TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Heidi Ladegaard Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Affalds- og ressourceplan - opstart Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i Miljøtilsynsberetning orientering Klimakommune erklæring - forlængelse Ny parkeringsbekendtgørelse Hegn - Fritidshjemmet på Brønderslev Alle Skitseprojekt Amager Landevej nord for Tårnbyvej Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Kørsel med ledbusser Busbestilling Slidlag på kommuneveje Udskiftning af vejbelysning i Område frigivelse af midler Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/8300 Sagsansvarlig: lno.tf Fraværende: INDSTILLING Teknisk Forvaltning anbefaler over for Teknik- og Miljøudvalget, 1. at dagsordenen godkendes. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/2678 Sagsansvarlig: hmy.tf Fraværende: RESUMÉ A) Orientering om Budget B) KL-konference- Politisk Forum INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at meddelelserne tages til efterretning. 3

5 3. Affalds- og ressourceplan - opstart Åben sag Sagsnr.: 13/8694 Sagsansvarlig: AGI.TF Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning har igangsat arbejdet med at udarbejde den kommende affalds- og ressourceplan. Forvaltningen præsenterer de foreløbige rammer for planen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan gældende for Planen skal indeholde retningslinjerne for det fremtidige arbejde med affaldshåndtering i Tårnby Kommune. Planen skal, ifølge bekendtgørelsen, indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel. Udvalget skal tage stilling til en række spørgsmål og drøfte planens indhold og retning. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der i Affalds- og ressourceplanen indskrives mål og initiativer, som beskrevet i fokusområde 1, for at nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet, som beskrevet i regeringens strategi, herved opnås også mål i den politiske aftale om ARC 2. at Teknisk Forvaltning indarbejder de foreløbige fokusområder 2 og 3 og de foreløbige initiativer i affalds- og ressourceplanen 3. at der indskrives initiativer som giver øget fokus på genbrugspladserne og direkte genbrug som beskrevet i fokusområde 4. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om udarbejdelse af affalds- og ressourceplan 42446/14 4

6 4. Godkendelse af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s takster for vand i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/32196 Sagsansvarlig: fly.tf Fraværende: RESUMÉ TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har den 30. januar 2014, på baggrund af forsyningsselskabets endelige afgørelse for prisloft 2014, fremsendt reviderede takster for 2014 til erstatning for de midlertidige takster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 10. december 2013 TÅRNBYFORSYNING VAND A/S s takster for 2014 på baggrund af forsyningssekretariatets høringsudkast for prisloft Idet forsyningssekretariatet nu har truffet endelig afgørelse for prisloft 2014, har TÅRNBYFORSYNING Vand A/S udarbejdet reviderede takter for 2014, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke fastsætte taksterne, men kan alene godkende eller forkaste taksterne. Formålet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne er at sikre, at grundlaget herfor er i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, hvilket forvaltningen har vurderet, at det er. LOVGRUNDLAG Anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til Vandforsyningslovens 53 stk. 1. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at de for 2014 reviderede takster godkendes. /BGR 5

7 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Reviderede takster for vand /14 2 Åben Revideret driftsbudget for vand i /14 3 Åben Revideret anlægsbudget for vand i /14 4 Åben Kopi af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S s indstilling Budget / Åben Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet 10. december /14 6

8 5. Miljøtilsynsberetning orientering Åben sag Sagsnr.: 14/5966 Sagsansvarlig: kvn.tf Fraværende: RESUMÉ Tårnby Kommune skal hvert år inden 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens miljøindsats i det foregående år til Miljøstyrelsen. Indberetningen sker elektronisk via miljøportalen og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside og Tårnby Kommunes hjemmeside. Tårnby Kommune har overholdt sin tilsynsforpligtigelse i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunens miljøindsats omfatter administration af og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Den 23. maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse om miljøtilsyn i kraft, og dermed blev kravene til og planlægningen af miljøtilsyn ændret med virkning fra Tilsynsbekendtgørelsen implementeres løbende i 2014 og Fremover tager planlægningen af tilsyn udgangspunkt i de frekvenser, der er krav om i tilsynsbekendtgørelsen. Indberetningen for 2013 er opdelt i 2 perioder en før og en efter tilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft. I kommunens miljøtilsynsplan for er planlægningen af tilsyn og de nye frekvenser for tilsyn beskrevet nærmere. Planen er vedtaget de 28. august 2013 i Teknik- og Miljøudvalget og gælder i 4 år. LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven og Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at Miljøtilsynsberetning 2013 tages til efterretning. 7

9 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby Kommunes Samlet Miljøtilsynsberetning 2013.pdf 42023/14 2 Åben Miljøtilsynsplan Tårnby kommune.pdf 42033/14 3 Åben Miljøtilsynsplan Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget 47094/14 den

10 6. Klimakommune erklæring - forlængelse Åben sag Sagsnr.: 14/8207 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning anbefaler, at Tårnby Kommune forlænger den 4årige Klimakommune aftale med Danmarks Naturfredningsforening og fortsætter arbejdet i Projekt Klimakommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby Kommune blev i juni 2010 Klimakommune med en borgmestererklæring om at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed på 2 % pr. år frem til år 2014 (se bilag 1). Kravene for at være Klimakommune kan ses i bilag 2, som er hentet fra Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Her ses også hvilke kommuner, der er Klimakommune. Det er Danmarks Naturfredningsforening som overordnet står for og administrerer Klimakommune-projektet. For at være Klimakommune er det et krav, at kommunen udarbejder en handleplan for kommunens klimaarbejde. Tårnby Kommunes seneste handlingsplan for Projekt Klimakommune udløber pr. 31. maj 2014 (bilag 3). Dette betyder, at udarbejdelse af ny klimahandlingsplan snarest skal igangsættes, såfremt det besluttes at fortsætte i klimasamarbejdet med DN. Der er i øjeblikket 76 Klimakommuner, som løbende forlænger deres aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Tårnby kommunes arbejde med klima- og energibesparelser som Klimakommune har resulteret i en CO2-reduktion fra 2009 til 2010 på 3,0 % og fra 2010 til 2011 på 3,6 %. Det seneste tal fra 2011 til 2012 viser en CO2-reduktion på hele 4,3 % (Klimaregnskabet for 2013 forventes klar til april 2014). Det vurderes derfor at være realistisk at nå et reduktionsmål for CO2-udledningen på min. 2 % pr. år fremadrettet. Også et mere ambitiøst mål på min. 3 % CO2 reduktion pr. år vurderes at være realistisk. Kravet på 2 % CO2 reduktion pr. år er et minimum sat af Danmarks Naturfredningsforening som grundlag for at deltage som Klimakommune - en del kommuner sætter dog højere mål, hvilket også vil være realistisk for Tårnby Kommune. En væsentlig årsag til disse CO2-reduktioner må antages, at kunne henledes til Klimakommune arbejdet og dermed handleplanen for Projekt Klimakommune. Eksempelvis kan det nævnes at projekterne i energisparepuljen har givet anledning til en årlig driftsbesparelse som følge af energibesparelser (og vandbesparelser) på ca kr. pr. år i 2012, og yderligere ca kr. pr. år i 2013 og med en tilbagebetalingstid på hhv. 3,7 år og 4,3 år (se bilag 4). 9

11 Udover den direkte driftsbesparelse som følge af energisparepuljen må det også forventes at Klimakommune arbejdet har resulteret i en vis afsmittende effekt i det daglige sagsbehandlingsarbejde, således at der er mere fokus på energibesparelser og energirigtige løsninger uden at dette direkte kan aflæses eller er synliggjort. Kommunen har desuden pr. 21. februar 2014 projekt-ansat en energikonsulent indtil udgangen af år Det vil være oplagt at lade energikonsulenten indgå som omdrejningspunkt i Klimakommune arbejdet som projektleder, udover arbejdet med at implementere energibesparelser i kommunen. Klimakommuneaftalen med DN kan forlænges med minimum 2 år frem til Teknisk Forvaltning vurderer, at en 4årig forlængelse vil give den bedste fleksibilitet og kontinuitet fremover. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Tårnby Kommune forlænger klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, ved at underskrive en ny borgmestererklæring om at nedbringe kommunens klimaudledninger (CO2-udledning) for kommunen som virksomhed med et reduktionsmål på min. 2 % pr. år frem til og med 31. maj /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommuneaftale.pdf 48399/14 2 Åben Hvad er en klimakommune /14 3 Åben Klimahandlingsplan pdf 48408/14 4 Åben Energispareprojekter 2012 og økonomi oversigt 48389/14 10

12 7. Ny parkeringsbekendtgørelse Åben sag Sagsnr.: 14/6627 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Folketinget har vedtaget en ny Færdselslov pr. 1. marts I den forbindelse er Tårnby Kommunes parkeringsbekendtgørelse trådt ud af kraft. Udvalget skal tage stilling til en ny bekendtgørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at gøre parkeringsreglerne mere gennemskuelige og ens landet over, har Folketinget besluttet at ændre Færdselslovens 28 stk. 3, således at sætningen: Køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, kan dog, medmindre andet bestemmes i en lokal bekendtgørelse, standses eller parkeres med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. udgår. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at parkere delvist på fortovet nogen steder i landet. Samtidigt er det besluttet, at alle lokale parkeringsbekendtgørelser ikke længere er gældende. Teknisk Forvaltning er allerede blevet kontaktet af mange bekymrede borgere, der ser deres muligheder for parkering indskrænket, når der ikke er plads til at parkere 2 biler overfor hinanden på de mindre veje. Det betyder, at kommunen mister hundredvis af parkeringsmuligheder, særligt på små villaveje. Derudover kan ingen fritages for licens inden for p-zonen i Kastrup, og lastbiler kan parkere hele døgnet overalt. Såfremt muligheden for at parkere delvist på fortov ikke bevares, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at det bliver nødvendigt at opsætte P-forbuds skilte på en række veje, hvor bilisterne ikke selv kan vurdere behovet for fri bredde til passage på kørebanen. Tårnby kommune har dog mulighed for at vedtage en ny bekendtgørelse, samt lempe parkeringsreglerne i forhold til Færdselsloven. Dette kan gøres på betingelse af, at den ny bekendtgørelse nemt kan findes på kommunes hjemmeside. Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der vedtages en ny parkeringsbekendtgørelse, hvor følgende paragraf er tilføjet til den nuværende: 11

13 Ny 2 Det er tilladt for køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 t, at standse eller parkere med en del af køretøjet på fortov, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Med denne tilføjelse vil reglerne for parkering i Tårnby Kommune være uændrede i forhold til tidligere. Den nye parkeringsbekendtgørelse bliver lagt på kommunens hjemmeside under Veje og Trafik. Teknisk Forvaltning har fået politiets samtykke til, at kommunens nuværende bekendtgørelse kan gælde frem til en ny er vedtaget. LOVGRUNDLAG Færdselsloven 92, stk. 1 og Lov om Offentlige Veje 107, stk. 2. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at forslaget til en ny parkeringsbekendtgørelse vedtages. 2. at bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med vedtagelsen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ny parkeringsbekendtgørelse 39096/14 2 Åben Midlertidig parkeringsbekendtgørelse 38295/14 12

14 8. Hegn - Fritidshjemmet på Brønderslev Alle 28 Åben sag Sagsnr.: 14/5965 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Fritidshjemmet på Brønderslev Alle 28 ønsker at få opsat et hegn ud til vejen foran deres indgang. Hegnet skal forhindre børn i at løbe ud på vejen, samt forhindre parkering umiddelbart foran indgangen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fra maj måned 2014 bliver klubben på Brønderslev Alle 28 omdannet til fritidshjem. Alderen på de børn som bruger fritidshjemmet, bliver derfor lavere end dem, der bruger klubben i dag. Fritidshjemmet ønsker derfor at få opsat et hegn ud til vejen foran deres indgang, som skal forhindre børnene i at komme til at løbe ud på vejen. Derudover skal hegnet være med til at forhindre parkering umiddelbart foran deres indgang, således at oversigtsforholdene, for de børn som cykler, bliver bedre. Hegnet skal placeres i forkanten af fortovet og være ca. 4 meter langt. Fritidshjemmet har ingen ønsker til en bestemt type af hegn, og Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der opsættes et simpelt rørhegn, som det der står på Tårnbyvej langs Korsvejens skole. LOVGRUNDLAG Lov om Offentlige Veje 10, stk. 2. ØKONOMI 4 meter simpelt rørhegn inkl. opsætning koster ca. kr ,-. Udgiften kan dækkes af midlerne til trafiksikkerhed. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 13

15 1. at der opsættes et simpelt rørhegn foran indgangen til fritidshjemmet på Brønderslev Alle Udgiften dækkes af midlerne til trafiksikkerhed. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Hegn foran indgang - Brønderslev Alle.pdf 37105/14 2 Åben Brønderslev alle.pdf 38020/14 14

16 9. Skitseprojekt Amager Landevej nord for Tårnbyvej Åben sag Sagsnr.: 11/13918 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: RESUMÉ Projekteringen af renoveringen af Amager Landevej nord for Korsvejskrydset er nu så langt, at Teknisk Forvaltning ønsker en principbeslutning omkring nogle trafikale/visuelle konsekvenser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amager Landevejs projektet er nu på et stade, hvor forvaltningen skal have afklaret en række spørgsmål. Som bilag er vedlagt 2 kort, som viser et forslag til, hvordan Amager Landevej kan komme til at se ud i fremtiden. Amager Landevej er anlagt højere end nogle af de tilstødende veje, og man kan derved forvente, at en del regnvand ved ekstrem regn blive ledt ned af Kristtorn Alle. Jf. bilag 2 indstiller Teknisk Forvaltning at problemet løses, ved at anlægge cykelsti og fortov på en hævet flade ved passage af Kristtorn Alle. Dette betyder, at 30 km/t zonen skal forlænges til at dække hele Kristtorn Alle (vist som løsning 2). På bilag 4 er vist det nye forløb af vejbaner, parkeringspladser og svingbaner. Der foreslås afkortninger af enkelte svingbaner. Idet hastigheden nedsættes fra 60 km/t til 50 km/t, er stoplængden ikke så lang som tidligere, og der kan derved fjernes en mængde regn, som ikke skal i kloakken ved at udvide de grønne midterrabatter. Der anlægges cykelsti, som adskilles af parkeringsbåse/baner af en 1,00 meter bred rende. Cykelstier og parkeringsbåse/baner bygges sammen, således de hælder ind mod hinanden. Ved regnvejr, som teoretisk kun forekommer hvert 10 ende år, vil der blive overløb til terræn. Regnvandet stuver derefter op i disse bassiner, og således holdes vejbanerne farbare i længere tid og kommunen opnår at kunne kontrollere vandmasserne i forhold til en 10-årshændelse. HØRING Ændringer af vejprofilet på Amager Landevej kræver principielt ikke en høring, men en inddragelse af beboerne i en dialog. Forvaltningen anbefaler, at beboere, virksomheder 15

17 og andre interessenter høres som en udvidet dialog. Dette er planlagt senere i processen. Dialogen skal forebygge klager, misforståelser samt mulighed for at minimere fejl. LOVGRUNDLAG Amager Landevej og Kristtorn Alle er kommunale veje, hvor Lov om offentlige veje gælder. Høring/inddragelse sker efter Forvaltningsloven 19 og renoveringen sker efter Vejlovens 10. ØKONOMI Projektet er finansieret via klimapuljen og opkræves via vandafledningsafgiften. Eventuelle ekstra udgifter, som kun kan henledes til Tårnby Kommune betales via driften. Et foreløbigt overslag er gengivet i bilag. Slidlag udgår og afventer til 2015 på grund af forventet sen afslutning af afvandingsprojekt INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der tages principbeslutning om fremtidig vejprofil 2. at der arbejdes videre på løsning i forhold til 100-årshændelse på Kristtorn Alle, 3. at hastigheden nedsættes til 30 km/t, på hele Kristtorn Alle 4. at der udlægges slidlag i 2015 på Amager Landevej som afslutning af projektet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Planudsnit_skybrud.pdf 43904/14 2 Åben Planudsnit_løsning1og2.pdf 43903/14 3 Åben Planudsnit_200.pdf 43902/14 4 Åben Situationsplan_500.pdf 43901/14 5 Åben Amager Landevej økonomi_fremsendt.xlsx 43917/14 16

18 10. Signalanlæg - Rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej Åben sag Sagsnr.: 14/5475 Sagsansvarlig: asa.tf Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med renovering af lyssignal Englandsvej/Tårnbyvej har Teknisk Forvaltning undersøgt muligheden for at opnå særlige trafikale gevinster ved at ombygge rundkørslen til T- kryds for at forbedre trafikafviklingen samt trafiksikkerheden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med renovering af signalanlæg Englandsvej/Tårnbyvej, har Teknisk Forvaltning undersøgt lyssignalkablernes og masternes tilstand. Teknisk Forvaltning vurderer på den baggrund, at alle signalkabler og de fleste master og styreapparatet skal skiftes. Signalleverandøren skønner en pris på kr. Masternes placering skal også ændres for at optimere lyssignalet i rundkørslen. Der skønnes en pris på kr. for optimering af masternes placering. Asfalten i rundkørslen står til udskiftning i de kommende år. Asfalt, afstribning og kørebanens indretning skønnes til kr. Teknisk Forvaltning har i 2007 undersøgt muligheden for at ombygge rundkørslen til T- kryds. Efter gennemgang af undersøgelsen anbefaler Teknisk Forvaltning, at ombygge rundkørslen til T-kryds. Den tekniske begrundelse er, at rundkørslen ikke vil kunne afvikle trafikken i 2022, efter de kapacitetsberegninger, som blev udført dengang. Trafikanalyserne viste, at rundkørslen kan ombygges til et signalreguleret T-kryds, og at trafikken kan afvikles mere effektivt og trafiksikkert. Teknisk Forvaltning har i 2007 udarbejdet et udkast til lokalplan nr. 93, som omfatter ombygning af rundkørslen til T-kryds og inddragelse af areal ved vandtårnet til at være en del af Byparken, samt muligheden for at bygge et hotel på stedet. Ved omdannelse til T-Kryds vil det være naturligt, at ombygge Englandsvej mellem vandtårnet og Bygrænsen til ét spor og bygge parkeringsplads og kys- og køranlæg ved Nordregårdsskolen. Hastigheden kan nedsættes til 50 km/t, når vejen bygges om. De vedlagte bilag viser, hvordan Teknisk Forvaltning forventer, at området kan komme til at se ud. Fordelen med T-Kryds i forhold til rundkørsel: 1. Bedre trafikafvikling/fremkommelighed. 17

19 1.1. Flere biler kan køre igennem Bedre mulighed for at cykle igennem uden forsinkelse Bedre mulighed for at fodgængere kan krydse vejen Bussen kan komme hurtigere igennem krydset Bedre mulighed for samordning med de andre kryds. 2. Bedre trafiksikkerhed og mere simpelt Færre ulykker (biler og cyklister) Mere sikkert for fodgængere, når de krydser vejen. 3. Nemmere at overskue for bilister i forhold til rundkørslen Mindre trafikareal medfører bedre overblik over krydset Signaler bliver mere tydelige Færre kabler som forbinder signaler og mindre styreapparat. 4. Færre signalfaser (3 i forhold til 5) Mindre ventetid Programmet bliver kortere Mere trafikstyret anlæg Bedre mulighed for at overvåge krydset. LOVGRUNDLAG I henhold til Vejloven 10 skal vejbestyrelserne holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. ØKONOMI Teknisk Forvaltning har skønnet omkostninger for ombygningen til mio. kr. Udskiftning af signalanlægget alene koster ca ,- kr. der finansieres af driftsmidler. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, 1. at renovere lyssignalet Englandsvej/Tårnbyvej, som vil koste ca kr. Teknisk Forvaltning forelægger herefter en indstilling, med anbefalinger mht. optimering af signalet i rundkørslen. 18

20 2. alternativt indstiller Teknisk Forvaltning, a. at rundkørslen Englandsvej/Tårnbyvej omdannes til T Kryds i 2015, hvor renovering af lyssignalet udskydes til b. at opdatering af tidligere projektudkast udføres, og forelægges udvalget medio c. at projektomkostninger på ca. 15 mio. kr. søges indarbejdet i budgetårene /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rundkørsel: Kort tegnet af Carl Bro.pdf 30893/14 2 Åben Bilag /14 3 Åben Bilag /14 4 Åben Bilag /14 19

21 11. Kørsel med ledbusser Åben sag Sagsnr.: 12/8895 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ Movia har gennem det sidste år prøvekørt ledbusser på linje 5A udenfor Tårnby Kommune. Forsøget er afsluttet, og Movia ønsker nu tilladelse til kørsel med 18 meter lange ledbusser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Linje 5A er Nordeuropas mest benyttede buslinje med ca daglige passagerer. Bussen kører fra Husum, hvor hver fjerde busafgang kører til Lufthavnen, og resten har endestation på Sundbyvester Plads. På nogle strækninger har bussen ikke nok kapacitet, og Movia har derfor i det sidste års tid indsat ledbusser på udvalgte afgange som forsøg. Forsøget har været en stor succes, og Movia ønsker derfor tilladelse til at indsætte ledbusser på alle afgange fra køreplanskiftet i april Movia vurderer, at der ved indsættelse af ledbusser er potentiale for at forbedre kapaciteten og servicen indenfor nuværende budgetramme. Det vurderes, at busdriften bliver 8-10% billigere, hvilket for Tårnby Kommune svarer til ca ,- kr. om året. Movia påtænker, at indføre et såkaldt frit-flow i ledbusserne, hvilket betyder at passagererne kan benytte alle bussens døre til af- og påstigning. Dette giver en tidsbesparelse ved stoppestederne og derved en billigere drift. Movia vurderer, at med frit-flow vil de samlede besparelse være 13-15%, hvilket for Tårnby Kommune svarer til ca ,- om året. Forvaltningen har sammen med Movia prøvekørt strækningen i Tårnby Kommune med henblik på at se, om det fysisk kan lade sig gøre at køre med ledbusser. Det blev konkluderet, at bussen problemfrit kan køre i Tårnby, da bussen manøvrerer bedre end de nuværende 13,7 meter lange busser. Dog er der problemer med længden af nogle af stoppestederne på ruten, da nogle af disse er udformet til 12 meter lange busser. Der er derfor allerede i dag problemer med længde af stoppestederne. Det er derfor nødvendigt at ombygge disse stoppesteder før der kan indsættes ledbusser. Det drejer sig om stoppesteder på Saltværksvej og Amager Strandvej. På Saltværksvej er det stoppestederne ved Volmer Kjærs Alle og ved Cypres Alle som er for korte. Da stoppestederne ligger meget tæt, indstiller Forvaltningen, at man i stedet for at udvide de nuværende stoppesteder, slår de to stoppesteder sammen til ét nyt. Det indstilles derfor, at stoppestederne ved Volmer Kjærs Alle og Cypres Alle nedlægges og slås sammen til et nyt stoppested imellem de to nedlagte. Dette vil give en afstand mellem stoppestederne fra Korsvejen til Skottegården på ca. 500 meter. I dag er afstanden meter mellem stoppestederne. Ved at lave ét erstatningsstoppested undgås også nedlæggelse af flere P-pladser end højst nødvendigt. 20

22 Ved at nedlægge et stop opnår man en tidsbesparelse, som i sidste ende kan udmøntes i en besparelse på driftsudgifterne. Tidsbesparelsen er dog ikke stor nok til at kunne estimere et konkret beløb. På Amager Strandvej er buslommen i det første stoppested mod lufthavnen for kort. Movia foreslår, at flytte stoppestedet til Saltværksvej i stedet for at ombygge det eksisterende, således at det ligger overfor stoppestedet i modsatte retning. Teknisk Forvaltning vurderer, at stoppestedet rent trafikmæssigt godt kan flyttes til Saltværksvej, men vurderer, at det kan give støjgener for beboerne i Vævergården. Forvaltningen vurderer, at ændringen af stoppestedet ikke er kritisk for kørsel med ledbusser og anbefaler derfor at ombygge det nuværende stoppested i forbindelse med fremtidigt asfaltarbejde på Amager Strandvej. ØKONOMI Sammenlægningen af stoppesteder vurderes til at koste ca ,- kr. Teknisk Forvaltning har ikke midler afsat til sammenlægningen. Teknisk Forvaltning vil senere i år udarbejde særskilt indstilling med henblik på finansiering ved kompenserende besparelser f. eks trafiksikkerhedskontoen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at der gives tilladelse til kørsel med 18 meter ledbusser 2. at stoppestederne Volmer Kjærs Alle og Cypres Alle slås sammen til et nyt ledbusstoppested ved Latyrus Alle 3. at stoppestedet på Amager Strandvej ombygges i forbindelse med fremtidigt asfaltarbejde. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Stoppesteder på Saltværksvej.pdf 49476/14 2 Åben Notat_Fremtidens 5A_ pdf 48921/14 3 Åben Rapport om fremtidens 5A - MINIRAPPORT - Version / docx 4 Åben Stoppesteder på Saltværksvej_Amager Strandvej.pdf 53836/14 21

23 12. Busbestilling 2015 Åben sag Sagsnr.: 12/8895 Sagsansvarlig: mbr.tf Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med køreplanskift foråret 2015 skal der senest i maj 2014 afgives busbestilling til Movia. Teknisk Forvaltning anbefaler uændret busdrift. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er behov for at ændre på den nuværende busdrift i kommunen, og anbefaler derfor at driften fortsættes uændret. Tårnby Kommunes mest benyttede buslinjer er linje 5A og 350S. Den mindst benyttede bus udover natbus 81N er linje 30. Særligt strækningen på Tømmerupvej er meget lavt belagt. Der er vedlagt oversigt over de forskellige busruters passagertal i bilag 1 og dertil en særlig oversigt over daglige af- og påstigere fordelt på stoppesteder på rute 30 i bilag 2. Linje 36 kører kun i Tårnby Kommune og ændringer i serviceniveauet kan ske uafhængigt af andre bestillere. LOVGRUNDLAG Lov om Trafikselskaber INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, 1. at busdriften fortsætter uændret. /BGR 22

24 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Passagertal pdf 40265/14 2 Åben Faktaark - linje pdf 41345/14 3 Åben Busdrift.pdf 54332/14 23

25 13. Slidlag på kommuneveje 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/25065 Sagsansvarlig: sfa.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej samt Jacob Fortlingsvej, kørebane og cykelsti, får fornyet slidlag. Endvidere forberedes Amager Strandvej, hele strækningen, til nyt slidlag i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2014 anbefales det, at der således arbejdes videre på 3 strækninger. Teknik- og Miljøudvalget har den besluttet, at forvaltningen skal arbejde videre med Tømmerupvej og Amager Strandvej. Endvidere er det besluttet at Jacob Fortlingsvej i denne sammenhæng skal gøres færdig. Tømmerupvej mellem Amager Landevej og Englandsvej: 1. Udskiftningen af græsarmering fortsætter 2. Udskiftning af enkelte regnvandsbrønde påbegyndes 3. Udskiftning af slidlag 4. Hvis det er økonomisk muligt også på cykelsti i nordsiden. Jacob Fortlingsvej, cykelsti og kørebane: 1. Slidlag Amager Strandvej: På Amager Strandvej foreslås vejen fuldt færdiggjort til nyt slidlag i Det betyder at kørerbanen gøres jævn ved fræsning og udlæg af asfalt (GAB), og der sker opretning af kantsten og vejbrønde. 1. Udskiftning af enkelte regnvandsbrønde fortsætter 2. Udskiftning af betonkantsten færdiggøres 3. Udskifte den dårligste del af asfalten 4. Erstatning af brostensbelægning med asfalt (Foran SAS-bygning og fra Skøjtevej mod syd) Da færdiggørelsen af Jacob Fortlingsvej ikke var medregnet i budgettet for asfaltslidlag i indstilling den , betyder det, at der ikke er økonomiske midler til et endeligt slidlag på Amager Strandvej i

26 Derfor indstiller Forvaltningen, at slidlagsarbejdet på Amager Strandvej udskydes til HØRING Der skal ikke ske høring, idet det er Kommunale veje, og der ikke ændres ved adgangsforhold. LOVGRUNDLAG Tømmerupvej og Amager Strandvej er begge kommunale veje, hvor Tårnby Kommunalbestyrelse er både vejmyndighed og ejer. ØKONOMI Der resterer kr. i anlægsbudget 2014 til udførelse af slidlag. Økonomien i de i indstillingen nævnte strækninger er: 1: Tømmerupvej: Slidlag kroner Forberedende arbejder (kantsten og brønde) kroner 2: Jacob Fortlingsvej: kroner 3: Amager Strandvej: Nye kantsten kroner Opretning af kantsten I østside kroner Forberedende arbejder: kroner I alt kr. hvilket betyder, at Teknisk Forvaltning foreslår, at der anvendes ca kr. fra driftsmidler til dækning af de driftsrelaterede udgifter så som udskiftning af kantsten, der overstiger de afsatte anlægsmidler. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 25

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. november 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. december 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 13. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 8. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 12. juni 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere