TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Affalds- og ressourceplan - opstart Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i Miljøtilsynsberetning orientering Klimakommune erklæring - forlængelse Ny parkeringsbekendtgørelse Hegn - Fritidshjemmet på Brønderslev Alle Skitseprojekt Amager Landevej nord for Tårnbyvej Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Kørsel med ledbusser Busbestilling Slidlag på kommuneveje Udskiftning af vejbelysning i Område frigivelse af midler Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/8300 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/2678 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: RESUMÉ A) Orientering om Budget B) KL-konference- Politisk Forum INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. 3

5 3. Affalds- og ressourceplan - opstart Åben sag Sagsnr.: 13/8694 Sagsansvarlig: AGI.TF Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har igangsat arbejdet med at udarbejde den kommende affalds- og ressourceplan. Forvaltningen præsenterer de foreløbige rammer for planen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan gældende for Planen skal indeholde retningslinjerne for det fremtidige arbejde med affaldshåndtering i Tårnby Kommune. Planen skal, ifølge bekendtgørelsen, indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Udvalget skal tage stilling til en række spørgsmål og drøfte planens indhold og retning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der i Affalds- og ressourceplanen indskrives mål og initiativer, som beskrevet i fokusområde 1, for at nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som beskrevet i regeringens strategi, herved opnås også mål i den politiske aftale om ARC 2. at Teknisk Forvaltning indarbejder de foreløbige fokusområder 2 og 3 og de foreløbige initiativer i affalds- og ressourceplanen 3. at der indskrives initiativer som giver øget fokus på genbrugspladserne og direkte genbrug som beskrevet i fokusområde 4. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om udarbejdelse af affalds- og ressourceplan 42446/14 4

6 4. Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32196 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har den 30. januar 2014, på baggrund af forsyningsselskabets endelige afgørelse for prisloft 2014, fremsendt reviderede takster for 2014 til erstatning for de midlertidige takster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 10. december 2013 TÅRNBYFORSYNING VAND A/S s takster for 2014 på baggrund af forsyningssekretariatets høringsudkast for prisloft Idet forsyningssekretariatet nu har truffet endelig afgørelse for prisloft 2014, har TÅRNBYFORSYNING Vand A/S udarbejdet reviderede takter for 2014, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. LOVGRUNDLAG Anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2014 reviderede takster godkendes. /BGR 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Reviderede takster for vand /14 2 Åben Revideret driftsbudget for vand i /14 3 Åben Revideret anlægsbudget for vand i /14 4 Åben Kopi af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s indstilling Budget / Åben Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 10. december /14 6

8 5. Miljøtilsynsberetning orientering Åben sag Sagsnr.: 14/5966 Sagsansvarlig: kvn.tf Fraværende: RESUMÉ Tårnby Kommune skal hvert år inden 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens miljøindsats i det foregående år til Miljøstyrelsen. Indberetningen sker elektronisk via miljøportalen og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside og Tårnby Kommunes hjemmeside. Tårnby Kommune har overholdt sin tilsynsforpligtigelse i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunens miljøindsats omfatter administration af og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Den 23. maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft, og dermed blev kravene til og planlægningen af miljøtilsyn ændret med virkning fra Tilsynsbekendtgørelsen implementeres løbende i 2014 og Fremover tager planlægningen af tilsyn udgangspunkt i de frekvenser, der er krav om i tilsynsbekendtgørelsen. Indberetningen for 2013 er opdelt i 2 perioder en før og en efter tilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft. I kommunens miljøtilsynsplan for er planlægningen af tilsyn og de nye frekvenser for tilsyn beskrevet nærmere. Planen er vedtaget de 28. august 2013 i Teknik- og Miljøudvalget og gælder i 4 år. LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at Miljøtilsynsberetning 2013 tages til efterretning. 7

9 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby Kommunes Samlet Miljøtilsynsberetning 2013.pdf 42023/14 2 Åben Miljøtilsynsplan Tårnby kommune.pdf 42033/14 3 Åben Miljøtilsynsplan Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 47094/14 den

10 6. Klimakommune erklæring - forlængelse Åben sag Sagsnr.: 14/8207 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Tårnby Kommune forlænger den 4årige Klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter arbejdet i Projekt Klimakommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2014 (se bilag 1). Kravene for at være Klimakommune kan ses i bilag 2, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening som overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. For at være Klimakommune er det et krav, at kommunen udarbejder en handleplan for kommunens klimaarbejde. Tårnby Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløber pr. 31. maj 2014 (bilag 3). Dette betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 76 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2009 til 2010 på 3,0 % og fra 2010 til 2011 på 3,6 %. Det seneste tal fra 2011 til 2012 viser en CO2-reduktion på hele 4,3 % (Klimaregnskabet for 2013 forventes klar til april 2014). Det vurderes derfor at være realistisk at nå et reduktionsmål for CO2-udledningen på min. 2 % pr. år fremadrettet. Også et mere ambitiøst mål på min. 3 % CO2 reduktion pr. år vurderes at være realistisk. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum sat af Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. En væsentlig årsag til disse CO2-reduktioner må antages, at kunne henledes til Klimakommune arbejdet og dermed handleplanen for Projekt Klimakommune. Eksempelvis kan det nævnes at projekterne i energisparepuljen har givet anledning til en årlig driftsbesparelse som følge af energibesparelser (og vandbesparelser) på ca kr. pr. år i 2012, og yderligere ca kr. pr. år i 2013 og med en tilbagebetalingstid på hhv. 3,7 år og 4,3 år (se bilag 4). 9

11 Udover den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes at Klimakommune arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Kommunen har desuden pr. 21. februar 2014 projekt-ansat en energikonsulent indtil udgangen af år Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommune arbejdet som projektleder, udover arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Klimakommuneaftalen med DN kan forlænges med minimum 2 år frem til Teknisk Forvaltning vurderer, at en 4årig forlængelse vil give den bedste fleksibilitet og kontinuitet fremover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, ved at underskrive en ny borgmestererklæring om at nedbringe kommunens klimaudledninger (CO2-udledning) for kommunen som virksomhed med et reduktionsmål på min. 2 % pr. år frem til og med 31. maj /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommuneaftale.pdf 48399/14 2 Åben Hvad er en klimakommune /14 3 Åben Klimahandlingsplan pdf 48408/14 4 Åben Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt 48389/14 10

12 7. Ny parkeringsbekendtgørelse Åben sag Sagsnr.: 14/6627 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Folketinget har vedtaget en ny Færdselslov pr. 1. marts I den forbindelse er Tårnby Kommunes parkeringsbekendtgørelse trådt ud af kraft. Udvalget skal tage stilling til en ny bekendtgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at gøre parkeringsreglerne mere gennemskuelige og ens landet over, har Folketinget besluttet at ændre Færdselslovens 28 stk. 3, således at sætningen: Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. udgår. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere delvist på fortovet nogen steder i landet. Samtidigt er det besluttet, at alle lokale parkeringsbekendtgørelser ikke længere er gældende. Teknisk Forvaltning er allerede blevet kontaktet af mange bekymrede borgere, der ser deres muligheder for parkering indskrænket, når der ikke er plads til at parkere 2 biler overfor hinanden på de mindre veje. Det betyder, at kommunen mister hundredvis af parkeringsmuligheder, særligt på små villaveje. Derudover kan ingen fritages for licens inden for p-zonen i Kastrup, og lastbiler kan parkere hele døgnet overalt. Såfremt muligheden for at parkere delvist på fortov ikke bevares, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at det bliver nødvendigt at opsætte P-forbuds skilte på en række veje, hvor bilisterne ikke selv kan vurdere behovet for fri bredde til passage på kørebanen. Tårnby kommune har dog mulighed for at vedtage en ny bekendtgørelse, samt lempe parkeringsreglerne i forhold til Færdselsloven. Dette kan gøres på betingelse af, at den ny bekendtgørelse nemt kan findes på kommunes hjemmeside. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse, hvor følgende paragraf er tilføjet til den nuværende: 11

13 Ny 2 Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Med denne tilføjelse vil reglerne for parkering i Tårnby Kommune være uændrede i forhold til tidligere. Den nye parkeringsbekendtgørelse bliver lagt på kommunens hjemmeside under Veje og Trafik. Teknisk Forvaltning har fået politiets samtykke til, at kommunens nuværende bekendtgørelse kan gælde frem til en ny er vedtaget. LOVGRUNDLAG Færdselsloven 92, stk. 1 og Lov om Offentlige Veje 107, stk. 2. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forslaget til en ny parkeringsbekendtgørelse vedtages. 2. at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med vedtagelsen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny parkeringsbekendtgørelse 39096/14 2 Åben Midlertidig parkeringsbekendtgørelse 38295/14 12

14 8. Hegn - Fritidshjemmet på Brønderslev Alle 28 Åben sag Sagsnr.: 14/5965 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Fritidshjemmet på Brønderslev Alle 28 ønsker at få opsat et hegn ud til vejen foran deres indgang. Hegnet skal forhindre børn i at løbe ud på vejen, samt forhindre parkering umiddelbart foran indgangen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fra maj måned 2014 bliver klubben på Brønderslev Alle 28 omdannet til fritidshjem. Alderen på de børn som bruger fritidshjemmet, bliver derfor lavere end dem, der bruger klubben i dag. Fritidshjemmet ønsker derfor at få opsat et hegn ud til vejen foran deres indgang, som skal forhindre børnene i at komme til at løbe ud på vejen. Derudover skal hegnet være med til at forhindre parkering umiddelbart foran deres indgang, således at oversigtsforholdene, for de børn som cykler, bliver bedre. Hegnet skal placeres i forkanten af fortovet og være ca. 4 meter langt. Fritidshjemmet har ingen ønsker til en bestemt type af hegn, og Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der opsættes et simpelt rørhegn, som det der står på Tårnbyvej langs Korsvejens skole. LOVGRUNDLAG Lov om Offentlige Veje 10, stk. 2. ØKONOMI 4 meter simpelt rørhegn inkl. opsætning koster ca. kr ,-. Udgiften kan dækkes af midlerne til trafiksikkerhed. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 13

15 1. at der opsættes et simpelt rørhegn foran indgangen til fritidshjemmet på Brønderslev Alle Udgiften dækkes af midlerne til trafiksikkerhed. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hegn foran indgang - Brønderslev Alle.pdf 37105/14 2 Åben Brønderslev alle.pdf 38020/14 14

16 9. Skitseprojekt Amager Landevej nord for Tårnbyvej Åben sag Sagsnr.: 11/13918 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: RESUMÉ Projekteringen af renoveringen af Amager Landevej nord for Korsvejskrydset er nu så langt, at Teknisk Forvaltning ønsker en principbeslutning omkring nogle trafikale/visuelle konsekvenser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amager Landevejs projektet er nu på et stade, hvor forvaltningen skal have afklaret en række spørgsmål. Som bilag er vedlagt 2 kort, som viser et forslag til, hvordan Amager Landevej kan komme til at se ud i fremtiden. Amager Landevej er anlagt højere end nogle af de tilstødende veje, og man kan derved forvente, at en del regnvand ved ekstrem regn blive ledt ned af Kristtorn Alle. Jf. bilag 2 indstiller Teknisk Forvaltning at problemet løses, ved at anlægge cykelsti og fortov på en hævet flade ved passage af Kristtorn Alle. Dette betyder, at 30 km/t zonen skal forlænges til at dække hele Kristtorn Alle (vist som løsning 2). På bilag 4 er vist det nye forløb af vejbaner, parkeringspladser og svingbaner. Der foreslås afkortninger af enkelte svingbaner. Idet hastigheden nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t, er stoplængden ikke så lang som tidligere, og der kan derved fjernes en mængde regn, som ikke skal i kloakken ved at udvide de grønne midterrabatter. Der anlægges cykelsti, som adskilles af parkeringsbåse/baner af en 1,00 meter bred rende. Cykelstier og parkeringsbåse/baner bygges sammen, således de hælder ind mod hinanden. Ved regnvejr, som teoretisk kun forekommer hvert 10 ende år, vil der blive overløb til terræn. Regnvandet stuver derefter op i disse bassiner, og således holdes vejbanerne farbare i længere tid og kommunen opnår at kunne kontrollere vandmasserne i forhold til en 10-årshændelse. HØRING Ændringer af vejprofilet på Amager Landevej kræver principielt ikke en høring, men en inddragelse af beboerne i en dialog. Forvaltningen anbefaler, at beboere, virksomheder 15

17 og andre interessenter høres som en udvidet dialog. Dette er planlagt senere i processen. Dialogen skal forebygge klager, misforståelser samt mulighed for at minimere fejl. LOVGRUNDLAG Amager Landevej og Kristtorn Alle er kommunale veje, hvor Lov om offentlige veje gælder. Høring/inddragelse sker efter Forvaltningsloven 19 og renoveringen sker efter Vejlovens 10. ØKONOMI Projektet er finansieret via klimapuljen og opkræves via vandafledningsafgiften. Eventuelle ekstra udgifter, som kun kan henledes til Tårnby Kommune betales via driften. Et foreløbigt overslag er gengivet i bilag. Slidlag udgår og afventer til 2015 på grund af forventet sen afslutning af afvandingsprojekt INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der tages principbeslutning om fremtidig vejprofil 2. at der arbejdes videre på løsning i forhold til 100-årshændelse på Kristtorn Alle, 3. at hastigheden nedsættes til 30 km/t, på hele Kristtorn Alle 4. at der udlægges slidlag i 2015 på Amager Landevej som afslutning af projektet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Planudsnit_skybrud.pdf 43904/14 2 Åben Planudsnit_løsning1og2.pdf 43903/14 3 Åben Planudsnit_200.pdf 43902/14 4 Åben Situationsplan_500.pdf 43901/14 5 Åben Amager Landevej økonomi_fremsendt.xlsx 43917/14 16

18 10. Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Åben sag Sagsnr.: 14/5475 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med renovering af lyssignal Englandsvej/Tårnbyvej har Teknisk Forvaltning undersøgt muligheden for at opnå særlige trafikale gevinster ved at ombygge rundkørslen til T- kryds for at forbedre trafikafviklingen samt trafiksikkerheden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med renovering af signalanlæg Englandsvej/Tårnbyvej, har Teknisk Forvaltning undersøgt lyssignalkablernes og masternes tilstand. Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at alle signalkabler og de fleste master og styreapparatet skal skiftes. Signalleverandøren skønner en pris på kr. Masternes placering skal også ændres for at optimere lyssignalet i rundkørslen. Der skønnes en pris på kr. for optimering af masternes placering. Asfalten i rundkørslen står til udskiftning i de kommende år. Asfalt, afstribning og kørebanens indretning skønnes til kr. Teknisk Forvaltning har i 2007 undersøgt muligheden for at ombygge rundkørslen til T- kryds. Efter gennemgang af undersøgelsen anbefaler Teknisk Forvaltning, at ombygge rundkørslen til T-kryds. Den tekniske begrundelse er, at rundkørslen ikke vil kunne afvikle trafikken i 2022, efter de kapacitetsberegninger, som blev udført dengang. Trafikanalyserne viste, at rundkørslen kan ombygges til et signalreguleret T-kryds, og at trafikken kan afvikles mere effektivt og trafiksikkert. Teknisk Forvaltning har i 2007 udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 93, som omfatter ombygning af rundkørslen til T-kryds og inddragelse af areal ved vandtårnet til at være en del af Byparken, samt muligheden for at bygge et hotel på stedet. Ved omdannelse til T-Kryds vil det være naturligt, at ombygge Englandsvej mellem vandtårnet og Bygrænsen til ét spor og bygge parkeringsplads og kys- og køranlæg ved Nordregårdsskolen. Hastigheden kan nedsættes til 50 km/t, når vejen bygges om. De vedlagte bilag viser, hvordan Teknisk Forvaltning forventer, at området kan komme til at se ud. Fordelen med T-Kryds i forhold til rundkørsel: 1. Bedre trafikafvikling/fremkommelighed. 17

19 1.1. Flere biler kan køre igennem Bedre mulighed for at cykle igennem uden forsinkelse Bedre mulighed for at fodgængere kan krydse vejen Bussen kan komme hurtigere igennem krydset Bedre mulighed for samordning med de andre kryds. 2. Bedre trafiksikkerhed og mere simpelt Færre ulykker (biler og cyklister) Mere sikkert for fodgængere, når de krydser vejen. 3. Nemmere at overskue for bilister i forhold til rundkørslen Mindre trafikareal medfører bedre overblik over krydset Signaler bliver mere tydelige Færre kabler som forbinder signaler og mindre styreapparat. 4. Færre signalfaser (3 i forhold til 5) Mindre ventetid Programmet bliver kortere Mere trafikstyret anlæg Bedre mulighed for at overvåge krydset. LOVGRUNDLAG I henhold til Vejloven 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. ØKONOMI Teknisk Forvaltning har skønnet omkostninger for ombygningen til mio. kr. Udskiftning af signalanlægget alene koster ca ,- kr. der finansieres af driftsmidler. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at renovere lyssignalet Englandsvej/Tårnbyvej, som vil koste ca kr. Teknisk Forvaltning forelægger herefter en indstilling, med anbefalinger mht. optimering af signalet i rundkørslen. 18

20 2. alternativt indstiller Teknisk Forvaltning, a. at rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej omdannes til T Kryds i 2015, hvor renovering af lyssignalet udskydes til b. at opdatering af tidligere projektudkast udføres, og forelægges udvalget medio c. at projektomkostninger på ca. 15 mio. kr. søges indarbejdet i budgetårene /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rundkørsel: Kort tegnet af Carl Bro.pdf 30893/14 2 Åben Bilag /14 3 Åben Bilag /14 4 Åben Bilag /14 19

21 11. Kørsel med ledbusser Åben sag Sagsnr.: 12/8895 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Movia har gennem det sidste år prøvekørt ledbusser på linje 5A udenfor Tårnby Kommune. Forsøget er afsluttet, og Movia ønsker nu tilladelse til kørsel med 18 meter lange ledbusser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Linje 5A er Nordeuropas mest benyttede buslinje med ca daglige passagerer. Bussen kører fra Husum, hvor hver fjerde busafgang kører til Lufthavnen, og resten har endestation på Sundbyvester Plads. På nogle strækninger har bussen ikke nok kapacitet, og Movia har derfor i det sidste års tid indsat ledbusser på udvalgte afgange som forsøg. Forsøget har været en stor succes, og Movia ønsker derfor tilladelse til at indsætte ledbusser på alle afgange fra køreplanskiftet i april Movia vurderer, at der ved indsættelse af ledbusser er potentiale for at forbedre kapaciteten og servicen indenfor nuværende budgetramme. Det vurderes, at busdriften bliver 8-10% billigere, hvilket for Tårnby Kommune svarer til ca ,- kr. om året. Movia påtænker, at indføre et såkaldt frit-flow i ledbusserne, hvilket betyder at passagererne kan benytte alle bussens døre til af- og påstigning. Dette giver en tidsbesparelse ved stoppestederne og derved en billigere drift. Movia vurderer, at med frit-flow vil de samlede besparelse være 13-15%, hvilket for Tårnby Kommune svarer til ca ,- om året. Forvaltningen har sammen med Movia prøvekørt strækningen i Tårnby Kommune med henblik på at se, om det fysisk kan lade sig gøre at køre med ledbusser. Det blev konkluderet, at bussen problemfrit kan køre i Tårnby, da bussen manøvrerer bedre end de nuværende 13,7 meter lange busser. Dog er der problemer med længden af nogle af stoppestederne på ruten, da nogle af disse er udformet til 12 meter lange busser. Der er derfor allerede i dag problemer med længde af stoppestederne. Det er derfor nødvendigt at ombygge disse stoppesteder før der kan indsættes ledbusser. Det drejer sig om stoppesteder på Saltværksvej og Amager Strandvej. På Saltværksvej er det stoppestederne ved Volmer Kjærs Alle og ved Cypres Alle som er for korte. Da stoppestederne ligger meget tæt, indstiller Forvaltningen, at man i stedet for at udvide de nuværende stoppesteder, slår de to stoppesteder sammen til ét nyt. Det indstilles derfor, at stoppestederne ved Volmer Kjærs Alle og Cypres Alle nedlægges og slås sammen til et nyt stoppested imellem de to nedlagte. Dette vil give en afstand mellem stoppestederne fra Korsvejen til Skottegården på ca. 500 meter. I dag er afstanden meter mellem stoppestederne. Ved at lave ét erstatningsstoppested undgås også nedlæggelse af flere P-pladser end højst nødvendigt. 20

22 Ved at nedlægge et stop opnår man en tidsbesparelse, som i sidste ende kan udmøntes i en besparelse på driftsudgifterne. Tidsbesparelsen er dog ikke stor nok til at kunne estimere et konkret beløb. På Amager Strandvej er buslommen i det første stoppested mod lufthavnen for kort. Movia foreslår, at flytte stoppestedet til Saltværksvej i stedet for at ombygge det eksisterende, således at det ligger overfor stoppestedet i modsatte retning. Teknisk Forvaltning vurderer, at stoppestedet rent trafikmæssigt godt kan flyttes til Saltværksvej, men vurderer, at det kan give støjgener for beboerne i Vævergården. Forvaltningen vurderer, at ændringen af stoppestedet ikke er kritisk for kørsel med ledbusser og anbefaler derfor at ombygge det nuværende stoppested i forbindelse med fremtidigt asfaltarbejde på Amager Strandvej. ØKONOMI Sammenlægningen af stoppesteder vurderes til at koste ca ,- kr. Teknisk Forvaltning har ikke midler afsat til sammenlægningen. Teknisk Forvaltning vil senere i år udarbejde særskilt indstilling med henblik på finansiering ved kompenserende besparelser f. eks trafiksikkerhedskontoen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der gives tilladelse til kørsel med 18 meter ledbusser 2. at stoppestederne Volmer Kjærs Alle og Cypres Alle slås sammen til et nyt ledbusstoppested ved Latyrus Alle 3. at stoppestedet på Amager Strandvej ombygges i forbindelse med fremtidigt asfaltarbejde. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Stoppesteder på Saltværksvej.pdf 49476/14 2 Åben Notat_Fremtidens 5A_ pdf 48921/14 3 Åben Rapport om fremtidens 5A - MINIRAPPORT - Version / docx 4 Åben Stoppesteder på Saltværksvej_Amager Strandvej.pdf 53836/14 21

23 12. Busbestilling 2015 Åben sag Sagsnr.: 12/8895 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med køreplanskift foråret 2015 skal der senest i maj 2014 afgives busbestilling til Movia. Teknisk Forvaltning anbefaler uændret busdrift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er behov for at ændre på den nuværende busdrift i kommunen, og anbefaler derfor at driften fortsættes uændret. Tårnby Kommunes mest benyttede buslinjer er linje 5A og 350S. Den mindst benyttede bus udover natbus 81N er linje 30. Særligt strækningen på Tømmerupvej er meget lavt belagt. Der er vedlagt oversigt over de forskellige busruters passagertal i bilag 1 og dertil en særlig oversigt over daglige af- og påstigere fordelt på stoppesteder på rute 30 i bilag 2. Linje 36 kører kun i Tårnby Kommune og ændringer i serviceniveauet kan ske uafhængigt af andre bestillere. LOVGRUNDLAG Lov om Trafikselskaber INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at busdriften fortsætter uændret. /BGR 22

24 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Passagertal pdf 40265/14 2 Åben Faktaark - linje pdf 41345/14 3 Åben Busdrift.pdf 54332/14 23

25 13. Slidlag på kommuneveje 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/25065 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej samt Jacob Fortlingsvej, kørebane og cykelsti, får fornyet slidlag. Endvidere forberedes Amager Strandvej, hele strækningen, til nyt slidlag i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 anbefales det, at der således arbejdes videre på 3 strækninger. Teknik- og Miljøudvalget har den besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med Tømmerupvej og Amager Strandvej. Endvidere er det besluttet at Jacob Fortlingsvej i denne sammenhæng skal gøres færdig. Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej: 1. Udskiftningen af græsarmering fortsætter 2. Udskiftning af enkelte regnvandsbrønde påbegyndes 3. Udskiftning af slidlag 4. Hvis det er økonomisk muligt også på cykelsti i nordsiden. Jacob Fortlingsvej, cykelsti og kørebane: 1. Slidlag Amager Strandvej: På Amager Strandvej foreslås vejen fuldt færdiggjort til nyt slidlag i Det betyder at kørerbanen gøres jævn ved fræsning og udlæg af asfalt (GAB), og der sker opretning af kantsten og vejbrønde. 1. Udskiftning af enkelte regnvandsbrønde fortsætter 2. Udskiftning af betonkantsten færdiggøres 3. Udskifte den dårligste del af asfalten 4. Erstatning af brostensbelægning med asfalt (Foran SAS-bygning og fra Skøjtevej mod syd) Da færdiggørelsen af Jacob Fortlingsvej ikke var medregnet i budgettet for asfaltslidlag i indstilling den , betyder det, at der ikke er økonomiske midler til et endeligt slidlag på Amager Strandvej i

26 Derfor indstiller Forvaltningen, at slidlagsarbejdet på Amager Strandvej udskydes til HØRING Der skal ikke ske høring, idet det er Kommunale veje, og der ikke ændres ved adgangsforhold. LOVGRUNDLAG Tømmerupvej og Amager Strandvej er begge kommunale veje, hvor Tårnby Kommunalbestyrelse er både vejmyndighed og ejer. ØKONOMI Der resterer kr. i anlægsbudget 2014 til udførelse af slidlag. Økonomien i de i indstillingen nævnte strækninger er: 1: Tømmerupvej: Slidlag kroner Forberedende arbejder (kantsten og brønde) kroner 2: Jacob Fortlingsvej: kroner 3: Amager Strandvej: Nye kantsten kroner Opretning af kantsten I østside kroner Forberedende arbejder: kroner I alt kr. hvilket betyder, at Teknisk Forvaltning foreslår, at der anvendes ca kr. fra driftsmidler til dækning af de driftsrelaterede udgifter så som udskiftning af kantsten, der overstiger de afsatte anlægsmidler. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 25

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Formandsmøde den 29. november 2012.

Formandsmøde den 29. november 2012. Formandsmøde den 29. november 2012. Formanden for sammenslutningen Kurt Wriedt åbnede mødet med at byde velkommen til de 28 fremmødte medlemmer, som repræsenterede 21 grundejerforeninger, samt fra Tårnby

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere