Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?"

Transkript

1 Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense, der er foreslået indført fra 2011/2012. Strukturplanen indeholder forslag om at ændre skoledistrikterne for Vestre, Hunderup og Åløkkeskole. Vestre Skole foreslås ændret til en ungeskole ( klasse), og Hunderup og Åløkkeskole som børneskoler (0.-6. klasse). Det betyder at børnene i de mindste klasser på Vestre flyttes til Hunderup skole allerede fra næste skoleår, mens de ældste klasser på Hunderup flyttes til Vestre skole. I den forbindelse har skoleledelsen og skolebestyrelsen arbejdet på Vestre Skoles høringssvar som vi ønsker at drøfte med jer forældre. Høringssvaret kan læses neden for. Indledningsvist forholder skolen sig til det stillede forslag om at ændre Vestre Skole til en unge skole, der skal huse 7. til 10. klassetrin. Efterfølgende anføres argumenter for at bibeholde den kendte struktur med helhedsskole fra 0. til 9. klasse. På skolens debatforum vil vi gerne høre jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Vedlagt er: Uddrag af Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole vedr. Vestre skole m.v. Bestyrelsen og ledelsen udkast til høringssvar

2 Odense Kommunes oplæg til Fremtidens Skole Område 7: Hunderup, Vestre og Åløkke Plan for området Å lø k k es k o le n Å løkkeskolen V es tre S k o le Vestre S kole H u n d eru p s k o len H underupskolen

3 Et faldende elevtal i området betyder, at der er behov for at optimere skoledistrikterne. Planen for dette område er at skabe sammenhængende børnemiljøer og ungemiljøer ved at samle klasserne på Hunderupskolen og Åløkkeskolen og klasserne på Vestre Skole i en ny skoleorganisering: Den nye centrumskole Skoleleder, leder af den samlede Administrativ afdelingsleder leder af skolens Pædagogisk afdelingsleder af børneskole Pædagogisk afdelingsleder af Pædagogisk afdelingsleder af Der henvises til ledelse Omlægningen til børneskoler og ungeskole giver mulighed for at optimere klassedannelsen og sikre flere klasser på alle årgange på Hunderup og Vestre Skole. Årgange med mange elever / klasser giver gode muligheder for holddannelse på tværs af årgange, hvilket bl.a. Rejseholdet anbefaler i deres rapport.

4 Etableringen af børneskoler vil give mulighed for at indrette børnemiljøer, hvor de fysiske rammer og de pædagogiske muligheder er målrettet børn op til 12 år. Børneskolen i den eksisterende Hunderup Skole vil fremadrettet få cirka fire spor pr. årgang. Det giver mange klasser pr. årgang og dermed styrkes mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på tværs af årgangen. Åløkkeskolen fastholdes som lokalskole i Åløkkekvarteret og fortsætter som en tosporet børneskole. Strukturerne og rammerne i børneskolerne skal give mulighed for at etablere læringsmiljøer, hvor den enkelte elev gives passende udfordringer både via differentiering i undervisningen i klassen samt via samarbejder og holddannelser på tværs af klasser. Åløkkeskolen og Vestre Skole har de seneste år arbejdet meget med Cooperative Learning (CL) som særlig undervisningsform. CL er en undervisningsform, der giver gode redskaber til at undervisningsdifferentiere og giver nye strukturer ind i undervisningen, som skaber effektiv læring og trivsel. Cooperative Learning skal derfor indtænkes i den nye centrum skole. Børnemiljøerne skal sikre en god og glidende overgang fra dagtilbud til skole via tryghed, forudsigelighed, kendte rammer og nære relationer. Der skal ske en kontinuerlig udvikling af elevernes evne til at træffe valg og kompetence til at navigere i fleksible miljøer, så der bliver en naturlig overgang fra elevens færden i børnemiljøet til ungdomsmiljøet.. Ungeskolen ( klassetrin) placeres fysisk på den nuværende Vestre Skole. Skolen skal have en undervisning præget af differentierede læringsformer og fleksible holddannelser, der tilgodeser den enkelte elevs behov. Der skal være valgmuligheder mellem eksempelvis boglige, praktiske, eller musiskkreative fag, som eleverne er motiverede for. Undervisningen kan varetages af forskellige faggrupper og i forskellige rammer - også uden for skolen. Ungemiljøet på Vestre Skole bliver bredt og varieret med elever både fra det tidligere Hunderupdistrikt, Vestre Skoles distrikt samt elever fra Åløkkeskolen. Vestre Skoles placering i midtbyen er en optimal placering af et ungemiljø. Det er attraktivt for de unge, som oftest er tiltrukket af en urban ungdomskultur, at Ungeskolen ligger tæt på betydningsfulde

5 kulturinstitutioner, butiksområder og ungdomsuddannelser. Det giver unikke muligheder for et samvirke med lokalsamfundet, f.eks. brug af faciliteter i Kulturmaskinen og Ungdomshuset - f.eks. til produktion af musikvideo, Brandts Mediemuseum et naturvidenskabeligt projekt i samarbejde med Ungdomsskolen og SDU praktikforløb i virksomheder og formidling af fritidsjob i samarbejde med Cityforeningen og erhvervsorganisationer et større kulturprojekt i samarbejde med Cityforeningen, et af teatrene og et af museerne. en selvstændig event under kulturnatten eller på Havnekulturfestival Det kunne overvejes at designe særlige linjer i ungeskolen eksempelvis: bevægelses- og idrætslinje i samarbejde med lokale idrætsforeninger eksempelvis OB. en international linje med fokus på sprog og kultur evt. i samarbejde med Sct. Knuds Gymnasium, der fra 2010 har to sproglige studieretninger, hvor der er mulighed for deltagelse i et særlig internationalt projekt. en science eller innovationslinje evt. i samarbejde med Tietgenskolen, Korsløkke Ungdomsskole mv. Et bredt udvalg af muligheder i ungeskolen skal støtte de unges muligheder for selv at skabe en meningsfuld og fleksibel skoledag, som er tilpasset den enkelte elevs behov og interesser. Det er vigtigt, at der er kvalitetstilbud til alle unge. Derfor skal der særskilt fokus på at skabe strukturer for de sårbare unge, der har brug for særlig voksenstøtte til at få en sammenhængende og meningsfuld skoledag. Forslaget i praksis

6 Område 7 - Før Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Område 7 - Efter Skole Ændring Hunderupskolen Vestre Skole Åløkkeskolen I alt Forslaget indebærer, at Vestre Skole og Hunderupskolen lukkes i nuværende form og genopstår som en ny centrum skole med et fælles skoledistrikt. Hunderupskolen bliver fysisk hjemsted for de yngste elever (0.-6. klassetrin) og Vestre Skole bliver fysisk hjemsted for de ældste elever ( klasse). Åløkkeskolen lægges under den nye centrum skoles ledelse og den nuværende struktur som børneskole fastholdes. Skolens ældste elever flyttes til den nye centrum skole, som fysisk er beliggende på Vestre Skole i stedet for til Tarup Skole, som det er nu. Overbygningselever fra Hunderupskolen flyttes til Vestre Skole og eleverne på klassetrin på Vestre Skole flyttes til Hunderupskolen. Område/Skole klasse Børneskole Ungeskole Skolelukning Distrikts-ændring skole klasse (10.) klasse (børne- og ungemiljø) Område 7 Ny centrum skole Hunderupskolen X X Vestre Skole X X Åløkkeskolen X X

7 Det skal bemærkes, at omlægningen kræver, at skolerne har de nødvendige fysiske rammer til rådighed og den rette personalemæssige sammensætning. Personalet kan med fordel arbejde på tværs af børne- og ungeskolen indenfor specifikke fagområder og vejledere indenfor eksempelvis AKT (adfærd, kontakt og trivsel) og læsning kan bruges til at skabe gode overgange for sårbare elever.

8 Opmærksomhedspunkter Pædagogik Hunderupskolen er en eftertragtet skole i et lokalområde, hvor mange traditionelt overvejer privatskoler. Skolen fastholder mere end 90 procent af distriktets elever. Hunderupskolen er allerede en faglig og økonomisk bæredygtig tre-sporet skole, hvor grundlaget for høj faglighed og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse allerede er til stede. Tre klasser pr. årgang giver gode muligheder for fleksibel holddannelse på årgangen og mange forskellige fællesskaber for eleverne. Vestre Skole har arbejdet meget med de yngste klassetrin og udviklingen af god overgang fra dagtilbud til skole. Skolen starter i det kommende skoleår et udviklingsarbejde i forhold til musik, der bl.a. indebærer, at musik hver dag indgår i elevernes hverdag. Skolens legeplads er forholdsvis nyetableret. Vestre skole har dog udfordringer i at være en skole i et område præget af stor til- og fraflytning og forholdsvis lave klassekvotienter. En fordel ved at samle eleverne fra de to skoler er, at der kan skabes to gode bæredygtige enheder i området og at der kan gøres en særlig indsats for at skabe særlige børnemiljøer for de yngste elever og ungdomsmiljø for de ældste elever. En sammenlægning af distrikterne vil samtidig positivt understøtte en mere mangfoldig elevgruppe. Hunderupskolen har i dag omkring 6-7 pct. elever med anden etnisk baggrund, Vestre Skole har omkring 30 pct. En samling af skoledistrikterne vil betyde, at omkring 15 pct. af elever vil have anden etnisk baggrund. Det er vigtigt, at få skabt en struktur og et samarbejde mellem skolerne, så overgangen fra børneskolen til ungeskolen bliver et positivt og trygt skifte for børn og forældre og at forældre og børn oplever, at Cityskolen er én skole beliggende på to fysisk adskilte matrikler. Forældre og elever skal kunne se de positive muligheder i at eleverne skifter det fysiske børnemiljø ud med et fysisk ungdomsmiljø, som åbner op for elevens valgmuligheder og på positiv vis forbereder dem til en ungdomsuddannelse.

9 Det friere skolevalg Forældre og elever antages at have en særlig tilknytning til deres lokale skole og have en tryghed ved den eksisterende struktur med klasse-skoler. Et nyt spændende kommunalt tilbud i form af børneskoler og efterfulgt af et særligt ungemiljøer kan betyde en øget søgning til folkeskolen. Omvendt kan en usikkerhed omkring effekterne af en ny struktur og dennes betydning for den enkelte elev betyde, at en række forældre fravælger de nye distriktsskoler og i stedet vælger en privatskole. Dette giver en usikkerhed i beregningen af elevtallet og de deraf afledte effekter på klassedannelser, økonomi og evt. øgede udgifter til privatskoleelever. Lokal- og nærmiljø Hunderupskolen og Vestre Skole ligger fysisk tæt placeret på bymidten, hvilket som beskrevet, giver gode muligheder for at udnytte de mange kulturelle tilbud og andre tilbud i byområdet. Der vil ikke være konsekvenser for fritidsområdet i øvrigt.

10 Ledelsens og bestyrelsens høringssvar Vestre Skole som ungeskole I strukturplanen er det et forslag, at Vestre Skole skal være ungeskole og varetage undervisningen af eleverne på klassetrin, som kommer fra Hunderup og Åløkke Skole, som begge er børneskoler med elever fra klassetrin. Teoretisk set, er det overordnede formål at få optimeret antallet af unge, der får en ungdomsuddannelse og samtidig gøre alle 3 skoler mere økonomisk rentable og med et højere fagligt niveau. Dette formål er teoretisk helt i orden, men virkeligheden overhaler ofte teorien og det gør den også i dette tilfælde. Alle 3 skoler er velfungerende skoler på hver deres særlige måde. Vi kan her kun udtale os om forholdene på Vestre Skole, og det vil vi gøre senere i vores høringssvar. Overordnet er der vigtige forhold, som skal overvejes og revurderes for, at strukturændringen vil kunne finde sted og samtidig blive en succes. Dette formål skal der satses alt på, for det er mange børn/unge, lærere/pædagoger og forældres hverdag, som skal ændres i forlængelse af en eventuel vedtagelse af Vestre Skole, som ungeskole. - Ungeskole i midtbyen er beskrevet som en optimal placering, hvilket det umiddelbart også er. Den er tæt på alle betydningsfulde kulturinstitutioner i Odense i gå- eller cykelafstand. Ungeskolen i midtbyen er også tæt på alle de andre forhold, som er en del af en storby. Derfor skal skolens indre faglige/fysiske og social rammer være meget attraktive, så alle skolens elever forbliver på skolens område i hele undervisningstiden også i pauserne. Faglokaler og øvrige lokaler bør være med det nyeste inventar, såsom pc ere i alle lokaler og smartboard, der fylder en hel væg, så det kan bruges af flere samtidig. Skolens klasselokaler har en størrelse på 48,5 m2. Det skal overvejes om de er store nok til at rumme minimum 24 unge. Et ekstra fysik/kemilokale skal etableres, idet et lokale for op til 6 spor, ikke vil være nok. Alle lokaler skal indrettes med fleksibelt og flytbart inventar, så lokalerne kan indrettes til mange forskellige undervisningsformer. Hver ung bør desuden have et skab med nøgle til personlige genstande. Vejledende timeplan for klassetrin skal opfyldes og der skal være ekstra lektioner, til en form for valgfagsordning, så det er muligt at vælge indenfor forskellige områder og efter personlig interesse. Der skal etableres samarbejder med de tidligere nævnte kulturinstitutioner og andre institutioner, som kan tilgodese mange forskellige elevers ønsker og interesser. Det kan være en ide, at etablere daglig lektiecafe frem til kl. 16 hver dag, så alle unge har mulighed for at få relevant hjælp og samtidig opholde sig på skolen og evt. spille i band, dyrke idræt, mm. mm.. For at det kan lade sig gør, skal der samarbejdes med Ungdomskoler mm.. Der skal være en kantine med veluddannet kantinepersonale, så de unge har mulighed for at købe sund mad og drikke i hele skoletiden. Etablering af en kantine er en omfattende økonomisk investering. Kantinen skal etableres for at de op til 400 unge ikke skal gå til de omkringliggende

11 kiosker m.m. i pauser. Der må i denne sammenhæng bemærkes, at forslaget peger på lokaler i kælderniveau i bygning 1, der pt. er godkendt til ophold af 80 personer. Der skal være et lokale, hvor alle skolens unge og ansatte kan samles til fællesarrangementer. Det skal overvejes, om skolens dobbelte gymnastiksal er stor nok til det. Der vil fortsat være brug for udendørs faciliteter i Bolbro, således at alle kan få idræt ifølge vejledende timeplan. Der vil blive tale om øget transportudgifter, hvor udelukkende udskolingselever skal undervises. I strukturforslaget for området er der foreslået, at der etableres en form for Superleder, som skal varetage den øverste ledelse af de 3 skoler. Ledelserne fra de 3 skoler har afholdt møde og er i fællesskab enige om, at de 3 skolers ledelse vil kunne arbejde sammen om overordnede forhold, hvis strukturen vedtages. Ønsket er hver sin skole, med hver sin leder. Der kan eventuelt etableres et administrativt samarbejde, som anslået vil kunne minimere antallet af administrative arbejdstimer. Cooperative Learning skal være en undervisningsform, som bruges og er kendt af børn og unge på alle 3 skoler. CL har været et pædagogisk udviklingsprojekt på Vestre og Åløkke og det samme bør etableres på Hunderup. I strukturplanen er der nævnt, at tosprogsprocenten ved etableringen af børne- og ungeskoler vil blive udlignet på de 3 skoler. Det mener vi ikke er korrekt, idet årsagen til at Vestre Skoles tosprogsprocent er på ca. 30, er at skolen altid har haft mulighed for at optage elever fra Vollsmose. Det vil ikke være muligt i den nye struktur, hvor klassedannelsen vil bliver optimeret i hele Odense og det frie skolevalg vil blive begrænset. Etableringen af 2 børneskoler og 1 ungeskole vil betyde, at mange forældre skal have deres børn på anden skole end forventet. Vil det betyde, at flere forældre end nu måske vil søge privat- og friskoler i området? Vil det betyde, at frygten for, at kulturerne på de enkelte skoler forsvinder, vil gøre at der skabes en endnu større kløft og forskel mellem børn og unge fra Vestre og Hunderup? Er der lavet økonomiske beregninger vedr. transport af elever fra hjem til skole. Usikkerheden i personalegrupperne er stor. For skolens lærergruppe og pædagoggruppe skaber det usikkerhed. Hvis Vestre Skole skal være ungeskole kan det betyde en opsplitning af en velfungerende og kvalificeret personalegruppe, som indenfor de sidste 6 år har været under ombygning i de 4 af årene. Det vil være et stort ønske for alle, at de overflyttes til samme skole/sfo. I forbindelse med så omfattende ændringer på det personalemæssige område, er det påkrævet at tænke i processer forandringsprocesser. Samtidig er det essentielt at tænke på konsekvenserne før, under og efter så fundamentale ændringer for personalegruppen. Det ønskes afklaret, om der er afsat midler til at imødegå den menneskelige og tidsmæssige omstillingsproces, som det kræver at ændre fra en fælles kultur til en anden, når stort set alle personaler på kommunens skoler skal ændre samarbejdspartnere, aldersmæssig målgruppe og evt. arbejdssted. I forhold til strukturplanens overordnede forslag, ønskes det afdækket, hvorvidt det findes formålstjenstligt økonomisk og menneskeligt at flytte børn og unge, forældre, lærer, pædagoger, ledere, servicemedarbejdere m.fl. for at starte et projekt, som ingen kender konsekvenserne af, ej heller har velovervejet pædagogisk og forskningsmæssigt belæg for.

12 Hvorfor skal Vestre Skole bevares som en skole med elever fra klassetrin. Vestre Skole er for lidt over 2 år siden blevet gennemgribende renoveret, så skolen fremstår som en velfungerende skole med et centralt placeret læringscenter, som i 2007 fik Arkitekturens Pris i Odense i Desuden har skolen fået etableret Fremtidens Legeplads i Odense og i august 2010 blev Roersvej indviet som legegade. Dette sidste blev etableret pga. store trafikale morgenproblemer, når forældre i bil skulle aflevere deres børn. Alle disse forhold og de nedenstående forhold har betydet meget for Vestre Skoles elever, forældre og ansatte. Det kan og gør Vestre Skole nu: fagligt, socialt og pædagogisk. Mangfoldighed: Vestre Skole er en skole med elever fra mange forskellige kulturer. Skolens distrikt har ikke særligt mange tosprogede elever, så det er muligt at optage elever fra andre distrikter pga. det frie skolevalg. Denne mangfoldighed giver skolen stor mulighed for at arbejde med respekt for og accept af forskellige livsvilkår og traditioner, som anvendes som en ressource og til stadighed vedligeholdes. Indskoling, samarbejde skole/sfo: Vestre Skole har på et veletableret samarbejde i indskolingen mellem lærere og pædagoger. Pædagoger er med i klasser, der er et velfungerende teamsamarbejde, som betyder, at det hele barn, er i centrum for arbejdet i skole og fritid. Samarbejde med daginst., Førskoleprojekt: Der er et yderst velfungerende samarbejde med områdets børnehaver, distriktsledere og pædagoger. Dette kan læses i en beskrivelse, som ligger på skolens hjemmeside. I samarbejde med daginstitutionerne har der i foråret 2010 været etableret en ugentlig dag, hvor børnehaverne i samarbejde med skolens SFO var i SFO-lokalerne og brugte skolens forskellige faciliteter, mødte skolens flere af skolens elever i forbindelse med musik og var på besøg i læringscentret. Cooperative Learning (CL): CL er blevet et pædagogisk redskab på skole og SFO, hvor metoden bruges som et pædagogisk værktøj i det faglig og sociale arbejde med børnene. Lærere fra Vestre Skole er desuden besøgsskole for lærere i kommunen, som gerne vil stifte nærmere bekendtskab med CL. Max-musik, morgensamlinger: Inden sommerferien blev det offentliggjort, at Vestre Skole er blevet faglig udviklingsskole med musik, og at der fra 2010/2011 skal etableres et tæt samarbejde mellem forskellige musiske uddannelsesinstitutioner og Vestre Skole. Det er et spændende projekt, som skolens musiklærere støtter positivt op om. Desuden har skolen gode musikalske traditioner med bla. fællessamlinger for alle skolens elever, som gennemføres med musik og sang.

13 SundSkoleNet, Projekt Skolesport: Vestre Skole har aktive idrætslærere, som trods vores manglende udendørs idrætsfaciliteter har fået etableret et samarbejde omkring sport og idræt. I år er flere elever på skolens 8. klassetrin ved at tage en juniorlederuddannelse. Denne uddannelse giver gode oplevelser og fysisk aktivitet for skolen klasses elever, som deltager som aktive udøvere, som en del af projektet. AKT-arbejde: For at støtte op om elevernes personlige udvikling, individuelt og social er der blevet etableret et forebyggende AKT-arbejde, som gennemføres på 0., 3. og 6. klassetrin, samtidig med at skolens klasssetrin, i samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole har gennemført adventurerace, med det formål at få etableret et godt samarbejde mellem klasserne og samtidig forsøge at få flere at skolens elever til at bruge kommunens klubforhold. Der er ingen tvivl om, at alle disse forskellig områder er med til at give skolens elever en god og kvalificeret folkeskoleuddannelse, så vores elever efter endt skolegang er parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Af den sidst pind, kan det desuden ses, at eleverne fra Vestre Skole klarer sig godt - også efter endt afgangsprøve. Mangfoldighed / faglige niveau / ungdomsuddannelsesniveau I forberedelsen med forberedelsen til høringssvaret er det blevet via Ungdommens Uddannelssesvejledning i Odense blevet undersøgt, hvor mange elever, der efter afgangsprøve fra Vestre Skole er i gang med en ungdomsuddannelse. Procentsatsen for dette er: Årstal: Antal elever i ungdoms- uddannelse af en årgang, der har afbrudt uddannelsen Procentsats: I gang med en ungdomsuddannelse: /40 er i gang 97,50 % /38 97,74 % /38 94,74 % /28 89,29 % Denne procentsats er meget positiv og indeholder alle skolens elever, både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Desuden er skolens karakterer ved afgangsprøverne i den meget positive ende for alle skolens elever, som jo så er både fra eget distrikt og fra øvrige områder i Odense, hvor eleverne er blevet indskrevet på Vestre Skole i forbindelse med det frie skolevalg. Er det det så værd, at ændre Vestre Skole til en ungeskole med de økonomisk og menneskelige forhold det giver -, at flytte rundt med børn og unge, forældre, lærere, pædagoger, ledere, service-medarbejdere

14 mm., for at starte et projekt, som ingen kender og har de gode velovervejede pædagogiske og forskningsmæssige argumenter for. På skolens debatforum vil vi opfordre jer som forældre til at give jeres kommentarer til strukturplanen og til de foreslåede bemærkninger i høringssvaret. kodeordet er unic. Odense Kommune opfordrer også til, at du som forælder, ansat eller elev i folkeskolen giver din mening om forslaget til kende. Brug også de links, der ligger på Odense Kommunes hjemmeside:

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området

3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området FOLKESKOLERNE I ODENSE KLAR TIL FREMTIDEN STRUKTURPLAN 3.3.8 Område 6A: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum,Tingløkke, Højme, Rasmus Rask Plan for området Efter Før Området er præget af et faldende

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Forhold, der bør overvejes i forbindelse med planen om at lave Vestre Skole til en Ungeskole:

Forhold, der bør overvejes i forbindelse med planen om at lave Vestre Skole til en Ungeskole: Til Børn og ungeudvalget i Odense Kommune. Høringssvar fra Vestre Skoles MED-udvalg og skolebestyrelsen ved Vestre Skole. 14. oktober 2010. Ang.: Folkeskolerne i Odense: Forslag til Strukturplan, Forslag

Læs mere

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision.

Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Fremtidens skole - ude i lokalsamfundene! Resenbro skole s vision. Hvad arbejder vi hen imod? Strukturen i fremtidens skole Tænkt af skolebestyrelsen 2011 2013 Pædagogikken / Fagligheden Tænkt af personalet

Læs mere

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010

Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 Borgermøde Rådhushallen 20. september 2010 1 Skolernes kapacitet Skoleområdet får tildelt midler pr. elev, uanset om der er mange eller få i klasselokalet Hvis vi bevarer det samme høje antal klasser som

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Jette Madsen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Pædagog fra institution Vestre Pædagog Heidi fra Forårs-SFO i foråret Lærer fra indskolingen Peter Jensen

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole.

Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Høringssvar: Skolestrukturanalyse 2007. Navn på høringspart: Skolebestyrelsen ved Kirkeby Skole. Analyseområde Høringssvar 7. klasse Vi mener, at 7. klasse skal forblive på de små skoler. Vi indstiller

Læs mere

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning

Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning Fakta-ark 12 Hvad siger forskning og analyser om skolestrukturens betydning 1 Fakta-ark 12: Indledende bemærkninger Der er ikke foretaget særlig mange undersøgelser af sammenhængen mellem skolestruktur

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E

F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E F O R F R E M T I D E N S S K O L E I O D E N S E VISION FOR FREMTIDENS SKOLE I ODENSE Børn og unge skal have mulighed for at leve det gode liv i fremtidens Danmark. Derfor skal folkeskolerne i Odense

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014. Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående Modtaget 27/10 2014 kl. 10:35 Randers 06/10/2014 Høringssvar vedr. forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole har ved møde d. 29. september vedtaget nedenstående

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Ubberud Skole. Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Ubberud Skole for dig og dit barn Børne og ungeforvaltningen Skoleafdelingen Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ www.odense.dk/dss Udgivet April 2013 for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen

Læs mere

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK

Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Allested-Vejle skole Nr. Broby skole Pontoppidanskolen Fælles høringssvar vedr. den fremtidige skolestruktur i FMK Udarbejdet af skolebestyrelserne på Nord- og Sydskolerne i Fåborg-Midtfyn kommune Sammen

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. februar 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. februar 2013 Skolebestyrelsesvalg på Erritsø Fælles Skole I forbindelse med den nye skolestruktur pr. 1.8. 2013 skal der i 2013 være valg af forældrerepræsentanter i de nye skoler. Valget er ekstraordinært og gælder

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan

Folkeskolerne i Odense. klar til fremtiden. Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Strukturplan Strukturplan Folkeskolerne i Odense klar til fremtiden Indholdsfortegnelse 1 NY RETNING OG NY TÆNKNING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET... 4 1.1 En ny vision

Læs mere

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291

Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Tilbygning/ombygning/udearealer/inventar i forbindelse med ny struktur på skolerne i Svendborg Kommune. Doc. 10-37291 Opgaven er rammesat i Byrådets beslutning om ny skolestruktur i Svendborg Kommune.

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Vision og principper for Bække Skole

Vision og principper for Bække Skole VEJEN KOMMUNE Vision og principper for Bække Skole Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bække Skoles vision 4 Principper for undervisningen og undervisningens organisering. 5 Principper for samarbejde mellem

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Hvad arbejder vi hen imod?

Hvad arbejder vi hen imod? Resenbro Skole s vision. 1 Hvad arbejder vi hen imod? Strukturen i fremtidens skole Tænkt af skolebestyrelsen 2011 2013 Pædagogikken / Fagligheden Tænkt af personalet og n på skolen, fritidsdelen Vision

Læs mere

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole, Kultur og Fritid Side nr. 1 Indhold Politisk beslutning...2 Sigtelinjer...2 Udarbejdede modeller...3 Nuværende skolestruktur...3 Model 1B...4 Hvad understøtter modellen?...4 Indskoling...4

Læs mere

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole

Bevar overbygningen på Jels Skole. Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Bevar overbygningen på Jels Skole Argumentation herfor fra skolebestyrelsen for Jels Skole Overbygningen på Jels Skole Fakta elevtal Fakta økonomi 360 gr. undersøgelse Fakta faglighed Undersøgelser Bløde

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag

Den Sammenhængende Skoledag Vestre Skole og Åløkkeskolen for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen http://odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende Skoledag handler det om at skabe helhed og sammenhæng i børnenes

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler

Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Udtalelse vedr. forslaget om en sammenlægning af Marielyst og Høje Gladsaxe skoler Skolebestyrelsen på Marielyst Skole ønsker, at skolen fortsætter som en selvstændig skole. Det er en veldrevet skole,

Læs mere

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014

Strukturen kan illustreres således: 29. Juni 2014 Skolereformen På Firehøjeskolen er vi nu ved at lægge sidste hånd på vores udgave af skolereformen, der kommer til at gælde her på skolen efter sommerferien - fra august 2014. Reformens mål er bedre læring

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers, den 23. oktober 2014. Høringssvar Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune Randers Lærerforening har nedenstående kommentarer i forbindelse med forslaget om Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé

Bilag 9 Faglig fordybelse/lektiecafé Opsamling fra spørgeskema til udskolingselever Skoleafdelingen har bedt Fælles Elevråd om at tage stilling til, hvilke af de syv fokusområder, der har været mest relevant for dem at blive hørt i forhold

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Merete Hedelund Rasmussen, børnehaveklasseleder Taghrid El-Abed, børnehaveklasseleder Kirsten Ramsing, Institutionsleder Line, pædagog fra Tusindfryd Søren Toft Jepsen, SFO-leder

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO

NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO Velfærdssekretariatet Sagsnr. 282147 Brevid. 2350113 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Fælleslokaler mellem indskoling og SFO 10. august 2016 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere