KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2008) 532 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN OM GENNEMFØRELSEN AF RÅDETS HENSTILLING 1999/519/EF AF 12. JULI 1999 OM BEGRÆNSNING AF BEFOLKNINGENS EKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER (0 Hz-300 GHz) Anden rapport om gennemførelsen DA 1 DA

3 1. INDLEDNING Offentligheden udsættes for elektromagnetiske stråler, der stammer fra et stadig stigende antal meget forskellige elektriske og elektroniske anordninger og installationer. De elektromagnetiske stråler kan under visse forhold have biologiske virkninger. Den 12. juli 1999 vedtog Rådet en henstilling (1999/519/EF) for at begrænse befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter. Det er medlemsstaternes ansvar at beskytte befolkningerne mod potentielle sundhedsskader. Men med rådshenstillingen blev der fastsat et sæt basisrestriktioner og referenceniveauer, der skal tjene medlemsstaterne som retningslinje og danne grundlag for EU-lovgivning om produktsikkerhed. Restriktionerne og niveauerne svarer til dem, der er fastsat af the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). I henstillingen opfordres Kommissionen til at følge eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske stråler. Kommissionen fremlagde i 2002 sin første rapport. Dette er den anden rapport, som vedrører situationen i EU-27 og bygger på oplysninger fra medlemsstaterne samt indeholder en ajourført liste over initiativer, som Kommissionen har taget med henblik på at undersøge den tilgængelige videnskabelige viden. 2. ELEKTROMAGNETISKE FELTER Den hurtige vækst i mobil telekommunikation og den voksende mængde af udstyr til personlig brug, til hjemmet, i erhvervsmæssig øjemed og af medicinsk art har betydet en væsentlig stigning i antallet af kilder til eksponering for elektromagnetiske felter 1 og ændrer i betydelig grad niveauet, arten og mønstret med hensyn til offentlighedens daglige eksponering. En Eurobarometerundersøgelse, der blev udført for nylig 2, viser, at halvdelen af befolkningen i EU også er optaget af eventuelle sundhedsmæssige risici ved elektromagnetiske felter, selv om den dog er mere opmærksom på kemikalier, kvaliteten af fødevarer, luft og drikkevand. Et flertal af borgerne mener, at de offentlige myndigheder ikke i tilstrækkelig grad informerer dem om de foranstaltninger, der træffes for at beskytte dem, især mod højspændingsluftledninger og basestationer, der er anbragt tæt på beboelse. 3. RÅDETS HENSTILLING 1999/519/EF AF 12. JULI 1999 OM BEGRÆNSNING AF BEFOLK- NINGENS EKSPONERING FOR ELEKTROMAGNETISKE FELTER (0HZ-300 GHZ) Denne henstilling er baseret på artikel 152, stk. 1, i traktaten og skal supplere nationale politikker med henblik på en forbedring af folkesundheden og en forebyggelse af sygdomme hos mennesker og farer for menneskers sundhed. Endvidere anføres det i artikel 152, stk. 1, at "der skal sikres et 1 2 Statiske felter, som anvendes inden for lægevidenskab, svejsning og transportsystemer, der kører på jævnstrømsforsyning; ekstremt lave frekvenser (0-300 Hz), som anvendes i husholdningsapparater; mellemfrekvenser (300 Hz-100 khz), som anvendes i videoskærme, tyverialarmer, kortlæsere, metaldetektorer, elektrokirurgi; radiofrekvenser (100 khz-300 GHz), som anvendes i trådløs kommunikation, f.eks. GSM, UMTS, trådløs LAN, og radiofrekvensidentifikation både for mobile anordninger og basestationer, i hospitalsapparater og ved radio- og tv-transmissioner. DA 2 DA

4 højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter". Det overordnede formål med Rådets henstilling (1999/519/EF) er at skabe en fællesskabsramme for begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter, som bygger på den bedst tilgængelige videnskabelige dokumentation, og danne grundlag for overvågning af situationen. Henstillingen udgør også en referenceramme for EU-lovgivning om produkter og anordninger, der udsender elektromagnetiske felter 3. Medlemsstaterne er ansvarlige for beskyttelsen af deres befolkninger mod eventuelle risici ved eksponering for elektromagnetiske felter og kan anvende mere restriktive normer end dem, der er fastsat i henstillingen. De gældende "basisrestriktioner" og "referenceværdier" stammer fra retningslinjer fra 1998 udgivet af the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og er udarbejdet ud fra elektromagnetiske felters virkninger på kort sigt. Retningslinjerne fra ICNIRP anvender en sikkerhedsfaktor på 50, som er produktet af en faktor 5, der svarer til nedgangen i eksponeringsværdierne for offentligheden i forhold til de værdier, der gælder for erhvervsmæssig eksponering, og en faktor 10, der skal dække variationer i følsomhed og eksponeringsbetingelser i hele frekvensområdet. "Referenceniveauerne" bygger på målinger og/eller beregningsmetoder. I henstillingen opfordres medlemsstaterne til at overveje både risici og fordele, når de beslutter sig for, om de er nødt til at handle, underrette offentligheden, fremme forskning inden for eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter og rapportere om deres tiltag til Rådet. I henstillingen anmodes Kommissionen om at gøre det lettere at etablere europæiske standarder med henblik på at evaluere, om basisrestriktionerne opfyldes, tilskynde til forskning, fortsætte inddragelsen af alle relevante internationale organisationer og sikre en regelmæssig gennemgang af de tiltag, der træffes. 4. VIDENSKABELIGT GRUNDLAG Det videnskabelige grundlag for retningslinjerne fra ICNIRP blev godkendt af Den Videnskabelige Styringskomité i juni 1998, Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø 4 i oktober 2001 og igen af Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) 5 i marts 2007, som hver især tog udgangspunkt i de senest tilgængelige oplysninger. Den seneste udtalelse fra VKNNPS fastslog: - For radiofrekvensfelter (100 khz-300 GHz) Der er ikke blevet påvist sundhedsmæssige virkninger ved eksponeringsniveauer under de værdier, som ICNIRP fastsatte i Men datagrundlaget til brug ved evaluering er fortsat begrænset især for eksponering for lave værdier over lang tid. - For mellemfrekvensfelter (300 Hz-100 khz) Rådets direktiv 2006/95/EF (lavspænding) og 1999/5/EF (radioudstyr). DA 3 DA

5 Der er meget få data af forsøgsbaseret og epidemiologisk art fra mellemfrekvensområdet. Derfor bygger evalueringen af akutte sundhedsrisici i mellemfrekvensområdet for øjeblikket på kendte risici ved lavere og højere frekvenser. En ordentlig evaluering af eventuelle sundhedsmæssige virkninger ved lang tids eksponering for mellemfrekvensfelter er vigtig, da mennesker i stadig stigende grad eksponeres for sådanne felter som følge af ny teknologi. - For ekstremt lave frekvensfelter (0-300 Hz) Den tidligere konklusion om, at magnetiske felter ved ekstremt lave frekvensfelter muligvis er kræftfremkaldende, som hovedsageligt var baseret på resultater af epidemiologiske undersøgelser af leukæmi hos børn, gælder stadig. For brystkræft og hjerte-karsygdomme, tyder den seneste forskning på, at en forbindelse er usandsynlig. For neurodegenerative sygdomme og hjernetumorer er forbindelsen til ekstremt lave frekvensfelter usikker. Der er ikke påvist noget forhold mellem ekstremt lave frekvensfelter og selvrapporterede symptomer (af og til kaldet elektrisk hypersensibilitet). - For statiske felter Der findes meget få egnede data til brug for en ordentlig risikoevaluering af statiske magnetiske felter. Udvikling af teknologier, der involverer statiske magnetiske felter, f.eks. udstyr til magnetisk resonans-billeddannelse, kræver en risikoevaluering af den erhvervsmæssige eksponering. På grund af usikkerhederne og manglen på videnskabelige data i forbindelse med eksponering for elektromagnetiske felter over lang tid og ved lave niveauer udarbejdede VKNNPS henstillinger med henblik på yderligere forskning, herunder: - For radiofrekvensfelter en prospektiv kohorteundersøgelse over lang tid sundhedsmæssige virkninger af børns eksponering for radiofrekvenser eksponeringens fordeling på befolkningen - For mellemfrekvensfelter epidemiologiske og forsøgsbaserede undersøgelser om sundhedsmæssige virkninger som følge af mellemfrekvensfelter - For ekstremt lave frekvensfelter dyreforsøg, der skal klarlægge de epidemiologisk beviste mekanismer, der fremkalder leukæmi hos børn - For statiske felter en kohorteundersøgelse af personale, der håndterer udstyr, som skaber stærke magnetiske felter forsøgsbaserede undersøgelser af f.eks. carcigenocitet, genotoksicitet og udviklings- og neuroadfærdsmæssige virkninger. DA 4 DA

6 I det femte rammeprogram for forskning (FP ) indeholdt "nøgleaktionen" Miljø & Sundhed et samlet EF-bidrag på EUR 12 mio. til projekter om de eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter 6. I det sjette rammeprogram for forskning (FP ) finansierede Kommissionen projektet EMF-NET 7, hvor der blev udarbejdet faktablade om forskellige emner i forbindelse med eventuelle sundhedsmæssige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter. Ved projektet nåede man frem til den konklusion, at der stadig er brug for forskning inden for de fleste områder. Som svar på henstillingerne fra VKNNPS introducerede Kommissionen i anden indkaldelse af forslag under miljøkapitlet i FP7-samarbejdsprogrammet ( ) (delområde Miljø & Sundhed) et emne, som vil betyde finansiering af et projekt, der fokuserer på anvendelsen af mobiltelefoner og eventuelle risici for at udvikle kræft i hjernen hos børn og unge. Under den tredje indkaldelse er der planlagt et projekt om bedre evaluering af eksponering for trådløse kommunikationsordninger. 5. HENSTILLINGENS GENNEMFØRELSE 5.1. Generel oversigt De fleste medlemsstater har gennemført henstillingen, og nogle har indført bindende foranstaltninger for at begrænse offentlighedens eksponering for elektromagnetiske felter. Selv om de fleste har den opfattelse, at henstillingen er tilstrækkelig til at sikre en høj grad af sundhedsbeskyttelse, har nogle vedtaget mere restriktive grænseværdier for eksponering, og andre har foreslået nogle ændringer af henstillingen, nemlig strengere restriktioner og referenceniveauer for ekstremt lave frekvensfelter (Finland, Sverige og Nederlandene), strengere restriktioner og referenceniveauer for felter mellem 10 khz-300 GHz (Litauen), ikke-termiske virkninger over lang tid i forbindelse med elektromagnetiske felter (Bulgarien) og oplysninger om produktsikkerhed (Polen). Slovenien har ikke anmodet om specifikke ændringer til henstillingen, men fremhævede betydningen af oplysninger til kunderne om ikke-ioniserende stråling og om måder, hvorpå man kan minimere eksponeringen, og Sverige har udarbejdet en enkel og billig tilgang baseret på forsigtighedsprincippet, som skal begrænse eksponeringen for ekstremt lave frekvensfelter og radiofrekvensfelter mest muligt. I lighed hermed foreslår Nederlandene, at det skal være muligt at træffe forholdsregler set i lyset af stigningen i risikoen for leukæmitilfælde hos børn som følge af magnetiske felter over 50 Hz fra luftledninger Særlige gennemførselsforanstaltninger Basisrestriktioner for eksponering for elektromagnetiske felter Generelt er restriktionsniveauerne i medlemsstaterne for eksponering for elektromagnetiske felter i tråd med henstillingen (se skema 1). Imidlertid er der i Cypern, Danmark, Tyskland, Irland, Litauen, Slovenien og Slovakiet ikke fastlagt gennemførselsforanstaltninger i forbindelse med basisrestriktioner Effects of the exposure to EMF: From science to public health and safer workplace DA 5 DA

7 I nogle medlemsstater anvendes der mere restriktive fremgangsmåder ud fra forsigtighedsprincippet. I Belgien indeholder en kongelig bekendtgørelse basisrestriktionsværdier, som er 4 gange så restriktive for radiofrekvensfelter mellem 10 MHz og 10 GHz. Grækenland anvender reduktionsfaktorer på 60 eller 70 % af basisrestriktionerne for alle landbaserede antenner (60 %, når antennerne er placeret mindre end 300 m fra skoler, børnehaver, hospitaler eller ældrefaciliteter). I Italien er basisrestriktionsniveauet for effekttætheden, der gælder for kraftværker og stationært telekommunikationsudstyr, ti gange lavere end i henstillingen. Det britiske sundhedsbeskyttelsesagentur (HPA) har anbefalet en tretrins tilgang for nogle frekvenser gennem en numerisk modellering af eksponeringer for at tydeliggøre, om ICNIRPs basisrestriktioner overholdes. For strømfrekvenser er de tilsvarende værdier for feltstyrker på 9 kv/m og 360 µt, dvs. ikke så restriktive som referenceniveauet i henstillingen. Sundhedsbeskyttelsesagenturet anfører, at der også er mulighed for negative indirekte virkninger (mikrostød), som kan kontrolleres i erhvervsmiljø. For den brede offentlighed vil referenceniveauet på 5 kv m -1 forhindre mikrostød hos de fleste personer. DA 6 DA

8 Skema 1: Kort oversigt over, hvordan medlemsstaternes gennemførte foranstaltninger relaterer til basisrestriktionerne i Rådets henstilling 1999/519/EF Land Gennemførte basisrestriktioner, som er mere restriktive end i henstillingen Gennemførte basisrestriktioner, som er lig med restriktionerne i henstillingen AT BE a BG CH CZ CY DE DK EE ES FI FR GR a HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK a) Ikke for hele frekvensområdet b) Kun for arbejdstagere Referenceniveau for elektromagnetisk stråling Gennemførte basisrestriktioner, som ikke er så restriktive som i henstillingen Referenceværdierne for overvågning af stråling fra elektromagnetiske felter i medlemsstaterne følger generelt de værdier, der er fastsat i Rådets henstilling (jf. skema 2). Belgien anvender et referenceniveau for radiofrekvensfelter, der er to gange så lavt for det elektriske felt, mens referenceværdien for ekstremt lave frekvensfelter i byområder er det samme som i henstillingen. Den flamske regering har imidlertid anbefalet en langt lavere kvalitetsstandard til indendørs brug (0,2 µt and 10 µt) for det magnetiske felt i ekstremt lave frekvensfelter. Den nederlandske forholdsregel for magnetiske felter med 50 Hz fra luftledninger anvender et referenceniveau på 0,4 µt for det magnetiske felt i beboelse, skoler og daginstitutioner, når der opsættes nye luftledninger eller bygges nye boliger, eller de eksisterende renoveres. I Luxembourg er grænseværdien 3V/m for det elektriske felt i DA 7 DA? b

9 områder, hvor offentligheden kan blive udsat for eksponering i lang tid (f.eks. beboelse). Der anvendes også minimumsafstande mellem højspændingsledninger og beboelsesområder. I Italien anvendes grænseværdien på 6V/m i forhold til kraftværker og stationært telekommunikationsudstyr. Skema 2: Kort oversigt over, hvordan medlemsstaternes gennemførte foranstaltninger relaterer til referenceniveauerne i Rådets henstilling 1999/519/EF Land Gennemførte referenceniveauer, som er mere restriktive end i henstillingen AT BE a BG CH CZ CY DE DK EE ES FI FR GR a HU IE IT LT LU LV MT NL a PL PT RO SE SI SK UK a) Ikke for hele frekvensområdet Gennemførte referenceniveauer, som er lig med niveauerne i henstillingen Gennemførte referenceniveauer, som ikke er så restriktive som i henstillingen Idet den tilladte eksponering af befolkningen i Polen er flere gange lavere end i henstillingen, afspejles det samme forhold også i referenceniveauerne (f.eks. 7 V/m for radiofrekvensstråling) og for den magnetiske komponent af felter med en frekvens på 50 Hz. Desuden er værdierne for beboelsesområder med hensyn til den elektriske komponent ti gange lavere end for miljøet som helhed. I Bulgarien er grænseværdierne for eksponering kategoriseret i 4 zoner, der er defineret i henhold til muligheden for eksponering og varigheden af en sådan eksponering. Følgelig er der fastsat højere grænseværdier for zoner, hvor menneskers eksponering er sjælden eller praktisk taget umulig og meget lavere grænseværdier for zoner DA 8 DA

10 med konstant eksponering og områder for følsomme grupper (herunder børn, gravide, ældre og syge). Slovenien anvender referenceniveauer, der er ti gange så restriktive, for nye og ombyggede strålingskilder i følsomme områder (f.eks. skoler, daginstitutioner, hospitaler, beboelse osv.) I Grækenland blev referenceniveauerne i henstillingen fastsat som sikkerhedsgrænseværdier for ekstremt lave frekvensfelter, mens der blev fastsat nye referenceværdier for alle landbaserede antenner i frekvensområdet 1kHz-300 GHz. På samme måde er de nationale niveauer i Litauen i frekvensområdet 10 khz-300 MHz 2-3 gange mere restriktive end referenceniveauerne for stråling fra elektromagnetiske felter; i frekvensområdet 300 MHz-300 GHz, endog 100 gange (10µW/cm 2 )! For stråling fra ekstremt lave frekvensfelter i forbindelse med elledninger fastlægger de finske henstillinger, at magnetiske felter skal være så svage som muligt i områder, hvor offentligheden, især børn, kan opholde sig i et betydeligt tidsrum. For så vidt angår ekstremt lave frekvensfelter, anbefaler det britiske sundhedsbeskyttelsesagentur en tretrins strategi og anvender en realistisk numerisk modellering for eksponering for at afgøre, om ICNIRP-niveauerne overholdes. For strømfrekvenser er niveauerne for det omgivende felt, som mere realistisk er lig med basisrestriktionerne, ikke så restriktive som referenceniveauerne i henstillingen. I Tyskland retter foranstaltningerne sig mod eksponeringsniveauer fra specifikke frekvensområder: 9 khz-300 GHz, 16 2/3 Hz, 50 Hz, og 10 MHz-300 GHz. Elledninger med en spænding på mere end 1 kv og stationære sendere med en transmissionseffekt på mere en 10 W EIRP er under overvejelse. For så vidt angår ekstremt lave frekvensfelter og radiofrekvenser, tager referenceværdierne for enkelte kilder højde for lignende kilder i samme område. Tjekkiet, Ungarn, Letland og Slovakiet har ingen specifikke gennemførelsesforanstaltninger. I Schweiz opfylder de generelle grænseværdier for eksponering referenceværdierne i henstillingen, men der anvendes yderligere præventive faktorer på 10 til 100 for enkeltinstallationer i "følsomme områder". Der anvendes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for mobiltelekommunikationsstationer, radio- og tv-transmissionsstationer og for højspændingsledninger. En række lande anvender også specifikke restriktioner på nogle installationer og i situationer med en høj grad af generel eksponering. DA 9 DA

11 5.3. Overvågning af eksponering for elektromagnetiske felter I Rådets henstilling anmodes de nationale myndigheder om at overvåge eksponeringsniveauerne for elektromagnetiske felter og kontrollere, om de overstiger grænseværdierne i henstillingen. Generelt evalueres eksponeringen ved at anvende modeller i løbet af proceduren for udstedelse af en tilladelse og/eller efter installationen af nye systemer eller efter en optimering af eller ændring i installationen. I Slovakiet og Slovenien foretager myndighederne målinger hvert tredje år (hvert femte år for lavfrekvensstråling i Slovenien). I Litauen foretages der målinger hvert år i nærheden af kilder til elektromagnetiske felter og hyppigere, hvis målingerne har overskredet referenceværdierne. Luxembourg udfører målinger som stikprøver. I Italien udføres der undersøgelser på anmodning fra offentligheden eller lokale myndigheder. I Det Forenede Kongerige udfører forsyningsselskaberne ad hoc-målinger af elektriske og magnetiske felter i nærheden af elledninger efter anmodning fra offentligheden. Det samme gælder i Danmark for elledninger og mobiltelekommunikationsstationer. I Cypern udfører operatørerne af trådløs kommunikation deres egne regelmæssige målinger ud over de ad hocmålinger, der udføres efter anmodning fra den brede offentlighed og offentlige myndigheder; i Irland opererer det største elektricitetsselskab på en lignende måde. I Grækenland er der indført årlige målinger, der udføres af Atomenergiudvalget (EEAE) eller andre godkendte laboratorier, af de 20 % af alle antennestationer, der er installeret i byområder og efter anmodning fra offentligheden. I Letland udfører telekommunikationsoperatørerne periodiske overvågningsaktiviteter. I Nederlandene udføres den årlige overvågning af et statsligt agentur (Agentschap Telecom) ved målinger af radiofrekvensfelter på et par hundred tilfældigt udvalgte steder. Der foretages også regelmæssigt målinger af ekstremt lave frekvensfelter (af en række kontorer hovedsageligt efter anmodning fra lokale myndigheder). I Belgien skal operatøren foretage modelberegninger af den specifikke og den samlede eksponering i forbindelse med dennes antenner på et givet sted, eller målinger, hvis eksponeringen overstiger normen med mere end 5 %. Borgerne kan også anmode myndighederne om at evaluere eksponeringen for radiofrekvenser og ekstremt lave frekvensfelter i beboelsesområder. Finland udfører regelmæssige undersøgelser af eksponeringsniveauer fra mobiltelefoner. I Sverige måler strålingsbeskyttelsesmyndigheden eksponeringen fra kilder med ekstremt lave frekvensfelter og radiofrekvenser, og myndigheden har udvidet målingerne til at omfatte eksponering fra elektroniske overvågningssystemer (Tetra, Eas). Den bulgarske lovgivning fastsætter to etaper i forbindelse med kontrol af elektromagnetiske felter. Den første går ud på at undersøge, hvordan man beregner sikkerhedszoner, og den anden anvendes til at måle værdierne for elektromagnetiske felter gennem standardmetoder. I Tyskland er niveauerne blevet målt flere gange siden I Frankrig fokuserer specifikke overvågningsundersøgelser på problematiske områder, og resultaterne er offentligt tilgængelige. I Irland giver myndighederne overvågningsundersøgelser i opdrag for at kontrollere, om operatørerne opfylder bestemmelserne i deres licenser. Disse rapporter er offentligt tilgængelige Kommunikation med offentligheden Her henvises der til tiltag for at underrette borgerne om de eventuelle risici ved elektromagnetiske felter og om de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet. Medlemsstaternes erfaring med kommunikation varierer betydeligt. De mest almindelige informationskanaler er internettet, særlige publikationer, møder med borgerkomitéer og lokale myndigheder, aviser DA 10 DA

12 og tidsskrifter. Nogle lande har etableret blogge for borgerne og/eller en borgerjury med henblik på en dialog og vil måske anvende tv- og/eller radioprogrammer (Cypern, Bulgarien og Litauen). Disse tiltag øger offentlighedens kendskab og gør det muligt for myndighederne at udpege problematiske områder. I forbindelse med en ny installation, der kan få en betydelige virkning på miljøet, afholdes der også særlige møder med henblik på konsekvensanalyser for miljøet EU-medlemsstaternes offentlige finansiering af forskning i eksponering for elektromagnetiske felter Hovedformålet med forskningen i elektromagnetiske felter er at fastsætte eksponeringsniveauer for offentligheden, herunder især børn, og klarlægge eventuelle sundhedsmæssige virkninger. I offentligt finansieret forskning lægges der megen vægt på virkningerne af basestationer for mobil kommunikation, mobiltelefoner, radio- og tv-transmissionsstationer og højspændingsledninger. Men også nye udviklingsområder, som f.eks. Wi-Fi eller WLAN, er blevet behandlet. De fleste medlemsstater finansierer forskning i eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter (jf. skema 3). Seks lande (Belgien, Schweiz, Frankrig, Nederlandene, Rumænien og Det Forenede Kongerige) finansierer undersøgelser af sundhedsmæssige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter fra kombinerede kilder. I Ungarn, Irland, Letland, Malta og Polen er der blevet afsat ingen eller meget få offentlige midler til forskning i sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter. Nogle lande har også ydet støtte til undersøgelser af risikoopfattelsen i forbindelse med elektromagnetiske felter ved at undersøge offentlighedens stadig stigende bekymring med hensyn til eventuelle skadende virkninger af elektromagnetisk stråling. 6. KONKLUSION Formålet med Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0Hz-300 GHz) er at skabe en EU-ramme for nationale politikker og foranstaltninger, der skal sikre en høj grad af beskyttelse af befolkningen og en ramme for EU-lovgivning og normer for eksponering for elektromagnetiske felter fra elektriske/elektroniske produkter og anordninger. Denne henstilling er baseret på retningslinjer fra the International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), der tager sit udgangspunkt i de akutte virkninger af menneskers eksponering for elektromagnetiske felter. For at sikre, at henstillingen bygger på den seneste videnskabelige viden, vil den blive gennemgået regelmæssigt. I 2007 gennemgik Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) den videnskabelige viden om eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter og konkluderede, at der ikke fandtes konsekvente videnskabelige beviser for, at det var nødvendigt at revidere basisrestriktionerne og referenceniveauerne i Rådets henstilling. Ikke desto mindre pegede VKNNPS på huller i den relevante videnskabelige viden og områder, hvor der var behov for yderligere forskning, både på nationalt og europæisk plan. Anbefalingerne fra VKNNPS afspejles allerede i indkaldelserne i det syvende rammeprogram for forskning. Europa-Kommissionen har nøje fulgt gennemførelsen af Rådets henstilling i medlemsstaterne. De fleste medlemsstater har gennemført den enten via love eller bekendtgørelser eller gennem vejledende henstillinger. Generelt bliver foranstaltningerne forbedret i de lande, hvor Rådets henstilling endnu ikke er gennemført. Men de specifikke gennemførelsesforanstaltninger varierer betydeligt fra land til land. DA 11 DA

13 En Eurobarometer-undersøgelse af borgernes opfattelse af emnet elektromagnetiske felter viser også en betydelig utilfredshed med hensyn til oplysning og kommunikation. Flertallet ønsker at modtage flere oplysninger om eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter gennem tv, presse og radio, mens de fleste oplysninger i dag formidles via internetsteder og særlige publikationer. DA 12 DA

14 Skema 3. Nationale undersøgelser af elektromagnetiske felter og eventuelle sundhedsmæssige virkninger Land Belgien Finansierede områder eller undersøgelser Undersøgelse til vurdering af eksponering for elektromagnetiske felter i området 0-3 GHz på offentlige steder og i offentlige transportmidler. Vurdering af eksponering for radiofrekvenser i forbindelse med WIFI i byområder. Dosimetri indendørs med hensyn til eksponering af børn for ekstremt lave frekvensfelter, myriameterbølger, radiofrekvensfelter, som udsendes af alle kilder, uanset om det er trådbaserede eller trådløse inden- eller udendørs kilder Modeller og GIS-applikationer til beregning af risikoen 0,4 µt og den yderligere risiko for leukæmi hos børn på grund af ledningsnet i jorden eller i luften. Vurdering af eksponeringen af børn for et magnetisk felt på 0,4 µt og den biologiske virkning af det magnetiske felt ved ekstremt lave frekvensfelter Bulgarien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Tyskland Højspændingsledninger, radio- og tv-transmissionsstationer; basestationer for mobilkommunikation Højspændingsledninger, radio- og tv-transmissionsstationer; mobilkommunikation, ledningsnet i hjemmet Leukæmitilfælde hos børn i nærheden af elledninger Mobilkommunikation Biologiske interaktionsmekanismer i forbindelse med elektromagnetiske felter; mikrobølgevirkninger på kognitive funktioner; elektromagnetisk følsomhed i forbindelse med biologiske systemer Radio- og tv-transmissionsstationer; mobilkommunikation; udstyr i hjemmet: Grækenland Italien Højspændingsledninger/epidemiologiske undersøgelser, vurdering af eksponering af den brede offentlighed og arbejdstagere, laboratorieundersøgelser; radio- og tv-transmissionsstationer/dyreforsøg, vurdering af eksponering af den brede offentlighed og arbejdstagere; basestationer/vurdering af eksponering af den brede offentlighed og arbejdstagere; mobiltelefoner/teoretiske undersøgelser med brug af modellering, laboratorieundersøgelser, kliniske undersøgelser Projekt om beskyttelse af mennesker og miljø mod elektromagnetiske felter Litauen Sundhedsmæssige virkninger for brugere af mobiltelefoner Frankrig Radio- og tv-transmissionsstationer; mobiltelefoner og basestationer; kombineret eksponering: Nederlandene Portugal Rumænien Slovenien Spanien Sverige Schweiz Det Forenede Kongerige Højspændingsledninger; radio- og tv-transmissionsstationer; transportsystemer, der anvender statiske felter; basestationer for mobilkommunikation; mobiltelefoner; kommercielt udstyr; medicinsk udstyr; ledningsnet i hjemmet; udstyr i hjemmet; kombineret eksponering; Radio- og tv-transmissionsstationer; transportsystemer, der anvender statiske felter; basestationer for mobilkommunikation; mobiltelefoner Højspændingsledninger; radio- og tv-transmissionsstationer; transportsystemer, der anvender statiske felter; basestationer for mobilkommunikation; ledningsnet i hjemmet; kombineret eksponering; undersøgelser af bioelektromagnetiske interaktioner og biologiske indvirkninger af eksponering af mennesker for radiofrekvenser og elektromagnetiske felter i forbindelse med mikrobølger; elektromagnetisk økologi karakterisering af kilder, virkninger, forebyggelse og kontrol Eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med højspændingsledninger i beboelsesområder; måling af eksponering for elektromagnetiske felter i beboelsesområder ved hjælp af en database over alle basestationer, tv- og radiosendere over hele landet; biologiske virkninger ved Tetra-systemet Radio- og tv-transmissionsstationer; mobilkommunikation International propektiv kohorteundersøgelse; casekontrolundersøgelse af hjernetumorer hos børn og radiofrekvensfelter NFP57: højspændingsledninger, mobilkommunikation; kombineret eksponering Højspændingsledninger/forskning i sundhed ved ekstremt lave frekvenser; forskningsprogram inden for mobiltelekommunikation og sundhed finansieret i fællesskab af regering og erhvervsliv og med uafhængig ledelse. I den første fase (6 år, 13 mio. EUR) var der i september afsluttede undersøgelser. Den anden fase er netop begyndt. ( en særlig undersøgelse af kilder til magnetiske felter i beboelse set i forhold til data fra en tidligere undersøgelse om kræft hos børn: ( Wi-Fi-undersøgelse. DA 13 DA

15 Kommissionen er meget bevidst om offentlighedens bekymring på dette område og engagerer sig aktivt i løsningen af dette problem, Kommissionen gennemgår navnlig via Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici regelmæssigt den tilgængelige videnskabelige dokumentation for at sikre, at henstillingen bygger på den senest ajourførte viden. VKNNPS har for nylig lanceret en ny høringsproces i den forbindelse. Dertil kommer, at Kommissionen stadig afsætter en betydelig finansiering til forskning i de sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter gennem rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling, som tager højde for de forskningsprioriteter, der er udpeget af VKNNPS. På et andet plan har Kommissionen også nedsat en arbejdsgruppe bestående af regeringseksperter, der skal forbedre informationsudvekslingen og udpege måder, hvorpå man kan forbedre koordinationen og samarbejdet mellem medlemsstaterne. Denne gruppe vil støtte Kommissionens initiativer for at styrke forskningen inden for eksponering af den brede befolkning og eventuelle sundhedsmæssige risici og udpege de aspekter i henstillingen, der kræver en større indsats. Det konkluderes, at Kommissionen agter at fortsætte sin overvågning af gennemførelsen af denne henstilling, fremme udviklingen af den videnskabelige viden om nøgleaspekter af eventuelle sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter, revurdere henstillingens gyldighed i lyset af enhver relevant ny videnskabelig udvikling og, om nødvendigt, træffe passende foranstaltninger. DA 14 DA

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.7.2009 KOM(2009) 408 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0700 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.11.2015 COM(2015) 700 final UDKAST TIL KOMMISSIONENS OG RÅDETS FÆLLES RAPPORT OM BESKÆFTIGELSEN Ledsagedokument til

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002),

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0387/2002), P5_TA(2002)0594 Beskyttelse af forsøgsdyr Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 86/609/EØF om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (200/2259(INI)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 134 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0826 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 22. november 2002 FORELØBIG 2002/2171(COS) UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens meddelelse om fællesskabsforanstaltninger

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne

Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne EUROPA-PARLAMENTET Frivilligt arbejde og solidaritet mellem generationerne Rapport Fieldwork: April-maj 2011 Offentliggørelse: Oktober 2011 Special Eurobarometer / Wave 75.2 TNS Opinion & Social Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 826 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET om erfaringerne med de statistiske undersøgelser af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere