BIO t e c h n o l o g y a / s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIO t e c h n o l o g y a / s"

Transkript

1 BIO t e c h n o l o g y a / s Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle BioFuel Technology A/S tilbyder optimering af biogasproduktionen og samtidig lavteknologisk eller højteknologisk separation baseret på patenterede keramiske membraner og lamelsigter Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg

2 Indhold 1 Bedre driftsøkonomi, optimering af gasproduktion, og samtidig gylleseparation Baggrund Sådan fungerer separationen WCT lamelsigten UF membran filtration Lavteknologisk separation Lovgivning om lavteknologisk separation Opbevaring og gødskning Illustration af anlæg Økonomi - lavteknologisk separation Økonomi Landmændenes driftsøkonomi Miljøfordele Højteknologisk separation De centrale teknologier Lovgivning om højteknologisk separation Økonomi - højteknologisk separation Økonomi Landmændenes driftsøkonomi Miljøfordele Gårdanlæg Økonomi gårdanlæg Biogas- og bioethanolanlæg Referencer Partnere og leverandører Kontakt... 18

3 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 1 Bedre driftsøkonomi, optimering af gasproduktion og samtidig gylleseparation Vi tilbyder at optimere driftsøkonomien i biogasanlæg og samtidigt separere den afgassede gylle. Den øgede gasproduktion, de sparede omkostninger til lagring og udbringning af afgasset gylle samt en effektiv og økonomisk separation er baggrunden for den bedre driftsøkonomi, på biogasanlægget såvel som hos de enkelte leverandører. Løsningens tekniske fundament er baseret på nye WCT lamelsigter fra Westcoast Tråd og Plader Aps samt nye keramiske membraner af silicium karbid (SiC) fra CoMeTas A/S. Der indgår således ingen fældningskemikalier, og el-forbruget er minimalt. BioFuel Technology A/S har udviklet løsningen i samarbejde med disse virksomheder på biogasanlægget Krogenskær i Nordjylland. 1.1 Baggrund I et biogasanlæg omsættes hovedparten af det tilførte organiske stof, men ofte er der et uudnyttet biogaspotentiale på % i form af uomsatte fibre. Ved hjælp af de nye WCT-lamelsigter kan uomsat materiale enkelt og effektivt separeres fra den afgassede gylle og tilbageføres til biogasanlægget. Herved opnås en længere opholdstid for fibrene, som derved får tilstrækkelig tid til at blive omdannet til biogas. Dette udgør samtidigt første trin i separationen, som, udover den øgede gas-produktion, bidrager til at reducere mængden af fiberfraktionen efter separationen. Den afgassede gylle, som er forsepareret i lamelsigter, indeholder ikke grove partikler og er derfor velegnet til videre separation i de nye membraner. Disse keramiske SiC membraner er ultrafiltrations (UF) membraner, som fraseparerer alle fine partikler fra gylle inklusive fosfor (P). Med disse to trin, lamelsigtning og keramisk UF-filtration, opnås lavteknologisk separation og øget gasproduktion. Der forbruges ingen eller minimale mængder kemikalier i processen og strømfor-bruget er tillige minimalt. Anlægget har en lang levetid. Systemet kan udvides til højteknologisk separation, som kan omfatte ammoniakstripper og RO-anlæg eller blot RO-anlæg. Dette beror bl.a. på indholdet af ammoniak. Ved høje ammoniak- og saltkoncentrationer er ammoniakstripning aktuelt, og ved lave ammoniak- og saltkoncentrationer kan RO-anlæg alene koncentrere kvælstoffet og saltene. 3

4 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Sådan fungerer separationen De centrale elementer af separationen består af WCT-lamelsigter samt keramiske SiC UF-filtre. Buesigten separerer grove fibre og UF-filtrene separerer fine fibre samt hovedparten af fosforind-holdet. 2.1 WCT lamelsigten Lamelsigten fungerer ved, at afgasset gylle strømmer ned over en vibrerende sigte, hvor fibrene tilbageholdes og væsken passerer lamellerne. Billedet viser en test- og demonstrationsopstilling på Krogenskær Biogasanlæg ved Brønderslev. Her er systemet gennemtestet på afgasset gylle og har vist sig særdeles driftsikkert og velegnet til separation af gylle. Fibrene opsamles i bundkar og pumpes tilbage til biogasreaktor. Der frasepareres ca. 15 % af den samlede volumen, som passerer lamelsigten. 4

5 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 2 Sådan fungerer separationen Som billedet indikerer, tilbyder vi i forbindelse med efterfølgende separation, at fibrene separeres i to trin. Første trin er en sigte med f.eks. 0,5 mm spaltevidde mellem lamellerne og næste trin er en sigte med f.eks. 0,15 mm spaltevidde. Herefter er gyllen velegnet til videre behandling og separation. Den færdige leverance består af lamelsigter med frontdæksel således, at der ikke afgives lugt eller ammoniak fra separationen. Leverancen kan omfatte skruepresse. Dette er særligt aktuelt, hvor det er rågylle, som separeres, og hvor fibrene efterfølgende ønskes leveret til biogasanlæg eller anvendt direkte til jordbrugsformål. Tørstofindholdet i fibrene direkte fra sigterne er %, medens tørstofindholdet efter skruepresse er %. Fiberfraktionen fra lamelsigten indeholder ca. 25 % af totalfosfor i gyllen. Lamelsigten fungerer uden tilsætning af kemikalier til koagulering eller flokkulering. 2.2 UF membran filtration De fine partikler, som passerer lamelsigten, udgør en stor del af det organiske materiale i den afgassede gylle. Disse fine partikler nedbrydes ikke biologisk, og det er derfor nødvendigt at fjerne dem i forbindelse med gylleseparation. Dette er imidlertid en vanskelig proces og udgør barrieren for en økonomisk gylleseparation men opgaven løses effektivt og økonomisk med de nye keramiske SiC membraner fra BioFuel Technology A/S og CoMeTas A/S. 5

6 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Sådan fungerer separationen De nævnte keramiske membraner er udviklet specielt til separation af gylle og er udvalgt til formålet pga. silicium karbids fornemme egenskaber. Dette materiale er næsten lige så hårdt og slidstærkt som diamant og har en meget høj vandledende evne. Det er derfor et materiale og en membran, som kan løse alle vanskelige filtreringsopgaver, herunder separation af gylle. Billedet herunder viser en testopstilling fra Krogenskær Biogasanlæg, som er benyttet til dimensionsgivende afprøvninger er af membranen. Selve hjertet i anlægget membranen er monteret i membranhuset (røret) til venstre. Øvrige dele er pumper, rør og styring. Den afgassede gylle, når den har passeret membranen, fremstår som en klar, farvet væske - helt uden partikler. 6

7 2 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle Sådan fungerer separationen Koncentratet eller den faste del, fremstår som en mørk tyndtflydende olie. 7

8 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Lavteknologisk separation Med dette system af lamelsigter og keramisk UF membran separation opnås i første omgang såkaldt lavteknologisk separation. Det kan garanteres, at der opnås lavteknologisk separation i lovens forstand. 3.1 Lovgivning om lavteknologisk separation Lavteknologisk separation giver 25 % reduktion af arealkrav. Ved et lavteknologisk gyllesepareringsanlæg forstås et anlæg, 1) hvor de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal inde holde mere end 20 pct. af gyllens kvælstof og mere end 60 pct. af gyllens fosfor, og 2) hvor disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængde/vægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 1,5 gange højere end koncentratio-nen i den ubehandlede gylle. Dette fremgår af Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. nr af 23/11/ Opbevaring og gødskning Permeatet - eller væskedelen af gyllen - indeholder de opløste salte i form af plantetilgængeligt ammoniak og kali, og en lille andel fosfor. Udnyttelsesgraden af dette N er 90 % eller mere under forudsætning af korrekt udbringning. Væ-sken kan benyttes til fuldgødskning med N og derfor udbringes i større mængder per ha end rågylle. Gyllevæsken danner ikke naturligt flydelag, fordi de organiske partikler er fjernet, og væsken bør derfor opbevares under overdækning eller etableret flydelag. Koncentratet eller den faste del indeholder langt hovedparten af gyllens fosfor og udgør derfor en organisk P-gødning. Denne gødning kan opbevares i gylletank og udbringes med almindelig gyl-levogn. Denne gødning doseres i forhold til P-behovet og kan i øvrigt udbringes om efteråret. 8

9 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 3 Lavteknologisk separation 3.3 Illustration af anlæg Et separationsanlæg til lavteknologisk gylleseparation leveres nøglefærdigt i container og skal blot tilsluttes biogasanlægget. Billedet viser et anlæg med en kapacitet på m3 årligt. 3.4 Økonomi - lavteknologisk separation Et generaliseret biogasanlæg, der afgasser m3 gylle samt øvrigt affald, og som har en gas-produktion på 4 mill m3 årligt, opnår nedenstående forbedring af driftsøkonomien. Den lavteknologiske løsning består af WCT lamelsigter samt SiC UF-filtre og koster ca. 6 mill kr. 9

10 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Lavteknologisk separation Økonomi - Øget gasproduktion, ca. 10 % eller ca m3, el- og varme salg + ca kr. - Besparelse transport og udbringning, 5 kr. per tons + ca kr. - Tilsyn - ca kr. - Vedligehold og kapital 10 % årligt af 6 mill kr. - ca kr. - Forbrug ca. 5 kwh per m3 plus diverse - ca kr. - Netto resultat + ca kr. Den direkte driftsbesparelse er således af størrelsesordenen 0,5 mill kr. årligt. Hertil kommer landmændenes driftsøkonomi og de miljømæssige fordele Landmændenes driftsøkonomi - Reduceret lugt og overholdelse af fosforkrav, værdi ca. 5 kr. per tons ca kr. - Øget animalsk produktion og arealkrav, Betydelig værdi* *Det er individuelt for de enkelte leverandører, hvorledes en lavteknologisk klassifikation vil påvirke økonomien i forhold til animalsk produktion og arealkrav. Eftersom harmonikravet for m3 gylle er ca ha og arealkravet ca ha heraf svarer reduktionen af arealkravet på 25 % til ca. 250 ha. Ved en pris per ha på ca kr. svarer dette til et sparet jordkøb på ca. 50 mill kr. Der er således en række positive effekter for biogasanlæggets og ikke mindst for de landmænd, som leverer gylle til biogasanlægget. Den præcise afvejning mellem biogasanlæggets og leverandørernes økonomi kan diskuteres, men den samlede fordel er der ikke tvivl om Miljøfordele Idet langt hovedparten af gyllens indhold af P indgår i koncentratet, kan P udbringes efter behov og for fem år ad gangen. Permeatet eller gyllevæsken kan anvendes til fuldgødskning med minimal udledning af ammoniak. Herved opnås en optimal udnyttelse af såvel P som N, ligesom det samlede transportarbejde reduceres. Desuden opnås reduceret P- og N-udvaskning fra landbrugsarealer. Eftersom gyllen er effektivt afgasset og separeret, er der kun lidt lugt tilbage i væskedelen. I forbindelse med udbringning vurderes det, at lugtbelastningen af omgivelserne reduceres betydeligt i forhold til udbringning af rågylle. Der er således samlet set meget store miljøfordele forbundet med løsningen. 10

11 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 4 Højteknologisk separation BioFuel Technology A/S tilbyder højteknologiske separationsanlæg, hvor de centrale elementer fortsat er lamelsigter og SiC UF membraner. De keramiske UF-filtre er forudsætningen for, at gyllen efterfølgende kan separeres højteknologisk og på økonomisk vis. Baseret på en konkret analyse af den afgassede gylle og biogasanlæggets behov, formuleres den optimale systemløsning. Der kan være en række forhold, der bør tages i betragtning, før der formuleres en endelig separationsløsning. Det kan være særlige ønsker til renheden af det fraseparerede vand og de producerede gødninger eller til udvikling af biogasanlægget. Dette sker i samarbejde med biogasanlæggets driftsansatte og ejerkreds på basis af en forundersøgelse. Efter gennemført forundersøgelse kan der tages beslutning om projektets videre gang, herunder forprojektering, endelig projektering samt produktion og opførelse. 4.1 De centrale teknologier De principielle trin i den højteknologiske separation omfatter biogasanlæg, recirkulation af fibre og følgende separation til rent vand og gødningsprodukter. FLEXFUEL SEPARATION Biogas reaktor Fiber separation Base Konditionering UF - filtration P - gødning NH3 stripning N - gødning RO - filtration K - gødning Vand 11

12 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Højteknologisk separation Af en volumen på m3 afgasset gylle med et moderat indhold af næringsstoffer og organisk tørstof vil der produceres ca.: m3 25 % ammoniakvand tons organisk P-gødning tons kali-gødning Ammoniakstripper indgår typisk, hvor der er et højt niveau af ammoniak og øvrige salte i den afgassede gylle. Som udgangspunkt fremstilles derfor et ammoniakkoncentrat, som kan anvendes direkte. Det kan også stabiliseres med syrer, således at gødningen kan udbringes med marksprøjte som anden flydende gødning. De øvrige salte, især kali, koncentreres i RO-anlægget. Det kan desuden være aktuelt at inkludere en dekanter i separationsprocessen, såfremt der f.eks. er et meget højt indhold af sand eller organisk stof i gyllen. Der kan eventuelt indgå en begrænset mængde koagulerings- og flokkulerings-midler. Udgangspunktet er dog, at der ikke anvendes kemikalier i separationsprocessen. 4.2 Lovgivning om højteknologisk separation Ved højteknologisk separation reduceres arealkravet med 50 %. De producerede gødninger kan anvendes som handelsgødning, forudsat de deklareres efter Gødningsloven (dette fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsens 28 stk.9, bek. nr. 814 fra 2006). Et højteknologisk separationsanlæg defineres som et anlæg, 1) hvor de næringsstofrige fraktioner (koncentraterne) tilsammen skal inde holde mere end 70 pct. af gyllens kvælstof og mere end 70 pct. af gyllens fosfor, og 2) hvor disse fraktioner (koncentraterne) har en gennemsnitlig koncentration, mængdevægtet af kvælstof og fosfor, der for både kvælstof og fosfor er mindst 2,5 gange højere end koncentrationen i den ubehandlede gylle. Dette fremgår af Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav mv. nr af 23/11/ Stk.2. 12

13 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 4 Højteknologisk separation 4.3 Økonomi - højteknologisk separation Et generaliseret biogasanlæg, der afgasser i alt m3 gylle samt øvrigt affald, og som har en gasproduktion på 4 mill m3 årligt opnår følgende forbedring af driftsøkonomien: Den lavteknologiske løsning består af WCT lamelsigter samt SiC UF-filtre og koster ca. 6 mill kr. og der henvises til forrige sider herom. Den højteknologiske tilføjelse hertil består i sin enkleste form af konditionering og RO-anlæg, som i tillæg til den lavteknologiske løsning koster ca. 6 mill kr Økonomi - Kapital og vedligehold, 20 % af 6 mill kr. - ca kr. - Tilsyn - ca kr. - Forbrug ca. 5 kwh per m3 plus diverse - ca kr. - Lavteknologisk løsning + ca kr. - Sparet transport, lager og udbringning ca. 25 kr. per tons + ca kr. - Netto resultat +ca kr. Besparelse ved lagring udløses ikke nødvendigvis fra år ét, idet der eksisterer lagerkapacitet. Denne del realiseres derfor over et antal år Landmændenes driftsøkonomi - Salg af N-gødning, 50 % af tilført N, 25 % under markedspris + ca kr. - Øget animalsk produktion og 50 % arealkrav reduktion Betydelig værdi* - Reducerede mark- og afgrødeskader Positiv værdi *Det er som for lavteknologisk separation individuelt for de enkelte leverandører, hvorledes en højteknologisk klassifikation vil påvirke økonomien i forhold til animalsk produktion og arealkrav. Eftersom harmonikravet for m3 gylle er ca ha og arealkravet ca ha heraf svarer reduktionen af arealkravet på 50 % til ca. 500 ha. Ved en pris på ca kr. per ha svarer dette til et sparet jordkøb på ca. 100 mill kr. 13

14 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Højteknologisk separation Miljøfordele Der opnås yderligere reduktion af lugt- og ammoniakfordampning i forbindelse med udbringning af koncentratet. De reducerede mark- og afgrødeskader har ligeledes positiv betydning for miljøet, idet afgrøderne optager flere næringsstoffer. Der er således samlet set meget store miljøfordele forbundet med løsningen. 14

15 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 5 Gårdanlæg Vi tilbyder gårdanlæg til individuelle landmænd, hvor de fraseparerede fibre eventuelt tilføres et biogasanlæg. Lavteknologiske gårdanlæg leveres nøglefærdigt i 20-fods container og består af to WCTsigter, skruepresse samt f.eks. 4 SiC membraner. Hertil kommer styring, pumper, tilslutning mv. De to typer fibre, de grove og fine fibre, tilføres hver en container. Herved kan landmanden levere fibre til biogasanlæg med det fosforindhold, som der er behov for at afsætte ud af bedriften. De grove fibre indeholder ca. 25 % af den fraseparerede fosfor og de fine fibre ca. 75 %. Der frasepareres typisk ca. 90 % af gyllens P-indhold. I kraft af denne separation kan det garanteres, at der opnås en lavteknologisk separation i lovens forstand, dvs. medfører en 25 % reduktion af arealkrav. Desuden er de fraseparerede fibre ikke udfældet med kemikalier og kan derfor uden problemer tilføres et biogasanlæg. Der kan ligeledes leveres højteknologiske gårdanlæg. Disse består som hovedregel af et supplerende RO-anlæg, idet rågylles ammoniak og saltindhold ikke er så højt som afgasset gylle. RO-anlægget leveres ligeledes nøglefærdigt i container. Tilsyn er minimalt, idet anlægget er automatisk og styret efter gylleniveauet i fortanken. 15

16 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Gårdanlæg 5.1 Økonomi gårdanlæg Et lavteknologisk gårdanlæg med en kapacitet på ca m3 rågylle årligt koster mellem 1-1,5 mill kr. De direkte driftsomkostninger til anlægget er et el-forbrug på ca. 5 kwh per m3 gylle svarende til nogle få kroner. Der anvendes ikke kemikalier til udfældning eller på anden vis. Det vurderes endvidere, at anlægget har en lang levetid med deraf følgende minimale vedligeholdelsesomkostninger og afskrivning. De samlede omkostninger til denne separation er derfor begrænset. Den højteknologiske separationsløsning er direkte konkurrencedygtig med konventionel gyllehåndtering målt i pris per m3 behandlet gylle for hele gyllehåndteringskæden. 16

17 Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 6 Biogas- og bioethanolanlæg Vi tilbyder biogasanlæg, som er designet til at afgasse fibre i større mængder fra separeret gylle og øvrige fibre. Anlæggene består af termofile og mesofile reaktorer, hvor de mesofile reaktorer er integrerede med separationen via de omtalte lamelsigter. Vi tilbyder endvidere anlæg, som producerer bioethanol som hovedprodukt og biogas som biprodukt. Der henvises til vores hjemmeside for nærmere information herom. Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 7 Referencer Der er en lang række referencer for anvendelse af SiC membraner og WCT-lamelsigter. Der henvises til de respektive virksomheders hjemmesider for nærmere information. Desuden opfører BioFuel Technology A/S et højteknologisk separationsanlæg på Krogenskær Biogasanlæg ved Brønderslev. Dette er det første anlæg til gylleseparation, som i sin kerne består af lamelsigter og keramiske UF-filtre af silicium karbid. Der er opnået tilskud til dette investeringsprojekt under Erhvervsudviklingsordningen, Direktoratet for Fødevareerhverv. Yderligere information herom kan derfor fås ved henvendelse til Per Pedersen, Krogenskær Biogasanlæg eller Torben Bonde, BioFuel Technology A/S. Et udviklingsprojekt, som gik forud for investeringsprojektet, har fået et tilskud på kr. fra Væksthus Midtjylland. 17

18 Nyhedsbrev til ejere og ledere af danske biogasanlæg Partnere og leverandører BioFuel Technology A/S har et etableret partnerskab med CoMeTas A/S (www.cometas.dk) og Westcoast Tråd og Plader Aps (www.wct.dk) og samarbejder herudover med bl.a. følgende virksomheder: - Process Engineering A/S - Rutek A/S Opnå bedre driftsøkonomi ved optimering af biogasproduktionen og samtidig separation af afgasset gylle 9 Kontakt For yderligere information og tilbud, kontakt venligst BioFuel Technology A/S salgsafdelinger i henholdsvis Bagsværd og Århus. BioFuel Technology A/S Lerhøj 10 DK-2880 Bagsværd Telefon Telefax Adm. Dir. Ole Kjærgård (Mobil ) BioFuel Technology A/S Bredkær Parkvej 58 DK-8250 Egå Teknisk Dir. Torben A. Bonde (Mobil ) 18

19

20 BIO t e c h n o l o g y a / s w w w.biofueltechnology.dk

Bioenergi Konference. 27. april 2010

Bioenergi Konference. 27. april 2010 Indlæg på: Bioenergi Konference 27. april 2010 Præsenteret af: Henrik V. Laursen 1 Indlæg på Bioenergi konference Kort præsentation af Xergi Hvorfor biogas? Opbygning af et biogasanlæg Organisering af

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug

DECENTRAL, MOBIL SEPARATION. Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug DECENTRAL, MOBIL SEPARATION Teknologi, som kan forbedre biogasproduktionen og samtidig reducere miljøbelastningen fra svinebrug Publiceret af Forside Bagside Forfattere Decentral, mobil separation Teknologi,

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger. Helge Lorenzen. DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Driftsøkonomien i biogas ved forskellige forudsætninger Helge Lorenzen DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Forudsætninger lige nu! Elpris på 77,2 øre/kwh (højere pris i vente). Anlægstilskud

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15

Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november. 15. august 2013. kl. 13-15 Referat Sara Korzen, af teknisk Specialkonsulent dialog Spor Center 2 for Innovation, NaturErhvervstyrelsen Frichs A/S og PurFil ApS, den 19. november 15. august 2013 kl. 13-15 1 Indhold Deltagere Formål

Læs mere

Separering af gylle med kemisk fældning

Separering af gylle med kemisk fældning Teknologiblad Version: 1. udgave Dyretype: Generel Dato: 30.06.2010 Teknologitype: Behandling af husdyrgødning Gylleseparering Revideret: - Kode: TB Side: 1 af 10 Separering af gylle med kemisk fældning

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENGINEERING BEREGNING AF OMKOSTNINGER VED HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING Claus Grøn Sørensen Operations Management Institut for Ingeniørvidenskab 1 Indhold Håndteringskæder for husdyrgødning

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen

Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt. Peter Foged Larsen Sådan gjorde vi det der var sjovt - og det der var knap så sjovt Peter Foged Larsen Baggrund for projekt ideen, samarbejdspartnere Finansiering Tilsagn hvad så? Projektet nu og i fremtiden Ideen - Hvad

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle

Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Institut for Plante- og Miljøvidkab (PLEN) Optimering af energiudbytte og næringsstoffer fra gylle Lars Stoumann Jen, professor, KU Wibke Christel & Kun Zhu, PhD stud., KU Renata Wnetrzak, PhD stud., Univ.

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi?

Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Hvordan skaber et landbrug sig indtjening som leverandør af bioenergi? Indlæg på Økonomikonferencen 2010 v/carl Åge Pedersen Planteproduktion Danmarks Statistik Energiforbrug 2008: 1243 PJ Heraf Husholdninger:

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

RKSK-Modellen for biogas

RKSK-Modellen for biogas RKSK-Modellen for biogas Energinet.dk 18.8 2009 Lars Byberg, Bioenergikoordinator Ringkøbing-Skjern Kommune Selvforsynende med Vedvarende Energi i 2020 Bioenergi Vind Bioenergi Transport 100 % VE Byggeri

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010

NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER 01.09.2010 NY PROCES TIL RAFFINERING AF KARTOFFELSTIVELSE OG FIBRE TIL LEVNEDSMIDLER MV. NYHEDER GENERELLE OPLYSNINGER OM PROJEKTET SE NEDENSTÅENDE 01.09.2010 Demonstrationsanlæg for afprøvning af ny proces til raffinering

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg

regelafklaring og forenkling ved anvendelse af afgasset biomasse fra biogasanlæg Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10553 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

ComBigaS. Complete biogas solutions

ComBigaS. Complete biogas solutions Complete biogas solutions ComBiaS Innovations: The Ringkoebing-Skjern Biogas Model Farm structure Biogas Grid ComBiaS Creates a new biogas infrastructure Natural gas grid Storage Upgrading Plant Biogas

Læs mere

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning

Nulpunktsanalyse for biogasanlæg. baseret på ren husdyrgødning Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på ren husdyrgødning Landbrug & fødevarer, februar 2010 Michael Groes Christiansen, Videncenter for Svineproduktion 1 Nulpunktsanalyse for biogasanlæg baseret på

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Selvbærende landbrugserhverv Fungere på markedsvilkår Beskytte miljø og natur Levere

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Torkild Birkmose, AgroTech Sven G. Sommer, Syddansk Universitet RAPPORT MARTS 2014 Ammoniaktab ved udbringning af forsuret

Læs mere

ØKO-BIOGAS. Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi

ØKO-BIOGAS. Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi ØKO-BIOGAS 2009 Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi Michael Tersbøl og Peter Jacob Jørgensen (red.) Det er muligt at få både en rimelig rentabilitet

Læs mere

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE

SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE SYMBIOSEMULIG- HEDER FOR BIOGAS GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage Oversættelse til dansk af Executive Summary fra Life Cycle Assessment of Biogas from Maize silage and from Manure Dato: 10. august 2007 Resumé af: Livscyklusanalyse af biogas produceret på majsensilage

Læs mere

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi

Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Ny produktionskapacitet Caseeksempel med udgangspunkt i Horsens Bioenergi Præsenteret af: Projektchef Henrik V. Laursen v. ENERGIPOLITISK TOPMØDE II 25. november 2014 1 Indhold Overordnet præsentation

Læs mere

USA sandseparering og biogas

USA sandseparering og biogas USA sandseparering og biogas Den 1. 7. marts 2015 Rejsenotat fra inspirationstur til Wisconsin og Michigan Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Konklusion... 3 Program... 4 Kort... 6 Deltagere og arrangører...

Læs mere

ComBigaS Complete Biogas Solutions

ComBigaS Complete Biogas Solutions Complete Biogas Solutions Complete Biogas Solutions 30 års erfaring i design, udvikling og drift af biogasanlæg ComBigaS repræsenterer, gennem sit samarbejde med en række danske højkvalificerede virksomheder,

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,!

VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! VURDERING(AF(ENERGIPRODUKTION,! MILJØEFFEKTER!OG#ØKONOMI#FOR# BIOGASANLÆG! Modelbeskrivelse,og,vejledning,til,regnearksmodel,, SamarbejdsprojektmellemBiogassekretariatetogRoskildeUniversitet AndersM.Fredenslund&TygeKjær

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Dambrugsteknologi Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur Helge Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet, Sektion for Akvakultur 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A.

Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Beskrivelse af projekt Lemvig Biogas Organic, Pillevej 12, 7620 Lemvig Illustration af Lemvig Biogas Organic A.m.b.A. illustreret ved siden af det eksisterende Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. Billede af det

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki

Af Henrik Bangsø Nielsen, Kanokwan Boe og Rena Angelidaki 3. årgang Nummer 13 April 2006 Forskning i Bioenergi Optimering af biogasprocessen 1 Ustabil proces kostede en million kroner 3 Fra gas til flydende brændsler 4 Sådan fordobles gasproduktionen ved tilførsel

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

DANISH BIOFUEL. TØF og danske havne Grenaa 10 september 2009

DANISH BIOFUEL. TØF og danske havne Grenaa 10 september 2009 TØF og danske havne Grenaa 10 september 2009 Svend Brandstrup Hansen - Adm Direktør for Danish Biofuel Holding A/S - Formand for DI Bioenergi - Formand for Danbio, dansk biomasseforening - Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle

Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Teknologiudredning Version 1 Dato: 30.06.2010 Side 1 af 7 Overdækning af fiberfraktionen fra separeret gylle Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald og fra mark Lufttæt overdækning af lagre af fiberfraktionen

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail

Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 131 Offentligt Biogas og økologisk landbrug en god cocktail Biogas og økologisk landbrug en god cocktail 1 Økologisk jordbrug kan

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

Reaktortanke til biogas. assentoft silo. 155012_ASSENTOFT_SILO_BROCHURE_DK_REV_2012.indd 1

Reaktortanke til biogas. assentoft silo. 155012_ASSENTOFT_SILO_BROCHURE_DK_REV_2012.indd 1 Reaktortanke til biogas assentoft silo 155012_ASSENTOFT_SILO_BROCHURE_DK_REV_2012.indd 1 07/11/12 11.08 Biogastanke fra Assentoft Silo Assentoft Silo udfører biogasreaktor- og lagertanke i boltede stålplader,

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1

NGF NATURE ENERGY. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015. / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg 24-04-2015 1 NGF NATURE ENERGY / V. Forretningsudvikler Morten Gyllenborg Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme 22. april 2015 24-04-2015 1 BAGGRUND OG EJERSTRUKTUR Tidligere Naturgas Fyn, aktiv i hele landet

Læs mere

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri? NOAHs Forlag Biogas Vidundermiddel eller mere svineri? Vi producerer mange svin i Danmark. Cirka 25 millioner årligt. De afleverer hvert år millioner af ton gylle, som bliver spredt ud over marker i hele Danmark. Men

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis

Driftssikker miljøteknologi. Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Driftssikker miljøteknologi Afdelingsleder Merete Lyngbye & Seniorprojektleder Anders Leegaard Riis Disposition Luftrensere på markedet Luftrensere på vej Delrensning Gyllebehandling Drift og vedligehold

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1

Biomasse. fra marginale jorder til. S l 1 Biomasse fra marginale jorder til BIOGAS S l 1 Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af BioMprojektets evalueringsrapporter, der er redigeret af: Jan Lundegrén, Agroväst Tormod Briseid, Bioforsk Projektledelse:

Læs mere

Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller

Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 9 April 2010 Fokus på bioenergi, brint og brændselsceller Fremover skal FiB ikke kun handle om forskning i bioenergi. Fra den 1. april er området udvidet

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Terra Biosa Landbrug

Terra Biosa Landbrug Terra Biosa Landbrug Landbrug Terra Biosa Jordforbedrings- og komposteringsmiddel Terra Biosa er et flydende produkt, baseret på naturlige mikroorganismer (GMO-frie) og en økologisk urteblanding. Terra

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING

PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING PIG CITY INDUSTRIEL FØDEVAREPRODUKTION MED MINIMAL MILJØPÅVIRKNING Udvikling af nye miljøvenlige produktionsformer i landbruget presser sig på: i den industrialiserede verden står landbrugsproduktionen

Læs mere