Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Skovgården Ametystvej Herlev Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 27 til 60 år (erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, andre psykiske vanskeligheder, mobilitetsnedsættelse) Pladser i alt: 24 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Malene Bak Thomsen (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Skovgården er et botilbud oprettet efter ABL 105 med 24 pladser, placeret i Herlev Kommune. Borgerne får støtte efter SEL 83 og 85. Målgruppen er bredt sammensat, bestående af borgere med udviklingshæmning, borger med fysiske handicaps, borgere med psykiatriske overbygninger og borgere med udviklet demens. Side 2 af 25

3 På baggrund af uanmeldt tilsyn med to af kvalitetsmodellens temaer, er det socialtilsynets konklusion, at der arbejdes med relevant faglige tilgange og metoder, målrettet den brede målgruppe. Tilbuddet arbejder målrettet med en anerkendende tilgang, medinddragelse og selvbestemmelse, fagligt forankret i en individuel tilgang tilrettet den enkelte borger og dennes behov. Den pædagogiske praksis forebygger såvel magtanvendelser som overgreb, og det er socialtilsynets konklusion, at den løbende refleksion understøtter denne indsats. Socialtilsynets konklusion er desuden, at tilbuddet med fordel kan udvikle en mere målrettet og systematisk dokumentationspraksis, med henblik på løbende læring og forbedring af egen indsats. Dette også i forhold til at målrette deres indsats til de overordnede formålsbeskrivelser og/eller opsatte 141 handleplansmål for borgerne. Socialtilsynet konkluderer endvidere, at de fysiske rammer i høj grad afspejler, at det er borgernes hjem, og at borgerne er glade for at bo i tilbuddet. Samtidig noterer socialtilsynet sig, at der er udfordringer med indeklimaet, hvilket leder arbejder hen mod en løsning på. Endelig er det socialtilsynets konklusion, at de fysiske rammer med store fællesarealer forudsætter, at der arbejdes målrettet med afgrænsning og skærming, særligt i forhold til borgere med særlige behov. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Fortsat fokus på indeklimaet og dens betydning for borgerne. Indretning af de store fællesarealer, så de er i overensstemmelse med målgruppens behov. Øget fokus på dokumentationspraksis med henblik på resultatdokumentation. Systematisk inddragelse af de overordnede formålsbeskrivelser og/eller 141 handleplaner for borgerne i målfastsættelsen for det pædagogiske arbejde. Side 3 af 25

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Hjemmeside Tilbudsportalen To pædagogiske handleplaner Observation under rundvisningen. Interview med to medarbejdere: - Medarbejder fra Hus B, pædagog, ansat i 7 år (Flyttet med fra Hulegården) - Medarbejder fra Hus D, pædagog, diplomuddannelse i specialpædagogik, ansat i 30 år (flyttet med fra Hulegården) Interview med to borgere. Beboere Medarbejdere Side 4 af 25

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Ametystvej 24, 2730 Herlev (Uanmeldt) Lene Thorius Malene Bak Thomsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Der er tale om et uanmeldt driftsorienteret tilsyn med fokus på udvalgte temaer i kvalitetsmodellen: Målgruppe, metoder og resultater Fysiske rammer Side 5 af 25

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 25

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer, at Skovgårdens målgruppe er bredt sammensat, hvilket forudsætter differentierede pædagogiske tilgange og metoder. Det er socialtilsynets vurdering, at der arbejdes relevant med denne udfordring, hvor medarbejderne løbende tilegner sig ny viden og metoder, når der er behov for dette. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddets dokumentationspraksis endnu ikke er fuldt udviklet, ligesom der ikke arbejdes målrettet og systematisk med de overordnede formålsbeskrivelser eller 141 handleplansmål for borgerne. I relation til borgernes medinddragelse og selvbestemmelse, er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder målrettet og kvalificeret med dette emne. Der er fokus på såvel den enkelte borgers selvbestemmelse, samt fokus på understøttelse af det kollektive fællesskabs indflydelse gennem formelle Øget fokus på optimering af dokumentationspraksis. Side 7 af 25

8 foraer. Det er også socialtilsynets vurdering, at borgerne tilbydes relevante sundhedsydelser, i overensstemmelse med den enkelte borgers behov. Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske praksis understøtter, at magtanvendelser forebygges på relevant vis. Såfremt der foretages magtanvendelser følges gældende procedurer, og der er praksis for løbende refleksion over gråzonetilfælde, med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at der arbejdes relevant med forebyggelse af overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Til grund lægges, at målgruppen er bredt sammensat og forudsætter bred viden om differentierede pædagogiske metoder. Det er socialtilsynets vurdering, at de anvendte pædagogiske metoder er relevante set ift. målgruppens behov. Til grund lægges desuden, at tilbuddet ikke arbejder systematisk med dokumentation af den pædagogiske praksis, ligesom der ikke arbejdes målrettet med de overordnede formålsbeskrivelser eller 141 handleplansmål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Dokumenter: På Tilbudsportalen beskrives målgruppen således: "Personer med kommunikationsnedsættelse, med Mobilitetsnedsættelse, med Personlighedsforstyrrelse, med Medfødt hjerneskade, med Erhvervet hjerneskade og med Udviklingshæmning". På Skovgårdens hjemmeside beskrives det, at "På Skovgården bor der 24 mænd og kvinder i alderen år. Alle på Skovgården har varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og har brug for støtte Side 8 af 25

9 og vejledning til dagligdag gøremål. Enkelte beboere er kørestolsbruger". Aktuelt er borgerne mellem år. Nogle af borgerne har lettere fysiske handicaps, hvoraf nogle er aldersbetingede, desuden har få eks. psykiske lidelser, Alzheimers demens eller epilepsi. På Skovgårdens hjemmeside beskriver tilbuddet om værdierne, som vægtes på tilbuddet; at "kommunikation, respekt, anerkendelse og empati er centrale begreber for den pædagogiske praksis på Skovgården." Medarbejderne oplyser, at målgruppen er bredt sammensat, og består af borgere med udviklingshæmning, nogle som har psykiatriske overbygninger, fx psykotiske træk, OCD, skizofreni. Derudover også en borger, der er ved at blive udredt, og som formodes at have autismespektrumforstyrrelser. Mange af borgerne har et stort plejebehov, mens andre er mere velfungerende, og kan selv tage bad etc. Generelt skal borgerne dog have støtte til alle daglige gøremål og har behov for en velstruktureret hverdag. Der er også borgere med fysiske handicaps, som benytter kørestol og har behov for lifte, eksempelvis ved fald og personalet skal hjælpe dem op fra gulvet. Der er således stor spændvidde fra borgere, der skal have hjælp til alt, mens andre fx selv kan køre på cykel på arbejde. Til de borgere, der har særligt støttebehov har nogle kommuner bevilliget ekstra timer. Der er flere borgere med Downs syndrom, hvoraf nogle er ved at udvikle demens eller Alzheimers. Der har været to dødsfald indenfor en kortere periode. Medarbejderne oplyser, at de tager afsæt i en individuel tilgang til borgerne, hvor der er opmærksomhed på, at borgerne kan svinge i funktionsniveau, hvilket betyder, at støtten hele tiden Side 9 af 25

10 justeres til borgernes aktuelle behov. Overordnet set er der fokus på, at det er borgernes eget hjem og fokus på at få skabt en overskuelig hverdag, fx med brug af visualiseret materiale eller ipad. Der anvendes således struktureret pædagogik til de borgere, som har glæde af denne tilgang. Udgangspunktet er også den enkelte borgers handleplan, hvori der opsættes individuelle mål, som konkretiseres. Der arbejdes også med brugerinddragelse og pårørendeinddragelse. Medarbejderne redegør desuden for en anerkendende tilgang, hvor man har fokus på inddragelse af borgerne. Der er således kommet mere fokus på at anvende borgernes ressourcer, hvilket betyder, at borgerne deltager i madlavningen på skift, nogle står for borddækningen og andre for rengøringen efter måltidet. Der er endvidere taget initiativ til at arbejde med elementer af TEACCH til den borger, som formodes at have autisme. En del af denne tilgang indebærer, at der er fokus på indretningen af de fysiske rammer, idet der er meget store fællesarealer. Der er ikke medarbejdere, som har særlige kompetencer indenfor autisme, dog har en medarbejder erfaring med målgruppen og nogle har få kurser indenfor dette felt. Der er derfor fokus på, at tilbuddet skal tilføres viden indenfor denne målgruppe. Et stort fokusområde er også kost og motion, og der foretages indkøb på Grantoftegård. To medarbejdere deltager i en PD omkring brug af kommunikationsmidler. Socialtilsynet observerer kun i begrænset omfang brug af visualisering til understøttelse af pædagogikken på tilbuddet. Side 10 af 25

11 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) På Tilbudsportalen beskriver Skovgården de borgerrettede målsætninger således: "På Skovgården følges kontinuerligt op og sættes nye mål for borgerens egne ønsker og pædagogiske mål. For de borgere, der har en handleplan (myndighedsplan 141) tages der afsæt heri i den årlige samtale med borgeren, hvor den konkrete indsats planlægges i samarbejde. For de borgere der ikke har en handleplan udarbejdes en indsatsplan sammen med borgerne. Til brug for dette benyttes eks. Talking Mats, BUS-samtaleskemaet og eks. visualisering via Ipad." Tilbuddet beskriver videre "Målene fra årets møde tages kontinuerligt op på personalemøder. I forbindelse med interview til kommende møde, gennemgås de med borgeren, i det omfang det er muligt. Ligeledes kan der i samarbejde eller på ønske fra borgeren kontinuerligt opsættes nye personlige mål." Tilbuddet skriver på Tilbudsportalen følgende om dokumentation af deres arbejde med borgernes mål: "På baggrund af opstillede personlige og pædagogiske mål i den årlige individuelle plan samt på baggrund af dagbogsfortegnelser i EKJ, vurderes på baggrund af faste skabeloner i hvilken grad borgeren har opnået de opstillede mål samt om målene har været realistiske." Medarbejderne oplyser, at alle borgere har en pædagogisk handleplan, som justeres én gang om året. Borgerne indbydes til brugerudviklingssamtale (BUS), hvor man taler om fx fritidsinteresser, ligesom man taler med borgeren om de pædagogiske mål, som forinden er drøftet i personalegruppen. Dette sker som oplæg til handleplansmøde med sagsbehandleren. Kontaktpersonen taler med borgeren om, hvem der skal deltage i mødet, hvor borgeren også kan til/fravælge at deltage. Øvrige deltagere er pårørende, dagtilbud samt fx fysioterapeut. Psykiateren bidrager via skriftligt materiale, når dette er relevant. Der er stor variation i forhold til, på hvilket niveau borgerne kan bidrage på handleplansmøderne. Her anvendes fx visualiseret materiale eller brug af videooptagelser af borgerens egen vurdering af Side 11 af 25

12 sin trivsel og udvikling. Som en del af den pædagogiske plan er der fastsat deadline for, hvornår målet skal være opfyldt og det er kontaktpersonens opgave at sikre, at der arbejdes med de opsatte mål. Dokumentation af, hvordan der arbejdes med målene sker i EKJ. Tilbuddet skal til at arbejde med Bosted. Der sker desuden løbende dokumentation via billeder fra rejser, og andet visualiseret materiale. Medarbejderne oplyser, at de har talt om, at dokumentationen ikke sker specielt systematisk, idet der ikke er entydighed om, hvor man skriver hvilke ting. Medarbejderne ser frem til at komme i gang med Bosted, som de vurderer vil kunne understøtte en mere systematisk dokumentationspraksis. I Hus D arbejder man ikke med kontaktpersoner, men i stedet med teams, hvor der er et team omkring en borger. Selve udarbejdelse og afholdelsen af BUS foregår ensartet i hele tilbuddet. Evaluering sker som optakt til det kommende årlige handleplansmøde. Det er kontaktpersonens opgave, at dette sker. Status på om borgeren har opnået de opsatte mål, sker i særskilt udarbejdet skema. Der sker løbende evaluering fx omkring en opsat struktur for en borger, såfremt der er behov for dette. Fx har man udviklet en særskilt struktur for en borger med OCD. Her giver det mening ift. løbende evaluering og justering af praksis, med henblik på dels at få et kortsigtet mål, men også et overordnet mål om at støtte borgeren i at kunne leve med sin OCD. Evaluering af egen pædagogisk indsats sker på personalemøder og på en årlig pædagogisk weekend. Konkret er der her fokus på, hvordan man beskriver borgeren, fokus på den anerkendende pædagogik, hvordan man møder den enkelte borger etc. Side 12 af 25

13 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 2 (i lav grad opfyldt) I hus B anvendes praksisfortællinger, som basis for drøftelse af konkrete situationer om borgeren. På personalemøderne gennemgår man også borgerne. Men der sker ikke systematisk evaluering af den pædagogiske indsats, som basis for at forbedre indsatsen. Socialtilsynet får udleveret to pædagogiske planer. Der redegøres i begge pædagogiske planer for, at der har været afholdt beboerudviklingssamtale (BUS), hvor borgerne selv har været med til at evaluere på de opsatte mål. I den pædagogiske plan indgår der såvel borgernes personlige mål som pædagogiske mål. Der er beskrevet, hvilken indsats der skal ydes for at målet kan opnås, samt hvilken tidsfrist der er opsat for, hvornår målet skal være opnået. I den ene af de pædagogiske planer indgår visualisering af borgerens egne personlige mål. For langt de fleste borgeres vedkommende er der udarbejdet overordnede formålsbeskrivelser, men ikke fra alle. Medarbejderne fortæller, at handlekommunerne ofte tager afsæt i de mål, som tilbuddet har udarbejdet. Den ene medarbejder fortæller, at hun har læst handleplansmålene for de borgere, som hun er kontaktperson for. Medarbejderne oplyser, at der generelt ikke arbejdes systematisk med de overordnede formålsbeskrivelser. I de to pædagogiske planer, som socialtilsynet får udleveret, fremgår der ingen beskrivelser af de overordnede formålsbeskrivelser eller en 141 handleplan. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet. Til grund lægges, at der arbejdes med en individuel tilgang til borgerne samtidig med, at der er etableret formelle mødefora, hvor borgerne kan gøre deres indflydelse gældende. Dette afhængig af den enkelte borgers interesse og mulighed for indflydelse. Side 13 af 25

14 tilbuddet Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på at være lyttende og at respektere borgerne, når de har ønsker eller hvis en borger er mere stille, end vanligt. Der er også opmærksomhed på, at ikke alle borgere formår at fortælle, såfremt de fx har ondt, hvorfor medarbejderne er observerende ift. andre udtryksmåder for, at borgerne ikke har det godt. I relation til en konkret borger er der bevilliget ekstra timer, med henblik på at sikre, at borgeren bliver hørt og forstået på sine egne betingelser. Det er ofte gennem praktisk arbejde eller på ture, at borgerne er gode til at give udtryk for egne ønsker, og hverdagens aktiviteter giver et godt rum for dialog om mange forskellige emner, som optager borgerne. Socialtilsynet observerer under rundvisningen, at medarbejderne er meget opmærksomme på borgerne og har et anerkendende og respektfuldt sprogbrug og omgang med borgerne. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne lytter til dem, hvis de gerne vil et eller andet. Dette bekræftes under rundvisningen, hvor en borger giver besked om, at vedkommende nok selv skal hænge julepynt op, uden medarbejderen. På Skovgårdens hjemmeside beskrives det, at der afholdes beboermøde en gang om ugen. Her beskrives det endvidere, at målet med beboermødet er, at beboerne støttes i at give udtryk for egen mening, at blive hørt op forstået samt have indflydelse på hverdagen. Derudover er det målet at blive inddraget og motiveret til at tage hånd om de praktiske opgaver i dagligdagen samt at deltage i det sociale fællesskab, med henblik på at styrke kommunikationen beboerne imellem. Endelig beskrives det på hjemmesiden, at det ugentlige møde er med til at skabe kontinuitet, sammenhæng Side 14 af 25

15 og forudsigelighed i hverdagen. Der er desuden oprettet et brugerråd, hvor man bl.a. taler om, hvad man bruger "Skovgårdens penge" til, hvordan de fælles udendørs arealer skal tilrettelægges og hvordan man kan blive ved med at forbedre forholdene, så det summer af aktivitet og alligevel kan rumme den ro, der er så vigtig for, at beboerne trives". Der afholdes møde i brugerrådet hver 3. måned. Medarbejderne oplyser, at der én gang om ugen afholdes beboermøde. Der er stor variation i om borgerne ønsker eller kan deltage. Nogle borgere magter det ikke, mens andre er meget optagede af at deltage. I Hus D er der meget stor spændvidde i, hvad borgerne magter, og nogle ønsker ikke at deltage i beboermøderne, hvilket bl.a. kan begrundes med borgernes psykiatriske overbygninger. Medarbejderne fortæller, at der på beboermøderne blive talt om den kommende uges madplan, hvor borgerne selv er med til at vælge retterne. Praksis er, at dagsordenen er ensartet fra gang til gang, og derudover er medarbejderne opmærksomme på at få tilføjet punkter, der kan opstå i løbet af ugen. For at understøtte, at flere kan deltage i møderne, er man begyndt at udvikle brug af visualiserede dagsordener, men det er endnu ikke fast praksis. Opgaven ligger hos de medarbejdere, der er i gang med kommunikationskursus. Der er ikke forsøgt med brug af visualiserede referater. I relation til valg af ferie, har der tidligere været afholdt feriemesse på tilbuddet, med henblik på en fælles drøftelse af, hvor borgerne kunne tænke sig at komme på ferie. Borgerne inddrages også i andre områder, fx udarbejdelse af politik om alkoholindtagelse. Der er fastfast regler om, at man godt selv som borger kan købe alkohol og evt. dele med de andre borgere. Side 15 af 25

16 Her gælder det også, at der hele tiden sker en individuel vurdering af om det er godt for borgeren. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Til grund lægges, at borgerne har gode muligheder for sundhedsydelser og at der på tilbuddet er et individuelt perspektiv på borgernes behov for støtte til optimering af deres sundhed og trivsel. Der er desuden et godt fokus på relevant håndtering af dilemmaer mellem borgernes selvbestemmelse og tilbuddets omsorgspligt. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne giver udtryk for, at det er deres vurdering, at borgerne generelt trives i tilbuddet. Samtidig påpeges det, at idet borgerne er så forskellige, så er der også borgere, som ikke trives optimalt pga. de fysiske rammer, som er meget åbne. Medarbejderne fortæller, at de er observerende ift. borgernes trivsel. Disse observationer baseres bl.a. på om borgerne laver sjov med hinanden og kommer glade ind ad døren. Når borgerne har dårlige perioder, en enkelt kan have det hver dag, så struktureres hverdagen på en måde, så borgerne får det bedre. Borgere med psykiatriske overbygninger har medarbejderne et særligt fokus på, gennem struktureret samvær med borgerne på specifikke tidspunkter. Her er der desuden tæt kontakt med psykiateren, med henblik på evt. justering af medicinen. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 4 (i høj grad opfyldt) De to borgere, som socialtilsynet taler med, fortæller, at de er glade for at bo på Skovgården. Medarbejderne fortæller, at psykiateren kommer på tilbuddet hver 3. måned. Derudover kan der rettes henvendelse, efter behov. Alle borgere har egen læge, og flere frekventerer fodterapeut, fysioterapeut og tandlæge. Medarbejderne fortæller, at ansvaret for at komme til læge påhviler kontaktpersonen eller teamet, Side 16 af 25

17 når det handler om at få en planlagt tid. Ved behov for akut tid, er det den medarbejder, der er på arbejde, som hjælper borgeren til læge. Den medicinansvarlige i hver gruppe har ansvaret for justering i medicinen, når der er behov for dette. Der er ved at blive udarbejdet en procedure vedr. sorg - set ift. dødsfald blandt borgerne. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Der er udarbejdet en procedure for håndtering af situationer, hvor en borger skal indlægges på hospital, dvs. hvem der tager med borgeren på hospitalet, at man er der natten over etc. På Tilbudsportalen beskriver tilbuddet følgende omkring mad- og spiseforhold: "Madlavning er en del af det pædagogiske tilbud, og alle deltager efter evne og lyst. Der indbydes til at måltider spises i det fælles køkken/alrum. På beboermøder i husene diskuteres og kommes med forslag til madplaner, som udover den enkeltes favoritter, kan tage højde for specielle behov eks. diabetes. Generelt arbejdes der på at tilbyde sund, varieret og veltillavet mad, gerne med grønt hentet på økologiske gård." Medarbejderne fortæller, at de har et gå-projekt, hvor man går tur to gange om ugen. Der foretages en individuel vurdering af, hvorvidt borgeren kan have glæde af at deltage i et sådan projekt, idet flere også bevæger sig meget på deres dagtilbud. Der er indkøbt en el-cykel til to personer, samt en almindelig tandemcykel, som benyttes af borgere og medarbejdere. Medarbejderne fortæller, at borgerne godt ved, at der ikke serveres hvidt brød, og at der er fokus på sundhed. Medarbejderne redegør for, at de er bevidste om de dilemmaer, der eksisterer mellem et overordnet Side 17 af 25

18 fokus på sundhed og borgernes selvbestemmelse. Dette betyder, at det jf. borgernes selvbestemmelse er helt accepteret, at borgerne fx indkøber cola, og nyder dette. Medarbejderne fokuserer her deres pædagogiske indsats på målrettet at støtte borgeren i at nedsætte sit forbrug. I relation til alkohol er der en konkret borger, som ikke kan tåle mere end et gals rødvin om dagen, grundet fysisk sygdom. Her er der etableret samarbejde med egen læge og med borgeren om, at der hver dag dokumenteres, hvornår borgen har fået sit glas rødvin. Dette er en individuel aftale, som også dokumenteres via den pædagogiske handleplan. Der er stor variation i borgernes interesse for sex, og her er der opmærksomhed på, at nogle fx gerne vil se pornofilm, hvilket de får hjælp til. Også på dette område foretages en individuel vurdering af den støtte, som borgeren har behov for. Medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på at støtte borgerne i at have et ordentlig sprogbrug overfor hinanden, ligesom de selv har fokus på, at den måde de selv taler med borgerne, smitter af på borgernes indbyrdes kommunikation. Sprogbrug er også et emne, der indgår i beboermøderne, når der har været enkelte konflikter. Borgerne har ofte behov for at få gentaget gode måder at kommunikere på, og det indgår i borgernes pædagogiske handleplaner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder relevant med forebyggelse af magtanvendelser gennem deres pædagogiske praksis. Til grund lægges, at der kendt praksis for håndtering af magtanvendelser samt praksis for interne drøftelser af gråzonetilfælde og dilemmaer. Heri indgår analyse af dokumentation i EKJ. Side 18 af 25

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderne fortæller, at der for nylig har været to magtanvendelser, som er blevet indberettet til handlekommunen. De afventer en afgørelse fra handlekommunen. I forhold til forebyggelse af magtanvendelser, beskriver medarbejderne, at de anvender en anerkendende tilgang. Der er desuden fokus på ikke at optrappe konflikter, med henblik på at forebygge en magtanvendelse. Det sker også, at medarbejderne foreslår borgere, der har en konfliktoptrappende adfærd, at de går ind og taler om tingene i deres egen lejlighed. Typisk vil borgerne gerne tale alene med en medarbejder i den slags situationer. Medarbejderne er også opmærksomme på at være forudseende ift. hvilke situationer, der kan accelerere til en konflikt. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet har modtaget kopier af 4 magtanvendelsesindberetninger i indeværende år. Opfølgning på magtanvendelser drøftes på personalemøderne, med henblik på, hvordan de fremover kan undgås. EKJ anvendes til analyse af, hvornår der er opstået magtanvendelser set ift. borgerens medicinforbrug, med henblik på evt. justering i medicinen. Gråzoner drøftes på personalemøderne, så medarbejderne hele tiden sikrer, at borgeren håndteres på den bedste måde. Der træffes fx også aftaler om, at enkelte medarbejdere ikke skal være sammen med borgeren, såfremt det vurderes nødvendigt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med forebyggelse af overgreb, hvilket sker sammen med borgerne, individuelt og i fællesskab. Til grund lægges, at emnet indgår i beboermøder, de individuelle pædagogiske Side 19 af 25

20 handleplaner og at der i konkrete tilfælde tilrettelægges en særlig indsats, som beskrives og dokumenteres i EKJ. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Overgreb borgerne imellem indgår i samtalerne på beboermøderne, men indgår også i borgerens individuelle pædagogiske handleplaner, under punktet sociale kompetencer. Det kan også ske, at en borger råber højt eller slår ud efter en anden borger, men det er generelt ikke meget voldsomme oplevelser. Der kan desuden typisk ske det, at en borger ønsker at opdrage en anden borger, i lighed med det, som medarbejderne gør. Her taler medarbejderne med borgeren om det, og får det stoppet. I et konkret tilfælde har en borger haft det svært, og reageret. I sådanne tilfælde tilrettelægges en særlig indsats, som beskrives og dokumenteres i EKJ. Til information til hinanden anvendes EKJ, men i særlige tilfælde også mails. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med de Fortsat fokus på indeklimaet og dens betydning for fysiske rammer og deres bolig, som i høj grad afspejler, at borgerne. de borgernes eget hjem. Socialtilsynet noterer sig, at der er udfordringer i relation til indeklimaet på tilbuddet, hvilket hænger sammen med et dårligt fungerende ventilationssystem, som leder fortsat arbejder på at få udbedret. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at de store fællesarealer virker uoverskuelige for en del borgere, ligesom der let opstår uro/støj, som også Side 20 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere