Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune"

Transkript

1 Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER MADPRODUKTION TIL ÆLDREOMRÅDET BØRNEPULJEN (DAGPASNINGSPULJEN) DAGTILBUD INDENFOR HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET FOLKESKOLEN UDVIKLING AF FAGLIGHEDEN HELHEDSPLAN PÅ BØRNEPASNINGSOMRÅDET ANDEN GENERATION AF AFTALEUDVIKLING KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ SERVICE OG RENGØRING OPSUMMERING

3 1. Indledning I maj 2008 godkendte Byrådet Servicestrategien for Struer Kommune. Den tegner et billede af den strategi, som Struer Kommunes Byråd har valgt i forhold til udvalgte serviceområder. I henhold til servcielovens 62c er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en opfølgningsredegørelse til Servicestrategien inden udgangen af tredje kvartal Formålet med opfølgningsredegørelsen til servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan arbejdet med de af byrådet valgte indsatsområder har forløbet, og hvad status er i dag. Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en statusbeskrivelse. Denne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Baggrunden for servicestrategi og opfølgningsredegørelse er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse samt forpligter sig til at udarbejde opfølgnigsredegørelse. 2

4 2. Indsatsområder og arbejdsplaner Indsatsområderne, som byrådet har valgt at sætte fokus på i udviklingsstrategien for er: 1. Madproduktionen til ældreområdet 2. Dagtilbudsloven 3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet 4. Folkeskolen udvikling af fagligheden 5. helhedsplan på børnepasningsområdet 6. Anden generation af aftalestyring 7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Områderne er beskrevet i nedenstående tekst, og hvert afsnit er beskrevet i forhold til: - Hvilket politisk område indsatsområdet tilhører og hvilken afdeling, der er ansvarlig - En kort indledende tekst, som i overskrifter fortæller om projektet - En aktivitetsplan, som fortæller om konkrete handlinger og milepæle for projektet - Stillingtagen til brugen af udbud og markedsprøvning - En beskrivelse af arbejdets organisering - Tidsplan, som opridser forløbet fra indledning til afslutning - Afslutningsvis redegørelse for projektets økonomiske rammer - Opfølgningsredegørelse, som beskriver status i sagen pr oktober 2009 Beskrivelserne er holdt et i korte og overordnede formuleringer. Ønskes en dybere redegørelse af områderne, kan henvendelse rettes til udviklingskonsulent Sara Bilenberg, Sekretariatet, som kan videreformidle udviklingsrapporter og undersøgelser i deres fulde omfang Madproduktion til ældreområdet Emne Beskrivelse Overskrift Madproduktion til ældreområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Ældreområdet Kostområdet Som et led i ældreområdets helhedsplan, er kommunens køkkenstruktur blevet ændret i 2007, således at alle plejehjemkøkkener er samlet i én enhed Kostområdet. Kostområdets opgave omfatter tilberedning, anretning, service, transport af mad og samarbejde og udvikling om mad. Maden skal leve op til brugerens tilfredshed og de professionelle og økonomiske standarder. Som et helt nyt område har kostområdet været præget af mange forandringer og tilpasninger: I dag er alt madservice og udbringning samlet i produktionskøkkenet, som er placeret på EnggårdCentret. Modtagekøkkenerne er placeret på plejecentrene Aalkjærsminde, Vestcenter Kilen, Asp, Solglimt, Rosengården, Solvang, Uglev og Jegindø. 3

5 Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Produktionsformen er ændret fra traditionel varmmads-produktion til frostproduktion. Der er indført frosne middagsretter og menuvalg i madservice, og alle borgere tilknyttet madservice er blevet grundigt introduceret i ydelser og sluthåntering af de frosne middagsretter. Under fritvalgsordningen Maden produceres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende: Fødevarelov Egenkontrolbekendtgørelse Anbefalinger fra den danske institutionskost Øvrige officielle anbefalinger om mad til ældre Derudover skal Kostområdet leve op til gældende love og bekendtgørelser om kvalitet og dokumentation. Et nyt egenkontrolprogram, der sikre en bedre dokumenteret styring af fødevaresikkerheden, er implementeret. Borgeren har fået større frihed til selv at vælge ret og spisetidspunkt pga. menuvalg i madservice. Desuden er der mulighed for at købe tilvalgsydelser i form af energitætte proteinrige drikke/desserter og diverse supper. Det er i dag muligt at tilbyde næringsberegning af individuelle menuer. Der er fokus på at etablere brugergrupper, således at borgerne får mulighed for at være med til at udvikle køkkenernes tilbud. Det skal ske via etablering af et kostfagligt brugerråd. Der sker en løbende opkvalificering af medarbejderne i henhold til opgavens art, og området har fokus på erfarings- og vidensudveksling med andre kommuner og Region Midtjylland Kostområdet består af otte modtagerkøkkener, der tilbereder alle dagens måltider undtagen middagsmad. Det vil sige morgenmad, aftensmad og mellemmåltider. Modtagerkøknerne modtager fra centralkøknet basisprodukter, kød, sauce, tilbehør og biretter. Modtagerkøknet sluthåndterer udvalgte råvarer som fx frosne grøntsager ol. Desuden leverer produktionskøknet bestemte biprodukter som fx proteinrigedrikke ligesom der fx ydes bistand til specialarrangementer. Et produktionskøkken, der leverer middagsmad til kommunens plejehjem/centre og borgere, som er visiteret til madservice. Produktionskøkkenet leverer også mad til EnggårdCentrets café, plejeafdeling og arrangementer mv. Der er fokus på nye værdier, roller og kompetencer, for at den nye struktur får den ønskede effekt. Der ydes hjælp fra ekstern rådgiver. Etableringen af den nye køkkenstruktur skal sikre en økonomisk bæredygtig og hensigtsmæssig madproduktion. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale til brugere af madservice og beboere på pleje- og ældreboliger samt til småtspisende. Priser og ydelser er synliggjort overfor samarbejdspartnere i form af pjecemateriale. 4

6 Der er etableret et kostråd for brugere på ældreområdet, hvor der er repræsentanter fra alle plejecentre, madservice, Ældrerådet, køkkenpersonale samt vennekredse. Der er 2 årlige møder. Der er udarbejdet koncept for menuvalg på plejecentre. Der afventes tilbagemelding fra plejecentre omkring den praktiske indførelse af menuvalg. Menuvalg på plejeboliger indføres i Der er indført teamorganisering i Centralkøkkenet med henblik på øget selvledelse, bedre samordning, øget fleksibilitet og variation i arbejdet samt øget jobtilfredshed og -udvikling Børnepuljen (dagpasningspuljen) Emne Beskrivelse Overskrift Dagtilbudsloven Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget Chefkonsulent på dagpasningsområdet I forbindelse med dagtilbudsloven, der trådte i kraft 1. august 2007, blev der afsat statsmidler til sprogvurdering m.v. Byrådet har i 2008 besluttet, at pengene skal fordeles til børnehaverne via deres ressourcetilpasning (beløb pr. barn). Nej Alle 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering, og der vil efterfølgende tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at det er sprogvurderingsmaterialet fra ministeriet, der skal bruges i Struer Kommune. Børnehaverne er kompenseret som led i løsningen af opgaven via deres almindelige ressourcetildeling. Samtlige 3 årige børn tilbydes i dag en sprogvurdering, og der iværksættes sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Institutionerne laver løbende en indrapportering over antal 3-årige i alt, deltagelsesandel samt den resultatmæssige fordeling. 5

7 2.3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet Emne Beskrivelse Overskrift Kvalitetsudviklingsprojekt på beskyttet beskæftigelse Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Sociale området Handicap og psykiatri Bruger, medarbejdere, pårørende og organisationer Hermed følger en konkretisering af, hvordan vi kan kvalitetsudvikle dagtilbuddene til voksne med særlige behov. Projektet har til formål at gennemgå og belyse dagbeskæftigelsesområdet og herved skabe overblik over opgaver og ressourcer på området. Der skal udarbejdes en strategi og handleplan for beskæftigelsesområdet, der anviser på hvilken måde organisation og servicetilbud skal tilrettelægges, når vi taler om fremtidens beskæftigelse til mennesker med særlige behov. Projektet skal pege på muligheder for udvikling af et mere tidssvarende og behovsdækkende beskæftigelsestilbud i nærmiljøet. Forslaget rummer en række gode og ambitiøse initiativer således at Struer Kommunes tilbud på beskyttet beskæftigelsesområdet kan videreudvikle sig til en stærk, effektiv og moderne organisation med markante forbedringer til gavn for såvel brugere som medarbejdere. Aktivitetsplan I projektet er der lagt vægt på, at beskæftigelse til mennesker med særlige behov og mennesker med handicap i højere grad skal tilbydes beskæftigelse, der matcher deres muligheder. Der skal tages udgangspunkt i ressourcer frem for begrænsninger. Det er en bærende tanke, at alle mennesker har ressourcer, der kan bruges/ benyttes og udgøre en arbejdsmæssig værdi. Vi skal være bevidste om, hvordan vi udvikler og udfordrer mennesker med særlige behov. Der igangsættes en vifte af tilbudsmuligheder og valg. Tilbuddene skal give mening og give reel oplevelse af selvstændighed, kompetence og værdighed. Det skal være muligt for brugerne at bevæge sig rundt i tilbudsviften. Eksterne mindre arbejdspladser drives i byen fx cafe, genbrugsbutik, galleri, campingplads. Lokalsamfundets mange muligheder skal udnyttes og udvikles og det er vigtigt, at gå i dialog med de handelsdrivende om konkrete arbejdsopgaver, således at mennesker med nedsat funktionsevne i højere grad bidrager til samfundet, og udfører noget som andre har brug for. En slags omvendt integration, hvor de svage grupper bliver mere ressourcestærke. 6

8 Der skal udvikles et nyt samværstilbud på Thyholm til brugere med komplekse handicaps, der betyder, at de ikke kan rummes i de eksisterende tilbud. Tilbuddet kan indgå i et samarbejde med nuværende dagtilbud på Fjordbo Thyholm. Her tænkes specifikt på leje af en gård, hvor det skal være muligt at dyrke grøntsager, holde høns mv. Tilbuddet skal have gode fysiske rammer, der giver mulighed for et udeliv. Det er vigtigt at tilbyde fleksible åbningstider, således at brugere med behov for at arbejde på skæve tider tilgodeses. Her kan konkret blive tale om opgaver i en aftencafe, og fritidstilbud i Kulturhuset. Der er i projektet stillet forslag om konkret samarbejde med det private arbejdsmarked samt kommunens jobcenter. Der skal konkret arbejdes med omdømme og værdigrundlag på området og der skal være fokus på best practice. Vi skal arbejde med det omgivende samfund og i højere grad involvere lokale og private aktører som en ressource og som nyttige samarbejdspartnere. Projektet forventer at gå i gang i foråret 2008 og skal løbe over de næste 3 år. Der skal i høj grad arbejdes med efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere på området. Det anbefales, at Appreciated Inquirytænkningen anvendes som metode til udvikling af en ny og anderledes organisation. Appreciated Inquiry (AI)eller Værdsættende undersøgelse er en metode til videreudvikling af organisationen på basis af det bedste i fortid og nutid! Metoden (og teorien) handler om, hvordan man kan arbejde med udvikling i organisationer, med fokus på det, der virker. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Nej Vi vil i projektet etablere tværgående og tværfagligt forum for erfaringsudveksling og faglig sparring blandt medarbejderne, med fokus på læring og videreudvikling af den viden, der allerede eksistere i organisationen. Vi skal indgå i tværkommunale samarbejdsrelationer og herved sikre vidensdeling på faglighed, kvalitet og effektivitet. Vi skal beskrive, hvilke værdier der ligger til grund for arbejdet, og hvorfor gør vi det, vi gør, og hvad der virker. Uddannelse og kompetenceudvikling skal ses i langsigtet perspektiv. Der skal udarbejdes uddannelsesplaner og etableres en database over personalets kvalifikationer. Uddannelser skal være målrettes arbejdspladsens behov for forandringer. 7

9 Organisering Økonomi Der er udarbejdet en tids- og procesplan, der angiver, hvem der gør hvad og hvilket tidsperspektiv, der arbejdes ud fra. Der er etableret arbejdsgrupper og skabt struktur for den videre proces. Det er som udgangspunkt en forventning, at projektet skal holdes inden for den økonomiske ramme på området. Der kan på et senere tidspunkt blive behov for en øget driftsudgift på etablering af dag- tilbud til de svageste udviklingshæmmede. Det er hensigten, at projektet skal give mulighed for, at alle personer med særlige behov i Struer Kommune kan tilbydes et dagtilbud i nærmiljøet, hvis de ønsker det og hvis de opfylder betingelserne herfor. således undgås uhensigtsmæssig transport og en dermed øget udgift ved at benytte tilbud i andre kommuner Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Projektet har taget form, og dele af projektets initiativer er påbegyndt implementering i organisationen. Vi har udarbejdet en hjemmeside, som beskriver en ny tilbudsvifte. En vifte af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i projektets vision om at udvikle en arbejdsplads, hvor brugernes indsats udgør en arbejdsmæssig værdi. Vi har igangsat følgende nye tiltag: Vi har oprettet en redaktionsgruppe, som har til opgave at vedligeholde hjemmesiden, udarbejde husets avis, fotografere til begivenheder som sker i huset, udarbejde plakater, mv. Redaktionsgruppen er et tilbud til 5 til 8 brugere, som har interesse for it og medie. Der er igangsat en bygge- og anlægsgruppe, som bla. vedligeholder de grønne områder rundt på vore egne botilbud og byder ind på lette håndværkeropgaver også ved private. Tilbuddet henvender sig fra 8 til 10 brugere. Vi har indgået samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om projekt skovhjælperordningen. Et projekt hvor 8 til 15 brugere udfører lette skovopgaver. Vi har udarbejdet metoder i at tilbyde brugerne MUS samtaler på lige fod med ansatte i almindelige virksomheder. I det hele taget arbejdes der konstant med inddragelse på alle planer. Dvs. at brugeren så vidt det er muligt, skal indgå i alle de opgaver og planlægning hvor det er muligt. Værkstedet har gennem mange år haft deres eget håndboldhold. Lederen har arbejdet på, at dette hold blev inkluderet i Struer Håndboldklub, og at holdet fremover skal have de samme muligheder som alle andre, der dyrker håndbold i Struer. Struer Håndbold klub har netop imødekommet dette ønske, og i dag er holdet en realitet i den almindelige 8

10 håndboldklub i Struer. Håndboldprojektet er det første bevis på, at det er muligt at inkludere handicappede og mennesker med særlige behov i det almindelige foreningsliv. Beskæftigelsesprojektet er et 3-årigt projekt, og derfor vil mange mål fra projektet ændre sig i løbet af projektperioden. Projektet om oprettelse af et nyt daghjemstilbud til de dårligste brugere er sat på vågeblus, indtil vi kender Struer Kommunes masterplan om kommunale bygninger Folkeskolen udvikling af fagligheden Emne Beskrivelse Overskrift Udvikling af fagligheden Politikområde Delområder Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Chefkonsulent på skoleområdet Ledere og medarbejdere i folkeskolerne Struer kommune deltager sammen med 33 andre kommuner i KL s Partnerskab om folkeskolen, der som overordnet formål har et øget elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabets formål er at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i kommunernes arbejde med at udvikle folkeskolen. Partnerskabet vil øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovations- og problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde. Partnerskab om Folkeskolen skal bibringe partnerne erfaring med partnerskaber som en samarbejdsform, der udnytter partnernes gensidige forskellighed og skaber synergi ved, at forskellige kompetencer bringes sammen i et fokuseret og forpligtende samarbejde. Indsatsen og resultater i partnerskabet skal tillige proaktivt bidrage til at styrke folkeskolens image og til at anerkende arbejdet i folkeskolen. Den fælleskommunale interesse tilgodeses ved, at der i partnerskabet er fokus på at dele god praksis og resultater med de kommuner, som ikke deltager i partnerskabet. I partnerskabet om folkeskolen fastsætter de deltagende kommunalbestyrelser mål for tre indsatsområder. Indsatsområderne skal sikre, at eleverne får et udbytte af øget undervisningen. Kommunernes resultater dokumenteres som en del af partnerskabet. Deltagerkommunernes byråd har indgået en skriftlig kontrakt, hvor kommuner forpligter sig på at afsætte ressourcer til at produktudvikle på området i hele aftaleperioden, der er forløber fra

11 Aktivitetsplan Partnerskaberne er enige om tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som udgør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er: Ledelse Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse indsatsområder som led i partnerskabsprojektet. Herudover kan de enkelte kommuner i partnerskabet vælge supplerende indsatsområder og danne netværk med andre partnerskabskommuner omkring disse indsatsområder. Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der skal arbejdes med indsatsområderne, eller hvilke delemner man vil fokusere på, og hvor meget fokus hvert indsatsområde skal have. Parallelt med Partnerskabet er der igangsat et omfattende eftereuddannelsesprogram i folkeskolerne, - et program der delvist er finansieret med tilskudsmidler fra Undervisningsministeriet. Uddannelsesprogrammet omfatter Diplomuddannelse til skoleledere Diplommoduler til viceskoleinspektører. Liniefagsuddannelse til omkring 30 lærere i matematik og natur & teknik. Uddannelse af læsevejledere til alle skolerne. Hertil kommer, at Struer kommune for at sikre og højne et ensartet niveau på hele skole-it området har centraliseret serviceringen af skolernes IT. Der er oprettet en 1/3 stilling som pædagogisk IT konsulent og samtlige ledere og lærere er udstyret med en bærbar pc. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Nej Partnerskabet har i samarbejde med Rambøll Management gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse en såkaldt Statusanalyse ved Partnerskabets start. Undersøgelsen gennemføres igen, når partnerskabet afsluttes. På baggrund heraf er der udarbejdet Statusrapporter på den enkelte skole, den enkelte kommune og det samlede partnerskab. Struer kommunes rapporter baserer sig på mere end 1200 besvarelser fra elever, forældre, lærere, ledere og chefer og rummer en mængde data og oplysninger, der danner grund for prioriteringer i det fortsatte arbejde med at kvalitetsudvikle elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabet, der har KL som tovholder, er organiseret i Politisk Styregruppe typisk med formand for fagudvalg eller borgmester som repræsentant Politisk Udvalg et forum for fagudvalgene i de deltagende kommuner Administrativt Netværk bestående af direktører og chefer I løbet af foråret 2008 går Partnerskabet ind i 2. fase. Her etableres kon- 10

12 krete netværk på udvalgte fokusområder med deltagelse af færre kommuner på det enkelte område. Økonomi Andet Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Struer kommune betaler et deltagergebyr til KL på kr årligt. Hertil kommer følgeudgifter i forbindelse med møder, kurser, rejser, samt arbejdstid i takt med konkretisering af projektet lokalt. Struer kommune anvender resultaterne af Partnerskabets Statusrapporter for de enkelte skoler og Struer kommune som helhed til at produktudvikle skolevæsnets samlede indsats og tilsvarende den enkelte skoles. Statusrapporterne styrker således evaluerings og dokumentationsopgaverrne i forhold til Undervisningsministeriets krav jfr. bl.a. bekendtgørelsen om kommunernes årlige Kvalitetsrapport om folkeskolen Struer Kommunes deltagelse i Partnerskabet har medført øget viden om en række forhold, der har betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Politisk i forhold til at bevidste valg synes at medføre konkrete forbedringer af elevernes udbytte. Forvaltningsmæssigt via deltagelse i det administrative netværk i de 34 kommuner, hvor erfaringsudveksling og den nyeste forskning har været på dagsordenen. På den enkelte skole især i forhold til statusanalysens resultater på skolen generelt og i de udvalgte klasser ( årgang). Den første Statusanalyse i 2007 afdækkede områder til øget opmærksomhed. Heraf kan f.eks. nævnes uens niveau for evaluerings- og dokumentationsprocesser på skolerne, et læseniveau i starten af 2. klasse under landsgennemsnittet og forholdsvis lave karakterer i afgangsprøverne i matematik. Det har medført konkrete initiativer, som her kort skal oplistes Diplomuddannelse af 2 skoleledere Viceskoleinspektørernes diplommodul i Ledelse af skolens evaluerings- og dokumentationsprocesser Diplomuddannelse af læsevejledere på skolerne Liniefagsuddannelse af omkring 30 matematiklærere Op mod Partnerskabets afslutning er den anden statusanalyse gennemført. Resultatet er endnu ikke færdiganalyseret, men et par forhold skiller sig så markant ud, at man allerede nu kan uddrage konklusioner: I forlængelse af den første statusanalyse besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at antallet af sikre læsere i starten af 2. klasse skulle øges, idet kun 65 % var hurtige og sikre læsere i Resultatet af Statusanalyse 2009 viser, at antallet af hurtige og sikre læsere er øget med 10%. Årsagen hertil skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at diplomuddanne en læsevejleder til hver skole, - altså er det et resultat af en bevidst valgt 11

13 strategi for læseindlæring. Tilsvarende viser resultatet af afgansprøverne i matematik også markant fremgang. Også her er der foretaget en politisk prioritering, idet man i perioden har liniefagsuddannet omkring 30 lærere i matematik. Arbejdet med evaluering og dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen får her ved Partnerskabets afslutning et ekstra løft. Viceskolelederne har i forlængelse af deres uddannelse udviklet en værktøjskasse til lærernes arbejde med evaluering og dokumentation. Værktøjet implementeres på skolerne fra omkring 1. decemer Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne har, inspireret af flere Partnerskabskommuner, nu udviklet sig til et vigtigt værktøj i samarbejdet mellem skoler, forvaltning og politisk udvalg/byråd. Rapporten fremtræder således overskuelig og læsevenlig. Kvalitetsrapporten og aftalestyringen håndteres nu i sammenhæng og kvalificerer dialogen med den enkelte skoles lederteam, ligesom det giver et solidt grundlag for politisk prioritering på området Helhedsplan på børnepasningsområdet Emne Beskrivelse Overskrift Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Direktør for børn, unge og kultur Chefkonsulent på dagpasningsområdet I Kulturudvalgsmødet den 16. januar 2006 var der en sag på vedr. He hedsplan på børnepasningsområdet. I forbindelse med Driftsafdelingens årlige bygnings-gennemgang og den forestående kommunesammenlægning, var der behov for at få sat fokus på de fysiske rammer, indretning m.v. på børnepasningsområdet. Kulturudvalget besluttede, at der i 2007 skulle udarbejdes en helhedsplan omfattende alle institutioner. Et pædagogisk oplæg skulle være indeholdt i helheds- planen. Aktivitetsplan Udviklingsprojektet blev igangsat i 2007 med det formål at tilvejebringe en opdateret status og et opdateret overblik over rammer og vilkår, samt afdække de udfordringer som Struer Kommune står over for i arbejdet frem mod vision Herudover er formålet, at tilvejebringe et dokumenteret politisk beslut- 12

14 ningsgrundlag for eventuelle tilpasninger på dagtilbuds-området. Den endelige rapport vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i løbet af foråret Byrådet har i 2008 og i overslagsårene i alt afsat 16 mio. til udbygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Konsulentfirmaet Pythea fra Hobro bistår processen og gennemfører fra december februar 2008 blandt andet en analyse på området. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Ingen Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet er en helhedsplan, som skal bidrage til, at vores dagtilbudsstruktur m.v. er fremtidssikret bl.a. via bæredygtighed, lovkrav m.v. Da udviklingsprojektet p.t. er i høring, er der usikkerhed om, hvad der sker af organisationsændringer på kort og lang sigt. Organisering Konsulentfirmaet Pythea har udarbejdet en rapport som p.t. er til høring. Der har i forløbet været nedsat en styregruppe bestående at direktør, udvalgsformand, chefkonsulent samt Pythea. Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Der er afsat 16 mill. kr. I forlængelse af Pythea rapporten blev der besluttet en række initiativer, der fortsat arbejdes videre med. Her kan bl.a. nævnes: Tiltag vedrørende dagplejen - Politiske mål for dagplejen (færdig) - Rekrutterings- og fastholdelsesprojekt for dagplejen (udsat) - Forbedring af gæstedagplejen (i gang) - Gennembearbejdning af KL, KTO og FOA-rapport ( Dagplejens placering i viften af dagtilbud ) (i gang jf. ovenstående) - Fastlæggelse af principper for bæredygtighed i dagplejen (udsat) - Struktur for dagplejen (udsat) Tiltag vedrørende vuggestuer - Etablering af 12 vuggestuepladser på Thyholm (i gang) - Etablering af 10 vuggestuepladser i Humlum (udsat) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Bremdal (i gang) - Etablering af yderligere 30 vuggestuepladser i Krudtuglen (afventer) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Hjerm (i gang) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Langhøj/Asp (i gang) 13

15 Tiltag vedrørende børnehaver - Der udarbejdes standarder for indretning af institutioner (færdig) - Teknisk rapport over børnehaverne (udsat) - Ud- og ombygningsplan (delvis i gang) - Dimensionering af antal børnehaver på kort og lang sigt (i gang) - Forhandling om lejekontrakter med udlejere (afventer/i gang) - Lukning af Krudtuglens Børnehave samt ophør i optag (afventer) - Justering af pasningsdistrikter (afventer) Øvrige tiltag - Ny tildelingsramme (i gang) - Skyggebudget (i gang) Konkret køreplan/handleplan for gennemførsel af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger (delvis i gang) 2.6. Anden generation af aftaleudvikling Emne Beskrivelse Overskrift 2. generation af aftalestyring Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Kommunalpolitisk styring Direktionen Chefkonsulenter Dialogbaseret Aftalestyring er et samlet udtryk for den styringsfilosofi, som fastsætter rammer og redskaber til at sikre sammenkædningen af overordnede politiske holdninger, værdier og mål med den daglige opgaveløsning, som finder sted i institutionerne/afdelingerne. Det vil sige udmøntningen af de økonomiske og politiske prioriteringer omkring den kommunale service. Se venligst under afsnittet: Status og Tidsplan Nej ikke muligt! Formålet med revisionsprocessen af den dialogbaserede aftale-styring er at: styrke den politiske styring og decentrale ledelse synliggøre de politiske forventninger og prioriteringer til service og kvalitet skabe bedre synlighed og sammenhæng mellem resultater (service) og økonomi udvikle dialogen mellem politikere, institutioner og afdelinger samt brugere og borgere udvikle lærings- og opfølgningskulturen sætte brugeren / borgeren i centrum for service og kvalitetsudvikling 14

16 Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Processen er forankret i Direktionen, der har bedt Projektudviklingsgruppen (PUG) fremkomme med forslag til indhold og struktur på såvel redskaber som proces. Uafklaret. Dialogbaseret aftalestyring - Formål og principper samt Dialogbaseret aftalestyring - Spilleregler for Aftalestyring blev fremlagt på Lederseminar i 2008 som resultatet af en intern proces. PUG-gruppen, som indledte arbejdet med Aftalestyring, er nedlagt, og en gruppe chefkonsulenter har i samarbejde med direktionen stået for den endelige udgave af Aftalestyring. Ambitionen med aftalestyring er, at nedenstående årshjul skal være retningsgivende for såvel den politiske årskalender som for direktionens, aftaleholdernes og de interne servicefunktioners arbejde. 15

17 2.7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Emne Overskrift Beskrivelse Kvalitetsudviklingsprojekt 2007: Effektivisering af teknisk service m.v. i Struer kommune Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Økonomi- og Erhvevsudvalget Økonomiafdelingen Kommunale bygninger Skolerne Daginstitutionerne Ældreområderne Personale- og uddannelsesafdelingen Formålet med kvalitetsudviklingsprojektet er at gennemgå det tekniske område herunder rengøringen på skoler, daginstitutioner og ældrecentre med henblik på at sikre en ensartet service på et hensigtsmæssigt niveau og at fremkomme med forslag til effektivisering af driften. Projektet blev afrapporteret til direktionen den 1. juli 2007 med en række anbefalinger til effektivisering af området med udgangspunkt i, at den største aktuelle udfordring er at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Direktionen tiltrådte anbefalingerne, men anbefalede overfor Økonomiog Erhvervsudvalget, at projektet blev udvidet til at analysere mulighederne for at samle hele ejendomsporteføljen hos en ejendomsadministrator med ansvar for, at den nødvendige bygningsmasse er til rådighed for de funktioner, kommunen skal løse, for vedligeholdelse, renholdelse og service på alle ejendomme. Udvalget tiltrådte direktionens indstilling. Projektet lægger ikke umiddelbart op til en øget konkurrenceudsættelse af området. Med udgangspunkt i at den største aktuelle udfordring er at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft, lægges der op til en række tiltag, der kan gøre arbejdspladserne mere attraktive og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Hovedanbefalinger: Rengøring i dagtimerne Bredere jobindhold Flere fuldtidsstillinger bl.a. gennem fælles ansættelse mellem flere institutioner Efteruddannelse Etablering af erfa-grupper Bevidst og anerkendende holdning til teknisk service 16

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 HOVEDRAPPORT Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Resume og anbefalinger... 4 2. Indledning... 6 2.1 Baggrunden for analysen... 6 2.2 Afgrænsning

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere