Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S"

Transkript

1 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

2 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester. 1.2 Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, der har indgået aftale med NRGi om tilslutning til Fibernet hos NRGi og køb af Tjenester fra eller via NRGi. 1.3 Ved Abonnentens Eget Udstyr forstås al udstyr, der ikke tilhører NRGi, men som tilhører Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af Tjenesterne, herunder interne netværk. 1.4 Ved Aftalen forstås Abonnentens bestilling af Fibernet og Tjenester og NRGi s Ordrebekræftelse på Abonnentens bestilling af Fibernet og Tjenester fra NRGi samt disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S. 1.5 Ved Fiberboks forstås en væg- eller på anden måde fastmonteret indvendig fibertermineringsboks, tilhørende NRGi, der installeres hos Abonnenten og tilsluttes Fibernettet. 1.6 Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse der udgør det yderste led i Fibernettet og forbinder dette med Fiberboksen. 1.7 Ved Fibernet forstås NRGi s til enhver tid værende fiberoptiske netværk med en udstrækning svarende til Området. Fiberforbindelsen til Abonnentens Fiberboks udgør den yderste del af Fibernettet. 1.8 Ved Fiberrør forstås det plastikrør tilhørende NRGi, der nedgraves på Installationsadressen med tilhørende fiberkabler til brug for etablering af Fiberforbindelsen. 1.9 Ved Installationsadresse forstås den adresse, hvor Abonnenten ønsker tilslutning til Fibernettet etableret Ved NRGi forstås NRGi Fibernet A/S, Bjerrevej 139, 8700 Horsens, CVR. nr Hjemmeside: Tlf. nr. kundeservice: Ved NRGi Udstyr forstås Fiberboks, Fiberrør og alt andet udstyr, som Abonnenten til enhver tid lejer af NRGi Ved Området forstås det geografiske område, som NRGi s Fibernet dækker Ved Tjenester forstås en Internetforbindelse fra NRGi samt sådanne yderligere Tjenester, herunder Internettjenester, Telefonitjenester og TV-Tjenester, som til enhver tid udbydes af NRGi, herunder fra andre Udbydere. De Tjenester, som til enhver tid udbydes af eller via NRGi som anført, er beskrevet på NRGi s hjemmeside Side 2 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

3 2. Indledning 2.1 Disse tilslutningsvilkår (herefter benævnt Tilslutningsvilkår ) omfatter vilkårene for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom (herefter benævnt Installationsadressen ) til fibernet hos NRGi Fibernet A/S (herefter benævnt NRGi ). 2.2 Levering af TV, internet, telefonitjenester eller andre tjenester (samlet benævnt Tjenester ) forudsætter, at abonnenten har indgået aftale om køb af sådanne Tjenester med NRGI eller en anden tjenesteudbyder, som NRGi måtte have en aftale med om levering af sådanne Tjenester. Der gælder særskilte vilkår for køb af Tjenester. 3. Tilslutningsaftalens parter og abonnentens personoplysninger 3.1 Aftalens parter er NRGi og abonnenten, forstået som den person eller juridiske enhed, der har indgået aftale med NRGi om tilslutning til Fibernet hos NRGi (herefter benævnt Abonnenten ). Det er en betingelse for indgåelse af denne Tilslutningsaftale, at abonnenten er myndig. 3.2 Abonnenten skal i forbindelse med bestilling af tilslutning til fibernet oplyse NRGi om abonnentens navn, adresse, postnummer, by, stednavn, telefonnummer, adresse samt tillige andre for aftaleforholdet nødvendige oplysninger, som NRGi måtte anmode om, herunder installationsadresse og andre særskilte adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser om eventuelle ændringer til Tilslutningsaftalen skal sendes til. Disse oplysninger ligger herefter til grund for Tilslutningsaftalen. Såfremt der efterfølgende sker ændringer i de afgivne oplysninger, skal abonnenten straks give meddelelse herom til NRGi. 3.3 Abonnenten skal kunne dokumentere, at denne retmæssigt kan indgå Tilslutningsaftalen, og NRGi kan stille krav om dokumentation herfor. Kan abonnenten dokumentere at være retmæssig ejer af ejendommen svarende til den oplyste Installationsadresse, er kravet opfyldt. Såfremt Abonnenten er lejer af ejendommen på den relevante Installationsadresse, stiller NRGi krav om en skriftlig bekræftelse fra udlejer af ejendommen på, at abonnenten kan indgå Tilslutningsaftalen. Hører Installationsadressen under en ejerforening eller andelsboligforening eller lign. er det en forudsætning, at ejerforeningen mv. ved de beslutningskompetente organer og tegningsberettigede personer skriftligt har bekræftet abonnentens retmæssige indgåelse af Tilslutningsaftalen. NRGi registrerer oplysninger om abonnenten og data om forbrug og fakturering. Behandling af personoplysninger sker i henhold til den til enhver tid værende lovgivning herom. NRGi videregiver ikke oplysninger om abonnenten til tredjemand uden abonnentens udtrykkelige, skriftlige samtykke, medmindre videregivelse er påkrævet i lovgivningen eller er tilladt efter persondatalovens regler. Side 3 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

4 4. Forudsætning for tilslutning til NRGi s fibernet 4.1 Det er en forudsætning for etablering af tilslutning til fibernettet, og herunder for levering af Tjenester til abonnenten, at abonnentens Installationsadresse er beliggende inden for det område, der er dækket af NRGi s fibernet, eller som indgår i en planlagt dækning af NRGi s fibernet, at det er teknisk muligt at etablere adgang til fiberforbindelse til abonnentens eget udstyr, at alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder mv., herunder gravetilladelser, foreligger, samt at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret. 4.2 Det er en betingelse for etablering af tilslutning til fibernettet, og herunder levering af Tjenester til abonnenten, at NRGi baseret på en økonomisk og teknisk vurdering ønsker at etablere tilslutning til fibernettet for abonnenten. Følgende forhold kan blandt andet indebære, at NRGi ikke ønsker at etablere tilslutning til fibernettet: Tilslutningsmassen i et planlagt område udebliver i et omfang, der betyder, at etablering i området ikke er økonomisk forsvarligt, eller at projektet i øvrigt bør udskydes eller omprioriteres Privat ejendomsret eller myndighedsforhold hindrer etablering af tilslutningen Særlige bygnings-/konstruktionsmæssige forhold, (fx på grund af særlige jordbundsforhold eller geografiske/ materialemæssige forhold) medfører en ikkeubetydelig fare for jordskred eller risiko for personskade eller skader på ejendom eller materiel. 4.3 Såfremt omkostningerne til etablering af fibernettet frem til abonnenten (som følge af afsides beliggende ejendom, krydsning af vandløb, øer eller andre forhold hos eller relateret til abonnenten, der medfører særlige krav til fibernettets fremføring eller placering) påfører NRGi ekstraordinære omkostninger, kan det stilles som en betingelse for Tilslutningsaftalen, at abonnenten selv afholder sådanne ekstraordinære omkostninger til etableringen. Ved ekstraordinære etableringsomkostninger orienteres abonnenten, forinden etableringen påbegyndes om karakteren og størrelsen heraf, og fakturering af ekstraordinære omkostninger over for abonnenten, iht. dette punkt 4.3, forudsætter abonnentens forudgående accept heraf. 4.4 Såfremt betingelserne i denne Tilslutningsaftales punkt 5.1og punkt 0 ikke er opfyldt, eller såfremt abonnenten i et tilfælde som beskrevet i punkt 4.3 ikke ønsker at afholde de heri omtalte ekstraordinære omkostninger, har NRGi ret til at annullere en allerede indgået Tilslutningsaftale uden derved at ifalde nogen form for ansvar over for abonnenten. Såfremt NRGi konstaterer at de forudsatte forhold for tilslutning til fibernettet ikke er til stede vil NRGi så hurtigt som muligt orientere abonnenten herom. Side 4 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

5 5. Indgåelse af tilslutningsaftale og fortrydelsesret 5.1 Der er indgået en bindende aftale mellem NRGi og Abonnenten om tilslutning til fibernet og levering af Tjenester, når Abonnenten har modtaget Ordrebekræftelse på de af Abonnenten bestilte Tjenester fra NRGi. Tilslutningsaftalen træder således i kraft ved Abonnentens modtagelse af Ordrebekræftelsen. 5.2 Såfremt Abonnenten er forbruger (ikke-erhvervsdrivende) har abonnenten ret til at fortryde aftalen om etablering af tilslutningen i en periode på 14 dage regnet fra abonnentens modtagelse af ordrebekræftelsen. Såfremt det er aftalt mellem NRGi og abonnenten, at NRGi kan påbegynde etablering af adgang til fibernet og/eller levering af tjenester inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog samtidig med, at etablering af fibernet og/eller levering af tjenester påbegyndes. Såfremt abonnenten vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal dette meddeles skriftligt pr. alm. brev til NRGi på adressen anført under punkt 1.10 att. Kundeservice eller pr Ved abonnentens udnyttelse af fortrydelsesretten er abonnenten forpligtet til at returnere NRGi s udstyr, der måtte være udleveret til abonnenten. 6. Tilslutning til fibernet, herunder nedgravning af fiberrør og installering af fiberboks 6.1 Tilslutning til fibernettet kræver, at der installeres en fiberboks som tilslutningspunkt til abonnentens eget udstyr i Installationsadressen til modtagelse af Tjenester fra NRGi, samt at der er nedgravet fiberrør på Installationsadressen til brug for etablering af fiberforbindelsen mellem fibernettet og fiberboksen hos abonnenten. 6.2 NRGi sørger for nedgravning af fiberrør på Installationsadressen hos abonnenten, såfremt der ikke allerede er nedgravet fiberrør på Installationsadressen. Tilslutningen til fibernettet og anlægsarbejdet i forbindelse med nedgravning af fiberrør udføres af NRGi eller en eller flere af NRGi udpegede underleverandører. NRGi bestemmer fremgangsmåden for nedgravning af fiberrør, herunder fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet, og fastlægger på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang tidspunktet for etableringen af tilslutningen til fibernet. NRGi informerer herefter abonnenten om fremgangsmåden samt tidspunktet for udførelsen af arbejdet. Nedgravningen søges altid gennemført på en måde, der er til mindst gene for abonnenten. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt har NRGi ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for NRGi s regning. 6.3 NRGi installerer fiberboksen hos abonnenten. Placering af fiberboksen på Installationsadressen samt tidspunktet herfor fastlægges i videst muligt omfang i samarbejde mellem NRGi og abonnenten. Abonnenten skal sørge for nødvendig elforsyning til brug for fiberboksen. Eventuelle udgifter hertil påhviler abonnenten. Såfremt tekniske forhold gør det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, har NRGi ret til at flytte fiberboksen for NRGi s egen regning. Såfremt abonnenten ønsker fiberboksen flyttet, og dette kan ske i overensstemmelse med NRGi s retningslinjer herfor, sker dette for abonnentens regning. Side 5 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

6 6.4 NRGi eller NRGi s underleverandører skal tillægges ret til adgang til Installationsadressen med henblik på at finde den bedste placering for fiberforbindelsen og til brug for NRGi s etablering af fiberforbindelse og installering af fiberboksen. Såfremt NRGi ikke kan få adgang til Installationsadressen på det aftalte tidspunkt, har NRGi ret til at fakturere abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. 6.5 Såvel adgang til Installationsadressen som beslutning om placering af fiberforbindelsen kan ske uden forudgående aftale med abonnenten. 6.6 Anlægsarbejdet forbundet med tilslutningen til fibernet omfatter selve nedgravningen af fiberrørene og efterfølgende tildækning. Anlægsarbejdet omfatter ikke eksempelvis flytning af buske, træer med videre eller efterfølgende reetablering af samme. Tilsvarende omfatter installering af fiberboksen ikke eventuelle bygningsreparationer, maling med videre i forbindelse med opsætning, nedtagning eller flytning af installationer. 6.7 Såfremt der sker skade på abonnentens ejendom (Installationsadressen) som følge af NRGi s nedgravning af fiberrør, afgøres NRGi s ansvar herfor efter bestemmelserne i punkterne nedenfor. Foretages der gravearbejde på Installationsadressen efter NRGi s nedgravning af fiberrør, er det abonnentens ansvar at sikre, de nedgravede fiberrør ikke beskadiges, og NRGi har intet ansvar for dette. Skader, der ikke skyldes NRGi eller NRGi s underleverandører, skal udbedres af NRGi for abonnentens regning. 6.8 Levering af fiberforbindelsen i henhold til denne Tilslutningsaftale har fundet sted, når tilslutningen til fiberforbindelsen er etableret. 7. NRGi s Udstyr 7.1 Alle installationer, kabler, fiberboks og andet udleveret udstyr er NRGi s ejendom (samlet benævnt Udstyr ). 7.2 Abonnenten er ikke berettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over NRGi s Udstyr. 7.3 Abonnenten er ikke berettiget til at foretage ændringer eller indgreb af nogen art i NRGi s Udstyr eller nogen form for installationer foretaget af NRGi eller NRGi s underleverandører uden skriftligt samtykke fra NRGi. Abonnenten bærer selv ansvaret for skade eller tab som følge heraf. Særligt fremhæves, at fiberboksen kun må fjernes af NRGi, og at det kan være sundhedsskadeligt at se ind i en optisk fiber, når denne er aktiv. Abonnenten er dog berettiget til for egen regning at træffe aftale med en kompetent el-installatør angående installation af flere tilslutningssteder/udtag. 7.4 Ved Tilslutningsaftalens ophør skal Udstyr udleveret til abonnenten af NRGi tilbageleveres. Dette gælder dog ikke faste installationer, såsom kabling, fiberrør Side 6 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

7 fiberboks med videre. Abonnenten bærer ansvaret for NRGi s Udstyr samt tillige enhver risiko for undergang af eller skade på NRGi s Udstyr, fx som følge af abonnentens ændringer eller indgreb heri, eller som følge af tyveri, hærværk, bortkomst, brand- eller vandskader med videre, og abonnenten vil blive faktureret NRGi s omkostninger forbundet med bortkommet, ændret eller beskadiget udstyr tilhørende NRGi. 7.5 Udstyr, som abonnenten tilslutter NRGi s Udstyr er abonnentens eget ansvar og risiko og NRGi uvedkommende. Det er abonnentens ansvar at sikre, at Abonnentens eget udstyr, som abonnenten tilslutter fibernettet og fiberboksen, til enhver tid opfylder gældende standarder og gældende lovgivningsmæssige krav. Abonnenten skal samtidig sikre sig, at abonnentens eget udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes fibernettet og fiberboksen og kun anvendes i overensstemmelse med sit formål. 7.6 Såfremt abonnentens eget udstyr, herunder interne netværk, giver anledning til forstyrrelser af fibernettet, er abonnenten forpligtet til straks efter påkrav herom fra NRGi at frakoble sådant udstyr og/eller interne netværk, samt iværksætte nødvendige modforanstaltninger. Såfremt abonnenten ikke efterkommer eventuelle påkrav fra NRGi, anses dette for væsentlig misligholdelse af denne Tilslutningsaftale og en eventuel aftale om leverance af Tjenester, hvilket berettiger NRGi til at ophæve alle sådanne aftaler med abonnenten. Genåbning kan kun ske efter aftale med NRGi og er forbundet med et gebyr, jf. pris- og gebyrlisten på Ved anvendelse af trådløst udstyr skal Abonnenten være opmærksom på den forstyrrelse, som andet elektronisk udstyr, bygningskonstruktionen eller det trådløse udstyrs placering kan medføre. NRGi kan ikke garantere, trods det måtte være NRGi s Udstyr, samme hastighed og kvalitet på de leverede Tjenester ved Abonnentens anvendelse af trådløst udstyr som ved Abonnentens anvendelse af trådet udstyr. NRGi kan ikke drages til ansvar for at sikre trådløs dækning i Abonnentens bolig på trods af at NRGi s Udstyr understøtter trådløs. 8. Drift og vedligeholdelse af fibernet og fiberforbindelsen 8.1 NRGi forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af fibernettet tillige med NRGi s udstyr. NRGi forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opdateringer og service. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt via NRGi s hjemmeside Sådanne afbrydelser berettiger ikke abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. NRGi har til enhver tid ret til at foretage ændringer, forbedringer, udskiftninger mv. af fiberforbindelsen og NRGi s udstyr. Abonnenten er indforstået med, at det kan indebære ændringer af de tekniske krav for abonnentens eget udstyr, uden at abonnenten kan gøre krav gældende mod NRGi i den forbindelse. 9. Fejlretning udskiftning af NRGi s Udstyr 9.1 NRGi afhjælper fejl og mangler ved de af NRGi leverede tjenester hurtigst muligt efter abonnentens anmodning om fejlretning. Anmodning om fejlretning kan ske ved Side 7 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

8 henvendelse til NRGi s kundeservice. Åbningstider kan findes på NRGi s hjemmeside Abonnenten skal sikre NRGi uhindret adgang til abonnentens eget udstyr og installationer på Installationsadressen til brug for fejlretningen. Opnår NRGi ikke uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, kan NRGi fakturere abonnenten for den forgæves anvendte tid og kørsel. Såfremt det viser sig, at fejlen ikke skyldes NRGi s Tjenester eller ydelser, kan NRGi kræve at abonnenten dækker NRGi s omkostninger til fejlsøgningen. 9.3 NRGi er ikke forpligtet til at udskifte udstyr, omfattet af NRGi s Udstyr. Såfremt Abonnenten ønsker udskiftet udstyr tilhørende NRGi uden at dette skyldes fejl eller mangler ved dette, jf. punkt 9.1, sker udskiftning alene iht. særskilt aftale med NRGi herom og kun mod abonnentens betaling af de priser og gebyrer, der er forbundet med udskiftningen af udstyret, jf. prislisten på Priser, betaling og gebyrer 10.1 NRGi fastsætter prisen for abonnentens tilslutning til fibernettet. NRGi s priser på bestillingstidspunktet fremgår af ordrebekræftelsen. NRGi kan opkræve et etableringsgebyr eller et aktiveringsgebyr ved bestilling af tilslutning til fibernettet. Den løbende betaling for selve adgangen til fibernettet kan enten ske som en separat adgangsbetaling eller være indeholdt i abonnementsbetalingen for Tjenester. Herudover kan NRGi opkræve engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af abonnentens forhold, installation af ekstra Udstyr, flytning af fiberboks, med videre Ved forsinket betaling er NRGi berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser NRGi har ret til at lukke for tilslutningen til fibernettet indtil fuld betaling er fortaget, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af tilslutningen 11. Flytning og overdragelse af Tilslutningsaftalen 11.1 Aftalen er knyttet til levering på den eller de Installationsadresse(r), der fremgår af ordrebekræftelsen. Abonnenten kan ikke flytte Aftalen, herunder Tjenesterne til anden Installationsadresse Abonnenten har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Tilslutningsaftalen til tredjemand. 12. Opsigelse og ændring af vilkår 12.1 Ved opsigelse af aftale om levering af Tjenester med NRGi og/eller andre tjenesteudbydere overgår Installationsadressens tilslutning til en inaktiv tilslutning, der ikke opkræves betaling for. Abonnenten hæfter for eventuel betaling for tilslutning til fibernettet indtil Tilslutningsaftalens ophør. Side 8 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

9 12.2 NRGi har ret til at opsige Tilslutningsaftalen med mindst 30 dages varsel, herunder ved NRGi s ophør med driften af fibernettet. NRGi s opsigelse skal ske skriftligt I forbindelse med Tilslutningsaftalens ophør som følge af opsigelse eller misligholdelse, returneres NRGi Fibernet s Udstyr, bortset fra fiberboksen og fiberrøret til NRGi NRGi er berettiget til med 30 dages varsel at ændre vilkår og priser i denne Tilslutningsaftale. Varsling af ændringer kan ske via NRGi's hjemmeside og/eller regionale eller landsdækkende dagblade, særskilt og fremhævet på faktura samt ved brev eller sendt til en af abonnenten oplyst adresse. Ændringer af rent begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel. Ved NRGi s varsling af ændring af vilkår og priser, kan abonnenten i varslingsperioden opsige tilslutningsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en bindingsperiode og uanset normalt opsigelsesvarsel. Ændringer, der er af rent begunstigende karakter for abonnenten, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. 13. Misligholdelse og ansvar 13.1 Abonnenten er ansvarlig for eventuelle skader og driftstab i henhold til dansk rets almindelige regler NRGi har dog til enhver tid ret til uden varsel at afbryde tilslutningen til fibernettet og hæve Tilslutningsaftalen, såfremt: 13.3 Abonnenten ikke betaler forfaldne beløb efter at have modtaget rykkerbrev via almindelig post med angivelse af endelig betalingsfrist og varsling om lukning af tilslutningen til fibernettet ved fortsat manglende betaling Abonnenten tages under rekonstruktionsbehandling, begæres eller erklæres konkurs, træder i likvidation eller på anden måde viser sig insolvent, eller på tilsvarende vis må formodes ikke at kunne overholde sine forpligtelser Abonnenten gensælger adgangen til fibernettet til tredjemand eller benytter adgangen til fibernettet til ulovlige formål. 14. NRGi s erstatningsansvar - ansvarsbegrænsninger 14.1 NRGi er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af fejl eller forsømmelse forårsaget af NRGi eller nogen, som NRGi Fibernet har ansvaret for, med de begrænsninger, der følger af punkterne nedenfor anførte begrænsninger. Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige produktansvar, i det omfang dette ansvar kan begrænses iht. gældende ret NRGi er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring forårsaget af NRGi i forbindelse med foranstaltninger, der Side 9 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

10 skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne NRGi er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom tabt avance, driftstab mv., herunder tredjemandskrav, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Datatab skal betragtes som et indirekte tab NRGi er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software eller for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten NRGi er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data og/eller systemer NRGi er ikke ansvarlig for afbrydelse af Abonnentens Fiberforbindelse samt Tjenester, der ikke berettiger til forholdsmæssigt afslag, jf. punkt NRGi er ikke ansvarlig for tab som følge af usikkert trådløs forbindelse i Abonnentens bolig, trods at NRGi s Udstyr måtte give mulighed for trådløs, jf. punkt Force Majeure 15.1 NRGi er ikke ansvarlig og er herunder ikke forpligtet til at give forholdsmæssigt afslag, jf. punkt 14, eller betale erstatning, såfremt den manglende levering af Tjenester eller afbrydelse heraf skyldes forhold uden for NRGi s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, terrorangreb, hærværk på Fibernettet, strejke, lockout, herunder også strejke og lockout blandt NRGi s egne medarbejdere, fejl i andre netværk, systemnedbrud eller uretmæssig leveringsnægtelse fra NRGi s leverandører. 16. Tvister og klager 16.1 I tilfælde af tvist mellem Abonnenten og NRGi om forhold, der udspringer af disse Tilslutningsvilkår, kan abonnenten klage til NRGi. NRGi vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. NRGi s afgørelse kan til enhver tid indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, 1358 København K, tlf. nr Nærmere oplysninger om klageadgangen kan fås på Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter de gældende regler herom. 17. Ikrafttræden 17.1 Disse Tilslutningsvilkår træder i kraft den 1. januar Side 10 af 10 Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR

Stofa MitTv AFTALEVILKÅR Stofa MitTv AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR 1. GENERELT Gældende fra 31. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa MitTv Du får her et overblik over de vilkår, som gælder

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S

TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S TILSLUTNINGSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER (TILSLUTNINGSAFTALE) EWII BREDBÅND A/S INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om tilslutning til privat brug i EWII Bredbånd A/S ( EWII )s forsyningsområde.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo! og Viasat produkter Gældende pr. 1. januar 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 Kontakt os på tlf. 70 13 19 00 eller klik ind på energifyn.dk/fibernet

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR

TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2016 TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR For private med Waoo og Viasat produkter TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR 1 INDHOLD Tilslutnings- og abonnementsvilkår for private med

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR 2 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.12 Gældende fra 1. marts 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv. Private husstande med individuel aftale August 2015 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Tv Private husstande med individuel aftale August 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår TREFOR 2015

Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår TREFOR 2015 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder

Abonnementsvilkår for privatkunder Waoo! 2016 Abonnementsvilkår for privatkunder Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet

Tilslutningsvilkår. Tilslutning til fibernet Tilslutningsvilkår Tilslutning til fibernet 2. 1. VÆRD AT VIDE OM DINE ABONNEMENTER OG DIN TILSLUTNING TIL FIBERNETTET For at Bredbånd Nord kan levere de abonnementsydelser, du har bestilt, skal vi etablere

Læs mere

Abonnementsvilkår Waoo! 2010

Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår Waoo! 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 AFTALEVILKÅR Gældende fra 1. februar 2016, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERV 1. ANVENDELSE 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af varer eller tjenesteydelser fra Relacom Denmark A/S, CVR-nr. 25

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere