Tyske eksportlønninger er højere end danske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyske eksportlønninger er højere end danske"

Transkript

1 Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De lavere lønninger findes i serviceerhvervene, som ikke eksporterer, og derfor heller ikke i nævneværdig grad bidrager til tysk eksport. Tyskland har altså formået at kombinere høj løn med høj konkurrenceevne. I den tyske bilindustri får de ansatte i gennemsnit 314 kr. i timen, når man inkluderer arbejdsgiverbetalinger til sygesikring. I den kemiske industri er betales de 304 kr. i timen. 1 De to industrier er Tysklands vigtigste eksporterhverv, samtidig er deres lønniveauer blandt verdens højeste. Samme tendens gælder for alle Tysklands øvrig større eksportbrancher, som den øverste halvdel af tabel 1 viser. Branchernes lønninger ligger på niveau med eller over danske lønninger. TABEL 1: TYSKE LØNNINGER OG TYSK EKSPORT De fem største tyske eksportbrancher tysk eksport, mia. kr. tysk løn, kr. i timen dansk løn, kr. i timen Biler, bildele, transportudstyr Kemisk industri Maskineri Metal og metalvarer Elektrisk udstyr De fem lavest lønnede brancher i Tyskland Hotel og restauration Landbrug Detailhandlen Hjælpeservices Social- og omsorgssektoren Danske og tyske lønninger for samtlige brancher er vist i figur 2. De fem største eksportbrancher står tilsammen for 73 procent af al tysk eksport. De lavest lønnede servicebrancher leverer tilsammen under 1 procent af eksportbranchernes køb af produktionsdele og tjenesteydelser. 1 Løn inkluderer alle arbejdsgiverens betalinger, også udgifter til sygesikring. Kilde: OECD (STAN). Data er fra 2010 (nyest tilgængelige). 1 Kilde: OECD (STAN). Alle data er fra 2010, for Tyskland er dette de nyest tilgængelige løndata. I det følgende bruges timeløn som synonym for arbejdsgiverens udgift til de ansatte, ikke ( labor compensation ). I Tyskland betales bl.a. sygesikring gennem arbejdsgiveren. Kontakt Jens Jonathan Steen, Analysechef T E. Christian Gormsen, Økonom T E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Der er imidlertid også brancher i Tyskland, hvor lønningerne er meget lave, vist nederst i tabel 1. I hotel- og restaurationsbranchen er lønningerne meget lave, 106 kr. i timen inklusiv sygesikring, 40 kr. lavere end i Danmark. Med undtagelse af en lille landbrugseksport, eksporterer disse brancher ikke. Som de fleste andre servicebrancher er de afhængige af at kunderne og medarbejderne befinder sig samme sted. Brancherne er derfor heller ikke truet af import fra udlandet, og deres arbejde kan ikke outsources: Man kan ikke importere sit cafébesøg fra Kina, og bartenderen kan ikke sidde i Bulgarien og skænke øl op på en café i Berlin. De skal være til stede i pågældende land, hvilket selvfølgelig også kan være en medvirkende forklaring af arbejdskraftens bevægelighed indenfor EU s grænser på netop brancherne idenfor servicesektoren. De meget lave lønninger i serviceerhvervene påvirker derfor heller ikke direkte den tyske konkurrenceevne, for brancherne er slet ikke i berøring med internationale markeder. Desuden leverer de lavest lønnede servicebrancher under én procent af eksportbranchernes køb af varer og tjenesteydelser, så der er heller ikke umiddelbart nogen større indirekte påvirkning af konkurrenceevnen: De lave lønninger i Tyskland eksisterer i næsten perfekt separation fra eksporterhvervene. Denne sammenligning af lønnen udfordrer, der for alle de stemmer, der i ønsket om at styrke danske konkurrenceevne har krævet tyske lønninger. I oktober 2012udtalte tidligere Finansminister Claus Hjort Frederiksen således: Uden at skulle sammenligne Danmark med Tyskland i øvrigt, så er det dét [Hartzreformerne], vi bør gøre: Lave en flerårig plan med henblik på at genoprette konkurrenceevnen. [ ] Det er en proces, som betyder, at vi hvert år må afstå fra en [løn]stigning, som vi har været vant til, for at indvinde det gab, der er på omkring 15 procent i forhold til Tyskland procent af den tyske eksport kommer fra brancher hvor lønnen er på samme niveau i Tyskland og Danmark, eller højere i Tyskland. I den største tyske eksportbranche, Biler og andet transportudstyr, er timelønnen på hele 314 kr. FIGUR 1: LØN FOR BRANCHER I KONKURRENCE MED TYSK EKSPORT Som tabel 1 viser, er tyske lønninger et vidt begreb, gennemsnittet dækker over mange forskellige brancher og dermed også mange forskellige konklusioner. Og de lønninger som har betydning for den tyske konkurrenceevne og eksportsucces er høje. Selvom om lønnen i Tyskland opgjort på en række forskellige brancher er lavere end i Danmark, så kan de langt fra alene forklare Tysklands økonomiske succes. Samtidig har de lave lønninger i serviceerhvervene har skabt Europas største gruppe af arbejdende fattige, uden at gavne eksporten overhovedet. Kilde: Cevea på baggrund af OECD (STAN). Tyske eksportarbejdere er bedre lønnede end danske Også i en international sammenhæng betaler Tyskland gode lønninger, for de eksportvarer, de 2 Interview til Berlingske,

3 producerer. Figur 1 evaluerer den tyske lønkonkurrenceevne ved at se på, hvad det ville koste i løn at producere Tysklands eksportvarer i andre lande. Figuren viser lønningerne for forskellige OECD-lande, for de brancher, der konkurrerer med tysk eksport: For Tyskland viser figuren hvor meget der er betalt i løn for produktion af de tyske eksportvarer. For de andre lande, hvor meget der ville blive betalt for at producere de samme varer hos dem. 3 Tyskland betaler blandt de højeste lønninger i verden, for at producere de varer, som de eksporterer, lønningerne i disse brancher er kun overgået af Norges og Belgiens. De arbejdere, som producerer de tyske eksportvarer får i gennemsnit 275 kr. i timen. Hvis de samme varer skulle produceres i Danmark, ville danske arbejdere få 264 kr. i timen. Det kan altså ikke være lønnen, der gør, at varerne ikke bliver produceret i Danmark. Og det kan ikke være lave lønninger, der ligger bag det tyske eksportmirakel. Lav løn er altså ikke forklaringen på Tysklands eksportsucces, tyske eksportbrancher har de tredjehøjeste lønninger i verden 4, 11 kr. i timen højere end de danske. Det er kun i lyset af den fakta tynde danske debat om tyske lønninger, at dette kan komme som en overraskelse. Når man tænker på en tysk eksportvirksomhed, forestiller de fleste sig da også højteknologiske fabrikshaller med højt specialiseret og kompetent arbejdskraft. FAKTABOKS: HØJERE LØN HOS EKSPORTERENDE VIRKSOMHEDER Forskningen i international handel har gang på gang fundet, at virksomheder, der eksporterer, betaler højere lønninger, end sammenlignelige virksomheder, der ikke eksporterer. Resultatet er bekræftet ved studier i 26 lande fra fem verdensdele, rige, fattige og mellemindkomstlande. Metoderne varierer, men det typiske resultat er, at eksportører betaler 10 til 20 procent mere i løn, end virksomheder i den samme branche, som ikke eksporterer. De høje eksportlønninger i tabel 1 og figur 2 ovenfor er derfor formodentlig underestimeret. Studier fra Tyskland viser, at selv om man korrigerer for, at eksporterende virksomheder ansætter dyrere medarbejdere (mere erfarne, længere uddannelse, mv.), eksisterer lønforskellen stadig: En produktionsmedarbejder ved en større eksportvirksomhed får 1.8 procent mere i løn, end vedkommende ville få hos en ikke-eksportør. Kilder: Thorsten Schank, Claus Schnabel og Joachim Wagner: Do exporters really pay higher wages? First evidence from German linked employer employee data. Journal of International Economics, Elsevier Thierry Mayer og Gianmarco Ottaviano. The Happy Few: The internationalisation of European firms. Intereconomics May 2008, Volume 43, Issue 3, pp Som faktaboksen ovenfor viser, er lønningerne for Tysklands eksportører endda endnu højere end tabel 1 og figur 2 viser. Eksporterende virksomheder, i Tyskland såvel som andre steder, betaler nemlig 3 Eksportlønningerne er udregnet ved at vægte lønnen i hver enkelt branche med hvor meget Tyskland eksporterer i den branche. Tyskland eksporterer mange biler og mange kemikalier, lønningerne i disse brancher vægtes derfor meget i gennemsnittet, og de er høje. Der er derimod ingen eksport fra f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, derfor vægtes denne lavtlønsbranche ikke. Matematisk er lønningerne en vægtet gennemsnitsløn, regnet ud som hvor er lønnen i branche h i land i, hvor er Tysklands eksport i branche h, og hvor er Tysklands samlede eksport. 4 Data er kun blevet opdateret for landene i figur 1, men beregninger på EUKLEMS fra 2007 viser, at de tyske eksportlønninger dengang var betydeligt højere end de OECD-lande, som ikke er med på figur 1. 3

4 højere løn end sammenlignelige andre virksomheder. Eksporterende virksomheder ser alt i alt ud til snarere at konkurrere på høj løn (for at tiltrække dygtige medarbejdere) end på lav løn. Lave lønninger i tyske servicefag Figur 2 sammenligner alle Danmarks og Tysklands lønninger på brancheniveau, hvor tabel 1 viste et udsnit. X-aksen på figuren viser tyske lønninger, y-aksen viser danske lønninger. Hver cirkel repræsenterer en branche. Hvis en branche ligger i øvre halvdel af figuren er lønnen højere i Danmark, i nedre halvdel er lønnen højere i Tyskland. Hvis en cirkel er hul, er den en branche, som eksporterer, og cirklens størrelse viser hvor meget den eksporterer. Cirkler som er helt fyldt ud er servicebrancher, og eksporterer ingenting eller kun meget lidt. Hvis en branche befinder sig i øverste trekant (over den grå skrå linje) er de tyske lønninger FIGUR 2: LØN I DANMARK OG TYSKLAND, TYSK EKSPORT Tyske lønninger er højere Timeløn i Tyskland, kr. Danske lønninger er højere Timeløn i Danmark, kr. Dansk og tysk løn i brancher med tysk eksport. Jo større cirkler, jo mere eksporterer Tyskland. Dansk og tysk løn i brancher uden eksport. Jo længere til højre, en branche ligger, jo højere timeløn har den i Danmark. Jo højere oppe branchen ligger, jo højere er timelønnen i Tyskland. Ligger brancherne over den skrå linje, er tyske lønninger højere end danske. Ligger de under, er danske lønninger højere. Alle de største cirkler, de største tyske eksportbrancher, ligger tæt på eller over linjen. Kilde: Cevea på baggrund af OECD (STAN) og EUKLEMS. højere, i den nederste trekant er de danske lønninger højere. Alle de største eksportbrancher på figur 2 befinder sig tæt på eller over den grå linje, som bobler der stiger opad: For de store eksporterhverv ligger den tyske løn ligger over eller omkring det danske 4

5 niveau. 73 procent af al tysk eksport eksporteres af brancher, hvor lønnen er højere i Tyskland end i Danmark eller på samme niveau. Serviceerhvervene derimod, som ikke eksporterer, har lavere lønninger i Tyskland, på grafen ses de som grå prikker under den skrå linje. I næsten alle serviceerhverv ligger lønningerne langt under de tyske, i gennemsnit får en ansat i et serviceerhverv i Tyskland 186 kr. i timen, 61 kr. mindre end i Danmark. Bag ved dette gennemsnit gemmer sig den pointe, at mange serviceerhverv i Tyskland er deciderede lavtlønsbrancher, som det fremgår af tabel 1. Lavtlønsbrancherne leverer kun få ydelser til eksportbrancherne Det er også klart på grafen, at alle disse serviceerhverv med lave lønninger har meget lidt at gøre med tysk konkurrenceevne. De eksporterer ikke, og deres arbejde kan ikke outsources til udlandet, for sosuassistenten og advokaten er nødt til at være til stede lokalt. Det sidste spørgsmål er, om eksportvirksomheder køber ydelser fra disse brancher, som måske kunne være billigere, hvis lønningerne var lavere, og som måske af den vej kunne gøre deres eksport mere konkurrencedygtig. Det kræver altså, at vi kaster et blik på den samlede værdikæde. Ved at kombinere figur 2 ovenfor med data fra OECD om hvor forskellige tyske brancher køber deres produktionsdele og tjenesteydelser (de såkaldte input-output tabeller), kan vi konkludere, at heller ikke den historie holder vand: De fire dårligst lønnede servicebrancher udgør under 1 procent af, hvad eksportbrancherne køber af produktionsdele, serviceydelser, mv. De lave lønninger i fx hjælpeservices (fx rengøring), kan derfor ingen betydning have for. De resterende servicebrancher i figur 2 udgør tilsammen 6-12 procent af eksportbranchernes indkøb, halvdelen af serviceerhvervene (blandt andre de store offentlige erhverv) bidrager slet ikke. Brancher med mellemlave til høje lønninger har altså heller ingen nævneværdig indvirkning på tysk konkurrenceevne. Eksporterhvervenes indkøb kommer i stedet primært fra andre industribrancher, hvor lønningerne også er høje. Der er dog enkelte undtagelser, som ikke er indregnet i de 6-12 procent: Ejendomshandlere (2-5 procent, men samme løn i Danmark som i Tyskland), finanssektoren (3-5 procent) og transport og lager (5-9 procent). Allerstørste post er imidlertid Jura, regnskab, arkitektur, teknisk analyse og ledelse, som leverer procent af eksportvirksomhedernes køb, for den kemiske industri hele 30 procent. Hvis tal fra USA er sammenlignelige, er den helt store udgift ledelseskonsulenter. 5 I Tyskland er lønnen i denne branche 223 kr., i Danmark 300 kr. Tysk eksport kan altså have en konkurrencefordel ad denne kanal. Som det fremgår, har de langt de fleste servicebrancher ingen betydning for tysk eksport, kun nogle få betyder lidt, og en enkelt (ledelseskonsulenter) kan være vigtig. Argumentet om at lavere lønninger hvis man kigger på den samlede værdikæde i servicefagene indirekte er godt for konkurrenceevnen savner således evidens. 6 5 Data fra Bureau of Economics and Statistics input-output tabel for USA. For den kemiske industri i Tyskland skyldes den høje andel dog udgifter til teknisk analyse. 6 Bemærk hvor lang kæden af effekter skulle være, hvis lønninger i servicebrancherne skulle påvirke eksporten: For det første skal lønnen i serviceerhvervet påvirke prisen på serviceydelser. Dernæst skal køb af disse ydelser fra servicebranchen udgøre en høj andel af eksporterhvervenes samlede omkostninger, hvilket vi har set de ikke gør. 5

6 Konklusion: De lave tyske lønninger fører til fattigdom, ikke til eksport Lave tyske lønninger er altså et fænomen, som primært findes i servicefag og sekundært i industribrancher, som ikke har nogen særlig stor betydning for tysk eksport. Til gengæld bliver tyske eksportørers hjemmemarked mindre af at den tyske købekraft reduceres. De lave tyske lønninger uden for eksportbrancherne har til gengæld negative konsekvenser, både i Tyskland og i Europa. I Tyskland har de lave lønninger i mange brancher ført til en voksende gruppe af arbejdende fattige: personer, hvis løn er så lav, at de på trods af, at de har et arbejde, må betragtes som fattige. Tyskland eksporterer højteknologiske kvalitetsprodukter, produceret af en velkvalificeret og vellønnet arbejdskraft. Det er sandsynligvis denne strategi Danmark bør kopiere, ikke den lavere løn i den tyske servicesektor. Dernæst skal de dyrere opkøb fra servicebranchen have betydning for, hvilken pris eksportørerne vælger at tage for deres eksportvarer. Og til sidst skal eksportprisen have en stor effekt på eksportsalget. Der er mange led i kæden, og mikroøkonomisk teori og empiri viser, at effekterne alle steder er mindre end én til én. Den samlede effekt på eksporten af én krones stigning i et serviceerhverv er altså langt mindre end én krone, oftest tæt på nul. Dette ræsonnement skyder også et andet argument for lavere servicelønninger ned: At selvom en servicesektor ikke leverer til eksportører, så leverer de til nogle, som leverer til andre, som så igen leverer til eksportørerne. Kæden ovenfor ville i så fald blive over dobbelt så lang, og den endelige effekt på eksporten af en lønstigning i den første servicesektor ville være umåleligt lille. 6

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn

Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Hvert fjerde danske job er skabt i brancher med lav løn Mellem 1991 0g 2010 var 24 pct. af alle nyoprettede job i Danmark lavtlønsjob. De har i høj grad erstattet de 146.000 tabte job i industrien, der

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude

Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude Virksomhedsdilemma: De små taber hjemme, de store vinder ude Danske virksomheders salg på hjemmemarkedet er gået helt i stå. Siden januar 211 har industriens salg i Danmark ligget stille på samme niveau

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Den rigeste tiendedel vesttyskere har fået en samlet vækst i indkomst

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Danskerne ønsker mere lighed i formuer

Danskerne ønsker mere lighed i formuer Danskerne ønsker mere lighed i formuer Formuer burde være ganske ligeligt fordelt, det mener 77 pct. af danskerne. 8 ud af 10 danskere er endda enige om, at den rigeste femtedel af danskerne burde have

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande

De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande De rigeste er mere tilfredse med livet i lige lande I de mere lige lande er befolkningen gennemsnitligt mere tilfredse med livet som helhed. Dette skyldes ikke alene, at de fattigste har det bedre i de

Læs mere

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo?

Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? 1 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? Det fremføres ofte i den offentlige debat, at vi i Danmark har et højt skatteniveau sammenlignet med andre industrialiserede lande og det derfor er svært, at tiltrække

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig

Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig Pct arbejdende fattige Hver tiende tyske arbejder er arbejdende fattig 1 ud af 10 tyske lønmodtagere er i dag arbejdende fattig. For nogle brancher på det tyske arbejdsmarked gælder det helt op til hver

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet

Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Praktikpladsmangel øger risiko for at ende i passivitet Mangel på praktikpladser fører til at flere unge står uden job eller uddannelse. Ceveas beregninger viser, at hvis alle kommuner var lige så gode

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9.

HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. HJULENE RULLER Pæne lønninger er ingen hindring for at skabe job Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 9. juni 2015, 05:00 Del: Vi kan sagtens konkurrere med kineserne, polakkerne og tyskerne,

Læs mere

Tysklands arbejdsløshedstal er misvisende

Tysklands arbejdsløshedstal er misvisende Tysklands arbejdsløshedstal er misvisende Nye tal viser at den lave tyske arbejdsløshed skyldes tiltagende deltidsarbejde og atypiske beskæftigelsesforhold. Antallet af jobs på nedsat tid er således steget

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Uligheden i indkomster stiger

Uligheden i indkomster stiger Uligheden i indkomster stiger har ikke kun alene højeste disponible indkomst, de har også oplevet en væsentlig højere stigning end andre lønmodtagere. Indkomstgabet mellem topledere og lavtlønnede er steget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Flere unge har brug for fleksuddannelse?

Flere unge har brug for fleksuddannelse? Flere unge har brug for fleksuddannelse? Knap hver femte ung f i dag ikke en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fra hver gang er ca. 11.000 unge, som har brug for et andet tilbud end de eksisterende

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1

Juni Analysekonsulent i Djøf Kathrine Marie Skou Brandt på Hovedresultaterne er:... 1 Juni 213 Meget store forskelle i danske virksomheders evne til at skabe værdi Dette faktaark viser resultaterne fra en analyse, der er offentliggjort i Djøfs analysebrev DeFacto 12. juni 213.Se www.djoef.dk/defacto.

Læs mere

Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3

Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3 Indhold Europa på kanten... 2 Kapitel 1: Beskæftigelsen falder og arbejdsløsheden stiger kraftigt... 3 Unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet... 5 Krisen kan mærkes på lønnen... 9 Opsamling...

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Søborg, 3. juni 2011. Danske virksomheders kreditværdighed

Søborg, 3. juni 2011. Danske virksomheders kreditværdighed Søborg, 3. juni 2011 Danske virksomheders kreditværdighed Juni 2011 Resumé: Danske virksomheders kreditværdighed er for 5. måned i træk i fremgang fra lavpunktet i 2010. Maj måneds tal er på linje med

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Spareplaner truer over 55.000 danske job

Spareplaner truer over 55.000 danske job Spareplaner truer over 55. danske job De økonomiske spareplaner i EU og Danmark kan tilsammen koste over 55. job i Danmark i 213. Det er specielt job i privat service, som er truet af spareplanerne. Private

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering

876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering 876.689 stillinger er i høj risiko for automatisering Indeværende notat undersøger, hvor mange job der er i risiko for automatisering over de næste årtier. Vi finder at 31 pct. af alle job svarende til

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Over 71 pct. i Danmark og 46 pct. i USA Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i forskellige lande. Den sammensatte

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år

Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 10 år Nye tal viser stærkeste danske konkurrenceevne i mere end 1 år Danmarks Statistik har lavet en større data- og metoderevision af det danske nationalregnskab. Sammenholdt med det gamle nationalregnskab

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere