Referat af ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sportsrideklubben Aalborg torsdag d. 24. maj 2012, kl i cafeteriet på Finstrupgaard Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af revideret regnskab for ) Godkendelse af låneomlægning og budget for ) Indkomne forslag 5) Valg til forretningsudvalget På valg er følgende: Formand (pt. ingen) Næstformand Annebergvej (pt. ingen). Sekretær (pt. ingen). Ikke på valg: Kasserer Katja Nowak Nielsen og næstformand Finstrupgaard Ann Asmussen. 6) Valg af udvalgsformænd og medlemmer til de øvrige udvalg 7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 8) Uddeling af pokaler. Indberetning af point til senest 6. maj Se opslag på hjemmesiden. Indberetninger modtaget senere kommer ikke i betragtning. 9) Eventuelt Ad 1) Valg af dirigent

2 Janne Seemann blev valgt. Janne bød velkommen og gjorde opmærksom på, at formandens beretningen blev godkendt på den ordinære generalforsamling, og derfor ikke skal godkendes igen her på den ekstraordinære generalforsamling. Der forelå ikke et godkendt regnskab til den ordinære generalforsamling, hvorfor generalforsamlingen på det tidspunkt ikke kunne fortsætte efter formandens beretning. Ad 2) Godkendelse af revideret regnskab for 2011 Arne gennemgik regnskabet, som viser et underskud efter afskrivning på kr. Der blev spurgt ind til, hvorfor man er gået væk fra opdelingen af afdelingerne i regnskabet. Arne har haft travlt, og spørgsmålet blev taget til efterretning. Spørgsmål til hvorfor afskrivning på traktor, gummiged m.v. er steget. Svaret er, at Annebergvej har fået bob-cat. Spørgsmål til hvorfor JYSK ikke gav mere i overskud. Der har aldrig været så mange starter. Da der har været store udfordringer ift. årsregnskabets færdiggørelse, kan der være mulighed for, at der er sket en fejlpostering. Dette kan ikke udredes på generalforsamlingen. Arne laver et krydstjek sammen med sportsudvalget, hvor bilag gennemgås. Der blev spurgt ind til note 2, hvad udgifterne til gaver, øvrige kontingenter og diverse Finstrup dækker over. Der blev redegjort for, at der var udgifter ift. handicapafdelingen til aktiviteter op til jul, før sommer osv., samt ny sadel til handicapafdelingen. Regnskabet blev herefter godkendt. Applaus til Arne for det store arbejde. Ad 3) Godkendelse af låneomlægning og budget for 2012 Låneomlægningen er foretaget ud fra to betragtninger: Et behov for at forbedre økonomien ved at optage billigere lån, end de dyre banklån - og for at give luft i likviditeten har vi fået lån med afdragsfrihed. Det giver i alt en forbedring i likviditeten på kr., som primært skal bruges til at afdrage på de dyre banklån. Der er endvidere foretaget omrokeringer på personaleområdet samt andre tiltag for at gavne likviditeten. Generalforsamlingen pålagde på den ordinære generalforsamling i februar FU/bestyrelsen at redegøre for låneomlægningen. Budgettet er ikke et beslutningspunkt på en generalforsamling, men Arne havde udarbejdet et budget for 2012, som blev omdelt.

3 Der blev stillet afklarende spørgsmål til budgettet, bl.a. om der foreligger et likviditetsbudget. Der foreligger pt. Ikke et likviditetsbudget, da bestyrelsen pt. arbejder med 2020-planerne vedr. regler for hestehold. Derfor foreligger der ikke et likviditetsbudget endnu. Der kom forslag om enten at spare eller øge vores aktiviteter for at skabe indtægter. (Se under punkt 9 vedr. fokusområder. hvor vi kan optimere for at skabe flere indtægter). Afstemning om låneomlægning blev foretaget. Låneomlægningen blev herefter godkendt. Dirigenten spurgte ind til, om der udover godkendelsen af låneomlægning var yderligere afklarende spørgsmål til budgettet. Dette var ikke tilfældet. Ad 4) Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. Kontingentet fortsætter uændret. Ad 5) Valg til forretningsudvalget Formand (pt. ingen) Der var ingen kandidater. I den forbindelse siger foreningsloven, at hvis man ikke kan vælge en formand på generalforsamlingen, så skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger. Næstformand Annebergvej (pt. ingen). Finn Rasmussen blev valgt. Sekretær (pt. ingen). Rikke Gade blev valgt. Ikke på valg: Kasserer Katja Nowak Nielsen og næstformand Finstrupgaard Ann Asmussen. Da der ikke var kandidater til formandsposten, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 19. juni Findes der ikke en formand her, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Lykkes det heller ikke her, kan foreningen ikke fortsætte.

4 Der blev derfor kraftigt opfordret til, at vi finder en løsning på formandsposten. Ad 6) Valg af udvalgsformænd og medlemmer til de øvrige udvalg Følgende blev valgt til udvalgene: Stald- og bygningsudvalg - Finstrupgaard: xxxx - formand Stald- og bygningsudvalg - Annebergvej: Sanne Holm - formand Jeanette Stepien Kjell Leif Elbo Materiel- og anlægsudvalg - Finstrupgaard: Marianne Andersen - formand Søren Larsen Jonas Klitgaard Materiel- og anlægsudvalg - Annebergvej: Henrik Olsen - formand Brian Thomsen Cafeteria- og velfærdsudvalg - Finstrupgaard: Jørgen Rasmussen formand (Jørgen er ikke medlem af SAO, men indløser medlemskab d.d., så han kan vælges ind) Jeanette Simonsen (se under punkt 9 vedr. Jørgen Rasmussens tilkendegivelser ift. posten.)

5 Cafeteria- og velfærdsudvalg - Annebergvej: Mathilde Gammelgaard - formand Jytte Ahrenkiel Sarah Christensen Stævne- og sportsudvalg - Finstrupgaard: Merete Toftum Tina H. Thomsen Eva Gade Sanne Fredsgaard Gitte Nielsen Line Kjær Jørgensen Jesper Holst Hansen Katrine Gyldenberg Mette Møller og Helle Madsen udtræder. Stor tak for indsatsen i udvalget! Stævne- og sportsudvalg Annebergvej (internt udvalg): Lise Klitgaard Signe Henriksen Sarah Christensen Mathilde Gammelgaard Lærke Glamann Børnemedlemmer (under 16 år): Sabine Stepien Kjell Hjorth Andrea Iversen Tilde Dalgaard Rasmussen

6 Ad 7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Karl Otto Andersen genopstiller ikke. Ove Flensdorf genopstiller ikke. Der var ikke kandidater. Punktet sættes på til den ekstraordinære generalforsamling den 19. juni Revisorsuppleant Søren Berthelsen. Ad 8) Uddeling af pokaler Pokaluddelingen blev foretaget af Ann A. Marianne Andersen fik flidspokalen tildelt på den ordinære generalforsamling. Herudover fik følgende tildelt pokaler: Charlotte Bruun, juniordressur Karoline Johansen, Ponydressur Tina Christensen, seniordressur Emma Bachmann Jensen, Pony spring Stort tillykke til alle! Ad 9) Eventuelt Cafeteria og hjælpere i det hele taget Jørgen Rasmussen stillede spørgsmål til, hvordan formen for at drive cafeteriet skal være. Jørgen meldte klart ud, at han ikke har tid til daglig servicering, men vil gerne lægge et stykke arbejde. Der tages en dialog om det på næste bestyrelsesmøde, og der arbejdes på at få flere til at støtte op om cafeterie-opgaven. Ann lagde op til, at der skal ske noget på hjælper-området. Vi er én klub, og vi har alle en forpligtelse til at hjælpe til med stævner og andre opgaver. Cafeteriet har et stort indtægtspotentiale, og er derfor en meget vigtig opgave at få til at fungere.

7 Det blev præciseret, at det er et ansvar for alle at hjælpe, så det ikke altid er de samme, der skal løse opgaverne. Bestyrelsen opfordrede kraftigt til at komme med ideer til, hvordan vi får fat i flere hjælpere. Hvis vi direkte skal pålægge medlemmerne at lægge et stykke arbejde i klubben som en forpligtelse, kan der stilles forslag til ændring af vedtægten til den ekstraordinære generalforsamling, så dette indarbejdes. Det undersøges, om det er lovligt. Der mangler hjælpere til cafeteriet m.m. til stævnet den juni. Næstformanden opfordrede kraftigt til, at nogen melder sig, og at vi hver især går ud og ser, om vi kan få nogen til at hjælpe. Jane meldte sig til at være tovholder på, at der laves mad til hele stævnet. Men Jane har brug for, at nogen hjælper med at slæbe varer op til springbanens cafeteria. Stor tak til Jane! Vi skal se på, hvordan og hvad der skal til for at man vil yde en indsats for klubben og højne klubånden plan Ann Mertz har arbejdet med en 2020-plan og fremlagde en plan og strategier for de fremtidige fokusområder og kom ind omkring de områder, hvor vi kan trimme SAO. Der vil blive indkaldt til et strategimøde, hvor deltagerne skal være en blanding af FU, bestyrelse, ansatte og medlemmer. Der skal nedsættes fokusgrupper, som skal arbejde med at optimere SAO, inden for de enkelte områder.

8 Der er etableret følgende grupper inden for fokusområderne: Elevskolen Optimering af tilbud til daglige brugere Aktiviteter i det hele taget Stævner okristina Rasmussen Talentudvikling okristina Rasmussen Synlighed Samarbejdspartnere Sponsorer og fonde Nye indsatsområder oulrik Falbe Et par stykker meldte sig til enkelte grupper på mødet men Ann M. lægger grupperne på hjemmesiden, hvor man kan melde ind, hvilken gruppe man kunne tænke sig at deltage i. Der blev gjort opmærksom på, at det er et overkommeligt stykke arbejde, der skal lægges i gruppedeltagelsen. I forhold til strategi-planen skal det være mere klart, hvem man kan spørge om hvad. Mailadresser Vedr. hjemmesiden vil der blive lagt mailadresser ud på ansatte og nøglepersoner. Projekt væddeløbsbanen og Annebergvej Ann præsenterede projektet vedr. fornyelse af væddeløbsbanen og nyt ridecenter for Annebergvej.

9 Elever springhold på Annebergvej Der blev ytret ønske om elevspringhold på Annebergvej. Elektroniske services på hjemmesiden Der bliver etableret elektronisk tilkøb på hjemmesiden vedr. ridehuskort, enetimer i både spring og dressur m.m. 100 års jubilæum Klubben har 100 års jubilæum næste år. Der er lagt forskelligt materiale på hjemmesiden. Der er nedsat et jubilæumsudvalg, der arbejder med planlægningen af jubilæet. Datoen for afholdelse af klubbens 100 års jubilæum er fastsat til den 8. maj Sikkerhedsregler Næstformanden gjorde opmærksom på de nye sikkerhedsregler og opfordrede til, at vi hjælper hinanden med at overholde reglerne. Hvis vi ikke overholder sikkerhedsreglerne kan vi risikere at blive ekskluderet af DRF. Næstformanden appelerede på det kraftigste til, at både ansatte og øvrige medlemmer overholder reglerne. Der vil fra bestyrelsens side blive arbejdet på sanktionsmodeller ift. hvis sikkerhedsreglerne ikke respekteres. Det er vigtigt, at de voksne er rollemodeller overfor børnene ift. brug af ridehjelm m.m. PBS Arne gjorde opmærksom på, at pr. 1. juli kører PBS igen.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 09.06.2011 LLR/SA Referat Den 7. juni 2011 HVIDOVREBO Mødeart: Generalforsamling Mødested: Afdeling: Lille Friheden Mødetid kl. 19.00 Aktivitetssal 1-3 Deltagere: Der var 49 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR.

Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Bestyrelsesmøde AGR d.18/3.2010 kl.18:30 på AGR. Deltagere: Erik Skov-Larsen, Henrik Møller, Louise Andersen, Michael Skov-Larsen, Pia Augustinus, Gitte Kliver, Casper Rasmussen fraværende: Hanne Jensen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere