»agsbl. 3. Sept. 11. De Tusind Hjem 2. Aug. 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "»agsbl. 3. Sept. 11. De Tusind Hjem 2. Aug. 08."

Transkript

1 234 Sørensen, f. 9. Feb. 42 i Kbh., D. af Sveitser hos Fr. VII Søren S. og Soph. Fledv. Jensen Aug Rudolph Helms, f. 31. Juli 1868 i Vejle, S. af Købmand Conr. Daniel Kofoed H. (Brod. t. Pastorinde Fogh i Svanninge) og Nielsine Katrine Borch. St. Horsens 88, Kand. 12. Juni 94 n., paany 19. Juni 95 h. 2 (*1.-*I.), uord. Medhj. Voller^lev-G. Jul 95 Juni 96, pers. Kapl. der 16. Juni 96, ord. 19. Aug., ord. Medhj. Soderup-E. Feb. Juli 97 Skjelby-G. Aug. Udgangen af 97, Hillerslev-K. 98, Sgpr. S. Felding-A 10. Feb. 99, Fm. f. Hammerum H.s sønderjyske Foren, fra dens Stift. 00, er her Fm. f. Kongeaa-Egnens sønderjyske Foren, fra dens Stift. 08; g. 18. April 99 i St. Thomas K. Frederiksberg m. Valborg Balslev Clausen, f. 23. Jan. 76 i Tjørnelunde, D. af Sgpr. Christen Josefsen C, til Soderup-E. og Martine Henriette Balslev. Se Stamregister ov. Fam. Helms (3. Udg.), S. 32. Fam. Balslev. S. 58. Gaarslev. Holmans Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Okt Rudolf Leopold Bastrup (4. Juli 89 Haurum-S., se Gudme-B.) Sept Oluf Kirstein Peter Olesen (19. Dec. 95 Horsens, Vor Frelsers K., se der) Marts Asger Højmark (entl. 1. Sept. 0-1, s. D. Valgmenighedspræst i Aarhus, se Valgmenigheder) Okt Christian Niels Hjortholm Lund Graae, f. 24. Mai 1870 i Kbh., S. af Fuldmægtig i Statsbanernes Hovedrevisionskontor Fr. Gerh. Johs. G. (Brod. t. Sgpr. H. V. G. til Nysted-H.) og Thygine Camilla Cec. Nic Gertrude Margr. Lund. St. Metropolitansk. 88, Kand. 21. Juni 94 h. 1 (I.-*l.), som Student og senere som cand. virkede jeg som Søndagsskplelærer under nuværende Biskop Ostenfeld i Skolen paa Nylandsvej", midiert. ord. Medhj. Frederiksberg K. 12. Dec. 95, ord. 18. Dec, afgaaet herfra 9. Nov. 02, Vikar Kundby, Snesere, Vordingborg og Haarslev-T.; g- 16. Feb. 09 i Vor Frelsers K. Horsens m. Karen Petra Christiane Lauritzen, f. 22. Juli 79 i Kbh., D. af kgl Fuldmægtig, Cand. jur. Finn Magnussen L. og Karen Toftenberg From Houmann. Se Fam. Graae, S. 6. Personer og Fam. af Navnet Hvass, I, S. 45 og V, S Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 13, S. 27.

2 235 Gadbjerg og Lindeballe. Nøroang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Juli Peter Sølling Schousboe (8. Feb. 87 Viskinde-A., se Flødstrup-U.) April NielsRavnJensen(3. Feb. 91 Helnæs, se Toksværd) April H a n s N i s s e n K a u, f. 31. Juli 1861 i Brendstrup, Rødding, S. af Gaardmand Thomas Jørgensen K. og Else Cathr. Nissen. St. Birkerød 82, Kand. 16. Jan. 89 n. (h.-h.), var et Aars Tid som Student og senere som Kand. Lærer v. Birkerød Latin- og Realsk., derefter en kort Tid uord. Medhj. Søllerød, Sgpr. Harboøre-E. 29. Nov. 89. ord. 11. Dec, Fm. f. Gadbjerg Værger., har været Medstift, og i 2 Aar Fm. f. Gadbjerg Sygeplejeforen., Næstfm. f. Vejle Amts Plejehjemsforen. 95, Fm. 06, Fm. f. Børneoptagelseshjemmet i Drejens v. Kolding Fjord 07, som han fik opr. i Foren. m. Bestyrelserne f. Børnenes Vel i Vejle, Fredericia og Kolding, var 07 i London og 09 i Holland for at studere Børnehjemssagen, har rejst meget i Udlandet (Tyskland, Schweiz, Italien, Norge og Sverrig), var 04 Medstift, af Historisk Samfund f. Vejle Amt, og var som B. M. først Fm. f. dels Foredragsudy., nu Medl. af dets Redaktionsudv., ligesom han har holdt en Række hist. Foredrag rundt om i Amtet og været stadig Medarb. v. Samfundets Aarbøger; blev allerede som Student Medarb. v. Modersmaalet i Haderslev og har skr. talrige Art. i Dagbl. og Tidsskr. om kirkel. Spørgsmaal og særligt om sønderjyske Forhold og Personer, samt udg. Jens Peter Junggreen, et Bidr. t. Nationalitetskampens Hist. i Nordslesvig (94), M. Mørk H ansen os den danske Sag i Sønderjylland (99), Præsten Hans Sveistrup (99), Barndomsog Ungdomserindr. fra Sønderjylland (01), Flensborgeren Jakob Plaetner, vore saarede Soldaters Velgjører 1864 (Særtr. 03), Angelboen Claus Manicus (Særtr. 03), Om Gadbjerg Sogns ældste Kirke (Særtr. 06), Fra Kampen mellem Dansk og Tysk, Erindr, fra et Barndoms- og Ungdomsliv i Grænseegnene (08), Birkerød-Præsten Henrich Thomæsøn Gerner (09); g. 9. Mai 93 i Helligaands K. Kbh. m. Philippa Andresen, f. 4. Juni 74 i Kbh., D. af Fuldmægtig Laurids Bredenberg A. og J ulie Albertine Josephine Amal. Jensen. Se Stud. fra 82. Søn-»agsbl. 3. Sept. 11. De Tusind Hjem 2. Aug. 08.

3 336 Gadstrup og Syv. Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift Juni Søren Christian Muller, f. 30 Marts 1821 i Kbh., S. af Farver, Kaptejn i det borgerlige Artilleri, senere Toldkontrollør Fr. Ludv. M. og Anna Dor. Ørsted. Blev eft. Anbefaling af Institutbestyrer J. P. Windekilde af sin Morbroder H. C. Ørsted sat i Borgerdydsk. i Kbh., St. derfra 41, Alumnus Elers' Koll , Kand. 14. Jan. 48 h. 1 (l.-h), Huslærer i 2 Aar, Lærer v. Holmens Sognesk. 14. Sept. 50, Overlærer (Bestyrer) sst. 52, prædikede samtidig til Aftensang og Froprædiken i Frue og Holmens K. I Koleraaaret 1853 indlagde Muller sig den Fortjeneste, at han gav Stødet til et Foretagende, som kronedes med overordentligl Held og som endnu den Dag i Dag virker til stor Nytte og Glæde, nemlig kjøbenhavnske Skolebørns Ferieophold paa Landet. Muller skrev nemlig i Berlingske Tidende" en Opfordring til Landboerne om at modtage fattige Børn. Vel blev Resultatet det første Aar ikke særligt stort, men dog stort nok til, at Planen ikke blev opgiven, og det næste Aar søgte han at faa dannet en Komité af Almueskolernes Inspektører. Ved Tilslutning af den daværende Skoledirektør Borgen blev Komitéen dannet, og dens Opfordring bar rig Frugt." (Berl. Tid. 23. Aug. 06.) Kat. og Førstelærer v. Borgersk. Vejle 27. Mai 59, ord. 17. Aug., Sgpr. 0. Velling- H.-G. 12. Nov. 70, entl. 23. Jan. 91, f 21. Aug. 06 i Frederiksberg. Beskæftigede sig med liturgiske Studier, har skr. Art. og Afh. i Teol. Tidsskr., Dansk Kirketid., Skolens Beform, Ugeskr. f. d. evang. Kirke o. fl. St. samt udg. Den hellige Skr. i Udtog (52, 2. Opl. 58, 3. Opl. 65), Bøn t. Gud i Jesu Navn under Danmarks Hjemsøgelse af Cholera (53), Kortfattet Dansk Litteraturhist. (53, 2. Opl. 67), Fire Foredrag over Poesien; for unge Damer (53), Jordbeskr. f. Begyndere (1. Halvdel 55, 2. Opl. 59, 2. Halvd. 55, 2. Opl. 60), Bibelsk Lærebog, Fremstill. af Bibelens hist. og dogmat. Indhold (56), Julens hellige Evang., forklaret f. Børn (56), Det hellige Land, en geogr. Skildr. (58), Tillæg t. Bibelhistorien (68), Om Bibelhistorien i Skolerne (81), Skolebibel, et kort Udtog af den hellige Skr. (85), derimod udk. en af ham revideret Alterbog, der var tilraadet af Biskop Engelstoft, ikke, af Mangel paa Forlægger. G. 17. Mai 55 m. Ida Hansine Frederikke P e t r e a G j e r d i n g, f. 23. April 29 i Nysted, D. af Købmand Hans Bredahl G. og Karen Emilie Kjeldsen. Se Fam. Ør-

4 237 sled (63). S. 7. Fætter t. Sgpr. S. V. Ørsted til Magleby-H. og Sgpr. C. M. Ørsted til Simmerbølle April Osvald V i 1 h e 1 m B ø g g i 1 d, f. 5. Aug paa Skovridergaarden Lagtveden, S. af Skovrider, senere Bogholder v. d. Smith'ske Jernstøberi i Aalborg, Cand. pliarm. Ove Henr. B. og Carol. Schuerer. SL. Aalborg 56, Kand. 23. Jan. 65 h. 1 (*1.-1.), manuducerede c. i/., Aar daværende Kommerceraad Heymann's ældste Søn til Præliminæreksamen, vikarierede 2 å 3 Maaneder v. Suhmsgades Kommunesk., derefter Timelærer v. Christianshavns Betalingsskole til Jan. 67, fra 12. Juni 66 tillige Alumnus i det grønlandske Seminarium, Missionær i Grønland 30. Jan. 67, ord. 27. Marts, indtil Sommeren 69 Missionær og Seminarielærer i Jakobshavn, overtog Bestyrelsen der under Nissen's Ophold i Danmark, Missionær Umanak 70 72, Holsteinsborg og Egedesminde 72 75, Jakobshavn, Christianshaab, Egedesminde og Godhavn 75 77, forlod Grønland 8. Sept. 77, Sgpr. Skjørping-F. 6. Sept. 78, entl. 13. Marts 11, en a,f ham foretaget Oversættelse paa Grønlandsk af Fortællingen Simon af Cyrene" udkom 76 i Godthaab og har ogsaa været opt. i det grønlandske Maanedskrift Atuagagdliulit", ved Godthaab er fremdeles trykt 4 af mig affattede grønlandske Psalmer, som blev sungne i Holstenborgs Kirke paa Hundredaarsfesten Heil. 3 Kgrs-Dag 1875 for dens Opførelse. Af disse Psalmer er 1 (Kilangmiup Gutip inugtangue) optaget i den nye grønlandske Psalmebog Tugsiutit". En anden af de deri optagne Psalmer atavoic Gutip igdlua" angives ogsaa at have mig til Autor, men det mig saaledes tillagte Forfatterskab maa jeg paa det mest energiske protestere imod, eftersom den er saa aldeles omkalfatret, al kun ganske enkelte Linier stamme fra mig." G. 17. Marts 67 i Helligaands K. Kbh. m. sit Søskendebarn Caroline Henriette F r i t z s c h e, f. der 17. Nov. 39, D. af Hofglashandler Carl Edv. F. og Vilh. Schuerer. Svigerforældrene og Pastor B.s Moder, hvis Familier var indvandret fra Bøhmen, var Katoliker, men Svigerforældrene traadte ved deres ældste Barns Daab ind i Folkekirken. Fætter t. Sgpr. B. C. B. til Skivholme-S., Provst J. Vahl til N. Vedby- ^T- A., Sgpr. J. B. Brix til Rødding-K., Pastorinde Gjølbye i Aarslev-H. og Provstinde Møller i Hyllested-V.-H. Se Vahl's Afk. af Chr. Nielsen, II, 9, S Sept Carl Christian Sørensen, f.

5 Marts 1864 i Vig, Ods H., S. af Skolelærer Joh. Ludv Mathiesen S. (Brod. t. Sgpr. J. P. M. S. til S. Felding-A.) 0g Anna Jac. Nyholm af Højelse-L. St. v. Westen'ske Inst. 83 Lærer v. Frederiksberg Latin- og Realsk , Kand. 2. Feb 93 h.-' (l.-*l), Lærer v. Samsø Realsk , Ord. Till. som Præst v. den danske K. i Amerika i Elkhorn og Kimbalton Jowa, 3. Dec. 95, ord. 6. Dec., Præst i Linsay, Nebraska, Sgpr. Roholte 25. Mai 03; g. 1. Dec. 95 m. Ingeborg Lund, f. u Dec. 69 i Tranebjerg, Samsø, D. af Farver Reinhold Jul. L. og Marie Gylling. Se Stud. fra 83. Nyholm, en Legatstamtavle (93), S. 19. Brod. t. Biskop H. S. Sørensen i Aarhus Fætter t. Provst S. V. Nyholm til Holstebro-M. 0. Galten og Vissing. Galten Herred, Randers Amt, Aarhus Stift Okt Kristian Frederik Læssøe, f. 1. Feb i Fladstrand (Frederikshavn), S. af Havnekontrollør i Kbh. Niels Fr. L. og Margr. Juliane Signe Abrahamson. St. Borgerdydsk. K. 33, Kand. 22. April 41 h. (l.-h.), Lærer v. Fattigv. Sk. i Kbh. og v. en Sognesk. sst. i 3 Aar, Skolelærer og Kirkesanger i Udby, Holbæk Amt, Mai 45, indførte efter Opmuntring af Kmh. Castenskjold til Hørbygaard, der i Paris havde lært den Villarske Undervisningsmaade at kende, denne i sin Skole, som i den Anl. paa Kirke- og Undervisningsministeriets Foranledning, i 54 besøgtes af Biskop Brammer, Sgpr. Kvong-L. 5. Okt. 57, ord. 20. Nov., Daugbjerg-M.-S. 3. Marts 66, R.* 23. Sept. 89, f 19. Juli 01 i Galten, af en Hjærneblødning efter nogle Dages Sygdom som Landets næstældste Præst i Funktion. I sin Studentertid var han el meget virksomt Medlem af Studenterforeningen og beklædte en af Seniorpladserne i 3 Aar, ligesom han i det hele tog levende Del i den Tids aandelige Rørelser. Skjønt han opnaaede den høje Alder af 88 Aar og vistnok i de senere Aar følte Alderens Tryk, vilde han dog ikke give efter, men vedblev til det sidste at deltage i Udførelsen af Embedets Pligter. Pastor Læssøe havde forøvrigt ikke en eneste Uven. men var afholdt af Alle, der kom i Berøring med ham." (Randers Amtsavis 20. Juli 01, se ogsaa 26. Juli). Hans Barnesind gjorde det lyst og godt i Hjemmet, Renhed var forenet med Sandhed og Trofasthed." (Randers Venstrebl. 26. Juli, se ogsaa Randers Dagb. 20. og 26. Juli 01). Var Red. af Almueskolen, et Ugeblad, udg. af Skolelærerforen. i Merløse og

6 239 Tusse H., skr. Art. i Den nordiske Folkeskole, Holbæk Amtsavis (heri bl. a. en Oversættelse Vanda og Zilli eller et europæisk og et asiatisk Ægteskab", der ogsaa udk. s. Særtr.) m. fl. St., oversatte Amalia Winther's Andagtstimer for Børn, under Veiledn. af Forældre og Lærere (44, ny Udg. 50), sammes Englen og Barnet, en nyttig Læsebog for Drenge og Piger (46). Fr. Jacobs' Nogle Aftener i en Præstegaard (47, 2. Opl. 58), sammes Allwin og Theodor, en Læsebog f. Børn (58) og Fodrejsen, en Læsebog for Børn (59), J. de Liefde: Den Christnes Indtægt og Udgift, udg. af Foren. t. christelige Opbyggelsesskr.s Udbred, bl. Folket (54), endelig udg. han 52 En liden Bog om Landsbyskolelærere. G. 14. Juni 45 i Farum m. Elisabeth Dorothea Pingel, f. 4. Okt. 25 i Bønne, f 2. Marts 99, D. af Kancelliraad, Byfoged Jac. Claudius P. af Allested-V. og Janusine Chr. Prahl Arboe, Enke e. Generalkrigskommissær Joh. Hendr. Aug. Valentin v. Kohl. Se Vahl: Afk. af Chr. Nielsen, II, S. 27. Lengnick's Fam. Læssøe Sept Peter Eggert Benzon, f. 25. Nov i Holstebro, S. af Distriktslæge Lor. Jac. Nic. B. og Nic. Georgine Berg. St. Metropolitansk. 75, Kand. 21. Jan (l.-*l), Lærer v. Vordingborg Bealsk. 1. Feb. 81, Sgpr. Hersom-B.-K. 26, Nov. 84, ord. 18. Feb. 85, Hjermind-L.-H. 27. Nov. 90, Litteraturanmelder v. Højskolebl., Medl. af det kristelig-sociale Udvalg, har skr. Art. bl. a. i Fra Bethesda, oversat Græske Digterinder af Joh. Cai. Poestion (84 sammen med J. Gøtzche) og Sciiiller's Jomfruen af Orleans (86) samt udg. Døberen Johannes, et Digt (80), Hvorledes optræder den indre Mission her i Landet i vore Dage? (83), Kornmod, Digte (83), Svovl, to Fortællinger (94, 2. Opl. 95), Det sjette Bud, Fortælling (96), Landsmænd, Fortælling (98), Det kristne Haab eller den hellige Skrift (00), Gerda Bossen, Fortælling (00), Husvild, Boman (02), Mariamme, Skuespil i 5 Akter (04), Biskoppen, Skuespil i 4 Akter (05), Menneskeligt og kristeligt, Foredrag og Afhandl. (1. Saml. 05, 2. Saml. 06), Præster og skikkelige Folk, Fortællinger (05), Axenstrasse, Boman (06), Antikrist, et dramatisk Digt (07), Ebbe Skammelsen, Folkevisedrama i tre Akter (12). G. 18. Mai 83 i St. Johs. K. Kbh. m - Vilhelmine Christine Julie Schrøder, f. 11. Au g- 59 i Kbh., D. af Baadsmand i Marinen Chr. Peter S g 2. Hustru Vilh. Lov. Christ. Mortensen, Enke e. Marineiøjtnant Petersen. Se Slægthaandhogen, I, S. 22. Dannebrog 18. Feb. 10. Søndagsbl. 8. April 00.

7 240 Galtrup og Øster Jølby. Mors Nørre Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift Okt Johannes Julius Theodor Gottlieb Lebech (26. Feb. 92 Kornum-L., se Holbæk-M.^ April Frederik L u d v i g H ø e g (4. Jan 98 Ikast, se Svendborg, St. Nik. K.) Feb Byriel Vognsen Tollestrup 16. Mai 04 Tanderup, se Selde-A.) Aug Peter Hansen Petersen (30. Nov. 10 S. Jernløse-S., se der) Marts Peder Pedersen, f. 4. Juli 1873 i Over Simmelkjær, S. af Husmand Niels Chr. P. og Chr. Jensen. St. Viborg 97, Kand. 30. Juni 03 li. 1 (h.-*l), virkede to Aar forsk. St. som Lærer v. Folkeskolen, Lærer v. Aaby Folkehøjsk. 1. Nov. 05, tillige præstev. Medhj. Aaby-B., Ord. Till. 25. Juli 06, ord. 7. Sept., Kaldskapl. Jetsmark-H. 3. April 09; g. 9. Sept. 08 i Vedsted, Vendsyssel, m. Johanne Kirstine Jensen, f. 13. Sept. 87 i Kjølvring, D. af Gaardejer John Chr. J. og Karen Marie Jensen. Gamborg. Vends Herred, Odense Amt, Fyns Stift April Peter Severin Ny eb or g, f. 9. Sept i Thisted, S. af Exam. jur., tysk Konsul, nordamerikansk Konsularagent Jens N. og Gjertrud Marie Gundorph af Ølby-A.-F. St. Randers 51, Kand. 28. Jan (I.M.), rejste i Frankrig og Tyskland, kst. Lærer v. Sorø Akademi 28. Sept. 57, Adjunkt 7. Okt. 58, rejste i Italien, Grækenland, Tyrkiet, Lille Asien, Syrien og Ægypten, Sgpr. Voer-E. 4. Marts 71, ord. 24. Marts, entl. 23. April 91, t 11. Mai 06 i Frederiksberg. Har foruden Art i Teol. Tidsskr., Nyt teol. Tidsskr., Ugebl. f. den danske Folkekirke, 111. Tid. o. fl. St. udg. Om Skilsmisse og Vielse (81). Stift. 91 Pastorinde Ida Nyeborg's Legat for Trængende i Gamborg Sogn med 500 Kr. G Nov. 64 i Frue K. Kbh. m. Augusta Hansine Hagen, f. der 14. Aug. 43, t 30. Nov. 65 i Sorø, D. af Sekretær, Exam. jur. Alb. Peter Bartholin H. og Anna Soph. Fr. Nielsen, 2 5. Juli 71 I Tranderup sm. Søsteren Ida Oline Hagen, f. 30. Dec. 36 i Kbh., f der 30. Aug. 11 (g Mai 60 m. Vexelmægler Will. Henr. Jul. Biitzow, f. 31. Aug. 23, t 12. Jan. 66). Se Middelfart Avis 15. Mai 06.

8 Juli Christen Vilhelm Victor Møl- 1 e r (27. Feb. 96 Slagelse St. Peders BL, se Biskopper) April Peder Jakobsen, f. 4. Juni 1855 paa Kjeldbjerggaard, Bjergby, S. af Gaardejer Jakob Mikkelsen og Anne Poulsdatter Nørgaard. St. priv. 74, Kand. 28. ' Jan (1.-1.), Huslærer og uord. Medhj. Marvede, pers. Kapl. Munkebo 2. Jan. 82, ord. 8. Feb., Kapl. p. 1. Hyllested-V.-H. 7. April 83, Sgpr. Hjortlund-K. 28. Juli 86, Darum-B. 10. Nov. 91, t 20. Nov. 10 i Gamborg. Blev syg paa Prædikestolen, saa Gudstjenesten maatte afbrydes og døde samme Aften af Hjertekrampe. Har skr. en Biografi af Sgpr. P. Ingerslev i Højskolebl., Børnenes ret, i anl. af et foredrag af provst Tobiesen (88), Elsk din Næste, Prædiken i Vejle Kirke (89). Han tilhørte den grundtvigske Betning, men han har udfoldet store Bestræbelser for at forlige de forskellige kirkelige Retninger og faa indført et virksomt Samarbejde mellem dem, og han gik her i Spidsen med et godt Eksempel. Som Foredragsholder var Pastor J. kendt og skattet over det ganske Land, og han var altid rede til al komme, naar man kaldte paa ham. Man saa den stærkt interesserede Præst ved alle kirkelige og andre offentlige Sammenkomster, og saa sent som i Fredags overværede han det kirkelige Møde i Middelfart." (Middelfart Avis 22. Nov. 10, se ogsaa 29. Nov.). Det var umuligt at konime til at faa noget virkeligt Kendskai til ham uden at komme til at holde af ham. Det var ikke hans jævne Væsen eller hans hjælpsomme Sindelags Skyld, skønt det var Egenskaber, alle fandt og satte stor Pris paa hos Pastor J. Nej, det, der gav ham hans Ejendommelighed var del Præg af Redelighed og Sanddruhed, der lyste ud saavel af hans Personlighed, hans gode, rare Øjne som af hans Tale. Det var ikke saaledes hos ham, at hans Færd og Væsen viste én Vej og hans Tale en anden. Endnu mindre var del saaledes, at hans Ord var tillærte Talemaader og tillærte Meninger. Hans Tale havde den ægte Klang, enhver Tale faar, der bæres frem af en dyb og stærk Overbevisning dyb og stærk, fordi den sikkert var dyrt købt under megen Sjælevaade. Han havde som alle redelige Naturer maattet tjene længe og kæmpe haardt for det aandelige Guld, han gennem sit lange Liv fik i Eje. Men saa var det til Gengæld ogsaa hans eget. Det gav ham Personlighed og hans Tale en Værdi, der under ret beskedne og jævne Former rakte noget ud over det almindelige. Han 16

9 242 var el Menneske, hvis Færd og Tale viste den største Respekt for Aand og Liv, og omvendt kan det sikkert med fuld Sandhed siges, at han var en af de Præster, der hos de Mennesker, han fik Indflydelse paa, skabte nogen Forstaaelse af hvad sandl og ægte Kristenliv er. Han har gennem sit Menneskeliv og sin Præstegerning været en Trøstens og Velsignelsens Rudbringer til mange Mennesker (Middelfart Venstreb. 21. Nov. 10, se ogsaa for 29. Nov.). Søndagsbl. 1. Jan. 11. Højskolebl. 1911, Sp. 26. G. 19. Juni 83 i Vartov K. Kbh. m. Charlotte Magdalene Louise AlborgLauritz e n, f. 10. Nov. 58 i Præstø, D. af Skibsfører, senere Grosserer i Kbh. Ferd. Theod. L. og Elisab. Kirst. Weber Feb Christian Immanuel Jeppesen Kar s toft, f. 25. Juli 1862 i Omvraa, S. af Gaardmand Jacob Jeppesen K. og Else Marie Jensdatter. St. priv. 84, Alumnus Valckendorff s Koll. 7. Marts 88, Kand. 16. Jan (h.-l), tillagt Familienavnet Karstoft v. kgl. Rev. 13. Nov. 90, pers. Kapl. Hjørring 21. Aug. 91, ord. 26. Aug., Sgpr. N. Snede 16. Aug. 93, Vadum 22. Feb. 01, Fm. f. Gamborg- Udby Sygeplejeforen.; g. 18. Okt. 93 i Hoven v. Tarm m. Johanne Kirstine Dagmar Kristensen, f. der 23. April 72, D. af Skolelærer, Højskoleforstander Kr. K. og Karen Marie Jensdatter. Se Stud. fra 84. Gammel og Ny Sogn, se Holmsland. Gamtofte. Baag Herred, Odense Amt, Fyns Stift Aug Peter A Ib er g Holm, f. 24. Mai 1823 i Kirkjuteyg, S. af Sgpr. Niels Lassen H. til Nordstrøm«og Joh. Jansson (Helle). St. Rorgerdydsk. K. 41, Kand 1. Nov (l.-*l.). Allerede som Student havde han for at kunne ernære sig, maattet give Undervisning, og denne Virksomhed fortsatte han som Kandidat. Han var bl. A. Lærer i Døtreskolen paa Christianshavn, i Fr. Friis' Realskole og i Rorgerdydskolen paa Christianshavn." (Nationaltid. 3. Mai 92). Kst. Adjunkt Aarhus 20. Feb. 49, fast ansat 4. Juli 50. Han var i lang Tid Lærer gjennem hele Skolen i Religion og Naturhistorie, men da Realskolen i Aarhus blev nedlagt og forenet med Kalhedralskolen., afgav han Naturhistorie, og hans Fag vare da Religion gjennem hele Sko-

10 243 len og Dansk i nogle Klasser." (sst.). Adjunkt Roskilde 23. Aug- 55, Sgpr. Vetterslev-H. 15. Okt. 62, ord. 10. Dec, Dalum 30. Juni 69, f 2. Mai 92 i Gamtofte. Den afdøde var en elskværdig, jævn og bramfri Mand, som vandt sig mange Venner i Gamtofte Sogn. P. A. Holm var tillige en vel begavet Mand med mange Interesser" (Assens Amts Avis 3. Mai 92 se ogsaa for 9. Mai). Hans Hovedfag i Skolen var Naturhistorie, for hvilken han i sit hele efterfølgende Liv bevarede en stor Interesse. Pastor Holms Kjærlighed til hans Fødested, Færøerne, har givet sig Udslag foruden i en Mængde Foredrag trindt om i Landet, tillige i hans i 2det Oplag udkomne Bog Skildringer og Sagn fra Færøerne" (56, 2. Udg. 60). Han var en begavet og kundskabsrig Mand, som i en Mængde Artikler i kirkelige Tidsskrifter og Blade har ydet sit Bidrag til Forhandlingen af Tidens kirkelige Spørgsmaal." (Assens Avis 4. Mai 92). Har foruden flere Art. til Fædrelandet, Berl. Tid." og fl. Almanakker særlig om Færøerne skr. Art. og Afh. i Naturhist. Tidsskr., Tidsskr. f. popul. Fremstill. af Naturvidensk., Budstikken, Dansk Kirketid., Teol. Tidsskr., og udg. Bibelske Sæder og Skikke (56), Psalmer og Sange til Bibelhistorie og Katechismus (57), Bønner og Psalmer til hver Dag i Ugen (58), En christelig Trøslebog mod Sygdom og Død (58), Musikbilag til samme med 10 Melodier (58), Michael Rosing Wiehe (64), Prædiken v. Sørgegudstjenesten ov. Kong Fr. VII i Vettersløv og Høm K. (64), Værer enige i Troen, Prædiken (64), En Trøste-Psalme for Forældre, der miste deres Børn (65), Prædiken v. Missionsmødet i Slagelse d. 28. Nov (66), Se det Guds Lam!" Henvisninger til Jesus Christus (66), Ligtale ov. Forp. Andr. Jordy (67). Psalmer og Sange til Undervisning i Christendom og Confirmationsforberedelse (71), Udvalg af Kingos Psalmer (71). Ligtale ov. Møller P. C. Andersen (74), Tale og Sang ved Leilighed (74), Ligtale v. Kammerh. C. F. O. v. Benzons Jordef. (75), Ligtale v. Hofjægerm. H. F. E. v. Benzon's Jordefærd (75), Afskedsprædiken i Dalum K. (80), Et Gjensvar i Anl. af C. Møllers Angreb i Skriftet Den kristelige Daab" (84), Betragtninger ov. Daaben (86), efter hans Død udkom 93 Udvalg af P. A. Holms efterladte Digte. G. 1«9. Aug. 51 i Frederiksberg m. Petra Conrad in e Stæger, t 19. Marts 31 i Kbh., f 30. Nov. 69 i Vetterslev, D. af Etatsr aad, Kasserer i Finanshovedkassen Basmus Carl S. og Soph. Therese Alberg, April 72 i Vor Frelsers K, Kbh., m 16*

11 244 Anna Fenger, f. 3. Marts 37 i Slotsbjergby, f 13. Sept. 12 i Kbh., D. af Sgpr. Peter Andr. F. til Vor Frelsers K., Kbh. og Lov. Aug. Manthey. Se Grosserer Niels Brock og Hustru f. Bredal's SI., 5. Udg., S Juli Thomas Ludvig Rørdam, f. n Mai 1836 i Harboøre, S. af Sgpr. Hans Nic. Kellermann R. til Ondløse-S. og Valdemarine Charl. Birkedal (Birchedahl). St. Roskilde 54, Kand. 19. Juni (1.-1.), oprettede 63 en Privatsk. i Stege, opholdt sig fra Ffteraaret 65 til Sommeren 66 i Italien (Rom) og Tyskland, pers. Kapl. Rerslev-R. V. 17. Aug. 68, ord. 11. Nov., boede et Aarstid hos Komtesserne Moltke paa Conradineslyst, medens Kapellanboligen i Rerslev blev bygget, Sgpr. Norup 12. Juni 73, Vejlø-V. E. 20. Nov. 79, R.* 28. Juli 94, f 30. Okt. s. A. i Gamtofte af en Hjertesygdom efter et langt, strengt Sygeleje. Udg. 74 Vennebrev til Grundtvigianerne" i det forenede venstre", 75 Løs tiendebåndet! Et bidrag t. spørgsmålet om præsternes lønning, 85 Tør vi tage os selv til Rette, 87 Folkekirken og dens Stilling i Øjeblikket (3 Opl.) og Troens Vækst gjennem Herrens Arbejde, Foredrag, 90 Nogle Tanker om Grundtvigianismen og Indre Mission, 91 Løventhais Missionssyn og Forhold til Santhalmissionen, 92 Til Papisterne og til dem, der drages mod Papismen, 94 Den hellige-katholske Kirke og den romersk kath. Kirke, Svar til Hr. Pater Lange, efter hans Død udkom Dagbogsoptegnelser (96). Red. af Kirkebladet 77 93, derefter Medred. till. m. Th. Elmquist. I Kirkebladet 1. Nov. 94 skriver Th. Elmquist bl. a. i et Mindeord: Det var i Aaret 1868, at jeg første Gang mødte Thomas Rørdam, en Aften i November i hans Onkel Frederik Barfods Hjem paa Frederiksberg. Jeg havde hørt om hans Brystsvaghed i Ungdomsaarene og om hans Rejse af Helbredshensyn til Italien. Jeg troede i ham at skulle finde en bleg, mager og hulkindet Mand, og saa saa' jeg en kraftig, livsglad og sund Skikkelse, der aldeles ikke bar noget Spor af Brystsyge. Sagen var den, at der netop nogle Aar i Forvejen var indtraadt et vidunderligt Omslag i hans Tilstand, hvorved Brystsygen syntes helt forsvundet. Som jeg hin Aften saa' ham, var han fuld af Kraft og Livsglæde. Ja, livsglad var han, indtil den sidste Sygdom kuede hans Kraft og tog hans Livsmod! Og dog kunde han endnu under sit sidste lange Sygeleje stundom være spøgefuld og livlig, thi et Fond af ægte Humor boede i hans Sjæl, forenet med inderlig Kn-

12 245 stentro og et sjældent elskværdigt og vindende Væsen. Da jeg senere blev Præst i Ry ved Himmelbjerget, besøgte han mig og holdt et Møde for SanLhalmissionen i min Kirke, der greb baade mig og mange andre dybt. Alle blev vi ogsaa i høj Grad tiltalte af hans elskværdige, hjertevarme Væsen, hans muntre Skæmt, hans aabne Øjne for Naturen, og hans udmærkede Evne til at give sig i Lag med Alle og Enhver og opfange ejendommelige Smaatræk hos de Forskjellige. Der havde netop i hine Aar arbejdet sig en Strømning frem i Menigheden, der gik ud paa at hidføre et venligere Forhold mellem de forskjellige kirkelige Retninger, særligt den grundtvigske og den indre Mission. Dette var netop Noget, der laa for Rørdam med sit store Fond af Hjertelighed, og da jeg fuldt ud kunde samstemme med ham heri, blev Kirkebladet" som af sig selv Talsmand for denne ireniske (fredsstiftende) Retning. Af den ovenomtalte Strømning i Menighedslivet udsprang netop paa samme Tid Bethesdamøderne", hvori Rørdam som bekendt var en ivrig Deltager. I disse Aar saa jeg Rørdam jævnligere. Jeg mindes, hvor oplivende og fornøjelig han var under et Besøg af os Begge 1884 hos Birkedal, ligeledes paa vor Rejse til Missionsmødet i Gøteborg og vort Besøg ved Trollhåttan i Han kunde fortælle en Anekdote overordentlig morsomt, stundom endog være helt overgiven. Man ryster dog aldrig Drengen af Ærmet!", sagde han. Men i disse Aar lærte jeg ogsaa Rørdam at kende fra den Side, der for mig er og bliver den største ved hans Personlighed, nemlig som Prædikant. Der var i hans Prædiken ligesom en Sammensmæltning af hans Farbroder Peter Rørdams og hans Morbroder Birkedals Ejendommelighed, uden at jeg dog derfor vil sige, at han ejede den Førstes psykologiske Blik eller den Sidstes betagende Billedrigdom. Der var ogsaa Noget, der kunde minde om F. E. Boisen, hvem Rørdam tidligere havde hørt meget. Jeg hører ellers ikke til dem, der bliver let bevæget, men naar jeg hørte Thomas Rørdam prædike i hans Krafts Dage, kunde jeg ikke holde Taarerne tilbage. Han kunde rigtigt gribe Folk m Hjertet!" Selv var han tit meget bevæget, naar han forkyndte Evangeliet. Der var en smæltende Klang i hans Forkyndelse, og saa havde han en Rigdom af Eksempler og Smaahistorier i sin Prædiken, sunde, selvoplevede Træk ude fra Livet, om hvilke Tilhørerne maatte sige: Ja, saaledes er " e t gaael til!" Jeg ved Ingen, jeg i den Grad kan betegne

13 246 som en ægte grundtvigsk Op vækkelsesprædikant som Rørdam." Se ogsaa Kirkebladet for 15. Nov., hvor hans Interesse for Fonden for trængende og ugifte Lærerdøtre omtales, 1. og 15. Dec. Fam. Clausen, 2. Udg., S. 45. Slægthaandbogen I, S Fam. Neergaard, S. 23. G. 22. Juli 63 i Kbh. m. Clara Sophie Clausen, f. 13. Juli 39 i Gimlinge, D. af Sgpr. Lic. theol. Emil Theod. C. til Boeslunde og Elisab. Monrad Feb Peter Davidla Cour, f. 17. Sept paa Kongsgaard, Helgenæs, S. af Sgpr. Johs. Georg la C. til Helgenæs og Søskendebarn Christine Cathr. la Cour. St. Aarhus 67, Kand. 21. Jan. 73 h. 1 (l.-*l), vikar. Lærer v. Aarhus Kommunesk. Feb. 74, konst. Lærer 3. Aug. 74 Jul 75, tillige privat anlaget Prædikant v. Aarhus Fattiggaard, Kat. og Førstelærer Skanderborg 15. Nov. 75, ord. 22. Dec, Sgpr. Sundby (Amager) 12. April 83, Medstift, af og Fm. f. Brændsels- og Bespisningsforen. t. Understøttelse af Fattige i Sundby, Sgpr. Helligkors K. Kbh. 8. Jan. 90, f 26. Dec. 05 i Gamtofte. Det var hans Dødsdag akkurat 30 Aar siden, han som Kateket i Skanderborg holdt sin første Prædiken" (Assens Amts Avis 27. Dec. 05). Den Præstegjerning, han med Forkjærlighed dvælede ved, faldt i Sundbyerne paa Amager. I de sidste 3 Aar maa la Cour siges at have været en brudt Mand, og hans S3 r gdom blev saa meget føleligere, som han alle Dage havde været i Besiddelse af ualmindelig Sundhed og Kraft. I sin Menighed i Gamtofte forstod han at gjøre sig afholdt til alle Sider, og ikke blot i vort Nabosogn, men hvor man ellers kom i Forhold til ham, vil han mindes som en brav, elskværdig og ligefrem Mand." (Assens Avis 27. Dec. 06). Har udg. Ved Snedkermester F. D. G. Oxelbergs Kiste (90), Tale v. Ane Margr. Jensen's Jordefærd (94). G. 26. Mai 74 i Frue K. Aarhus m. Anna E r i c h g i n e Maria Emborg, f. 31. Mai 50 i Grenaa, D. af Købmand Jens Carl E. af Dybe-R. og Clara Christine Møller. Se Slægthaandbogen, I, S SI. la Cour , S Mai Thorvald Basmus Petersen, f. 1. Sept i Borup paa Sjælland, S. af Skolelærer Basmus P. og Ane Kirstine Sparre. Seminarieeks. 74, St. priv. 78, Alumnus Valckendorff s Koll. 7. Juni Mai 84, Kand. 24. Jan. 84 h. 1 (l.-*l), Sgpr. Alsted-B. 10. Mai 84, ord. 16. Mai, Fm. f. Alsted-Bjergby Sogneraad 1. Jan Okt. 91, Sgpr. Them 19. Okt. 91, Provst for Thyrsting og Vrads H. 24.

14 247 Dec. 94; har skr. opbyggelige Smaastykker t. Søndagslæsning": g Aug. 84 i Fredensborg m. Marie Petrine L a r s i n e Christensen, f.,27. Feb. 60 i Asnæs, Aarby, Jan. 93 i Them, D. af Skovrider Niels C. og Petra Larsino Larsen, 2 4. April 94 i Them m. Johanne Dorthea Cæcilie Davidsen, f. der 12. Mai 69, D. af Sognefoged, Gaardejer Peder D. og Erasmine Zacho. Gangsted og Søvind. Vor Herred, Aarhus Amt og Stift. (Præsten bor i Elbæk) Juli Rasmus Balslev (23. Nov. 86 Vigerslev, se der) Feb Hans Jens Vilhelm Berthelsen, f. 18. Nov i Thisted, S. af Amtsfuldmægtig Anders Møller Kjær B. og Cathr. Vibekke Dahlerup (Halvsøst. t. Stiftsprovst L. D. i Aarhus, Sgpr. C. D. til 0. Ulslev-G., Sgpr. H. V. D. til Ørbæk og Pastor J. V. Bang's Hustru i Stenløse). St. Aarhus 53, Kand. 21. Jan. 59 h. 2 (l.-l.), straks efter Lærer v. Borgersk. i Aarhus, var der Medstifter af og Formand for indre Missionsforening, res. Kapl. Bjerregrav- A.-T. og Førstelærer v. Bjerregrav Sk. 13. Sept. 62, ord. 3. Dec, Folketingsmand for Viborg Amts 5. Kreds (Løvel) 4. Juni 66, idet han slog den senere Justitsm. Klein, genvalgt 12. Okt. 66, men stillede sig ikke paany i 69, Sgpr. Lomborg-R. 28. Okt. 74. I de Dage stod Kampen om Grundlovsforandringen. Berthelsen var en frisindet Mand, han elskede Grundloven af 1819 og vilde være med til at bevare den i sin fulde Udstrækning, og var derfor imod Revisionen i Ved den endelige Afstemning om den reviderede Grimdlov var Berthelsen blandt dem, der stemte Nej. Hans Frihedssind gav sig Udtryk paa mange Maader. Han var en varm Skoleven, der med Kærlighed omfattede baade Skolegerningen og Lærerne. Allerede fra sine unge Dage havde han vist dette ved at være Med stifter og for en Tid Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Lærerforening". 74. Kreds havde da ogsaa paaskønnet hans virksomhed ved at optage ham som Æresmedlem. Pastor Berthelsen var i 1862 Stifter og et Par Aar Formand for Missionsforening for Aarhus og Omegn". Denne Forening var ikke uden Betydning for det stærkt bevægede kirkelige Liv i Aarhusegnen, hvoraf Frugterne endnu kendes baade i det kirkelige og folkelige ved Valgmenighedskredsene og Testrup

15 248 Højskole. Pastor Berthelsen var en frisindet Mand baade paa det politiske og religiøse Omraade. Han sluttede sig til den grundtvigske Opfattelse. Han havde et prægtigt Humør, og spøgefulde Ord laa ham let paa Læben, og han var god til at sætte Liv i en Forsamling. Sin Kjærlighed fil Folkeskolen bevarede han usvækket, han deltog jævnligt i Lærermøderne; han var Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Afdeling af dansk Kvindesamfund. Ogsaa det kommunale Liv nærede han en Del Interesse for; han har saaledes været Medlem af og Formand for Gangsted-Søvind Sogneraad. I Lomborg var han elsket og afholdt af sin Menighed; del fik han Bevis paa, da han for nogle Aar siden fejrede sil Sølvbryllup, og da han for et Par Aar siden var der paa Besøg. Det var under bevægede politiske og kirkelige Forhold, han kaldedes til Gangsted-Søvind; en Del af Menigheden var Sognebaandsløsere til Bering Valgmenighed. I en efterladt Optegnelse ytrer han sig herom: Han havde haabel ved sit Komme hertil atter at kunne samle Menigheden, der af politiske og kirkelige Grunde var splittet, idet ca. 17 Familier havde løst Sognebaand til Valgmenigheden i Bering; men skønt han modtoges med stor Velvilje af alle Parter, er der dog ej stor Sandsynlighed for, at dette hans Haab gaar i Opfyldelse, da de, der have forelsket sig i Valgmenighedstanken, hellere vilde slutte sig til Valgmenigheden i Odder, end befrugte Sognemenigheden ved et fælles Liv i Enighed". (Horsens Dagb. 25. og 27. Nov. 99). I 1881 fremkom han med Forslag til Udvidelse af den gamle Textrække. f 25. Nov. 99 i Bjerregrav af en Underlivsbetændelse; udg. 60 Omrids af den engelse Formlære, 61 Prædikener om Christendomsbekj endelsen og Christendomslivet og et Hefte Morgen-Salmer, 64 Morgen- og Aftensalmer til Skolebrug og 73 Aage og Ebbe eller Forbytningen, et gammelt Eventyr i nye Klæder af H. B. G Aug. 59 i Tved, Jylland, m. Marie Margrethe Christiane Muller, f. 15. Mai 36 i Aarhus, f 20. April 70 i Bjerregrav, D. af Proprietær Bobertus M. og Ane Schmidt, 2 9. Aug. 70 i St. Jørgens v. Svendborg m. Anna Elisabeth Blædel, f 1- Marts 47 i Kbh., D. af Skibstømrer v. Holmen Chr. B. af Assens-K. og Nic. Olsen. Se Fam. Blædel, S. 14. Fam. Dahlerup, S. 10. Morbroderen østerrigsk Viceadmiral og virkelig Geheimeraad Hans Birch D. blev baroniseret, en Moster var g. m. Geheimekonferensraad, Dr. med. Oluf Lundt Bang Feb Holger Kristian Valdemar Kø-

16 249 s ter, f. 23. Nov i Tyregodlund, S. af Sgpr. Janus K. al Østbirk-Y. og Franzisca Soph. Vilh. Lovise Løwe. St. Horsens 68, Kand. 24. Juni 73 h. 1 (h.-l.), Huslærer i sit Hjem i Østbirk, pers. Kapl. hos sin Fader i Østbirk-Y. 19. Feb. 75, ord. 28. April, Sgpr. Mygind-K.-S. 13. Dec. 80; Fm. f. Sygeplejeforen, her siden dens Stift. 04; g. 12. Aug. 75 i Østbirk m. Kamilla Kristiane Frederikke Køster, f. Olsen, f. 24. Mai 38 i Kbh., f 15. April 03 paa St. Josefs Hosp. i Aarhus, D. af Professor, Rektor i Viborg Fr. Chr. O. og 1. Hustru Martha Helene Andr. Sehutte, samt g Mai 63 i Borbjerg m. hans Søskendebarn, pers. Kapl. hos Biskop Grundtvig v. Vartov Hans Chr. Ørsted Køster, f. 14. Okt. 36 i Randers, f 8. Marts 71 i Kbh. Fætter t. Sgpr. til Fjellerup-G. A. V. Løwe. Hustrus Søstersønner Provst C. E. Skjerbek til V. Hæsinge-S.-L. og Sgpr. A. E. J. W. Skjerbek til Hem-S. Gaverslund og indtil 8. Juli 1880 Vinding. Holmans Herred, Vejle Amt, Ribe Stift Jan Mikael Rodevald Gjørup Assens, f. 10. Juni 1824 i Heilskov, S. af Provst Erh. Chr. A. til N. Aaby-I. og Karen Basse Gjørup. St. priv. 40, Kand. 8. Juli (l.-l.), en kort Tid Huslærer, kst. Lærer Aalborg Kathedralsk. 5. Sept. 46, Adjunkt 10. Nov. 47, Sgpr. Jerne-S. 9. Juni 58, ord. 4. Aug., Provst Assens var meget praktisk anlagt og havde et ualmindelig hurtigt og klart Blik til at sætte sig ind i alskens Forhold, hvilket kom ham særlig tilgode som Sogneraadsformand i mange Aar. Et Arbejdsmenneske var han fuldt ud, og her var nok at varetage, især da Esbjerg en Tid lang sorterede under Jerne Skads Kommune. For Esbjerg Havns Tilblivelse lagde han et stort Arbejde, idet han talte med formaaende Autoriteter desangaaende og jevnlig skrev flere gode og velovervejede Artikler i de stedlige Blade om denne Sag. Han drev selv Præstegaarden." (Esbjerg Avis 13. Okt. 11). Provst for 0. Horne, V. Horne og Skads H. 12. Mai 66, R.* 21. Dec. 78, Provst for Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev og N. Tyrstrup H. 17. April 88, D. M. 28. Juli 94, Medl. af flere kirkelige Kommissioner, entl. 31. D ec. 99, f 12. Okt. 11 i Fredericia; har udg. Arithmetikkens Begyndelsesgrunde (52, 2. Opl. 62, 3. Opl. 73, 4. Opl. 84) samt Pdig. Limfjordstidenden (48 49). Ved hans Grav udtalte Provst Zeuthen ifg. Fredericia Avis for 17. Okt 11 bl. a.: Assens var en dygtig Mand med klare Tanker og en retsindig

17 250 Mand. Hans Indflydelse var stor her i Egnen, og hans Navn vil ikke blive glemt, saavist som man i mange Hjem finder hans Billede, hvorpaa med hans egen Haandskrift er skrevet Verset om, at Kærlighed er Livets Kilde. Den afdødes Broder Stiftsprovst A. dvælede særligt ved det udmærkede Forhold, der havde hersket mellem den forlængst afdøde Broder, den nu afdøde Broder og Taleren, der alle havde valgt den samme Livsgerning, om end hver i sin Egn af Landet. Naar Broder kærlighedens Baand har været saa stærkt mellem os tre Brødre, er det vel fordi, vi ef udgaaet fra et godt, Fredens og Gudfrygtighedens Hjem og har faaet Lov til at beholde vor gode Moder til, hun blev en gammel Kone, vor Fader mistede vi desværre tidlig. Den afdødes Søn, Pastor E. C. Assens udtalet bl. a.: Man tør sige om min afdøde Fader, at han var tro i sine Pligter og dygtig i sin Gærning, maaske allermest i sin Provstegærning, han kunde maaske til Tider synes stræng, men han havde et godt og kærligt Hjærte. Adskillige unge Præster søgte, selv efter at Assens havde taget sin i\fsked, Baad og Bistand hos ham, navnlig i Embedsanliggender, som han var særlig godt inde i. (Fredericia Dagbl. 12. Okt. 11); g Aug. 49 i Aarslev m. sit Søskendebarn Sofie Er as mine Assens, f. der 2. Juli 24, f 22. April 65 i Jerne, D. af Sgpr. Villads Kasbjerg A. til Aarslev-T. og Ane Elisab. Kirst. Knudsen, Aug. 70 i Jerne m. Ovine Dorthea Sommer, f. Schmidt, f. 12. April 24 i Vedbæk, f 25. Nov. 05 i Fredericia, D. af Krigsraad, Toldkontrollør Andr. Petrus S. og Lucia Magdalene Kolding, samt g Juli 55 m. Sgpr. til Thorstrup-H. Fr. Magnus Sommer, f. 22. April 21 i Grindsted, f 24. Nov. 68 i Thorstrup. Se ogsaa Fredericia Avis 12. Okt. 11, Søndagsbl. 5. Nov. 11. Fætter Sgpr. B. W. A. Ferslev til Hylke (t 72) Feb Hans Petersen Tr austedt, f. 27. Dec i Oksager v. Flensborg, S. af Lærer, senere Kommunelærer og 1. Graver v. Vor Frue K, Kbh., Jørgen Petersen T. og Basmine Hansen. St. Metropolitansk. 73, Kand. 28. Jtmi (h.-*l.), pers. Kapl. N. Vedby-N. A. 24. Sept. 80, ord. 13. Okt., bestyrede der Embedet fra Provst Koch's Død 23. Marts 83 til 23. April 84, Sgpr. Kragelund-F. 1. Mai 84, Vamdrup 21. Feb. 88, Trige-Ø. 4. Aug. 94; g. 16. Okt. 96 i Vamdrup m. Frederikke Henriette F e i f e r, f. 6. Juli 71 i 0. Vamdrup, D. af Herreekviperingshandler Jens Henrik F. og Ane Marie Høier.

18 251 Gimlinge. Vester Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift Marts JohanChristianLautrup Winther, f. 18. Mai 1822 i Hindevad, S. af Lærer Hans Kronberg W. og Carol. Christine Lautrup af Thyrstrup i Sønderjylland. St. Odense 44, Kand. 17. Jan (l.-egr.), pers. Kapl. Særslev 31. Dec. 50, ord. 12. Feb. 51, Tostrup-U. 30. Jan. 54, Kat. Holbæk 16. Sept. 58, Provst for 0. og V. Flakkebjerg H. 15. Juni 70, R.* 17. April 83, entl. som Provst 15. Sept. 86. entl. 19. Feb. 87, f 28. Okt. 87 i Gimlinge, har udg. Afskedsprædiken for Tostrup og Uggerløse Menigh. (59), Afskedsprædiken i Holbæk (67); g. 31. Marts 54 i Tostrup m. Cathrine Margrethe Samsøe Teilmann, f. der 27. Juli 26, f 15. Dec. 96 i Kbh., D. af Konsistorialraad Joh. Chr. T. til Tostrup-U. og Mette Margr. Teilmann. Se Fam. Neergaard, S. 21. Fam. Teilmann (44), S Mai Otto Herman Jensen, f. 9. April 1838 i Hillerød, S. af Provst Carl Ludv. J. til Ubby og Rosette Aug. Hedev. Schumacher. St. Roskilde 56, Kand. 25. Juni 62 h. 1 (l.-l.), Huslærer hos Orlogskaptejn, Krydstoldinspektør Gottlieb i Korsør 1. Sept Aug. 63, pers. Kapl. Finderup 30. Sept. 63, ord. 25. Nov., Kapl. p. 1. Karleby-H.- N Feb., 68, Sgpr. Vorbasse-H. 2. Sept. 74, Vejlby 11. Juni 77, tillige Præst v. Sindssygeanstalten v. Aarhus 19. Okt. s. A., Kappel 30. Juni 82, entl. 31. Dec. 97; g. 4. Sept. 65 i Frederiksberg K. m. C a r i 11 a Elisa L a c o p p i d a n, f. 23. Sept. 41 paa Fjederholdt, t 21. Okt. 11 i Kbh., D. af Overlærer v. Næsgaard Agerbrugssk., Cand. pharm. Hans Johan Georg Adolf L. og Karen Mathia Soph. Fridrichsen Marts Lav rids Ludvig Gundelak Nyegaard, f. 22. Sept i Skive, S. af Sgpr. Conr. Soph. N. til Rlidstrup og Carol. Margr. Schiødte. St. Frederiksborg 67, Kand. 24. Juni (l.-l.), Lærer v. Grundtvig's Høj sk. Marielyst Vinteren 72 73, Manuduktør og Lærer i Kbh., Ord. Till. som pers. Medhj. hos Valgmenighedspræsten i Ryslinge, 15. Juli 74, ord. 17. Juli, Sgpr. Aadum 23. Dec. 78. Ølsted 20. Dec. 84, foretog 93 en Sørejse, paa hvilken han besøgte Antwerpen, Dartmouth, Tunis Athen, Konstantinopel g fra Ratum i Kaukasus Tiflis, har senere rejst i Tyskland, Schweiz og Norditalien foruden flere Gange i Norge og Sverige, entl. 17. Dec. 08, har skr. mange Stykker og Afh. i Blade og Tidsskr. (Teol. Tidsskr., Dansk Kirketid., Højskolebl.,

19 252 Kirkebl., Nordisk Maanedsskr., Nationaltid., Sorø Amtstid. o s. v., meddelt Prædikener til Søndagsbladet, Nordslesvigsk Søndagsblad og Herrens Aar samt udg. Hvorfor jeg ikke følger, Til kristne venner af d. foren, venstre" (77), Et ord til Overvejelse (86), Mindeblade om Vilhelm Birkedal og hans Hustru (92), Evangeliet m. Evangeliets Alvor, Indlæg j Harboøresagen (94), Vilhelm Birkedal, en Levnedstegning, I II (95 96), I anledn. af forslaget Om afskaffelse af tvungen kirkelig vielse" (98), Om Tro og Lære i Nutidsbelysning, et Konventsforedrag (02), Vilhelm Birkedal (02), Jobs Bog i fri Efterdigtning (03), Til Forsvar for Grundtvigs Præstefrihed i Folkekirken" (06), Ved Jutta Birkedals og Thor Hansens Vielse (06), Eskil og Absalon, et Skuespil (07); g. 17. Aug. 75 i Byslinge Valgmenigheds K. m. Augusta Charlotte Johanne Hartmann, f. Birkedal, f. 20. Mai 39 i Bingkjøbing, D. af Valgmenighedspræst i Byslinge Schøller Parelius Vilh. B. og Emilie Chr. Meyer, samt g Aug. 64 m. res. Kapl. i Tønsberg Simon Fougner Hartmann, f. 11. OkL. 36, f 17. Jan. 71 i Tønsberg. Se St. V. H. Beyer (Kvindelinier), S. 17. Patriciske Slægter, III. Søndagsbl. 19. Aug Mai Alfred Therchilsen, f. 7. Sept i Banders, S. af Grosserer, Tobaksfabrikant Andreas T. og Jensine Soph. Schjerbeck. St. Mariboe's Sk. 83, Kand. 27. Juni 90 h.^ (l.-l.), Sgpr. Oddense-O. 26. Okt. 92, ord. 7. Dec.; g. 14. Juni 93 i Frederiksberg m. Elisa Hoffmeyer, f. 24. Jan. 69 i Storehedinge, D. af Fabrikant Thorvald Laurits H. og Thalia Amalia Ohlenbostel. Se Stud. fra 83. SI. Volf, 3. Udg., S Fam. Neergaard, S. 22. Gimming og Lem. Støvring Herred, Randers Amt, Aarhus Stift April Carl Emil Skjerbek (26. Juni 95 V. Hæsinge-S. L., se der) Okt Ole Hans Pedersen, f. 18. Marts 1858 i Boskilde, S. af Gaardskarl hos Købmand Basmussen Peder Hansen og Karen Mathiasdatter. St. Boskilde 81, Kand. 17. Juni 93 h. 1 (*1.-1.), ord. 8. Nov. 95; g. 5. Dec. 95 m. Sine Kristine Augusta Henningsen, f. 23. Dec. 66 i Nakskov, D. af Daglejer Jørgen H. og Anna Soph. Brix. Se Stud. fra

20 253 Gimsing og Struer. Hjerm Herred, Ringkøbing Amt, Ribe Stift. (Kirken i Struer indvies 20. Dec Ved kgl. Res. af 1. Juni 1894 deles Gimsing Sogn i to Sogne, Gimsing og Struer). (Præsten bor i Struer) Marts Theodor Frederik Laurentius Larsen (28. Okt. 89 Nyker, se Sørbymagle-K.) Jan Axel Christian Møller (18. Okt. 98 Langaa-Ø., se der) Dec Christian Johan Christensen, f. 14. Sepl i Ask, Tulstrup, S. af Førstelærer og Højskoleforstander Jens Pinvig C. og Mariane Hansen. St. Aarhus 82, Kand. 23. Jan (1.-1.*), Sgpr. S. Felding-A. 18. Feb. 90, ord. 23. April, Provst for Hjerm og Ginding H. 9. Feb. 11; g. 11. April 90 i Søften m. Christiane Dorothea la Cour Siegumfeldt, f. 16. Aug. 63 i Lyngby, D. af Sgpr. Markus Anton S. til Søften-F. og Dort. la Cour. Se SI. la Cour (03), S. 37. Stud. fra 82. Gislev og Eliested. Gudme Herred, Svendborg Amt, Fyns Stift Aug Edvard von Spreckelsen (24. Juni 87 Borup-K., se der) Sept John Hansen,! 4. April 1846 paa Jullingsholm, S. Omme, S. af Ejer af Langtved Gaard og Kro, tidligere af Jullingsholm, Niels Theilgaard H. og Chr. Joh. Vilstrup af Borris-F. (senere g. m. Gaardejer Niels Villumsen i Hulvad, Brørup). Elev paa Rødding Højsk. i 9 Maaneder, St. priv. 67, Kand. 23. Jan. 72 h. 1 (l.-l.), Huslærer hos Pastor Sveistrup i Vejen, Ord. Till. som Hjælpepræst, paa eget An- og Tilsvar, Hesselager 11. Juli 73, ord. 1. Aug., pers. Kapl. Dalby-S. 1. Nov. 75, Sgpr. Viby 8. Nov. 78, Provst for Gudme og Vinding H. 1. Jan. 07, t V. Sept. 11 i Gislev. Har medd. Bidrag t. Indre Miss. Tid. og Nordslesvigsk Søndagsbl. samt udg. 79 Kirkeaaret, en lille Søndagsbog for Kristne, 94 Hans Adolf Brorson og hans Brødre, samlede Fader vor, kirkelige Smaastykker og Salmer (93) og bearbejdede A. Murray: De helliges Klenodie (99). Om hans Forkyndelse samledes de troende, fra vide Kredse, og ved hans Død vil han efterlade et stort Savn. Han har gennem en lang Række af Aar været Indre Missions trofaste Ven. Bibelen var denne Præsts store Skat. Ved Siden af Bibelen havde Brorsons Sal-

21 254 mer hans Kærlighed. Til Nordslesvigsk Søndagsblad vai han gennem mange Aar en flittig Bidragyder". (Kristeligt Dagb. 8. Sept. 11). Enhver, der har kendt denne ydmyge Mand og trofaste Arbejder i Guds Rige, vil mindes ham med Tak. Han arbejdede i sin Tid stærkt for Herregaardsmission og var-som Indre Missions trofaste Ven betroet Stillingen som Provst" for Indre Missionærerne paa Sydfyen. Sangene Nr. 21 og 117 i Indre Missions Sangbog er skrevne af ham." (Indre Miss. Tid. 24. Sept. 11). G. 18. Okt. 76 i Oddense m. Louise Augusta Brummer, f. 4. Marts 51 i Allerup, D. af Sgpr. Henning Fr. B. til Oddense-0. og Charl. Marie Hattelbera Brummer. Se SI. Fabricius, S. 42. Indre Miss. Hist., S. 243 f. Fætter t Pastorinde S. C. E. Grove Rasmussen. Gislum og Vonsild. Gislum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift Juni Frederik VilhelmHellemann, f. 13. Marts 1842 i Rye v. Roskilde, S. af Sgpr. Carl Nic. H. til Rye-S. og Thomasine Mariane Liunge. St. Roskilde 62, Kand. 21. Juni 69 h. 2 (h.-*h.), pers. Kapl. Gjedsted-F. 15. Dec. 71, ord. 10. Jan. 72, Hjælpepr. N. Snede-E. 17. Okt. 76, Sgpr. Raabjerg 14. Juni 78, entl. 30. Nov. 00; g. 12. Mai 87 i Aarby m. Marie Sophie Hjort, f. 29. Feb. 60 paa Lerchenborg, D. af Forpagter paa Melbygaard Viet. Chr. H. (Brod. t. Provst J. M. L. H. i Elmelunde og Provst B. C. W. L. H. i Nyborg) og Emilie Henriette Ostermann. Se A. Hellemann: Geneal. og personalhist. Meddelelser, S. 22. Patric. SI., I, S Jan Henrik Posselt Sidenius (17. Aug. 08 Butterup-T., se der) Nov Peter Marcher Dam, f. 4 Marts 1877 i Neksø, S. af Skibsfører Hans Peter D. og Helene Margr. Jensen. St. priv. 94, Kand. 21. Jan (l.-*l), Huslærer i Ubby Præstegaard v. Kalundborg 01 02, uord. Medhj. Uggerløse 02 03, pers. Kapl. Gamtofte 28. Nov. 03, ord. 15. Dec, som tjenstledig Kapl. Medhj. Seest 06 07, Odense 07 08; g- 27. April 10 i Dreslette m. Louise Mathilde Krag, i- 27. Jan. 84 i Assens, D. af Distriktslæge Maurits Gothold Ivar Vilhelm K. af S. Broby og 2. Hustru Magd. Bruun.

22 255 Give. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Embedet adskilt fra Ringgive ved kgl. Res. af 15. Nov fra 1. Marts 1907) Marts A x e 1 M a 11 h e N i e 1 s e n, f. 18. Sept i Kbh., S. af Karetmager, senere Værtshusholder, Avlsbruger Laurs Malthe N. og Victoria Jensen. St. Borgerdydsk. Kbh. 89, i Studenteraarene en Del Skolegerning, Kand. 21. Juni (*1.-L), Huslærer i Understed Prstgd. Aug. 98 Juli 99, uord. Medhj. Knebel-R. Okt. 99 April 00, Sanatorieophold og Reconvalescens April medio Dec. 00, uord. Medhj. Nyker Dec. 00 medio Sept. 02, Kjærum Jan. 03 medio Mai 04, pers. Kapl. Fredericia St. Mich. K.-E. 13. Mai 04, ord. 6. Juli; g. 9. Nov. 05 i St. Pauls K. Aarhus m. Voldborg Margrethe Kirstine Pedersen, f. 21. Nov. 71 i Hedegaard, Glæsborg, D. af Vej assistent under Aarhus Amt Hans P. og Hanne Bolette Margr. Christensen. Givskud. Nørvang Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. (Embedet adskilt fra Hvejsel 17. Sept i Henhold til allerh. Reskript af 28. Maj 1895) Sept Peder Christensen Kjærg a a r d (27. Feb. 02 Kauslunde, se der) April Peter Olesen Koed, f. 12. Dec paa Bredstengaarde, Bredsten, S. af Gaardejer Iver Koed Cliristensen og Karen Marie Mortensen. St. Lyceum 86, Kand. 20. Jan. 92 h. a - (l.-h.), Vikar v. Vejle Latin- og Realsk. Sept. Jul 93, Bestyrer af en priv. Realsk. i Give Aug. 98 Aug. 99, Lærer v. Ryslinge Højsk. Nov. 99 Aug. 00, ord. 11. Juni 02. Paa de Tider, hvor han ingen fast Virksomhed havde, opholdt han sig paa sin Fædrenegaard, som han nu ejer, beskjæftiget med Studier og Foredragsvirksomhed. Han har rejst meget, dels kortvarige Rejser til Tyskland, Frankrig og England, dels længere: til Italien 15. Marts 15. Mai 1895 med længst Ophold i Rom, til Italien og Grækenland 1. April 1. Juni 1901 med længst Ophold i Athen, g til Palæstina 15. Januar 15. Mai 1910 med længst Ophold i Jerusalem." Ugift. Se Stud. fra 86. Gjedsted og Fjelsø. Rinds Herred, Viborg Amt og Stift April Frederik Heiberg (10. Feb. 90 J ungel-t., se Kbh., Døvstummeinst.).

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Maren Kirstine Sophie Mathiasen

Maren Kirstine Sophie Mathiasen 1. Maren Kirstine Sophie Mathiasen, * 21 Jul 1883 i Dyrvig, Hoven sogn, 27 Maj 1960 i Esbjerg, begravet i Hoven Kirkegård, Hoven Sogn. Var i huset hos IC Christensen i Stadil, OBM-billeder Var husbestyrinde

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar 1870. Hejnsvig sogn. Donslund 1. hus. Niels Christensen, 31, G, Hejnsvig, Husmand Dorthe Mortensen, 29, G, Lindknud, Hans kone Kirsten Mortensen, 53, U, Hejnsvig, Aftægtsnyder Donslund 1. gård. Anders Olesen, 27, G, Grene,

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Færøerne. Færoernes Provsti under Sjællands Stift. 1. Nor der ø Præstegæld. 23. 6. Nov. 1885. Jens Lauridsen Jensen (2. Marts 91 Taps, se N. Aaby-I.) 24. 11. April 1892. Nicolai Ernst Frost Knudsen (1.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere