Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune"

Transkript

1 Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER MADPRODUKTION TIL ÆLDREOMRÅDET BØRNEPULJEN (DAGPASNINGSPULJEN) DAGTILBUD INDENFOR HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET FOLKESKOLEN UDVIKLING AF FAGLIGHEDEN HELHEDSPLAN PÅ BØRNEPASNINGSOMRÅDET ANDEN GENERATION AF AFTALEUDVIKLING KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ SERVICE OG RENGØRING OPSUMMERING

3 1. Indledning I maj 2008 godkendte Byrådet Servicestrategien for Struer Kommune. Den tegner et billede af den strategi, som Struer Kommunes Byråd har valgt i forhold til udvalgte serviceområder. I henhold til servcielovens 62c er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en opfølgningsredegørelse til Servicestrategien inden udgangen af tredje kvartal Formålet med opfølgningsredegørelsen til servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan arbejdet med de af byrådet valgte indsatsområder har forløbet, og hvad status er i dag. Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en statusbeskrivelse. Denne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Baggrunden for servicestrategi og opfølgningsredegørelse er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse samt forpligter sig til at udarbejde opfølgnigsredegørelse. 2

4 2. Indsatsområder og arbejdsplaner Indsatsområderne, som byrådet har valgt at sætte fokus på i udviklingsstrategien for er: 1. Madproduktionen til ældreområdet 2. Dagtilbudsloven 3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet 4. Folkeskolen udvikling af fagligheden 5. helhedsplan på børnepasningsområdet 6. Anden generation af aftalestyring 7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Områderne er beskrevet i nedenstående tekst, og hvert afsnit er beskrevet i forhold til: - Hvilket politisk område indsatsområdet tilhører og hvilken afdeling, der er ansvarlig - En kort indledende tekst, som i overskrifter fortæller om projektet - En aktivitetsplan, som fortæller om konkrete handlinger og milepæle for projektet - Stillingtagen til brugen af udbud og markedsprøvning - En beskrivelse af arbejdets organisering - Tidsplan, som opridser forløbet fra indledning til afslutning - Afslutningsvis redegørelse for projektets økonomiske rammer - Opfølgningsredegørelse, som beskriver status i sagen pr oktober 2009 Beskrivelserne er holdt et i korte og overordnede formuleringer. Ønskes en dybere redegørelse af områderne, kan henvendelse rettes til udviklingskonsulent Sara Bilenberg, Sekretariatet, som kan videreformidle udviklingsrapporter og undersøgelser i deres fulde omfang Madproduktion til ældreområdet Emne Beskrivelse Overskrift Madproduktion til ældreområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Ældreområdet Kostområdet Som et led i ældreområdets helhedsplan, er kommunens køkkenstruktur blevet ændret i 2007, således at alle plejehjemkøkkener er samlet i én enhed Kostområdet. Kostområdets opgave omfatter tilberedning, anretning, service, transport af mad og samarbejde og udvikling om mad. Maden skal leve op til brugerens tilfredshed og de professionelle og økonomiske standarder. Som et helt nyt område har kostområdet været præget af mange forandringer og tilpasninger: I dag er alt madservice og udbringning samlet i produktionskøkkenet, som er placeret på EnggårdCentret. Modtagekøkkenerne er placeret på plejecentrene Aalkjærsminde, Vestcenter Kilen, Asp, Solglimt, Rosengården, Solvang, Uglev og Jegindø. 3

5 Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Produktionsformen er ændret fra traditionel varmmads-produktion til frostproduktion. Der er indført frosne middagsretter og menuvalg i madservice, og alle borgere tilknyttet madservice er blevet grundigt introduceret i ydelser og sluthåntering af de frosne middagsretter. Under fritvalgsordningen Maden produceres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende: Fødevarelov Egenkontrolbekendtgørelse Anbefalinger fra den danske institutionskost Øvrige officielle anbefalinger om mad til ældre Derudover skal Kostområdet leve op til gældende love og bekendtgørelser om kvalitet og dokumentation. Et nyt egenkontrolprogram, der sikre en bedre dokumenteret styring af fødevaresikkerheden, er implementeret. Borgeren har fået større frihed til selv at vælge ret og spisetidspunkt pga. menuvalg i madservice. Desuden er der mulighed for at købe tilvalgsydelser i form af energitætte proteinrige drikke/desserter og diverse supper. Det er i dag muligt at tilbyde næringsberegning af individuelle menuer. Der er fokus på at etablere brugergrupper, således at borgerne får mulighed for at være med til at udvikle køkkenernes tilbud. Det skal ske via etablering af et kostfagligt brugerråd. Der sker en løbende opkvalificering af medarbejderne i henhold til opgavens art, og området har fokus på erfarings- og vidensudveksling med andre kommuner og Region Midtjylland Kostområdet består af otte modtagerkøkkener, der tilbereder alle dagens måltider undtagen middagsmad. Det vil sige morgenmad, aftensmad og mellemmåltider. Modtagerkøknerne modtager fra centralkøknet basisprodukter, kød, sauce, tilbehør og biretter. Modtagerkøknet sluthåndterer udvalgte råvarer som fx frosne grøntsager ol. Desuden leverer produktionskøknet bestemte biprodukter som fx proteinrigedrikke ligesom der fx ydes bistand til specialarrangementer. Et produktionskøkken, der leverer middagsmad til kommunens plejehjem/centre og borgere, som er visiteret til madservice. Produktionskøkkenet leverer også mad til EnggårdCentrets café, plejeafdeling og arrangementer mv. Der er fokus på nye værdier, roller og kompetencer, for at den nye struktur får den ønskede effekt. Der ydes hjælp fra ekstern rådgiver. Etableringen af den nye køkkenstruktur skal sikre en økonomisk bæredygtig og hensigtsmæssig madproduktion. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale til brugere af madservice og beboere på pleje- og ældreboliger samt til småtspisende. Priser og ydelser er synliggjort overfor samarbejdspartnere i form af pjecemateriale. 4

6 Der er etableret et kostråd for brugere på ældreområdet, hvor der er repræsentanter fra alle plejecentre, madservice, Ældrerådet, køkkenpersonale samt vennekredse. Der er 2 årlige møder. Der er udarbejdet koncept for menuvalg på plejecentre. Der afventes tilbagemelding fra plejecentre omkring den praktiske indførelse af menuvalg. Menuvalg på plejeboliger indføres i Der er indført teamorganisering i Centralkøkkenet med henblik på øget selvledelse, bedre samordning, øget fleksibilitet og variation i arbejdet samt øget jobtilfredshed og -udvikling Børnepuljen (dagpasningspuljen) Emne Beskrivelse Overskrift Dagtilbudsloven Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget Chefkonsulent på dagpasningsområdet I forbindelse med dagtilbudsloven, der trådte i kraft 1. august 2007, blev der afsat statsmidler til sprogvurdering m.v. Byrådet har i 2008 besluttet, at pengene skal fordeles til børnehaverne via deres ressourcetilpasning (beløb pr. barn). Nej Alle 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering, og der vil efterfølgende tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at det er sprogvurderingsmaterialet fra ministeriet, der skal bruges i Struer Kommune. Børnehaverne er kompenseret som led i løsningen af opgaven via deres almindelige ressourcetildeling. Samtlige 3 årige børn tilbydes i dag en sprogvurdering, og der iværksættes sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Institutionerne laver løbende en indrapportering over antal 3-årige i alt, deltagelsesandel samt den resultatmæssige fordeling. 5

7 2.3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet Emne Beskrivelse Overskrift Kvalitetsudviklingsprojekt på beskyttet beskæftigelse Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Sociale området Handicap og psykiatri Bruger, medarbejdere, pårørende og organisationer Hermed følger en konkretisering af, hvordan vi kan kvalitetsudvikle dagtilbuddene til voksne med særlige behov. Projektet har til formål at gennemgå og belyse dagbeskæftigelsesområdet og herved skabe overblik over opgaver og ressourcer på området. Der skal udarbejdes en strategi og handleplan for beskæftigelsesområdet, der anviser på hvilken måde organisation og servicetilbud skal tilrettelægges, når vi taler om fremtidens beskæftigelse til mennesker med særlige behov. Projektet skal pege på muligheder for udvikling af et mere tidssvarende og behovsdækkende beskæftigelsestilbud i nærmiljøet. Forslaget rummer en række gode og ambitiøse initiativer således at Struer Kommunes tilbud på beskyttet beskæftigelsesområdet kan videreudvikle sig til en stærk, effektiv og moderne organisation med markante forbedringer til gavn for såvel brugere som medarbejdere. Aktivitetsplan I projektet er der lagt vægt på, at beskæftigelse til mennesker med særlige behov og mennesker med handicap i højere grad skal tilbydes beskæftigelse, der matcher deres muligheder. Der skal tages udgangspunkt i ressourcer frem for begrænsninger. Det er en bærende tanke, at alle mennesker har ressourcer, der kan bruges/ benyttes og udgøre en arbejdsmæssig værdi. Vi skal være bevidste om, hvordan vi udvikler og udfordrer mennesker med særlige behov. Der igangsættes en vifte af tilbudsmuligheder og valg. Tilbuddene skal give mening og give reel oplevelse af selvstændighed, kompetence og værdighed. Det skal være muligt for brugerne at bevæge sig rundt i tilbudsviften. Eksterne mindre arbejdspladser drives i byen fx cafe, genbrugsbutik, galleri, campingplads. Lokalsamfundets mange muligheder skal udnyttes og udvikles og det er vigtigt, at gå i dialog med de handelsdrivende om konkrete arbejdsopgaver, således at mennesker med nedsat funktionsevne i højere grad bidrager til samfundet, og udfører noget som andre har brug for. En slags omvendt integration, hvor de svage grupper bliver mere ressourcestærke. 6

8 Der skal udvikles et nyt samværstilbud på Thyholm til brugere med komplekse handicaps, der betyder, at de ikke kan rummes i de eksisterende tilbud. Tilbuddet kan indgå i et samarbejde med nuværende dagtilbud på Fjordbo Thyholm. Her tænkes specifikt på leje af en gård, hvor det skal være muligt at dyrke grøntsager, holde høns mv. Tilbuddet skal have gode fysiske rammer, der giver mulighed for et udeliv. Det er vigtigt at tilbyde fleksible åbningstider, således at brugere med behov for at arbejde på skæve tider tilgodeses. Her kan konkret blive tale om opgaver i en aftencafe, og fritidstilbud i Kulturhuset. Der er i projektet stillet forslag om konkret samarbejde med det private arbejdsmarked samt kommunens jobcenter. Der skal konkret arbejdes med omdømme og værdigrundlag på området og der skal være fokus på best practice. Vi skal arbejde med det omgivende samfund og i højere grad involvere lokale og private aktører som en ressource og som nyttige samarbejdspartnere. Projektet forventer at gå i gang i foråret 2008 og skal løbe over de næste 3 år. Der skal i høj grad arbejdes med efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere på området. Det anbefales, at Appreciated Inquirytænkningen anvendes som metode til udvikling af en ny og anderledes organisation. Appreciated Inquiry (AI)eller Værdsættende undersøgelse er en metode til videreudvikling af organisationen på basis af det bedste i fortid og nutid! Metoden (og teorien) handler om, hvordan man kan arbejde med udvikling i organisationer, med fokus på det, der virker. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Nej Vi vil i projektet etablere tværgående og tværfagligt forum for erfaringsudveksling og faglig sparring blandt medarbejderne, med fokus på læring og videreudvikling af den viden, der allerede eksistere i organisationen. Vi skal indgå i tværkommunale samarbejdsrelationer og herved sikre vidensdeling på faglighed, kvalitet og effektivitet. Vi skal beskrive, hvilke værdier der ligger til grund for arbejdet, og hvorfor gør vi det, vi gør, og hvad der virker. Uddannelse og kompetenceudvikling skal ses i langsigtet perspektiv. Der skal udarbejdes uddannelsesplaner og etableres en database over personalets kvalifikationer. Uddannelser skal være målrettes arbejdspladsens behov for forandringer. 7

9 Organisering Økonomi Der er udarbejdet en tids- og procesplan, der angiver, hvem der gør hvad og hvilket tidsperspektiv, der arbejdes ud fra. Der er etableret arbejdsgrupper og skabt struktur for den videre proces. Det er som udgangspunkt en forventning, at projektet skal holdes inden for den økonomiske ramme på området. Der kan på et senere tidspunkt blive behov for en øget driftsudgift på etablering af dag- tilbud til de svageste udviklingshæmmede. Det er hensigten, at projektet skal give mulighed for, at alle personer med særlige behov i Struer Kommune kan tilbydes et dagtilbud i nærmiljøet, hvis de ønsker det og hvis de opfylder betingelserne herfor. således undgås uhensigtsmæssig transport og en dermed øget udgift ved at benytte tilbud i andre kommuner Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Projektet har taget form, og dele af projektets initiativer er påbegyndt implementering i organisationen. Vi har udarbejdet en hjemmeside, som beskriver en ny tilbudsvifte. En vifte af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i projektets vision om at udvikle en arbejdsplads, hvor brugernes indsats udgør en arbejdsmæssig værdi. Vi har igangsat følgende nye tiltag: Vi har oprettet en redaktionsgruppe, som har til opgave at vedligeholde hjemmesiden, udarbejde husets avis, fotografere til begivenheder som sker i huset, udarbejde plakater, mv. Redaktionsgruppen er et tilbud til 5 til 8 brugere, som har interesse for it og medie. Der er igangsat en bygge- og anlægsgruppe, som bla. vedligeholder de grønne områder rundt på vore egne botilbud og byder ind på lette håndværkeropgaver også ved private. Tilbuddet henvender sig fra 8 til 10 brugere. Vi har indgået samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om projekt skovhjælperordningen. Et projekt hvor 8 til 15 brugere udfører lette skovopgaver. Vi har udarbejdet metoder i at tilbyde brugerne MUS samtaler på lige fod med ansatte i almindelige virksomheder. I det hele taget arbejdes der konstant med inddragelse på alle planer. Dvs. at brugeren så vidt det er muligt, skal indgå i alle de opgaver og planlægning hvor det er muligt. Værkstedet har gennem mange år haft deres eget håndboldhold. Lederen har arbejdet på, at dette hold blev inkluderet i Struer Håndboldklub, og at holdet fremover skal have de samme muligheder som alle andre, der dyrker håndbold i Struer. Struer Håndbold klub har netop imødekommet dette ønske, og i dag er holdet en realitet i den almindelige 8

10 håndboldklub i Struer. Håndboldprojektet er det første bevis på, at det er muligt at inkludere handicappede og mennesker med særlige behov i det almindelige foreningsliv. Beskæftigelsesprojektet er et 3-årigt projekt, og derfor vil mange mål fra projektet ændre sig i løbet af projektperioden. Projektet om oprettelse af et nyt daghjemstilbud til de dårligste brugere er sat på vågeblus, indtil vi kender Struer Kommunes masterplan om kommunale bygninger Folkeskolen udvikling af fagligheden Emne Beskrivelse Overskrift Udvikling af fagligheden Politikområde Delområder Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Chefkonsulent på skoleområdet Ledere og medarbejdere i folkeskolerne Struer kommune deltager sammen med 33 andre kommuner i KL s Partnerskab om folkeskolen, der som overordnet formål har et øget elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabets formål er at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i kommunernes arbejde med at udvikle folkeskolen. Partnerskabet vil øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovations- og problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde. Partnerskab om Folkeskolen skal bibringe partnerne erfaring med partnerskaber som en samarbejdsform, der udnytter partnernes gensidige forskellighed og skaber synergi ved, at forskellige kompetencer bringes sammen i et fokuseret og forpligtende samarbejde. Indsatsen og resultater i partnerskabet skal tillige proaktivt bidrage til at styrke folkeskolens image og til at anerkende arbejdet i folkeskolen. Den fælleskommunale interesse tilgodeses ved, at der i partnerskabet er fokus på at dele god praksis og resultater med de kommuner, som ikke deltager i partnerskabet. I partnerskabet om folkeskolen fastsætter de deltagende kommunalbestyrelser mål for tre indsatsområder. Indsatsområderne skal sikre, at eleverne får et udbytte af øget undervisningen. Kommunernes resultater dokumenteres som en del af partnerskabet. Deltagerkommunernes byråd har indgået en skriftlig kontrakt, hvor kommuner forpligter sig på at afsætte ressourcer til at produktudvikle på området i hele aftaleperioden, der er forløber fra

11 Aktivitetsplan Partnerskaberne er enige om tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som udgør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er: Ledelse Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse indsatsområder som led i partnerskabsprojektet. Herudover kan de enkelte kommuner i partnerskabet vælge supplerende indsatsområder og danne netværk med andre partnerskabskommuner omkring disse indsatsområder. Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der skal arbejdes med indsatsområderne, eller hvilke delemner man vil fokusere på, og hvor meget fokus hvert indsatsområde skal have. Parallelt med Partnerskabet er der igangsat et omfattende eftereuddannelsesprogram i folkeskolerne, - et program der delvist er finansieret med tilskudsmidler fra Undervisningsministeriet. Uddannelsesprogrammet omfatter Diplomuddannelse til skoleledere Diplommoduler til viceskoleinspektører. Liniefagsuddannelse til omkring 30 lærere i matematik og natur & teknik. Uddannelse af læsevejledere til alle skolerne. Hertil kommer, at Struer kommune for at sikre og højne et ensartet niveau på hele skole-it området har centraliseret serviceringen af skolernes IT. Der er oprettet en 1/3 stilling som pædagogisk IT konsulent og samtlige ledere og lærere er udstyret med en bærbar pc. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Nej Partnerskabet har i samarbejde med Rambøll Management gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse en såkaldt Statusanalyse ved Partnerskabets start. Undersøgelsen gennemføres igen, når partnerskabet afsluttes. På baggrund heraf er der udarbejdet Statusrapporter på den enkelte skole, den enkelte kommune og det samlede partnerskab. Struer kommunes rapporter baserer sig på mere end 1200 besvarelser fra elever, forældre, lærere, ledere og chefer og rummer en mængde data og oplysninger, der danner grund for prioriteringer i det fortsatte arbejde med at kvalitetsudvikle elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabet, der har KL som tovholder, er organiseret i Politisk Styregruppe typisk med formand for fagudvalg eller borgmester som repræsentant Politisk Udvalg et forum for fagudvalgene i de deltagende kommuner Administrativt Netværk bestående af direktører og chefer I løbet af foråret 2008 går Partnerskabet ind i 2. fase. Her etableres kon- 10

12 krete netværk på udvalgte fokusområder med deltagelse af færre kommuner på det enkelte område. Økonomi Andet Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Struer kommune betaler et deltagergebyr til KL på kr årligt. Hertil kommer følgeudgifter i forbindelse med møder, kurser, rejser, samt arbejdstid i takt med konkretisering af projektet lokalt. Struer kommune anvender resultaterne af Partnerskabets Statusrapporter for de enkelte skoler og Struer kommune som helhed til at produktudvikle skolevæsnets samlede indsats og tilsvarende den enkelte skoles. Statusrapporterne styrker således evaluerings og dokumentationsopgaverrne i forhold til Undervisningsministeriets krav jfr. bl.a. bekendtgørelsen om kommunernes årlige Kvalitetsrapport om folkeskolen Struer Kommunes deltagelse i Partnerskabet har medført øget viden om en række forhold, der har betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Politisk i forhold til at bevidste valg synes at medføre konkrete forbedringer af elevernes udbytte. Forvaltningsmæssigt via deltagelse i det administrative netværk i de 34 kommuner, hvor erfaringsudveksling og den nyeste forskning har været på dagsordenen. På den enkelte skole især i forhold til statusanalysens resultater på skolen generelt og i de udvalgte klasser ( årgang). Den første Statusanalyse i 2007 afdækkede områder til øget opmærksomhed. Heraf kan f.eks. nævnes uens niveau for evaluerings- og dokumentationsprocesser på skolerne, et læseniveau i starten af 2. klasse under landsgennemsnittet og forholdsvis lave karakterer i afgangsprøverne i matematik. Det har medført konkrete initiativer, som her kort skal oplistes Diplomuddannelse af 2 skoleledere Viceskoleinspektørernes diplommodul i Ledelse af skolens evaluerings- og dokumentationsprocesser Diplomuddannelse af læsevejledere på skolerne Liniefagsuddannelse af omkring 30 matematiklærere Op mod Partnerskabets afslutning er den anden statusanalyse gennemført. Resultatet er endnu ikke færdiganalyseret, men et par forhold skiller sig så markant ud, at man allerede nu kan uddrage konklusioner: I forlængelse af den første statusanalyse besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at antallet af sikre læsere i starten af 2. klasse skulle øges, idet kun 65 % var hurtige og sikre læsere i Resultatet af Statusanalyse 2009 viser, at antallet af hurtige og sikre læsere er øget med 10%. Årsagen hertil skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at diplomuddanne en læsevejleder til hver skole, - altså er det et resultat af en bevidst valgt 11

13 strategi for læseindlæring. Tilsvarende viser resultatet af afgansprøverne i matematik også markant fremgang. Også her er der foretaget en politisk prioritering, idet man i perioden har liniefagsuddannet omkring 30 lærere i matematik. Arbejdet med evaluering og dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen får her ved Partnerskabets afslutning et ekstra løft. Viceskolelederne har i forlængelse af deres uddannelse udviklet en værktøjskasse til lærernes arbejde med evaluering og dokumentation. Værktøjet implementeres på skolerne fra omkring 1. decemer Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne har, inspireret af flere Partnerskabskommuner, nu udviklet sig til et vigtigt værktøj i samarbejdet mellem skoler, forvaltning og politisk udvalg/byråd. Rapporten fremtræder således overskuelig og læsevenlig. Kvalitetsrapporten og aftalestyringen håndteres nu i sammenhæng og kvalificerer dialogen med den enkelte skoles lederteam, ligesom det giver et solidt grundlag for politisk prioritering på området Helhedsplan på børnepasningsområdet Emne Beskrivelse Overskrift Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Direktør for børn, unge og kultur Chefkonsulent på dagpasningsområdet I Kulturudvalgsmødet den 16. januar 2006 var der en sag på vedr. He hedsplan på børnepasningsområdet. I forbindelse med Driftsafdelingens årlige bygnings-gennemgang og den forestående kommunesammenlægning, var der behov for at få sat fokus på de fysiske rammer, indretning m.v. på børnepasningsområdet. Kulturudvalget besluttede, at der i 2007 skulle udarbejdes en helhedsplan omfattende alle institutioner. Et pædagogisk oplæg skulle være indeholdt i helheds- planen. Aktivitetsplan Udviklingsprojektet blev igangsat i 2007 med det formål at tilvejebringe en opdateret status og et opdateret overblik over rammer og vilkår, samt afdække de udfordringer som Struer Kommune står over for i arbejdet frem mod vision Herudover er formålet, at tilvejebringe et dokumenteret politisk beslut- 12

14 ningsgrundlag for eventuelle tilpasninger på dagtilbuds-området. Den endelige rapport vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i løbet af foråret Byrådet har i 2008 og i overslagsårene i alt afsat 16 mio. til udbygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Konsulentfirmaet Pythea fra Hobro bistår processen og gennemfører fra december februar 2008 blandt andet en analyse på området. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Ingen Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet er en helhedsplan, som skal bidrage til, at vores dagtilbudsstruktur m.v. er fremtidssikret bl.a. via bæredygtighed, lovkrav m.v. Da udviklingsprojektet p.t. er i høring, er der usikkerhed om, hvad der sker af organisationsændringer på kort og lang sigt. Organisering Konsulentfirmaet Pythea har udarbejdet en rapport som p.t. er til høring. Der har i forløbet været nedsat en styregruppe bestående at direktør, udvalgsformand, chefkonsulent samt Pythea. Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Der er afsat 16 mill. kr. I forlængelse af Pythea rapporten blev der besluttet en række initiativer, der fortsat arbejdes videre med. Her kan bl.a. nævnes: Tiltag vedrørende dagplejen - Politiske mål for dagplejen (færdig) - Rekrutterings- og fastholdelsesprojekt for dagplejen (udsat) - Forbedring af gæstedagplejen (i gang) - Gennembearbejdning af KL, KTO og FOA-rapport ( Dagplejens placering i viften af dagtilbud ) (i gang jf. ovenstående) - Fastlæggelse af principper for bæredygtighed i dagplejen (udsat) - Struktur for dagplejen (udsat) Tiltag vedrørende vuggestuer - Etablering af 12 vuggestuepladser på Thyholm (i gang) - Etablering af 10 vuggestuepladser i Humlum (udsat) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Bremdal (i gang) - Etablering af yderligere 30 vuggestuepladser i Krudtuglen (afventer) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Hjerm (i gang) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Langhøj/Asp (i gang) 13

15 Tiltag vedrørende børnehaver - Der udarbejdes standarder for indretning af institutioner (færdig) - Teknisk rapport over børnehaverne (udsat) - Ud- og ombygningsplan (delvis i gang) - Dimensionering af antal børnehaver på kort og lang sigt (i gang) - Forhandling om lejekontrakter med udlejere (afventer/i gang) - Lukning af Krudtuglens Børnehave samt ophør i optag (afventer) - Justering af pasningsdistrikter (afventer) Øvrige tiltag - Ny tildelingsramme (i gang) - Skyggebudget (i gang) Konkret køreplan/handleplan for gennemførsel af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger (delvis i gang) 2.6. Anden generation af aftaleudvikling Emne Beskrivelse Overskrift 2. generation af aftalestyring Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Kommunalpolitisk styring Direktionen Chefkonsulenter Dialogbaseret Aftalestyring er et samlet udtryk for den styringsfilosofi, som fastsætter rammer og redskaber til at sikre sammenkædningen af overordnede politiske holdninger, værdier og mål med den daglige opgaveløsning, som finder sted i institutionerne/afdelingerne. Det vil sige udmøntningen af de økonomiske og politiske prioriteringer omkring den kommunale service. Se venligst under afsnittet: Status og Tidsplan Nej ikke muligt! Formålet med revisionsprocessen af den dialogbaserede aftale-styring er at: styrke den politiske styring og decentrale ledelse synliggøre de politiske forventninger og prioriteringer til service og kvalitet skabe bedre synlighed og sammenhæng mellem resultater (service) og økonomi udvikle dialogen mellem politikere, institutioner og afdelinger samt brugere og borgere udvikle lærings- og opfølgningskulturen sætte brugeren / borgeren i centrum for service og kvalitetsudvikling 14

16 Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Processen er forankret i Direktionen, der har bedt Projektudviklingsgruppen (PUG) fremkomme med forslag til indhold og struktur på såvel redskaber som proces. Uafklaret. Dialogbaseret aftalestyring - Formål og principper samt Dialogbaseret aftalestyring - Spilleregler for Aftalestyring blev fremlagt på Lederseminar i 2008 som resultatet af en intern proces. PUG-gruppen, som indledte arbejdet med Aftalestyring, er nedlagt, og en gruppe chefkonsulenter har i samarbejde med direktionen stået for den endelige udgave af Aftalestyring. Ambitionen med aftalestyring er, at nedenstående årshjul skal være retningsgivende for såvel den politiske årskalender som for direktionens, aftaleholdernes og de interne servicefunktioners arbejde. 15

17 2.7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Emne Overskrift Beskrivelse Kvalitetsudviklingsprojekt 2007: Effektivisering af teknisk service m.v. i Struer kommune Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Økonomi- og Erhvevsudvalget Økonomiafdelingen Kommunale bygninger Skolerne Daginstitutionerne Ældreområderne Personale- og uddannelsesafdelingen Formålet med kvalitetsudviklingsprojektet er at gennemgå det tekniske område herunder rengøringen på skoler, daginstitutioner og ældrecentre med henblik på at sikre en ensartet service på et hensigtsmæssigt niveau og at fremkomme med forslag til effektivisering af driften. Projektet blev afrapporteret til direktionen den 1. juli 2007 med en række anbefalinger til effektivisering af området med udgangspunkt i, at den største aktuelle udfordring er at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Direktionen tiltrådte anbefalingerne, men anbefalede overfor Økonomiog Erhvervsudvalget, at projektet blev udvidet til at analysere mulighederne for at samle hele ejendomsporteføljen hos en ejendomsadministrator med ansvar for, at den nødvendige bygningsmasse er til rådighed for de funktioner, kommunen skal løse, for vedligeholdelse, renholdelse og service på alle ejendomme. Udvalget tiltrådte direktionens indstilling. Projektet lægger ikke umiddelbart op til en øget konkurrenceudsættelse af området. Med udgangspunkt i at den største aktuelle udfordring er at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft, lægges der op til en række tiltag, der kan gøre arbejdspladserne mere attraktive og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Hovedanbefalinger: Rengøring i dagtimerne Bredere jobindhold Flere fuldtidsstillinger bl.a. gennem fælles ansættelse mellem flere institutioner Efteruddannelse Etablering af erfa-grupper Bevidst og anerkendende holdning til teknisk service 16

18 Aktiv brug af støtte beskæftigelse Aftale om kombinationsansættelse Reduceret besmudsning gennem hensigtsmæssige rutiner Decentrale standarder for aflevering til rengøring Indgåelse af fælles samhandelsaftaler Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Det er hensigten, at opgaverne fortsat løses decentralt, men med en højere grad af samarbejde for at sikre den optimale ressourceudnyttelse. Der er ikke regnet med en økonomisk besparelse. Effektiviseringen ligger primært i fortsat at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, så opgaverne også fremover vil kunne løses på et kvalificeret niveau i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pga. den ændrede situation på arbejdsmarkedet er fokus blevet ændret fra en kortsigtet forbedring af rekrutteringsmulighederne til en mere langsigtet strategi for optimering af ejendomsporteføjlens organisering. Med henblik på det, er der igangsat et udredningsarbejde, som har til formål: at udarbejde forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring, bygningsvedligeholdelse og energidrift m.v. at udarbejde en analyse af driften af kommunens bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved den nuværende decenttale organisering Arbejdet forventes afrapporteret medio

19 3. Opsummering Byrådet for Struer Kommune har i denne Opfølgningsredegørelse til Servicestrategien redegjort for, hvordan der er blevet arbejdet med indsatsområder for i forhold til kvalitets- og effektivitetsudvikling. Hovedformålet har været at gøre status over arbejdet med udviklingen af kvalitet og effektivitet. Redegørelsen bliver tilgængelig for kommunens borgere på kommunens hjemmeside. 18

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Plejebolig og Aktivitet TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje

Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje Dialogbaseret aftalestyring Struer Kommune Dialogaftale 2012-2013 Den kommunale tandpleje TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Fagsspecifikke indsatsområder

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring

Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring Strategi & handleplan for Sundhedspolitikken 2012-2015 Inklusion i dialogbaseret aftalestyring TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning Baggrund for strateginotatet side 3

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3

Indholdsfortegnelse side 1. Præsentation side 2. Forord side 3 Side 0 Indholdsfortegnelse side 1 Præsentation side 2 Forord side 3 Indsatsområde 1: Næringsberegning af opskrifter i produktionskøkkenerne, tilpasset normerne for ældrekost/sygehuskost side 4 Indsatsområde

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Plejecenter Egebo årsberetning 2007

Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Plejecenter Egebo årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI

NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere