: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet"

Transkript

1 : Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Christian Geel Andersen) 1. Ved klageskrift af 22. juni 2000 har Viterra Energy Services A/S påklaget Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2000, hvorved der i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3, blev givet Viterra påbud om at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat "Doprimo" til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab, og påbud i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3, om at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet "Doprimo" til Andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Viterra har principalt påstået Konkurrencerådets afgørelse omgjort, således at det fastslås, at der ikke foreligger misbrug af dominerende stilling i henhold til konkurrencelovens 11, og således at det anførte påbud bortfalder. Subsidiært har Viterra påstået afgørelsen ophævet og hjemvist til fornyet behandling omfattende indhentelse af en udtalelse fra henholdsvis Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Ankenævnet har ved afgørelse af 7. juli 2000 meddelt afslag på Viterras anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning. Sagen har været mundtligt forhandlet. 2. Det hedder i den påklagede afgørelse bl.a.:

2 "1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Viterra Energy Services gør salg af varmefordelingsmålere til boligforeningen betinget af, at andelsboligforeningen indgår aftale om udfærdigelse af varme-fordelingsregnskab med selskabet. 2. Andelsboligforeningen har ønsket at købe et antal elektroniske varmefordelingsmålere til udskiftning af defekte målere af Viterra Energy Services. Viterra har leveret de allerede opsatte målere til ejendommen, medens denne var ejet af ejendomsafviklingsselskabet TOR. Andelsboligforeningen står nu selv for måleraflæsning, og den lader et konsulentfirma udfærdige varmeregnskabet for ejendommen. 3. Viterra Energy Services betegner sig som systemleverandør, idet virksomheden leverer færdigt udarbejdede varmeregnskaber som en samlet løsning til udlejere, boligselskaber og boligforeninger. For at kunne gøre dette leverer virksomheden varmemålere, foretager aflæsning og udarbejder det endelige varmeregnskab til varmeforbrugerne. Som et led heri udskifter Viterra mod betaling defekte varmemålere. Viterra sælger imidlertid kun varmemålere til kunder, for hvem virksomheden foretager varmeaflæsning og udfærdiger varmeregnskab. 4. Viterra er eneleverandør af elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikat "Doprimo", som er de eneste målere, som kan anvendes til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere i Viterras varmeafregningssystem. Dette skyldes offentligt fastsatte regler om obligatorisk individuel varmemåling, som foreskriver, at alle varmefordelingsmålere, der anvendes i en ejendom, skal være af samme fabrikat og type. Disse regler bevirker således, at leverandøren af det fabrikat varmefordelingsmålere, der er installeret i en ejendom, har en dominerende stilling, når allerede installerede varmefordelingsmålere af fabrikatet "Doprimo" skal udskiftes eller suppleres. 5. Betingelsen om samtidig at skulle forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab indebærer en sammenkædning af varer/ydelser, som er unødvendig, og som reelt stiller kunder i en tvangssituation, når kunden skal have udskiftet defekte målere af det pågældende fabrikat og type. 6. Viterra Energy Services har fremført, at selskabets dominerende stilling og eventuelle misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, og at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 derfor ikke finder anvendelse. Virksomheden er derfor af den opfattelse, at Konkurrencerådet ikke kan afgøre sagen, førend Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk Det følger af den offentlige regulering, at målerleverandøren får en stærk stilling på eftermarkedet. Men reglerne indebærer ikke, at målerleverandørerne skal gøre levering af målere til udskiftning betinget af, at målerleverandøren tillige skal udarbejde ejendommens varmeregnskab. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet det fornødent at spørge Bygge- og Boligstyrelsen om dette. 8. Spørgsmålet for rådet er, om det er misbrug af dominerende stilling, at Viterra Energy Services gør salg af varmemålere til udskiftning af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere betinget af, at kunden har en aftale med Viterra om, at Viterra leverer en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af varmeregnskab. 9. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Viterra Energy Services ved at praktisere disse forretningsbetingelser har overtrådt konkurrencelovens forbud i lovens 11 mod misbrug af dominerende stilling, og at Viterra Energy Services skal meddeles pålæg i medfør af

3 konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, om at ophøre med at praktisere disse forretningsbetingelser, samt at Viterra Energy Services i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, skal pålægges at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere til Andelsboligforeningen Poppelgården. 10. Det må tilsvarende gælde, at andre leverandører af varmefordelingsmålere ikke kan gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere betinget af, at kunden har en aftale om, at aftage en samlet ydelse omfattende levering af varmemålere, aflæsning af målere og udfærdigelse af varmeregnskab." 3. Viterra Energy Services A/S s argumentation Viterra har anført, at varmemålere er nødvendige for udarbejdelse af varmeregnskab. En ejendom har ingen interesse i varmemålere i sig selv. I den konkrete sag vedrørende Andelsboligforeningen Poppelgården er det Viterras konkurrenter vedrørende udarbejdelse af varmeregnskab, som har brug for de ønskede målere. Selskabets dominerende stilling og et eventuelt misbrug heraf er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, hvilket medfører, at konkurrencelovens kapitel 2 og 3 ikke finder anvendelse. Spørgsmålet burde ikke være afgjort af Konkurrencerådet, før Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen har truffet afgørelse efter konkurrencelovens 2, stk. 4. Det omstridte er i øvrigt en nødvendig defensiv foranstaltning for at sikre, at selskabet ikke taber markedsandele over for de største konkurrenter, der anvender tilsvarende vilkår. Hertil kommer, at Konkurrencerådets afgørelse er baseret på en forkert definition af det relevante marked. Som følge heraf har det nævnte vilkår ikke konkurrencebegrænsende eller fordrejende virkninger. Leveringspålægget til Andelsboligforeningen Poppelgården bør annulleres allerede af den grund, at Viterra ikke har nægtet at levere til andelsboligforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Der er derfor ingen sammenhæng mellem sagen og denne del af afgørelsen, idet der ikke foreligger leveringsnægtelse. Viterra har uddybende bemærket, at selskabet leverer en serviceydelse, som består af udarbejdelse af varmefordelingsregnskaber på baggrund af varmeforbrug konstateret ved brug af varmefordelingsmålere, der kan aflæses og danne baggrund for varmefordelings-regnskabet og dermed fordelingen af varmeudgiften mellem lejerene i en ejendom. Det er derfor et vilkår for levering af varmefordelingsmålere, at Viterra samtidig udarbejder varme-fordelingsregnskab, hvilket er baggrunden for klagen samt Konkurrencerådets afgørelse. Vilkåret er imidlertid alene udtryk for, Viterra leverer en serviceydelse, som nødvendigvis forudsætter opsætning af varmefordelingsmålere. De samme forhold gør sig gældende for så vidt angår Viterras konkurrenter, der på samme måde leverer en samlet ydelse og stiller krav om at udarbejde varmefordelingsregnskab i forbindelse med salg af målere eller tilbyder en samlet løsning baseret på leasing af målere i 10 år. Således bliver stort set alle varmefor-delingsregnskaber udarbejdet af virksomheder, der tilbyder en samlet løsning på tilsvarende vilkår som Viterras. Baggrunden for dette er blandt andet, at udarbejdelse af varmeforde-lingsregnskab er kompliceret og bygger på en specifik tilpasning af målerne til den enkelte ejendom, herunder skalering i forhold til placering og beskaffenhed af radiatorer. De nærmere regler herom findes i den af Bygge og Boligstyrelsens udstedte bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, som ændret ved bekendtgørelse

4 nr. 565 af 1. juli 1997, som bl.a. fastsætter, at der i eksisterende bebyggelser inden 1. januar 1999 skal installeres målere til måling af forbruget af varme i den enkelte boligenhed. Endvidere er der fastsat de nærmere betingelser for godkendelse af varmefor-delingsmålere, aflæsning og kontrol m.v. i Erhvervsfremmestyrelsens bekendtgørelse nr. 70 af 28. januar 1997 om kontrol med varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af forbrug af varme, samt i vejledning udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Formålet med den offentlige regulering er overordnet at formindske energiforbruget, at sikre den mest præcise fordeling af udgifterne til varme og at bevidstgøre den enkelte forbruger om udgifterne og de mulige besparelser, der kan opnås. Viterras serviceydelse bestående af udarbejdelse af varmefordelingsregnskab er således udtryk for et ønske om at sikre kunderne den mest retfærdige fordeling samtidig med, at ydelsen bedst muligt lever op til lovreguleringen om varmefordeling. De gældende regler om individuel måling tillader ikke, at man anvender forskellige målere i samme ejendom. Dette følger af Erhvervsfremmestyrelsens måletekniske direktiv nr Denne offentlige regulering - og den alene - er årsagen til, at Konkurrencerådet i afgørelsen kan fastslå, at Viterra har en markedsandel på 100\% på det "relevante marked". Fastsættelsen af det "relevante marked" og markedsandelen på 100\% skyldes alene Erhvervsfremmestyrelsens direktiv. Selv om Viterra leverer en samlet ydelse sælges varmefordelingsmålerne særskilt. Dette er en nødvendig følge af lejelovgivningen. Udgifter til aflæsning af målere og udarbejdelse af varmefordelingsregnskab er at betragte som en driftsudgift i henhold til boligreguleringslovens 8, hvilket indebærer, at udgifterne til dette umiddelbart kan pålægges lejen. I de kommuner, som ikke er omfattet af boligreguleringsloven, vil disse udgifter være afspejlet i det lejedes værdi, jf. principperne herom, og på denne måde blive pålagt lejen. Derimod behandles selve leverancen af varmefordelingsmålerne anderledes i henhold til lejeretten. Det fremgår således udtrykkeligt af lejelovens 37, stk. 4, at udgifter til overgang til fordeling efter varmefordelingsmålerne, dvs. udgifter til opsætning og indkøb af målere, er at betragte som en forbedring. Dette indebærer, at disse udgifter ikke umiddelbart kan pålægges lejen, men udgifterne indebærer, at udlejer er berettiget til at forhøje lejen på baggrund af reglerne om forrentning i boligreguleringsloven eller på grund af en forøgelse af det lejedes værdi, jf. lejelovens regler herom. Lejelovgivningen indebærer således, at det er nødvendigt for Viterra at foretage en kunstig opsplitning af sit produkt for at sikre, at reglerne om lejefastsættelse i lejelovgivningen overholdes. Viterra har således kontinuerligt været leverandør af et produkt, nemlig et samlet varmefordelingsregnskab, men den kunstige opsplitning, hvorefter målerne sælges særskilt, er en nødvendig følge af offentlig regulering, nemlig de komplicerede regler om lejefastsættelse i lejeloven og boligreguleringsloven. Som følge heraf har Viterra været nødsaget til generelt at udskille leverancer og opsætning af varmefordelingsmålere fra den øvrige del af produktet. Viterras vilkår om, at selskabet kun ønsker at levere varmefordelingsmålere til kunder, som samtidig bestiller varmefordelingsregnskab hos Viterra er derfor en nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2, som indebærer en kunstig opdeling af Viterras produkt. Denne offentligt regulerede opdeling af Viterras serviceydelse medfører, at Konkurrencerådet definerer et marked bestående af salg af varmefordelingsmålere, og på dette marked bliver Viterra

5 som følge af en anden offentlig regulering, nemlig Erhvervsfremmestyrelsens direktiv nævnt ovenfor, markedsdominerende og på baggrund af disse to offentlige reguleringer mener Konkurrencerådet, at Viterra har misbrugt en dominerende stilling - en dominerende stilling Viterra ikke har skabt og ikke selv ønsker. Medens Viterra har strakt sig langt for at tilrettelægge sit koncept, så det er i overensstemmelse med dansk lovgivning, søger Konkurrencerådet med sin afgørelse nu at straffe Viterra for konsekvenserne af denne offentlige regulering. Imidlertid er der tale om en konkurrencebegrænsning, som i givet fald er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, og som derfor er omfattet af konkurrencelovens 2 stk. 2. Dette indebærer, at lovens 11 ikke finder anvendelse. Forinden Konkurrencerådets afgørelse blev truffet burde Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen have taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt en eventuel konkurrencebegrænsning er en følge af en offentlig regulering. Hvis Konkurrenceankenævnet ikke på det foreliggende grundlag kan fastslå, at der ikke foreligger misbrug af dominerende stilling, bør afgørelsen annulleres, således at der kan rettes henvendelse til Bygge- og Boligstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen, jf. konkurrencelovens 2 stk. 4. Viterras væsentligste konkurrenter anvender stort set alle tilsvarende vilkår, idet de ligeledes tilbyder systemløsninger. Ud fra en defensiv betragtning er Viterra derfor nødsaget til at fastholde det pågældende vilkår, idet Viterra i modsat fald ville blive stillet urimeligt ringe i konkurrencen i forhold til konkurrerende virksomheder, som anvender tilsvarende vilkår. Vilkåret er nødvendigt for at kunne imødegå konkurrencen og have mulighed for at forsvare sin markedsposition. Da vilkåret således kun har defensive virkninger, foreligger der ikke en overtrædelse af konkurrencelovens 11. En konsekvens af Konkurrencerådets vurdering vil være, at Viterra aldrig vil kunne foretage produktudvikling, idet Viterra i al evighed vil være forpligtet til at have netop disse målere til rådighed og til salg på det danske marked. Dette kan naturligvis ikke være en konsekvens af konkurrencelovgivningen, da netop den situation vil gøre markedet statisk og uden konkurrence og i direkte modstrid med forbrugernes og det offentliges interesser. Afskrivningstiden for de eksisterende elektroniske målere, denne sag drejer sig om, er ca. 10 år baseret på batteriets levetid, og den tidshorisont Viterra ville være forpligtet til at have de samme målere på markedet, hvis man skal følge Konkurrencerådets opfattelse, er klart urimelig og helt ude af proportioner, hvad angår en virksomheds mulighed for produktudvikling og introduktion af forbedrede modeller af sit produkt på markedet. Konkurrencerådet anvender en forkert definition af markedet, når det fastslås, at der m.h.t. levering af varmefordelingsmålere og udfærdigelse af varmefordelingsregnskab er tale om to varer og ydelser, som kan udbydes hver for sig og faktisk bliver det af nogle udbydere. Dette er ikke korrekt, da afgørelsen fastslår, at det relevante produktmarked i sagen er varmefordelingsmålere af mærket "Doprimo", som kun leveres af Viterra. Eftersom Viterra ikke har solgt varmefordelingsmålere særskilt, men ligesom hovedparten af de øvrige aktører på markedet har leveret en samlet ydelse, er det derfor ikke korrekt, at de relevante produkter bliver solgt særskilt. Hermed er afgørelsen baseret på en forkert fastlæggelse af markedet, som indebærer, at vilkåret ikke er konkurrencebegrænsende "tie-in" i henhold til konkurrencelovens 11, stk. 2, nr. 4.

6 På denne baggrund må det fastslås, at der i den foreliggende sag ikke foreligger noget misbrug i form af "tie-in" som fordrejer eller begrænser konkurrencen i strid med konkur-rencelovens 11, fordi der ikke er et særskilt marked for de relevante produkter. Afgørelsen fastslår, at Viterra har overtrådt konkurrencelovens 11 ved at nægte levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet "Doprimo" til Andelsforeningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod har Viterra gennem hele forløbet tilbudt at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet "Doprimo" til Andels-foreningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for selskabets andre kunder. Konkurrencerådets afgørelse har på dette punkt ingen sammenhæng med sagsfremstillingen og den juridiske argumentation, der intet nævner om leveringsnægtelse. Denne del af afgørelsen bør derfor ophæves. 4. Konkurrencerådets argumentation Konkurrencerådet gør gældende, at rådet med rette har fundet, at det er en overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens 11, stk. 1, jf. 11, stk. 2, nr. 4, at gøre salg af varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. I konsekvens heraf gøres det gældende, at Konkurrencerådet med rette i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 1, jf. 11, stk. 3, har pålagt Viterra straks at ændre sin praksis således, at virksomheden ophører med at gøre levering af elektroniske varme-fordelingsmålere af fabrikat "Doprimo" til udskiftning og supplering af eksisterende målere betinget af, at kunden samtidig har en aftale med Viterra om, at Viterra udfærdiger ejendommens varmeregnskab. Endvidere gøres det gældende, at Konkurrencerådet med rette i medfør af konkurrencelovens 16, stk. 1, nr. 3, jf. 11 stk. 3, har besluttet at meddele Viterra pålæg om straks at levere selskabets elektroniske varmefordelingsmålere af fabrikatet "Doprimo" til Andelsbolig-foreningen Poppelgården på tilsvarende vilkår, som gælder for Viterras andre kunder. Sagen drejer sig om vilkårene for køb af elektroniske varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af allerede installerede målere. Afgørende for konkurrencen på dette område er de offentligt fastsatte krav om obligatorisk brug af individuelle varmemålinger. Disse regler betyder, at det er en forudsætning for, at udlejer kan opkræve betaling for leveret varme, at der er udarbejdet et varmeregnskab på grundlag af individuel varmemåling. Den enkelte udlejer skal basere denne måling på brug af ens, typegodkendte målere i den enkelte ejendom eller bebyggelse, for hvilken der opkræves betaling. Dette medfører, at udskiftning og supplering af installerede varmefordelingsmålere kun kan ske ved anvendelse af samme type målere som de allerede installerede. I en situation, hvor der er behov for udskiftning og supplering af målere, skaber de offentlige regler en monopolsituation for hvert fabrikat/mærke i de ejendomme, hvor det er installeret.

7 Det relevante produktmarked i denne sag er derfor de af Viterra anvendte elektroniske varmefordelingsmålere af mærket "Doprimo", som skal anvendes til udskiftning eller supplering af allerede installerede elektroniske varmefordelingsmålere. Det relevante geografiske marked er Danmark, da udskiftning af defekte målere skal ske i en ejendom beliggende i Danmark med målere, der er typegodkendt i Danmark og markedsført på det danske marked. Den i denne sag omhandlede type elektroniske varmefordelingsmålere "Doprimo" kan kun leveres af Viterra, som derfor har en markedsandel på 100 pct. på dette specielle marked. Det fremgår af EU-praksis, at et eftermarked, som fx et marked for reservedele eller for dele, der indgår i et samlet system, kan udgøre et selvstændigt marked. Når først kunden har valgt system/installation, kan erstatningskøb eller køb af reservedele kun finde sted inden for det bestemte produkt. På et sådant marked kan den oprindelige leverandør opnå en monopolstilling. Denne afhængighed af den bestemte leverandør kan kun ophæves, hvis hele installationen udskiftes til et andet fabrikat af målere. I den foreliggende sag stilles der som vilkår for at levere varmefordelingsmålere til udskiftning eller supplering af allerede installerede målere, at der indgås en aftale om, at målerleverandøren tillige skal udfærdige varmeregnskab. Rådet har ved sin afgørelse lagt til grund, at betingelsen om, at en køber skal forpligte sig til at lade Viterra udfærdige varmeregnskab for at kunne købe varmefordelingsmålere til udskiftningsbrug, indebærer en unødvendig sammenkædning af varer/ydelser. Der er tale om varer (varmefordelingsmålere) og ydelser (måleraflæsning og udfærdigelse af varmeregnskab), som kan udbydes hver for sig og også rent faktisk bliver det af nogle udbydere. Leverandørens sammenkædning stiller kunderne i en reel tvangssituation i tilfælde af udskiftning af defekte målere på grund af leverandørens stærke stilling, og der er derfor klart tale om et misbrug. Konkurrencerådet er ikke enig med klager i, at fordi der gælder obligatoriske offentlige forskrifter af betydning for konkurrencen, så er forholdet omfattet at konkurrencelovens 2, stk. 2 og dermed uden for rækkevidde af konkurrencelovens 11. Den omhandlede offentlige regulering skaber grundlaget for, at en køber i eftermarkedet kun har ét sted at henvende sig, nemlig hos leverandøren af de allerede installerede målere. Der er imidlertid ikke noget i de obligatoriske forskrifter, der pålægger målerleverandøren at tilrettelægge sin afsætning af målere på en bestemt måde. Det er derfor Viterras egen beslutning, at betingelsen for at ville levere varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering af installerede målere er, at køber samtidig skal forpligte sig til at lade Viterra udfærdige ejendommens varmeregnskab. Dette koblingssalg (kombinationssalg) er i strid med lovens forbud, jf. 11, stk. 2, nr. 4. Viterra skal ikke kunne udnytte sin monopolstilling på eftermarkedet til at tvinge en boligforening, der skal have et allerede installeret målersystem til at fungere efter sin hensigt og efter de obligatoriske regler herfor, til at vælge en bestemt samhandelspartner for aflæsning af målere og udarbejdelse af varmeregnskab. Kunder, der har installeret varmefordelingsmålere af fabrikat "Doprimo", og som ikke kontraktligt er bundet til fortsat at lade Viterra forestå udfærdigelse af varmeregnskab for kunden, skal ikke tvinges af sådanne vilkår for leverancer af målere til at forblive kunde hos Viterra. Herved begrænses konkurrencen til skade for forbrugerne.

8 Sammenfattende må det slås fast, at konkurrencelovens 2, stk. 2, indebærer, at forbudene i 6 og 11 ikke gælder, hvis konkurrencebegrænsningen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Forbudet i 11 retter sig ikke mod den dominerende stilling, som de offentlige regler i dette tilfælde har skabt; men alene mod et misbrug af denne stilling. Misbruget er helt åbenbart ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, og rådet fandt det derfor ufornødent at få dette bekræftet af de pågældende myndigheder. Klagers anbringende om, at leveringsvilkåret skulle være berettiget som defensiv foranstaltning, må tilbagevises. Kravet om at levere varmefordelingsmålere til udskiftning og supplering uden at stille krav om, at kunden forpligter sig til at aftage andre ydelser, gælder for alle leverandører. Dette er udtrykkeligt nævnt i forbindelse med Rådets afgørelse samt med offentliggørelsen heraf. Alle leverandører er således underkastet samme vilkår. Viterra foretager rent faktisk udskiftning af defekte målere mod særskilt betaling hos sine varmeregnskabskunder. Det er derfor korrekt antaget af Konkurrencerådet, at levering af varmefordelingsmålere og udfærdigelse af varmeregnskaber er selvstændige leverancer, som udbydes særskilt. En pligt til at levere varmemålere til ikke-varmeregnskabskunder på linje med, hvad Viterra gør i forhold til sine varmeregnskabskunder, er uden betydning for selskabets mulighed for produktudvikling. Leveringspålægget går ud på, at Viterra skal levere på tilsvarende vilkår, som gælder Viterras varmeregnskabskunder, uden at gøre levering betinget af at være varmeregnskabskunde. 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Der er uomtvistet, at den offentlige regulering vedrørende varmeregnskaber og varmemålere indebærer, at en ejendom med varmefordelingsmålere af fabrikat "Doprimo" med behov for udskiftning af en enkelt kan blive nødsaget til at udskifte samtlige, hvis det ikke er muligt at erhverve en sådan måler på markedet. Der er i den offentlige regulering imidlertid ikke noget krav om, at en målerleverandør også skal udarbejde varmeregnskab. Ankenævnet tiltræder også i øvrigt det, som Konkurrencerådet har anført, og stadfæster derfor Konkurrencerådets afgørelse. Herefter bestemmes: Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2000 stadfæstes. Ole Jess Olsen Jens Fejø Børge Dahl«

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere