Konklusion. overførsel og integration af erfaringer fra andre projekter afprøvning af familiesamtaler og netværkssamtaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konklusion. overførsel og integration af erfaringer fra andre projekter afprøvning af familiesamtaler og netværkssamtaler"

Transkript

1 KONKLUSION Konklusion I det foregående afsnit er projektforløbet resuméret op under overskriften Resultater, som har centreret sig om det konkrete, lokale forløb med beskrivelse af aktiviteter, opgørelser af antal involverede børn og patienter samt fordeling af deltagere i uddannelsesaktiviteter. I dette afsnit konkluderes kort på et overordnet plan med udgangspunkt i den samlede projektindsats og i de angivne indholdsmæssige rettesnore: overførsel og integration af erfaringer fra andre projekter afprøvning af familiesamtaler og netværkssamtaler indarbejdelse af relevante rutiner uddannelse af fagpersoner udvikling af funktionelle samarbejdsformer på tværs af sektorer udvikling af forældrekurser Nedenstående koncentrat fra projektforløbet må opfattes som erfaringer, som med stor sandsynlighed kan generaliseres til andre sammenhænge. En del erfaringer bekræfter blot kendt viden, men andre repræsenterer nye aspekter. Familiesamtaler Når familiesamtaler tilbydes til alle patienter med børn under 18 år eller deromkring som et standardiseret tilbud, ønsker såvel patienter som børn familiesamtale, og det er muligt at gennemføre familiesamtaler til en høj grad af tilfredshed blandt familier og medarbejdere. Familiesamtaler, der tilbydes alle patienter som en standardiseret ydelse, ødelægger ikke behandlingsalliancen. De fastholder alliancen uændret eller styrker den. Familiesamtaler i psykiatrien skaber basis for et konstruktivt samarbejde mellem de familier, der eventuelt har behov for støtte, og den kommunale forvaltning. Nødvendige forudsætninger Gennemførelse af familiesamtale som standardtilbud fordrer et passende antal medarbejdere i en enhed nøglepersoner med kompetence til at forestå samtalerne. Der skal være balance, således at nøglepersonerne undgår overbelastning, men hver især gennemfører tilstrækkelig mange familiesamtaler til, at de opsamler egen erfaring, som de kan formidle til familierne. 2 3 nøglepersoner pr. enhed vil oftest være passende. Nøglepersonerne skal have fornøden uddannelse, og de skal have mulighed for løbende supervision og vejledning. Tilstrækkelig disponibel tid er en helt central forudsætning for, at et standardiseret tilbud om familiesamtaler til alle patienter med børn under 18 år eller der omkring kan gennemføres og fastholdes med høj kvalitet. Samtalerne skal finde sted uforstyrret, hvilket indebærer, at arbejdstilrettelæggelsen i praksis skal muliggøre, at nøglepersonerne kan frigøre tid til familiesamtaler samtidig med, at hensynet til andre eksisterende arbejdsopgaver fortsat tilgodeses. Faglighed og kompetenceudvikling Højt fagligt kompetenceniveau betyder meget i et område, der er tabubelagt, og høj faglighed hos de centrale medarbejdere er en afgørende forudsætning for en vellykket og effektiv udvikling af en nyt indsatsområde. Løbende kompetenceudvikling er vigtig, når et indsatsområde skal udvikles. Kompetenceudvikling i en tretrinsmodel er velegnet til indarbejdelse af nye indsatser. En basisviden hos alle medarbejdere kombineret med særlige kompetencer hos en gruppe af medarbejdere nøglepersoner og specielle kompetencer hos enkelte medarbejdere projektansvarlige giver såvel bredde som dybde i indsatsen. KONKLUSION 147

2 KONKLUSION Forankring Det er muligt over relativt kort tid at udvikle og implementere en ny praksis, hvis medarbejderne generelt oplever den nye indsats som meningsfuld og fagligt relevant, men en solid forankring i praksis kræver en vedholdende, aktiv og offensiv indsats fra både ledere og projektansvarlige medarbejdere, og ledelsesforankring på alle niveauer er afgørende. Samtidig er det en forudsætning, at der er tilstrækkelige tidsmæssige ressourcer til rådighed. To sideordnede projektmedarbejdere i spidsen af et udviklingsforløb er en virkelig god ide naturligvis ud fra den forudsætning, at de to kan samarbejde og i denne sammenhæng er 1+1>2. To medarbejdere, der fungerer som lokomotiver, kan supplere hinanden gensidigt, nuancere indsatsen og muliggøre lokal forankring og erfaringsudvikling på et væsentligt styrket niveau. Netværksdannelse og løbende opfølgning Ved implementering af et nyt indsatsområde skal uddannelse følges op løbende, gerne på flere måder, der supplerer hinanden. Opfølgningen kan eksempelvis ske via supervision, vejledning, samarbejde med en erfaren kollega eller netværksgrupper. Hvis et nyt indsatsområde skal fastholdes, skal der ske vedvarende opfølgning gennem en lang periode. 148 BEVAR BARNDOMMEN

3 Perspektivering Projekt Bevar Barndommen er gennemført i en periode, hvor der har været klart voksende fokus på indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom. Parallelt med udvikling og indførelse af nye tiltag over for børn som pårørende i Regionspsykiatrien Distrikt Vest i Region Midtjylland er der gennemført mange lokale udviklingsprojekter overalt i Danmark, og der har været igangsat forskellige landsdækkende initiativer. Projekt Børn i familier med alkoholproblemer 123, som gennemføres fra , iværksat af Sundhedsstyrelsen, beskrives ikke her, men der er en helt selvfølgelig berøringsflade og en mulighed for synergieffekt ved samarbejde med kommunale medarbejdere, uddannet med fokus på alkoholmisbrug og med børne familiesagkyndige i kommunerne, ligeledes med fokus på misbrug. I det følgende opridses indholdet i en række aktuelle rammer og anbefalinger. Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark etablerede i 2004 en arbejdsgruppe med fokus på den forebyggende indsats over for børn af forældre med psykisk sygdom. Arbejdsgruppens indsats resulterede i november 2007 i udgivelse af rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde (32). Inden for det sociale område har Servicestyrelsen foranlediget, at der er udarbejdet en Samarbejdsmodel for Bedre Tværfaglig Indsats (40), som er blevet præsenteret i marts Modellen indeholder anbefalinger til god praksis for kommunerne. Den Danske Kvalitets Model DDKM har gennem lang tid været under forberedelse som en model til udvikling og fastholdelse af god kvalitet i behandlingen. Region Midtjylland har udarbejdet en ny psykiatriplan, som er vedtaget i april I psykiatriplanen tilkendegives det, at der i anden halvdel af 2008 skal vedtages en politik, som vedrører indsatsen over for børn som pårørende eller for pårørende generelt. Det fremhæves i psykiatriplanen, at der skal være tæt inddragelse af brugere og pårørende og udvikling af den professionelle støtte til både brugere og pårørende. I august 2008 er der sendt et Forslag til en overordnet politik 124 for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland i høring. Strukturreformens ikrafttrædelse har betydet ændret forankring i organisatoriske strukturer og ændret juridisk grundlag. Kommuner og regioner er nu gensidigt forpligtet til at indgå Sundhedsaftaler, hvori et element er en konkret og detaljeret aftale om en fælles indsats over for børn af forældre med sindslidelse en samarbejdsaftale. I Distrikt Vest er der i april 2008 vedtaget en model for samarbejdsaftale, hvor rammer og indhold konkretiseres. Tilsammen danner de nævnte rammer og anbefalinger et bredt og nuanceret grundlag for på tværs af sektorer at yde tidlig, god og relevant støtte til børn af forældre med psykisk sygdom. 123) 124) PERSPEKTIVERING 149

4 Anbefalinger fra Netværk af forebyggende sygehuse Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark har fra arbejdet med at understøtte en styrket indsats over for børn af forældre med psykisk sygdom. Netværket udgav i november 2007 rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til indsatsen over for børn af forældre med psykisk syge forældre. Størstedelen af rapportens anbefalinger svarer til de indsatser, som parallelt med udarbejdelsen af rapporten er blevet implementeret gennem projekt Bevar Barndommen. I rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde fra Netværk af forebyggende sygehuse beskrives det, at ansatte i voksenpsykiatrien har en vigtig opgave i at inddrage børnene som pårørende og at medtænke dem i den psykiatriske behandling af forældre med psykisk sygdom. Følgende opgaver beskrives for psykiatrien: Respektfuldt samarbejde med og støtte til patienter, som er forældre, herunder opmærksomhed på at inddrage den anden forælder Registrering af børn i patientens journal, når en forælder starter i psykiatrisk behandling Vurdering af børnenes omsorgssituation Støttende familiesamtaler med børnenes perspektiv Kortlægning af ressourcer i socialt netværk specielt med henblik på at varetage børnenes tarv Vurdering af støttebehov Oprettelse af børnegrupper Etablering af børnevenlige besøgsmuligheder Tidlig indsats over for gravide og spædbarnsforældre med psykisk lidelse Tidlig indsats ved psykosocial fejludvikling i barnealderen Inddragelse/underretning af de sociale myndigheder/kommunen 150 BEVAR BARNDOMMEN

5 Servicestyrelsens Samarbejdsmodel for Bedre tværfaglig indsats Servicestyrelsen igangsatte i september 2006 projekt Bedre tværfaglig indsats 125 for at skabe overblik over erfaringer og eksisterende viden omkring indsatsen over for børn af psykisk syge og misbrugende forældre, og dernæst udvikle en generel model for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om at sikre en tidlig og sammenhængende indsats overfor børn af psykisk syge og misbrugende forældre. Projekt Bedre Tværfaglig Indsats har udviklet og afprøvet en samarbejdsmodel i samarbejde med en række kommuner, regioner og organisationer. Servicestyrelsens Samarbejdsmodel for Bedre Tværfaglig Indsats skal som minimum bidrage til at sikre, at der sker en tidlig opsporing af børn i familier med misbrug eller psykisk sygdom, så børnene tidligt får den støtte og hjælp, de har behov for der findes tilbud om støtte som hjælper børnene med at håndtere de særlige problemer, der er forbundet med at være barn eller ung i en familie med misbrug eller psykisk sygdom der samarbejdes på tværs af faggrupper og sektorer om at sikre, at vigtig viden om børn og unge i familier med misbrug eller psykisk sygdom formidles mellem faggrupperne og sektorerne Samarbejdsmodellen indeholder fire elementer: En forståelsesramme, der beskriver, hvordan det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde kan tilrettelægges på tre forskellige niveauer afhængigt af problemernes omfang og antallet af involverede aktører En samarbejdsstruktur baseret på, at én medarbejder en stafetholder er ansvarlig for at koordinere det tværgående og tværfaglige samarbejde og for at dokumentere samarbejdet i en stafetlog Fem handlevejledninger, der giver målrettet vejledning til forskellige typer af medarbejdere om opsporing, vurdering, beslutning og indsats. En række konkrete redskaber 126 til brug i praksis til at understøtte opsporing, vurdering, beslutning og indsats Samarbejdsniveauer i modellen: Niveau 1: Indsatsen involverer et enkelt tilbud eller en afdeling. Medarbejderen kan hente hjælp uden at dette indebærer tværsektorielt samarbejde. Niveau 2: To eller flere tilbud koordinerer deres indsats, så de arbejder efter fælles målsætninger og indbyrdes er opmærksom på de andre aktørers indsats. Niveau 3: Når der er behov for et bredt samarbejde og den kommunale forvaltning, typisk en sagsbehandler, involveres. Normalt overtager sagsbehandleren ansvaret for koordineringen. * 126 Til samarbejdsmodellen knytter sig en vejledning til implementering og til selvevaluering. 125) indsats.dk 126) Skabeloner, skemaer til samtykke, underretning, observation mv. SERVICESTYRELSENS SAMARBEJDSMODEL FOR BEDRE TVÆRFAGLIG INDSATS 151

6 Den Danske Kvalitets Model Den Danske Kvalitets Model DDKM 127 har været gennem en lang udviklingsfase med udarbejdelse af standarder for god praksis i sygehusvæsenet. På samme måde er der en kvalitetsmodel under udvikling indenfor det sociale område. Formålet med begge modeller er at understøtte, udvikle og fastholde høj kvalitet i de ydelser, som borgeren modtager i det offentlige sundhedsvæsen og socialvæsen. Standarderne i Den Danske Kvalitets Model er grupperet i en lang række forskellige temaer, og modellen bygger på, at der udarbejdes retningslinjer og instrukser i forhold til de beskrevne standarder. Standarderne for Den Danske Kvalitets Model kan, når de udsendes, medvirke til, at de psykiatriske afdelingers indsats over for børn som pårørende tilrettelægges og følges efter en systematisk metode, som sikrer og fastholder høj kvalitet i ydelsen. Netværk af forebyggende sygehuse påpeger i rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde, at implementering af forældre og børneperspektivet kan være relevant i forhold til en række generelle forløbsstandarder, der omhandler koordinering og kontinuitet, overdragelse, patientinddragelse, patientinformation og kommunikation. Under temaet rekruttering, uddannelse og kompetencesikring anbefales det i netværksrapporten, at der udarbejdes specifikke retningslinjer for at sikre, at ansatte tilbydes uddannelse i relation til forældre og børneperspektivet. Endelig anbefales det i rapporten, at udviklingen af nye standarder, indikatorer og retningslinjer med fokus på forældre og børneperspektivet tager udgangspunkt i Den Danske Kvalitets Models standarder for forebyggelse og sundhedsfremme. Pårørendepolitik i Region Midtjylland Psykiatriplanen for Region Midtjylland, som er vedtaget i april 2008, rummer mere end 150 anbefalinger, og i planen beskrives det, at der skal tages udgangspunkt i den sindslidendes egne beslutninger, de pårørende skal informeres og inddrages, og der skal tages særlige hensyn til børn. Ud fra dette udgangspunkt er der udarbejdet et udkast til en overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland. Et afsnit i politikken omhandler Pårørende børn og unge af psykisk syge forældre, og følgende uddrag er den centrale del af dette afsnit. Ud over den citerede tekst beskrives i politikken den lovmæssige pligt til at indgive underretning samt hvilken indsats, der skal ske over for gravide med psykisk sygdom. 127) BEVAR BARNDOMMEN

7 Uddrag af Overordnet politik for samarbejde mellem psykisk syge, pårørende og personale i Psykiatrien i Region Midtjylland: Pårørende børn og unge af psykisk syge forældre Fælles værdigrundlag Fælles værdigrundlag for Psykiatrien i Region Midtjylland i forhold til børn og unge af psykisk syge forældre: Pårørende børn støttes i deres behov for og ret til at være børn. Psykiatrien skal understøtte børns naturlige udvikling samt deres relation til den psykisk syge. Psykiatrien skal tilbyde børnevenlige besøgsforhold i social såvel som hospitalspsykiatri God psykiatrisk behandling tager udgangspunkt i den psykisk syge forælders samlede situation og medtænker forældrerelationen samt den psykisk syges børn i den samlede behandlings og støtteindsats. Samarbejdsaftaler i Distrikt Vest, Region Midtjylland Det er nu lovbestemt, at der skal udarbejdes Sundhedsaftaler, og det tværsektorielle samarbejde om indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom er udpeget som et særligt indsatsområde. Her er der krav om en specifik, udspecificeret, konkret aftale mellem den enkelte kommune og den tilhørende regionale psykiatri en samarbejdsaftale 128. Regionspsykiatrien Distrikt Vest og områdets kommuner har i fællesskab udarbejdet en model 129 for opgavefordeling og forpligtelser for regionspsykiatrien og kommunerne. Formålet er at samarbejde konstruktivt, således at indsatsen til børn i familier, hvor der er et menneske med en sindslidelse, ydes hurtigt og optimalt. Essensen af modellens indhold resuméres i det følgende som eksempel på, hvordan et tværsektorielt samarbejde og en indsats på tværs af sektorer kan udmøntes. Udredning og støtte Psykiatrien har et medansvar for at medvirke til at udrede forholdene omkring pårørende børn og unge i dialog med den psykisk syge forælder og derved medvirke til at understøtte forældrerelationen og sikre hjælp og støtte til barnet og den unge, hvis der er behov herfor. Børnenes forhold og aktuelle situation skal tages op med den psykisk syge forælder og dennes ægtefælle/samlever i forbindelse med henvisning og efterfølgende efter behov. Den psykisk syge skal tilbydes hjælp til at kontakte den kommunale socialforvaltning, hvis der vurderes at være behov for særlig støtte og hjælp til barnet og den unge. 128) Bilag 2, s ) Bilag 4, s.167 SAMARBEJDSAFTALER I DISTRIKT VEST, REGION MIDTJYLLAND 153

8 I Regionspsykiatrien Distrikt Vest og i kommunerne er der nøglepersoner med kompetence til at fastholde et børne og familieperspektiv med fokus på de særlige vanskeligheder, der opstår, når et af familiemedlemmerne har en sindslidelse at samarbejde med familien om børnenes behov og problematik at have fokus på tidlig opsporing og forebyggende indsats at indgå i det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde Regionspsykiatrien forpligter sig til at alle medarbejdere med patientkontakt har basisviden om, hvad psykisk sygdom hos en forælder kan betyde for børn at tilbyde familiesamtale til alle patienter, som har børn under 18 eller deromkring at udarbejde en børne og besøgspolitik, som formidles til alle forældre med kontakt til behandlingspsykiatrien at gennemføre supervision og etablere netværk for nøglepersoner på tværs af sektorer at yde faglig sparring til kommunerne at gennemføre én tværsektoriel nøglepersonuddannelse pr. år at etablere løbende uddannelse i form af temadage Kommunerne forpligter sig til at alle professionelle medarbejdere, der har kontakt med børn i deres hverdag, har viden om, hvordan det påvirker børn, hvis deres forældre er ramt af en sindslidelse at yde relevant støtte til disse børn og deres forældre at der er en gennemgående kommunal medarbejder ved komplekse forløb at yde en opsøgende indsats for at sikre, at alle børn med forældre med en sindslidelse får tilbud om at deltage i en samtalegruppe for børn med samstemmende problematik Alle medarbejdere med kontakt til børn eller forældre med sindslidelse har adgang til at trække på bistand/rådgivning fra nøglepersoner. Alle medarbejdere med kontakt til patienter har adgang til at trække på bistand/rådgivning fra nøglepersoner. 154 BEVAR BARNDOMMEN

9 I april 2008 er forannævnte model vedtaget i Distriktsrådet, som i Distrikt Vest, Region Midtjylland er det overordnede samarbejdsorgan mellem regionspsykiatrien og kommunerne som helhed. I den konkrete samarbejdsaftale, som indgås mellem den enkelte kommune og den enkelte regionspsykiatri, skal der ske en udmøntning af disse overordnet besluttede indsatser. Det skal eksplicit fremgå af samarbejdsaftalen, hvilke fagpersoner, der har ansvaret for hvilke indsatser, samt hvordan man får kontakt med de relevante fagpersoner. Samtidig skal det fremgå, hvordan det sikres, at alt relevant personale har kendskab til samarbejdsaftalens indhold. Hvert andet år evalueres og følges op på samarbejdsaftalens funktion, hvilket også er beskrevet i aftalen. Overordnede samfundsmæssige perspektiver Forsøg og projektforløb, gennemført over nogle år, munder undertiden ud i, at en indsats almengøres, og i, at dette sker i kraft af vedtagelse af et lovgivningsmæssigt grundlag. Et markant eksempel på dette er etablering af støtte og kontaktpersonordninger, som skete i 1990erne efter nogle års udvikling via forsøgsprojekter. Væresteder og støttecentre er ligeledes i 1990erne blevet etableret på baggrund af få års forsøgsperiode. Begge indsatser er nu fuldt integrerede tilbud, som ingen næppe vil opfatte som tilbud, der kan undværes, selvom de kun har eksisteret omkring 10 år. Ser man på omstændighederne i forhold til børn af forældre med psykisk sygdom kunne det være en tilsvarende, men væsentlig mere langstrakt proces, der er i gang. SIND og Galebevægelsen tog som brugergrupper i 1992 (3) initiativ til det første pårørendeprojekt, som rettede sig mod pårørende, der havde brug for støtte i akutte situationer. En del henvendelser til dette projekt kom fra unge voksne, som var vokset op med en forælder med psykisk sygdom, hvilket havde sat sig spor, som på forskellig måde skabte vanskeligheder i dagligdagen i det voksenliv, de søgte at etablere. De unge voksne var i stand til at formulere sig om, hvad de som børn kunne have ønsket sig fra deres omgivelser, og på baggrund af deres fortællinger etablerede SIND i 1995 i Århus det første danske pårørendetilbud til unge voksne. Der har været lokale projekter siden tidligt i 1990erne, og da indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom i 1995 blev et ministerielt udpeget fokusområde, voksede antallet af formaliserede forsøg gradvist. Overvægten har været inden for det sociale område, men der er også sket en udvikling inden for behandlingspsykiatrien, blandt andet via projekter omhandlende uddannelse af nøglepersoner, tilbud om familiesamtaler og oprettelse af børnegrupper. Der har ligeledes været et stigende overordnet fokus på indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom som én blandt mange grupper af udsatte børn, og i er der præsenteret anbefalinger til indsatsen inden for sygehusområdet og i kommunerne via anbefalinger fra Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark og fra Servicestyrelsen. Centralt er det naturligvis, at der med strukturreformen er indført krav om indgåelse af sundhedsaftaler mellem kommuner og regioner, og at der nu er krav om, at der mellem enhver kommune og den tilhørende regionspsykiatri etableres en konkret samarbejdsaftale om indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom; samarbejdsaftalerne må uundgåeligt blive et væsentligt skridt i retning af, at børnene får den støtte, de har behov for. OVERORDNEDE SAMFUNDSMÆSSIGE PERSPEKTIVER 155

10 Indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom rummer imidlertid fortsat særlige etiske og strukturelle udfordringer. En overordnet samfundsmæssig organisering med sektoropdeling og formel ansvarsplacering efterlader en stor gruppe børn af forældre med psykisk sygdom i en situation, hvor den ønskelige og fornødne indsats over for dem ikke rettelig hører til nogen steder. Disse børn kan i høj grad være usynlige i hverdagslivet. Som hovedregel håndterer de deres egne livsvilkår ved at gøre alt, hvad de kan, for at få hverdagen til at være gnidningsløs, og for en meget stor gruppe af børnene er det derfor ikke påkrævet, at de har kontakt med de sociale myndigheder. 2/3 af børnene belastes trods dette så meget, at det får betydning for deres trivsel som voksne. En meget væsentlig del af indsatsen over for børn af forældre med psykisk sygdom er således forebyggende, idet børnene ikke er syge, men udsatte. Lovgivningen foreskriver, at ansvaret for forebyggelse findes hos kommunerne, og at forebyggelse ikke er en opgave for psykiatriske afdelinger, som har til opgave at behandle syge borgere. En stor gruppe børn af forældre med psykisk sygdom befinder sig dermed i et strukturelt vakuum. Grupper, der falder mellem to stole er ikke noget nyt fænomen, men når det gælder voksne vil disse i overvejende grad være i stand til at gøre opmærksom på problemet, enten individuelt eller via relevante organisationer. Her drejer det sig om børn, der ikke har forudsætninger og heller ikke mulighed for at gøre deres behov gældende. Mange steder i behandlingspsykiatrien vil man ud fra gængs praksis, tilstedeværende ressourcer og eksisterende formelle rammer opfatte en indsats over for børn af de tilknyttede patienter, som en opgave, som man på en psykiatrisk afdeling netop IKKE skal varetage. Børnene er pårørende som mange andre, men har været en slags usynlig pårørendegruppe. De pårørende har i en årrække udtrykt ønske om øget inddragelse, med ønskerne har i overvejende grad drejet sig om voksne pårørende, og de voksne har ikke rejst uomgængelige krav om en indsats over for børn som pårørende, hverken i tilfredshedsundersøgelser (23) eller som organisationer. Børnenes usynlighed som gruppe kombineret med behandlingssystemets sædvaner, brugerorganisationernes manglende efterspørgsel af fokus på børnenes situation og med det strukturelle dilemma i, at børnene befinder sig midt mellem to sektorer, kan betyde, at deres behov ikke tilgodeses. Man ved, at overgange i behandlings og støtteforløb indebærer potentielt kvalitetstab. Der sker informationstab ved overgange mellem sektorer, og ofte sker der også, hvad man kunne kalde ansvarstab. I relation til børn af forældre med psykisk sygdom har der i en årrække været en form for holdningsmæssigt vakuum, som kan sidestilles med ansvarstab omkring børnene. Depression forventes ifølge WHO i 2020 at være den største sygdom på verdensplan, og man ved, at depression hos en forælder kan indebære en stor belastning for et barns opvækst. Der er derfor al mulig grund til både ud fra en almenmenneskelig og en samfundsøkonomisk betragtning at sætte et skærpet fokus på og udvikle indsatsen over for børn som pårørende. 156 BEVAR BARNDOMMEN

11 Erfaringer fra foregående projekter og fra projekt Bevar Barndommen har vist, at behandlingspsykiatriens tilbud om familiesamtale og dermed etablering af kontakt med familier med en psykisk syg forælder i helt overvejende grad skaber tillid hos familierne. Der banes vej for, at en eventuel efterfølgende kontakt mellem familien og den kommunale forvaltning sker med et konstruktivt udgangspunkt, hvilket ikke er en selvfølgelighed. Dette potentiale er væsentligt at have for øje, når der skal indgås fremtidige samarbejdsaftaler. Erfaringer og resultater fra projekt Bevar Barndommen kan forhåbentlig blive et betydende bidrag til den igangværende proces med at udvikle og intensivere støtten til børn af forældre med psykisk sygdom én blandt mange grupper af udsatte børn. Som barn af forældre med en psykisk sygdom kan man have en genetisk disposition og en medfødt psykisk sårbarhed, som betyder, at stress og belastninger kan føre til, at en psykisk sygdom bryder frem (53). Derfor kan reduktion af belastninger i opvæksten have væsentlig langsigtet betydning. Som kommune eller som regionspsykiatri kan man medvirke til at reducere belastninger for en stor gruppe børn ved at indgå konkrete samarbejdsaftaler, der smidigt og fleksibelt rækker hen over de strukturelle problemstillinger, som findes omkring børnene. Projekt Bevar Barndommen har vist, at det i regionspsykiatrien er muligt at udvikle en standardiseret indsats, som tilgodeser behovet hos børn som pårørendegruppe. Indsatsen har været efterspurgt af både børn og forældre. I kommunerne har projektet betydet et øget fokus på børn af forældre med psykisk sygdom, og dette har medvirket til at skabe basis for at indgå samarbejdsaftaler mellem involverede kommuner og regionspsykiatrier med yderst væsentlige og centrale indsatsområder. OVERORDNEDE SAMFUNDSMÆSSIGE PERSPEKTIVER 157

12 KAPITEL Børnenes usynlighed som gruppe kombineret med behandlingssystemets sædvaner, brugerorganisationernes manglende efterspørgsel af fokus på børnenes situation og med det strukturelle dilemma i, at børnene befinder sig midt mellem to sektorer, kan betyde, at deres behov ikke tilgodeses. 158 BEVAR BARNDOMMEN

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning

Målsætning Primæransvarlig for arbejdet med udsatte børn og unge og forebyggelse af vold på arbejdspladser. Målsætning. Målsætning BTI Bedre tverrfaglig Innsats Klækken Hotell, Norge Juni 2011 Bjarne Møller Socialt Udviklingscenter SUS Bjarne Møller Uddannet pædagog. Praksiserfaringer fra arbejde med udsatte børn og unge - børnehaver,

Læs mere

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål:

Resultater. Har man fået øje på børnene? Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: Resultater Projektets resultater præsenteres i forhold til de overordnede formål: At få øje på børnene At styrke de voksnes evne til at udfylde forældrerollen At styrke, at børnenes øvrige netværk inddrages

Læs mere

Overgange mellem sektorer

Overgange mellem sektorer Overgange mellem sektorer Det vides fra en lang række erfaringer fra praksis samt fra undersøgelser, at overgange mellem sektorer hyppigt medfører informationstab og mangel på sammenhæng. I værste fald

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg

Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Kompetencebeskrivelse Landsforeningen for ansatte i sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg Sociale/samarbejdsmæssige kompetencer Personlige kompetencer Borgeren Udviklingskompetencer Faglige kompetencer

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43

Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af. Organisation: Udsatterådet. E-mail: pfs43 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Bevar Barndommen Et udviklingsprojekt

Bevar Barndommen Et udviklingsprojekt Bevar Barndommen Et udviklingsprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord...7 Resumé...9 Optakt...13 Indledning...15 Baggrund...16 Formål...18 Placering på Danmarkskortet...20 Projektets opbygning

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 13-03-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. regeringens sundhedsstrategi

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Mental sundhed. Handicap- og psykiatriafdelingen

Mental sundhed. Handicap- og psykiatriafdelingen Mental sundhed at mental sundhed er at have det godt og at fungere godt i hverdagen at positive faktorer for mental sundhed prioriteres at den strukturelle tilgang til fremme af mental sundhed styrkes

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Sundhedssekretariatet/BMF/THH Den 14. august 2008 Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark Sundhedsaftalerne består af en grundaftale, der er gældende for alle 22 kommuner og

Læs mere

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik

Rubrik forregion Midtjyllands. kompetenceudviklingspolitik Rubrik forregion Midtjyllands kompetenceudviklingspolitik Forord Region Midtjyllands mission er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand. Vi vil stræbe efter

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 05. december 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:50 Elly Henriksen, Formand Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V)

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Frivillighedsstrategi: Tilbagemeldinger fra FMU

Frivillighedsstrategi: Tilbagemeldinger fra FMU Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 13/11531 Dato: 18. august 2014 Udarbejdet af: Trine Malling Lungskov E-mail: Trine.Malling.Lungskov@rsyd.dk Telefon: 76631790 Notat

Læs mere

2009.11.30-DORL GUSA. Guldborgsund Samarbejdsmodel vedrørende sårbare børn og unge

2009.11.30-DORL GUSA. Guldborgsund Samarbejdsmodel vedrørende sårbare børn og unge 2009.11.30-DORL GUSA Guldborgsund Samarbejdsmodel vedrørende sårbare børn og unge 1 A5_8 sider.indd 1 01-12-2009 12:08:03 GUSA...en model for helhed, sammenhæng og fremdrift på alle niveauer i indsatsen

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

Reel brugerinddragelse Hvordan?

Reel brugerinddragelse Hvordan? Reel brugerinddragelse Hvordan? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Oplægget Om Danske Patienter Fremtidens patienter og udfordringer Det brugercentrerede sundhedsvæsen Inddragelse af patienter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Opsamling på Temadag 17. december 2014

Opsamling på Temadag 17. december 2014 Opsamling på Temadag 17. december 2014 Indledning Dette dokument er et forsøg på at indfange essensen af de emner, som de mange post-its beskriver under hvert af de fem temaer fra handlingsplanen. Dokumentet

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social

Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjylland Psykiatri og Social Bruger og pårørendepolitik for socialområdet i Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri og Social Udgiver: Region Midtjylland, 2012 Bearbejdet af: Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet E-mail:

Læs mere