Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?"

Transkript

1 Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense, der er foreslået indført fra 2011/2012. Strukturplanen indeholder forslag om at ændre skoledistrikterne for Vestre, Hunderup og Åløkkeskole. Vestre Skole foreslås ændret til en ungeskole ( klasse), og Hunderup og Åløkkeskole som børneskoler (0.-6. klasse). Det betyder at børnene i de mindste klasser på Vestre flyttes til Hunderup skole allerede fra næste skoleår, mens de ældste klasser på Hunderup flyttes til Vestre skole. I den forbindelse har skoleledelsen og skolebestyrelsen arbejdet på Vestre Skoles høringssvar som vi ønsker at drøfte med jer forældre. Høringssvaret kan læses neden for. Indledningsvist forholder skolen sig til det stillede forslag om at ændre Vestre Skole til en unge skole, der skal huse 7. til 10. klassetrin. Efterfølgende anføres argumenter for at bibeholde den kendte struktur med helhedsskole fra 0. til 9. klasse. På skolens debatforum vil vi gerne høre jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Vedlagt er: Uddrag af Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole vedr. Vestre skole m.v. Bestyrelsen og ledelsen udkast til høringssvar

2 Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole Område 7: Hunderup, Vestre og Åløkke Plan for området Å lø k k es k o le n Å løkkeskolen V es tre S k o le Vestre S kole H u n d eru p s k o len H underupskolen

3 Et faldende elevtal i området betyder, at der er behov for at optimere skoledistrikterne. Planen for dette område er at skabe sammenhængende børnemiljøer og ungemiljøer ved at samle klasserne på Hunderupskolen og Åløkkeskolen og klasserne på Vestre Skole i en ny skoleorganisering: Den nye centrumskole Skoleleder, leder af den samlede Administrativ afdelingsleder leder af skolens Pædagogisk afdelingsleder af børneskole Pædagogisk afdelingsleder af Pædagogisk afdelingsleder af Der henvises til ledelse Omlægningen til børneskoler og ungeskole giver mulighed for at optimere klassedannelsen og sikre flere klasser på alle årgange på Hunderup og Vestre Skole. Årgange med mange elever / klasser giver gode muligheder for holddannelse på tværs af årgange, hvilket bl.a. Rejseholdet anbefaler i deres rapport.

4 Etableringen af børneskoler vil give mulighed for at indrette børnemiljøer, hvor de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. Børneskolen i den eksisterende Hunderup Skole vil fremadrettet få cirka fire spor pr. årgang. Det giver mange klasser pr. årgang og dermed styrkes mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af årgangen. Åløkkeskolen fastholdes som lokalskole i Åløkkekvarteret og fortsætter som en tosporet børneskole. Strukturerne og rammerne i børneskolerne skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor den enkelte elev gives passende udfordringer både via differentiering i undervisningen i klassen samt via samarbejder og holddannelser på tværs af klasser. Åløkkeskolen og Vestre Skole har de seneste år arbejdet meget med Cooperative Learning (CL) som særlig undervisningsform. CL er en undervisningsform, der giver gode redskaber til at undervisningsdifferentiere og giver nye strukturer ind i undervisningen, som skaber effektiv læring og trivsel. Cooperative Learning skal derfor indtænkes i den nye centrum skole. Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i børnemiljøet til ungdomsmiljøet.. Ungeskolen ( klassetrin) placeres fysisk på den nuværende Vestre Skole. Skolen skal have en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Der skal være valgmuligheder mellem eksempelvis boglige, praktiske, eller musiskkreative fag, som eleverne er motiverede for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. Ungemiljøet på Vestre Skole bliver bredt og varieret med elever både fra det tidligere Hunderupdistrikt, Vestre Skoles distrikt samt elever fra Åløkkeskolen. Vestre Skoles placering i midtbyen er en optimal placering af et ungemiljø. Det er attraktivt for de unge, som oftest er tiltrukket af en urban ungdomskultur, at Ungeskolen ligger tæt på betydningsfulde

5 kulturinstitutioner, butiksområder og ungdomsuddannelser. Det giver unikke muligheder for et samvirke med lokalsamfundet, f.eks. brug af faciliteter i Kulturmaskinen og Ungdomshuset - f.eks. til produktion af musikvideo, Brandts Mediemuseum et naturvidenskabeligt projekt i samarbejde med Ungdomsskolen og SDU praktikforløb i virksomheder og formidling af fritidsjob i samarbejde med Cityforeningen og erhvervsorganisationer et større kulturprojekt i samarbejde med Cityforeningen, et af teatrene og et af museerne. en selvstændig event under kulturnatten eller på Havnekulturfestival Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungeskolen eksempelvis: bevægelses- og idrætslinje i samarbejde med lokale idrætsforeninger eksempelvis OB. en international linje med fokus på sprog og kultur evt. i samarbejde med Sct. Knuds Gymnasium, der fra 2010 har to sproglige studieretninger, hvor der er mulighed for deltagelse i et særlig internationalt projekt. en science eller innovationslinje evt. i samarbejde med Tietgenskolen, Korsløkke Ungdomsskole mv. Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser. Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag. Forslaget i praksis

6 Område 7 - Før Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Område 7 - Efter Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Forslaget indebærer, at Vestre Skole og Hunderupskolen lukkes i nuværende form og genopstår som en ny centrum skole med et fælles skoledistrikt. Hunderupskolen bliver fysisk hjemsted for de yngste elever (0.-6. klassetrin) og Vestre Skole bliver fysisk hjemsted for de ældste elever ( klasse). Åløkkeskolen lægges under den nye centrum skoles ledelse og den nuværende struktur som børneskole fastholdes. Skolens ældste elever flyttes til den nye centrum skole, som fysisk er beliggende på Vestre Skole i stedet for til Tarup Skole, som det er nu. Overbygningselever fra Hunderupskolen flyttes til Vestre Skole og eleverne på klassetrin på Vestre Skole flyttes til Hunderupskolen. Område/Skole klasse Børneskole Ungeskole Skolelukning Distrikts-ændring skole klasse (10.) klasse (børne- og ungemiljø) Område 7 Ny centrum skole Hunderupskolen X X Vestre Skole X X Åløkkeskolen X X

7 Det skal bemærkes, at omlægningen kræver, at skolerne har de nødvendige fysiske rammer til rådighed og den rette personalemæssige sammensætning. Personalet kan med fordel arbejde på tværs af børne- og ungeskolen indenfor specifikke fagområder og vejledere indenfor eksempelvis AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og læsning kan bruges til at skabe gode overgange for sårbare elever.

8 Opmærksomhedspunkter Pædagogik Hunderupskolen er en eftertragtet skole i et lokalområde, hvor mange traditionelt overvejer privatskoler. Skolen fastholder mere end 90 procent af distriktets elever. Hunderupskolen er allerede en faglig og økonomisk bæredygtig tre-sporet skole, hvor grundlaget for høj faglighed og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse allerede er til stede. Tre klasser pr. årgang giver gode muligheder for fleksibel holddannelse på årgangen og mange forskellige fællesskaber for eleverne. Vestre Skole har arbejdet meget med de yngste klassetrin og udviklingen af god overgang fra dagtilbud til skole. Skolen starter i det kommende skoleår et udviklingsarbejde i forhold til musik, der bl.a. indebærer, at musik hver dag indgår i elevernes hverdag. Skolens legeplads er forholdsvis nyetableret. Vestre skole har dog udfordringer i at være en skole i et område præget af stor til- og fraflytning og forholdsvis lave klassekvotienter. En fordel ved at samle eleverne fra de to skoler er, at der kan skabes to gode bæredygtige enheder i området og at der kan gøres en særlig indsats for at skabe særlige børnemiljøer for de yngste elever og ungdomsmiljø for de ældste elever. En sammenlægning af distrikterne vil samtidig positivt understøtte en mere mangfoldig elevgruppe. Hunderupskolen har i dag omkring 6-7 pct. elever med anden etnisk baggrund, Vestre Skole har omkring 30 pct. En samling af skoledistrikterne vil betyde, at omkring 15 pct. af elever vil have anden etnisk baggrund. Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem skolerne, så overgangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og trygt skifte for børn og forældre og at forældre og børn oplever, at Cityskolen er én skole beliggende på to fysisk adskilte matrikler. Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i at eleverne skifter det fysiske børnemiljø ud med et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en ungdomsuddannelse.

9 Det friere skolevalg Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og have en tryghed ved den eksisterende struktur med klasse-skoler. Et nyt spændende kommunalt tilbud i form af børneskoler og efterfulgt af et særligt ungemiljøer kan betyde en øget søgning til folkeskolen. Omvendt kan en usikkerhed omkring effekterne af en ny struktur og dennes betydning for den enkelte elev betyde, at en række forældre fravælger de nye distriktsskoler og i stedet vælger en privatskole. Dette giver en usikkerhed i beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi og evt. øgede udgifter til privatskoleelever. Lokal- og nærmiljø Hunderupskolen og Vestre Skole ligger fysisk tæt placeret på bymidten, hvilket som beskrevet, giver gode muligheder for at udnytte de mange kulturelle tilbud og andre tilbud i byområdet. Der vil ikke være konsekvenser for fritidsområdet i øvrigt.

10 Ledelsens og bestyrelsens høringssvar Vestre Skole som ungeskole I strukturplanen er det et forslag, at Vestre Skole skal være ungeskole og varetage undervisningen af eleverne på klassetrin, som kommer fra Hunderup og Åløkke Skole, som begge er børneskoler med elever fra klassetrin. Teoretisk set, er det overordnede formål at få optimeret antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse og samtidig gøre alle 3 skoler mere økonomisk rentable og med et højere fagligt niveau. Dette formål er teoretisk helt i orden, men virkeligheden overhaler ofte teorien og det gør den også i dette tilfælde. Alle 3 skoler er velfungerende skoler på hver deres særlige måde. Vi kan her kun udtale os om forholdene på Vestre Skole, og det vil vi gøre senere i vores høringssvar. Overordnet er der vigtige forhold, som skal overvejes og revurderes for, at strukturændringen vil kunne finde sted og samtidig blive en succes. Dette formål skal der satses alt på, for det er mange børn/unge, lærere/pædagoger og forældres hverdag, som skal ændres i forlængelse af en eventuel vedtagelse af Vestre Skole, som ungeskole. - Ungeskole i midtbyen er beskrevet som en optimal placering, hvilket det umiddelbart også er. Den er tæt på alle betydningsfulde kulturinstitutioner i Odense i gå- eller cykelafstand. Ungeskolen i midtbyen er også tæt på alle de andre forhold, som er en del af en storby. Derfor skal skolens indre faglige/fysiske og social rammer være meget attraktive, så alle skolens elever forbliver på skolens område i hele undervisningstiden også i pauserne. Faglokaler og øvrige lokaler bør være med det nyeste inventar, såsom pc ere i alle lokaler og smartboard, der fylder en hel væg, så det kan bruges af flere samtidig. Skolens klasselokaler har en størrelse på 48,5 m2. Det skal overvejes om de er store nok til at rumme minimum 24 unge. Et ekstra fysik/kemilokale skal etableres, idet et lokale for op til 6 spor, ikke vil være nok. Alle lokaler skal indrettes med fleksibelt og flytbart inventar, så lokalerne kan indrettes til mange forskellige undervisningsformer. Hver ung bør desuden have et skab med nøgle til personlige genstande. Vejledende timeplan for klassetrin skal opfyldes og der skal være ekstra lektioner, til en form for valgfagsordning, så det er muligt at vælge indenfor forskellige områder og efter personlig interesse. Der skal etableres samarbejder med de tidligere nævnte kulturinstitutioner og andre institutioner, som kan tilgodese mange forskellige elevers ønsker og interesser. Det kan være en ide, at etablere daglig lektiecafe frem til kl. 16 hver dag, så alle unge har mulighed for at få relevant hjælp og samtidig opholde sig på skolen og evt. spille i band, dyrke idræt, mm. mm.. For at det kan lade sig gør, skal der samarbejdes med Ungdomskoler mm.. Der skal være en kantine med veluddannet kantinepersonale, så de unge har mulighed for at købe sund mad og drikke i hele skoletiden. Etablering af en kantine er en omfattende økonomisk investering. Kantinen skal etableres for at de op til 400 unge ikke skal gå til de omkringliggende

11 kiosker m.m. i pauser. Der må i denne sammenhæng bemærkes, at forslaget peger på lokaler i kælderniveau i bygning 1, der pt. er godkendt til ophold af 80 personer. Der skal være et lokale, hvor alle skolens unge og ansatte kan samles til fællesarrangementer. Det skal overvejes, om skolens dobbelte gymnastiksal er stor nok til det. Der vil fortsat være brug for udendørs faciliteter i Bolbro, således at alle kan få idræt ifølge vejledende timeplan. Der vil blive tale om øget transportudgifter, hvor udelukkende udskolingselever skal undervises. I strukturforslaget for området er der foreslået, at der etableres en form for Superleder, som skal varetage den øverste ledelse af de 3 skoler. Ledelserne fra de 3 skoler har afholdt møde og er i fællesskab enige om, at de 3 skolers ledelse vil kunne arbejde sammen om overordnede forhold, hvis strukturen vedtages. Ønsket er hver sin skole, med hver sin leder. Der kan eventuelt etableres et administrativt samarbejde, som anslået vil kunne minimere antallet af administrative arbejdstimer. Cooperative Learning skal være en undervisningsform, som bruges og er kendt af børn og unge på alle 3 skoler. CL har været et pædagogisk udviklingsprojekt på Vestre og Åløkke og det samme bør etableres på Hunderup. I strukturplanen er der nævnt, at tosprogsprocenten ved etableringen af børne- og ungeskoler vil blive udlignet på de 3 skoler. Det mener vi ikke er korrekt, idet årsagen til at Vestre Skoles tosprogsprocent er på ca. 30, er at skolen altid har haft mulighed for at optage elever fra Vollsmose. Det vil ikke være muligt i den nye struktur, hvor klassedannelsen vil bliver optimeret i hele Odense og det frie skolevalg vil blive begrænset. Etableringen af 2 børneskoler og 1 ungeskole vil betyde, at mange forældre skal have deres børn på anden skole end forventet. Vil det betyde, at flere forældre end nu måske vil søge privat- og friskoler i området? Vil det betyde, at frygten for, at kulturerne på de enkelte skoler forsvinder, vil gøre at der skabes en endnu større kløft og forskel mellem børn og unge fra Vestre og Hunderup? Er der lavet økonomiske beregninger vedr. transport af elever fra hjem til skole. Usikkerheden i personalegrupperne er stor. For skolens lærergruppe og pædagoggruppe skaber det usikkerhed. Hvis Vestre Skole skal være ungeskole kan det betyde en opsplitning af en velfungerende og kvalificeret personalegruppe, som indenfor de sidste 6 år har været under ombygning i de 4 af årene. Det vil være et stort ønske for alle, at de overflyttes til samme skole/sfo. I forbindelse med så omfattende ændringer på det personalemæssige område, er det påkrævet at tænke i processer forandringsprocesser. Samtidig er det essentielt at tænke på konsekvenserne før, under og efter så fundamentale ændringer for personalegruppen. Det ønskes afklaret, om der er afsat midler til at imødegå den menneskelige og tidsmæssige omstillingsproces, som det kræver at ændre fra en fælles kultur til en anden, når stort set alle personaler på kommunens skoler skal ændre samarbejdspartnere, aldersmæssig målgruppe og evt. arbejdssted. I forhold til strukturplanens overordnede forslag, ønskes det afdækket, hvorvidt det findes formålstjenstligt økonomisk og menneskeligt at flytte børn og unge, forældre, lærer, pædagoger, ledere, servicemedarbejdere m.fl. for at starte et projekt, som ingen kender konsekvenserne af, ej heller har velovervejet pædagogisk og forskningsmæssigt belæg for.

12 Hvorfor skal Vestre Skole bevares som en skole med elever fra klassetrin. Vestre Skole er for lidt over 2 år siden blevet gennemgribende renoveret, så skolen fremstår som en velfungerende skole med et centralt placeret læringscenter, som i 2007 fik Arkitekturens Pris i Odense i Desuden har skolen fået etableret Fremtidens Legeplads i Odense og i august 2010 blev Roersvej indviet som legegade. Dette sidste blev etableret pga. store trafikale morgenproblemer, når forældre i bil skulle aflevere deres børn. Alle disse forhold og de nedenstående forhold har betydet meget for Vestre Skoles elever, forældre og ansatte. Det kan og gør Vestre Skole nu: fagligt, socialt og pædagogisk. Mangfoldighed: Vestre Skole er en skole med elever fra mange forskellige kulturer. Skolens distrikt har ikke særligt mange tosprogede elever, så det er muligt at optage elever fra andre distrikter pga. det frie skolevalg. Denne mangfoldighed giver skolen stor mulighed for at arbejde med respekt for og accept af forskellige livsvilkår og traditioner, som anvendes som en ressource og til stadighed vedligeholdes. Indskoling, samarbejde skole/sfo: Vestre Skole har på et veletableret samarbejde i indskolingen mellem lærere og pædagoger. Pædagoger er med i klasser, der er et velfungerende teamsamarbejde, som betyder, at det hele barn, er i centrum for arbejdet i skole og fritid. Samarbejde med daginst., Førskoleprojekt: Der er et yderst velfungerende samarbejde med områdets børnehaver, distriktsledere og pædagoger. Dette kan læses i en beskrivelse, som ligger på skolens hjemmeside. I samarbejde med daginstitutionerne har der i foråret 2010 været etableret en ugentlig dag, hvor børnehaverne i samarbejde med skolens SFO var i SFO-lokalerne og brugte skolens forskellige faciliteter, mødte skolens flere af skolens elever i forbindelse med musik og var på besøg i læringscentret. Cooperative Learning (CL): CL er blevet et pædagogisk redskab på skole og SFO, hvor metoden bruges som et pædagogisk værktøj i det faglig og sociale arbejde med børnene. Lærere fra Vestre Skole er desuden besøgsskole for lærere i kommunen, som gerne vil stifte nærmere bekendtskab med CL. Max-musik, morgensamlinger: Inden sommerferien blev det offentliggjort, at Vestre Skole er blevet faglig udviklingsskole med musik, og at der fra 2010/2011 skal etableres et tæt samarbejde mellem forskellige musiske uddannelsesinstitutioner og Vestre Skole. Det er et spændende projekt, som skolens musiklærere støtter positivt op om. Desuden har skolen gode musikalske traditioner med bla. fællessamlinger for alle skolens elever, som gennemføres med musik og sang.

13 SundSkoleNet, Projekt Skolesport: Vestre Skole har aktive idrætslærere, som trods vores manglende udendørs idrætsfaciliteter har fået etableret et samarbejde omkring sport og idræt. I år er flere elever på skolens 8. klassetrin ved at tage en juniorlederuddannelse. Denne uddannelse giver gode oplevelser og fysisk aktivitet for skolen klasses elever, som deltager som aktive udøvere, som en del af projektet. AKT-arbejde: For at støtte op om elevernes personlige udvikling, individuelt og social er der blevet etableret et forebyggende AKT-arbejde, som gennemføres på 0., 3. og 6. klassetrin, samtidig med at skolens klasssetrin, i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole har gennemført adventurerace, med det formål at få etableret et godt samarbejde mellem klasserne og samtidig forsøge at få flere at skolens elever til at bruge kommunens klubforhold. Der er ingen tvivl om, at alle disse forskellig områder er med til at give skolens elever en god og kvalificeret folkeskoleuddannelse, så vores elever efter endt skolegang er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Af den sidst pind, kan det desuden ses, at eleverne fra Vestre Skole klarer sig godt - også efter endt afgangsprøve. Mangfoldighed / faglige niveau / ungdomsuddannelsesniveau I forberedelsen med forberedelsen til høringssvaret er det blevet via Ungdommens Uddannelssesvejledning i Odense blevet undersøgt, hvor mange elever, der efter afgangsprøve fra Vestre Skole er i gang med en ungdomsuddannelse. Procentsatsen for dette er: Årstal: Antal elever i ungdoms- uddannelse af en årgang, der har afbrudt uddannelsen Procentsats: I gang med en ungdomsuddannelse: /40 er i gang 97,50 % /38 97,74 % /38 94,74 % /28 89,29 % Denne procentsats er meget positiv og indeholder alle skolens elever, både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Desuden er skolens karakterer ved afgangsprøverne i den meget positive ende for alle skolens elever, som jo så er både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Er det det så værd, at ændre Vestre Skole til en ungeskole med de økonomisk og menneskelige forhold det giver -, at flytte rundt med børn og unge, forældre, lærere, pædagoger, ledere, service-medarbejdere

14 mm., for at starte et projekt, som ingen kender og har de gode velovervejede pædagogiske og forskningsmæssige argumenter for. På skolens debatforum vil vi opfordre jer som forældre til at give jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Odense Kommune opfordrer også til, at du som forælder, ansat eller elev i folkeskolen giver din mening om forslaget til kende. Brug også de links, der ligger på Odense Kommunes hjemmeside:

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Strukturplan Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Indholdsfortegnelse 1 NY RETNING OG NY TÆNKNING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET... 4 1.1 En ny vision

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Hadsundvejens Skole 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm

Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Udviklingsplan for institutionerne på Hindsholm Beskrivelse af model 4: 1. Bærende værdier og visioner: Model 4 tager udgangspunkt i disse mål: At barnet kan se en mening med de livsvilkår, de er omgivet

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020

Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning. Att: Ann Tina Langgaard. Vedr.: Høring skoleudvikling i Varde Kommune frem mod 2020 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Att: Ann Tina Langgaard Blåvandshuk Skole Skolevænget 12 6840 Oksbøl Tlf. 79 94 73 99 www.blaahuk.dk 20. april 2009 cokr Direkte tlf Mobil mail: cokr@varde.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning

Folkeskolereformen. Overordnede rammer for en ny folkeskole. Overordnede mål med reformen. Understøttende undervisning Folkeskolereformen Folketinget har med vedtagelse af Folkeskolereformen besluttet, at der skal ske omfattende forandringer i folkeskolen med virkning fra den 1. august 2014. Overordnede mål med reformen

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler

Kort og godt om. Ådalskolen. - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen Eriksvej 4, 4100 Ringsted Tlf. 5762 8400 aadalskolen@ringsted.dk www.aadalskolen.dk Kort og godt om Ådalskolen - en af Ringsted Kommunes specialskoler Ådalskolen tilbyder specialundervisning

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Fakta Skolens værdigrundlag

Fakta Skolens værdigrundlag Job- og personprofilen Job- og personprofilen er udarbejdet på grundlag af samtaler mellem en række nøglepersoner blandt personalet og bestyrelsen samt tidligere udarbejdet materiale. Job- og personprofilen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013

Kandidater til skolebestyrelsesvalg ved Erritsø fællesskole 2013 Jack Tranberg Jeg er 42 år. Uddannet tømrer, arbejder pt. som faglig sekretær ved 3f Kolding. Gift med Mette Toft Tranberg. 4 Børn, hvor de 3 er hjemmeboende, Agnes Toft Tranberg som går på Højmosen/Lyngskole

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

[28] Børn- og Ungeforvaltningen

[28] Børn- og Ungeforvaltningen [28] Børn- og Ungeforvaltningen I KORTE TRÆK Børn- og Ungeforvaltningens opgaver dækker børnepasning, kommunens skoler og skolefritidsordninger, fritidsaktiviteter, klubber og ungdomsskoler. Derudover

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for dagundervisere. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for dagundervisere OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for dagundervisere. I denne folder finder du alle de informationer,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Forudsætningerne for arbejdet

Forudsætningerne for arbejdet SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SKOLESTRUKTUR MODELLER Notat: 4. april 2011 Forudsætningerne for arbejdet Byrådet besluttede den 13. december 2010, at der blev nedsat to arbejdsgrupper på skoleområdet.

Læs mere