om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer"

Transkript

1 om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1

2 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, og den tekniske udredning er udført af Teknologisk Institut. Pjecen udtrykker organisationernes fortolkning af direktivets og standardernes retningslinier. Denne pjece har til formål at give en introduktion til de nye krav om emballageoptimering, der er udtrykt i emballagestandarder, som knytter sig til Emballagedirektivet. Pjecen skal ses som en information til emballageproducenter og packers/fillers. Pjecen er udarbejdet som en hjælp til forståelse af standarderne og som grundlag for, at emballagevirksomheder kan indlede dialog vedrørende emballageoptimering med deres kunder. Der er lagt specielt vægt på standarden for emballageminimering (DS/EN 13428). I forlængelse af denne pjece udgives en mere omfattende pjece, der har til formål at give en operationel vejledning for de, der skal forestå dokumentationen for emballagens optimering. Yderligere oplysning om emballageminimering kan fås ved henvendelse i Plastindustrien og EmballageIndustrien. Pjecen kan downloades fra organisationernes hjemmesider. Plastindustrien i Danmark EmballageIndustrien August

3 Indhold Emballagedirektiv og -standarder... 4 Hvad siger de 6 emballagestandarder?... 6 Hvem gør hvad? CEN standard Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier?

4 Emballagedirektiv og -standarder Emballagedirektivet er omsat til dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 298 af 30/04/1997 om Visse Krav til Emballager. EU s Emballagedirektiv er et rammedirektiv, der beskriver de væsentligste krav til sundhed, sikkerhed og miljø, krav som emballager skal opfylde for at kunne bringes på markedet. For at beskrive, hvordan disse krav kan opfyldes, er der i 2004 udarbejdet og vedtaget 6 harmoniserede CEN-standarder. Det væsentlige fokus i standarderne er reduktion af miljøpåvirkningen fra emballager og emballageaffald. Det er frivilligt, om man vil benytte standarderne, men ved at følge dem sikrer en producent sig, at direktivets krav er opfyldt. Direktivets og standardernes retningslinier for emballageoptimering vil være genstand for fortolkning. Det, der anses for gældende praksis kan derfor i de kommende år undergå en gradvis justering i takt med EU-medlemslandenes implementering og regulering. Ansvarsfordelingen ved emballageoptimeringen er et centralt anliggende. Den angivne ansvarsfordeling i denne pjece er udarbejdet på grundlag af organisationernes fortolkning, der tager udgangspunkt i emballagekædens logiske sammenhæng. 4

5 Faktaboks 1 - Emballagekæden Standarderne fastlægger krav til minimering og genbrug af emballage samt krav til materialegenanvendelse, energiudnyttelse og kompostering af emballageaffald. Standarden for emballageminimering har til formål at sikre, at emballagesystemer på det europæiske marked optimeres miljømæssigt ved at minimere materialeforbruget og indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede) samt 4 udvalgte tungmetaller. Emballageminimering forudsætter, at der sker en forebyggelse ved kilden, det vil sige, at minimering indbygges i emballagesystemet allerede ved systemets planlægning/udvikling. Emballageproducenten leverer til vareproducenten. Vareproducenten kan være packer/filler eller producere til en packer/filler. Packer/filler bringer den emballerede vare på markedet. Danske og udenlandske producenter og importører er underkastet samme regelsæt 5

6 Hvad siger de 6 emballagestandarder? Der er udarbejdet i alt 6 emballagestandarder som hjælp til at fortolke direktivets krav til emballager og emballageaffald. Emballagekomponent Funktionel enhed Emballagesystemet Derudover findes 2 tekniske rapporter (CR og CR ), der omhandler målinger mv. af miljøfarlige stoffer og tungmetaller. Paraplystandarden DS/EN forklarer brugen og formålet med de øvrige 5 standarder, der dækker krav specifikt til minimering, genbrug og genanvendelighed. Tilstedeværelse af Genbrug Emballageminimering udvalgte tungmetaller (DS/EN 13429) forebyggelse ved kilden og minimering af (DS/EN 13428) miljøfarlige stoffer (DS/EN 13428) Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) Energiudnyttelse (DS/EN 13431) Kompostering (DS/EN 13432) Paraplystandarden anviser, at forebyggelse ved kilden af hele emballagesystemet nødvendiggør en vurdering af alle elementerne i systemet. 6

7 EN Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Paraplystandarden anviser, på hvilket niveau indenfor emballagesystemet de enkelte standarder bør anvendes. Fremstilling og sammensætning EN Minimering (Emballagesystem) EN Genbrug (Emballageenhed) Genanvendelse Mindst én af følgende: (DS/EN 13428) Standarden specificerer krav på 3 områder: CR Tungmetal (komponent) CR Farlige stoffer (komponent) Engangsemballager EN Materialegenanvendelse EN Energiudnyttelse EN Genanvendelse ved kompostering eller bionedbrydning - indhold af tungmetaller i emballage komponenter, max 100 ppm (i henhold til direktiv 94/62/EC). - minimering af indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede stoffer) i de enkelte emballagekomponenter. - emballageminimering 7

8 Genbrugsstandarden stiller krav til, hvordan packer/filler skal garantere, at emballagen kan genbruges, samt dokumentere, at der er etableret egnede genbrugssystemer på det marked, hvor emballagen skal bruges og genbruges. Genanvendelighed Standarden foreskriver retningslinier for minimering af det samlede emballagesystem bestående af primær, sekundær og tertiær emballage (salgs-, multipak- og transportemballage Genbrug af emballage (DS/EN 13429) Standarden skal kun anvendes, hvis packer/filler oplyser, at emballagen kan genbruges. Uagtet om emballagen er genbrugsemballage eller engangsemballage skal packer/ filler eller den, der markedsfører en emballage, ydermere sikre og dokumentere, at mindst én af nedenstående standarder opfyldes: - Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) - Energiudnyttelse (DS/EN 13431) - Kompostering (DS/EN 13432) Standarden for materialegenanvendelse (DS/EN 13430) stiller krav om skriftlig dokumentation for, at en vis procentdel af emballagematerialet kan genvindes, og der gives specifikationer for, hvordan genanvendelse skal ske. 8

9 Standarden for energiudnyttelse (DS/EN 13431) definerer hvilke specifikke emballagetyper, der kan omfattes af standarden på grundlag af emballagematerialets mindstemål for brændværdi. For andre emballagetyper er der givet krav til minimumsgrænser for brændværdi og metoder til, hvordan brændværdien beregnes. Adgangen til energigenvinding fordrer, at kravene til brændværdi opfyldes. Standarden for kompostering (DS/EN 13432) stiller krav ikke alene til bionedbrydeligheden af materialet, men også til, at der ikke må forekomme stoffer, der kan påvirke effekten af affaldsbehandlingen eller kvaliteten af slutproduktet. Den, der sender en emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at emballagesystemet er minimeret efter DS/EN 13428, er genbrugelig efter DS/EN og opfylder mindst én af standarderne DS/EN der vedrører emballagens bortskaffelse. For at sikre den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med emballagestandardernes krav anbefales det at oprette instruktioner i allerede eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøstyringssystemer i virksomheden. Alle relevante dokumenter i form af f.eks. datablade, procesinformation og forsøgsresultater skal gemmes i virksomhedens dokumentationssystem. 9

10 Hvem gør hvad? Faktaboks 2 - Dokumentationsansvaret Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at optimeringen er foretaget og dokumenteret se Faktaboks 2. Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for den fornødne dokumentation i henhold til alle standarderne. Packer/filler er således ansvarlig for at samle dokumentationen for optimeringen af emballagesystemet fra eget og tidligere led i forsyningskæden. Der skal foreligge en skriftlig dokumentation for, at den nødvendige vurdering af minimering af emballagesystemet er foretaget, samt at emballagen er vurderet i forhold til genanvendelse/genbrug. Leverandører af komponenter og emballager bistår packer/filler med teknisk viden om og dokumentation for deres leverance. En emballageproducent leverer alene dokumentation for den del af emballagesystemet, producenten selv står for. Derfor bør alle i leverandørkæden have et system, der effektivt samler de nødvendige oplysninger til demonstration af, at direktivets krav er overholdt. Emballagesystemet er defineret i Faktaboks 3. Med tom emballage menes emballage, som emballageproducenten selv bringer på markedet og selv opstiller ydelseskrav for. 10

11 Samtidigt er det dog sådan, at alle operatørerne i emballagekæden bør erkende deres andel af den samlede optimerings- og dokumentationsopgave, så de miljømæssige påvirkninger fra emballage og emballageaffaldet reduceres og dokumenteres under hele emballagekædens medvirken. Emballagekæden er defineret i Faktaboks 1. Faktaboks 3 - Emballagesystemet Et emballagesystem kan bestå af en primær, en sekundær og en tertiær emballagedel. Disse betegnes undertiden som henholdsvis salgs-, multipakog transportemballage. Hver emballagedel kan bestå af én eller flere komponenter. Eksempel: Kasser med øl på en palle udgør et emballagesystem. Flasken udgør den primære emballage, ølkassen den sekundære emballage og pallen den tertiære emballage. Flaske, kapsel, etiket udgør enkeltkomponenter af den primære emballage. En emballageproducent kan være leverandør af komponenter eller det komplette emballagesystem. 11

12 CEN standard Krav til fremstilling og sammensætning - Emballageminimering Standarden sætter rammerne for, hvordan minimeringsvurderingen foretages. Vurderingen skal foretages, når der udvikles og sammensættes et emballagesystem. Der skal således sættes ind tidligt i emballageudviklingsprocessen. Det er dog vigtigt at understrege, at minimeringen først skal foretages, efter at der er valgt emballagesystem og materiale. Typer af emballagematerialer skal således ikke vurderes mod hinanden, men der skal defineres et kritisk punkt ved en valgt emballageløsning. 12

13 N-klassificeringen er en EU-mærkning af stoffer med en erkendt miljøfare. Vurderingen indledes med at gennemgå standardens liste af ydeevnekriterier (se nedenfor) for at finde emballagesystemets kritiske punkt, dvs. det af ydeevnekriterierne, der sætter en grænse for, at yderligere optimering ikke længere er mulig. Dernæst indhentes oplysninger vedrørende indholdet af tungmetaller. Den samlede sum af de 4 tungmetaller, bly, cadmium, kviksølv og chrom 6 må ikke overstige 100 mg/kg (100ppm) i emballagekomponenterne. Der er dog en undtagelse for glas. Herefter undersøges, om der findes N-klassificerede stoffer i emballagen, og om disse kan ende i miljøet efter brug. I bekræftende fald skal det demonstreres, at mængden af disse stoffer er minimeret mest muligt med bibeholdelse af emballagens funktionalitet. Råvareleverandørerne vil for hver af de indgående komponenter til en emballage normalt kunne dokumentere indholdet af tungmetaller og N-klassificerede stoffer. Det er vigtigt at understrege, at standarden og EU-direktivet ikke forbyder eller sætter grænseværdier for brugen af N-klassificerede stoffer, men sætter krav om, at tilstedeværelsen af disse i emballagen og det endelige udslip til miljøet er minimeret mest muligt. Også her er det nødvendigt med skriftlig dokumentation for, at man har undersøgt og minimeret indholdet mest muligt. Faktaboks 4 - N-klassificerede stoffer Der findes web-baserede databaser over N-klassificerede stoffer f.eks. EU-Kommissionens på I alt 7800 stoffer er N-klassificeret. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) kan være et nyttigt supplerende værktøj ved en miljøoptimering og udredning af N- klassificerede stoffer. Listen, som pt. indeholder ca. 60 problematiske stoffer, kan ses på 13

14 Ved emballageminimering i henhold til DS/EN skal det dokumenteres, at emballagesystemet er minimeret mht. vægt og volumen. Emballageminimeringen skal dokumenteres i henhold til 10 ydeevnekriterier. De 10 ydeevnekriterier er: - beskyttelse af produktet - fremstillingsproces for emballagen - proces for emballering/fyldning - logistik - præsentation og markedsføring af produktet - bruger- og forbrugeraccept - information - sikkerhed - lovgivning - andre forhold Det kritiske punkt for emballagen er det af de ovenstående kriterier, der umuliggør yderligere minimering af materialet, uden at funktionaliteten ødelægges. Det kritiske punkt skal findes for ethvert emballagesystem, Hvis der ikke er fundet et kritisk punkt, lever analysen og dokumentationen ikke op til direktivets krav. Minimering af emballagesystemet indebærer, at de enkelte indgående komponenters samspil optimeres, samt at komponenterne dermed tilpasses i vægt, volumen, form og styrke. Dette kan resultere i, at en enkelt komponents optimering består i en forøgelse af vægt eller volumen. 14

15 Indeholder emballagen tungmetallerne bly, cadmium, crom 6 og kviksølv samlet over 100 ppm? Ja Nedbring det samlede tungmetalindhold evt. ved anden råvareanvendelse eller færdigvaresammensætning. Se CR Nej Emballagekoncept Indeholder emballagen N-klassificerede stoffer? Ja Se annex C i minimeringsstandarder DS samt CR til hjælp for minimering af indhold Nej Skal emballagen genbruges? Ja Brug DS Nej Genanvendelse Materialegenvinding DS Energiudnyttelse DS Bionedbrydning DS Minimering ved 10 ydeevnekriterier ved DS Emballagen overholder direktivet 15

16 Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier? Dokumentationen for at ydeevnekriterierne er gennemgået, og emballagesystemet er optimeret, er packer/filler s ansvar. Emballageproducenten bør dog være i stand til at levere data og information til behandlingen af de kriterier, denne forventes at have teknisk indsigt i. Primære, sekundære og tertiære emballager skal vurderes i forhold til de 10 ydeevnekriterier. Dette skal føre til, at det kritiske punkt blandt kriterierne identificeres. Et ydeevnekriterium anses for kritisk, når en yderligere optimering ikke længere anses for mulig ud fra de givne forhold og de opstillede funktionskrav til emballagen. De 10 ydeevnekriterier er: - Beskyttelse af produktet Emballagen skal kunne sikre produktet i hele processen, fra det bliver emballeret til det tages i brug. Krav kan være i form af beskyttelse mod fugt, lys, punktering, stød, mekanisk styrke ved stabling og vibrationer. - Fremstillingsproces for emballagen Emballagens minimering skal ske under hensyntagen til det givne produktionsudstyr. Der kan være produktionstekniske begrænsninger hos emballageproducenten, som begrænser minimeringen. Det kan f.eks. være i form af tolerancekrav eller udstyrskrav. 16

17 - Proces for emballering/fyldning Emballering/fyldningsprocessens kapacitet og produktkarakteristika kan have afgørende indflydelse på minimeringsmulighederne (udstyret sætter begrænsninger for antallet af forskellige emballagestørrelser). - Logistik (herunder transport, opbevaring og håndtering) Emballagesystemet er en del af et logistiksystem og skal fungere optimalt fra emballering/fyldning til den endelige brugers udpakning. Sammenspillet mellem emballage-enhederne vil være afgørende for dette ydeevnekritierie. - Præsentation og markedsføring af produktet Det valgte emballagesystem kan være indrettet på, at forbrugeren/brugeren kan genkende produktet. Derved kan markedsføring og stimulering af køb diktere egenskaber for emballagesystemet. Markedsanalyser af givne emballageløsninger vil kunne understøtte afgørelsen af, hvor langt det er muligt at gå i minimeringen. Standardisering af emballagestørrelser, modultilpasning til EUR-paller, hyldesystemer i hele distributionskæden er eksempler på overvejelser for dette kriterium. 17

18 - Bruger- og forbrugeraccept Forbrugerens/brugerens behov og forventninger til et produkt skal også kunne tilfredsstilles gennem emballagen for så vidt angår teknik og æstetisk. Behov kan relatere sig til pakningsstørrelse, ergonomi (let at åbne/let at bruge/let at bortskaffe), osv. - Information Emballagen er det naturlige sted for informationer og oplysninger om produktet til kunden. Det kan være holdbarhed, sikkerhedsinstrukser, stregkoder mv. Det er tilladt at begrunde, at yderligere reduktion af emballagen er umulig, hvis der skal være plads til de nødvendige informationer, og hvis disse skal være læselige. - Sikkerhed Emballagen skal sikre, at produktet kan håndteres, lagres og bruges på en sikker måde af alle gennem hele forsyningskæden. Det kan således være nødvendigt at tilføje børnesikring osv. - Lovgivning Emballagen skal leve op til gældende lovgivning og relevante internationale handelsaftaler. Der er et stort antal varer, hvor kravene til emballagen er fastlagt i anden lovgivning, f.eks. fødevarelovgivningen. - Andre forhold I visse tilfælde kan der være yder ligere forhold, som påvirker minimeringen af emballagen, men som ikke falder ind under de ni første kriterier. Sådanne forhold kan være af social, økonomisk eller miljømæssig karakter (visse tekniske krav som f.eks. sterilisation af produktet kan stille særlige krav til emballagen). 18

19 Packer/filler skal kunne sandsynliggøre, at en vurdering har fundet sted. Der skal på miljømyndighedernes forlangende kunne præsenteres skriftlig dokumentation for gennemgangen af hvert af kriterierne og for det samlede resultat af vurderingen. Det kan f.eks. være i form af et fortrykt skema, hvor typiske kritiske minimeringsparametre er angivet. For det aktuelle produkt afkrydses den fundne kritiske minimeringsparameter (det kritiske punkt). Det kan være en god ide at udarbejde en overensstemmelseserklæring for emballagen. Skulle miljømyndighederne efterfølgende kræve overensstemmelsen dokumenteret, bør virksomheden naturligvis være i stand til at levere fyldestgørende dokumentation for, at emballagen opfylder standardernes krav. Dokumentationen for, at emballagerne overholder lovgivningen, skal ifølge den danske bekendtgørelse opbevares i mindst 5 år efter, at emballagen eller de emballerede produkter sidst er sendt på markedet. 19

20 Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: InformationsGruppen 09 / 05 20

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant

Fødevaredatablad. Iht. lovgivningen skal der ikke udføres total migrationstest. Ikke relevant Modify Date:22-07-2013 Fødevaredatablad 11307- Amerikansk muffinsform, Rul-let, hvid, pergament, H3,50 cm, Ø5 cm, 24 stk Egnet til følgende fødevaretyper Anvendelses-temperatur Egnet til alm. ovn Egnet

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) BEK nr 1455 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Flydemiddel Varenummer: 702026, 702019 Dokument-ID Varegruppe: Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 22 Harpiks Varenummer: 80063, 80056 Dokument-ID Varegruppe: Klæbemiddel, Fugemasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Siliconehartspuds Varenummer: Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Klinkeolie K3 Varenummer: 2797264 Dokument-ID Varegruppe: Rengøringsmiddel Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 04-12-2014

Læs mere

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008

Plastindustrien i Danmark. Miljøpolitik2008 Plastindustrien i Danmark Plastindustriens miljøpolitik Plastindustriens miljøpolitik er vores svar på, hvordan vi tager kampen op med miljø- og klimaudfordringer. Plast sparer energi og skal være med

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 350 Universalmørtel Varenummer: 100501 Dokument-ID Varegruppe: Pudsning af facader Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 235 Hurtig Cement Varenummer: 4411864 Dokument-ID Varegruppe: Spartelmasse Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Sanitetsrens S1 Varenummer: 400021 Dokument-ID Varegruppe: Rengøringsmiddel Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0276/135. Ændringsforslag 4.9.2013 A7-0276/135 Ændringsforslag 135 Frédérique Ries, Rebecca Taylor and Chris Davies, for ALDE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Betænkning Linda McAvan Fremstilling, præsentation og salg af

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP VS20 Primer Varenummer: 80216, 80223 Dokument-ID: Varegruppe: Dampspærre Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 13-11-2015

Læs mere

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31

11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 11.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 337/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1179/2012 af 10. december 2012 om fastsættelse af kriterier for, hvornår nyttiggjort glas ophører med at være affald

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP 205 Lyncement Varenummer: 100341 Dokument-ID Varegruppe: Montagecement Ny Deklaration Ved ændret deklaration Ændret deklaration Er

Læs mere

emballator THY PLAST A/S

emballator THY PLAST A/S emballator THY PLAST A/S Erklæring Det bekræftes hermed at Emballator Thy Plast A/S, til en hver tid overholder gældende lovgivning i forbindelse med fremstilling af emballage godkendt til og beregnet

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut

Vandinstallationer med dokumenterede komponenter. Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Vandinstallationer med dokumenterede komponenter Leon Buhl Energi & Klima, Teknologisk Institut Oversigt over indlæg Krav til drikkevandskvalitet Byggelovgivningen i Danmark Obligatorisk godkendelse af

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Emballagedirektivet. Vejledning til virksomheder. Teknologisk Institut

Emballagedirektivet. Vejledning til virksomheder. Teknologisk Institut Emballagedirektivet Vejledning til virksomheder Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1091 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 7. marts 2002 Europaudvalget 2001-02 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 427 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Astrals ph Plus (0020) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2146493 Leverandør: Udarbejdet den: 11-05-2009 / TKO Astral Scandinavia Kometvej 28 Anvendelse:

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0596 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0596 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0596 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen/J&A 5. januar 2016 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland

Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012. vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål / Svar pr. 11. januar 2012 vedr. Udbud af logistikydelse til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Vi har kigget på udbudsmaterialet og har et spørgsmål til de standarder der refereres til: - Der nævnes

Læs mere

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET

EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET EUROPÆSIK UNDERSØGELSE AF SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER OG MILJØET Velkommen til den europæiske undersøgelse af små og mellemstore virksomheder og miljøet. Det tager 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Overensstemmelseserklæringer Eva Høy Engelund, DHI Temadag om fødevarekontaktmaterialer Force og DHI 18. september 2014

Overensstemmelseserklæringer Eva Høy Engelund, DHI Temadag om fødevarekontaktmaterialer Force og DHI 18. september 2014 Overensstemmelseserklæringer Eva Høy Engelund, DHI Temadag om fødevarekontaktmaterialer Force og DHI 18. september 2014 Generelle regler om overensstemmelseserklæringer: 1935/2004, artikel 16: Hvis der

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør:

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke omfattet Anvendelse: 8 kg plastiktønde Leverandør: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Insekticid Emballage: 8 kg plastiktønde Leverandør: Schering-Plough Animal Health Hvedemarken 12 3520 Farum

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter

Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Dokumentation skal på dagsorden Lovgivningens funktionskrav vs. ydeevnedeklarationer for byggeprodukter Peder Fynholm, Sektionsleder, pfy@teknologisk.dk, +45 7220 2333 Hvorfor er dokumentation af byggevarer

Læs mere

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad

COLOWOOD Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad Dato 20.12.2000 Revideret d. 6.11.2013 1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn Wood Putty Produkt nummer

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt

EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt EPS-emballage pakker produkterne miljøansvarligt PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter Fortæller varens historie I et moderne samfund kan emballage ikke undværes. Emballage er en forudsætning

Læs mere

ETA Danmark / Teknologisk Institut

ETA Danmark / Teknologisk Institut ETA Danmark / Teknologisk Institut VHGB Workshop 6. april 2017 Byggelovgivningen: Muligheder, når vi genanvender og genbruger? Peder Fynholm Sektionsleder M: 72202333 pfy@teknologisk.dk Thomas Bruun Adm.

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 196 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 196 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 196 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 7. januar 2016 Sagsnummer: 2015-0221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13. 12. 2006. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Eksklusiv Glansshampoo. Varenummer: 03-910 815, 911 161, 911 160. Produktregistreringsnummer: 1915131. Anvendelse: Skumrens til biler. Dato: 31. 07. 2006. Rev. dato: 13.

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere