ADVOKATERNE V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATERNE V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade"

Transkript

1 ROSENBORGGADE 3 i POSTBOKS 1113 i 1009 KØBENHAVN K i TELEFON i GIRO i TELEFAX i CVR.nr V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade A. Foreningens hjemsted og formål Foreningens navn er: Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade Dens hjemsted er København Dens formål er at eje og administrere ejendommene matr.nr og 4592 af Staden Københavns Udenbys Klædebo Kvarter. B. Medlemmernes rettigheder og forpligtelser Medlemmer af foreningen er andelshavere. Hvert medlem modtager et andelsbevis for medlemsskabet.

2 Hver andelshaver kan eje to boligandele, medlemmer, der driver forretning i foreningens ejendom, kan foruden den til forretningen hørende andel herudover eje yderligere to boligandele i ejendommen Andelshaverne skal have bopæl og/eller drive forretning i foreningens ejendom Betingelsen for optagelse af medlemmer er, at de er fuldmyndige og ikke ude af rådighed over deres bo. Medlemmernes navne optages i en medlemsprotokol, og medlemmerne undertegner erklæring om, at de underkaster sig foreningens vedtægter samt den til enhver tid gældende husorden, af hvilke et eksemplar udleveres ethvert medlem ved indmeldelsen Foreningens formue fordeles efter den enkelte andel i forhold til foreningens samlede andelsindskud Fra er indskuddene i den ældre boligmasse forhøjet med kr ,00 pr. andel. Foreningens formue pr fordeles efter de ældre indskud, medens formuetilskrivningen efter fordeles efter de nye indskud. Formuetilskrivningen for den gamle boligmasse fordeles dog fra efter boligafgift, således at det enkelte medlem i den gamle boligmasse har andel i formuetilskrivningen svarende til den pågældende boligafgift i forhold til den samlede boligafgift for den gamle boligmasse. 3.2.A. Den gamle boligmasses indskud forhøjes med kr ,66 pr Medlemmernes bidrag (boligafgift og andre ydelser) til foreningen fastsættes af generalforsamlingen. Den i 1962 forhøjede boligafgift til foreningen, der ikke er i strid med den gældende huslejelovgivning, kan ikke nedsættes uden foreningens panthaveres samtykke Boligafgiften skal ved forhøjelse eller nedsættelse ske med samme procent for den gamle boligmasse og samme procent for den nye boligmasse. Procenten for de to kategorier behøver ikke at være den samme. Til ændring af denne bestemmelse kræves enstemmighed på generalforsamlingen Bidrag til foreningen betales månedsvis bagud. Sidste rettidige betalingsdag er den 4. i måneden. Ved for sen betaling erlægges gebyr i henhold til lejelovgivningen.

3 Foreningens ejendom administreres enten af en advokat eller af en anden med hensyn til ejendomsadministration kyndig person, der ikke må have bopæl i foreningens ejendom Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 7-8, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren/rekvirenten betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne ikke personligt, men kun med den i 3 nævnte andel. Dog hæfter medlemmerne solidarisk for pantegælden i foreningens ejendomme, herunder gæld sikret ved ejerpant og garantiforpligtelse i forbindelse hermed Medlemmerne er lodtagere i forhold til deres andel i foreningens formue, jfr. dog 3, med det enkelte medlems ret overfor foreningen er en overdragelig brugs- og besiddelsesret til medlemmets lejlighed og/eller forretningslokale i foreningens ejendomme, medens derimod foreningen som sådan skal eje og vedblive at eje foreningens ejendomme som nævnt. Ethvert medlem er fuldt berettiget til at beholde sin/e lejlighed/er og/eller forretningslokale, så længe det overholder nærværende vedtægter. Medlemmet er berettiget til ved overdragelse af andelen, jfr. 7, stk. 1, at søge opnået den højst mulige overdragelsessum Et fratrædende medlem eller hans bo hæfter vedblivende for den solidariske forpligtelse for foreningens pantegæld, indtil bestyrelsens og eventuelt pantha-vers godkendelse af overdragelsen af lejligheden og/eller forretningslokalet er berigtiget, og den nye andelshaver er indtrådt i den solidariske forpligtelse Generalforsamlingen kan hvert år, uden forudgående forslag herom, i resultatopgørelsen hensætte et beløb til fremtidig vedligeholdelse. Beløbet kan anvendes til genopretning, vedligeholdelse, forbedringer og/eller fornyelse. Det hensatte beløb medregnes ikke i beregningen af andelsværdien.

4 I tilfælde af et medlems død overgår andelsretten til medlemmets ægtefælle eller øvrige arvinger, såfremt disse i øvrigt opfylder betingelserne Afgår et medlem ved døden, og har boet ikke inden 2 måneder afhændet andelsretten til et nyt medlem, skal bestyrelsen søge den pågældende andel afhændet på bedst mulige vilkår, og eventuelt vederlag udbetales til boet Et medlem er berettiget til at overdrage sin/e andel/e og hermed sit forretningslokale til en person, der opfylder betingelserne i henhold til 2 for optagelse i foreningen. Den nye andelshaver skal dog godkendes af bestyrelsen, der skal motivere et eventuelt afslag, dog kan andelshaveren ved afslag indanke afgørelsen for en generalforsamling Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en standardformular, som er godkendt af generalforsamlingen Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion Overdragelsessummen skal senest 3 dage før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen Forretninger må dog ikke uden bestyrelsens samtykke afhændes til anden branche Andelshaverne har ret til at bytte lejligheder og/eller forretninger indbyrdes, dog skal bytningen godkendes af bestyrelsen Ved salg får sælger vurderet forbedringerne i lejligheden af en af generalforsamlingen udpeget anerkendt vurderingsmand. Vurderingsmanden foretager vurderingen under skyldig hensyntagen til gældende love og regler, således

5 5. som disse for eksempel er beskrevet i ABF s håndbog. Honorar til vurderingsmand betales af sælger Har et medlem ikke efter påkrav senest 14 dage efter udløbet af den for boligafgiften fastsatte betalingstermin betalt det skyldige beløb, mister medlemmet samtlige sine medlemsrettigheder, medens det vedbliver at hæfte for de det påhvilende forpligtelser Bestyrelsen kan derefter udsætte medlemmet af besiddelsen af den/de medlemmet tilhørende lejlighed/er og/eller forretningslokale og foranledige andelsretten til lejligheden og/eller forretningslokalet overdraget til et nyt medlem. Det ved overdragelsen indkomne beløb vil, efter at skyldig boligafgift og påløbne omkostninger er fradraget, være at udbetale den tidligere andelshaver Såfremt et medlem fraflytter den af ham beboede lejlighed og/eller forretningslokale, uden at han har overdraget sin andel til et nyt medlem, indtræder samme følger som angivet i denne paragraf, stk I særlige tilfælde, hvor sygdom, arbejdsløshed eller lignende uforskyldte omstændigheder måtte tale derfor, kan bestyrelsen, når anmodning derom fremsættes, give henstand med betalingen af boligafgiften i indtil 3 måneder Udlejning af enkelte værelser i en lejlighed og/eller forretningslokale er tilladt, men skal i hvert tilfælde anmeldes til bestyrelsen. En andelshaver kan under særlige omstændigheder og med bestyrelsens samtykke udleje hele sin/e lejlighed/er og/eller forretningslokale for et begrænset og i forvejen fastsat tidsrum. C. Foreningens ejendom, ordensbestemmelser m.v Administrator drager omsorg for, at foreningens bygninger er assureret i et anerkendt selskab, ligesom han drager omsorg for, at alle øvrige risici er dækket gennem forsikringer.

6 I tilfælde af ildebrand hæver foreningen assurancesummen og genopfører det nedbrændte; foreningen hæver gevinst og tager eventuelt tab ved denne transaktion. Medlemmerne nyder under ombygning rimelig huslejegodtgørelse Motorer og faste maskiner må ikke anbringes i foreningens ejendom eller på grunden uden bestyrelsens samtykke. Egentlig erhvervsvirksomhed må ikke uden bestyrelsens samtykke drives fra lejlighederne i foreningens ejendom, ej heller må drives anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn forårsager larm eller ilde lugt eller frembyder ubehageligt skue. Skilte og reklamer må ikke anbringes på foreningens ejendom uden bestyrelsens samtykke Det er forbudt at holde hund i lejligheden, eller have sådanne dyr i pleje. Det er tilladt at holde 1 indekat Bestyrelsen fastsætter i øvrigt den for foreningens ejendom gældende husorden Al indvendig vedligeholdelse af medlemmernes lejligheder og/eller forretnings-lokaler påhviler andelshaveren, dog skal foreningen afholde udgifter ved større indvendige reparationer i anledning af hændelige skader såsom svamp-, vand- og regnskade eller lignende Den udvendige vedligeholdelse samt vedligeholdelse af fælles rum påhviler foreningen Ombygning af en lejlighed og/eller forretningslokale må ikke foretages af andelshaveren uden bestyrelsens samtykke Medlemmer må finde sig i de ulemper, som måtte blive en følge af reparation, forandring eller ombygning i foreningens ejendom Andelshaveren er forpligtet til, at give adgang til lejligheden ved aflæsning af målere Såfremt et medlem i væsentlig grad forulemper sine medbeboere eller overtræder foreningens vedtægter, kan medlemmet navnlig, hvis det tidligere

7 7. har modtaget advarsel i så henseende af bestyrelsen efter forslag af bestyrelsen på en generalforsamling slettes som medlem og må da straks fraflytte foreningens ejendom og stilles i øvrigt, som om det havde gjort sig skyldig i misligholdelse efter 8. Det samme gælder, dersom et medlem ved misrøgt af sin andel forringer ejendommens status. D. Bestyrelsen Foreningen repræsenteres af en blandt foreningens andelshavere af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer, der selv konstituerer sig med formand og næstformand. Der vælges 2 suppleanter. For at kunne vælges til bestyrelsen skal et medlem have været medlem i 1 år bestyrelsesmedlemmer er over for trediemand legitimeret til at forpligte foreningen. Denne legitimation gælder også optagelse af såvel foreløbige som endelige lån imod pantesikkerhed i foreningens ejendomme matr.nr og 4592 af Staden Københavns Udenbys Klædebo Kvarter Bemyndiget til at underskrive erklæring om adkomst (til brug for tinglysning af pant, udlæg eller lignende i andelsboliger) ifølge lov om andelsboliger og andre bofællesskaber og/eller den til enhver tid gældende lovgivning herom, er den til enhver tid værende administrator ved en advokat eller ved 2 medarbejdere fra samme firma i fællesskab Overfor foreningen er bestyrelsen berettiget og forpligtet til at afgøre de løbende forretninger, som efter nærværende vedtægter er overdraget den, idet den dog vil have at forelægge generalforsamlingen alle sager af mere almindelig eller af betydende økonomisk natur. Håndværkerregninger skal attesteres af et medlem af bestyrelsen, forinden de honoreres Bestyrelsen er i almindelighed beslutningsdygtig, når efter indvarsling til bestyrelsens medlemmer mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt vedkommende eller en person,

8 8. vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har en lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, der underskrives af alle tilstedeværende medlemmer Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det fornødent eller efter begæring af ét bestyrelsesmedlem Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke løn, men har krav på dækning af direkte udgifter i forbindelse med foreningsarbejdet. E. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem med ægtefælle eller samlever, som ikke befinder sig i ulovlig restance med nogen ydelse, samt foreningens administrator og revisor. Hvert medlem har én stemme Dagsordenen på den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år i april måned, skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning, og administrator eller revisor forelægger foreningens reviderede regnskab samt forelægger budget for det kommende år. 3. Valg af bestyrelse, suppleanter, administrator og revisor, der skal være statsautoriseret revisor. 4. Eventuelt boligafgiftsforhøjelse. 5. Forslag. 6. Eventuelt For at være valgbar til bestyrelsen må man være medlem af foreningen.

9 På ordinær generalforsamling foretages valg af bestyrelse, suppleanter, administrator og revisor Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når formanden eller bestyrelsen eller en generalforsamling finder anledning dertil, og skal desuden indkaldes, når mindst en trediedel af medlemmerne skriftligt forlanger det med opgivelse af de emner, der ønskes behandlet Generalforsamlingen indkaldes, med angivelse af tid og sted, af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem Dagsordenen skal bringes til medlemmernes kundskab samtidig med og på samme måde som indkaldelsen til generalforsamlingen. Tillæg til dagsordenen skal udsendes med 3 dages varsel. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må indleveres skriftligt med forslagsstillerens underskrift til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen Generalforsamlingen, der ledes ved en af den valgt dirigent, tager i almindelighed beslutning ved simpel stemmeflerhed, dog kræves enstemmighed vedrørende beslutninger om salg af foreningens ejendom Til modernisering af foreningens ejendom kræves, at mindst 2/3 stemmer for forslaget på generalforsamlingen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af et flertal af forsamlingen. Over generalforsamlingens forhandlinger føres protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens formand For at vedtægtsændringer, vedtægtstilføjelser eller bestemmelser om foreningens opløsning kan vedtages, kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3, ved opløsning mindst ¾, af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget. Forsla-

10 10. gene til vedtægtsændringer eller tilføjelser skal dernæst i forvejen med fuld ordlyd sammen med dagsordenen være bragt til medlemmernes kundskab Er det tilstrækkelige antal stemmer ikke repræsenteret, afholdes ny generalforsamling, der med samme kvalificerede flertal kan godkende forslagene, uanset antallet af de mødte medlemmer. En opløsning af foreningen må ikke foregå på en sådan måde, at dets kreditorers ret til foreningsformuen eller foreningens ejendele krænkes. F. Foreningens regnskab Foreningens regnskabsår er 1. februar 31. januar Driftsregnskab og status skal foreligge revideret inden 15. marts. Et eksemplar af driftsregnskab og status tilstilles ethvert medlem samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling Bestyrelsens medlemmer og revisoren skal til enhver tid have lejlighed til at gøre sig bekendt med foreningens bøger, dets regnskabsvæsen og korrespondance. G. Opløsning Når foreningens opløsning på den i 24 nævnte måde er vedtaget, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der foretager de fornødne skridt til foreningens opløsning. ---ooooooo--- Vedtaget den 6. februar 1962 med ændringer den 17. marts 1967, 13. juni 1968, 18. maj 1978, 26. april 1979, 26. april 1984, 7. juni 1984, 14. maj 1987, 12. april 1989, 30. april 1996, 22. april 1997, 11. april 2000, 23. april 2001 og 19. maj 2005.

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål

A/B GULLFOSS VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN A/B GULLFOSS. A Foreningens hjemsted og formål A/B GULLFOSS Bestyrelsen: Leifsgade 23, st.th. 2300 København S. Tlf.: 32 54 33 04 Fax.: 32 54 33 64 www.abgullfoss.dk Kontortid: tirsdage i ulige uger 18.30-19.00 bestyrelsen@abgullfoss.dk Viceværter:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for A/B Abel Cathrine

Vedtægter for A/B Abel Cathrine 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Abel Cathrine. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HELLEBÆK ADVOKATFIRMAET HUPFELD & PAULSEN Møderet for Højesteret Niels Hupfeld Viemosevej 62 Tommy Paulsen 2610 Rødovre Morten Hove Telefon +45 35 27 80 20 Telefax +45 35 42 92 18 E-mail: ah@hplaw.dk www.hplaw.dk

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere