Tyske eksportlønninger er højere end danske

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tyske eksportlønninger er højere end danske"

Transkript

1 Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De lavere lønninger findes i serviceerhvervene, som ikke eksporterer, og derfor heller ikke i nævneværdig grad bidrager til tysk eksport. Tyskland har altså formået at kombinere høj løn med høj konkurrenceevne. I den tyske bilindustri får de ansatte i gennemsnit 314 kr. i timen, når man inkluderer arbejdsgiverbetalinger til sygesikring. I den kemiske industri er betales de 304 kr. i timen. 1 De to industrier er Tysklands vigtigste eksporterhverv, samtidig er deres lønniveauer blandt verdens højeste. Samme tendens gælder for alle Tysklands øvrig større eksportbrancher, som den øverste halvdel af tabel 1 viser. Branchernes lønninger ligger på niveau med eller over danske lønninger. TABEL 1: TYSKE LØNNINGER OG TYSK EKSPORT De fem største tyske eksportbrancher tysk eksport, mia. kr. tysk løn, kr. i timen dansk løn, kr. i timen Biler, bildele, transportudstyr Kemisk industri Maskineri Metal og metalvarer Elektrisk udstyr De fem lavest lønnede brancher i Tyskland Hotel og restauration Landbrug Detailhandlen Hjælpeservices Social- og omsorgssektoren Danske og tyske lønninger for samtlige brancher er vist i figur 2. De fem største eksportbrancher står tilsammen for 73 procent af al tysk eksport. De lavest lønnede servicebrancher leverer tilsammen under 1 procent af eksportbranchernes køb af produktionsdele og tjenesteydelser. 1 Løn inkluderer alle arbejdsgiverens betalinger, også udgifter til sygesikring. Kilde: OECD (STAN). Data er fra 2010 (nyest tilgængelige). 1 Kilde: OECD (STAN). Alle data er fra 2010, for Tyskland er dette de nyest tilgængelige løndata. I det følgende bruges timeløn som synonym for arbejdsgiverens udgift til de ansatte, ikke ( labor compensation ). I Tyskland betales bl.a. sygesikring gennem arbejdsgiveren. Kontakt Jens Jonathan Steen, Analysechef T E. Christian Gormsen, Økonom T E. Notat Tema: Arbejdsmarked Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 Der er imidlertid også brancher i Tyskland, hvor lønningerne er meget lave, vist nederst i tabel 1. I hotel- og restaurationsbranchen er lønningerne meget lave, 106 kr. i timen inklusiv sygesikring, 40 kr. lavere end i Danmark. Med undtagelse af en lille landbrugseksport, eksporterer disse brancher ikke. Som de fleste andre servicebrancher er de afhængige af at kunderne og medarbejderne befinder sig samme sted. Brancherne er derfor heller ikke truet af import fra udlandet, og deres arbejde kan ikke outsources: Man kan ikke importere sit cafébesøg fra Kina, og bartenderen kan ikke sidde i Bulgarien og skænke øl op på en café i Berlin. De skal være til stede i pågældende land, hvilket selvfølgelig også kan være en medvirkende forklaring af arbejdskraftens bevægelighed indenfor EU s grænser på netop brancherne idenfor servicesektoren. De meget lave lønninger i serviceerhvervene påvirker derfor heller ikke direkte den tyske konkurrenceevne, for brancherne er slet ikke i berøring med internationale markeder. Desuden leverer de lavest lønnede servicebrancher under én procent af eksportbranchernes køb af varer og tjenesteydelser, så der er heller ikke umiddelbart nogen større indirekte påvirkning af konkurrenceevnen: De lave lønninger i Tyskland eksisterer i næsten perfekt separation fra eksporterhvervene. Denne sammenligning af lønnen udfordrer, der for alle de stemmer, der i ønsket om at styrke danske konkurrenceevne har krævet tyske lønninger. I oktober 2012udtalte tidligere Finansminister Claus Hjort Frederiksen således: Uden at skulle sammenligne Danmark med Tyskland i øvrigt, så er det dét [Hartzreformerne], vi bør gøre: Lave en flerårig plan med henblik på at genoprette konkurrenceevnen. [ ] Det er en proces, som betyder, at vi hvert år må afstå fra en [løn]stigning, som vi har været vant til, for at indvinde det gab, der er på omkring 15 procent i forhold til Tyskland procent af den tyske eksport kommer fra brancher hvor lønnen er på samme niveau i Tyskland og Danmark, eller højere i Tyskland. I den største tyske eksportbranche, Biler og andet transportudstyr, er timelønnen på hele 314 kr. FIGUR 1: LØN FOR BRANCHER I KONKURRENCE MED TYSK EKSPORT Som tabel 1 viser, er tyske lønninger et vidt begreb, gennemsnittet dækker over mange forskellige brancher og dermed også mange forskellige konklusioner. Og de lønninger som har betydning for den tyske konkurrenceevne og eksportsucces er høje. Selvom om lønnen i Tyskland opgjort på en række forskellige brancher er lavere end i Danmark, så kan de langt fra alene forklare Tysklands økonomiske succes. Samtidig har de lave lønninger i serviceerhvervene har skabt Europas største gruppe af arbejdende fattige, uden at gavne eksporten overhovedet. Kilde: Cevea på baggrund af OECD (STAN). Tyske eksportarbejdere er bedre lønnede end danske Også i en international sammenhæng betaler Tyskland gode lønninger, for de eksportvarer, de 2 Interview til Berlingske,

3 producerer. Figur 1 evaluerer den tyske lønkonkurrenceevne ved at se på, hvad det ville koste i løn at producere Tysklands eksportvarer i andre lande. Figuren viser lønningerne for forskellige OECD-lande, for de brancher, der konkurrerer med tysk eksport: For Tyskland viser figuren hvor meget der er betalt i løn for produktion af de tyske eksportvarer. For de andre lande, hvor meget der ville blive betalt for at producere de samme varer hos dem. 3 Tyskland betaler blandt de højeste lønninger i verden, for at producere de varer, som de eksporterer, lønningerne i disse brancher er kun overgået af Norges og Belgiens. De arbejdere, som producerer de tyske eksportvarer får i gennemsnit 275 kr. i timen. Hvis de samme varer skulle produceres i Danmark, ville danske arbejdere få 264 kr. i timen. Det kan altså ikke være lønnen, der gør, at varerne ikke bliver produceret i Danmark. Og det kan ikke være lave lønninger, der ligger bag det tyske eksportmirakel. Lav løn er altså ikke forklaringen på Tysklands eksportsucces, tyske eksportbrancher har de tredjehøjeste lønninger i verden 4, 11 kr. i timen højere end de danske. Det er kun i lyset af den fakta tynde danske debat om tyske lønninger, at dette kan komme som en overraskelse. Når man tænker på en tysk eksportvirksomhed, forestiller de fleste sig da også højteknologiske fabrikshaller med højt specialiseret og kompetent arbejdskraft. FAKTABOKS: HØJERE LØN HOS EKSPORTERENDE VIRKSOMHEDER Forskningen i international handel har gang på gang fundet, at virksomheder, der eksporterer, betaler højere lønninger, end sammenlignelige virksomheder, der ikke eksporterer. Resultatet er bekræftet ved studier i 26 lande fra fem verdensdele, rige, fattige og mellemindkomstlande. Metoderne varierer, men det typiske resultat er, at eksportører betaler 10 til 20 procent mere i løn, end virksomheder i den samme branche, som ikke eksporterer. De høje eksportlønninger i tabel 1 og figur 2 ovenfor er derfor formodentlig underestimeret. Studier fra Tyskland viser, at selv om man korrigerer for, at eksporterende virksomheder ansætter dyrere medarbejdere (mere erfarne, længere uddannelse, mv.), eksisterer lønforskellen stadig: En produktionsmedarbejder ved en større eksportvirksomhed får 1.8 procent mere i løn, end vedkommende ville få hos en ikke-eksportør. Kilder: Thorsten Schank, Claus Schnabel og Joachim Wagner: Do exporters really pay higher wages? First evidence from German linked employer employee data. Journal of International Economics, Elsevier Thierry Mayer og Gianmarco Ottaviano. The Happy Few: The internationalisation of European firms. Intereconomics May 2008, Volume 43, Issue 3, pp Som faktaboksen ovenfor viser, er lønningerne for Tysklands eksportører endda endnu højere end tabel 1 og figur 2 viser. Eksporterende virksomheder, i Tyskland såvel som andre steder, betaler nemlig 3 Eksportlønningerne er udregnet ved at vægte lønnen i hver enkelt branche med hvor meget Tyskland eksporterer i den branche. Tyskland eksporterer mange biler og mange kemikalier, lønningerne i disse brancher vægtes derfor meget i gennemsnittet, og de er høje. Der er derimod ingen eksport fra f.eks. hotel- og restaurationsbranchen, derfor vægtes denne lavtlønsbranche ikke. Matematisk er lønningerne en vægtet gennemsnitsløn, regnet ud som hvor er lønnen i branche h i land i, hvor er Tysklands eksport i branche h, og hvor er Tysklands samlede eksport. 4 Data er kun blevet opdateret for landene i figur 1, men beregninger på EUKLEMS fra 2007 viser, at de tyske eksportlønninger dengang var betydeligt højere end de OECD-lande, som ikke er med på figur 1. 3

4 højere løn end sammenlignelige andre virksomheder. Eksporterende virksomheder ser alt i alt ud til snarere at konkurrere på høj løn (for at tiltrække dygtige medarbejdere) end på lav løn. Lave lønninger i tyske servicefag Figur 2 sammenligner alle Danmarks og Tysklands lønninger på brancheniveau, hvor tabel 1 viste et udsnit. X-aksen på figuren viser tyske lønninger, y-aksen viser danske lønninger. Hver cirkel repræsenterer en branche. Hvis en branche ligger i øvre halvdel af figuren er lønnen højere i Danmark, i nedre halvdel er lønnen højere i Tyskland. Hvis en cirkel er hul, er den en branche, som eksporterer, og cirklens størrelse viser hvor meget den eksporterer. Cirkler som er helt fyldt ud er servicebrancher, og eksporterer ingenting eller kun meget lidt. Hvis en branche befinder sig i øverste trekant (over den grå skrå linje) er de tyske lønninger FIGUR 2: LØN I DANMARK OG TYSKLAND, TYSK EKSPORT Tyske lønninger er højere Timeløn i Tyskland, kr. Danske lønninger er højere Timeløn i Danmark, kr. Dansk og tysk løn i brancher med tysk eksport. Jo større cirkler, jo mere eksporterer Tyskland. Dansk og tysk løn i brancher uden eksport. Jo længere til højre, en branche ligger, jo højere timeløn har den i Danmark. Jo højere oppe branchen ligger, jo højere er timelønnen i Tyskland. Ligger brancherne over den skrå linje, er tyske lønninger højere end danske. Ligger de under, er danske lønninger højere. Alle de største cirkler, de største tyske eksportbrancher, ligger tæt på eller over linjen. Kilde: Cevea på baggrund af OECD (STAN) og EUKLEMS. højere, i den nederste trekant er de danske lønninger højere. Alle de største eksportbrancher på figur 2 befinder sig tæt på eller over den grå linje, som bobler der stiger opad: For de store eksporterhverv ligger den tyske løn ligger over eller omkring det danske 4

5 niveau. 73 procent af al tysk eksport eksporteres af brancher, hvor lønnen er højere i Tyskland end i Danmark eller på samme niveau. Serviceerhvervene derimod, som ikke eksporterer, har lavere lønninger i Tyskland, på grafen ses de som grå prikker under den skrå linje. I næsten alle serviceerhverv ligger lønningerne langt under de tyske, i gennemsnit får en ansat i et serviceerhverv i Tyskland 186 kr. i timen, 61 kr. mindre end i Danmark. Bag ved dette gennemsnit gemmer sig den pointe, at mange serviceerhverv i Tyskland er deciderede lavtlønsbrancher, som det fremgår af tabel 1. Lavtlønsbrancherne leverer kun få ydelser til eksportbrancherne Det er også klart på grafen, at alle disse serviceerhverv med lave lønninger har meget lidt at gøre med tysk konkurrenceevne. De eksporterer ikke, og deres arbejde kan ikke outsources til udlandet, for sosuassistenten og advokaten er nødt til at være til stede lokalt. Det sidste spørgsmål er, om eksportvirksomheder køber ydelser fra disse brancher, som måske kunne være billigere, hvis lønningerne var lavere, og som måske af den vej kunne gøre deres eksport mere konkurrencedygtig. Det kræver altså, at vi kaster et blik på den samlede værdikæde. Ved at kombinere figur 2 ovenfor med data fra OECD om hvor forskellige tyske brancher køber deres produktionsdele og tjenesteydelser (de såkaldte input-output tabeller), kan vi konkludere, at heller ikke den historie holder vand: De fire dårligst lønnede servicebrancher udgør under 1 procent af, hvad eksportbrancherne køber af produktionsdele, serviceydelser, mv. De lave lønninger i fx hjælpeservices (fx rengøring), kan derfor ingen betydning have for. De resterende servicebrancher i figur 2 udgør tilsammen 6-12 procent af eksportbranchernes indkøb, halvdelen af serviceerhvervene (blandt andre de store offentlige erhverv) bidrager slet ikke. Brancher med mellemlave til høje lønninger har altså heller ingen nævneværdig indvirkning på tysk konkurrenceevne. Eksporterhvervenes indkøb kommer i stedet primært fra andre industribrancher, hvor lønningerne også er høje. Der er dog enkelte undtagelser, som ikke er indregnet i de 6-12 procent: Ejendomshandlere (2-5 procent, men samme løn i Danmark som i Tyskland), finanssektoren (3-5 procent) og transport og lager (5-9 procent). Allerstørste post er imidlertid Jura, regnskab, arkitektur, teknisk analyse og ledelse, som leverer procent af eksportvirksomhedernes køb, for den kemiske industri hele 30 procent. Hvis tal fra USA er sammenlignelige, er den helt store udgift ledelseskonsulenter. 5 I Tyskland er lønnen i denne branche 223 kr., i Danmark 300 kr. Tysk eksport kan altså have en konkurrencefordel ad denne kanal. Som det fremgår, har de langt de fleste servicebrancher ingen betydning for tysk eksport, kun nogle få betyder lidt, og en enkelt (ledelseskonsulenter) kan være vigtig. Argumentet om at lavere lønninger hvis man kigger på den samlede værdikæde i servicefagene indirekte er godt for konkurrenceevnen savner således evidens. 6 5 Data fra Bureau of Economics and Statistics input-output tabel for USA. For den kemiske industri i Tyskland skyldes den høje andel dog udgifter til teknisk analyse. 6 Bemærk hvor lang kæden af effekter skulle være, hvis lønninger i servicebrancherne skulle påvirke eksporten: For det første skal lønnen i serviceerhvervet påvirke prisen på serviceydelser. Dernæst skal køb af disse ydelser fra servicebranchen udgøre en høj andel af eksporterhvervenes samlede omkostninger, hvilket vi har set de ikke gør. 5

6 Konklusion: De lave tyske lønninger fører til fattigdom, ikke til eksport Lave tyske lønninger er altså et fænomen, som primært findes i servicefag og sekundært i industribrancher, som ikke har nogen særlig stor betydning for tysk eksport. Til gengæld bliver tyske eksportørers hjemmemarked mindre af at den tyske købekraft reduceres. De lave tyske lønninger uden for eksportbrancherne har til gengæld negative konsekvenser, både i Tyskland og i Europa. I Tyskland har de lave lønninger i mange brancher ført til en voksende gruppe af arbejdende fattige: personer, hvis løn er så lav, at de på trods af, at de har et arbejde, må betragtes som fattige. Tyskland eksporterer højteknologiske kvalitetsprodukter, produceret af en velkvalificeret og vellønnet arbejdskraft. Det er sandsynligvis denne strategi Danmark bør kopiere, ikke den lavere løn i den tyske servicesektor. Dernæst skal de dyrere opkøb fra servicebranchen have betydning for, hvilken pris eksportørerne vælger at tage for deres eksportvarer. Og til sidst skal eksportprisen have en stor effekt på eksportsalget. Der er mange led i kæden, og mikroøkonomisk teori og empiri viser, at effekterne alle steder er mindre end én til én. Den samlede effekt på eksporten af én krones stigning i et serviceerhverv er altså langt mindre end én krone, oftest tæt på nul. Dette ræsonnement skyder også et andet argument for lavere servicelønninger ned: At selvom en servicesektor ikke leverer til eksportører, så leverer de til nogle, som leverer til andre, som så igen leverer til eksportørerne. Kæden ovenfor ville i så fald blive over dobbelt så lang, og den endelige effekt på eksporten af en lønstigning i den første servicesektor ville være umåleligt lille. 6

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve

Sebastian Frederik Holleufer 2011 SA/m Samfundsfag A 3m 24 12/03/2014 Terminsprøve Arbejde eller marginalisering? Fællesdel 1a) Denne opgave vil ud fra en liberalistisk grundholdning argumentere imod Christian Bøgh Kristensens syn på globaliseringens følger. Globalisering bliver defineret

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere