om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer"

Transkript

1 om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1

2 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, og den tekniske udredning er udført af Teknologisk Institut. Pjecen udtrykker organisationernes fortolkning af direktivets og standardernes retningslinier. Denne pjece har til formål at give en introduktion til de nye krav om emballageoptimering, der er udtrykt i emballagestandarder, som knytter sig til Emballagedirektivet. Pjecen skal ses som en information til emballageproducenter og packers/fillers. Pjecen er udarbejdet som en hjælp til forståelse af standarderne og som grundlag for, at emballagevirksomheder kan indlede dialog vedrørende emballageoptimering med deres kunder. Der er lagt specielt vægt på standarden for emballageminimering (DS/EN 13428). I forlængelse af denne pjece udgives en mere omfattende pjece, der har til formål at give en operationel vejledning for de, der skal forestå dokumentationen for emballagens optimering. Yderligere oplysning om emballageminimering kan fås ved henvendelse i Plastindustrien og EmballageIndustrien. Pjecen kan downloades fra organisationernes hjemmesider. Plastindustrien i Danmark EmballageIndustrien August

3 Indhold Emballagedirektiv og -standarder... 4 Hvad siger de 6 emballagestandarder?... 6 Hvem gør hvad? CEN standard Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier?

4 Emballagedirektiv og -standarder Emballagedirektivet er omsat til dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 298 af 30/04/1997 om Visse Krav til Emballager. EU s Emballagedirektiv er et rammedirektiv, der beskriver de væsentligste krav til sundhed, sikkerhed og miljø, krav som emballager skal opfylde for at kunne bringes på markedet. For at beskrive, hvordan disse krav kan opfyldes, er der i 2004 udarbejdet og vedtaget 6 harmoniserede CEN-standarder. Det væsentlige fokus i standarderne er reduktion af miljøpåvirkningen fra emballager og emballageaffald. Det er frivilligt, om man vil benytte standarderne, men ved at følge dem sikrer en producent sig, at direktivets krav er opfyldt. Direktivets og standardernes retningslinier for emballageoptimering vil være genstand for fortolkning. Det, der anses for gældende praksis kan derfor i de kommende år undergå en gradvis justering i takt med EU-medlemslandenes implementering og regulering. Ansvarsfordelingen ved emballageoptimeringen er et centralt anliggende. Den angivne ansvarsfordeling i denne pjece er udarbejdet på grundlag af organisationernes fortolkning, der tager udgangspunkt i emballagekædens logiske sammenhæng. 4

5 Faktaboks 1 - Emballagekæden Standarderne fastlægger krav til minimering og genbrug af emballage samt krav til materialegenanvendelse, energiudnyttelse og kompostering af emballageaffald. Standarden for emballageminimering har til formål at sikre, at emballagesystemer på det europæiske marked optimeres miljømæssigt ved at minimere materialeforbruget og indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede) samt 4 udvalgte tungmetaller. Emballageminimering forudsætter, at der sker en forebyggelse ved kilden, det vil sige, at minimering indbygges i emballagesystemet allerede ved systemets planlægning/udvikling. Emballageproducenten leverer til vareproducenten. Vareproducenten kan være packer/filler eller producere til en packer/filler. Packer/filler bringer den emballerede vare på markedet. Danske og udenlandske producenter og importører er underkastet samme regelsæt 5

6 Hvad siger de 6 emballagestandarder? Der er udarbejdet i alt 6 emballagestandarder som hjælp til at fortolke direktivets krav til emballager og emballageaffald. Emballagekomponent Funktionel enhed Emballagesystemet Derudover findes 2 tekniske rapporter (CR og CR ), der omhandler målinger mv. af miljøfarlige stoffer og tungmetaller. Paraplystandarden DS/EN forklarer brugen og formålet med de øvrige 5 standarder, der dækker krav specifikt til minimering, genbrug og genanvendelighed. Tilstedeværelse af Genbrug Emballageminimering udvalgte tungmetaller (DS/EN 13429) forebyggelse ved kilden og minimering af (DS/EN 13428) miljøfarlige stoffer (DS/EN 13428) Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) Energiudnyttelse (DS/EN 13431) Kompostering (DS/EN 13432) Paraplystandarden anviser, at forebyggelse ved kilden af hele emballagesystemet nødvendiggør en vurdering af alle elementerne i systemet. 6

7 EN Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Paraplystandarden anviser, på hvilket niveau indenfor emballagesystemet de enkelte standarder bør anvendes. Fremstilling og sammensætning EN Minimering (Emballagesystem) EN Genbrug (Emballageenhed) Genanvendelse Mindst én af følgende: (DS/EN 13428) Standarden specificerer krav på 3 områder: CR Tungmetal (komponent) CR Farlige stoffer (komponent) Engangsemballager EN Materialegenanvendelse EN Energiudnyttelse EN Genanvendelse ved kompostering eller bionedbrydning - indhold af tungmetaller i emballage komponenter, max 100 ppm (i henhold til direktiv 94/62/EC). - minimering af indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede stoffer) i de enkelte emballagekomponenter. - emballageminimering 7

8 Genbrugsstandarden stiller krav til, hvordan packer/filler skal garantere, at emballagen kan genbruges, samt dokumentere, at der er etableret egnede genbrugssystemer på det marked, hvor emballagen skal bruges og genbruges. Genanvendelighed Standarden foreskriver retningslinier for minimering af det samlede emballagesystem bestående af primær, sekundær og tertiær emballage (salgs-, multipak- og transportemballage Genbrug af emballage (DS/EN 13429) Standarden skal kun anvendes, hvis packer/filler oplyser, at emballagen kan genbruges. Uagtet om emballagen er genbrugsemballage eller engangsemballage skal packer/ filler eller den, der markedsfører en emballage, ydermere sikre og dokumentere, at mindst én af nedenstående standarder opfyldes: - Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) - Energiudnyttelse (DS/EN 13431) - Kompostering (DS/EN 13432) Standarden for materialegenanvendelse (DS/EN 13430) stiller krav om skriftlig dokumentation for, at en vis procentdel af emballagematerialet kan genvindes, og der gives specifikationer for, hvordan genanvendelse skal ske. 8

9 Standarden for energiudnyttelse (DS/EN 13431) definerer hvilke specifikke emballagetyper, der kan omfattes af standarden på grundlag af emballagematerialets mindstemål for brændværdi. For andre emballagetyper er der givet krav til minimumsgrænser for brændværdi og metoder til, hvordan brændværdien beregnes. Adgangen til energigenvinding fordrer, at kravene til brændværdi opfyldes. Standarden for kompostering (DS/EN 13432) stiller krav ikke alene til bionedbrydeligheden af materialet, men også til, at der ikke må forekomme stoffer, der kan påvirke effekten af affaldsbehandlingen eller kvaliteten af slutproduktet. Den, der sender en emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at emballagesystemet er minimeret efter DS/EN 13428, er genbrugelig efter DS/EN og opfylder mindst én af standarderne DS/EN der vedrører emballagens bortskaffelse. For at sikre den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med emballagestandardernes krav anbefales det at oprette instruktioner i allerede eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøstyringssystemer i virksomheden. Alle relevante dokumenter i form af f.eks. datablade, procesinformation og forsøgsresultater skal gemmes i virksomhedens dokumentationssystem. 9

10 Hvem gør hvad? Faktaboks 2 - Dokumentationsansvaret Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at optimeringen er foretaget og dokumenteret se Faktaboks 2. Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for den fornødne dokumentation i henhold til alle standarderne. Packer/filler er således ansvarlig for at samle dokumentationen for optimeringen af emballagesystemet fra eget og tidligere led i forsyningskæden. Der skal foreligge en skriftlig dokumentation for, at den nødvendige vurdering af minimering af emballagesystemet er foretaget, samt at emballagen er vurderet i forhold til genanvendelse/genbrug. Leverandører af komponenter og emballager bistår packer/filler med teknisk viden om og dokumentation for deres leverance. En emballageproducent leverer alene dokumentation for den del af emballagesystemet, producenten selv står for. Derfor bør alle i leverandørkæden have et system, der effektivt samler de nødvendige oplysninger til demonstration af, at direktivets krav er overholdt. Emballagesystemet er defineret i Faktaboks 3. Med tom emballage menes emballage, som emballageproducenten selv bringer på markedet og selv opstiller ydelseskrav for. 10

11 Samtidigt er det dog sådan, at alle operatørerne i emballagekæden bør erkende deres andel af den samlede optimerings- og dokumentationsopgave, så de miljømæssige påvirkninger fra emballage og emballageaffaldet reduceres og dokumenteres under hele emballagekædens medvirken. Emballagekæden er defineret i Faktaboks 1. Faktaboks 3 - Emballagesystemet Et emballagesystem kan bestå af en primær, en sekundær og en tertiær emballagedel. Disse betegnes undertiden som henholdsvis salgs-, multipakog transportemballage. Hver emballagedel kan bestå af én eller flere komponenter. Eksempel: Kasser med øl på en palle udgør et emballagesystem. Flasken udgør den primære emballage, ølkassen den sekundære emballage og pallen den tertiære emballage. Flaske, kapsel, etiket udgør enkeltkomponenter af den primære emballage. En emballageproducent kan være leverandør af komponenter eller det komplette emballagesystem. 11

12 CEN standard Krav til fremstilling og sammensætning - Emballageminimering Standarden sætter rammerne for, hvordan minimeringsvurderingen foretages. Vurderingen skal foretages, når der udvikles og sammensættes et emballagesystem. Der skal således sættes ind tidligt i emballageudviklingsprocessen. Det er dog vigtigt at understrege, at minimeringen først skal foretages, efter at der er valgt emballagesystem og materiale. Typer af emballagematerialer skal således ikke vurderes mod hinanden, men der skal defineres et kritisk punkt ved en valgt emballageløsning. 12

13 N-klassificeringen er en EU-mærkning af stoffer med en erkendt miljøfare. Vurderingen indledes med at gennemgå standardens liste af ydeevnekriterier (se nedenfor) for at finde emballagesystemets kritiske punkt, dvs. det af ydeevnekriterierne, der sætter en grænse for, at yderligere optimering ikke længere er mulig. Dernæst indhentes oplysninger vedrørende indholdet af tungmetaller. Den samlede sum af de 4 tungmetaller, bly, cadmium, kviksølv og chrom 6 må ikke overstige 100 mg/kg (100ppm) i emballagekomponenterne. Der er dog en undtagelse for glas. Herefter undersøges, om der findes N-klassificerede stoffer i emballagen, og om disse kan ende i miljøet efter brug. I bekræftende fald skal det demonstreres, at mængden af disse stoffer er minimeret mest muligt med bibeholdelse af emballagens funktionalitet. Råvareleverandørerne vil for hver af de indgående komponenter til en emballage normalt kunne dokumentere indholdet af tungmetaller og N-klassificerede stoffer. Det er vigtigt at understrege, at standarden og EU-direktivet ikke forbyder eller sætter grænseværdier for brugen af N-klassificerede stoffer, men sætter krav om, at tilstedeværelsen af disse i emballagen og det endelige udslip til miljøet er minimeret mest muligt. Også her er det nødvendigt med skriftlig dokumentation for, at man har undersøgt og minimeret indholdet mest muligt. Faktaboks 4 - N-klassificerede stoffer Der findes web-baserede databaser over N-klassificerede stoffer f.eks. EU-Kommissionens på I alt 7800 stoffer er N-klassificeret. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) kan være et nyttigt supplerende værktøj ved en miljøoptimering og udredning af N- klassificerede stoffer. Listen, som pt. indeholder ca. 60 problematiske stoffer, kan ses på 13

14 Ved emballageminimering i henhold til DS/EN skal det dokumenteres, at emballagesystemet er minimeret mht. vægt og volumen. Emballageminimeringen skal dokumenteres i henhold til 10 ydeevnekriterier. De 10 ydeevnekriterier er: - beskyttelse af produktet - fremstillingsproces for emballagen - proces for emballering/fyldning - logistik - præsentation og markedsføring af produktet - bruger- og forbrugeraccept - information - sikkerhed - lovgivning - andre forhold Det kritiske punkt for emballagen er det af de ovenstående kriterier, der umuliggør yderligere minimering af materialet, uden at funktionaliteten ødelægges. Det kritiske punkt skal findes for ethvert emballagesystem, Hvis der ikke er fundet et kritisk punkt, lever analysen og dokumentationen ikke op til direktivets krav. Minimering af emballagesystemet indebærer, at de enkelte indgående komponenters samspil optimeres, samt at komponenterne dermed tilpasses i vægt, volumen, form og styrke. Dette kan resultere i, at en enkelt komponents optimering består i en forøgelse af vægt eller volumen. 14

15 Indeholder emballagen tungmetallerne bly, cadmium, crom 6 og kviksølv samlet over 100 ppm? Ja Nedbring det samlede tungmetalindhold evt. ved anden råvareanvendelse eller færdigvaresammensætning. Se CR Nej Emballagekoncept Indeholder emballagen N-klassificerede stoffer? Ja Se annex C i minimeringsstandarder DS samt CR til hjælp for minimering af indhold Nej Skal emballagen genbruges? Ja Brug DS Nej Genanvendelse Materialegenvinding DS Energiudnyttelse DS Bionedbrydning DS Minimering ved 10 ydeevnekriterier ved DS Emballagen overholder direktivet 15

16 Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier? Dokumentationen for at ydeevnekriterierne er gennemgået, og emballagesystemet er optimeret, er packer/filler s ansvar. Emballageproducenten bør dog være i stand til at levere data og information til behandlingen af de kriterier, denne forventes at have teknisk indsigt i. Primære, sekundære og tertiære emballager skal vurderes i forhold til de 10 ydeevnekriterier. Dette skal føre til, at det kritiske punkt blandt kriterierne identificeres. Et ydeevnekriterium anses for kritisk, når en yderligere optimering ikke længere anses for mulig ud fra de givne forhold og de opstillede funktionskrav til emballagen. De 10 ydeevnekriterier er: - Beskyttelse af produktet Emballagen skal kunne sikre produktet i hele processen, fra det bliver emballeret til det tages i brug. Krav kan være i form af beskyttelse mod fugt, lys, punktering, stød, mekanisk styrke ved stabling og vibrationer. - Fremstillingsproces for emballagen Emballagens minimering skal ske under hensyntagen til det givne produktionsudstyr. Der kan være produktionstekniske begrænsninger hos emballageproducenten, som begrænser minimeringen. Det kan f.eks. være i form af tolerancekrav eller udstyrskrav. 16

17 - Proces for emballering/fyldning Emballering/fyldningsprocessens kapacitet og produktkarakteristika kan have afgørende indflydelse på minimeringsmulighederne (udstyret sætter begrænsninger for antallet af forskellige emballagestørrelser). - Logistik (herunder transport, opbevaring og håndtering) Emballagesystemet er en del af et logistiksystem og skal fungere optimalt fra emballering/fyldning til den endelige brugers udpakning. Sammenspillet mellem emballage-enhederne vil være afgørende for dette ydeevnekritierie. - Præsentation og markedsføring af produktet Det valgte emballagesystem kan være indrettet på, at forbrugeren/brugeren kan genkende produktet. Derved kan markedsføring og stimulering af køb diktere egenskaber for emballagesystemet. Markedsanalyser af givne emballageløsninger vil kunne understøtte afgørelsen af, hvor langt det er muligt at gå i minimeringen. Standardisering af emballagestørrelser, modultilpasning til EUR-paller, hyldesystemer i hele distributionskæden er eksempler på overvejelser for dette kriterium. 17

18 - Bruger- og forbrugeraccept Forbrugerens/brugerens behov og forventninger til et produkt skal også kunne tilfredsstilles gennem emballagen for så vidt angår teknik og æstetisk. Behov kan relatere sig til pakningsstørrelse, ergonomi (let at åbne/let at bruge/let at bortskaffe), osv. - Information Emballagen er det naturlige sted for informationer og oplysninger om produktet til kunden. Det kan være holdbarhed, sikkerhedsinstrukser, stregkoder mv. Det er tilladt at begrunde, at yderligere reduktion af emballagen er umulig, hvis der skal være plads til de nødvendige informationer, og hvis disse skal være læselige. - Sikkerhed Emballagen skal sikre, at produktet kan håndteres, lagres og bruges på en sikker måde af alle gennem hele forsyningskæden. Det kan således være nødvendigt at tilføje børnesikring osv. - Lovgivning Emballagen skal leve op til gældende lovgivning og relevante internationale handelsaftaler. Der er et stort antal varer, hvor kravene til emballagen er fastlagt i anden lovgivning, f.eks. fødevarelovgivningen. - Andre forhold I visse tilfælde kan der være yder ligere forhold, som påvirker minimeringen af emballagen, men som ikke falder ind under de ni første kriterier. Sådanne forhold kan være af social, økonomisk eller miljømæssig karakter (visse tekniske krav som f.eks. sterilisation af produktet kan stille særlige krav til emballagen). 18

19 Packer/filler skal kunne sandsynliggøre, at en vurdering har fundet sted. Der skal på miljømyndighedernes forlangende kunne præsenteres skriftlig dokumentation for gennemgangen af hvert af kriterierne og for det samlede resultat af vurderingen. Det kan f.eks. være i form af et fortrykt skema, hvor typiske kritiske minimeringsparametre er angivet. For det aktuelle produkt afkrydses den fundne kritiske minimeringsparameter (det kritiske punkt). Det kan være en god ide at udarbejde en overensstemmelseserklæring for emballagen. Skulle miljømyndighederne efterfølgende kræve overensstemmelsen dokumenteret, bør virksomheden naturligvis være i stand til at levere fyldestgørende dokumentation for, at emballagen opfylder standardernes krav. Dokumentationen for, at emballagerne overholder lovgivningen, skal ifølge den danske bekendtgørelse opbevares i mindst 5 år efter, at emballagen eller de emballerede produkter sidst er sendt på markedet. 19

20 Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: InformationsGruppen 09 / 05 20

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Emballageforsyningen i Danmark 2007

Emballageforsyningen i Danmark 2007 Emballageforsyningen i Danmark 2007 Jan Jakobsen, LOGISYS A/S Miljøprojekt Nr. 1299 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere