Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces"

Transkript

1 Center Børn og Unge Journalnr: P Ref.: Rikke Jønson Telefon: / Dato: Indstilling til styregruppen - Decentralisering af dagplejeledelsen - proces Arbejdsgruppen for decentralisering af dagplejeledelsen - proces har haft følgende fokusområder: 1. Fælles opmærksomhedspunkter for daginstitutionerne ved decentralisering af dagplejeledelsen 2. Behov for kompetenceudvikling inden for 0-2,11 års området 3. Proces for fusion og kompetenceudvikling ved decentralisering I nedenstående findes arbejdsgruppens overvejelser og forslag i forbindelse med decentraliseringen af dagplejeledelsen til indstilling til styregruppen. Derudover har arbejdsgruppen følgende hovedpointer: Uanset hvilken model der vælges for decentraliseringen skal processen ses som en fusion mellem dagplejen og daginstitutionerne. Projektets primære fokus bør ikke være decentralisering af dagplejen med kapacitetsudnyttelse for øje, men i stedet være fusionen mellem dagplejen og daginstitutionerne med henblik på at sikre et kompetenceløft inden for 0-2,11 års området både i dagplejen og på institutionsniveau samt sikre nærværende ledelse som kan understøtte målsætningen. Den største fordel ved en decentralisering af dagplejen vil være at sikre sammenhæng i barnets og forældrenes oplevelse af dagtilbuddene i Rebild Kommune, og sikre at kommunen på alle parametre lever op til dagtilbudslovens formål om at: 1) fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, 2) give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker, 3) forebygge negativ social arv og eksklusion, ved at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, og 4) skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene. Decentralisering vil sikre tættere dialog og mere samarbejde mellem pædagoger og dagplejere. Decentralisering ville kunne skabe mulighed for tættere dialog mellem dagplejeledelsen og forældre til børn fra 0-2,11 år. 1

2 1. Fælles opmærksomhedspunkter for daginstitutionerne Arbejdsgruppen har udarbejdet nedenstående check-liste med udgangspunkt i de opmærksomhedspunkter, som vil være på tværs af daginstitutionerne. Arbejdsgruppen finder check-listen dækkende uanset hvilken distriktsopdeling, der vælges. Der er dog forskelle i hvordan arbejdsgruppens medlemmer forholder sig til hvordan, man konkret skal løfte opgaven, og der er forskelle i hvordan arbejdsgruppens medlemmer ser muligheden for at arbejde med overskrifterne på listen. Uanset hvordan en decentralisering af dagplejen udføres i praksis, så vil der være tale om en fusion som får effekt og betydning helt ud på det niveau, hvor den enkelte medarbejder befinder sig. Det handler ikke kun om de medarbejdere der i dag er ansat i dagplejen, men også om pædagoger og medhjælpere ude på de enkelte daginstitutioner. Det kræver ledelse tæt på opgaven og tæt på borgeren. Arbejdsgruppen tror at en strukturændring, så omfattende som der er lagt op til her, vil være nemmere at arbejde med decentralt og i mindre enheder. Tæt på borgeren. Set i forhold til ledelsesopgaven, så er der i de senere år reduceret i tiden til ledelse, men mængden af opgaver der skal løses decentralt er ikke blevet mindre. Derfor vil det være vigtigt at sikre, at en decentralisering af dagplejen ikke forringer muligheden for ledelse tæt på i den enkelte daginstitution. Både af hensyn til den opmærksomhed det vil være nødvendigt at have på fusionsprocessen, men også for at undgå forringelser for vilkårene for ledelse i det enkelte dagtilbud. Nedenstående check-liste skal ses som inspiration til de tiltag, der skal igangsættes centralt og decentralt i forbindelse med en fusion af dagplejen og daginstitutioner. Check-liste: Forudsætninger Midler til opstart og udvikling af handleplan. Virksomhedsoverdragelsen skal beskrives. Besøg hos den enkelte dagplejer. Mødes og finde ud af hvem, der er hvem. Dialog omkring værdier og opgave. Hvordan ser organisationen ud? Afklare hvem der er en del af gruppen og hvem vi skal samarbejde med. Afklare hvordan vi kan hjælpe og udvikle hinanden? Sikre dagplejen i det lokale MED? Enighed om opgave og kerneydelse Afklare hvad er din opgave og hvad er min. Have opmærksomhed på den forskellighed der også er i dagplejen. Se på pædagogers og dagplejers praksis Skabe enighed om hvordan vi vidensdeler. Have fokus på praksis og praksisfællesskab. Strategisk fokus Lokal ledelse skal bære forankringen. Tidsperspektivet. Forventningen til fuld implementering ved politisk beslutning. Mere pragmatisk fokus frem for strategisk fokus. Enighed om hvad vi arbejder med nu, hvad vi skal arbejde med bagefter osv. 2

3 2. Behov for kompetenceudvikling inden for 0-2,11 års området I forhold til arbejdsgruppens opgaver vedrørende kompetenceudvikling og beskrivelse af fusionsprocessen mellem dagplejen og daginstitutionerne, er det arbejdsgruppens fokus, at de forskellige faggruppers kompetencer bliver tydeligt beskrevet for derved at indgå ligeværdigt og supplerende i den nye organisation. Arbejdsgruppen ser kompetenceudvikling i sammenhæng med den opgave, der skal løftes, og fokus har været på at beskrive en proces, der vil bidrage til at skabe et kvalitetsløft på hele 0-2,11- årsområdet. I forhold til kompetenceudvikling inden for 0-2,11 års området er der i dette projekt flere niveauer, der skal tages højde for: A. Fælles kommunale standarder. En sikring af fælles krav til kompetenceniveauet og rammerne for 0-2,11 årsområdet på tværs af distrikterne. B. Kompetenceudvikling af hele 0-2,11-årsområdet. En sikring af inddragelse af hele 0-2,11 års området i processen, så fokus bliver på et generelt kvalitets- og kompetenceløft indenfor området. C. Kompetenceudvikling af ledelsen i daginstitutionerne ift. 0-2,11års området En sikring af at ledelsen bliver klædt på til at løfte opgaven i forhold til a) at være leder for en ny gruppe medarbejdere og b) at sikre fusionsprocessen i det enkelte område Derudover er det vigtigt, at processen omkring fusionen prioriteres fra det øverste ledelseslag. Derfor foreslår arbejdsgruppen, at kompetenceudviklingen ses i sammenhæng med fusionsprocessen på både centralt og decentralt niveau. D. Sammenhæng mellem proces ved fusion og kompetenceudvikling af 0-2,11 års området A. Fælles kommunale standarder I høringsperioden var et bekymringspunkt for dagplejerne i Rebild Kommune, at de ville miste deres fælles faglighed, samt miste sikringen af et fælles kompetenceniveau for alle dagplejere i kommunen. Arbejdsgruppen har derfor på baggrund af høringssvarene diskuteret hvorvidt, det er i kommunens interesse at sikre et fælles kompetenceniveau for alle dagplejere. Arbejdsgruppens indstilling er dog, qua Rebild Kommunes kontraktstyring af institutionerne, at ansvaret og udarbejdelsen af kompetenceudviklingsplaner for alle daginstitutionernes ansatte (dagplejere, pædagoger og pædagogmedhjælpere) skal placeres decentralt. Dette korrelerer bedst med den nuværende praksis og gør det muligt for den enkelte kontraktholder at tilpasse kompetenceudviklingsplanerne med institutionens pædagogiske indsatsområder. I tilfælde af at der fra centralt hold ønskes et generelt kompetenceløft af en specifik faggruppe, bør midlerne til selve uddannelsesforløbet samt den efterfølgende stigning i lønudgifter afholdes fra centralt hold. Det er dog samtidigt arbejdsgruppen indstilling, at der fra centralt hold skal sættes nogle kvalitetsstandarder for det samlede 0-2,11 års område, der tydeliggør over for forældre, hvad de kan forvente af hhv. dagpleje og småbørnsinstitutionerne og som fremhæver synergien mellem de forskellige tilbud og samarbejdet med daginstitutionerne for 3-6-årige. 3

4 Fastsættelse af fælles kommunale standarder kunne være med til at tydeliggøre Rebild Kommunes sigte med dagplejen, støtte udspillet omkring den fælles pædagogiske politik og fremhæve over for forældre hvad Rebild Kommunes dagpleje kan tilbyde set i forhold til andre pasningstilbud kommunale så vel som private. Der foreslås to tiltag: o Der udarbejdes et kultur -papir, som overordnet viser eksempler på fagligheden i dagplejen og den nære tilknytning til daginstitutionerne. o Der udarbejdes en fælles pædagogik for 0-2,11 årsområdet inklusiv fælles standarder Kultur-papir: Med udgangspunkt i Rebild Kommunes overordnede mål for 0-2,11 års området, kan der udarbejdes et kultur -papir, som viser Rebild Kommunes dagplejes særegen set i forhold til det tætte samarbejde i legegrupper og med daginstitutionerne. Nedenstående er et eksempel herpå: Faglighed i Rebild Kommunes dagpleje Inden for det første år som dagplejer gennemfører dagplejeren et pædagogisk grundkursus. Som ny dagplejer får man vejledning i førstehjælp, ergonomi og hygiejne. Herefter deltager dagplejeren i løbende kompetenceudvikling gennem forskellige kurser. Herudover udgør heldagslegestuen og legestuegruppen et godt fundament for at skabe faglig udvikling i en dagplejegruppe. Dagplejens faglighed sættes i spil og styrkes ved fælles temaer og indsatsområder sammen med den tilknyttede daginstitution. Dette tætte samarbejde sammenlagt med kommunens fælles pædagogik for 0-2,11 års området er med til at give et fælles fagligt uddannelsesløft for den enkelte dagplejer og det pædagogiske personale. Dagplejerne kan bruge kollegaer fra den tilknyttede daginstitution, som har specialviden indenfor forskellige områder. Dette styrker ligeledes dagplejernes kompetenceudvikling. I den enkelte dagplejers medarbejderudviklingssamtale med dagtilbudslederen, aftales blandt andet kursusforløb omkring den pædagogiske praksis og specialområder. de kurser dagplejerne deltager i, udvælges med fokus på aktuelle udfordringer hos den enkelte dagplejer - eller med fokus på temaer i distriktet. Dette kan for eksempel være for tidligt fødte børn eller sprog og motorik. Heldagslegestuen, som oftest foregår i tilknytning til daginstitutionen, er et forum, som dagplejere og pædagoger bruger til fælles sparring og kompetenceudvikling. Eksempler herpå kan for eksempel se sådan ud: 1) I et dagtilbud har man gennem tre år arrangeret to uddannelsesdage pr. år. Fokus varierer, så det passer til de forskellige medarbejdergrupper. Dagtilbuddet får udarbejdet eget kursuskatalog ud fra medarbejdernes ønsker. Herefter er det meningen, at dagplejerne skal på kursus over en 3-årig periode. 2) En legestue arbejder meget med musik. En af dagplejerne underviser i musik i sin fritid, så hun underviser de andre dagplejere. 4

5 3) En dagplejer brænder for at blive sprogvejleder, så hun starter på et sprogvejlederkursus. Det kvalificerer hende til at rådgive kollegaer omkring børns sproglige udvikling. 4) En dagplejegruppe får en skovbørnehave til at samarbejde med dagplejerne omkring natur og udeliv for børn. Dette papir kan eventuelt suppleres med de enkelte distrikters fokusområder Derudover kan der i hvert distrikt udarbejdes en kompetenceudviklingsplan, der sikrer at dagplejens specifikke kompetenceområder opdateres og udvikles, og sikrer sammenhæng mellem indsatserne i dagplejen, småbørnsgrupperne og daginstitutionerne. Fælles pædagogik for 0-2,11 års området I dagtilbudsloven er der ikke forskelle på de pædagogiske krav til dagpleje og daginstitutioner. Alle dagtilbud skal leve op til de samme regler. Eksempler på krav i dagtilbudsloven: Dagtilbudsloven 7 Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg, pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbudsloven 8 Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. Den pædagogiske plan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer Rebild Kommune indgik i XX samarbejde med UCN om at udvikle en fælles faglig tilgang mellem dagplejen og småbørnsinstitutioner. Projektet, som tager udgangspunkt i cirkelmøder, har inddraget pædagoger fra forsøgsordningerne med småbørnsgrupper i Terndrup og Suldrup og dagplejere fra samme områder. Det endelige projektresultat forventes i december. Det er arbejdsgruppens indstilling, at det videre arbejde med at udarbejde en fælles pædagogisk praksis og politik bør indgå som en integreret del af fusionsprocessen og ses i sammenhæng med kompetenceudviklingen for hele 0-2,11 årsområdet. Fusionen vil skabe de optimale rammer for at arbejde med udviklingen og implementeringen. Det er arbejdsgruppens indstilling at en decentralisering af dagplejen og fusion mellem dagplejen og daginstitutionerne ikke kun vil være afgørende i forhold til udarbejdelsen af en 0-2,11 års pædagogik i Rebild Kommune, men ligeledes afgørende i implementeringen og den fortsatte udvikling af pædagogikken. 5

6 B. Fælles pædagogisk praksis og kompetenceudvikling af hele 0-2,11- årsområdet Kompetenceudvikling af dagplejen bør ses i sammenhæng med hele 0-2,11-årsområdet i Rebild Kommune, hvilket vil være med til at løfte kvaliteten generelt på området. I den sammenhæng bør der tages beslutning om hvordan det samlede 0-2,11 års område skal opnå en fælles pædagogisk praksis og processen herfor. Arbejdsgruppen ser flere muligheder for at skabe en fælles pædagogisk praksis for dagplejen og daginstitutionerne. Rebild Kommune kan f.eks. vælge, at arbejde videre med implementering af ICDP (International Child Development Programme) i både daginstitutioner og dagpleje. Alle dagplejere har taget et ICDP kursusforløb "Relations- og ressourceorienteret pædagogik i dagplejen" i 2014 og flere daginstitutioner har valgt at prioritere ICDP 1 som videreuddannelse til deres personale. Desuden har flere pædagoger og dagplejepædagogerne taget ICDP 2, som klæder dem på til at vejlede andre i brugen af ICDP. En anden mulighed for at skabe grobund for en fælles pædagogisk praksis er at tilbyde dagplejere muligheden for at tage en pædagogisk assistentuddannelse (PAU). Dette kan ligeledes understøtte målsætningen om at opnå et fælles pædagogfagligt sprog. Dette kræver dog, at der afsættes en øremærket økonomisk pulje, som både dækker kursusudgifterne, vikardækning i kursusperioden samt de øgede lønudgifter efter endt uddannelse. Ligeledes bør det også vurderes om pædagogmedhjælperne i daginstitutionerne skal have samme mulighed. Derudover kan der også peges på Smtte-modellen, ALLE MED eller Ny Nordisk Skole som et muligt fælles metodevalg. Det er dog arbejdsgruppens anbefaling at udvælgelsen af en fælles pædagogisk metode og derved en fælles pædagogisk praksis skal ses i sammenhæng med implementeringsprocessen af decentralisering af dagplejeledelsen (se nærmere under punkt D og punkt 3). Endvidere er det arbejdsgruppen indstilling, at kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder uddelegeres til den enkelte kontraktholder, og ikke fastsættes i forbindelse med centralt fastlagte kvalitetsstandarder. C. Kompetenceudvikling af ledelsen Arbejdsgruppen mener, at det er altafgørende at den nye ledelse bliver klædt på til opgaven både i forhold til den daglige ledelse af en ny medarbejdergruppe og i forhold til at sikre fusionen mellem de forskellige områder. Ledelsens kompetencer er altafgørende i at opnå en succesfuld fusion og en proces med respekt for forskellighed og med fokus på ens værdier og modsætninger. 6

7 D. Proces Arbejdsgruppen foreslår at arbejdet omkring processen tager udgangspunkt i udarbejdelse af kompetenceprofiler og fælles snitflader set i forhold til at løfte Rebild Kommunes målsætning fremsat i Den sammenhængende børne- og ungepolitik og Perspektiver på det gode børneliv. Kort opridset ser arbejdsgruppen følgende proces som skal igangsættes og køre inden den endelige decentralisering af dagplejeledelsen er trådt i kraft (i punktform): Opstartsseminar Arbejdsgruppemøder mhp. udarbejdelse af kompetenceprofiler Arbejdsgruppemøder mhp. udarbejdelse af en proces- og kompetenceudviklingsplan Arbejdsgruppemøder mhp. udarbejdelse af udkast til en 0-2,11 års pædagogik og kulturpapir Samarbejdsmøder mellem ledelsen af dagplejen, dagplejepædagogerne/pædagogiske konsulenter og Børn og Unge chef mhp. at udarbejde en klar ansvarsfordeling og klare procedurebeskrivelser ved tilsyn. Samarbejdsmøder i hvert distrikt ift. snitflader Fælles uddannelsesforløb for dagplejere og pædagoger Uddannelsesforløb for ledere omkring fusionsprocessen Opsamling og evaluering af uddannelsesforløb År 1 efter decentralisering af dagplejen: Fælles uddannelsesforløb for dagplejere og pædagoger (fortsat) Uddannelsesforløb for ledere (fortsat) Erfamøder på tværs af distrikter Erfamøder med dagplejer, pædagoger, kontraktholdere, pædagogiske konsulenter og dagplejepædagoger Udarbejdelse af endelig 0-2,11 års pædagogik Opsamling og evaluering af decentralisering af dagplejeledelsen 3. Proces for fusion og kompetenceudvikling ved decentralisering Det er arbejdsgruppens vurdering, at økonomi, tid, kvalitet og sparring er væsentlige elementer i fusionen. Det er altafgørende for en succesfuld fusion, at der afsættes midler til processen. I nedenstående giver arbejdsgruppen et forslag til en proces- og kompetenceudviklingsplan. Det er dog arbejdsgruppens holdning, at der efter politisk beslutning om decentralisering af dagplejeledelsen skal nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at kvalificere planen (se ovenfor). Arbejdsgruppen har følgende forslag til implementerings- og kompetenceudviklingsplan: 7

8 Distriktsopdeli ng: De 3 PPR distrikter TRIN 2: decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning, gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen. a) Vores anbefaling til Her og Nu kompetenceudviklingen er tiltag med fokus på kerneydelsen, kommunikation, samarbejde og forskellige arbejdskulturer. b) HR-afdelingen skal være ansvarlig sammen med enhedens leder for processen i forhold til fusionens delelementer (kick-off, arrangementer, oplæg m.m.) c) Enhedens leder og MED-udvalg gives viden og kompetencer om at fusionere forskellige dagtilbud, faggrupper og kulturer gennem fælles kursusforløb. d) Forslag om udarbejdelse af et inspirationsmateriale om fusion af enheder, teoretiske og praktiske overvejelser, evt. med indlæg fra institutioner i Rebild Kommune som har sammenlagt/fusioneret forskellige enheder. TRIN 3: decentralisering af økonomistyring, pladsanvisning, gæstepleje samt decentralisering af dagplejeledelsen + samling af tilsyn og de pædagogiske konsulentfunktioner i et ny-organiseret PPR Ud over punkterne a) til j) indgår: k) Her og Nu kompetenceudvikling for dagplejepædagoger og administrativt personale i dagplejen anbefales at ske i et ny-organiseret PPR, hvor alle tilsyns- og pædagogiske konsulentopgaver placeres. Ligeledes vil det administrative personale ( HKmedarbejder og pladsanviser) få andre arbejdsopgaver og derved have behov for en anden administrativ tilkobling til en afdeling. e) Fællesarrangement for alle med foredragsholder/inspirator med glimt i øjet, noget på hjerte og input til refleksion. Forslag til tema: Arbejdsglæde, kerneydelsen, Det gode kvalitative børneliv etc. Arrangementet skal indeholde oplæg i det store forum, med efterfølgende program for hver enkelt enhed. Vi ønsker at markere starten på en forandring på dagtilbuds-området, give den enkelte ansatte følelsen af at være en del af noget større, samt at være betydningsfuld for processen og forandringen f) Udarbejdelse af kompetenceprofiler i regi af udvalgte arbejdsgrupper g) Udarbejdelse af en 0-2,11 års pædagogik og kulturpapir i regi af arbejdsgrupper og fælles arrangement for alle kontraktholdere, dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. h) samarbejdsmøder på tværs af distrikterne ift. snitflader og samarbejdsaftaler. i) Afholdelse af personalemøder med nærmeste leder i opstarten. Formålet for personalemøderne: - er at skabe kendskab til hinanden - skabe gode forudsætninger for dialog - have fokus på kommunikation mellem fagpersoner - opnå respekt for hinanden. - udarbejde samarbejdsaftaler og spilleregler j) Ryste-sammen arrangement for personale på kontraktholder niveau med et socialt indhold i en professionel relation. Formål at skabe god stemning, begyndende fællesskabsfølelse, etablering af relationer på tværs 8

9 De 9 kontraktholderdistrikter a) Vores anbefaling til Her og Nu kompetenceudviklingen er tiltag med fokus på kerneydelsen, kommunikation, samarbejde og forskellige arbejdskulturer. b) HR-afdelingen skal være ansvarlig sammen med enhedens leder for processen i forhold til fusionens delelementer (kick-off, arrangementer, oplæg m.m.) c) Enhedens leder og MED-udvalg gives viden og kompetencer om at fusionere forskellige dagtilbud, faggrupper og kulturer gennem fælles kursusforløb. d) ) Forslag om udarbejdelse af et inspirationsmateriale om fusion af enheder, teoretiske og praktiske overvejelser, evt. med indlæg fra institutioner i Rebild Kommune som har sammenlagt/fusioneret forskellige enheder. Ud over punkterne a) til j) indgår: k) Her og Nu kompetenceudvikling for dagplejepædagoger og administrativt personale i dagplejen anbefales at ske i et ny-organiseret PPR, hvor alle tilsyns- og pædagogiske konsulentopgaver placeres. Ligeledes vil det administrative personale (HKmedarbejder og pladsanviser) få andre arbejdsopgaver og derved have behov for en anden administrativ tilkobling til en afdeling. e) Fællesarrangement for alle med foredragsholder/inspirator med glimt i øjet, noget på hjerte og input til refleksion. Forslag til tema: Arbejdsglæde, kerneydelsen, Det gode kvalitative børneliv etc. Arrangementet skal indeholde oplæg i det store forum, med efterfølgende program for hver enkelt enhed. Vi ønsker at markere starten på en forandring på dagtilbuds-området, give den enkelte ansatte følelsen af at være en del af noget større, samt at være betydningsfuld for processen og forandringen f) Udarbejdelse af kompetenceprofiler i regi af udvalgte arbejdsgrupper g) Udarbejdelse af en 0-2,11 års pædagogik og kulturpapir i regi af arbejdsgrupper og fælles arrangement for alle kontraktholdere, dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagoger. h) samarbejdsmøder på tværs af distrikterne ift. snitflader og samarbejdsaftaler. i) Afholdelse af personalemøder med nærmeste leder i opstarten. Formålet for personalemøderne: - er at skabe kendskab til hinanden - skabe gode forudsætninger for dialog - have fokus på kommunikation mellem fagpersoner - opnå respekt for hinanden. - udarbejde samarbejdsaftaler og spilleregler j) Ryste-sammen arrangement for personale på kontraktholder niveau med et socialt indhold i en professionel relation. Formål at skabe god stemning, begyndende fællesskabsfølelse, etablering af relationer på tværs 9

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE

www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Hvilken merværdi skal det nye dokumentationsværktøj give, og hvilke dilemmaer står vi i, når et nyt værktøj skal spille sammen med eksisterende værktøjer? www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE KØBEHAVNS Forvaltning

Læs mere

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen.

Afsnit 1. Indledning Furesø Kommunes Kompetenceudviklingspolitik udarbejdes på grundlag at MED-aftalen. Furesø Kommune Kompetenceudviklingspolitik Vedtaget den 14. maj 2007 af Hoved-MED Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Formål med kompetenceudvikling i Furesø Kommune 3. Kompetenceudviklingsbegrebet 4.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud

Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusionsstrategi for Galten/Låsby Dagtilbud Inklusion er det bærende princip i Salamanca-erklæringen, som Danmark tiltrådte i 1994, og i FNkonventionen som Danmark ratificerede den 13. juli 2009. Samlet

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde 1 Kontrakter Børn og Unge 2015+16 Læring og Samarbejde Daginstitutionen Tumlehøj i Suldrup I Skrivende stund, d. 25.marts 2015 har vi 110 børn, 4 småbørnsgruppebørn og 106 børnehavebørn. Ansatte: 20 personer

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune

Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune Rammer for tilsyn med dagtilbud i Aabenraa Kommune jf. 5 i dagtilbudsloven - Kommunale, selvejende og private institutioner, dagplejen og private pasningsordninger Gældende fra oktober 2015 Godkendt af

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for pædagogisk tilsyn i Sorø Dagpleje træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn i dagplejen er et af indsatsområderne i Sorø Kommunes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning Disse retningslinjer er udarbejdet i forhold til Egedal Kommunes forpligtigelse til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN

OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN OPFØLGENDE PÆDAGOGISK TILSYN Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som resultat

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Vorup Børne- og Ungdomshus

Vorup Børne- og Ungdomshus Vorup Børne- og Ungdomshus AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Pædagogisk tilsyn i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE Pædagogisk tilsyn i dagtilbud Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 5 og 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet i dagtilbud,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Udvikling i Kolding Kommunes Dagpleje 2011

Udvikling i Kolding Kommunes Dagpleje 2011 Udvikling i Kolding Kommunes Dagpleje 2011 Joan Lindskov 01-12-2010 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Den nye struktur... 6 Ledelsen... 6 De overordnede opgaver for den administrative

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune.

Pr. 18.9.2013 er der indskrevet 1051 børn i den kommunale dagpleje i Herning Kommune. Den kommunale dagpleje i Herning Kommune Drift og etablering af kommunale dagpleje i Herning Kommune er forankret i Dagtilbudslovens kapitel 3 21 stk. 1 og 2 og 22. Ved tilskud til dagtilbud og forældrenes

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 1 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2011 Børnebakken Østergade 25, 3720, Aakirkeby Sidste tilsynsbesøg: Januar 2008, 14. maj 2009, 9. juli 2010 Dato for tilsynsbesøg 2011: 23. november 12.00-14.00

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning;

Rapportens konklusioner kan inddeles i 3 temaer, som også vil danne rammen for den videre opfølgning; Kommissorium for opfølgning på udviklingsprojektet i dagplejen 1. Baggrund Den kommunale dagpleje har i de senere år oplevet udfordringer. År for år bliver der indskrevet færre børn. Det skyldes dels at

Læs mere

Stentevang Børnehave 2013

Stentevang Børnehave 2013 Stentevang Børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens

Læs mere

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling:

Opfølgning fra sidste tilsyn Henstilling: Tilsyns rapport og handleplan. Pædagogisk tilsyn i Dagplejen i Næstved d. 8/10-15. Rapport og handleplan bygger på: 1. Observationsbesøg hos en dagplejer 2. Observationer under deltagelse i et krydsbesøg

Læs mere

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT

Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for Pædagogiske tilsyn i Dagtilbud NOTAT Rammer for pædagogiske tilsyn i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning Formål Tilsynsramme for dagtilbud 0-6 årsområdet: 1. Institutionerne 2. Dagplejen

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen. 1. Dagplejen hvorfor er den så speciel og så vigtig? Hvad tilbyder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden praktikperiode D. Uddannelsesplan

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Varde Vest 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning inden for området. Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune.

Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Sammenhænge i børns overgange i dagtilbud i Assens kommune. Børn og Kultur vil hermed præsentere Assens modellen for hvordan der arbejdes konkret og pædagogisk med overgange for børn. Modellen indeholder

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder.

Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333. Notat. Børn, Unge og Kulturudvalget. Styregruppen Fremtidens Dagtilbud. www.odder. Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børn, Unge og Kulturudvalget Styregruppen Fremtidens Dagtilbud Evalueringsaftale vedr. Fremtidens Dagtilbud Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere