uomsat materiale enkelt og effektivt separeres fra den afgassede gylle og tilbageføres til biogasanlægget. Herved opnås en længere opholdstid for fibrene, som derved får tilstrækkelig tid til at blive omdannet til biogas. Dette udgør samtidigt første trin i separationen, som, udover den øgede gas-produktion, bidrager til at reducere mængden af fiberfraktionen efter separationen. Den afgassede gylle, som er forsepareret i lamelsigter, indeholder ikke grove partikler og er derfor velegnet til videre separation i de nye membraner. Disse keramiske SiC membraner er ultrafiltrations (UF) membraner, som fraseparerer alle fine partikler fra gylle inklusive fosfor (P). Med disse to trin, lamelsigtning og keramisk UF-filtration, opnås lavteknologisk separation og øget gasproduktion. Der forbruges ingen eller minimale mængder kemikalier i processen og strømfor-bruget er tillige minimalt. Anlægget har en lang levetid. Systemet kan udvides til højteknologisk separation, som kan omfatte ammoniakstripper og RO-anlæg eller blot RO-anlæg. Dette beror bl.a. på indholdet af ammoniak. Ved høje ammoniak- og saltkoncentrationer er ammoniakstripning aktuelt, og ved lave ammoniak- og saltkoncentrationer kan RO-anlæg alene koncentrere kvælstoffet og saltene. 3

4 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Sådan fungerer separationen De centrale elementer af separationen består af WCT-lamelsigter samt keramiske SiC UF-filtre. Buesigten separerer grove fibre og UF-filtrene separerer fine fibre samt hovedparten af fosforind-holdet. 2.1 WCT lamelsigten Lamelsigten fungerer ved, at afgasset gylle strømmer ned over en vibrerende sigte, hvor fibrene tilbageholdes og væsken passerer lamellerne. Billedet viser en test- og demonstrationsopstilling på Krogenskær Biogasanlæg ved Brønderslev. Her er systemet gennemtestet på afgasset gylle og har vist sig særdeles driftsikkert og velegnet til separation af gylle. Fibrene opsamles i bundkar og pumpes tilbage til biogasreaktor. Der frasepareres ca. 15 % af den samlede volumen, som passerer lamelsigten. 4

5 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 2 Sådan fungerer separationen Som billedet indikerer, tilbyder vi i forbindelse med efterfølgende separation, at fibrene separeres i to trin. Første trin er en sigte med f.eks. 0,5 mm spaltevidde mellem lamellerne og næste trin er en sigte med f.eks. 0,15 mm spaltevidde. Herefter er gyllen velegnet til videre behandling og separation. Den færdige leverance består af lamelsigter med frontdæksel således, at der ikke afgives lugt eller ammoniak fra separationen. Leverancen kan omfatte skruepresse. Dette er særligt aktuelt, hvor det er rågylle, som separeres, og hvor fibrene efterfølgende ønskes leveret til biogasanlæg eller anvendt direkte til jordbrugsformål. Tørstofindholdet i fibrene direkte fra sigterne er %, medens tørstofindholdet efter skruepresse er %. Fiberfraktionen fra lamelsigten indeholder ca. 25 % af totalfosfor i gyllen. Lamelsigten fungerer uden tilsætning af kemikalier til koagulering eller flokkulering. 2.2 UF membran filtration De fine partikler, som passerer lamelsigten, udgør en stor del af det organiske materiale i den afgassede gylle. Disse fine partikler nedbrydes ikke biologisk, og det er derfor nødvendigt at fjerne dem i forbindelse med gylleseparation. Dette er imidlertid en vanskelig proces og udgør barrieren for en økonomisk gylleseparation men opgaven løses effektivt og økonomisk med de nye keramiske SiC membraner fra BioFuel Technology A/S og CoMeTas A/S. 5

6 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Sådan fungerer separationen De nævnte keramiske membraner er udviklet specielt til separation af gylle og er udvalgt til formålet pga. silicium karbids fornemme egenskaber. Dette materiale er næsten lige så hårdt og slidstærkt som diamant og har en meget høj vandledende evne. Det er derfor et materiale og en membran, som kan løse alle vanskelige filtreringsopgaver, herunder separation af gylle. Billedet herunder viser en testopstilling fra Krogenskær Biogasanlæg, som er benyttet til dimensionsgivende afprøvninger er af membranen. Selve hjertet i anlægget membranen er monteret i membranhuset (røret) til venstre. Øvrige dele er pumper, rør og styring. Den afgassede gylle, når den har passeret membranen, fremstår som en klar, farvet væske - helt uden partikler. 6

7 2 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle Sådan fungerer separationen Koncentratet eller den faste del, fremstår som en mørk tyndtflydende olie. 7

8 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Lavteknologisk separation Med dette system af lamelsigter og keramisk UF membran separation opnås i første omgang såkaldt lavteknologisk separation. Det kan garanteres, at der opnås lavteknologisk separation i lovens forstand. 3.1 Lovgivning om lavteknologisk separation Lavteknologisk separation giver 25 % reduktion af arealkrav. Ved et lavteknologisk gyllesepareringsanlæg forstås et anlæg, 1) hvor de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal inde holde mere end 20 pct. af gyllens kvælstof og mere end 60 pct. af gyllens fosfor, og 2) hvor disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængde/vægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 1,5 gange højere end koncentratio-nen i den ubehandlede gylle. Dette fremgår af Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. nr af 23/11/ Opbevaring og gødskning Permeatet - eller væskedelen af gyllen - indeholder de opløste salte i form af plantetilgængeligt ammoniak og kali, og en lille andel fosfor. Udnyttelsesgraden af dette N er 90 % eller mere under forudsætning af korrekt udbringning. Væ-sken kan benyttes til fuldgødskning med N og derfor udbringes i større mængder per ha end rågylle. Gyllevæsken danner ikke naturligt flydelag, fordi de organiske partikler er fjernet, og væsken bør derfor opbevares under overdækning eller etableret flydelag. Koncentratet eller den faste del indeholder langt hovedparten af gyllens fosfor og udgør derfor en organisk P-gødning. Denne gødning kan opbevares i gylletank og udbringes med almindelig gyl-levogn. Denne gødning doseres i forhold til P-behovet og kan i øvrigt udbringes om efteråret. 8

9 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 3 Lavteknologisk separation 3.3 Illustration af anlæg Et separationsanlæg til lavteknologisk gylleseparation leveres nøglefærdigt i container og skal blot tilsluttes biogasanlægget. Billedet viser et anlæg med en kapacitet på m3 årligt. 3.4 Økonomi - lavteknologisk separation Et generaliseret biogasanlæg, der afgasser m3 gylle samt øvrigt affald, og som har en gas-produktion på 4 mill m3 årligt, opnår nedenstående forbedring af driftsøkonomien. Den lavteknologiske løsning består af WCT lamelsigter samt SiC UF-filtre og koster ca. 6 mill kr. 9

10 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Lavteknologisk separation Økonomi - Øget gasproduktion, ca. 10 % eller ca m3, el- og varme salg + ca kr. - Besparelse transport og udbringning, 5 kr. per tons + ca kr. - Tilsyn - ca kr. - Vedligehold og kapital 10 % årligt af 6 mill kr. - ca kr. - Forbrug ca. 5 kwh per m3 plus diverse - ca kr. - Netto resultat + ca kr. Den direkte driftsbesparelse er således af størrelsesordenen 0,5 mill kr. årligt. Hertil kommer landmændenes driftsøkonomi og de miljømæssige fordele Landmændenes driftsøkonomi - Reduceret lugt og overholdelse af fosforkrav, værdi ca. 5 kr. per tons ca kr. - Øget animalsk produktion og arealkrav, Betydelig værdi* *Det er individuelt for de enkelte leverandører, hvorledes en lavteknologisk klassifikation vil påvirke økonomien i forhold til animalsk produktion og arealkrav. Eftersom harmonikravet for m3 gylle er ca ha og arealkravet ca ha heraf svarer reduktionen af arealkravet på 25 % til ca. 250 ha. Ved en pris per ha på ca kr. svarer dette til et sparet jordkøb på ca. 50 mill kr. Der er således en række positive effekter for biogasanlæggets og ikke mindst for de landmænd, som leverer gylle til biogasanlægget. Den præcise afvejning mellem biogasanlæggets og leverandørernes økonomi kan diskuteres, men den samlede fordel er der ikke tvivl om Miljøfordele Idet langt hovedparten af gyllens indhold af P indgår i koncentratet, kan P udbringes efter behov og for fem år ad gangen. Permeatet eller gyllevæsken kan anvendes til fuldgødskning med minimal udledning af ammoniak. Herved opnås en optimal udnyttelse af såvel P som N, ligesom det samlede transportarbejde reduceres. Desuden opnås reduceret P- og N-udvaskning fra landbrugsarealer. Eftersom gyllen er effektivt afgasset og separeret, er der kun lidt lugt tilbage i væskedelen. I forbindelse med udbringning vurderes det, at lugtbelastningen af omgivelserne reduceres betydeligt i forhold til udbringning af rågylle. Der er således samlet set meget store miljøfordele forbundet med løsningen. 10

11 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 4 Højteknologisk separation BioFuel Technology A/S tilbyder højteknologiske separationsanlæg, hvor de centrale elementer fortsat er lamelsigter og SiC UF membraner. De keramiske UF-filtre er forudsætningen for, at gyllen efterfølgende kan separeres højteknologisk og på økonomisk vis. Baseret på en konkret analyse af den afgassede gylle og biogasanlæggets behov, formuleres den optimale systemløsning. Der kan være en række forhold, der bør tages i betragtning, før der formuleres en endelig separationsløsning. Det kan være særlige ønsker til renheden af det fraseparerede vand og de producerede gødninger eller til udvikling af biogasanlægget. Dette sker i samarbejde med biogasanlæggets driftsansatte og ejerkreds på basis af en forundersøgelse. Efter gennemført forundersøgelse kan der tages beslutning om projektets videre gang, herunder forprojektering, endelig projektering samt produktion og opførelse. 4.1 De centrale teknologier De principielle trin i den højteknologiske separation omfatter biogasanlæg, recirkulation af fibre og følgende separation til rent vand og gødningsprodukter. FLEXFUEL SEPARATION Biogas reaktor Fiber separation Base Konditionering UF - filtration P - gødning NH3 stripning N - gødning RO - filtration K - gødning Vand 11

12 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Højteknologisk separation Af en volumen på m3 afgasset gylle med et moderat indhold af næringsstoffer og organisk tørstof vil der produceres ca.: m3 25 % ammoniakvand tons organisk P-gødning tons kali-gødning Ammoniakstripper indgår typisk, hvor der er et højt niveau af ammoniak og øvrige salte i den afgassede gylle. Som udgangspunkt fremstilles derfor et ammoniakkoncentrat, som kan anvendes direkte. Det kan også stabiliseres med syrer, således at gødningen kan udbringes med marksprøjte som anden flydende gødning. De øvrige salte, især kali, koncentreres i RO-anlægget. Det kan desuden være aktuelt at inkludere en dekanter i separationsprocessen, såfremt der f.eks. er et meget højt indhold af sand eller organisk stof i gyllen. Der kan eventuelt indgå en begrænset mængde koagulerings- og flokkulerings-midler. Udgangspunktet er dog, at der ikke anvendes kemikalier i separationsprocessen. 4.2 Lovgivning om højteknologisk separation Ved højteknologisk separation reduceres arealkravet med 50 %. De producerede gødninger kan anvendes som handelsgødning, forudsat de deklareres efter Gødningsloven (dette fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 stk.9, bek. nr. 814 fra 2006). Et højteknologisk separationsanlæg defineres som et anlæg, 1) hvor de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal inde holde mere end 70 pct. af gyllens kvælstof og mere end 70 pct. af gyllens fosfor, og 2) hvor disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængdevægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 2,5 gange højere end koncentrationen i den ubehandlede gylle. Dette fremgår af Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. nr af 23/11/ Stk.2. 12

13 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 4 Højteknologisk separation 4.3 Økonomi - højteknologisk separation Et generaliseret biogasanlæg, der afgasser i alt m3 gylle samt øvrigt affald, og som har en gasproduktion på 4 mill m3 årligt opnår følgende forbedring af driftsøkonomien: Den lavteknologiske løsning består af WCT lamelsigter samt SiC UF-filtre og koster ca. 6 mill kr. og der henvises til forrige sider herom. Den højteknologiske tilføjelse hertil består i sin enkleste form af konditionering og RO-anlæg, som i tillæg til den lavteknologiske løsning koster ca. 6 mill kr Økonomi - Kapital og vedligehold, 20 % af 6 mill kr. - ca kr. - Tilsyn - ca kr. - Forbrug ca. 5 kwh per m3 plus diverse - ca kr. - Lavteknologisk løsning + ca kr. - Sparet transport, lager og udbringning ca. 25 kr. per tons + ca kr. - Netto resultat +ca kr. Besparelse ved lagring udløses ikke nødvendigvis fra år ét, idet der eksisterer lagerkapacitet. Denne del realiseres derfor over et antal år Landmændenes driftsøkonomi - Salg af N-gødning, 50 % af tilført N, 25 % under markedspris + ca kr. - Øget animalsk produktion og 50 % arealkrav reduktion Betydelig værdi* - Reducerede mark- og afgrødeskader Positiv værdi *Det er som for lavteknologisk separation individuelt for de enkelte leverandører, hvorledes en højteknologisk klassifikation vil påvirke økonomien i forhold til animalsk produktion og arealkrav. Eftersom harmonikravet for m3 gylle er ca ha og arealkravet ca ha heraf svarer reduktionen af arealkravet på 50 % til ca. 500 ha. Ved en pris på ca kr. per ha svarer dette til et sparet jordkøb på ca. 100 mill kr. 13

14 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Højteknologisk separation Miljøfordele Der opnås yderligere reduktion af lugt- og ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning af koncentratet. De reducerede mark- og afgrødeskader har ligeledes positiv betydning for miljøet, idet afgrøderne optager flere næringsstoffer. Der er således samlet set meget store miljøfordele forbundet med løsningen. 14

15 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 5 Gårdanlæg Vi tilbyder gårdanlæg til individuelle landmænd, hvor de fraseparerede fibre eventuelt tilføres et biogasanlæg. Lavteknologiske gårdanlæg leveres nøglefærdigt i 20-fods container og består af to WCTsigter, skruepresse samt f.eks. 4 SiC membraner. Hertil kommer styring, pumper, tilslutning mv. De to typer fibre, de grove og fine fibre, tilføres hver en container. Herved kan landmanden levere fibre til biogasanlæg med det fosforindhold, som der er behov for at afsætte ud af bedriften. De grove fibre indeholder ca. 25 % af den fraseparerede fosfor og de fine fibre ca. 75 %. Der frasepareres typisk ca. 90 % af gyllens P-indhold. I kraft af denne separation kan det garanteres, at der opnås en lavteknologisk separation i lovens forstand, dvs. medfører en 25 % reduktion af arealkrav. Desuden er de fraseparerede fibre ikke udfældet med kemikalier og kan derfor uden problemer tilføres et biogasanlæg. Der kan ligeledes leveres højteknologiske gårdanlæg. Disse består som hovedregel af et supplerende RO-anlæg, idet rågylles ammoniak og saltindhold ikke er så højt som afgasset gylle. RO-anlægget leveres ligeledes nøglefærdigt i container. Tilsyn er minimalt, idet anlægget er automatisk og styret efter gylleniveauet i fortanken. 15

16 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Gårdanlæg 5.1 Økonomi gårdanlæg Et lavteknologisk gårdanlæg med en kapacitet på ca m3 rågylle årligt koster mellem 1-1,5 mill kr. De direkte driftsomkostninger til anlægget er et el-forbrug på ca. 5 kwh per m3 gylle svarende til nogle få kroner. Der anvendes ikke kemikalier til udfældning eller på anden vis. Det vurderes endvidere, at anlægget har en lang levetid med deraf følgende minimale vedligeholdelsesomkostninger og afskrivning. De samlede omkostninger til denne separation er derfor begrænset. Den højteknologiske separationsløsning er direkte konkurrencedygtig med konventionel gyllehåndtering målt i pris per m3 behandlet gylle for hele gyllehåndteringskæden. 16

17 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 6 Biogas- og bioethanolanlæg Vi tilbyder biogasanlæg, som er designet til at afgasse fibre i større mængder fra separeret gylle og øvrige fibre. Anlæggene består af termofile og mesofile reaktorer, hvor de mesofile reaktorer er integrerede med separationen via de omtalte lamelsigter. Vi tilbyder endvidere anlæg, som producerer bioethanol som hovedprodukt og biogas som biprodukt. Der henvises til vores hjemmeside for nærmere information herom. Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 7 Referencer Der er en lang række referencer for anvendelse af SiC membraner og WCT-lamelsigter. Der henvises til de respektive virksomheders hjemmesider for nærmere information. Desuden opfører BioFuel Technology A/S et højteknologisk separationsanlæg på Krogenskær Biogasanlæg ved Brønderslev. Dette er det første anlæg til gylleseparation, som i sin kerne består af lamelsigter og keramiske UF-filtre af silicium karbid. Der er opnået tilskud til dette investeringsprojekt under Erhvervsudviklingsordningen, Direktoratet for Fødevareerhverv. Yderligere information herom kan derfor fås ved henvendelse til Per Pedersen, Krogenskær Biogasanlæg eller Torben Bonde, BioFuel Technology A/S. Et udviklingsprojekt, som gik forud for investeringsprojektet, har fået et tilskud på kr. fra Væksthus Midtjylland. 17

18 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Partnere og leverandører BioFuel Technology A/S har et etableret partnerskab med CoMeTas A/S ( og Westcoast Tråd og Plader Aps ( og samarbejder herudover med bl.a. følgende virksomheder: - Process Engineering A/S - Rutek A/S Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 9 Kontakt For yderligere information og tilbud, kontakt venligst BioFuel Technology A/S salgsafdelinger i henholdsvis Bagsværd og Århus. BioFuel Technology A/S Lerhøj 10 DK-2880 Bagsværd Telefon Telefax Adm. Dir. Ole Kjærgård (Mobil ) BioFuel Technology A/S Bredkær Parkvej 58 DK-8250 Egå Teknisk Dir. Torben A. Bonde (Mobil ) 18

19

20 BIO t e c h n o l o g y a / s w w w.biofueltechnology.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk

Biomasse behandling og energiproduktion. Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Biomasse behandling og energiproduktion Torben Ravn Pedersen Resenvej 85, 7800 Skive trp@landbo-limfjord.dk Disposition Introduktion Mors Morsø Bioenergi Biogas på Mors historie Hvem hvorfor hvor og Hvordan

Læs mere

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding.

Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Status på gylleseparering, biogas og forbrænding. Hans Jørgen Tellerup Landsdækkende rådgiver, Biogas og gylleseparering. LRØ Horsens 70154000 Disposition Hvorfor gylleseparering Reduktion i harmoniareal

Læs mere

FarmTest. Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S. FarmTest Bygninger nr

FarmTest. Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S. FarmTest Bygninger nr FarmTest Bygninger nr. 37 2007 FarmTest Gylleseparering af afgasset biomasse Kemira Miljø A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos Bånlev Biogas i samarbejde med Kemira A/S Gylleseparering af afgasset

Læs mere

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter

Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Separeringsteknologier og koncepter for udnyttelse af separeringsprodukter Konsulent Torkild Birkmose, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter Der har gennem de seneste år været kraftig

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas

Sønderjysk Biogas. Vi gi r byen gas Sønderjysk Biogas Vi gi r byen gas Sønderjysk Landboforening og Nordic BioEnergy underskrev i april 2008 samarbejdsaftalen vedrørende projektet Sønderjysk Biogas 2008 Med det formål at etablere 1 4 biogasanlæg

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

- en god kombination. gylleseparering

- en god kombination. gylleseparering - en god kombination gylleseparering Indhold Forord Hvad er gylleseparering?................... 3 Landmandens fordele ved separering.......... 4 Udnyttelse af næringsstoffraktioner........... 6 Kombination

Læs mere

Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen.

Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen. Biogas på Bornholm kan reducere tab af næringsstoffer til Østersøen. Øget anvendelse af gylleseparation og efterafgrøder på Bornholm til bioenergi vil kunne reducere udvaskningen af næringsstoffer til

Læs mere

Gylleseparering Kemira Miljø A/S

Gylleseparering Kemira Miljø A/S FarmTest - Bygninger nr. 20-2005 Gylleseparering Kemira Miljø A/S Orienterende undersøgelse af anlægget hos gårdejer Svend Clausen i samarbejde med Kemira Miljø A/S Gylleseparering Kemira Miljø A/S Orienterende

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Restprodukter ved afbrænding og afgasning

Restprodukter ved afbrænding og afgasning Restprodukter ved afbrænding og afgasning - Optimering af husdyrgødnings næringsstofs effekt Henrik B. Møller, Gitte H. Rubæk og Peter Sørensen Danmarks JordbrugsForskning Kan teknologi producere produkter

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST

ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Perfekte løsninger giver perfekte resultater ACTIVE NS MANUAL ERFARINGER FORSØG ANALYSER TEST Indholdsfortegnelse Hvad er Active NS? Anvendelse: Gylletanke, gyllelaguner, svinestalde, kvægstalde Forsøgsresultater:

Læs mere

Program. Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab

Program. Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab Program 8.00 8.0 8.30 9.0 9.30 0.0 0.5 0.50 Indledning/velkomst v/miljøkonsulent Henrik Jørgensen, Patriotisk Selskab Fordele ved gylleseparering v/chefkonsulent Søren Schmidt Thomsen, Patriotisk Selskab

Læs mere

Teknisk notat. Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi. : Susanne Soelberg Carlsen

Teknisk notat. Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi. : Susanne Soelberg Carlsen Teknisk notat Odense Kommune, Husdyrbrug Vurdering af ammoniakfordampning fra fiberfraktion, Fangel Bioenergi 14. december 2012 Projekt: 30.5403.47 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret :

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Formål med behandling af husdyrgødning

Formål med behandling af husdyrgødning Formål med behandling af husdyrgødning Producere gødnings fraktioner med høj værdi til eksport ud af bedrift/amt/landsdel. - Separation. Øge udnyttelsen af kvælstof/reducere tab. - Separation/biogas. Reducere

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/biogas/sider/regler_for_biomasser_til_bioga... Page 1 of 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Biogas > Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas Oprettet: 02-12-2015 Regler for anvendelse af gødning, afgrøder og affald til biogas

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver

Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Erfaringer med gylleseparering i Danmark Status og perspektiver Gödselsepareringsdag Onsdag den 8 oktober 2014 kl. 9.30 15.30 Hushållningsselskapet Kalmar Præsentation ved Thorkild Frandsen, AgroTech Indhold

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Formål Formålet med undersøgelsen har været at samle erfaringer med biogasproduktion, næringstofflow og energiproduktion af økologisk

Læs mere

Den danske situation og forudsætninger

Den danske situation og forudsætninger BiogasØresund 1. februar 2007 Biogas til transportformål Den danske situation og forudsætninger v. chefkonsulent Bruno Sander Nielsen Biomasse til transport i Danmark (der sker slet ingenting) Andelen

Læs mere

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009

Biogasanlæg ved Andi. Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg ved Andi Borgermøde Lime d. 30. marts 2009 Biogasanlæg på Djursland Generelt om biogas Leverandører og aftagere Placering og visualisering Gasproduktion og biomasser CO2 reduktion Landbrugsmæssige

Læs mere

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser

Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Effektivisering af biogasproduktion og introduktion af nye biomasser Projekt af Energistyrelsen, Biogas Taskforce Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Jyllandsgade 1, 9520 Skørping Tlf. 96820400, mobil 30 604

Læs mere

www.lemvigbiogas.com Hoveddata: Blandetank 1.100 m 3 2 x forlager á 1.060 m 3 Behandlet i 2010: 190.520 t/år Max kapacitet: 248.000 t/år RT4, 53 C, 7.100 m 3 Biogaspumpeledning til Lemvig by 1.200 m 3

Læs mere

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding. Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Muligheder i biogas, gylleseparering og forbrænding Torkild Birkmose Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Hvorfor bruge teknologi? Give indtægter eller besparelser Opnå harmoni ved at afsætte dyreenheder

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark?

Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Hvorfor skal vi have flere biogasanlæg i Danmark? Faglig aften: Biogasanlæg på Djursland - hvilken betydning kan det få for din bedrift? v. Henrik Høegh viceformand, Dansk Landbrug formand, Hvorfor skal

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Bygninger nr. 41 2009. FarmTest. Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305

Bygninger nr. 41 2009. FarmTest. Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Bygninger nr. 41 2009 FarmTest Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Titel: Separering af svinegylle med GEA Westfalia UCD 305 Forfatter: Thorkild Q. Frandsen, AgroTech Review: Marie Louise

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg

Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Temadag Slagtesvin Bo Rosborg Salgschef Indhold præsentationen Lidt om mig Infarms historie Infarms produkter Svinebrugenes miljø udfordringer Infarms løsning på ammoniak ved svin Fakta om NH4+ anlægget

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER

DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER DOBBELT UDBYTTE I BIOGAS ANLÆG VED ANVENDELSE AF HALMBRIKETTER Verden over er der masser af halm, som ikke anvendes optimalt, eller afbrændes direkte på marken. Brikkettering af overskudshalm omdanner

Læs mere

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4

Bygninger nr. 45 2010. FarmTest. Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Bygninger nr. 45 2010 FarmTest Separering af svinegylle med SepKon SK-4 Titel: Separering af svinegylle med SepKon Forfatter: Thorkild Q. Frandsen, AgroTech Layout: Gitte Bomholt, AgroTech Tryk: Videncentret

Læs mere

Grøn Viden. Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg. Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose

Grøn Viden. Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg. Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose Grøn Viden Udnyttelse af kvælstofkoncentrater fra højteknologiske gyllesepareringsanlæg Tavs Nyord, Kim Fjeldgaard og Torkild Birkmose 2 I de senere år er der udviklet forskellige metoder til behandling

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus

Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm. Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009. v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus Status på BAT Teknologibeskrivelse og branchenorm Sabro Kro, onsdag d. 2.december 2009 v/ Lene Andersen, Miljøstyrelsen Erhverv, Århus 1 Disposition Husdyraftalen - Rejseholdene Husdyraftalen BAT-sekretariat

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Agrometer gylleseparation. Flere muligheder i din produktion

Agrometer gylleseparation. Flere muligheder i din produktion Agrometer gylleseparation Flere muligheder i din produktion Et separationsanlæg i din dyreproduktion giver flere muligheder og fordele Den mekaniske AGM skruepresse fra Agrometer er dokumenteret én af

Læs mere

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi,

Læs mere

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen

KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kopi sendt til Linda Bagge, bagge@mst.dk KL's høringssvar over udkast til Affald til jord bekendtgørelsen KL har modtaget udkast til bekendtgørelse om anvendelse

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge.

Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. REFA Kettinge Forsyning ApS Energivej 4 4800 Nykøbing F. 02-10-2014 Tilladelse til modtagelse af affaldssprit på biogasanlægget i Kettinge. Afgørelse Combineering har søgt om levering af affaldssprit på

Læs mere

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle. Torkild Birkmose. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Forbrænding af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret gylle + Torkild Birkmose Forbrænding en fordel eller en ulempe? Fordele og ulemper ved forbrænding Fordele: Nitratudvaskning CO 2 -neutral

Læs mere

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE

UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Landbrugsafdelingen i ØL Biogaskonference 2017 UDBRINGNING AF RESTPRODUKTER OG GØDNINGSANVENDELSE Afsætningsmuligheder hos økologiske landbrug muligheder og fremtidige perspektiver Annette V. Vestergaard,

Læs mere

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv.

Gylletype Gylle fra en bestemt type husdyr som f.eks. svinegylle, kvæggylle osv. NOTAT Erhverv J.nr. MST-1247-00038 Ref. ernch Den 1.august 2013 Notat vedr. tilpassede dokumentationskrav for optagelse af forsuringsteknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste med henblik på at opnå

Læs mere

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil.

I det følgende gennemgås de væsentligste kommentarer, der er grupperet i forhold til de ovennævnte punkter og Miljøstyrelsens bemærkninger hertil. J.nr. MST-1240-00710 Bilag til høringsnotat om: Ændring af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål Høringssvarene har berørt følgende punkter: 1. Generelle bemærkninger 2. Sondringen

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller

Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Hvad er de praktiske og teknologiske udfordringer for en større biogasproduktion Henrik B. Møller Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet Aarhus Universitet U N I V E R S I T Y O F A A R H U S Faculty of

Læs mere

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet)

Statusrapport. (Statusrapporten skal være kortfattet) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udviklings- og Forskningskontoret DATO: 19. januar 2005 Statusrapport for udviklings- og forskningsprojekter under Vandmiljøplan

Læs mere

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen

Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogasanlæg og forsyningskæde på Samsø Per Alex Sørensen Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 1 Biogasressourcer Biogas til transport Samsø d.27. april 2015 Per Alex Sørensen 2

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Mobile og stationære briketteringsanlæg Halm en u udnyttet ressource Hvorfor halmbriketter? Mobile og stationære halmbriketteringslinjer

Mobile og stationære briketteringsanlæg Halm en u udnyttet ressource Hvorfor halmbriketter? Mobile og stationære halmbriketteringslinjer Biogas 2020 Skandinaviens biogaskonference 8-9.11 - Skive Mobile og stationære briketteringsanlæg Halm en u udnyttet ressource Hvorfor halmbriketter? Gasudbytte Andre fordele Mobile og stationære halmbriketteringslinjer

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs

Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Bilag 2 Modelejendom 1 - Planteproduktion uden husdyr og med ekstensivt græs Nudrift 1 ¼ af arealet er med ekstensivt græs, som afpudses. Vårsæd, vårsæd, bælgsæd, vintersæd Import af svinegylle: 1067 tons

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 365 Offentligt BIOGØDNING & BIOKOMPOST SOLLYS VAND ILT (O2) KULDIOXID (CO2) FOSFOR MICRONÆRINGSSTOFFER KVÆLSTOF Biogødning indeholder værdifulde næringsstoffer

Læs mere

Bilag 1: Tegningsmateriale

Bilag 1: Tegningsmateriale Bilag 1: Tegningsmateriale Bjerrevej Eksisterende husdyrbrug, Bjerrevej 116 Bilag 2: Procesforløb / Beregningsverifikation Procesforløb: Beregningsverifikation: Kunde: Sjoerd Ydema, Bjerrevej 116, Rødkærsbro

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt Peter Foged Larsen Baggrund for projekt ideen, samarbejdspartnere Finansiering Tilsagn hvad så? Projektet nu og i fremtiden Ideen - Hvad

Læs mere

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet

Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Biogas og gylleseparation, DØR/SDU 13. oktober 2010 Status for biogasanlæg i Danmark og udlandet Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings--

Læs mere

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion

Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Energistyrelsens arbejde med biogas Biogas Taskforce og kommende bæredygtighedskrav til biogasproduktion Odense 3. september 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen BIOGAS TASKFORCE Energiaftalen

Læs mere

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud

Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud Sådan ser en køreplan ud for etablering af separeringsanlæg ud v/landsdækkende rådgiver Biogas & Separering Torben Ravn Pedersen Hvem skal spørges? Hvilke myndigheder skal involveres hvornår? Plantedirektoratet

Læs mere

ØKO MINIBIOGAS ANLÆG. Notat

ØKO MINIBIOGAS ANLÆG. Notat ØKO MINIBIOGAS ANLÆG Notat AF SØREN GUSTAV RASMUSSEN AGROTECH DECEMBER 2013 INDHOLD 1. Baggrund for projektet... 3 2. biomasse grundlag... 3 Husdyrgødning... 3 Gylle/vandmængde... 4 Energiafgrøder... 4

Læs mere

Halmbaseret biogas status og perspektiver

Halmbaseret biogas status og perspektiver Halmbaseret biogas status og perspektiver Forbehandling i praksis erfaringer og sammenligninger af nye teknologier 25. aug. 2015 v./ Henrik B. Møller, AU og Karl Jørgen Nielsen, Planenergi Energistyrelsen

Læs mere

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES

LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES LOKALISERING AF NYE BIOGASANLÆG I DANMARK TORKILD BIRKMOSE SEGES Biogasanlæg Affaldssektoren Landbruget Brancheforeningen for Biogas Energisektoren NY RAPPORT FRA AGROTECH OG SEGES TIL ERHVERVS- STYRELSEN

Læs mere

Biogasgårdanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug

Biogasgårdanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug Biogasgårdanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug Forord Indhold Produktion af biogas på et gårdanlæg er en god idé. Ikke blot fordi der produceres energi, men også fordi: lugtgenerne begrænses markerne

Læs mere

Separering af gylle med dekantercentrifuge

Separering af gylle med dekantercentrifuge Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 9 Separering af gylle med dekantercentrifuge

Læs mere

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået

Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Grøn Vækst og biogas sådan vil vi sikre, at målet bliver nået Plantekongres Herning, 12-14 januar 2010 Søren Tafdrup Biogasspecialist, st@ens.dk Grøn Vækst aftalen om landbruget som leverandør af grøn

Læs mere

Biogasfællesanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug

Biogasfællesanlæg. - et bidrag til bæredygtigt landbrug Biogasfællesanlæg - et bidrag til bæredygtigt landbrug Forord Indhold Produktion af biogas er en god idé. Ikke blot fordi der produceres energi, men også fordi: Landmanden får mere næring ud af gødningen

Læs mere

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15 Referat Sara Korzen, af teknisk Specialkonsulent dialog Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november 15. august 2013 kl. 13-15 1 Indhold Deltagere Formål

Læs mere

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017

Hans Juel Nielsen Holstebrovej Spøttrup. Den 13. februar 2017 Hans Juel Nielsen Holstebrovej 440 7860 Spøttrup Den 13. februar 2017 Afgørelse om ikke-vvm-pligt ved udbringning af biofiber på arealer tilhørende Holstebrovej 440, 7860 Spøttrup Ansøgt projekt Skive

Læs mere

Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion

Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion Virkning af gylleseparation på fordeling af tungmetaller, smitstoffer og steroid-hormoner i væske- og fiberfraktion Lars Stoumann Jensen, Olga Popovic og Anita Forslund LIFE, Københavns Universitet Martin

Læs mere

Incitament konference DI: 15. nov. 2013

Incitament konference DI: 15. nov. 2013 Incitament konference DI: 15. nov. 2013 Den rådne banan med Bornholm som rosinen i pølseenden Den grønne banan Nordic BioEnergy BIOGAS RETROGAS RETROMAX RETROWASTE HYDROGEN Hybrid Biogas-H2 Vestjyde Einstein

Læs mere

Separering af gylle med kemisk fældning

Separering af gylle med kemisk fældning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Separering af gylle med kemisk fældning

Læs mere

Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010

Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Demonstration af anlæg til separering af svinegylle på Mors 15. december 2010 Af Anne Mette Graumann, Martin N. Hansen og Thorkild

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F

Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Hvad har økologerne brug for og hvad må de? Lars Holdensen, Økologi, L&F Næringsstofforsyningen skal forbedres Økologerne vil have flere recirkulerede næringsstoffer og mindre traditionel brug af konventionel

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

Gylleseparering. - teknologier og koncepter. Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter

Gylleseparering. - teknologier og koncepter. Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl. Landbrugets Rådgivningscenter Gylleseparering - teknologier og koncepter Torkild Birkmose Landskontoret for Planteavl Hvordan separerer man gylle? Filtrering/sibånd Sedimentation Fældning Skruepresse Centrifugering Inddampning NH 3

Læs mere

6HSDUHULQJDIJ\OOH 6WDWXVRJPXOLJKHGHU 5HYLGHUHWXGJDYHDSULO

6HSDUHULQJDIJ\OOH 6WDWXVRJPXOLJKHGHU 5HYLGHUHWXGJDYHDSULO 6HSDUHULQJDIJ\OOH 6WDWXVRJPXOLJKHGHU 5HYLGHUHWXGJDYHDSULO Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Udkærsvej 15, Skejby & DK - 82 Århus N & Tlf. 874 5 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen

BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen BAT og Miljøgodkendelser WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Ved Chefkonsulent Per Tybirk Projektchef Poul Pedersen Disposition Miljøgodkendelse, BAT og teknologibeskrivelser Hvem, hvad og

Læs mere

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning

Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Markbrug nr. 286 December 23 Separation af gylle med skruepresse, dekantercentrifuge og ved kemisk fældning Henrik B. Møller, Martin N. Hansen og Merete Maahn Afdeling for Jordbrugsteknik, Forskningscenter

Læs mere

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug

Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Produktion af biogas fra husdyrgødning og afgrøder i økologisk landbrug Henrik Bjarne Møller, Alastair J. Ward og Sebastiano Falconi Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet, Danmark. Formål

Læs mere

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER

NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER NY FOSFORREGULERING, NYE MULIGHEDER Torkild Birkmose, PlanteInnovation Per Tybirk, HusdyrInnovation Kongres 24. oktober 2017 Herning N- OG P-LOFTER FREM TIL 2021 Førhen, dyreenheder N-loft P-loft 2017/18-2019/20

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5

Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Dato 1. juni 2017 Side 1 af 5 Bilag 2: Kommentarer til Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål samt Notat om udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse og ændring af slambekendtgørelsen

Læs mere

Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Danmark A/S Natur- og Erhvervsstyrelsen 39 mio. kr. Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a.

Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Danmark A/S Natur- og Erhvervsstyrelsen 39 mio. kr. Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Bionaturgas Holsted er et projekt opstartet af landmandsforeningen Brørup-Holsted Biogas a.m.b.a. Foreningen har siden 2008 arbejdet på planerne om et biogasanlæg og indgik i 2013 en aftale med Bionaturgas

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

KILDESEPARERING I SVINESTALDE

KILDESEPARERING I SVINESTALDE INDLÆG PÅ TEMADAG OM OPTIMERING AF TØRSTOFINDHOLD I GYLLE TIL BIOGASPRODUKTION AGROTECH, ONSDAG DEN 4. MAJ 2011 INSTITUT FOR BIOSYSTEMTEKNOLOGI DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET FORSKNINGSCENTER FOULUM

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet

Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet Kan bioforgasning eller separering af gylle løse lugtproblemet Martin Nørregaard Hansen Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsteknik, Forskningscenter Bygholm. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere