UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne"

Transkript

1 UCN Dimittendundersøgelse 2017 Installatør EL som er en del af Teknologiuddannelserne Efterår 2017

2 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved mindre populationer Side 6 Behandling af åbne spørgsmål Side 6 Indekstal Side 7 Anvendelse af resultaterne Side 7 Analysetilgang Side 7 Analyse Side 8 Lidt om dimittenderne Side 8 Kønsfordeling Side 8 Aldersfordeling Side 8 Nuværende beskæftigelsessituation Side 9 I arbejde Side 10 Selvstændige/ Iværksættere Side 13 Under uddannelse Side 13 Ledig Side 15 Tilegnede og spurgte kompetencer Side 17 Sammenligning af tilegnede og spurgte kompetencer Side 22 Rustet til at varetage job Side 23 Uddannelsen kan med fordel rumme mere af Side 24 Uddannelsen kan med fordel rumme mindre af Side 24 Koblingen mellem uddannelsen og arbejdsmarkedet Side 25 Studierelevant job Side 25 Projektsamarbejde Side 27 Jobsøgningsmønstre Side 29 Kanaler anvendt til jobsøgning Side 29 Geografisk mobilitet Side 31 Faglig mobilitet Side 33 Efterår 2017 Side 2 af 33

3 Indledning Som uddannelsesinstitution har vi et vedvarende fokus på at sikre og udvikle kvalitet og relevans i vores uddannelser. I den sammenhæng er det helt centralt, at vi har et indgående indblik i det arbejdsmarked, som vi uddanner til. Vi må spørge os selv: Hvorvidt vore studerende opnår den viden og de kompetencer, der er spurgt på arbejdsmarkedet. Hvorvidt vore dimittender følgende formår at sætte deres viden og faglighed i spil og skabe værdi i samfundet og på arbejdsmarkedet. UCN s dimittender er som nyuddannede fra UCN s uddannelser centrale kilder til belysning af netop disse spørgsmål. Derfor vægter vi på UCN en løbende og systematisk kontakt til vores dimittender, hvilket er konkretiseret i en UCN procedure for dimittendkontakt. Proceduren fastlægger, at: UCN hvert 2. år gennemfører en dimittendundersøgelse for alle UCN s ordinære uddannelser med start fra Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse med fælles spørgeramme samt mulighed for uddannelsesspecifikke spørgsmål. En sådan fælles spørgeramme åbner op for muligheden for intern benchmarking UCN s uddannelser imellem, hvor det giver mening. Uddannelserne skal vurdere behovet for eventuelle supplerende aktiviteter og endvidere udvikle og gennemføre disse. Med dette afsæt er der således i året 2017 gennemført en dimittendundersøgelse for alle UCN's ordinære uddannelser. Afrapporteringen for undersøgelsen er opdelt i tre rapportniveauer, som følger: 1. En institutionsrapport, som viser undersøgelsens resultater ud fra et UCN perspektiv. 2. Områderapporter, der samler undersøgelsens resultater med fokus på UCN s uddannelsesområder: Teknologi, Business, Pædagog, Lærer, Sundhed og Sygeplejerske. 3. Et uddannelsesniveau, der deskriptivt belyser resultaterne for den enkelte uddannelse. Nærværende er en afrapportering af UCN dimittendundersøgelse for 2017 for: Installatør EL Der skal lyde en stor tak til alle dimittender, som har taget sig tid til at deltage i denne undersøgelse! Efterår 2017 Side 3 af 33

4 Udvalgte resultater Det overordnede formål med nærværende undersøgelse er som nævnt indledningsvist at få et indblik i, hvordan vores dimittender klarer sig på arbejdsmarkedet - og i den sammenhæng hvorvidt uddannelsens kvalitet og relevans er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Derfor har vi i følgende valgt at fremhæve et udsnit af rapportens resultater, der er centrale for belysningen af netop dette. I diagrammet til højre vises respondenternes nuværende beskæftigelsessituation. Nuværende beskæftigelsessituation Med afsæt i respondenternes aktuelle beskæftigelsessituation er det bl.a interessant at se nærmere på, hvorvidt respondenterne: 12,5 87,5 føler, at de er rustet til at varetage et job, der er fagligt relevant for den UCN uddannelse, de har taget. der er i arbejde, også betragter det som fagligt relevant for den UCN uddannelse, de har taget. synes at være fagligt mobile. Det vil sige, hvor villige de er til at søge job uden for eget fagområde - og dette med et særligt blik for de ledige respondenter. Se her nedenstående diagram til venstre. I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Ledig Centrale områder for (Indekseret) 73,1 70,7 74,0 Rustet til job 83,6 78,9 90,6 Nuværende job er fagligt relevant 54,8 59,1 Lediges faglig mobilitet Installatør EL Teknologiu ddannelser ne UCN Lediges geografiske mobilitet (gennemsn. antal søgte regioner/udland) UCN Teknologiuddannelserne Installatør EL 1,7 1,8 0,5 1,0 1,5 2,0 Sidste diagram ovenfor til højre viser de lediges geografiske mobilitet. Dette ses som et udtryk for, hvorvidt ledige respondenter er villige til at flytte et job. Efterår 2017 Side 4 af 33

5 Konkret er der i undersøgelsen spurgt ind til 25 forskellige generiske kompetencer, og herunder a) hvorvidt respondenterne oplever at have tilegnet sig disse kompetencer gennem studiet samt b) har oplevet kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet. Nedenstående diagram viser, hvorledes respondenternes oplevelse af at have tilegnet sig kompetencerne stemmer overens med, hvordan de oplever kompetencerne spurgt. Tilegnede kompetencer gennem studie Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Generel organisations- /virksomhesforståelse Generel forretningsforståelse Evnen til at sikre egen motivation Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde Evnen til at arbejde projektbaseret Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at se nye løsninger Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere De eksakte indekstal for hvert kompetenceområde fremgår af søjlediagram i rapportens afsnit Tilegnede og spurgte kompetencer. Efterår 2017 Side 5 af 33

6 Undersøgelsen og metoden bag Dimittendundersøgelsen er gennemført i året 2017 og afrapporteret ultimo I undersøgelsen deltager UCN's ordinære uddannelser. For at få et samlet overblik over alle UCN's ordinære uddannelser se her. Population og svarprocenter Populationen for undersøgelsen udgør dimittender, der er dimitteret sommeren 2015, vinter 2016, sommer 2016 samt vinter Det betyder, at dimittenderne er kontaktet et halvt år til godt 2 år, at de er dimitteret fra UCN, hvor de stadig har uddannelsen i relativ frisk erindring samtidig med, at de har haft mulighed for at møde arbejdsmarkedet med uddannelsen fra UCN i bagagen. Følgende tabeller viser populationsstørrelse og svarprocenter fordelt for hhv. uddannelsen, området og UCN: Installatør EL Antal dimittender som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for uddannelsen: Teknologiuddannelserne Antal dimittender, som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for området: UCN Antal dimittender, som har fået tilsendt spørgeskemaet: Antal dimittender, som har besvaret spørgeskemaet: Svarprocenten for UCN: ,4 procent ,1 procent ,6 procent Usikkerhed ved mindre populationer Antallet af respondenter varierer fra uddannelse til uddannelse afhængigt af, hvor mange dimittender den enkelte uddannelse har uddannet i pågældende periode. På de uddannelser, hvor populationerne er små, kan en enkelt besvarelse ændre på resultatet, hvorfor resultater angivet i procenter skal vurderes med den svaghed for øje. For de uddannelser, hvor populationen er 10 eller derunder, vil uddannelsen ikke få en særskilt afrapportering, men i stedet blive afrapporteret i områderapporten for det pågældende uddannelsesområde. Behandling af åbne spørgsmål I undersøgelsen er der visse steder mulighed for at give åbne svar, hvilket betyder, at besvarelsen gives i et frit tekstfelt. De åbne svar er samlet og vil fremgå af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Efterår 2017 Side 6 af 33

7 Indekstal For at gøre visse resultater mere målbare er flere besvarelser omregnet til et indekstal, som ligger mellem Indekset beregnes således, at det laveste trin på 4-punktsskalaen tildeles værdien 0, her 33,3 og 66,6, hvor det højeste trin tildeles værdien 100. Der beregnes her et gennemsnit af besvarelsen på det enkelte spørgsmål. Der er bias forbundet med en sådan værdiladning af en ellers ordinal skala. I den forbindelse skal det pointeres, at der er lagt en fortolkning ned i resultaterne, når der f.eks. er fastlagt 33 point mellem I nogen grad og I høj grad. Indekstallene har imidlertid sin force i, at de udgør numeriske værdier, som kan gøre en ønsket udvikling mere målbar, hvorfor denne fremgangsmåde er anvendt i visse sammenhænge. Anvendelse af resultaterne UCN Dimittendundersøgelse giver som nævnt indledningsvist UCN en central viden i forhold til relevansen af vores uddannelser. Vi anvender således undersøgelsens resultater i det løbende arbejde med at sikre og udvikle kvalitet og relevans i uddannelserne. UCN og herunder vores uddannelsesområder samt uddannelser udarbejder årligt kvalitetsrapporter samt tilhørende kvalitetsudviklingsplaner, der giver status og retning for udvikling af UCN's uddannelser. I dette arbejde vurderes en række relevant data/viden, og herunder indgår også dimittendundersøgelsens resultater. Resultater indhentet ved denne dimittendundersøgelse gennemført i året 2017 vil indgå i udarbejdelsen af kvalitetsudviklingsplaner udarbejdet i marts 2018 for områder og uddannelser. Disse planer godkendes af Rektoratet i 2. kvartal det pågældende år. Analysetilgang I dimittendundersøgelsen er der gennemgående for alle uddannelser undersøgt følgende temaer: Nuværende beskæftigelsessituation (i arbejde, iværksætter/ selvstændig, under anden erhvervsrettet eller videregående uddannelse, ledig) Tilegnede og spurgte kompetencer Kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked Jobsøgningsmønstre Analysen er struktureret disse temaer. Hvert tema belyses deskriptivt i en standardrapport, der er overvejende ens for alle uddannelser. Det er hensigten at uddannelserne selv skal analysere rapporten med henblik på at igangsætte indsatser for kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen. Efterår 2017 Side 7 af 33

8 Analyse Lidt om respondenterne For at få et kendskab til de respondenter, som har besvaret undersøgelsen, ses der i det følgende nærmere på, hvordan disse fordeler sig på parametre som køn, alder og beskæftigelsessituation. Dette for at kunne analysere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den del af uddannelsens population, som har besvaret undersøgelsen set i forhold til den samlede population for uddannelsen. Dette gøres ved at se på forholdet mellem de to grupper ud fra de to centrale baggrundsvariable alder og køn. Kønsfordeling Kønsfordeling for alle adspurgte dimittender Kønsfordeling for respondenter i undersøgelsen Kvinder; 1 Kvinder; 0 Mænd; 32 Mænd; 14 Ovenstående diagram til venstre viser kønsfordelingen for alle uddannelsens dimittender i perioden 1. juni maj Diagrammet til højre viser kønsfordelingen for de dimittender, som har besvaret spørgeskemaet til denne undersøgelse. Aldersfordeling Af nedenstående fremgår det af diagram til venstre, hvordan aldersfordelingen er for alle uddannelsens dimittender. Diagrammet til højre viser aldersfordelingen for de dimittender, som har besvaret spørgeskemaet Aldersfordeling for alle adspurgte dimittender (opgjort i procent) 42,4 30, Aldersfordeling på respondenterne (opgjort i procent) 42,9 28, ,1 12,1 6,1-24 år år år år år 45 år ,3 14,3-24 år år år år år 45 år - Efterår 2017 Side 8 af 33

9 Nuværende beskæftigelsessituation For at få et indblik i respondenternes nuværende beskæftigelsessituation er respondenterne blevet spurgt til, hvorvidt de er I arbejde, Iværksætter / selvstændig, Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse), I videregående uddannelse eller Ledig. Nedenstående diagram viser, hvordan respondenternes nuværende beskæftigelsessituation fordeler sig (opgjort i faktiske tal). 14 Nuværende beskæftigelse blandt respodenter på uddannelsen (opgjort i antal) I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Ledig Hvis vi sammenholder respondenternes beskæftigelsessituation med tilsvarende for uddannelsesområdet og UCN samlet, så ser billedet ud som vist nedenfor. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nuværende beskæftigelsessituationen for hhv. uddannelse, område og UCN (opgjort i procent) 12,5 87,5 11,1 11,7 28,4 2,1 4,0 54,4 17,7 2,8 1,9 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN 65,9 Ledig Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign) Det er vigtigt her at understrege, at den ledighed, som denne undersøgelse viser, ikke kan sammenlignes med eller stå i stedet for de ledighedstal som offentliggøres via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette fordi ministeriets tal er opgjort på baggrund af registerdata, hvilket betyder, at deres data tegner et mere fyldestgørende billede. Tallene fra ministeriet har dog en forholdsvis lang opgørelsesperiode, som betyder, at sidste nye tal er op mod tre år gamle. Tallene fra denne undersøgelse er derfor anvendelige som mere aktuelle indikatorer for, hvordan ledigheden ser ud til at udvikle sig. Efterår 2017 Side 9 af 33

10 I arbejde Dette afsnit omhandler de respondenter, som har angivet, at de er i arbejde. Først er respondenterne i arbejde blevet spurgt til, hvilket ansættelsesforhold de har i nuværende job. Fordelingen er opgjort i faktiske tal og fremgår af nedenstående diagram. Ansættelsesforhold i nuværende arbejde (opgjort i antal) Fastansat 1 1 Tidsbegrænset ansat/vikariat 0 0 Timelønsansat Ansat med løntilskud Andet, angiv venligst hvad? Besvarelser, hvor respondenter har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Endvidere er respondenterne i arbejde spurgt til, hvilken sektor deres nuværende arbejdsplads hører under, hvilket fremgår af øverste diagram nedenfor (opgjort i faktiske tal). Nederste diagram viser, hvordan respondenternes ansættelsesforhold ser ud alt, hvilken sektor de er ansat i (opgjort i procent). Sektor - nuværende arbejde (opgjort i antal) Privat Stat Region Kommune Interesse-, udviklingseller nødhjælpsorganisation Ansættelsesforhold fordelt på sektor (angivet i procent) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fastansat Privat Tidsbegrænset ansat/vikariat Stat Region Kommune Interesse-, udviklings- eller nødhjælpsorganisation Timelønsansat Ansat med løntilskud Andet, angiv venligst hvad? Efterår 2017 Side 10 af 33

11 Regional fordeling af respondenternes arbejdspladser 11 På landkortet til venstre er respondenternes arbejdspladser fordelt på danske regioner illustreret (opgivet i antal). Herudover er der tre kategorier uden for Danmark, hvor fordelingen fremgår af diagram nedenfor. 0 0,2 0,4 0,6 0, Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke norden) 0 Øvrige udland, angiv venligst hvilket? 0 Beskæftigelsesudvikling hos dimittender i arbejde (tid dimission - kumuleret frekvens) ,4 Før dimission 85,7 0 mdr mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN 10 mdr. 11 mdr. 12 mdr. +12 mdr. Ovenstående kurvediagram viser udviklingen i beskæftigelse over tid hos respondenterne i arbejde - målt som kumuleret frekvens. De tre kurver viser hhv. udviklingen ved uddannelsen, området og UCN samlet. Efterår 2017 Side 11 af 33

12 Nedenstående diagram viser respondenternes vurdering af, hvorvidt nuværende job er fagligt relevant i forhold til den UCN uddannelse, de er dimitteret fra. Her fremgår resultatet for hhv. uddannelsen, området og UCN samlet. Nuværende job er fagligt relevant i forhold til uddannelsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57,7 71,4 68,6 27,5 18,4 28,6 8,2 8,3 6,5 4,8 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN i høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Respondenternes besvarelse til, hvorvidt deres nuværende job er fagligt relevant i forhold til uddannelsen, er her omregnet til et indekstal. Indekstallet for uddannelsen, området og UCN fremgår af diagrammet til højre. Nuværende job er fagligt relevant (indekseret) UCN 83,6 Teknologiuddannelserne 78,9 Installatør EL 90, Nedenstående diagram viser, hvad respondenterne mener har været afgørende for, at de er i arbejde. Diagrammet illustrerer, hvor stor en procentdel af dem, der er i arbejde, som har angivet den enkelte kategori som afgørende. Afgørende betydning for at være i job (opgjort i procent) Jeg har de rette faglige kompetencer 78,6 Jeg har de rette personlige kompetencer 64,3 Jeg har de rette erfaringer 57,1 Jeg har de rette kontakter 35,7 Jeg lavede en god ansøgning/samtale 14,3 Jeg fik job, hvor jeg har været i praktik 42,9 Jeg fik job, hvor jeg har haft studiejob Jeg fik job i en virksomhed/organisation, som jeg har haft 7,1 Det område jeg skrev min afsluttende opgave indenfor førte til job Andet, angiv venligst hvad 7,1 Besvarelser fra respondenter, der eventuelt har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Efterår 2017 Side 12 af 33

13 Relevante stillingsbetegnelser og aftagerkontakter For at få et indblik i, hvilken stilling respondenterne varetager, har de haft mulighed for at skrive nuværende stillingsbetegnelse. Et samlet overblik herfor er angivet i bilag 1. Som uddannelsesinstitution forsøger vi hele tiden at have et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og dette bl.a. via vores aftagere. Derfor har undersøgelsens respondenter også haft mulighed for at oplyse, hvilken virksomhed/organisation de er ansat i samt give kontaktoplysninger på den person, der er ansvarlig for rekruttering af nye medarbejdere. Et samlet overblik over disse oplysninger er angivet i bilag 1. Selvstændige/ Iværksættere I tidligere diagram, der viser, hvilken nuværende beskæftigelsessituation respondenterne har angivet, fremgår det, at der samlet for alle UCN's uddannelser er 51 selvstændige/ iværksættere. Grundet dette antal, er der ikke udarbejdet et særskilt afsnit omkring selvstændige/ iværksættere i denne rapport. I stedet er besvarelserne fra denne gruppe belyst samlet i institutionsrapporten for UCN. Dimittendernes beskæftigelsessituation benyttes dog som en baggrundsvariabel på flere af temaerne i rapporten, hvorfor selvstændige/ iværksættere indgår som en kategori. Her betegnes kategorien blot som selvstændige. Under uddannelse Dette afsnit omhandler de respondenter, som angiver, at deres nuværende beskæftigelsessituation er i uddannelse. Denne undersøgelse har opdelt i uddannelse i to kategorier: o Videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d./erhvervs ph.d.) o Uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Respondenternes svar viser, at langt de fleste i uddannelse tager en videregående uddannelse. Dette afsnit omhandler derfor kun de respondenter, som har angivet, at de er i videregående uddannelse. I den samlede institutionsrapport for UCN fremgår de samlede resultater for de respondenter, som tager anden form for uddannelse (eks. erhvervsuddannelse). Respondenterne har anført, hvilken videregående uddannelse de har taget. Dette fremgår af bilag 1. Efterår 2017 Side 13 af 33

14 Årsager til videreuddannelse Nedenstående diagram viser årsager til, at respondenterne har valgt at påbegynde en videregående uddannelse. Årsager til videreuddannelse (opgjort i procent) Udbygning af kompetencer Personlig udvikling Udbygge kendskab til metodiske og/eller teoretiske værktøjer Manglende kendskab til specifikke områder Mulighed for at varetage flere jobfunktioner Ønske fra arbejdsgiver Overbygning på min erhvervsakademiuddannelse Overbygning på min professionsbacheloruddannelse Manglende jobmuligheder Andet, angiv venligst hvad Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Tid fra endt dimission til påbegyndt videreuddannelse Nedenstående kurvediagram viser, hvornår respondenterne er påbegyndt en videregående uddannelse i forhold til dimissionstidspunkt - målt som kumuleret frekvens. De tre kurver viser hhv. udviklingen ved uddannelsen, området og UCN samlet Før dimission Tid fra end dimission til påbegyndt videreuddannelse (kumuleret frekvens) mdr. 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 10 mdr. 11 mdr. 12 mdr. Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Supplerende kurser/fag Cirkeldiagrammet viser, hvor mange af respondenterne, der havde behov for at tage supplerende kurser/ fag før påbegyndelse af videregående uddannelse. Nødvendigt med supplerende kurser Ja 0% Nej 100% Respondenter, der har taget supplerende kurser, har i spørgeskemaet haft mulighed for at skrive, hvilke kurser de har taget. Dette fremgår af bilag 1. Efterår 2017 Side 14 af 33

15 Ledig Som tidligere beskrevet er det vigtigt her at understrege, at den ledighed, som denne undersøgelse viser, ikke kan sammenlignes med eller stå i stedet for de ledighedstal som offentliggøres via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette fordi ministeriets tal er opgjort på baggrund af registerdata, hvilket betyder, at deres data tegner et mere fyldestgørende billede. Tallene fra ministeriet har dog en forholdsvis lang opgørelsesperiode, som betyder, at sidste nye tal er op mod tre år gamle. Tallene fra denne undersøgelse er derfor anvendelige som mere aktuelle indikatorer for, hvordan ledigheden ser ud til at udvikle sig. Tidligere søjlediagram om nuværende beskæftigelsessituation viser, at der i alt er ledige fra uddannelsen. 0 Afgangstidspunkt Diagrammet herunder viser de ledige respondenters afgangssemester, her defineret ved forår (1/2-31/8) og år (1/9-31/1) og nedenfor opgjort pr. uddannelse, område og UCN samlet. Tidspunkt for dimission (opgjort i procent) 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 32,2 30,5 18,6 18,6 Forår 2015 Efterår 2015 Forår 2016 Efterår 2016 Forår 2017 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Nuværende ledighedsperiode Nedenstående diagram viser respondenternes nuværende ledighedsperiode for hhv. uddannelsen, området og UCN samlet. Nuværende ledighedsperiode er defineret som den tid, der er gået siden respondenten sidst har været aktiv i form af at være enten i uddannelse eller arbejde ,3 12,3 Ca. 1 måned Nuværende ledighedsperiode fordelt på hhv. uddannelse, område og UCN samlet (i procent) 5,2 5,3 Ca. 2 10,8 7,0 Ca. 3 4,0 3,5 Ca. 4 3,6 1,8 Ca. 5 6,4 5,3 Ca. 6 3,6 3,5 Ca. 7 4,8 Ca. 8 8,8 8,8 Ca. 9 5,6 7,0 Ca. 10 1,6 1,8 Ca. 11 8,0 14,0 Ca. 1 år 22,1 29,8 Mere end 1 år Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Efterår 2017 Side 15 af 33

16 Tidligere relevant fagligt job Cirkeldiagrammet til højre viser andelen af de nuværende ledige respondenter, der har været i job inden for fagområdet endt uddannelse. Har været i job inden for relevant fagområde endt uddannelse Nej Ja 0% Nedenfor fremgår sammenhængen mellem nuværende ledighedsperiode og hvorvidt de ledige respondenter har været i fagligt relevant arbejde endt uddannelse eller ej Nuværende ledighedsperiode fordelt i forhold til, om dimittenderne har haft tidligere relevant fagligt arbejde endt studie (i procent) 2 Ca. 1 måned Ca. 2 Ca. 3 Ca. 4 Ca. 5 Ca. 6 Ca. 7 Ca. 8 Ca. 9 Ca. 10 Ca. 11 Ca. 1 år Mere end 1 år Har haft fagligt relevant arbejde endt studie Har ikke haft fagligt relevant arbejde endt studie Hvad er den primære årsag til, at du ikke længere er i job? (opgjort i procent) Mit job var et vikariat/tidsbegrænset ansættelse Jeg sagde op, da jobbet ikke levede op til mine forventninger Jeg havde ikke de relevante kompetencer til at fortsætte i stillingen Andet, angiv venligst hvad Respondenter, som tidligere har været i fagligt relevant arbejde endt studie, har angivet årsager til, at de ikke længere er i arbejde. Disse fremgår af diagrammet til venstre. Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Efterår 2017 Side 16 af 33

17 Årsager til ledighed Respondenternes vurdering af årsagen til ledighed fremgår af nedenstående diagram. Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af de, der er ledige, som har angivet den enkelte kategori som afgørende. Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (i procent) Der er for få jobs og for stor konkurrence om de jobs, der er Jeg har ikke haft interesse for de jobs, som har været ledige Jeg mangler faglige kompetencer Jeg mangler erhvervserfaring Jeg ønsker ikke at flytte et job Jeg er gravid/på barsel Jeg er syg/har en sygdom Jeg mangler kompetencer i at skrive ansøgninger Jeg mangler kompetencer i at deltage i ansættelsessamtaler Andet, angiv venligst hvad Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Tilegnede og spurgte kompetencer Dimittender er i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere en række kompetencer på en skala (Slet ikke, i mindre grad, i nogen grad og i høj grad ) i forhold til om de; 1) har tilegnet sig kompetencerne (alle dimittender har fået spørgsmål herunder). 2) oplever at arbejdsmarkedet spørger kompetencerne (dimittender under uddannelse er ikke blevet stillet spørgsmål herunder, da de ikke nødvendigvis har oplevet spørgslen på arbejdsmarkedet). Resultaterne af besvarelserne er omregnet til indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Efterår 2017 Side 17 af 33

18 Tilegnede kompetencer Herunder vises respondenternes vurdering af, hvorvidt de har tilegnet sig en række kompetencer på studiet. Her vist for uddannelsen, området og UCN samlet. Tilegnet kompetencer på studiet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit Evnen til at sikre egen motivation 59,6 60,8 66,2 59,6 62,3 69,6 54,8 61,8 64,1 64,4 73,9 73,1 57,1 60,5 65,7 59,6 68,1 68,7 69,1 68,0 69,6 69,2 75,5 71,2 47,6 55,6 57,6 69,1 71,0 74,3 71,4 66,0 75,0 62,0 63,5 66,2 69,1 67,0 69,7 64,3 65,9 69,6 57,2 60,6 59,2 66,8 65,7 63,3 54,7 59,2 59,4 38,1 49,8 57,9 69,2 64,9 70,5 59,5 6 46,6 54,9 64,3 66,2 66,7 52,4 48,4 73,9 54,7 54,0 64,4 60,2 62,7 59,6 53,8 56,7 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Efterår 2017 Side 18 af 33

19 I nedenstående diagram sammenlignes de respondenter, der har angivet, at de er ledige med de i arbejde set i forhold til deres vurdering af, i hvor høj grad de har tilegnet sig kompetencerne på studiet. Tilegnet kompetencer på studiet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit Evnen til at sikre egen motivation 36,1 61,3 58,3 52,8 66,8 58,3 58,3 69,5 69,6 47,2 72,3 77,8 66,8 72,3 63,8 64,0 69,6 55,5 72,4 61,1 55,7 69,5 75,1 66,8 61,3 I arbejde/selvstændig Ledig Efterår 2017 Side 19 af 33

20 Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Herunder vises respondenternes vurdering af en række kompetencer i forhold til, hvorvidt de oplever kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet. Her vist for uddannelsen, området og UCN samlet. Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt 66,8 71,2 Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret 89,0 80,4 83,3 80,1 75,1 78,1 83,3 76,9 83,5 83,9 86,2 84,7 69,5 74,9 Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper 70,9 80,7 Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis 69,7 76,1 69,7 63,6 69,5 69,3 69,5 68,1 64,0 65,8 Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt 52,8 70,9 Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer 69,5 76,6 80,6 80,1 Generel kulturforståelse 47,1 52,9 Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde 69,4 72,2 IT-færdigheder 52,8 77,0 Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse 77,9 81,0 66,7 60,5 Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit Evnen til at sikre egen motivation 55,6 61,1 63,9 7 66,8 72,6 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Efterår 2017 Side 20 af 33

21 I diagrammet nedenfor sammenlignes de respondenter, der har angivet, at de er ledige med de i arbejde set i forhold til deres vurdering af, hvorvidt kompetencerne er spurgte på arbejdsmarkedet. Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit Evnen til at sikre egen motivation 66,8 89,0 83,3 75,1 83,3 83,5 86,2 69,5 80,7 69,7 69,7 69,5 69,5 64,0 52,8 69,5 80,6 47,1 69,4 52,8 77,9 66,7 55,6 63,9 66,8 I arbejde/selvstændig Ledig Efterår 2017 Side 21 af 33

22 Sammenligning af tilegnede og spurgte kompetencer Diagram nedenfor viser indekstal for respondenternes vurdering af, hvorvidt de har tilegnet sig kompetencerne på studiet og følgende oplevet kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet (nedenstående diagram er afbilledet som radardiagram (edderkoppespind) indledningsvist under afsnittet Udvalgte resultater ). Tilegnede og spurgte kompetencer (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag hertil Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevant teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at sikre egen motivation 38,1 59,6 66,8 59,6 89,0 54,8 83,3 64,4 75,1 57,1 83,3 59,6 83,5 69,1 86,2 69,2 69,5 47,6 80,7 69,1 69,7 71,4 69,7 62,0 69,5 69,1 69,5 64,3 64,0 57,2 52,8 66,8 69,5 54,7 47,1 80,6 69,2 69,4 59,5 52,8 54,9 77,9 66,7 66,7 73,9 55,6 64,4 63,9 59,6 66,8 Tilegnede kompetencer gennem studie Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Efterår 2017 Side 22 af 33

23 Rustet til at varetage job I nedenstående diagram fremgår respondenternes vurdering af, hvorvidt de føler sig rustet til at varetage et job, der er relevant for den uddannelse, de har taget. Diagrammet viser uddannelsen sammenlignet med området og UCN samlet. Spørgsmålet er stillet til alle respondenter. Føler sig rustet til at varetage job indenfor fagområde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28,6 34,7 37,0 64,3 47,5 48,0 12,6 11,9 7,1 5,2 3,1 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN I høj grad I nogen grad I mindre grad slet ikke Respondenternes besvarelse til, hvorvidt de er rustet til at varetage et job, der er relevant for den uddannelse de har taget, er her omregnet til et indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Indekstallet for uddannelsen, området og UCN fremgår af diagrammet til højre. Rustet til job (indekseret) UCN 73,1 Teknologiuddannelserne 70,7 Installatør EL 74, I nedenstående fremgår indekstal for, hvorvidt respondenterne føler sig rustet til at varetage et job, der er relevant for den uddannelse, de har taget. Der vises en fordeling på hhv. køn, alder og beskæftigelsessituation. 10 "Rustet til job" set i forhold til køn (indekseret) 8 74, Kvinder Mænd Efterår 2017 Side 23 af 33

24 "Rustet til job" set i forhold til alder (indekseret) 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 91,8 67,0 66,8 67,0-24 år år år år år 45 år - "Rustet til job" set i forhold til beskæftigelsessituation (indekseret) 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 75,2 67,0 25,0 I arbejde Iværksætter Under udd. Under videreg. udd. Ledig Uddannelsen kan med fordel rumme mere af... Respondenterne er blevet bedt om at vurdere, hvad uddannelsen deres mening med fordel kan rumme mere af. Den samlede vurdering heraf er angivet i bilag 1. Uddannelsen kan med fordel rumme mindre af... Respondenterne er endvidere blevet bedt om at vurdere, hvad uddannelsen deres mening med fordel kan rumme mindre af. Den samlede vurdering heraf er angivet i bilag 1. Efterår 2017 Side 24 af 33

25 Kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked UCN uddanner til og i samarbejde med virkeligheden. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvilket udbytte dimittenderne vurderer at have fået via deres kontakt til virkeligheden under uddannelsen. Derfor har vi spurgt dimittenderne om deres vurdering af udbytte fra hhv. studierelevant job samt forskellige projektsamarbejder - og ser på disse vurderinger i relation til respondenternes nuværende beskæftigelsessituation. Studierelevant job I diagrammet herunder ses andelen af respondenterne, der har haft studierelevant job under uddannelse. Her opgjort på hhv. uddannelsen, området og UCN samlet. Har du haft studierelevant job, imens du var under uddannelse? (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 51,6 76,9 66,2 48,4 23,1 33,8 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN Nej Ja I nedenstående diagram sammenlignes de to grupper (Ja/ Nej til studierelevant job under uddannelsen) med nuværende beskæftigelsessituation for uddannelsens respondenter. Relevant studiejob og nuværende beskæftigelsessituation (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 33,3 66,7 Har haft studierelevant job 9 Har ikke haft studierelevant job Ledig Under videregående uddannelse Under uddannelse Iværksætter/selvstændig I arbejde Efterår 2017 Side 25 af 33

26 Rustet til job (indekseret) 89,0 Har haft studierelevant job 66,9 Har ikke haft studierelevant job De studerende opfordres ofte til at tage studierelevant job med henblik på at øge praksistilknytning og hermed også få en ballast i forhold til at skulle ud i praksis endt uddannelse. De i sidste afsnit benyttede indekstal - for hvorvidt respondenterne føler sig rustet til et fagligt relevant job - sammenlignes derfor i diagrammet til venstre med de to grupper, der hhv. har/ ikke har haft relevant studiejob. Respondenter, som har haft studierelevant job, har givet deres vurdering af en række udsagn vedr. erfaring og udbytte fra studiejobbet. Vurderingerne er her indekseret og vist for uddannelsen, området og UCN samlet. Erfaringer og udbytte af studiejob (indekseret) Har fået praktisk erfaring, som har forbedret din forståelse for teorektisk viden? Har fået et netværk, der fremmer dine muligheder for at få job? har fået praktisk erfaring, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, som har været med til at forberede dig på arbejdsmarkedets krav? Har fået mulighed for at afprøve teoretisk viden i praksis? Har fået indsigt i, hvad du kan forvente dig af et fremtidigt job? 44,3 55,7 55,7 68,2 61,4 67,0 66,7 72,6 71,5 71,6 72,0 81,1 78,4 79,3 79,0 76,6 78,4 89, UCN Teknologiudda nnelserne Installatør EL Efterår 2017 Side 26 af 33

27 Projektsamarbejde I diagrammet herunder ses andelen af respondenter, der har haft et projektsamarbejde med praksis under uddannelse. Her opgjort på hhv. uddannelsen, området og UCN samlet. Har du i løbet af din uddannelse lavet et projekt i samarbejde med praksis? (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31,5 46,2 41,9 68,5 53,8 58,1 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN nej Ja I nedenstående diagram sammenlignes de to grupper, der hhv. har/ ikke har haft projektsamarbejde med praksis under uddannelse, med nuværende beskæftigelsessituation for uddannelsens respondenter. Projektsamarbejde og nuværende beskæftigelsessituation (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33, ,7 Har haft projektsamarbejde Har ikke haft projektsamarbejde Ledig Under videregående uddannelse Under uddannelse Iværksætter/selvstændig I arbejde Efterår 2017 Side 27 af 33

28 10 95,0 9 85,0 8 75,0 7 65,0 6 55,0 5 Rustet til job (indekseret) 71,6 Har haft projektsamarbejde 72,5 Har ikke haft projektsamarbejde De studerende opfordres ofte til at lave projektsamarbejder med praksis bl.a. med henblik på at øge praksistilknytning og hermed også få en ballast i forhold til at skulle ud i praksis endt uddannelse. De i sidste afsnit benyttede indekstal - for hvorvidt respondenterne føler sig rustet til et fagligt relevant job - sammenlignes derfor i diagrammet til venstre med de to grupper, der hhv. har/ ikke har haft projektsamarbejde med praksis. Respondenter, som har haft projektsamarbejde, har givet deres vurdering af en række udsagn vedr. erfaring og udbytte fra projektsamarbejdet. Vurderingerne er her indekseret og vist for uddannelsen, området og UCN samlet i nedenstående diagram. Erfaringer og udbytte af projektsamarbejde (indekseret) Har fået praktisk erfaring, som har forbedret din forståelse for teorektisk viden? Har fået et netværk, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, som har været med til at forberede dig på arbejdsmarkedets krav? Har fået mulighed for at afprøve teoretisk viden i praksis? Har fået indsigt i, hvad du kan forvente dig af et fremtidigt job? 51,0 51,7 47,7 57,5 63,3 66,6 61,5 66,1 71,6 57,0 65,6 65,1 66,9 60,4 64,6 69,6 71,4 76, UCN Teknologiuddan nelserne Installatør EL Efterår 2017 Side 28 af 33

29 Jobsøgningsmønstre Respondenter, hvis nuværende beskæftigelsessituation er; i arbejde, iværksættere /selvstændige eller ledige, er blevet spurgt til deres jobsøgningsmønstre. Respondenter, som er i uddannelse, er sorteret fra i dette afsnit. Nedenstående diagram viser, hvornår respondenterne startede jobsøgning set i forhold til deres nuværende beskæftigelsessituation. Hvornår begyndt du din jobsøgning? (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,2 81,8 I arbejde Iværksætter/selvstændig Ledig Jeg har ikke søgt job Efter min afsluttende eksamen Før min afsluttende eksamen Kanaler anvendt til jobsøgning Nedenstående diagram viser, hvilke jobsøgningskanaler respondenterne har benyttet. Kanaler til jobsøgning (opgjort i procent) Studie-og karrierevejledere på UCN Netværk fra praktikforløb Jobarrangementer Studiekammerater Familie Venner uden for uddannelsen Netværk fra studiejob Samarbejdspartnere ifm. Afgangsprojekt Tidligere samarbejdspartnere ifm. Projektsamarbejde A-kasse eller fagforening CV-bank/jobsøgningsagent via internettet Jobcentret Linkdin Andre sociale medier (f.eks. facebook) fagblad Dagblad/Avis Uopfordret henvsendelse til arbejdsgiveren Andet 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 22,2 22,2 33,3 66,7 Procentandelen ved de enkelte jobsøgnings-kanaler (i ovenstående diagram) er beregnet på baggrund af de respondenter, der har svaret, at de begyndte deres aktive jobsøgning; "Før min afsluttende eksamen " eller "Efter min afsluttende eksamen ". Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1. Efterår 2017 Side 29 af 33

30 Nedenstående diagram viser også, hvilke jobsøgningskanaler respondenterne har anvendt. Men her ser vi nærmere på de kanaler, der er anvendt af de respondenter, som på nuværende tidspunkt er aktive på arbejdsmarkedet (denne gruppe er lagt sammen til kategorien i arbejde/selvstændige ) i forhold til, hvilke kanaler de ledige respondenter har anvendt. Kanaler til jobsøgning fordelt på "I arbejde/selvstændige" og "Ledige" (opgjort i procent) Studie-og karrierevejledere på UCN Netværk fra praktikforløb Jobarrangementer Studiekammerater Familie Venner uden for uddannelsen Netværk fra studiejob Samarbejdspartnere ifm. Afgangsprojekt Tidligere samarbejdspartnere ifm. Projektsamarbejde A-kasse eller fagforening CV-bank/jobsøgningsagent via internettet Jobcentret Linkdin Andre sociale medier (f.eks. facebook) fagblad Dagblad/Avis Uopfordret henvsendelse til arbejdsgiveren Andet 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 14,3 14,3 21,4 42,9 I arbejde/selvstændige Ledige Efterår 2017 Side 30 af 33

31 Kort over respondenternes søgeflade (opgjort i procent) 10 Landkortet til venstre viser, hvor respondenterne har søgt job (opgjort i procent af alle respondenter, der har været jobsøgende). Herudover er der tre kategorier uden for Danmark, og fordelingen her fremgår af diagram herunder. Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) 0 Europa (ikke norden) 0 Øvrige udland (angiv venligst hvilket): 0 I diagrammerne herunder er respondenternes jobsøgningsflade fordelt på hhv. respondenter i arbejde/selvstændige og ledige (i Danmark) Dimittender i arbejde/selvstændiges søgeflade 64,3 Ledige dimittenders søgeflade #DIVISI ON/0! #DIVISI ON/0! #DIVISI ON/0! #DIVISI ON/0! #DIVISI ON/0! Geografisk mobilitet Ud fra respondenternes besvarelser omkring, hvilke regioner de har søgt arbejde i, er der udarbejdet en opgørelse over, hvor mange geografiske områder den enkelte har søgt arbejde i. Dette er i nedenstående lavet om til en indikator for geografisk mobilitet. Der er i alt 8 områder (regioner samt udenlandske kategorier) dimittender kan have søgt arbejde i, og nedenstående diagram viser, hvor mange procent der har søgt i hhv. 1,2,3,...8 områder. Opgørelsen er fordelt på i arbejde/selvstændig og ledige. Efterår 2017 Side 31 af 33

32 Geografisk mobilitet - antal områder den enkelte respondent har søgt job i (regioner og udland) (opgjort i procent) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I arbejde/ selvstændige ledige Lediges geografisk mobilitet (gennemsnit) I forhold til beskæftigelsessituationen er det særligt relevant at se på de lediges geografiske mobilitet. UCN Teknologiuddannelserne Installatør EL 0,5 1,0 1,5 1,7 1,8 2,0 De ledige respondenters gennemsnitlige geografiske mobilitet (gennemsnittet af antal områder respondenterne har søgt arbejde i) fremgår af diagrammet til venstre. Her fordelt på uddannelse, område og UCN samlet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I hvilken grad søger/har du søgt jobs, der umiddelbart ikke relaterer sig til dit fagområde? 22,2 77,8 27,1 48,0 35,4 25,0 69,0 53,0 12,5 34,0 Installatør EL Teknologiuddannelserne UCN I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Efterår 2017 Side 32 af 33

33 Faglig mobilitet Respondenternes besvarelse til, hvorvidt de har søgt jobs, der umiddelbart ikke relaterer sig til deres fagområde, er omregnet til et indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Indekstallet ses her som et udtryk for faglig mobilitet. Indekstallet for ledige fra hhv. uddannelsen, området og UCN samlet fremgår af diagrammet til højre. Lediges faglig mobilitet (indekseret) UCN 54,8 Teknologiuddannelserne 59,1 Installatør EL Faglig mobilitet (indekseret) 14,9 I diagrammet til venstre fremgår uddannelsens indekstal for faglig mobilitet fordelt på respondenter i henholdsvis arbejde/selvstændige og ledige. I arbejde/selvstændige Ledige Efterår 2017 Side 33 af 33

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Business Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport UCN Dimittendundersøgelse 2017 Institutionsrapport Januar 2018 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Marts 2016 INDHOLD 1. Om FIA dimittendundersøgelse 2016... 1 1.1 Dataindsamlingen... 1 1.2 Spørgeskemaet og afrapporteringen... 2 2. Dimittendernes

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse Dimittendundersøgelse Dimission januar og juni 2016 STUDENTER FOKUS august 2016 MJAN Dimittendundersøgelsen 2016... 1 Metode... 1 Svarprocent... 2 Undersøgelsernes resultater i hovedtræk... 2 Læsevejledning...

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018

StudenterFokus. Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/ /2018 StudenterFokus Frafaldet på uddannelserne i UC SYD for forårsoptagene i studieårene 2015/2016-2017/2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Frafald indenfor det første studieår (overordnet)... 2 Køn...

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Beredskab, Katastrofeog Risikomanagement Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere