Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D , kl Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren Afbud Wivi Jespersen Afbud Marlene Wiuf Elnegaard-Jørgensen-Kernehuset Til stede Helle Pedersen Til stede Poul Lykke Behrendt-Troldehytten Afbud Tina Mikkelsen Til stede Christian Lysdahl-Solgården Til stede Monica Embring Andersen Til stede fra pk. 3 Sigrid Høgh-Lefholm-Spiren Til stede Bh. medarb. - Stine Olsen-Dagplejen Afbud Lederrep: Christina Ankersen-Huset Til stede Jeanette Andresen Til stede Camilla Duelund- Elletoften Til stede Distriktsleder: Bettina Pinion-Stestrup Børnegård Til stede Kaja Bonde Pedersen Til stede Dagsorden: Ansv. Noter/referat 1. Godkendelse af dagsorden. Bemærkning: Rikke Højlund har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet pr. d.d. Firkløverens suppleant indtræder fra og med næste møde, d Endelig planlægning af foredrag m/ Ann E. Knudsen 3. Endelig beslutning om forlængelse af valgperiode for bestyrelsesrep. samt suppleanter, i hhv. Kernehuset og Spiren Dagsordenen tilføjes punktet: Evt. Opgørelse over tilmeldinger. Endelig aftale ang. praktisk planlægning. Indkomne tilmeldinger: 154. Dog mangler opgørelse fra Huset. - Sigrid indhenter tal på tilmeldinger fra Huset, i forbindelse med endelige planlægning. - Christian og Marlene henter/afleverer kildevand/sodavand - Kbp laver prisskilte. Kildevand: Kr. 5,00 Sodavand: Kr. 10,00 - Bestyrelsen mødes kl Bestyrelsen forestår salg af vand - OBS: Vejvisning Grundet en forventet forsinkelse af byggeriet Midgård, på 2-3 måneder, vil valget i Kernehuset og Spiren, hvis forældre begge er på valg, kun være gældende for den periode som byggeriet Midgård er forsinket. Når Kernehuset, Firkløveren og Spiren flytter sammen i Midgård, foretages nyvalg til bestyrelsen, således at den forælder der fremover repræsenterer Midgård, vælges blandt forældrene i Børnehuset Midgård. (jf. ref ) For at undgå at afholde to valg inden for 4-5 måneder, fremsættes følgende forslag: Valgperioden for de nuværende forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i Kernehuset og Spiren forlænges, frem til nyvalg finder sted i Midgård. Forud for endelig beslutning, sendes forslaget i høring, i de respektive foræl-

2 dreråd. Endelig beslutning træffes på bestyrelsesmødet, d I forbindelse med valg til suppleant for forældrerep. i bestyrelsen, fremsættes følgende forslag: Suppleanter vælges blandt forældrene i børnehusenes forældreråd. Ovenstående er gældende for bestyrelsesrep. og suppleanter i hhv. Kernehuset og Spiren. Bestyrelsen d : Forslag møder opbakning i bestyrelsen, men skal drøftes i de respektive forældreråd, før endelig beslutning træffes på bestyrelsesmøde, d Forslag er drøftet på forældreråde i Kernehuset og Spiren, og bakkes op af begge forældreråd. Endelig beslutning Bestyrelsen, d : - Valgperioden for de nuværende forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i Kernehuset og Spiren forlænges, frem til nyvalg finder sted i Midgård. - Suppleanter vælges blandt forældrene i Kernehusets og Spirens forældreråd. 4. Planlægning af bestyrelsesvalg Solgården og dagplejen skal afholde ordinært valg. Valg af suppleanter, som er på valg hvert år, samt stillingtagen til at suppleanter kan vælges blandt forældrene i børnehusenes forældreråd. Jf. styrelsesvedtægter for bestyrelsen skal valg til bestyrelse afholdes senest d hvert år. Ordinære valg afholdes i hhv. Solgården og Dagplejen, og planlægges i et samarbejde mellem børnehus og børnehusets forældreråd. Valg af suppleanter afholdes i alle børnehuse, og planlægges i samarbejde mellem børnehus og forældreråd. Hvis der ikke findes en suppleant i forbindelse med valg, udpeges/vælges en suppleant blandt forældrene i forældrerådet. Formandens beretning forfattes af den nuværende formand, og fremlægges af børnehusets respektive bestyrelsesmedlem. 5. Fastsættelse af principper for fordeling af budget til inventar og legepladser Beretningen sendes til godkendelse i bestyrelsen inden fremlæggelse. Beretningen fremsendes d , til godkendelse senest d Bestyrelsen beslutter fordeling af midler til inventar og legepladser. Inden fordelingen kan finde sted, skal der udarbejdes principper for hvordan og hvornår midlerne fordeles. Disse sendes efterfølgende i høring i lederteam og MED, før endelig godkendelse i bestyrelsen. I budgettet er afsat:

3 kr ,00 til inventar kr ,00 til legepladser Bestyrelsen tager stilling til genanvendelse af ansøgningsskema udarbejdet i Principper udarbejdet til fordeling af midler i 2013, vedlægges til inspiration: Principper og prioriteter for fordeling af midler til legepladser: Prioriteter: Sikkerheden i forhold til standard for godkendte legepladser, herunder faldunderlag Sand i sandkassen Nyanskaffelser skal være DGI-understøttende, eller sundhedsfremmende. Sand bestilles snarest, sådan at udgiften kendes før det resterende beløb fordeles. Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt leverandør indsendes til kbp, senest Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d Principper for fordeling af midler til inventar: Ved fordelingen af midler til inventar vægtes ét eller flere af følgende 3 parametre: At arbejdsmiljøet tilgodeses At trivslen tilgodeses Eller er sundhedsfremmende Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt leverandør indsendes til kbp, senest Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d Bestyrelsen, d : Principper udarbejdet til fordeling af midler afsat til legepladser for 2014: Prioriteter: Sikkerheden i forhold til standard for godkendte legepladser, herunder faldunderlag Sand i sandkassen Der skal tilstræbes en ensartet standard af distriktets legepladser Nyanskaffelser skal være DGI-understøttende, eller sundhedsfremmende. Gældende for Kernehuset, Spiren og Firkløveren: anskaffelser skal kunne flyttes til Midgård, omkostningsfrit. Sand bestilles snarest, sådan at udgiften kendes før det resterende beløb fordeles. Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt leverandør indsendes til kbp, senest d Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d

4 Principper for fordeling af midler til inventar: Ved fordelingen af midler til inventar vægtes ét eller flere af følgende 3 parametre: At arbejdsmiljøet tilgodeses At trivslen tilgodeses Eller er sundhedsfremmende Anskaffelser som er rengøringsvenlige, f.eks. hjul på møbler eller vægmontering så rengøring er mulig. Anskaffelser som er sygdomsforebyggende Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt leverandør indsendes til kbp, senest d Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d Revideret ansøgnings udarbejdes. 6. Holbæk i Fællesskab Holbæk i fællesskab er en åben invitation til at bidrage til at finde løsninger på den økonomiske udfordring som Holbæk kommune står overfor. Aktuelt er der nedsat 4 omstillingsgrupper. Følg med på hjemmesiden: Forældre i Elverdam blev etableret i efteråret 2013, og har afholdt 2 dialogmøder med politikkere, ét i efteråret, og ét d Forældre i Elverdam arbejder på at bedre børns vilkår i børnehusene i forhold til optimering af ressourcer. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af forældre, medarbejdere, distriktsleder, og chef. Gruppen har holdt første møde. Første møde havde til formål dels at klæde chef og en forælder på, til deltagelse i arbejdet i en af omstillingsgrupperne nedsat under Holbæk i Fællesskab, og dels at finde her og nu løsninger i forhold til optimering af ressourcer. Optimering af ressourcer affødte et behov for en undersøgelse af tiltag der ikke understøtter børnenes trivsel og udvikling i hverdagen, og som kan frigøre ressourcer. Hvordan organiseres og struktureres hverdagen, er der vaner og rutiner der kan brydes eller som er overflødige? Forældrerådene inddrages i denne undersøgelse, med henblik på et få et fælles billede på de opgaver/tiltag der er i løbet af en dag, for i et samarbejde at finde frem til, hvordan vi hver især kan bidrage til at løse den fælles kerneopgave: Understøtning af børns trivsel og udvikling. Forælder i Elverdam mødes igen i maj (dato endnu ikke fastsat). Forældrene vil samtidig gerne udtrykke stor anerkendelse af medarbejderes indsats i hverdagen, det er arbejdsvilkårene der findes urimelige, hvorfor der opfordres til øget medarbejderdeltagelse i arbejdsgruppen for kvalificering af debatten.

5 Efterskrift: Rasmus Brandstrup, og Maria Friis, begge medlemmer af Udvalget for Børn, har givet tilsagn om at ville indgå i gruppen. 7. Årshjul. Opmærksomhedspunkt til næste år: Fastsættelse af principper for anvendelse af midler, bør ligge tidligere på året, af hensyn til størst mulig udnyttelse af anskaffelser indenfor budgetåret. 8. Relevant orientering fra distriktets børnehuse Årshjulet justeres i forbindelse med møde d , for bestyrelsesformænd vedrørende arbejdet i omstillingsgrupperne. Formandens beretning: se punkt 4. alle Kernehuset: Kaja Nielsen fortsætter som pædagogisk leder frem til oktober Solgården: Stor frustration over meget sygdom, som højst sandsynligt hænger sammen med rengøringsstandarden, der er alt for lav. 9. Generel orientering alle Evaluering af rengøringsstandarden i distriktets børnehuse, viser at niveauet for de flestes børnehuses vedkomne, ligger under den standard kommunen har købt hos Forenede Rengøring, men generelt er rengøringen i alle børnehuse kritisabel. Center for Ejendomme har ansvaret for samarbejdet med Forenede Rengøring, vi afventer tilbagemelding på evalueringens konsekvenser. En opsagt dagplejer er genansat, som følge af pludselig opstået stillingsvakance. Strategi for fremtidens dagtilbud behandlet på udvalgsmøde d , og godkendt. Kvalitetsrapport 2014, herunder evaluering og status på effekt af projekt Børn i bevægelse. Grundet tidspres på dette og næste møde, finder Sigrid og kbp alternativ form, hvorpå bestyrelsen kan evaluere projektet Evt. Drøftelse af vilkår for bestyrelsesarbejdet. 11. Punkter til næste møde. Fordeling af midler afsat til legepladser Fordeling af midler afsat til inventar Præsentation af arbejdet m/læreplaner v/pæd. ledere 12. Næste møde: D , kl i Dagplejen, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse. Afbud meldes til formand, eller distriktsleder.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole

Skolebestyrelsesmøde 14.5.14 kl. 18.00 21.00 på Vemmedrup Skole Afbud til Lisa: Deltagere: Jeanette, Lotte, Bo, elevråd, Henriette, Jonas, Torben, Louise, Carsten, Lauge, Lisa, 1) Godkendelse og underskrive referat fra sidste møde 2) Meddelelser: a) Formand Skolerådsmøde

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 09-12-2014 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Referent: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Jens Peder Knudsen (JPK), Thomas Lyse

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej

Fra Selvejende til privat - DLO guider på vej » Hvis det ikke kan være anderledes... Bliver overgang til Privatinstitution virkelig den eneste mulighed for selvejende daginstitutioner, der gerne vil værne om den nære og selvstændige institutionsløsning?

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere