Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling. Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark."

Transkript

1 ADVOKATF!RMAET SVENDSEN J.nr SCJ /vj Referat af ordinær generalforsamling Den 16. april 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 11 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Følgende dagsorden var til behandling: l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuelt revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Sabidin Ibisi, (10A) og Per Pedersen, (18). Valgene gælder for 2 år. 7. Valg af 1 suppleant. På valg er: Hans Jørgen Jepsen, (32A). 8. Valg af administrator. 9. Valg af revisor. På valg er: Lis Jørgensen, (12B) Valget gælder for l år. 10. Eventuelt. Ad 1. Til dirigent valgtes advokat Sten Corfix Jensen der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ad 2. Bestyrelsens beretning blev aflagt af Boie Jørgensen.. Beretningen er vedlagt nærværende referat i kopi. Efter aflæggelsen af beretningen var der en bredere drøftelse, at hvilke tiltag der kunne gøres for at få afsat nr. 14B.

2 ADVOKATF!RMAET SVENDSEN 2. Det blev herunder drøftet, om der skulle arbejdes med udlejning af boligen som en alternativ mulighed, samt om der skulle opsættes en væg, svarende til den der "mangler" for at give indretningen et yderligere værelse. Bestyrelsen oplyste, at der ville blive arbejdet videre hermed. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. Ad 3. Advokat Sten Corfix Jensen forelagde regnskab og værdiansættelse. Efter gennemgangen godkendtes regnskabet, herunder også værdierne for andelsboligerne, udregnet på baggrund af kostprisen. Prisfastsættelsenved erhvervelse af andelsbolig sker på grundlag af det på seneste generalforsamling godkendte regnskab. Disse værdier er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Ad 4. Advokat Sten Corfix Jensen forelagde drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af boligafgifterne. Drifts- og likviditetsbudget blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Indkomne forslag. Ingen. Ad 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg var Sabidin Ibisi, (10A) og Per Pedersen, (18). Der var genvalg til begge, der valgtes enstemmigt. Valgene gælder for 2 år Boie Jørgensen, (12B) blev valgt som formand. Ad 7. Valg af 1 suppleant: På valg var Hans Jørgen Jepsen, (32A). Hans Jørgen modtog genvalg, og genvalgtes enstemmigt. Ad 8. Som administrator genvalgtes Advokatfirmaet Svendsen.

3 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN 3. Ad 9. Valg af revisor. På valg var Lis Jørgensen, (12B) Lis modtog genvalg og genvalgtes enstemmigt. Valget gælder for 1 år Ad 10. Eventuelt. Hans Jørgen Jepsen redegjorde for det meget store arbejde bestyrelsen i det forgangne år, havde lagt i at løse andelsboligforeningens aktuelle problemstillinger. Der havde været afholdt bestyrelsesmøder, omfattende forberedelse, flere besøg hos administrator, kørsler til genbrugspladsen i forbindelse med oprydningsarbejder osv. Det var applaus til Boie Jørgensen og bestyrelsen herfor. Advokatfirmaet Svendsen yder fortsat den service, at andelshaverne kan rette henvendelse til firmaet og på samme måde som i advokatvagten få gratis råd om f.eks. oprettelse af testamenter, dødsboer o.s.v. Hvis man har et spørgsmål, kan man rette henvendelse til kontoret på , som derefter vil sørge for forbindelse til rette advokat. Generalforsamlingen hævet.

4 Bestyrelsens beretning Terslev Skovpark 2012 Skal jeg beskrive det sidste år med et par enkelte ord. Må det være OVERLEVELSEeller BRANDSLUKNING Men det er da også med en vis stolthed, at jeg, på vegne af hele bestyrelsen, kan sige. at vi har vendt vores lille andelsboligforening fra en meget nært forstående konkurs, til en lille forening med skindet på næsen. Vi kan stadig ikke bare ringe efter en maler, når nu vores træværk her i år skal males, men nu er der da penge til terminen, hvert kvartal, så vi ikke behøver at gå tiggergang til BRFkredit, for at få delt terminen i 2 eller 3 portioner. Desværre skete der en del misforståelser, efter at jeg, på den sidst afholdte ordinære generalforsamling, blev valgt ind i bestyrelsen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde var jeg så fræk, at stille spørgsmål til foreningens restanceliste. og om de indgående afdragsordninger blev overholdt. Da jeg så fandt ud af, at 2 af vores bestyrelsesmedlemmer var blandt restanterne, tillod jeg mig at benytte ordet - INHABILog en lavine brød ud i Terslev Skovpark. Jeg blev omtalt som Terslevs Skovparks onde mand, og pludselig var det hele min skyld. De 2 udtrådte bestyrelsesmedlemmer formåede, at få spredt en masse løgne, om den siddende bestyrelse, så voldsomt at nogle af de øvrige andelshavere, i en kort periode, nægtede at hilse på Lis og mig. Vi bære absolut ikke nag, men denne lille episode nævner jeg kun for at påpege, at vi ikke overlever på negativ løgn og sladder, men på sammenhold, positiv kampånd og interesse i at give en hjælpende hånd, når nu træværket skal males og græsplænerne skal slås. Dette vender jeg tilbage til senere i bestyrelsesberetningen. Vores retssystem er ret tungt at danse med, så det har været en hård kamp at få ekskluderet de pågældende restanter og få solgt de tomme huse. Det har jo ikke været det flotteste regnskab at fremlægge for en ny køber og dennes rådgivere, men det er lykkedes, så vi fra ls.april, kun har 1 hus, der står tomt. Såfind nu kampånden frem, og vær behjælpelig med at få solgt det sidste hus. For det vigtigste for vores lille forening er, at vi hver måned får 17 indbetalinger ind på kontoen, og at ingen af os 17 huse fremover undlader at betale vores boligafgift. I den forbindelse er det med glæde at jeg på vegne af Terslev Skovpark kan byde velkommen vi vores nye naboer i Nr.20-Pia Nr Peter og Bettina Nr Susanne og Varny Nr. 24 har vi lejet ud med forkøbsret til Familie Samuelsson, og det forlyder at så snart sønnen er udlært, ønsker han at købe boligen. Måske vil nr. 14B også blive overtaget som lejebolig. men det optimale for vores lille forening vil være at den bliver solgt som andelsbolig. Om lidt vil Sten Corfix Jensen gennemgå vores regnskab for 2011 og budgettet

5 for 2012, og heldigvis viser dette også et lille, men dog ikke uvæsentlig positivt håb for Terslev Skovparks fremtid. Så lad det være vores fælles mål at finde en køber til nr. 148 inden Sankt Hans. Nu skal det bestemt ikke opfattes sådan, at andelsboligforeningen nu åbner muligheden for at leje sin andelsbolig ud. Det der er sket i nr. 24 og muligvis også vil ske i nr. 14B skal kun betragtes som nødsituationer. Lejekontrakterne vil kun være for en tidsbegrænset periode, max.2 år, og med salg som følge. Desværre mistede foreningen pga. sygdom andelshaver i nr. 14B, Hanne Clemmensen. Hannes datter valgte at fraskrive sig sin arv efter hendes mor, hvorfor Boets advokat rettede henvendelse til andelsboligforeningens bestyrelse og tilbød foreningen at overtage boligen for kr Bestyrelsen kunne ikke rigtig sige nej tak til tilbuddet, da vi ellers skulle igennem endnu en eksklusions- og fogedsag. Det er derfor andelsboligforeningen, der er ejer af 14B, og derfor i alles interesse, at vi finder en køber. Salgsopstilling og kopi af foreningens dokumenter kan rekvireres hos bestyrelsen, hvis I kender en interesseret køber. Prisen for andelen er kro69.000,00. Her i starten af året har vi i bestyrelsen været nødt til at tage kontakt til Andelssoliditet, der har specialiseret sig i at hjælpe andelsboligforeninger, som vores, og de har formået at trykke på de rigtige knapper, så vi i dag ikke står med 4 tomme huse, men kun har nr. 14B, der står tomt. Det har selvfølgelig ikke været gratis, men efter at have hørt om, hvordan firmaet har hjulpet andelsboligforeningen Tøfkilde, tog vi kontakt til dem, og de har ligeledes formået at hjælpe os. Som nogle af jer jo sikkert har bemærket, har bestyrelsen haft en voldsom aktivitet i nr. 24. Ingen kan vist forestille sig, hvilken svinesti, der var blevet forladt. Det har krævet gode skrappe rengøringsmidler og meget af Hans Jørgens specielle "knofedt" - 30 I. maling, 5 I. lak, bestyrelsens fritid og sidst men ikke mindst Pers ekspertise i brug af små maskiner til opfyldning af huller og planering af grunden. Både Per og Hans Jørgen er habile malere. Sabidin har sørget for indkøb af diverse materialer, og Dennis har sørget for at dække diverse huller ivæggene og tape afdækning plus græssåning. Jeg har selv lavet mange af de usynlige ting samt været flittig chauffør til genbrugen i Haslev. Havde vi i Terslev Skovpark ikke haft krise, havde vi bare haft rekvireret en håndværker på den fraflyttede andelshavers regning, men desværre virker vores samfund ikke sådan i dag. Derfor har bestyrelsen, for at mindste foreningens tab, ofret vores fritid på sagen. En stor tak til alle. Alle disse tomme huse har givet foreningen et stort tab, og desværre et tab, som vi nok ikke skal forvente at kunne inddrive. Selvfølgelig gør vi alt, hvad vi formår, for at få dækket tabet, men det er svært at rive håret af en skaldet. Der i mod må vi se fremad, og love hinanden, at vi aldrig skal komme i en lignende situation, og hvis alle bare betaler hver måned, er det en sund lille forening, vi bor i. Men desværre ikke en rig lille forening. Og nu er det så jeg vender tilbage til vores træværk og vores grønne arealer. For vi bliver nød til hver i sær at male de hvide udhæng, og

6 træværket op under udhænget i år. Vi har sat en deadline til den 29.maj, så har vi både Kr. Himmelfartsdag og pinsen til arbejdet. Inden denne dato skal samtlige 17 huse være malet. Foreningen indkøber malingen, men hver i sær sørger selv for pensler og lignende. Vores grønne arealer skal ligeledes vedligeholdes, og vi har i bestyrelsen besluttet at indkøbe en græsklipper, der indtil videre får til huse hos mig i nr. 12B, men det er vigtigt at alle deltager i græsslåningen. Bestyrelsen foreslår en turnusordning, der kan medsendes referatet. Skulle man så være forhindret i den uge, man er blevet tildelt, må man selv sørge for at bytte med en af naboerne. Det er trods alt i alles interesse, at her er pænt og indbydende at bo og at besøge Terslev Skovpark. Her vil bestyrelsen også lige huske alle på vores 2 faste arbejdsdage i foreningen. Den første lørdag i maj og den første lørdag i september. Her til slut vil vi i bestyrelsen henvise til de almindelige gældende regler for en andelsboligforening. Samtlige ændringer skal godkendes af foreningens bestyrelse. Her tænkes på opsætning af brændeovne, væsentlige ændringer inde i boligerne, opsætning af carporte, hegn og lignende. Kræver ændringen en byggetilladelse fra Faxe kommune, sørger andelshaveren selv for at indhente en sådan, der skal forevises bestyrelsen inden ændringerne påbegyndes. Hver i sær sørger for at holde vores haver i en sådan stand, at det ikke er til gene for andre. Hegn og hække i naboskel må ikke overstige 1,80 m. Hunde holdes i snor, og efterladenskaber samles op. Luk vinduer og døre, hvis I skal høre høj musik. Husdyr er dejlige, men ikke hvis de genere naboerne ved at gø hele dagen. Gør de det, må man holde sine husdyr indendørs. Vores vej er en stillevej, hvor der henstilles til bilejerne at køre med meget lav hastighed. Hvilket vi også, som beboere, og har pligt til at sørge for, at vores gæster overholder. Heldigvis har vi fået mange børn i foreningen, men forældrene har pligt til at passe på de små, og lære dem at se sig for, når de leger på vejen. Parkering er et problem, for mange har mere end 1 bil. Parker derfor med omtanke. Der skal til enhver tid være plads til, at et udrykningskøretøj og/eller renovatlonsbilen kan komme forbi. Også her er det ligeledes vores pligt, som beboer, at sørge for at vores gæster også overholder dette. Jeg vil slutte bestyrelsens beretning, som jeg startede, med en lille god sætning at huske: vi overlever ikke på negativ løgn og sladder, men på sammenhold, positiv kampånd og interesse i at give en hjælpende hånd.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014

2. Bestyrelsens beretning. L. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 Ande I sboligforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 12. maj 2014 L. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere