om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer"

Transkript

1 om Emballagedirektivet - krav til optimering af emballagesystemer 1

2 Pjecen er resultatet af et projektsamarbejde mellem Dansk Industri, Plastindustrien og EmballageIndustrien. Projektet er finansieret af Miljøstyrelsen, og den tekniske udredning er udført af Teknologisk Institut. Pjecen udtrykker organisationernes fortolkning af direktivets og standardernes retningslinier. Denne pjece har til formål at give en introduktion til de nye krav om emballageoptimering, der er udtrykt i emballagestandarder, som knytter sig til Emballagedirektivet. Pjecen skal ses som en information til emballageproducenter og packers/fillers. Pjecen er udarbejdet som en hjælp til forståelse af standarderne og som grundlag for, at emballagevirksomheder kan indlede dialog vedrørende emballageoptimering med deres kunder. Der er lagt specielt vægt på standarden for emballageminimering (DS/EN 13428). I forlængelse af denne pjece udgives en mere omfattende pjece, der har til formål at give en operationel vejledning for de, der skal forestå dokumentationen for emballagens optimering. Yderligere oplysning om emballageminimering kan fås ved henvendelse i Plastindustrien og EmballageIndustrien. Pjecen kan downloades fra organisationernes hjemmesider. Plastindustrien i Danmark EmballageIndustrien August

3 Indhold Emballagedirektiv og -standarder... 4 Hvad siger de 6 emballagestandarder?... 6 Hvem gør hvad? CEN standard Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier?

4 Emballagedirektiv og -standarder Emballagedirektivet er omsat til dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 298 af 30/04/1997 om Visse Krav til Emballager. EU s Emballagedirektiv er et rammedirektiv, der beskriver de væsentligste krav til sundhed, sikkerhed og miljø, krav som emballager skal opfylde for at kunne bringes på markedet. For at beskrive, hvordan disse krav kan opfyldes, er der i 2004 udarbejdet og vedtaget 6 harmoniserede CEN-standarder. Det væsentlige fokus i standarderne er reduktion af miljøpåvirkningen fra emballager og emballageaffald. Det er frivilligt, om man vil benytte standarderne, men ved at følge dem sikrer en producent sig, at direktivets krav er opfyldt. Direktivets og standardernes retningslinier for emballageoptimering vil være genstand for fortolkning. Det, der anses for gældende praksis kan derfor i de kommende år undergå en gradvis justering i takt med EU-medlemslandenes implementering og regulering. Ansvarsfordelingen ved emballageoptimeringen er et centralt anliggende. Den angivne ansvarsfordeling i denne pjece er udarbejdet på grundlag af organisationernes fortolkning, der tager udgangspunkt i emballagekædens logiske sammenhæng. 4

5 Faktaboks 1 - Emballagekæden Standarderne fastlægger krav til minimering og genbrug af emballage samt krav til materialegenanvendelse, energiudnyttelse og kompostering af emballageaffald. Standarden for emballageminimering har til formål at sikre, at emballagesystemer på det europæiske marked optimeres miljømæssigt ved at minimere materialeforbruget og indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede) samt 4 udvalgte tungmetaller. Emballageminimering forudsætter, at der sker en forebyggelse ved kilden, det vil sige, at minimering indbygges i emballagesystemet allerede ved systemets planlægning/udvikling. Emballageproducenten leverer til vareproducenten. Vareproducenten kan være packer/filler eller producere til en packer/filler. Packer/filler bringer den emballerede vare på markedet. Danske og udenlandske producenter og importører er underkastet samme regelsæt 5

6 Hvad siger de 6 emballagestandarder? Der er udarbejdet i alt 6 emballagestandarder som hjælp til at fortolke direktivets krav til emballager og emballageaffald. Emballagekomponent Funktionel enhed Emballagesystemet Derudover findes 2 tekniske rapporter (CR og CR ), der omhandler målinger mv. af miljøfarlige stoffer og tungmetaller. Paraplystandarden DS/EN forklarer brugen og formålet med de øvrige 5 standarder, der dækker krav specifikt til minimering, genbrug og genanvendelighed. Tilstedeværelse af Genbrug Emballageminimering udvalgte tungmetaller (DS/EN 13429) forebyggelse ved kilden og minimering af (DS/EN 13428) miljøfarlige stoffer (DS/EN 13428) Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) Energiudnyttelse (DS/EN 13431) Kompostering (DS/EN 13432) Paraplystandarden anviser, at forebyggelse ved kilden af hele emballagesystemet nødvendiggør en vurdering af alle elementerne i systemet. 6

7 EN Emballage Krav til anvendelsen af europæiske standarder for emballage og emballageaffald Paraplystandarden anviser, på hvilket niveau indenfor emballagesystemet de enkelte standarder bør anvendes. Fremstilling og sammensætning EN Minimering (Emballagesystem) EN Genbrug (Emballageenhed) Genanvendelse Mindst én af følgende: (DS/EN 13428) Standarden specificerer krav på 3 områder: CR Tungmetal (komponent) CR Farlige stoffer (komponent) Engangsemballager EN Materialegenanvendelse EN Energiudnyttelse EN Genanvendelse ved kompostering eller bionedbrydning - indhold af tungmetaller i emballage komponenter, max 100 ppm (i henhold til direktiv 94/62/EC). - minimering af indholdet af farlige stoffer (N-klassificerede stoffer) i de enkelte emballagekomponenter. - emballageminimering 7

8 Genbrugsstandarden stiller krav til, hvordan packer/filler skal garantere, at emballagen kan genbruges, samt dokumentere, at der er etableret egnede genbrugssystemer på det marked, hvor emballagen skal bruges og genbruges. Genanvendelighed Standarden foreskriver retningslinier for minimering af det samlede emballagesystem bestående af primær, sekundær og tertiær emballage (salgs-, multipak- og transportemballage Genbrug af emballage (DS/EN 13429) Standarden skal kun anvendes, hvis packer/filler oplyser, at emballagen kan genbruges. Uagtet om emballagen er genbrugsemballage eller engangsemballage skal packer/ filler eller den, der markedsfører en emballage, ydermere sikre og dokumentere, at mindst én af nedenstående standarder opfyldes: - Materialegenanvendelse (DS/EN 13430) - Energiudnyttelse (DS/EN 13431) - Kompostering (DS/EN 13432) Standarden for materialegenanvendelse (DS/EN 13430) stiller krav om skriftlig dokumentation for, at en vis procentdel af emballagematerialet kan genvindes, og der gives specifikationer for, hvordan genanvendelse skal ske. 8

9 Standarden for energiudnyttelse (DS/EN 13431) definerer hvilke specifikke emballagetyper, der kan omfattes af standarden på grundlag af emballagematerialets mindstemål for brændværdi. For andre emballagetyper er der givet krav til minimumsgrænser for brændværdi og metoder til, hvordan brændværdien beregnes. Adgangen til energigenvinding fordrer, at kravene til brændværdi opfyldes. Standarden for kompostering (DS/EN 13432) stiller krav ikke alene til bionedbrydeligheden af materialet, men også til, at der ikke må forekomme stoffer, der kan påvirke effekten af affaldsbehandlingen eller kvaliteten af slutproduktet. Den, der sender en emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at emballagesystemet er minimeret efter DS/EN 13428, er genbrugelig efter DS/EN og opfylder mindst én af standarderne DS/EN der vedrører emballagens bortskaffelse. For at sikre den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med emballagestandardernes krav anbefales det at oprette instruktioner i allerede eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljøstyringssystemer i virksomheden. Alle relevante dokumenter i form af f.eks. datablade, procesinformation og forsøgsresultater skal gemmes i virksomhedens dokumentationssystem. 9

10 Hvem gør hvad? Faktaboks 2 - Dokumentationsansvaret Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for, at optimeringen er foretaget og dokumenteret se Faktaboks 2. Den, der bringer en tom emballage eller et emballeret produkt på markedet, har ansvaret for den fornødne dokumentation i henhold til alle standarderne. Packer/filler er således ansvarlig for at samle dokumentationen for optimeringen af emballagesystemet fra eget og tidligere led i forsyningskæden. Der skal foreligge en skriftlig dokumentation for, at den nødvendige vurdering af minimering af emballagesystemet er foretaget, samt at emballagen er vurderet i forhold til genanvendelse/genbrug. Leverandører af komponenter og emballager bistår packer/filler med teknisk viden om og dokumentation for deres leverance. En emballageproducent leverer alene dokumentation for den del af emballagesystemet, producenten selv står for. Derfor bør alle i leverandørkæden have et system, der effektivt samler de nødvendige oplysninger til demonstration af, at direktivets krav er overholdt. Emballagesystemet er defineret i Faktaboks 3. Med tom emballage menes emballage, som emballageproducenten selv bringer på markedet og selv opstiller ydelseskrav for. 10

11 Samtidigt er det dog sådan, at alle operatørerne i emballagekæden bør erkende deres andel af den samlede optimerings- og dokumentationsopgave, så de miljømæssige påvirkninger fra emballage og emballageaffaldet reduceres og dokumenteres under hele emballagekædens medvirken. Emballagekæden er defineret i Faktaboks 1. Faktaboks 3 - Emballagesystemet Et emballagesystem kan bestå af en primær, en sekundær og en tertiær emballagedel. Disse betegnes undertiden som henholdsvis salgs-, multipakog transportemballage. Hver emballagedel kan bestå af én eller flere komponenter. Eksempel: Kasser med øl på en palle udgør et emballagesystem. Flasken udgør den primære emballage, ølkassen den sekundære emballage og pallen den tertiære emballage. Flaske, kapsel, etiket udgør enkeltkomponenter af den primære emballage. En emballageproducent kan være leverandør af komponenter eller det komplette emballagesystem. 11

12 CEN standard Krav til fremstilling og sammensætning - Emballageminimering Standarden sætter rammerne for, hvordan minimeringsvurderingen foretages. Vurderingen skal foretages, når der udvikles og sammensættes et emballagesystem. Der skal således sættes ind tidligt i emballageudviklingsprocessen. Det er dog vigtigt at understrege, at minimeringen først skal foretages, efter at der er valgt emballagesystem og materiale. Typer af emballagematerialer skal således ikke vurderes mod hinanden, men der skal defineres et kritisk punkt ved en valgt emballageløsning. 12

13 N-klassificeringen er en EU-mærkning af stoffer med en erkendt miljøfare. Vurderingen indledes med at gennemgå standardens liste af ydeevnekriterier (se nedenfor) for at finde emballagesystemets kritiske punkt, dvs. det af ydeevnekriterierne, der sætter en grænse for, at yderligere optimering ikke længere er mulig. Dernæst indhentes oplysninger vedrørende indholdet af tungmetaller. Den samlede sum af de 4 tungmetaller, bly, cadmium, kviksølv og chrom 6 må ikke overstige 100 mg/kg (100ppm) i emballagekomponenterne. Der er dog en undtagelse for glas. Herefter undersøges, om der findes N-klassificerede stoffer i emballagen, og om disse kan ende i miljøet efter brug. I bekræftende fald skal det demonstreres, at mængden af disse stoffer er minimeret mest muligt med bibeholdelse af emballagens funktionalitet. Råvareleverandørerne vil for hver af de indgående komponenter til en emballage normalt kunne dokumentere indholdet af tungmetaller og N-klassificerede stoffer. Det er vigtigt at understrege, at standarden og EU-direktivet ikke forbyder eller sætter grænseværdier for brugen af N-klassificerede stoffer, men sætter krav om, at tilstedeværelsen af disse i emballagen og det endelige udslip til miljøet er minimeret mest muligt. Også her er det nødvendigt med skriftlig dokumentation for, at man har undersøgt og minimeret indholdet mest muligt. Faktaboks 4 - N-klassificerede stoffer Der findes web-baserede databaser over N-klassificerede stoffer f.eks. EU-Kommissionens på I alt 7800 stoffer er N-klassificeret. Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS) kan være et nyttigt supplerende værktøj ved en miljøoptimering og udredning af N- klassificerede stoffer. Listen, som pt. indeholder ca. 60 problematiske stoffer, kan ses på 13

14 Ved emballageminimering i henhold til DS/EN skal det dokumenteres, at emballagesystemet er minimeret mht. vægt og volumen. Emballageminimeringen skal dokumenteres i henhold til 10 ydeevnekriterier. De 10 ydeevnekriterier er: - beskyttelse af produktet - fremstillingsproces for emballagen - proces for emballering/fyldning - logistik - præsentation og markedsføring af produktet - bruger- og forbrugeraccept - information - sikkerhed - lovgivning - andre forhold Det kritiske punkt for emballagen er det af de ovenstående kriterier, der umuliggør yderligere minimering af materialet, uden at funktionaliteten ødelægges. Det kritiske punkt skal findes for ethvert emballagesystem, Hvis der ikke er fundet et kritisk punkt, lever analysen og dokumentationen ikke op til direktivets krav. Minimering af emballagesystemet indebærer, at de enkelte indgående komponenters samspil optimeres, samt at komponenterne dermed tilpasses i vægt, volumen, form og styrke. Dette kan resultere i, at en enkelt komponents optimering består i en forøgelse af vægt eller volumen. 14

15 Indeholder emballagen tungmetallerne bly, cadmium, crom 6 og kviksølv samlet over 100 ppm? Ja Nedbring det samlede tungmetalindhold evt. ved anden råvareanvendelse eller færdigvaresammensætning. Se CR Nej Emballagekoncept Indeholder emballagen N-klassificerede stoffer? Ja Se annex C i minimeringsstandarder DS samt CR til hjælp for minimering af indhold Nej Skal emballagen genbruges? Ja Brug DS Nej Genanvendelse Materialegenvinding DS Energiudnyttelse DS Bionedbrydning DS Minimering ved 10 ydeevnekriterier ved DS Emballagen overholder direktivet 15

16 Hvad betyder de 10 ydeevnekriterier? Dokumentationen for at ydeevnekriterierne er gennemgået, og emballagesystemet er optimeret, er packer/filler s ansvar. Emballageproducenten bør dog være i stand til at levere data og information til behandlingen af de kriterier, denne forventes at have teknisk indsigt i. Primære, sekundære og tertiære emballager skal vurderes i forhold til de 10 ydeevnekriterier. Dette skal føre til, at det kritiske punkt blandt kriterierne identificeres. Et ydeevnekriterium anses for kritisk, når en yderligere optimering ikke længere anses for mulig ud fra de givne forhold og de opstillede funktionskrav til emballagen. De 10 ydeevnekriterier er: - Beskyttelse af produktet Emballagen skal kunne sikre produktet i hele processen, fra det bliver emballeret til det tages i brug. Krav kan være i form af beskyttelse mod fugt, lys, punktering, stød, mekanisk styrke ved stabling og vibrationer. - Fremstillingsproces for emballagen Emballagens minimering skal ske under hensyntagen til det givne produktionsudstyr. Der kan være produktionstekniske begrænsninger hos emballageproducenten, som begrænser minimeringen. Det kan f.eks. være i form af tolerancekrav eller udstyrskrav. 16

17 - Proces for emballering/fyldning Emballering/fyldningsprocessens kapacitet og produktkarakteristika kan have afgørende indflydelse på minimeringsmulighederne (udstyret sætter begrænsninger for antallet af forskellige emballagestørrelser). - Logistik (herunder transport, opbevaring og håndtering) Emballagesystemet er en del af et logistiksystem og skal fungere optimalt fra emballering/fyldning til den endelige brugers udpakning. Sammenspillet mellem emballage-enhederne vil være afgørende for dette ydeevnekritierie. - Præsentation og markedsføring af produktet Det valgte emballagesystem kan være indrettet på, at forbrugeren/brugeren kan genkende produktet. Derved kan markedsføring og stimulering af køb diktere egenskaber for emballagesystemet. Markedsanalyser af givne emballageløsninger vil kunne understøtte afgørelsen af, hvor langt det er muligt at gå i minimeringen. Standardisering af emballagestørrelser, modultilpasning til EUR-paller, hyldesystemer i hele distributionskæden er eksempler på overvejelser for dette kriterium. 17

18 - Bruger- og forbrugeraccept Forbrugerens/brugerens behov og forventninger til et produkt skal også kunne tilfredsstilles gennem emballagen for så vidt angår teknik og æstetisk. Behov kan relatere sig til pakningsstørrelse, ergonomi (let at åbne/let at bruge/let at bortskaffe), osv. - Information Emballagen er det naturlige sted for informationer og oplysninger om produktet til kunden. Det kan være holdbarhed, sikkerhedsinstrukser, stregkoder mv. Det er tilladt at begrunde, at yderligere reduktion af emballagen er umulig, hvis der skal være plads til de nødvendige informationer, og hvis disse skal være læselige. - Sikkerhed Emballagen skal sikre, at produktet kan håndteres, lagres og bruges på en sikker måde af alle gennem hele forsyningskæden. Det kan således være nødvendigt at tilføje børnesikring osv. - Lovgivning Emballagen skal leve op til gældende lovgivning og relevante internationale handelsaftaler. Der er et stort antal varer, hvor kravene til emballagen er fastlagt i anden lovgivning, f.eks. fødevarelovgivningen. - Andre forhold I visse tilfælde kan der være yder ligere forhold, som påvirker minimeringen af emballagen, men som ikke falder ind under de ni første kriterier. Sådanne forhold kan være af social, økonomisk eller miljømæssig karakter (visse tekniske krav som f.eks. sterilisation af produktet kan stille særlige krav til emballagen). 18

19 Packer/filler skal kunne sandsynliggøre, at en vurdering har fundet sted. Der skal på miljømyndighedernes forlangende kunne præsenteres skriftlig dokumentation for gennemgangen af hvert af kriterierne og for det samlede resultat af vurderingen. Det kan f.eks. være i form af et fortrykt skema, hvor typiske kritiske minimeringsparametre er angivet. For det aktuelle produkt afkrydses den fundne kritiske minimeringsparameter (det kritiske punkt). Det kan være en god ide at udarbejde en overensstemmelseserklæring for emballagen. Skulle miljømyndighederne efterfølgende kræve overensstemmelsen dokumenteret, bør virksomheden naturligvis være i stand til at levere fyldestgørende dokumentation for, at emballagen opfylder standardernes krav. Dokumentationen for, at emballagerne overholder lovgivningen, skal ifølge den danske bekendtgørelse opbevares i mindst 5 år efter, at emballagen eller de emballerede produkter sidst er sendt på markedet. 19

20 Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: Nørre Voldgade 48, København K Tlf.: Fax: InformationsGruppen 09 / 05 20

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune

Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007. Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Kolding Kommune Miljøkrav i udbudsmateriale Aalborg 6. Marts 2007 Ved Karsten Andrup Pedersen Indkøbs og Udbudschef Organisation Indkøbsafd. Miljøafdelingen Erfa-gruppe Brugergrupper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indkøbsansvarlige

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

BYGGEVAREDEKLARATION

BYGGEVAREDEKLARATION BYGGEVAREDEKLARATION 1. GRUNDDATA Vareidentifikation Handelsnavn: LIP Folie, ÅT-remsa Ny Deklaration Ændret deklaration Oprettet/ændret den: 17-04-2015 Varenummer: 101058, 101072, 101089, 101102, 101065,

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft.

Når min påstand går på, at transportkøberne kan gøre det bedre, så er det udfra de erfaringer og oplevelser, jeg selv har haft. Kan transportkøbere gøre det bedre? Hertil vil jeg helt klart sige, at det kan de ganske sikkert! Selvom vi lige har hørt på ITD s undersøgelse, at transportørerne generelt er godt tilfredse, så er det

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt

CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt CE-mærkning af facader. Ansvar og opgaver Kort fortalt Hovedregler: Alle facader skal CE-mærkes efter DS/EN 13830. Alle vinduer skal CE-mærkes efter DS/EN 14351-1. Om det er en facade eller et vindue,

Læs mere

Miljøpulje for spildolie

Miljøpulje for spildolie Rev. september 2015 Mineralolie Branchens Miljøpulje for spildolie MILJØPULJEN ApS Postboks 08 2791 Dragør Telefon 33 14 59 22 For Mineralolie Branchen er det væsentligt at sikre, at medlemmernes smøreolier

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39

Emballagetilmelding. Oktober 2010. Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 Emballagetilmelding Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk 2 Indhold 1. Indledning...3 2.

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

- fakta om emballage, samfund, forbrug og miljø. Udgivet i 2009

- fakta om emballage, samfund, forbrug og miljø. Udgivet i 2009 EMballage i relief - fakta om emballage, samfund, forbrug og miljø Udgivet i 2009 Udgiver: EmballageIndustrien Arbejdsgiver- og brancheforening Nørre Voldgade 48, 1. 1358 København K Tlf.: 33 91 38 00

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Gennem smart tænkning og fuldt udbyggede mekaniske løsninger, har vi skabt et enestående værktøj til forbindelse af kabelsko. Minimal manuel indsats fra håndtaget giver ét ton

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen

Fra CPD til CPR. Hvis I vil vide mere. Bliv klar til byggevareforordningen Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Bliv klar til byggevareforordningen I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for byggevarer, hvis I har brug for hjælp til at komme i gang med

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne

BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne BEWi Flamingo Hold alle dine døre åbne Muligheder møder merværdi med Flamingo Værdi for dig på den lette måde Den gyldne mellemvej er grøn Hos BEWi Flamingo er vi specialister i kundespecifikke emballageløsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S

Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Thomas Bruun, ETA-Danmark A/S Tekniske specifikationer Harmoniserede standarder Europæiske tekniske godkendelser ETA er i forhold til standarder CE Mærkning Attestering af overensstemmelse Systemer Fabrikskontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien

www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien www.robotool.com Metal og Industri Robotbaserede løsninger til Metal-, Træ-, og Plastindustrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer, Juli 2006 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden

Indkøbspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007. Region Hovedstaden Indkøbspolitik Vedtaget af Regionsrådet den 27. november 2007 Indkøbspolitik for Crassula ovata Indkøbspolitik for Indhold 1.0 Indledning 1.0 Indledning... 3 2.0 Formål... 4 3.0 Målsætning... 5 4.0 Optimale

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen

Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne. Ole Chr. Hansen Nye testteknikker fra ISTQB - direkte fra hylderne Ole Chr. Hansen TestExpo 29. Januar 2015 Præsentation Ole Chr. Hansen Managing Consultant Fellow SogetiLabs Global Innovation Team Blog - http://ochansen.blogspot.com

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere