Årsrapport for. Bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne"

Transkript

1 Årsrapport 2007 for Bibliotekerne

2 Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested Kommune Heraf er 1 indfriet, 1 delvist indfriet og 1 ikke indfriet 2 resultatkrav, som gælder virksomhederne inden for kultur og fritidsområdet Heraf er 1 indfriet og 1 ikke indfriet 27 resultatkrav som gælder alene for biblioteket Heraf er 11 indfriet, 9 delvis indfriet og 7 ikke indfriet For de af bibliotekernes resultatkrav der ikke er indfriet, gælder det typisk, at udførelsen har været afhængig af andre afdelingers deltagelse, og ikke har været mulige af gennemføre p.g.a. et stort arbejdspres under fusionsprocessen. De resultatkrav der kun er delvist gennemført, er udtryk for at flere af resultatkravene er flerårige. Biblioteket har for virksomhedsaftalen som helhed et mindre forbrug på 2,54% som ønskes overført til budget Status på indfrielsen af resultatkrav Resultatkravets ordlyd Indfrielse Kommentarer/uddybning Der sættes fokus på medarbejdernes trivsel og på reduktion af sygefraværet i Der foretages sammenlignelige målinger på tværs af alle virksomheder Bibliotekets sygefravær er med udgangen af 2007 højere end normalt, hvilket primært skyldes 2 langtidssygemeldinger og et ekstraordinært stort fravær p. g. a. vinterens influenza- epidemi. Biblioteket sygefraværsprocent ligger dog fortsat blandt de laveste i kommunen. Der er afholdt samtaler om fravær i de tilfælde hvor det har været påkrævet i forhold til retningslinierne. Der sættes fokus på implementering af personalepolitikken for Frederiksværk- Hundested Kommune i Det indebærer, at leder og medarbejdere i den enkelte virksomhed skal drøfte personalepolitikken og sikre, at alle har kendskab til indholdet Der sættes fokus på kompetenceudvikling i Alle fastansatte medarbejdere skal, i dialog med nærmeste leder, have udarbejdet en individuel udviklingsplan inden udgangen af året. Personalepolitik og retningsliner har været diskuteret i MED-udvalg og på Personalemøder. I 2007 er der først og fremmest fokuseret på fælles kompetenceudviklingsprojekter som har været en naturlig og nødvendig del af fusionsprocessen, f.eks. fælles kursusvirksomhed ved overgang til fælles bibliotekssystem. Dernæst har den enkelte medarbejder deltaget i kurser og seminarer hvor det har været relevant i forhold til fagområde og opgaver. Individuelle udviklingsplaner vil blive udarbejdet i forbindelse med afholdelse MUS-samtaler i januar og februar Desuden afholdes et fælles digitalt kompetenceudviklingsprojekt for alle ansatte fra 1.

3 Etablering af netværk. Etablering og udvikling af lokale netværk på kultur-, fritids- og turismeområdet på tværs af områdets virksomheder, bortforpagtede virksomheder, selvejende institutioner, paraplyorganisationer og andre interessenter. Tilsvarende sikres opretholdelse, etablering og udvikling af netværk på regionalt niveau indenfor kultur-, fritids- og turismeområdet. Resultatkravet er at både de lokale og de regionale netværk er nedsat og funktionsdygtige ultimo Sikre inddragelse og skabe ejerskab til den kommende kultur- og fritidspolitik på alle niveauer, både blandt de kommunale virksomheder, brugerne, foreningslivet, borgerne og politikerne. Organisationsudvikling: Virksomheden udarbejder en strategi for informations- og videndeling som understøtter den teambaserede organisation Organisationsudvikling: At omlægning og optimering af arbejdsprocesser skal resultere i større fokus på den direkte borgerbetjening og nye tiltag Åbningstiderne skal tilpasses lokale behov og sikre en høj grad af tilgængelighed Tilpasning af åbningstider: Der foretages en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere og ikke brugere omkring X Ikke indfriet marts til medio juni 2008, som har til formål at udbygge kendskabet til brug af Internettets muligheder med de såkaldte web 2.0 teknologier. Lokale netværk. Kultur- og fritidsnetværk er etableret i juni måned 2007 og de første fælles møder er afholdt. Regionale Netværk: Områdechef Steen Thomsen, idrætskonsulent Henrik Caspersen, kulturkonsulent Karin Østergaard og biblioteksleder Lene Jakobsen indgår i det regionale samarbejde omkring Kreative byer Arbejdet er ikke nået i indeværende år, da udarbejdelse af en Turismepolitik er opprioriteret af Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme. Resultatkravet overføres og udføres i Processen med organisationsudvikling og videndeling er godt i gang og forventes at være en løbende proces der foregår over de næste 1-2 år. Bibliotekets nye teambaserede organisation er iværksat og en mødestruktur der understøtter organisationen er fastlagt. Målet med den nye organisation er at blandt andet at skabe en bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse. Med den teambaserede organisation og konvertering til fælles bibliotekssystem i september 2007, er der for alvor sat gang i processen. Det forventes at processen forsættes i de kommende 1-2 år. Det fælles bibliotekssystem har betydet en række forbedringer for bibliotekets brugere, bl.a.: påmindelse om snarlig aflevering af materiale SMS-beskeder til lånerne om reserveringer osv. Elektronisk betaling af mellemværender med Dankort via Internettet Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspres og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanding er på plads. Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med

4 bibliotekets åbningstider og brugernes behov Tilpasning af åbningstider: Der gennemføres trafikmålinger som viser besøgsmønsteret i bibliotekerne (f.eks. tidspunkter, antal besøgende, besøgsantallets andel af den samlede befolkning) Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspres og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanding er på plads. Bibliotekerne har igangsat en intensiveret indsats omkring besøgsstatistik, som skal indgå i analyse af brugerundersøgelse. Målinger videreføres i Tilpasning af åbningstider: Der udarbejdes oplæg til det politiske niveau om nye åbningstider Tilpasning af åbningstider: De nye åbningstider evalueres ved hjælp af besøgstal og trakfikmålinger over en 2- årig periode. 1. gang et år efter at de nye åbningstider er trådt i kraft. Virtuel formidling: Bibliotekets nye hjemmeside udbygges med særlig fokus på selvbetjening og personaliseret adgang til bibliotekets digitale ydelser Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspres og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanding er på plads. Tilpasning af bibliotekets åbningstider er betinget af analyse af brugeradfærd og ønsker. Analysen skal udføres i samarbejde med Udviklingsafdelingen. P. g. a. arbejdspres og vakance i Udviklingsafdelingen er arbejdet først påbegyndt med udgangen af Resultatkravet videreføres til 2008, og arbejdet forventes genoptaget i august 2008, når Udviklingsafdelingens bemanding er på plads. Bibliotekets nye hjemmeside er sat i drift pr. 1. marts Hjemmesiden udbygges løbende. Hjemmesiden har i gennemsnit besøgende pr. måned. Virtuel formidling: Over en 3-årig periode foretages en vurdering og evaluering af besøgsmønster og brug af hjemmesidens indhold og ydelser (sidevisninger og antal unikke hits). Første gang med udgangen af Virtuel formidling: Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside skal udvikle sig i positiv retning, set over en 3-årig periode helt indfriet Benyttelsesstatistik for hjemmesiden viser en stigende benyttelse siden etableringen i marts Det statistiske materiale bearbejdes yderligere og følges løbende op i Benyttelsesstatistik for hjemmesiden viser en stigende benyttelse siden etableringen i marts Det statistiske materiale bearbejdes yderligere og følges løbende op i Virtuel formidling: Biblioteket samarbejder målrettet på regionalt niveau om videndeling og udvikling af den virtuelle formidling Biblioteket indgår i regionalt/nationalt samarbejde om videndeling og udvikling af hjemmesider med andre biblioteker, og netværket udbygges løbende.

5 Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested: Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: etablering af en fælles indgang til bibliotek og Borgerservice i Hundested Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested: Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: informationskampagne om Borgerservice i Hundested Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af Nye opgaver - Bibliotek og Borgerservice i Hundested: Biblioteket samarbejder med Borgerservice om: introduktionskurser til den digitale selvbetjening Da projektet først med flytning af bibliotek og borgerservice først gennemføres i maj 2009, udskydes projektet til starten af Bibliotekernes fysiske rammer Hundested Rådhus: Biblioteket stiller indbydende fysiske rammer og faglige kompetencer til rådighed for borgernes læring Bibliotekernes fysiske rammer: Biblioteket underviser og vejleder borgerne i relevante emner f.eks. søgning i bibliotekets base eller bibliotek.dk, internetsøgning, forbrugerstof og borger.dk Selvbetjening: Virksomheden har fokus på at gøre brugerne mere selvhjulpne Biblioteket indgår i planlægning og projektering af huset igennem deltagelse i projektets Styregruppe. Indflytning forventes maj Bibliotekets undervisningstilbud har været reduceret p. g. a. af personalereduktion og øget arbejdspres i fusionsprocessen. Selvbetjening i såvel det fysiske som virtuelle rum er løbende udbygget i løbet af året. Processen videreføres med RFID-projekt i Frederiksværk Selvbetjening: Der arbejdes målrettet med indføring af selvbetjening i Hundested. Selvbetjeningen iværksættes senest i februar 2007 Selvbetjeningsskranke er etableret i Hundested Lokalbibliotek pr. 15. marts 2007, med ibrugtagning af nyeste chipsteknologi. (RFID) Selvbetjening: 85 % af alle transaktioner i forbindelse med udlån og afleveringer foretages via selvbetjeningsautomater i Frederiksværk og Hundested med udgangen af 2007 Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek: Skole- og folkebibliotek samarbejder om etablering af fælles bibliotekssystem (konvertering, profiler osv.) Selvbetjeningsmaskine i Hundested er etableret pr. 15. marts 2007, og de foreløbige erfaringer viser, at det ikke er muligt at nå en selvbetjeningsprocent på 85% med bare 1 selvbetjeningsmaskine. P.t. ligger selvbetjeningsprocenten på %. Den fulde effekt forventes først ved etablering af yderligere en selvbetjeningsautomat ved flytning til Hundested Rådhus. Selvbetjeningsprocenten ved udlån og aflevering ligger på ca % i Frederiksværk p.t. Iværksat september 2007.

6 Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek: Melby bibliotek - Der foretages en sammenlignende analyse af udlån og besøgstal i 2006 og 2007 med udgangen af 2007, med henblik på at måle effekten af sammenlægningen og den udvidede åbningstid. Målingen foretages igen med udgangen af 2008 Udvidet samarbejde mellem skole- og folkebibliotek: Ølsted Bibliotek Skoleog folkebiblioteker samarbejder om vision, målsætning og projektering af kombi-biblioteket Integration: Biblioteket hjemlåner materialedepoter på relevante etniske sprog Besøgstallene for Melby Bibliotek (eksterne lånere): 2006: : 2544 Udlånsstatistik: 2006: : 7750 Tallene for 2006 og 2007 er stort set uændrede. Det må dog tages med i betragtningen at skolebørnene på Melby Skole har fået et bedre bibliotekstilbud, mens biblioteket ikke har haft den store bevågenhed hos lokalbefolkningen. Biblioteket deltager aktivt i projektering og planlægning af Ølsted gennem deltagelse i fokusgrupper og Styregruppe for renovering og ombygning af Ølsted skole. Iværksat primo 2007 Integration: Biblioteket giver adgang til såvel fysiske som virtuelle nyhedsmedier og tidsskrifter af relevans for kommunens etniske borgere Iværksat primo 2007 Integration: Biblioteket stiller sprog og leg - materialer til rådighed for tosprogede Iværksat primo 2007 Integration: Biblioteket samarbejder med PPR (AKT-medarbejderen) om projekt med lektie-café til tosprogede børn og unge på biblioteket. Projektet etableres under forudsætning af, at der opnås midler fra Kultur- og Integrationsministeriets fælles projektpulje til formålet. Optimering og serviceforbedringer i forbindelse med fusionen: Biblioteksfusionen skal resultere i mindst 3 synlige serviceforbedringer for brugerne. Iværksat oktober Projektet er støttet af Integrationsministeriets projektpulje med kr. Der igangsættes yderligere en lektiecafé i Hundested pr. 1. februar Biblioteket har forbedret bibliotekets virtuelle tilbud ved blandt andet: en ny forbedret hjemmeside med RSSfeed og god eksponering af åbningstider, arrangementer og udstillinger i de fysiske biblioteker adgang til nye elektroniske databaser, nemlig Netmusik og Pressdisplay (200 aviser online). Desuden har brugerne oplevet serviceforbedringer ved: påmindelse om snarlig aflevering af materiale SMS-beskeder til lånerne om reserveringer osv. Elektronisk betaling af mellemværender med Dankort via Internettet

7 1.1 2 Status over arbejdet med målsætninger og politiske pejlemærker De politiske pejlemærker, Et biblioteksvæsen for alle - Hovedbibliotek på højt niveau og biblioteksservice i lokalområderne understøttes godt af de resultatkrav der har været arbejdet med i virksomheden. Det er således lykkedes at gennemføre omfattende organisationsændringer, at udvikle og serviceforbedre dele af bibliotekets tilbud, og samtidig opretholde driften i fuldt omfang med et højt serviceniveau. 3 Status over arbejdet i virksomheden Der er blevet arbejdet ihærdigt med at skabe sammenhæng i den nye teambaserede organisation, og med at samarbejde på tværs af de fysiske betjeningssteder. Biblioteket har haft et højt ambitionsniveau med mange resultatkrav på trods af fusionsprocessen, og der er ydet en kæmpe indsats på alle fronter. Highlights fra et travlt år hvad nåede vi? Vi har ændret væsentligt på organisationen Vi har fået nye kolleger og nye opgaver Vi har sagt farvel til kolleger og haft vakante stillinger Vi har konverteret bibliotekssystem Vi har fået en ny flot og funktionel hjemmeside (vi har opnået max. Netkroner i Bedst på Nettet 2007) Vi har kasseret tusindvis af materialer Vi har indført selvbetjening i Hundested og chippet ca enheder Vi har lavet dagplejekufferter - læselystprojekt Vi har startet et nyt kombibliotek i Melby med nye kolleger Vi har startet projektering af nyt bibliotek i Hundested og Ølsted Vi har startet projekt Lektie-café Vi har bygget om/flyttet sammen med PPR i Frederiksværk Vi har deltaget i et hav af kurser og møder på kryds og tværs Vi har holdt en masse gode arrangementer for kommunens borgere Vi har holdt skruen i vandet og ekspederet et hav af lånere og brugere på samme høje niveau som hidtil på trods af fusionen - Vi er blevet udfordret!

8 - Vi har ind imellem tabt pusten! - Vi er stolte af det vi har nået! 4 Foreløbigt regnskab Forbrug pr Budget 2007 Forbrugspct , ,46 Mindre forbruget på 2,54% skyldes fortrinsvis, at der har været forsinkelse på materialeindkøbet p.g.a. konvertering til fælles bibliotekssystem i september Således er dele af de bestilte bøger og andre materialer ikke leveret i 2007, men leveres først i starten af 2008.

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012

Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for 2012 Aftale mellem chefen for Skole og Kultur og lederen af Bibliotekerne for Lederen af Bibliotekerne er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

&BORGER BIBLIOTEK DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING BIBLIOTEK &BORGER DU ER ALTID VELKOMMEN! KNUDSEN SYD BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN KULTURSTYRELSEN DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING Bibliotek og Borger Du er altid velkommen! 2. rev. udgave. Udarbejdet af Hanne

Læs mere

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud

Børn og Unge. Åbyhøj den 29. december 2014. revideret den 6. marts 2015. Åbyhøj Dagtilbud Børn og Unge Åbyhøj den 29. december 2014 revideret den 6. marts 2015 Åbyhøj Dagtilbud Lokal Udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

De effektive kommuner

De effektive kommuner 1 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunal Økonomisk Forum 2012. De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2011 og 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013

Bilag 1. Perspektiver på teknologiområdet. 27. september 2013 Bilag 1 27. september 2013 Perspektiver på teknologiområdet Med dette notat afrapporteres Delprojekt 5: Udvikling på teknologiområdet. Notatet indeholder: A. Baggrund og mål med DP 5 B. Særlig bevilling

Læs mere