Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune"

Transkript

1 Opfølgningsredegørelse til Servicestrategi Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd d. 24/

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER MADPRODUKTION TIL ÆLDREOMRÅDET BØRNEPULJEN (DAGPASNINGSPULJEN) DAGTILBUD INDENFOR HANDICAP- OG PSYKIATRIOMRÅDET FOLKESKOLEN UDVIKLING AF FAGLIGHEDEN HELHEDSPLAN PÅ BØRNEPASNINGSOMRÅDET ANDEN GENERATION AF AFTALEUDVIKLING KVALITETSUDVIKLINGSPROJEKT PÅ SERVICE OG RENGØRING OPSUMMERING

3 1. Indledning I maj 2008 godkendte Byrådet Servicestrategien for Struer Kommune. Den tegner et billede af den strategi, som Struer Kommunes Byråd har valgt i forhold til udvalgte serviceområder. I henhold til servcielovens 62c er alle kommuner forpligtet til at udarbejde en opfølgningsredegørelse til Servicestrategien inden udgangen af tredje kvartal Formålet med opfølgningsredegørelsen til servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan arbejdet med de af byrådet valgte indsatsområder har forløbet, og hvad status er i dag. Opfølgningsredegørelsen skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en statusbeskrivelse. Denne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Baggrunden for servicestrategi og opfølgningsredegørelse er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse samt forpligter sig til at udarbejde opfølgnigsredegørelse. 2

4 2. Indsatsområder og arbejdsplaner Indsatsområderne, som byrådet har valgt at sætte fokus på i udviklingsstrategien for er: 1. Madproduktionen til ældreområdet 2. Dagtilbudsloven 3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet 4. Folkeskolen udvikling af fagligheden 5. helhedsplan på børnepasningsområdet 6. Anden generation af aftalestyring 7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Områderne er beskrevet i nedenstående tekst, og hvert afsnit er beskrevet i forhold til: - Hvilket politisk område indsatsområdet tilhører og hvilken afdeling, der er ansvarlig - En kort indledende tekst, som i overskrifter fortæller om projektet - En aktivitetsplan, som fortæller om konkrete handlinger og milepæle for projektet - Stillingtagen til brugen af udbud og markedsprøvning - En beskrivelse af arbejdets organisering - Tidsplan, som opridser forløbet fra indledning til afslutning - Afslutningsvis redegørelse for projektets økonomiske rammer - Opfølgningsredegørelse, som beskriver status i sagen pr oktober 2009 Beskrivelserne er holdt et i korte og overordnede formuleringer. Ønskes en dybere redegørelse af områderne, kan henvendelse rettes til udviklingskonsulent Sara Bilenberg, Sekretariatet, som kan videreformidle udviklingsrapporter og undersøgelser i deres fulde omfang Madproduktion til ældreområdet Emne Beskrivelse Overskrift Madproduktion til ældreområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Ældreområdet Kostområdet Som et led i ældreområdets helhedsplan, er kommunens køkkenstruktur blevet ændret i 2007, således at alle plejehjemkøkkener er samlet i én enhed Kostområdet. Kostområdets opgave omfatter tilberedning, anretning, service, transport af mad og samarbejde og udvikling om mad. Maden skal leve op til brugerens tilfredshed og de professionelle og økonomiske standarder. Som et helt nyt område har kostområdet været præget af mange forandringer og tilpasninger: I dag er alt madservice og udbringning samlet i produktionskøkkenet, som er placeret på EnggårdCentret. Modtagekøkkenerne er placeret på plejecentrene Aalkjærsminde, Vestcenter Kilen, Asp, Solglimt, Rosengården, Solvang, Uglev og Jegindø. 3

5 Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Produktionsformen er ændret fra traditionel varmmads-produktion til frostproduktion. Der er indført frosne middagsretter og menuvalg i madservice, og alle borgere tilknyttet madservice er blevet grundigt introduceret i ydelser og sluthåntering af de frosne middagsretter. Under fritvalgsordningen Maden produceres med udgangspunkt i den til enhver tid gældende: Fødevarelov Egenkontrolbekendtgørelse Anbefalinger fra den danske institutionskost Øvrige officielle anbefalinger om mad til ældre Derudover skal Kostområdet leve op til gældende love og bekendtgørelser om kvalitet og dokumentation. Et nyt egenkontrolprogram, der sikre en bedre dokumenteret styring af fødevaresikkerheden, er implementeret. Borgeren har fået større frihed til selv at vælge ret og spisetidspunkt pga. menuvalg i madservice. Desuden er der mulighed for at købe tilvalgsydelser i form af energitætte proteinrige drikke/desserter og diverse supper. Det er i dag muligt at tilbyde næringsberegning af individuelle menuer. Der er fokus på at etablere brugergrupper, således at borgerne får mulighed for at være med til at udvikle køkkenernes tilbud. Det skal ske via etablering af et kostfagligt brugerråd. Der sker en løbende opkvalificering af medarbejderne i henhold til opgavens art, og området har fokus på erfarings- og vidensudveksling med andre kommuner og Region Midtjylland Kostområdet består af otte modtagerkøkkener, der tilbereder alle dagens måltider undtagen middagsmad. Det vil sige morgenmad, aftensmad og mellemmåltider. Modtagerkøknerne modtager fra centralkøknet basisprodukter, kød, sauce, tilbehør og biretter. Modtagerkøknet sluthåndterer udvalgte råvarer som fx frosne grøntsager ol. Desuden leverer produktionskøknet bestemte biprodukter som fx proteinrigedrikke ligesom der fx ydes bistand til specialarrangementer. Et produktionskøkken, der leverer middagsmad til kommunens plejehjem/centre og borgere, som er visiteret til madservice. Produktionskøkkenet leverer også mad til EnggårdCentrets café, plejeafdeling og arrangementer mv. Der er fokus på nye værdier, roller og kompetencer, for at den nye struktur får den ønskede effekt. Der ydes hjælp fra ekstern rådgiver. Etableringen af den nye køkkenstruktur skal sikre en økonomisk bæredygtig og hensigtsmæssig madproduktion. Der er udarbejdet nyt informationsmateriale til brugere af madservice og beboere på pleje- og ældreboliger samt til småtspisende. Priser og ydelser er synliggjort overfor samarbejdspartnere i form af pjecemateriale. 4

6 Der er etableret et kostråd for brugere på ældreområdet, hvor der er repræsentanter fra alle plejecentre, madservice, Ældrerådet, køkkenpersonale samt vennekredse. Der er 2 årlige møder. Der er udarbejdet koncept for menuvalg på plejecentre. Der afventes tilbagemelding fra plejecentre omkring den praktiske indførelse af menuvalg. Menuvalg på plejeboliger indføres i Der er indført teamorganisering i Centralkøkkenet med henblik på øget selvledelse, bedre samordning, øget fleksibilitet og variation i arbejdet samt øget jobtilfredshed og -udvikling Børnepuljen (dagpasningspuljen) Emne Beskrivelse Overskrift Dagtilbudsloven Politikområde Ansvarlig afdeling Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Børne- og Uddannelsesudvalget Chefkonsulent på dagpasningsområdet I forbindelse med dagtilbudsloven, der trådte i kraft 1. august 2007, blev der afsat statsmidler til sprogvurdering m.v. Byrådet har i 2008 besluttet, at pengene skal fordeles til børnehaverne via deres ressourcetilpasning (beløb pr. barn). Nej Alle 3-årige børn tilbydes en sprogvurdering, og der vil efterfølgende tilbydes sprogunderstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at det er sprogvurderingsmaterialet fra ministeriet, der skal bruges i Struer Kommune. Børnehaverne er kompenseret som led i løsningen af opgaven via deres almindelige ressourcetildeling. Samtlige 3 årige børn tilbydes i dag en sprogvurdering, og der iværksættes sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand efter behov. Institutionerne laver løbende en indrapportering over antal 3-årige i alt, deltagelsesandel samt den resultatmæssige fordeling. 5

7 2.3. Dagtilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet Emne Beskrivelse Overskrift Kvalitetsudviklingsprojekt på beskyttet beskæftigelse Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Sociale området Handicap og psykiatri Bruger, medarbejdere, pårørende og organisationer Hermed følger en konkretisering af, hvordan vi kan kvalitetsudvikle dagtilbuddene til voksne med særlige behov. Projektet har til formål at gennemgå og belyse dagbeskæftigelsesområdet og herved skabe overblik over opgaver og ressourcer på området. Der skal udarbejdes en strategi og handleplan for beskæftigelsesområdet, der anviser på hvilken måde organisation og servicetilbud skal tilrettelægges, når vi taler om fremtidens beskæftigelse til mennesker med særlige behov. Projektet skal pege på muligheder for udvikling af et mere tidssvarende og behovsdækkende beskæftigelsestilbud i nærmiljøet. Forslaget rummer en række gode og ambitiøse initiativer således at Struer Kommunes tilbud på beskyttet beskæftigelsesområdet kan videreudvikle sig til en stærk, effektiv og moderne organisation med markante forbedringer til gavn for såvel brugere som medarbejdere. Aktivitetsplan I projektet er der lagt vægt på, at beskæftigelse til mennesker med særlige behov og mennesker med handicap i højere grad skal tilbydes beskæftigelse, der matcher deres muligheder. Der skal tages udgangspunkt i ressourcer frem for begrænsninger. Det er en bærende tanke, at alle mennesker har ressourcer, der kan bruges/ benyttes og udgøre en arbejdsmæssig værdi. Vi skal være bevidste om, hvordan vi udvikler og udfordrer mennesker med særlige behov. Der igangsættes en vifte af tilbudsmuligheder og valg. Tilbuddene skal give mening og give reel oplevelse af selvstændighed, kompetence og værdighed. Det skal være muligt for brugerne at bevæge sig rundt i tilbudsviften. Eksterne mindre arbejdspladser drives i byen fx cafe, genbrugsbutik, galleri, campingplads. Lokalsamfundets mange muligheder skal udnyttes og udvikles og det er vigtigt, at gå i dialog med de handelsdrivende om konkrete arbejdsopgaver, således at mennesker med nedsat funktionsevne i højere grad bidrager til samfundet, og udfører noget som andre har brug for. En slags omvendt integration, hvor de svage grupper bliver mere ressourcestærke. 6

8 Der skal udvikles et nyt samværstilbud på Thyholm til brugere med komplekse handicaps, der betyder, at de ikke kan rummes i de eksisterende tilbud. Tilbuddet kan indgå i et samarbejde med nuværende dagtilbud på Fjordbo Thyholm. Her tænkes specifikt på leje af en gård, hvor det skal være muligt at dyrke grøntsager, holde høns mv. Tilbuddet skal have gode fysiske rammer, der giver mulighed for et udeliv. Det er vigtigt at tilbyde fleksible åbningstider, således at brugere med behov for at arbejde på skæve tider tilgodeses. Her kan konkret blive tale om opgaver i en aftencafe, og fritidstilbud i Kulturhuset. Der er i projektet stillet forslag om konkret samarbejde med det private arbejdsmarked samt kommunens jobcenter. Der skal konkret arbejdes med omdømme og værdigrundlag på området og der skal være fokus på best practice. Vi skal arbejde med det omgivende samfund og i højere grad involvere lokale og private aktører som en ressource og som nyttige samarbejdspartnere. Projektet forventer at gå i gang i foråret 2008 og skal løbe over de næste 3 år. Der skal i høj grad arbejdes med efteruddannelse af såvel ledere som medarbejdere på området. Det anbefales, at Appreciated Inquirytænkningen anvendes som metode til udvikling af en ny og anderledes organisation. Appreciated Inquiry (AI)eller Værdsættende undersøgelse er en metode til videreudvikling af organisationen på basis af det bedste i fortid og nutid! Metoden (og teorien) handler om, hvordan man kan arbejde med udvikling i organisationer, med fokus på det, der virker. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Nej Vi vil i projektet etablere tværgående og tværfagligt forum for erfaringsudveksling og faglig sparring blandt medarbejderne, med fokus på læring og videreudvikling af den viden, der allerede eksistere i organisationen. Vi skal indgå i tværkommunale samarbejdsrelationer og herved sikre vidensdeling på faglighed, kvalitet og effektivitet. Vi skal beskrive, hvilke værdier der ligger til grund for arbejdet, og hvorfor gør vi det, vi gør, og hvad der virker. Uddannelse og kompetenceudvikling skal ses i langsigtet perspektiv. Der skal udarbejdes uddannelsesplaner og etableres en database over personalets kvalifikationer. Uddannelser skal være målrettes arbejdspladsens behov for forandringer. 7

9 Organisering Økonomi Der er udarbejdet en tids- og procesplan, der angiver, hvem der gør hvad og hvilket tidsperspektiv, der arbejdes ud fra. Der er etableret arbejdsgrupper og skabt struktur for den videre proces. Det er som udgangspunkt en forventning, at projektet skal holdes inden for den økonomiske ramme på området. Der kan på et senere tidspunkt blive behov for en øget driftsudgift på etablering af dag- tilbud til de svageste udviklingshæmmede. Det er hensigten, at projektet skal give mulighed for, at alle personer med særlige behov i Struer Kommune kan tilbydes et dagtilbud i nærmiljøet, hvis de ønsker det og hvis de opfylder betingelserne herfor. således undgås uhensigtsmæssig transport og en dermed øget udgift ved at benytte tilbud i andre kommuner Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Projektet har taget form, og dele af projektets initiativer er påbegyndt implementering i organisationen. Vi har udarbejdet en hjemmeside, som beskriver en ny tilbudsvifte. En vifte af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i projektets vision om at udvikle en arbejdsplads, hvor brugernes indsats udgør en arbejdsmæssig værdi. Vi har igangsat følgende nye tiltag: Vi har oprettet en redaktionsgruppe, som har til opgave at vedligeholde hjemmesiden, udarbejde husets avis, fotografere til begivenheder som sker i huset, udarbejde plakater, mv. Redaktionsgruppen er et tilbud til 5 til 8 brugere, som har interesse for it og medie. Der er igangsat en bygge- og anlægsgruppe, som bla. vedligeholder de grønne områder rundt på vore egne botilbud og byder ind på lette håndværkeropgaver også ved private. Tilbuddet henvender sig fra 8 til 10 brugere. Vi har indgået samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om projekt skovhjælperordningen. Et projekt hvor 8 til 15 brugere udfører lette skovopgaver. Vi har udarbejdet metoder i at tilbyde brugerne MUS samtaler på lige fod med ansatte i almindelige virksomheder. I det hele taget arbejdes der konstant med inddragelse på alle planer. Dvs. at brugeren så vidt det er muligt, skal indgå i alle de opgaver og planlægning hvor det er muligt. Værkstedet har gennem mange år haft deres eget håndboldhold. Lederen har arbejdet på, at dette hold blev inkluderet i Struer Håndboldklub, og at holdet fremover skal have de samme muligheder som alle andre, der dyrker håndbold i Struer. Struer Håndbold klub har netop imødekommet dette ønske, og i dag er holdet en realitet i den almindelige 8

10 håndboldklub i Struer. Håndboldprojektet er det første bevis på, at det er muligt at inkludere handicappede og mennesker med særlige behov i det almindelige foreningsliv. Beskæftigelsesprojektet er et 3-årigt projekt, og derfor vil mange mål fra projektet ændre sig i løbet af projektperioden. Projektet om oprettelse af et nyt daghjemstilbud til de dårligste brugere er sat på vågeblus, indtil vi kender Struer Kommunes masterplan om kommunale bygninger Folkeskolen udvikling af fagligheden Emne Beskrivelse Overskrift Udvikling af fagligheden Politikområde Delområder Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Folkeskolen Chefkonsulent på skoleområdet Ledere og medarbejdere i folkeskolerne Struer kommune deltager sammen med 33 andre kommuner i KL s Partnerskab om folkeskolen, der som overordnet formål har et øget elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabets formål er at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i kommunernes arbejde med at udvikle folkeskolen. Partnerskabet vil øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovations- og problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde. Partnerskab om Folkeskolen skal bibringe partnerne erfaring med partnerskaber som en samarbejdsform, der udnytter partnernes gensidige forskellighed og skaber synergi ved, at forskellige kompetencer bringes sammen i et fokuseret og forpligtende samarbejde. Indsatsen og resultater i partnerskabet skal tillige proaktivt bidrage til at styrke folkeskolens image og til at anerkende arbejdet i folkeskolen. Den fælleskommunale interesse tilgodeses ved, at der i partnerskabet er fokus på at dele god praksis og resultater med de kommuner, som ikke deltager i partnerskabet. I partnerskabet om folkeskolen fastsætter de deltagende kommunalbestyrelser mål for tre indsatsområder. Indsatsområderne skal sikre, at eleverne får et udbytte af øget undervisningen. Kommunernes resultater dokumenteres som en del af partnerskabet. Deltagerkommunernes byråd har indgået en skriftlig kontrakt, hvor kommuner forpligter sig på at afsætte ressourcer til at produktudvikle på området i hele aftaleperioden, der er forløber fra

11 Aktivitetsplan Partnerskaberne er enige om tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som udgør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er: Ledelse Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter Faglighed og inklusion/specialpædagogisk bistand Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse indsatsområder som led i partnerskabsprojektet. Herudover kan de enkelte kommuner i partnerskabet vælge supplerende indsatsområder og danne netværk med andre partnerskabskommuner omkring disse indsatsområder. Den enkelte kommune afgør selv, hvordan der skal arbejdes med indsatsområderne, eller hvilke delemner man vil fokusere på, og hvor meget fokus hvert indsatsområde skal have. Parallelt med Partnerskabet er der igangsat et omfattende eftereuddannelsesprogram i folkeskolerne, - et program der delvist er finansieret med tilskudsmidler fra Undervisningsministeriet. Uddannelsesprogrammet omfatter Diplomuddannelse til skoleledere Diplommoduler til viceskoleinspektører. Liniefagsuddannelse til omkring 30 lærere i matematik og natur & teknik. Uddannelse af læsevejledere til alle skolerne. Hertil kommer, at Struer kommune for at sikre og højne et ensartet niveau på hele skole-it området har centraliseret serviceringen af skolernes IT. Der er oprettet en 1/3 stilling som pædagogisk IT konsulent og samtlige ledere og lærere er udstyret med en bærbar pc. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Organisering Nej Partnerskabet har i samarbejde med Rambøll Management gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse en såkaldt Statusanalyse ved Partnerskabets start. Undersøgelsen gennemføres igen, når partnerskabet afsluttes. På baggrund heraf er der udarbejdet Statusrapporter på den enkelte skole, den enkelte kommune og det samlede partnerskab. Struer kommunes rapporter baserer sig på mere end 1200 besvarelser fra elever, forældre, lærere, ledere og chefer og rummer en mængde data og oplysninger, der danner grund for prioriteringer i det fortsatte arbejde med at kvalitetsudvikle elevernes faglige udbytte af undervisningen. Partnerskabet, der har KL som tovholder, er organiseret i Politisk Styregruppe typisk med formand for fagudvalg eller borgmester som repræsentant Politisk Udvalg et forum for fagudvalgene i de deltagende kommuner Administrativt Netværk bestående af direktører og chefer I løbet af foråret 2008 går Partnerskabet ind i 2. fase. Her etableres kon- 10

12 krete netværk på udvalgte fokusområder med deltagelse af færre kommuner på det enkelte område. Økonomi Andet Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Struer kommune betaler et deltagergebyr til KL på kr årligt. Hertil kommer følgeudgifter i forbindelse med møder, kurser, rejser, samt arbejdstid i takt med konkretisering af projektet lokalt. Struer kommune anvender resultaterne af Partnerskabets Statusrapporter for de enkelte skoler og Struer kommune som helhed til at produktudvikle skolevæsnets samlede indsats og tilsvarende den enkelte skoles. Statusrapporterne styrker således evaluerings og dokumentationsopgaverrne i forhold til Undervisningsministeriets krav jfr. bl.a. bekendtgørelsen om kommunernes årlige Kvalitetsrapport om folkeskolen Struer Kommunes deltagelse i Partnerskabet har medført øget viden om en række forhold, der har betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Politisk i forhold til at bevidste valg synes at medføre konkrete forbedringer af elevernes udbytte. Forvaltningsmæssigt via deltagelse i det administrative netværk i de 34 kommuner, hvor erfaringsudveksling og den nyeste forskning har været på dagsordenen. På den enkelte skole især i forhold til statusanalysens resultater på skolen generelt og i de udvalgte klasser ( årgang). Den første Statusanalyse i 2007 afdækkede områder til øget opmærksomhed. Heraf kan f.eks. nævnes uens niveau for evaluerings- og dokumentationsprocesser på skolerne, et læseniveau i starten af 2. klasse under landsgennemsnittet og forholdsvis lave karakterer i afgangsprøverne i matematik. Det har medført konkrete initiativer, som her kort skal oplistes Diplomuddannelse af 2 skoleledere Viceskoleinspektørernes diplommodul i Ledelse af skolens evaluerings- og dokumentationsprocesser Diplomuddannelse af læsevejledere på skolerne Liniefagsuddannelse af omkring 30 matematiklærere Op mod Partnerskabets afslutning er den anden statusanalyse gennemført. Resultatet er endnu ikke færdiganalyseret, men et par forhold skiller sig så markant ud, at man allerede nu kan uddrage konklusioner: I forlængelse af den første statusanalyse besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at antallet af sikre læsere i starten af 2. klasse skulle øges, idet kun 65 % var hurtige og sikre læsere i Resultatet af Statusanalyse 2009 viser, at antallet af hurtige og sikre læsere er øget med 10%. Årsagen hertil skal ses i sammenhæng med beslutningen om, at diplomuddanne en læsevejleder til hver skole, - altså er det et resultat af en bevidst valgt 11

13 strategi for læseindlæring. Tilsvarende viser resultatet af afgansprøverne i matematik også markant fremgang. Også her er der foretaget en politisk prioritering, idet man i perioden har liniefagsuddannet omkring 30 lærere i matematik. Arbejdet med evaluering og dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen får her ved Partnerskabets afslutning et ekstra løft. Viceskolelederne har i forlængelse af deres uddannelse udviklet en værktøjskasse til lærernes arbejde med evaluering og dokumentation. Værktøjet implementeres på skolerne fra omkring 1. decemer Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne har, inspireret af flere Partnerskabskommuner, nu udviklet sig til et vigtigt værktøj i samarbejdet mellem skoler, forvaltning og politisk udvalg/byråd. Rapporten fremtræder således overskuelig og læsevenlig. Kvalitetsrapporten og aftalestyringen håndteres nu i sammenhæng og kvalificerer dialogen med den enkelte skoles lederteam, ligesom det giver et solidt grundlag for politisk prioritering på området Helhedsplan på børnepasningsområdet Emne Beskrivelse Overskrift Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Børne- og Uddannelsesudvalget Direktør for børn, unge og kultur Chefkonsulent på dagpasningsområdet I Kulturudvalgsmødet den 16. januar 2006 var der en sag på vedr. He hedsplan på børnepasningsområdet. I forbindelse med Driftsafdelingens årlige bygnings-gennemgang og den forestående kommunesammenlægning, var der behov for at få sat fokus på de fysiske rammer, indretning m.v. på børnepasningsområdet. Kulturudvalget besluttede, at der i 2007 skulle udarbejdes en helhedsplan omfattende alle institutioner. Et pædagogisk oplæg skulle være indeholdt i helheds- planen. Aktivitetsplan Udviklingsprojektet blev igangsat i 2007 med det formål at tilvejebringe en opdateret status og et opdateret overblik over rammer og vilkår, samt afdække de udfordringer som Struer Kommune står over for i arbejdet frem mod vision Herudover er formålet, at tilvejebringe et dokumenteret politisk beslut- 12

14 ningsgrundlag for eventuelle tilpasninger på dagtilbuds-området. Den endelige rapport vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i løbet af foråret Byrådet har i 2008 og i overslagsårene i alt afsat 16 mio. til udbygning og renovering af kommunens daginstitutioner. Konsulentfirmaet Pythea fra Hobro bistår processen og gennemfører fra december februar 2008 blandt andet en analyse på området. Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Ingen Udviklingsprojekt på dagtilbudsområdet er en helhedsplan, som skal bidrage til, at vores dagtilbudsstruktur m.v. er fremtidssikret bl.a. via bæredygtighed, lovkrav m.v. Da udviklingsprojektet p.t. er i høring, er der usikkerhed om, hvad der sker af organisationsændringer på kort og lang sigt. Organisering Konsulentfirmaet Pythea har udarbejdet en rapport som p.t. er til høring. Der har i forløbet været nedsat en styregruppe bestående at direktør, udvalgsformand, chefkonsulent samt Pythea. Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Der er afsat 16 mill. kr. I forlængelse af Pythea rapporten blev der besluttet en række initiativer, der fortsat arbejdes videre med. Her kan bl.a. nævnes: Tiltag vedrørende dagplejen - Politiske mål for dagplejen (færdig) - Rekrutterings- og fastholdelsesprojekt for dagplejen (udsat) - Forbedring af gæstedagplejen (i gang) - Gennembearbejdning af KL, KTO og FOA-rapport ( Dagplejens placering i viften af dagtilbud ) (i gang jf. ovenstående) - Fastlæggelse af principper for bæredygtighed i dagplejen (udsat) - Struktur for dagplejen (udsat) Tiltag vedrørende vuggestuer - Etablering af 12 vuggestuepladser på Thyholm (i gang) - Etablering af 10 vuggestuepladser i Humlum (udsat) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Bremdal (i gang) - Etablering af yderligere 30 vuggestuepladser i Krudtuglen (afventer) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Hjerm (i gang) - Etablering af 24 vuggestuepladser i Langhøj/Asp (i gang) 13

15 Tiltag vedrørende børnehaver - Der udarbejdes standarder for indretning af institutioner (færdig) - Teknisk rapport over børnehaverne (udsat) - Ud- og ombygningsplan (delvis i gang) - Dimensionering af antal børnehaver på kort og lang sigt (i gang) - Forhandling om lejekontrakter med udlejere (afventer/i gang) - Lukning af Krudtuglens Børnehave samt ophør i optag (afventer) - Justering af pasningsdistrikter (afventer) Øvrige tiltag - Ny tildelingsramme (i gang) - Skyggebudget (i gang) Konkret køreplan/handleplan for gennemførsel af Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutninger (delvis i gang) 2.6. Anden generation af aftaleudvikling Emne Beskrivelse Overskrift 2. generation af aftalestyring Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Kommunalpolitisk styring Direktionen Chefkonsulenter Dialogbaseret Aftalestyring er et samlet udtryk for den styringsfilosofi, som fastsætter rammer og redskaber til at sikre sammenkædningen af overordnede politiske holdninger, værdier og mål med den daglige opgaveløsning, som finder sted i institutionerne/afdelingerne. Det vil sige udmøntningen af de økonomiske og politiske prioriteringer omkring den kommunale service. Se venligst under afsnittet: Status og Tidsplan Nej ikke muligt! Formålet med revisionsprocessen af den dialogbaserede aftale-styring er at: styrke den politiske styring og decentrale ledelse synliggøre de politiske forventninger og prioriteringer til service og kvalitet skabe bedre synlighed og sammenhæng mellem resultater (service) og økonomi udvikle dialogen mellem politikere, institutioner og afdelinger samt brugere og borgere udvikle lærings- og opfølgningskulturen sætte brugeren / borgeren i centrum for service og kvalitetsudvikling 14

16 Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Processen er forankret i Direktionen, der har bedt Projektudviklingsgruppen (PUG) fremkomme med forslag til indhold og struktur på såvel redskaber som proces. Uafklaret. Dialogbaseret aftalestyring - Formål og principper samt Dialogbaseret aftalestyring - Spilleregler for Aftalestyring blev fremlagt på Lederseminar i 2008 som resultatet af en intern proces. PUG-gruppen, som indledte arbejdet med Aftalestyring, er nedlagt, og en gruppe chefkonsulenter har i samarbejde med direktionen stået for den endelige udgave af Aftalestyring. Ambitionen med aftalestyring er, at nedenstående årshjul skal være retningsgivende for såvel den politiske årskalender som for direktionens, aftaleholdernes og de interne servicefunktioners arbejde. 15

17 2.7. Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring Emne Overskrift Beskrivelse Kvalitetsudviklingsprojekt 2007: Effektivisering af teknisk service m.v. i Struer kommune Politikområde Ansvarlig afdeling Andre involverede Indledning Aktivitetsplan Udbud/ Markedsprøvning Kvalitetsudvikling Økonomi- og Erhvevsudvalget Økonomiafdelingen Kommunale bygninger Skolerne Daginstitutionerne Ældreområderne Personale- og uddannelsesafdelingen Formålet med kvalitetsudviklingsprojektet er at gennemgå det tekniske område herunder rengøringen på skoler, daginstitutioner og ældrecentre med henblik på at sikre en ensartet service på et hensigtsmæssigt niveau og at fremkomme med forslag til effektivisering af driften. Projektet blev afrapporteret til direktionen den 1. juli 2007 med en række anbefalinger til effektivisering af området med udgangspunkt i, at den største aktuelle udfordring er at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Direktionen tiltrådte anbefalingerne, men anbefalede overfor Økonomiog Erhvervsudvalget, at projektet blev udvidet til at analysere mulighederne for at samle hele ejendomsporteføljen hos en ejendomsadministrator med ansvar for, at den nødvendige bygningsmasse er til rådighed for de funktioner, kommunen skal løse, for vedligeholdelse, renholdelse og service på alle ejendomme. Udvalget tiltrådte direktionens indstilling. Projektet lægger ikke umiddelbart op til en øget konkurrenceudsættelse af området. Med udgangspunkt i at den største aktuelle udfordring er at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft, lægges der op til en række tiltag, der kan gøre arbejdspladserne mere attraktive og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Hovedanbefalinger: Rengøring i dagtimerne Bredere jobindhold Flere fuldtidsstillinger bl.a. gennem fælles ansættelse mellem flere institutioner Efteruddannelse Etablering af erfa-grupper Bevidst og anerkendende holdning til teknisk service 16

18 Aktiv brug af støtte beskæftigelse Aftale om kombinationsansættelse Reduceret besmudsning gennem hensigtsmæssige rutiner Decentrale standarder for aflevering til rengøring Indgåelse af fælles samhandelsaftaler Organisering Økonomi Opfølgningsredegørelse oktober 2009 Det er hensigten, at opgaverne fortsat løses decentralt, men med en højere grad af samarbejde for at sikre den optimale ressourceudnyttelse. Der er ikke regnet med en økonomisk besparelse. Effektiviseringen ligger primært i fortsat at kunne fastholde og rekruttere medarbejdere, så opgaverne også fremover vil kunne løses på et kvalificeret niveau i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft. Pga. den ændrede situation på arbejdsmarkedet er fokus blevet ændret fra en kortsigtet forbedring af rekrutteringsmulighederne til en mere langsigtet strategi for optimering af ejendomsporteføjlens organisering. Med henblik på det, er der igangsat et udredningsarbejde, som har til formål: at udarbejde forslag til en fremtidig organisering, der fokuserer på optimering af den daglige drift, rengøring, bygningsvedligeholdelse og energidrift m.v. at udarbejde en analyse af driften af kommunens bygninger inklusiv udlejningsboliger med fokus på fordele og ulemper ved den nuværende decenttale organisering Arbejdet forventes afrapporteret medio

19 3. Opsummering Byrådet for Struer Kommune har i denne Opfølgningsredegørelse til Servicestrategien redegjort for, hvordan der er blevet arbejdet med indsatsområder for i forhold til kvalitets- og effektivitetsudvikling. Hovedformålet har været at gøre status over arbejdet med udviklingen af kvalitet og effektivitet. Redegørelsen bliver tilgængelig for kommunens borgere på kommunens hjemmeside. 18

Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune

Servicestrategi 2007-09. Struer Kommune Servicestrategi 2007-09 Struer Kommune Vedtaget af Struer Byråd 27. maj 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. INDSATSOMRÅDER OG ARBEJDSPLANER... 3 2.1. MADPRODUKTION TIL ÆLDREOMRÅDET... 3 2.2.

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium

Ny SFO model. 1.2 Kommissorium Ny SFO model 1.2 Kommissorium Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...3 Målgruppe / interessenter...3 Indhold og milepæle...3 Metode...4 Evaluering...4 Succeskriterier...6 Organisering...6 Information...6

Læs mere

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet

Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Pixi for kommunalpolitikere Det politiske ansvar på børne- og kulturområdet Maj 2010 Kommunalt forbrug, budget 2010 Fordeling af serviceudgifter på sektorområder Kilde: Danmarks Statistik og KL (egne tal),

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud.

Det er påkrævet at sætte fokus på området. Kommunerne og KL går derfor sammen om projekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Projektbeskrivelse: God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud 1. Baggrund I Danmark er størstedelen af børn i alderen 1-6 år i dagtilbud. Det giver rige muligheder for at sætte ind i forhold til det enkelte

Læs mere

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen.

Det er således ikke hensigten, at kvalitetskontrakten skal udgøre et katalog over samtlige politiske mål i kommunen. Kvalitetskontrakt Center for Plan, HR og Udvikling Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 00.22.10-P22-1-10 Ref.: Pernille Müller Direkte

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken

Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Ramme for evaluering af driften på plejecenter Søhusparken Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Evaluering - indhold... 3 3 Evaluering - tidsplan... 6 4 Evaluering - metoder... 6 5 Om opgaven på Søhusparken

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi

Acadre 07/ Svendborg Kommune Servicestrategi Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Svendborg Kommunes servicestrategi 2007-09...3 1. Oversigt over indsatsområder...4 2. Hvilke områder kommunen påtænker at anvende udbud...4 3.

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Stadion Center og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Stadion Center og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Stadion Center og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013

Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Aftale mellem chefen for Dagtilbud og lederen af Lerbjerg Børnehus for 2013 Lederen af Lerbjerg Børnehus er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder følge

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

S A M M ENLIGNET MED 200 7

S A M M ENLIGNET MED 200 7 S TATUSANALYSEN 2009 S A M M ENLIGNET MED 200 7 R E SULTATER OG TENDENSER 1. Om statusanalysen i Partnerskab om Folkeskolen... 2 2. Mere glæde og tryghed... 3 3. Bedre læsekompetencer... 4 4. Udfordrende

Læs mere

Strategi: Boligformer og målgrupper

Strategi: Boligformer og målgrupper Strategi: Boligformer og målgrupper Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Forskelligartede behov kræver fleksible boliger Pleje- og ældreboliger Fremtidens ældre- og handicapboliger skal imødekomme

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere