Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?"

Transkript

1 Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense, der er foreslået indført fra 2011/2012. Strukturplanen indeholder forslag om at ændre skoledistrikterne for Vestre, Hunderup og Åløkkeskole. Vestre Skole foreslås ændret til en ungeskole ( klasse), og Hunderup og Åløkkeskole som børneskoler (0.-6. klasse). Det betyder at børnene i de mindste klasser på Vestre flyttes til Hunderup skole allerede fra næste skoleår, mens de ældste klasser på Hunderup flyttes til Vestre skole. I den forbindelse har skoleledelsen og skolebestyrelsen arbejdet på Vestre Skoles høringssvar som vi ønsker at drøfte med jer forældre. Høringssvaret kan læses neden for. Indledningsvist forholder skolen sig til det stillede forslag om at ændre Vestre Skole til en unge skole, der skal huse 7. til 10. klassetrin. Efterfølgende anføres argumenter for at bibeholde den kendte struktur med helhedsskole fra 0. til 9. klasse. På skolens debatforum vil vi gerne høre jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Vedlagt er: Uddrag af Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole vedr. Vestre skole m.v. Bestyrelsen og ledelsen udkast til høringssvar

2 Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole Område 7: Hunderup, Vestre og Åløkke Plan for området Å lø k k es k o le n Å løkkeskolen V es tre S k o le Vestre S kole H u n d eru p s k o len H underupskolen

3 Et faldende elevtal i området betyder, at der er behov for at optimere skoledistrikterne. Planen for dette område er at skabe sammenhængende børnemiljøer og ungemiljøer ved at samle klasserne på Hunderupskolen og Åløkkeskolen og klasserne på Vestre Skole i en ny skoleorganisering: Den nye centrumskole Skoleleder, leder af den samlede Administrativ afdelingsleder leder af skolens Pædagogisk afdelingsleder af børneskole Pædagogisk afdelingsleder af Pædagogisk afdelingsleder af Der henvises til ledelse Omlægningen til børneskoler og ungeskole giver mulighed for at optimere klassedannelsen og sikre flere klasser på alle årgange på Hunderup og Vestre Skole. Årgange med mange elever / klasser giver gode muligheder for holddannelse på tværs af årgange, hvilket bl.a. Rejseholdet anbefaler i deres rapport.

4 Etableringen af børneskoler vil give mulighed for at indrette børnemiljøer, hvor de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. Børneskolen i den eksisterende Hunderup Skole vil fremadrettet få cirka fire spor pr. årgang. Det giver mange klasser pr. årgang og dermed styrkes mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af årgangen. Åløkkeskolen fastholdes som lokalskole i Åløkkekvarteret og fortsætter som en tosporet børneskole. Strukturerne og rammerne i børneskolerne skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor den enkelte elev gives passende udfordringer både via differentiering i undervisningen i klassen samt via samarbejder og holddannelser på tværs af klasser. Åløkkeskolen og Vestre Skole har de seneste år arbejdet meget med Cooperative Learning (CL) som særlig undervisningsform. CL er en undervisningsform, der giver gode redskaber til at undervisningsdifferentiere og giver nye strukturer ind i undervisningen, som skaber effektiv læring og trivsel. Cooperative Learning skal derfor indtænkes i den nye centrum skole. Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i børnemiljøet til ungdomsmiljøet.. Ungeskolen ( klassetrin) placeres fysisk på den nuværende Vestre Skole. Skolen skal have en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Der skal være valgmuligheder mellem eksempelvis boglige, praktiske, eller musiskkreative fag, som eleverne er motiverede for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. Ungemiljøet på Vestre Skole bliver bredt og varieret med elever både fra det tidligere Hunderupdistrikt, Vestre Skoles distrikt samt elever fra Åløkkeskolen. Vestre Skoles placering i midtbyen er en optimal placering af et ungemiljø. Det er attraktivt for de unge, som oftest er tiltrukket af en urban ungdomskultur, at Ungeskolen ligger tæt på betydningsfulde

5 kulturinstitutioner, butiksområder og ungdomsuddannelser. Det giver unikke muligheder for et samvirke med lokalsamfundet, f.eks. brug af faciliteter i Kulturmaskinen og Ungdomshuset - f.eks. til produktion af musikvideo, Brandts Mediemuseum et naturvidenskabeligt projekt i samarbejde med Ungdomsskolen og SDU praktikforløb i virksomheder og formidling af fritidsjob i samarbejde med Cityforeningen og erhvervsorganisationer et større kulturprojekt i samarbejde med Cityforeningen, et af teatrene og et af museerne. en selvstændig event under kulturnatten eller på Havnekulturfestival Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungeskolen eksempelvis: bevægelses- og idrætslinje i samarbejde med lokale idrætsforeninger eksempelvis OB. en international linje med fokus på sprog og kultur evt. i samarbejde med Sct. Knuds Gymnasium, der fra 2010 har to sproglige studieretninger, hvor der er mulighed for deltagelse i et særlig internationalt projekt. en science eller innovationslinje evt. i samarbejde med Tietgenskolen, Korsløkke Ungdomsskole mv. Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser. Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag. Forslaget i praksis

6 Område 7 - Før Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Område 7 - Efter Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Forslaget indebærer, at Vestre Skole og Hunderupskolen lukkes i nuværende form og genopstår som en ny centrum skole med et fælles skoledistrikt. Hunderupskolen bliver fysisk hjemsted for de yngste elever (0.-6. klassetrin) og Vestre Skole bliver fysisk hjemsted for de ældste elever ( klasse). Åløkkeskolen lægges under den nye centrum skoles ledelse og den nuværende struktur som børneskole fastholdes. Skolens ældste elever flyttes til den nye centrum skole, som fysisk er beliggende på Vestre Skole i stedet for til Tarup Skole, som det er nu. Overbygningselever fra Hunderupskolen flyttes til Vestre Skole og eleverne på klassetrin på Vestre Skole flyttes til Hunderupskolen. Område/Skole klasse Børneskole Ungeskole Skolelukning Distrikts-ændring skole klasse (10.) klasse (børne- og ungemiljø) Område 7 Ny centrum skole Hunderupskolen X X Vestre Skole X X Åløkkeskolen X X

7 Det skal bemærkes, at omlægningen kræver, at skolerne har de nødvendige fysiske rammer til rådighed og den rette personalemæssige sammensætning. Personalet kan med fordel arbejde på tværs af børne- og ungeskolen indenfor specifikke fagområder og vejledere indenfor eksempelvis AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og læsning kan bruges til at skabe gode overgange for sårbare elever.

8 Opmærksomhedspunkter Pædagogik Hunderupskolen er en eftertragtet skole i et lokalområde, hvor mange traditionelt overvejer privatskoler. Skolen fastholder mere end 90 procent af distriktets elever. Hunderupskolen er allerede en faglig og økonomisk bæredygtig tre-sporet skole, hvor grundlaget for høj faglighed og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse allerede er til stede. Tre klasser pr. årgang giver gode muligheder for fleksibel holddannelse på årgangen og mange forskellige fællesskaber for eleverne. Vestre Skole har arbejdet meget med de yngste klassetrin og udviklingen af god overgang fra dagtilbud til skole. Skolen starter i det kommende skoleår et udviklingsarbejde i forhold til musik, der bl.a. indebærer, at musik hver dag indgår i elevernes hverdag. Skolens legeplads er forholdsvis nyetableret. Vestre skole har dog udfordringer i at være en skole i et område præget af stor til- og fraflytning og forholdsvis lave klassekvotienter. En fordel ved at samle eleverne fra de to skoler er, at der kan skabes to gode bæredygtige enheder i området og at der kan gøres en særlig indsats for at skabe særlige børnemiljøer for de yngste elever og ungdomsmiljø for de ældste elever. En sammenlægning af distrikterne vil samtidig positivt understøtte en mere mangfoldig elevgruppe. Hunderupskolen har i dag omkring 6-7 pct. elever med anden etnisk baggrund, Vestre Skole har omkring 30 pct. En samling af skoledistrikterne vil betyde, at omkring 15 pct. af elever vil have anden etnisk baggrund. Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem skolerne, så overgangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og trygt skifte for børn og forældre og at forældre og børn oplever, at Cityskolen er én skole beliggende på to fysisk adskilte matrikler. Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i at eleverne skifter det fysiske børnemiljø ud med et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en ungdomsuddannelse.

9 Det friere skolevalg Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og have en tryghed ved den eksisterende struktur med klasse-skoler. Et nyt spændende kommunalt tilbud i form af børneskoler og efterfulgt af et særligt ungemiljøer kan betyde en øget søgning til folkeskolen. Omvendt kan en usikkerhed omkring effekterne af en ny struktur og dennes betydning for den enkelte elev betyde, at en række forældre fravælger de nye distriktsskoler og i stedet vælger en privatskole. Dette giver en usikkerhed i beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi og evt. øgede udgifter til privatskoleelever. Lokal- og nærmiljø Hunderupskolen og Vestre Skole ligger fysisk tæt placeret på bymidten, hvilket som beskrevet, giver gode muligheder for at udnytte de mange kulturelle tilbud og andre tilbud i byområdet. Der vil ikke være konsekvenser for fritidsområdet i øvrigt.

10 Ledelsens og bestyrelsens høringssvar Vestre Skole som ungeskole I strukturplanen er det et forslag, at Vestre Skole skal være ungeskole og varetage undervisningen af eleverne på klassetrin, som kommer fra Hunderup og Åløkke Skole, som begge er børneskoler med elever fra klassetrin. Teoretisk set, er det overordnede formål at få optimeret antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse og samtidig gøre alle 3 skoler mere økonomisk rentable og med et højere fagligt niveau. Dette formål er teoretisk helt i orden, men virkeligheden overhaler ofte teorien og det gør den også i dette tilfælde. Alle 3 skoler er velfungerende skoler på hver deres særlige måde. Vi kan her kun udtale os om forholdene på Vestre Skole, og det vil vi gøre senere i vores høringssvar. Overordnet er der vigtige forhold, som skal overvejes og revurderes for, at strukturændringen vil kunne finde sted og samtidig blive en succes. Dette formål skal der satses alt på, for det er mange børn/unge, lærere/pædagoger og forældres hverdag, som skal ændres i forlængelse af en eventuel vedtagelse af Vestre Skole, som ungeskole. - Ungeskole i midtbyen er beskrevet som en optimal placering, hvilket det umiddelbart også er. Den er tæt på alle betydningsfulde kulturinstitutioner i Odense i gå- eller cykelafstand. Ungeskolen i midtbyen er også tæt på alle de andre forhold, som er en del af en storby. Derfor skal skolens indre faglige/fysiske og social rammer være meget attraktive, så alle skolens elever forbliver på skolens område i hele undervisningstiden også i pauserne. Faglokaler og øvrige lokaler bør være med det nyeste inventar, såsom pc ere i alle lokaler og smartboard, der fylder en hel væg, så det kan bruges af flere samtidig. Skolens klasselokaler har en størrelse på 48,5 m2. Det skal overvejes om de er store nok til at rumme minimum 24 unge. Et ekstra fysik/kemilokale skal etableres, idet et lokale for op til 6 spor, ikke vil være nok. Alle lokaler skal indrettes med fleksibelt og flytbart inventar, så lokalerne kan indrettes til mange forskellige undervisningsformer. Hver ung bør desuden have et skab med nøgle til personlige genstande. Vejledende timeplan for klassetrin skal opfyldes og der skal være ekstra lektioner, til en form for valgfagsordning, så det er muligt at vælge indenfor forskellige områder og efter personlig interesse. Der skal etableres samarbejder med de tidligere nævnte kulturinstitutioner og andre institutioner, som kan tilgodese mange forskellige elevers ønsker og interesser. Det kan være en ide, at etablere daglig lektiecafe frem til kl. 16 hver dag, så alle unge har mulighed for at få relevant hjælp og samtidig opholde sig på skolen og evt. spille i band, dyrke idræt, mm. mm.. For at det kan lade sig gør, skal der samarbejdes med Ungdomskoler mm.. Der skal være en kantine med veluddannet kantinepersonale, så de unge har mulighed for at købe sund mad og drikke i hele skoletiden. Etablering af en kantine er en omfattende økonomisk investering. Kantinen skal etableres for at de op til 400 unge ikke skal gå til de omkringliggende

11 kiosker m.m. i pauser. Der må i denne sammenhæng bemærkes, at forslaget peger på lokaler i kælderniveau i bygning 1, der pt. er godkendt til ophold af 80 personer. Der skal være et lokale, hvor alle skolens unge og ansatte kan samles til fællesarrangementer. Det skal overvejes, om skolens dobbelte gymnastiksal er stor nok til det. Der vil fortsat være brug for udendørs faciliteter i Bolbro, således at alle kan få idræt ifølge vejledende timeplan. Der vil blive tale om øget transportudgifter, hvor udelukkende udskolingselever skal undervises. I strukturforslaget for området er der foreslået, at der etableres en form for Superleder, som skal varetage den øverste ledelse af de 3 skoler. Ledelserne fra de 3 skoler har afholdt møde og er i fællesskab enige om, at de 3 skolers ledelse vil kunne arbejde sammen om overordnede forhold, hvis strukturen vedtages. Ønsket er hver sin skole, med hver sin leder. Der kan eventuelt etableres et administrativt samarbejde, som anslået vil kunne minimere antallet af administrative arbejdstimer. Cooperative Learning skal være en undervisningsform, som bruges og er kendt af børn og unge på alle 3 skoler. CL har været et pædagogisk udviklingsprojekt på Vestre og Åløkke og det samme bør etableres på Hunderup. I strukturplanen er der nævnt, at tosprogsprocenten ved etableringen af børne- og ungeskoler vil blive udlignet på de 3 skoler. Det mener vi ikke er korrekt, idet årsagen til at Vestre Skoles tosprogsprocent er på ca. 30, er at skolen altid har haft mulighed for at optage elever fra Vollsmose. Det vil ikke være muligt i den nye struktur, hvor klassedannelsen vil bliver optimeret i hele Odense og det frie skolevalg vil blive begrænset. Etableringen af 2 børneskoler og 1 ungeskole vil betyde, at mange forældre skal have deres børn på anden skole end forventet. Vil det betyde, at flere forældre end nu måske vil søge privat- og friskoler i området? Vil det betyde, at frygten for, at kulturerne på de enkelte skoler forsvinder, vil gøre at der skabes en endnu større kløft og forskel mellem børn og unge fra Vestre og Hunderup? Er der lavet økonomiske beregninger vedr. transport af elever fra hjem til skole. Usikkerheden i personalegrupperne er stor. For skolens lærergruppe og pædagoggruppe skaber det usikkerhed. Hvis Vestre Skole skal være ungeskole kan det betyde en opsplitning af en velfungerende og kvalificeret personalegruppe, som indenfor de sidste 6 år har været under ombygning i de 4 af årene. Det vil være et stort ønske for alle, at de overflyttes til samme skole/sfo. I forbindelse med så omfattende ændringer på det personalemæssige område, er det påkrævet at tænke i processer forandringsprocesser. Samtidig er det essentielt at tænke på konsekvenserne før, under og efter så fundamentale ændringer for personalegruppen. Det ønskes afklaret, om der er afsat midler til at imødegå den menneskelige og tidsmæssige omstillingsproces, som det kræver at ændre fra en fælles kultur til en anden, når stort set alle personaler på kommunens skoler skal ændre samarbejdspartnere, aldersmæssig målgruppe og evt. arbejdssted. I forhold til strukturplanens overordnede forslag, ønskes det afdækket, hvorvidt det findes formålstjenstligt økonomisk og menneskeligt at flytte børn og unge, forældre, lærer, pædagoger, ledere, servicemedarbejdere m.fl. for at starte et projekt, som ingen kender konsekvenserne af, ej heller har velovervejet pædagogisk og forskningsmæssigt belæg for.

12 Hvorfor skal Vestre Skole bevares som en skole med elever fra klassetrin. Vestre Skole er for lidt over 2 år siden blevet gennemgribende renoveret, så skolen fremstår som en velfungerende skole med et centralt placeret læringscenter, som i 2007 fik Arkitekturens Pris i Odense i Desuden har skolen fået etableret Fremtidens Legeplads i Odense og i august 2010 blev Roersvej indviet som legegade. Dette sidste blev etableret pga. store trafikale morgenproblemer, når forældre i bil skulle aflevere deres børn. Alle disse forhold og de nedenstående forhold har betydet meget for Vestre Skoles elever, forældre og ansatte. Det kan og gør Vestre Skole nu: fagligt, socialt og pædagogisk. Mangfoldighed: Vestre Skole er en skole med elever fra mange forskellige kulturer. Skolens distrikt har ikke særligt mange tosprogede elever, så det er muligt at optage elever fra andre distrikter pga. det frie skolevalg. Denne mangfoldighed giver skolen stor mulighed for at arbejde med respekt for og accept af forskellige livsvilkår og traditioner, som anvendes som en ressource og til stadighed vedligeholdes. Indskoling, samarbejde skole/sfo: Vestre Skole har på et veletableret samarbejde i indskolingen mellem lærere og pædagoger. Pædagoger er med i klasser, der er et velfungerende teamsamarbejde, som betyder, at det hele barn, er i centrum for arbejdet i skole og fritid. Samarbejde med daginst., Førskoleprojekt: Der er et yderst velfungerende samarbejde med områdets børnehaver, distriktsledere og pædagoger. Dette kan læses i en beskrivelse, som ligger på skolens hjemmeside. I samarbejde med daginstitutionerne har der i foråret 2010 været etableret en ugentlig dag, hvor børnehaverne i samarbejde med skolens SFO var i SFO-lokalerne og brugte skolens forskellige faciliteter, mødte skolens flere af skolens elever i forbindelse med musik og var på besøg i læringscentret. Cooperative Learning (CL): CL er blevet et pædagogisk redskab på skole og SFO, hvor metoden bruges som et pædagogisk værktøj i det faglig og sociale arbejde med børnene. Lærere fra Vestre Skole er desuden besøgsskole for lærere i kommunen, som gerne vil stifte nærmere bekendtskab med CL. Max-musik, morgensamlinger: Inden sommerferien blev det offentliggjort, at Vestre Skole er blevet faglig udviklingsskole med musik, og at der fra 2010/2011 skal etableres et tæt samarbejde mellem forskellige musiske uddannelsesinstitutioner og Vestre Skole. Det er et spændende projekt, som skolens musiklærere støtter positivt op om. Desuden har skolen gode musikalske traditioner med bla. fællessamlinger for alle skolens elever, som gennemføres med musik og sang.

13 SundSkoleNet, Projekt Skolesport: Vestre Skole har aktive idrætslærere, som trods vores manglende udendørs idrætsfaciliteter har fået etableret et samarbejde omkring sport og idræt. I år er flere elever på skolens 8. klassetrin ved at tage en juniorlederuddannelse. Denne uddannelse giver gode oplevelser og fysisk aktivitet for skolen klasses elever, som deltager som aktive udøvere, som en del af projektet. AKT-arbejde: For at støtte op om elevernes personlige udvikling, individuelt og social er der blevet etableret et forebyggende AKT-arbejde, som gennemføres på 0., 3. og 6. klassetrin, samtidig med at skolens klasssetrin, i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole har gennemført adventurerace, med det formål at få etableret et godt samarbejde mellem klasserne og samtidig forsøge at få flere at skolens elever til at bruge kommunens klubforhold. Der er ingen tvivl om, at alle disse forskellig områder er med til at give skolens elever en god og kvalificeret folkeskoleuddannelse, så vores elever efter endt skolegang er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Af den sidst pind, kan det desuden ses, at eleverne fra Vestre Skole klarer sig godt - også efter endt afgangsprøve. Mangfoldighed / faglige niveau / ungdomsuddannelsesniveau I forberedelsen med forberedelsen til høringssvaret er det blevet via Ungdommens Uddannelssesvejledning i Odense blevet undersøgt, hvor mange elever, der efter afgangsprøve fra Vestre Skole er i gang med en ungdomsuddannelse. Procentsatsen for dette er: Årstal: Antal elever i ungdoms- uddannelse af en årgang, der har afbrudt uddannelsen Procentsats: I gang med en ungdomsuddannelse: /40 er i gang 97,50 % /38 97,74 % /38 94,74 % /28 89,29 % Denne procentsats er meget positiv og indeholder alle skolens elever, både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Desuden er skolens karakterer ved afgangsprøverne i den meget positive ende for alle skolens elever, som jo så er både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Er det det så værd, at ændre Vestre Skole til en ungeskole med de økonomisk og menneskelige forhold det giver -, at flytte rundt med børn og unge, forældre, lærere, pædagoger, ledere, service-medarbejdere

14 mm., for at starte et projekt, som ingen kender og har de gode velovervejede pædagogiske og forskningsmæssige argumenter for. På skolens debatforum vil vi opfordre jer som forældre til at give jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Odense Kommune opfordrer også til, at du som forælder, ansat eller elev i folkeskolen giver din mening om forslaget til kende. Brug også de links, der ligger på Odense Kommunes hjemmeside:

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger

Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Bilagsmateriale Fokus på Folkeskolen Otte arbejdsgruppers konkretisering af 17.4-udvalgets anbefalinger Deltagelse Læring Tilstedeværelse 1 Indholdsfortegnelse Proces for konkretisering af 17.4 udvalgets

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9

Mulige modeller...8 Land og by...9 Campusskole...9. Baggrundsinformation...9 Skolestruktur 2012 Beslutningsproces for ny skolestruktur i Ringsted Kommune Politikere, ansatte og borgere har gennem et par år drøftet mulighederne for en ændret organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere