Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi"

Transkript

1 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence. Men det er også en del af gruppens strategi at udvikle, producere og markedsføre andre drikkevarer såsom læskedrikke, cider, energidrikke og sundhedsdrikke, som kan bidrage positivt til forretningen. Hertil kommer en fokuseret og veldefineret innovationsproces, der skal bidrage med såvel markante, skelsættende nyheder som udvikling og forbedring af den eksisterende produktportefølje. Carlsberg skal være den første til at spotte og udnytte nye tendenser og muligheder i omverdenen og gøre dette bedre end konkurrenterne. Nøgleordene for den måde, der skal arbejdes på i Carlsberg, er effektivitet og hurtighed. Carlsbergs regioner Carlsbergs aktiviteter er fokuseret på de markeder, hvor selskabet har de rette kompetencer og de rigtige produkter til at sikre ledende positioner. Derfor består forretningsporteføljen af bryggeriaktiviteter i tre geografiske regioner: Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Ølmarkederne i disse regioner varierer meget fra meget modne markeder i Vesteuropa til spirende ølmarkeder i Østeuropa og Asien. Der er store forskelle i væksten, forbruget pr. indbygger, og hvilke typer øl der drikkes og på, om øl nydes hjemme eller ude. Derfor er der også stor forskel på, hvordan regionerne bidrager til væksten, resultaterne og udviklingsmulighederne i gruppen aktuelt og på længere sigt. I forretningsporteføljen er Vesteuropa et særdeles vigtigt aktiv, hvor prioriteten er værdi frem for volumen samt et konstant fokus på effektivisering for således at sikre en fortsat stabil pengestrøm. Dagsordenen er at stimulere oplevelsen ved blandt andet at udvikle og markedsføre nye produkter inden for øl og andre drikkevarer. I Østeuropa prioriteres hurtig, rentabel vækst nu såvel som i de kommende år. I BBH er den altoverskyggende udfordring til stadighed at udnytte det store vækstpotentiale, der ligger i såvel det russiske marked som en række af de øvrige markeder i regionen. En vigtig opgave er at sikre en optimal balance mellem værditilvæksten og volumenudviklingen. Det vil på den ene side sige styrkelse af mærkevareloyaliteten og afsætning af dyrere øl og på den anden side udbud af konkurrencedygtige og attraktivt prissatte øl, der kan vinde kunder og omsætning fra navnlig spiritusprodukter. Endelig er det målsætningen at udvikle den asiatiske forretning, så denne region kan bidrage til fortsat vækst, når vækstkurven i Østeuropa ad åre flader ud. På de mindre modne markeder i Østeuropa og på de nye markeder i Asien vil indsatsen i de kommende år i vid udstrækning være koncentreret om at skabe balanceret vækst mellem volumen og værdi. I de lande, hvor Carlsberg ikke ejer bryggerier, afsætter Carlsberg-gruppen sine produkter via eksport og licensaftaler. Carlsberg søger via dynamiske partnerskaber med licens-, eksport- og duty freepartnere rundt om i verden at etablere og udvikle stærke markedspositioner med sine internationale premium-mærker Carlsberg, Tuborg og Holsten. Ud over de velkendte internationale premium-mærker er fokus også på at fortsætte den særdeles positive udvikling for eksporten af de alkoholfrie ølmærker Moussy og Holsten Non Alcoholic i de arabiske lande, hvor mærkerne har markedsledende positioner.

2 Carlsberg er tæt forbundet med fodbold på alle niveauer. Europa vil i 2008 stå i fodboldens tegn, når EM lørdag den 7. juni 2008 sparkes i gang i Østrig og Schweiz. Med Carlsberg som sponsor og officiel EM-øl giver mesterskaberne et enormt potentiale på alle markeder rundt om i verden.

3 20 Ledelsens beretning Carlsbergs aktiviteter er koncentreret om de markeder, hvor selskabet har de rette kompetencer og de rigtige produkter til at sikre ledende positioner. Strategiske initiativer Værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi. De strategiske målsætninger nås via en række tiltag af såvel offensiv som mere defensiv karakter. I de senere år er der kommet et stigende fokus på offensive initiativer, der retter sig imod at øge omsætningen og skabe vækst, men aktiviteterne og indsatsområderne varierer fra region til region og fra marked til marked. For at kunne leve op til vækststrategien er det i fremtiden nødvendigt hurtigt og effektivt at kunne reagere på nye tendenser blandt forbrugerne. Først og fremmest sker det ved at systematisere og målrette indsatsen inden for innovation. Samtidig med at produktporteføljen vil blive udviklet lokalt, vil indsatsen imidlertid i stigende grad blive koncentreret på større internationale lanceringer. Volumen, øl (pro rata) (Mio. hl) Omsætning (Mia. kr.) Carlsberg vil forstærke sit fokus ikke blot på udvikling og lancering af helt nye produkter men også på videreudvikling af allerede eksisterende produkter. For eksempel nye emballageformer som følge af et stigende salg i døgnbutikker og kiosker, nye smagsvarianter og lignende. Carlsberg har gennem de seneste år udviklet og globalt markedsført en række nye produkter og tiltag inden for såvel øl som andre drikkevarer, og denne indsats vil blive intensiveret fremover. Også salgs- og markedsføringsindsatsen vil blive yderligere raffineret i årene fremover. Sofistikerede metoder og intelligente værktøjer er udviklet og taget i brug til analyse af forbrugeradfærd og til at forbedre produktplaceringen og salget i supermarkeder, kiosker, restauranter, cafeer, barer med videre. Endvidere vil der være en stigende anvendelse af nye medier som platform for reklamekampagner. Onlinereklamer er eksempelvis blevet benyttet med stor succes og er blot eksempler på en mere avanceret tilgang til salg og markedsføring i Carlsberg. Resultat af primær drift før særlige poster (Mia. kr.) 6 Overskudsgrad (%) 12 Den defensive del af strategien tager afsæt i til stadighed at tilpasse og optimere omkostningsbasen herunder bryggeristrukturen på alle markeder. På de vesteuropæiske markeder har Carlsberg i de senere år gennemført en række Excellence-programmer, som har omfattet en systematisk effektivisering af processer og arbejdsgange inden for blandt andet produktion, indkøb, administration og logistik Gennemførelsen af disse programmer har givet et betydeligt erfaringsgrundlag, som nu i tilpasset form udnyttes på de mindre modne markeder, så omkostningsbasen også her kan optimeres Som en naturlig fortsættelse af Excellence-programmerne er standardisering næste fase i Carlsbergs vedvarende arbejde med at effektivisere alle dele af virksomheden. Fremover vil også centralt indkøb på gruppeniveau bidrage til at sikre de mest gunstige

4 Carlsberg Årsrapport 21 indkøbsbetingelser. Målet er at finde den optimale balance mellem på den ene side centralt definerede måder at drive virksomheden på på tværs af funktioner og landegrænser og på den anden side respekt for og hensyntagen til lokale markeder, kunder og forbrugsmønstre. Standardiseringen vil blive gennemført over de kommende år. Første fase er en identifikation og kortlægning af de mange driftsmæssige og administrative processer i Carlsberg-gruppen med henblik på at designe og samtidig optimere ensartede arbejdsgange og it-systemer på tværs af gruppens selskaber. Lige som i tidligere projekter vil standardiseringsprojektet først omfatte de modne europæiske markeder, senere gruppens øvrige markeder. Ud over at skabe umiddelbare synergier ved at reducere kompleksiteten i gruppen giver standardisering en gennemsigtighed på tværs af virksomheden, der giver nye muligheder for at optimere arbejdsmetoder og -processer. Ejendomme Carlsberg har som led i den løbende optimering af bryggeristrukturen i de senere år lukket en række bryggerier. Den fortsatte effektivisering vil betyde, at der også i fremtiden kan forventes bryggerilukninger og dermed frigjorte bryggerigrunde. I forbindelse hermed er det Carlsbergs hensigt at maksimere værdien af sådanne grunde. Carlsberg og medarbejderne Realiseringen af Carlsbergs ambitiøse forretningsmæssige mål stiller store krav til medarbejderne i hele virksomheden uanset de varierende forhold i forretningsporteføljens tre regioner. Derfor arbejdes der på at styrke medarbejdernes og ledernes kompetencer. Samtidig lægges der vægt på at udvikle en stærk kultur, der binder virksomheden sammen på tværs af landegrænser og funktioner, og som medvirker til at skabe engagement i det daglige arbejde. I disse år er der derfor særligt fokus på følgende områder: Videreudvikling af ledernes kompetencer. Yderligere styrkelse af medarbejdernes engagement og kompetencer med henblik på udvikling af en stærk vinderkultur. Øget involvering af medarbejderne i beslutningsprocesserne. Tiltrækning af de rette medarbejdere til alle dele af virksomheden. Udvikling af en løn- og incitamentsstruktur, der er motiverende, og som afspejler den enkeltes indsats. Tilpasning af organisationsstrukturen, så den afspejler de forretningsmæssige prioriteter. Øget internationalisering. Stadig udvikling af gruppens medarbejdere er en vigtig del af det daglige arbejde. Den kontinuerlige indsats suppleres med en række programmer, som ud over lederudvikling omfatter talentudvikling, interne akademier for produktion, indkøb og marketing samt personlige udviklingsprogrammer henvendt til både ledere og medarbejdere på forskellige niveauer i organisationen. Programmerne er sammensat med udgangspunkt i gruppens behov for at øge kompetencerne og styrke kulturen og med henblik på at sikre sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ambitioner og evne til personlig og faglig udvikling. Det overordnede mål er, at organisationen skal kunne leve op til forretningsmæssige udfordringer under stadig forandring. Carlsberg og samfundet Carlsbergs ansvar over for samfundet og virksomhedens interessenter er en integreret del af forretningsstrategien. Ansvarlighed er en af gruppens værdier, og der arbejdes ud fra en overbevisning om, at ansvarlig virksomhedsdrift reducerer risici, øger effektiviteten og medvirker til et godt omdømme, hvilket styrker værdiskabelsen på langt sigt. Vesteuropa BBH og øvrige Østeuropa Asien Strategi Bedre lønsomhed gennem fornyelse og effektivisering Hurtig vækst og øget indtjening Langsigtet vækst gennem opbygning af markedspositioner Koncernfokus Innovation Markedsføring og styrkelse af mærkevarer Konstant effektivisering Organisationskultur og lederudvikling Regionalt fokus Fastholdelse og udvikling af markedspositioner Markedsføring Innovation Fokus på værdi Effektivisering i alle led Styrkelse og udvikling af markedspositioner Øget vægt på premiumsegmentet Investeringer Optimering Styrkelse af produktporteføljen Forbedring af salgsindsatsen Styrkelse af eksisterende markedspositioner gennem organisk udvikling Etablering af nye markedspositioner gennem opkøb

5 Det er Carlsbergs målsætning at udvikle sin markedsposition i Asien, så denne region kan bidrage til fortsat vækst, når vækstkurven i Østeuropa ad åre flader ud.

6 Carlsberg Årsrapport 23 Effektivisering og offensive markedstiltag Ansvarlig virksomhedsledelse i Carlsberg omfatter områder som miljø, arbejdsmiljø, markedsføring, arbejdsmarkedsstandarder og menneskerettigheder. Gruppens holdning er omsat til politikker og retningslinier. Retningslinierne har global gyldighed og findes på gruppens hjemmeside. Regnskabscenter i Polen I april offentliggjorde Carlsberg etableringen af et regnskabscenter (Accounting Shared Service Center) i Poznan i Polen, som skulle varetage bogførings- og regnskabsopgaver for selskaber i Carlsberg-gruppen. I blev dele af bogførings- og regnskabsfunktionen i Carlsbergs polske datterselskab overført til det fælles regnskabscenter. I blev dele af bogførings- og regnskabsfunktionen i Tyskland, Schweiz og Storbritannien overflyttet til Polen. I første kvartal 2008 overflyttes de svenske og danske aktiviteter, og i andet kvartal følger de norske. Placeringen af det fælles regnskabscenter i Poznan skyldes, at omkostningsniveauet her er lavere end i Vesteuropa. Dertil kommer, at byen har et blomstrende universitetsmiljø, og den potentielle arbejdsstyrke er derfor velkvalificeret og har gode sprogkundskaber. Den samlede fysiske placering i Polen er en naturlig udvikling i Carlsberg-gruppens løbende arbejde på at tilpasse omkostningsstrukturen. Dertil kommer, at en fælles placering af de samme administrative funktioner fra flere lande gør det nemmere at harmonisere og standardisere processer på tværs af landene og udvikle fælles it-løsninger. Reklame udviklet til YouTube TM Den 15. januar 2008 lancerede Carlsberg Danmark en ny sportssodavand. Knap en uge før den officielle lancering blev reklamefilmen, der var en del af et massivt kampagnefremstød for den nye sportsdrik, lagt ud på YouTube TM. Reklamefilmen, som varer 38 sekunder, blev bevidst optaget i ét klip og med håndholdt kamera for at give den et mere YouTube TM - agtigt look. Et sådant filmklip kaldes også en viral. Viraluniverset går ud på at finde og se noget, man ikke har set før. Samtidig er det gode ved viraler, at de skaber en positiv forventning om et produkt, der kommer. Venner videresender filmen til hinanden og det er ikke noget, de bliver tvunget til at se på en tv-skærm. At lægge filmen på YouTube TM en uges tid før, viralen blev sendt som reklame på tv, var derfor en meget bevidst handling, idet en viral mister sin effekt, når den har været på tv. I løbet af de første fem dage på YouTube TM blev viralen set af over uden at Carlsberg havde foretaget sig yderligere. Virtual shopping revolution i analysen af forbrugeradfærd 70-80% af købsbeslutninger træffes ikke hjemme ved køkkenbordet, når indkøbssedlen skrives, men derimod når vi står i supermarkedet for at købe ind. Derfor er det helt afgørende at fange forbrugernes opmærksomhed, når de er ude at handle. Og det er en udfordring. Til trods for at Carlsberg gennem tiden og ved brug af en række metoder har oparbejdet en stor viden om, hvornår vi drikker øl, ved hvilke lejligheder, hvilke øl vi køber, og hvor vi køber dem, opstår ægte indsigt i og viden om forbrugeradfærd kun ved at analysere faktisk adfærd i forretningen, når indkøbene finder sted. Til det formål har Carlsberg gennem de sidste par år udviklet en sofistikeret software, der gør det muligt at lade forbrugere gå på indkøb i cyperspace, hvorved Carlsberg kan indsamle detajleret information og opnå viden om adfærd, indkøbsbeslutninger, effekt af reklamemateriale i forretningen med videre. Se også Carlsbergs ledelsesstrategi har et lokalt fokus. Dermed kan der tages hensyn til kulturelle forskelle og lokal praksis, når retningslinierne for ansvarlig virksomhedsdrift omsættes til virkelighed. I en global virksomhed er den lokale tilpasning vigtig for at sikre, at ånden i Carlsbergs politikker udmøntes i den konkrete ledelsesadfærd. Carlsberg-gruppen vedkender sig det miljøansvar, der følger af dens fremtrædende globale position, og tager de miljømæssige forhold i betragtning i forbindelse med såvel den fortsatte udvikling af eksisterende aktiviteter som igangsætning af nye. Carlsberg udgiver hvert andet år en miljørapport, i hvilken der detaljeret redegøres for virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Den seneste miljørapport blev udgivet i, og denne samt tidligere rapporter findes på gruppens hjemmeside. Finansielle mål Carlsbergs ambition er vedvarende værdiskabelse. Det skal ske via en stadig positiv udvikling og styrkelse af selskabet, således at der fortsat skabes vækst i indtjening og rentabilitet. På denne baggrund har Carlsberg fastsat finansielle mål for indtjeningsudviklingen for den vesteuropæiske region. Dette segment udgør ca. 47% af driftsresultatet fra drikkevareaktiviteterne (før ikke fordelte omkostninger). For Vesteuropa blev der primo offentliggjort et mål om at øge overskudsgraden til 10-12%. Med det opnåede resultat for det afsluttede regnskabsår er overskudsgraden blevet markant forbedret i de senere år, idet den er steget fra 7,7% i til 10% i, en fremgang på 2,3 procentpoint. Carlsbergs aktiviteter på vækstmarkederne navnlig i Asien er vigtige for gruppens fremtidige vækst og videre udvikling af forretningen. Den kortsigtede indtjening er derfor et lavere prioriteret mål på disse markeder. Carlsberg ønsker en effektiv kapitalstruktur. Carlsberg er tildelt Investment Grade-ratings af Moody s Investor Service og Fitch Ratings, og gruppen ønsker at fastholde en sund udvikling i centrale indtjeningsog balancenøgletal, så betingelserne for disse ratings vil være opfyldt også fremover.

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling

Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Handelshøjskolen, 2010 Strategisk regnskabsanalyse & Værdiansættelse af Carlsberg Group A/S Udarbejdet af: Martin Høirup Johansen

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer.

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. Inf or m at ion til Fe akt br ion ua æ r 2 re 01 r 4 Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. 3 Brev fra bestyrelsesformanden

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88

SELSKABSMEDDELELSE ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S. Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1.

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 16 Resultatopgørelse... 17 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m

Columbus IT Årsrapport 2010. w w w. c o l u m b u s i t. c o m Columbus IT Årsrapport 2010 w w w. c o l u m b u s i t. c o m Indholdsfortegnelse Columbus IT Columbus IT foran markant niveauskifte i fokus, vækst og profitabilitet 4 Columbus ITs strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18

Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Sassarta 14-18 STRATEGIPLAN FOR TELE-POST FOR ÅRENE 2014-18 Nuuk, februar 2014. Navnet på strategien Sassarta (lad os træde frem) symboliserer en naturlig fortsættelse af Sassarit (træd frem), den kompetenceudvikling

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere