12. september 2006 EM2006/45. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. september 2006 EM2006/45. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006"

Transkript

1 12. september 2006 EM2006/45 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig, bestemmelse om restlejers retsstilling ved omdannelse til henholdsvis andels- eller ejerboliger, præcisering af udlejers økonomiske tilsyn, præcisering af Boligklagenævnets kompetence samt tekniske ændringer af enkelte bestemmelser.) 1 I landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, foretages følgende ændringer: 1. I 5, stk. 1, nr. 2, ændres 24, stk. 1 til: 24, stk. 1, og 24a, stk , stk. 1, affattes således: Landsstyret kan indgå aftale med den danske stat ved Rigsombudet om anvisning af boliger til personale, der er ansat med ret til anvist bolig ved en af statens institutioner , stk. 2, ophæves. Stk. 3 bliver herefter stk affattes således: 21. En lejer, der bebor en personalebolig og får tilbudt en almindelig udlejningsbolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig på vilkår som almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk. 4. Stk. 2. En lejer, der i de seneste 7 år har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk. 4. Stk. 3. En lejer, der i de seneste 3 år før lejeren går på pension, har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Retten efter stk. 1-3, gælder ikke for: 1) Anviste boliger til ansatte ved en af statens institutioner, jf ) Boliger, der er reserveret til Landsstyremedlemmer og direktører i de enkelte Landsstyreområder, jf ) Chefboliger, der er reserveret til afdelingschefer i Hjemmestyrets centraladministration, jf ) Boliger, der er reserveret til bestemte formål eller øremærket til bestemte stillinger, jf. 5, stk affattes således: 24. Når lejerne i en af Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsejendomme har stiftet en andelsboligforening og skriftligt har ansøgt Hjemmestyret eller kommunen om at overtage deres lejeboliger som andelsboliger, kan udlejer fravige 5 og 65. Hjemmestyret eller kommunen kan fra ansøgningstidspunktet give andelsboligforeningen ret til at indstille en person, der er optaget på venteliste i andelsboligforeningen, til en ledigbleven bolig. EM 2006/45 IAP j.nr

2 Stk. 2. Hjemmestyret eller kommunen skal tilbyde en lejer, jf. stk. 1, som ikke ønsker at overtage sin lejebolig som andelsbolig, en anden bolig i samme by. Boligens størrelse skal ved fremsættelse af tilbuddet stå i forhold til husstandens størrelse, jf. 6, stk. 2 og 3. Stk. 3. Retten til at få tilbudt en anden bolig, jf. stk. 2, gælder kun, såfremt lejeren har overholdt sin lejekontrakt. Udlejer kan ikke påberåbe sig forhold, som ikke er af væsentlig betydning eller som af lejeren forinden er bragt i orden. Stk. 4. Tager lejer imod tilbuddet, jf. stk. 2, i umiddelbar tilknytning til omdannelsesprocessen, yder udlejer den fraflyttende lejer kompensation for flytningen bestående af et grundbeløb på kr. samt kr. per beboelsesrum. Kompensationsbeløbet indgår endeligt i de samlede omkostninger i forbindelse med omdannelsen. Fraflytning sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 12. Stk. 5. Tager lejer ikke imod tilbuddet, jf. stk. 2, fortsættes lejemålet. Den årlige leje fastsættes som et administrationsbidrag på kr., et kapitalafkast på 1,5% af ejendommens overdragelsespris samt et bidrag på 405 kr. per kvadratmeter til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. Lejens størrelse kan ændres ved tekstanmærkning på den årlige Landstingsfinanslov. Stk. 6. Fortsættes lejemålet, jf. stk. 5, kan lejer i forhold til Hjemmestyret eller kommunen alene gøre rettigheder gældende, som Hjemmestyret eller kommunen, som andelshaver, vil kunne gøre gældende overfor andelsboligforeningen. Stk. 7. En lejer kan til enhver tid overtage sin lejebolig som andelsbolig.. 6. Efter 24 indsættes i kapitel 2: 24a. Når over halvdelen af lejerne i en af Hjemmestyrets eller kommunernes udlejningsejendomme med maksimalt 16 boliger har stiftet en ejerforening og skriftligt har ansøgt Hjemmestyret eller kommunen om at overtage deres lejeboliger som ejerboliger, kan udlejer fravige 5 og 65. Stk , stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse i forbindelse med omdannelse fra lejeboliger til ejerboliger, jf. stk. 1. Stk. 3. Ønsker en lejer i andre tilfælde end situationen i stk. 1 at overtage sin lejebolig som ejerbolig, forbliver de øvrige lejere i ejendommen som lejere på de hidtidige vilkår , stk. 3 og 4, ophæves. 8. I 32 indsættes som stk. 8: Stk. 8. Udlejer kan opkræve et bidrag hos lejere i Hjemmestyrets og kommunernes flerfamiliehuse til dækning af omkostninger til kvarterløft eller reinvesteringer i udlejers boliger. Bidraget fastsættes ved tekstanmærkning på den årlige Landstingsfinanslov.. 9. I 63, stk. 1, ændres jf. dog stk. 2-4 til: jf. dog stk I 63 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Bestemmelserne i 58 og 59 gælder ikke for boliger, der af udlejer er reserveret til bestemte formål, eller for boliger der er særligt indrettet og tildelt som boliger for handicappede , stk. 1, affattes således: Lejemålet på en personalebolig ophører ved ansættelsesforholdets ophør og skal fraflyttes i forbindelse hermed. Den ansatte har pligt til at skriftligt at opsige boligen. Den ansatte hæfter for løbende ydelser, der knytter sig til lejemålet, indtil udløbet af sædvanligt opsigelsesvarsel, jf. dog 70, stk

3 affattes således: 73. En offentlig udlejer skal hæve lejeaftalen som følge af manglende betaling af husleje, vand, varme eller depositum, jf. 37, stk. 1, 38, stk. 1, og 74, stk. 1. I private udlejningsboliger kan udlejer hæve lejeaftalen som følge af de nævnte grunde. Stk. 2. Udlejeren kan hæve lejeaftalen, hvis: 1) Boligen bruges ulovligt, jf. 48, stk. 2 og 3. 2) Boligen fraflyttes i utide, jf. 48, stk. 5. 3) Udlejer ulovligt nægtes adgang til boligen, jf. 49, stk. 1. 4) Ordensreglerne overtrædes, jf. 50. Stk. 3. Udlejer kan kun hæve lejemålet, jf. stk. 1 og 2, hvis det forhold, der lægges lejeren til last, er af væsentlig betydning. Stk. 4. Udlejer kan ikke påberåbe sig de i stk. 1 og stk. 2, nævnte forhold, hvis de er bragt i orden, inden udlejer hæver lejeaftalen. Stk. 5. Før udlejer kan hæve lejemålet i de i stk. 2 nævnte tilfælde, skal udlejer give lejeren påbud om at bringe forholdet i orden. Stk. 6. Udlejer skal skriftligt orientere kommunens socialforvaltning, når en lejer udsættes af sit lejemål. Orienteringen sker ved, at udlejer sender en kopi af udsættelsesbegæringen I 81 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke: Stk. 5. Hjemmestyrets eller en kommunes tilsyn efter stk. 1 består dels i et tilsyn med den økonomiske drift og dels i et tilsyn med den eksterne administrators øvrige udøvelse af administrationsvirksomheden.. Stk. 5 bliver herefter stk I 84 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Klager vedrørende de i stk. 1, nævnte forhold kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Boligklagenævnet.. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar , nr. 4 og 5, finder ikke anvendelse på andelsbolig- og ejerforeninger, der er stiftet før ikrafttrædelsesdatoen. 2 Grønlands Hjemmestyre, den xx 2006 Hans Enoksen / Jørgen Wæver Johansen 5

4 12. september 2006 EM2006/45 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Motivationen til at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen bygger i det væsentlige på Landsstyrets ønske om at lempe adgangen for ansatte til at overtage en personalebolig som almindelig udlejningsbolig. Endvidere er der ønske om at ændre og præcisere retsstillingen for lejere i offentlige udlejningsboliger, der ikke ønsker at overtage deres bolig som andelseller ejerbolig, uanset at andre lejere i ejendommen har stiftet en andelsbolig- eller ejerforening. Derudover åbner forslaget mulighed for, at udlejer over huslejen kan opkræve et mindre bidrag hos lejerne, som kan anvendes til at foretage nødvendige kvarterløft eller reinvesteringer i udlejers boliger, som ellers ikke kan dækkes over den hidtidige husleje. Endvidere pålægges udlejer skriftligt at orientere kommunernes socialforvaltning, når en lejer modtager en udsættelsesbegæring. Dette for at sikre at socialkontorer har mulighed for at hjælpe lejeren. Endelig indeholder forordningsforslaget en række tekniske ændringer, der ikke ændrer på forordningens materielle indhold. Ændringerne er for eksempel konsekvensændringer af de ændrede regler om lejerens retsstilling i ejendomme, der bliver omdannet til andels- eller ejerboliger. 2. Forordningsforslagets hovedpunkter Ifølge den gældende 21, stk. 2, kan en lejer, der har boet i sin personalebolig de seneste 7 år, overtage den som en almindelig udlejningsbolig. Det er et krav, at den ansatte har været opnoteret på den almindelige boligventeliste i samme periode. Med forordningsforslaget fjernes kravet om opnotering på den almindelige boligventeliste, da det i praksis har vist sig, at kravet i et meget stort antal tilfælde har været til hinder for, at en ansat kan overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. Bestemmelsen er således ikke blevet anvendt efter intentionerne om, at ansatte, der har boet i en personalebolig mere end 7 år, skal have mulighed for at overtage denne som en almindelig udlejningsbolig. Kravet om opnotering på venteliste i hele lejeperioden er ligeledes fjernet i 21, stk. 3, for lejere, der går på pension. Disse lejere kan nu overtage deres personalebolig som almindelig udlejningsbolig, når de har boet i personaleboligen de seneste 3 år. Der er endvidere sket materielle ændringer i reglerne om lejerens retsstilling, når udlejningsboliger i den ejendom, hvor en lejer bor, omdannes fra lejeboliger til andelsboliger. Ifølge den gældende 24 kan en lejer, der ikke ønsker at overtage sin lejebolig som andelsbolig, vælge at forblive i sin nuværende lejebolig på de hidtidige vilkår. Forordningsforslaget indeholder stadigvæk mulighed for, at en lejer kan blive boende, dog begrænses lejerens rettigheder af EM 2006/45 IAP j.nr

5 omfanget af de rettigheder, som Hjemmestyret eller kommunen har i deres egenskab af andelshaver. Endvidere gælder der nye regler for, hvordan huslejen beregnes for lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som andelsbolig, men forbliver boende i lejligheden. Den nye husleje beregnes som et standardbeløb. Huslejens størrelse afhænger af overdragelsesprisen på ejendommen, hvori boligen er beliggende samt af størrelsen på lejerens bolig. En lejer, der ikke ønsker at blive boende, har mulighed for at tage imod Hjemmestyrets eller kommunens tilbud om en anden bolig i samme by. Ligesom ved omdannelse fra lejeboliger til andelsboliger er der som en ny 24a indsat en bestemmelse om lejers forhold, når der sker omdannelse fra lejeboliger til ejerboliger. Af hensyn til at få omdannet så mange hele ejendomme til ejerboliger som muligt, skal en lejer tilbydes en anden bolig, når ejendommen indeholder op til 16 boliger, hvor over halvdelen af lejerne ønsker at omdanne deres lejeboliger til ejerboliger. Nogle boligområder trænger til kvarterløft, for eksempel i form af forebyggelses- og aktivitetsarbejde, der sætter fokus på graffiti. Andre boliger trænger til reinvesteringer for beløb udover, hvad der opkræves over den almindelige husleje, for eksempel til nye køkkener eller nye badeværelser. Der er derfor åbnet mulighed for, at udlejer kan opkræve et mindre beløb over huslejen, som kan anvendes til særlige indsatsområder. Bidraget opkræves solidarisk og fordeles efter en behovsvurdering. Desuden indeholder forordningsforslaget en præcisering af Hjemmestyrets og kommunernes tilsyn med en ekstern antaget administrator. Med præciseringen lægges der vægt på, at der skal føres et økonomisk tilsyn samt et generelt tilsyn med selve driften. Sammen med ændringen i kapitel 14 om Boligklagenævnet er det hensigten at understrege indholdet af, og forskellene mellem Hjemmestyrets eller en kommunes tilsynsopgave og Hjemmestyrets eller en kommunes opgave som traditionel rekursinstans i sager, som ligger udenfor Boligklagenævnets kompetence. 3. De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forordningsforslaget forventes ikke at få væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Landsstyret eller kommunalbestyrelsen lægger ud for omkostninger til flytning af lejere, der ikke vil overtage deres lejebolig som andels- eller ejerbolig. Beløbet afhænger af hvor mange lejere, der ønsker at flytte, samt hvor store lejernes boliger er. Ordningen har en meget begrænset likviditetsmæssig virkning for udlejer. Omkostningerne afholdes endeligt som en omkostning i omdannelsesprocessen, og afholdes endeligt af de kommende andels og ejerboligejere. Konsekvensen af, at huslejeberegningen ændres for de lejere, der ikke ønsker at overtage deres lejebolig som andels- eller ejerbolig, medfører ikke øgede økonomiske byrder for det offentlige, da omkostningerne til administrationen afholdes af lejerne selv over huslejen som et årligt administrationsbidrag på kr. Ændringer i lejeberegningen medfører heller ikke øgede administrative byrder for det offentlige. 2

6 4. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forordningsforslaget forventes hverken at få økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne Forordningsforslaget forventes at få økonomiske konsekvenser for de lejere, der ikke ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig i en ejendom, hvor der er stiftet en ejerforening. For disse lejere fastsættes huslejen for fremtiden som et administrationsbidrag på kr., et kapitalafkast på 1,5% af ejendommens opførelsessum samt et bidrag på 405 kr. per kvadratmeter til drift, vedligeholdelse og henlæggelser. Det afhænger af den hidtidige huslejes størrelse, om det bliver en økonomisk belastning eller en økonomisk gevinst for lejerne. Forordningsforslaget forventes tillige at få økonomiske konsekvenser for de kommende andels- og ejerboligejere, da omkostningerne til at flytte lejere, der ikke ønsker at blive andelseller ejerboligejere endeligt afholdes som en omkostning i omdannelsesprocessen, og dermed endeligt afholdes af de kommende andels og ejerboligejere. Forordningsforslaget forventes ikke at få administrative konsekvenser for borgerne. 6. De miljø- og naturmæssige konsekvenser Forordningsforslaget skønnes ikke at ville medføre konsekvenser for hverken miljøet eller naturen. 7. Evt. andre væsentlige konsekvenser Forordningsforslaget skønnes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre Forordningsforslaget skønnes ikke at få konsekvenser for Rigsfællesskabet eller selvstyreprocessen. 9. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Udkast til forordningsforslaget har været til høring hos A/S Boligselskabet INI, Iserit A/S, KANUKOKA, Landsstyrets Sekretariat, Økonomidirektoratet og Personaledirektoratet. Høringssvar er afgivet af A/S Boligselskabet INI, Iserit A/S, Landsstyrets Sekretariat, Økonomidirektoratet og Personaledirektoratet. De høringssvar, der indeholder kommentarer til tekniske fejl samt sproglige fejl og mangler, er uden yderligere bemærkninger rettet i udkastet til forslaget. Andre indkomne høringssvar vedrørende udkastets materielle indhold er i det væsentlige gengivet og kommenteret nedenfor. Direktoratet for Boliger og Infrastruktur har fundet det mest hensigtsmæssigt at kommentere høringssvarene i kronologisk rækkefølge i henhold til udkastet til forslaget. Til det nuværende udkasts nr. 5 og 6 Iserit A/S finder det dybt betænkeligt, at udlejer forpligtes til at opsige lejere, der ikke ønsker at blive andelshavere eller ejere, hvorfor bestemmelsen er ændret i overensstemmelse med Iserit A/S anbefalinger. Bestemmelsen er blevet delt op i 2 bestemmelser, der vedrører lejeboliger, der omdannes til henholdsvis andels- og ejerboliger. Yderligere er bestemmelserne 3

7 ændret så lejere, der ikke ønsker at blive andelshavere nu kan vælge at blive boende i deres lejebolig, dog på ændrede vilkår. I ejendomme med maksimalt 16 boliger, hvor over halvdelen af lejerne ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig, kan lejere, der ikke ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig blive boende, dog på ændrede vilkår. Iserit A/S finder det ikke velovervejet, at udlejer skal tilbyde de lejere, der ikke ønsker at blive andelshavere eller ejere en tilsvarende bolig i samme by. Forslagets bestemmelser er blevet rettet i overensstemmelse hermed, hvorfor lejere, der ikke ønsker at blive andelshavere eller ejere, i stedet for en tilsvarende bolig, skal tilbydes en bolig, der passer til husstandens størrelse i samme by. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at lejere nu har mulighed for at vælge at blive boende, i stedet for at flytte. Til det nuværende udkasts 1, nr. 11 A/S Boligselskabet INI foreslår, at udlejer sender en kopi af udsættelsesbegæringen til kommunens socialforvaltning frem for en kopi af ophævelsesbrevet. Bestemmelsen er rettet i overensstemmelse hermed. 4

8 Bemærkninger til forordningsforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er alene foretaget en teknisk ændring som konsekvens af, at reglerne om lejerens retsstilling i ejendomme, der bliver omdannet til andels- eller ejerboliger er ændret. Nu henviser bestemmelsen til 24, stk. 1, og 24a, stk. 1, i stedet for kun til 24, stk. 1. Til nr. 2 Bestemmelsen indebærer, at Landsstyret kan indgå aftale med den danske stat ved Rigsombudet om anvisning af boliger til personale, der er ansat ved en af statens institutioner. Den 1. januar 1987 overgik ejendomsretten til den danske stats boliger i Grønland til Grønlands Hjemmestyre. Som et led i aftalen, forpligtede Landsstyret sig til at boligforsyne den danske stats ansatte i Grønland med personaleboliger. Bestemmelsen er hjemlen til, at en aftale kan indgås. Landsstyret har i kraft af aftalen fra 1987 en forpligtelse til at indgå aftale med den danske stat om anvisning af personaleboliger, imidlertid står det den danske stat ved Rigsombudet frit, om de vil indgå aftale med Landsstyret. Bestemmelsen er udformet efter forudgående aftale med Rigsombudet, der har kompetence til at handle på den danske stats vegne i forbindelse med forsyning af personaleboliger til statens ansatte. Der er i forhold til den gældende 11, stk. 1, foretaget den materielle ændring, at Rigsombudsmanden efter forslaget kan indgå en samlet aftale med Landsstyret på vegne af samtlige statens institutioner. Ved statens institutioner forstås Rigsombudet, Grønlands Landsret, Politimesteren i Grønland samt statens underliggende institutioner. Til underliggende institutioner henregnes blandt andet arbejdstilsynet og søfartsstyrelsen med videre. Til nr. 3. Bestemmelsens stk. 2 er ophævet som en konsekvens af den radikalt ændrede boligsituation i Nuuk. I de senere år har det private boligmarked i Nuuk været under fortsat vækst, hvorfor det er blevet nemmere og mere almindeligt at boligforsyne sig selv, samtidig er der blevet færre offentligt ejede enfamilie- og dobbelthuse. Udviklingen er i tråd med Landsstyrets politik om, at det private boligmarked skal udvides. De eksisterende finansieringsordninger understøtter denne politik. Med fjernelsen af bestemmelsens stk. 2 kan afdelingschefer for fremtiden få anvist en bolig fra en chefboligpulje, der består af reserverede boliger i flerfamiliehuse. Ændringen i retstilstanden består i, at afdelingschefer for fremtiden kan anvises en reserveret chefbolig i et flerfamiliehus. Til nr. 4 Bestemmelsen indebærer, at en lejer i en personalebolig har en umiddelbar ret til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. I forhold til den gældende 21, er det 5

9 således ikke længere Landsstyret eller kommunalbestyrelsen, der beslutter at tilbyde lejeren denne valgmulighed. Endvidere kan lejeren som noget nyt udnytte den umiddelbare ret til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig, uanset personaleboligens antal rum. Fordelen for lejeren er, at lejeren kan blive boende i sin bolig, frem for at skulle foretage en flytning for at komme til at bo i en almindelig udlejningsbolig. Lejerens ret berører ikke de andre ansøgere på ventelisten, hverken til en personalebolig eller til en almindelig udlejningsbolig, da den tilbudte almindelige udlejningsbolig frigøres i stedet for personaleboligen. Når lejeren vælger at blive i sin personalebolig frem for at flytte til den tilbudte almindelige udlejningsbolig, frigøres der er et bolignummer for lejerens arbejdsgiver, som kan bruges til at rekvirere en anden personalebolig. Et boligtilbud sendes ofte ud til mange lejere på samme tid, hvorfor et tilbud anses for at være modtaget, når der er en reel chance for, at den ansatte vil få den offentlige udlejningsbolig, såfremt den ansatte takker ja til tilbuddet. Udlejer vurderer, om den ansatte har fået et reelt tilbud om en offentlig udlejningsbolig. Har en lejer boet i sin personalebolig i de seneste 7 år, fastlægges det i stk. 2, at lejeren har en umiddelbar ret til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. I forhold til den gældende 21 er det således ikke længere Landsstyret eller kommunalbestyrelsen, der beslutter at tilbyde lejeren dette valg. I den gældende 21 er det en betingelse, at den ansatte har været opnoteret på venteliste i hele perioden. Med ændringsforslaget udgår denne betingelse. Det er underordnet, om lejeren har haft personaleboligen i kraft af flere forskellige jobs hos forskellige arbejdsgivere, når blot lejeren har boet i den samme personalebolig i de seneste 7 år. Undtagelserne til retten til at overtage en personalebolig findes i stk. 4. Har en lejer boet i sin personalebolig i de seneste 3 år før sin pension, fastlægges det i stk. 3, at lejeren har en umiddelbar ret til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. I forhold til den gældende 21 er det således ikke længere Landsstyret eller kommunalbestyrelsen, der beslutter at tilbyde lejeren dette valg. I den gældende 21 er det en betingelse, at den ansatte har været opnoteret på venteliste i hele perioden. Med ændringsforslaget udgår denne betingelse. Det er underordnet, om lejeren har haft personaleboligen i kraft af flere forskellige jobs hos forskellige arbejdsgivere, når blot lejeren har boet i den samme personalebolig i de seneste 3 år før, lejeren går på pension. Undtagelserne til retten til at overtage en personalebolig findes i stk. 4. Ønsker en lejer at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig efter reglerne i stk. 1-3, skal lejeren henvende sig til udlejer eller til udlejers administrator, hvis en sådan er antaget. Bestemmelsens stk. 4 er sprogligt ændret, så den fremstår mere læsevenlig. De beskrevne muligheder i stk. 1-3, gælder ikke for lejere med personaleboliger nævnt i stk. 4. Grunden hertil er, at de i stk. 4 nævnte personaleboliger, er reserverede personaleboliger, som normalt ikke indgår i den almindelige personaleboligpulje. 6

10 Der er sket en teknisk ændring i nr. 1, således at der nu står statens institutioner som en samlet betegnelse for Rigsombudet, Grønlands Landsret, Politimesteren i Grønland samt statens underliggende institutioner, jf. ændringsforslagets 1, nr. 2. Under stk. 4 nr. 4, hører for eksempel boliger, der er stillet til rådighed for Landstingsmedlemmer i medfør af vederlagsloven, når Landstingsmedlemmet i lejekontrakten er anført som lejer af boligen. Til nr. 5 Den gældende 24 angår det forhold, at lejere ønsker at overtage deres bolig som andelseller ejerbolig, mens ændringsforslagets 1, nr. 4, alene angår det forhold, at lejere ønsker at overtage deres bolig som andelsbolig. Generelt forudsættes det i bestemmelsen, at en omdannelse fra lejeboliger til andelsboliger sker efter reglerne i den gældende andelsboligforordning, hvorfor det er fundet unødvendigt at henvise til andelsboligforordningen i bestemmelsen. Stk. 1 åbner mulighed for, at Landsstyret kan fravige 5 og 65 i lejeforordningen fra det tidspunkt hvor andelsboligforeningen skriftligt har ansøgt Hjemmestyret eller kommunen om at overtage deres lejeboliger som andelsboliger. Formålet med bestemmelsen er at understøtte omdannelsesprocessen. I praksis betyder det, at rækkefølgen på anvisninger, jf. 5 kan fraviges, ligesom Hjemmestyret eller kommunen kan bestemme, at en lejer, som er involveret i omdannelsen, ikke har pligt til at opsige sin bolig i forbindelse med opsigelse af sit ansættelsesforhold. En fravigelse af anvisningsreglerne i 5 medfører, at Hjemmestyret eller kommunen vil kunne tilbyde en ledig bolig til én, som er optaget på andelsboligforeningens venteliste til en ledigbleven bolig. Andelsboligforeningen kan opnotere personer på venteliste til en ledigbleven andelsbolig, såfremt den opnoterede persons husstands størrelse svarer til den kommende andelsboligs størrelse, jf. 6, stk. 2, i lejeforordningen. Ifølge stk. 2 har Hjemmestyret eller kommunen pligt til at tilbyde en lejer, der ikke ønsker at overtage sin lejebolig som andelsbolig, en anden bolig i samme by. Størrelsen på den tilbudte bolig afhænger af størrelsen af lejerens husstand på tidspunktet for Hjemmestyrets eller kommunens fremsættelse af tilbud og ikke af størrelsen på lejerens nuværende bolig. I henhold til den gældende lejeforordnings 24, stk. 1, har udlejer pligt til at tilbyde lejeren en tilsvarende bolig. Ordet tilsvarende er fjernet i forslaget, da lejerens aktuelle husstands størrelse er afgørende for, hvor stor en bolig lejeren skal tilbydes. Lejerens pligt til at opfylde øvrige betingelser for anvisning af bolig, jf. den gældende 24, stk. 2, er ikke sprogligt videreført i forslaget. I forslaget er denne betingelse omformuleret, så der nu står Boligens størrelse skal ved fremsættelse af tilbuddet stå i forhold til husstandens størrelse, jf. 6, stk. 2 og 3. Den gældende formulering om, at lejer skal opfylde de øvrige betingelser for anvisning af en bolig, henviser alene til kravet om at lejers husstand skal stå i forhold til boligens størrelse, hvorfor det er fundet mere korrekt at skrive det direkte i forordningsteksten, så der ikke er tvivl om hvilke betingelser der henvises til. Stk. 3 fastslår, at lejere kun har krav på at få anvist en anden bolig, såfremt de har overholdt deres lejekontrakt. Lejekontrakten er overholdt, såfremt der ikke foreligger væsentlig misligholdelse, der giver udlejer ret til at hæve lejemålet efter reglerne i kapitel 11 i lejeforordningen. 7

11 Ifølge stk. 4 har en lejer, der tager imod tilbuddet om en anden bolig, som noget nyt, ret til kompensation fra Hjemmestyret eller kommunen, såfremt lejeren tager imod tilbuddet i umiddelbar tilknytning til omdannelsesprocessen. Det vil sige, inden andelsboligforeningen og Hjemmestyret eller kommunen endeligt aftaler købsprisen. Den fraflyttende lejer har ret til økonomisk kompensation i form af et grundbeløb på kr. samt kr. per beboelsesrum, som dækker rimelige omkostninger i forbindelse med flytningen. For beregning af kompensationsbeløbets størrelse henvises til bemærkningerne til 68, stk. 4. Beløbet udredes i første omgang af bygningens ejer til den fraflyttende lejer, mens standardbeløbet endeligt indgår som en omkostning i omdannelsesprocessen. Denne regel er medtaget af hensyn til at kunne få færdiggjort omdannelsessagen indenfor en acceptabel tidsmæssig ramme. Når lejere tilbydes en kompensation for at flytte, antages det, at flere vil vælge at flytte, da en rimelig del af flytteomkostningerne dækkes. I øvrigt kan lejeren på ethvert tidspunkt vælge at få tilbudt en anden bolig af udlejer. Dette af hensyn til det overordnede formål, at gennemføre en fuldstændig omdannelse af hele ejendommen til andelsboliger. Tager lejer imod tilbuddet om en anden bolig efter ejendommen er omdannet til andelsboliger, følger det modsætningsvis af stk. 4, at lejeren ikke har ret til kompensation i forbindelse med flytningen. Størrelsen på den tilbudte bolig afhænger af størrelsen af lejerens husstand på tidspunktet for Hjemmestyrets eller kommunens fremsættelse af tilbud, uanset på hvilket tidspunkt lejeren vælger at få tilbudt en anden bolig. Fraflytning sker i overensstemmelse med kapital 12, hvorfor lejer skal foretage normalistandsættelse af sit fraflyttede lejemål, i det omfang det påhviler lejeren. Fortsætter lejeren sit lejeforhold i ejendommen, jf. stk. 5, vil den fremtidige husleje, som noget nyt, blive fastsat efter principper forskellig fra de der gælder for Hjemmestyrets og kommunernes øvrige udlejningsboliger. Huslejen er dog sammensat således, at den ligger tæt op ad den leje, som allerede betales. Med henblik på at kunne følge det øvrige lejeniveau for tilsvarende boliger, er der skabt hjemmel til, at lejens størrelse kan ændres ved tekstanmærkning på den årlige Landstingsfinanslov. Huslejens størrelse består blandt andet af et årligt administrationsbidrag på kr. Administrationsbidraget ligger tæt op af det, Hjemmestyret i dag betaler A/S Boligselskabet INI i bidrag for administration af Hjemmestyrets flerfamiliehuse. Huslejen består endvidere af et kapitalafkast på 1,5% af ejendommens overdragelsespris. Kapitalafkastet svarer til kapitalafkastet fastsat i 31, stk. 1. Endelig består huslejen af et skønsmæssigt årligt fastsat driftsbidrag på 405 kr. per kvadratmeter. Stk. 6 er ny, og omhandler den lejer, som ikke har ønsket at overtage sin lejebolig som andelsbolig, men som fortsat er lejer i Hjemmestyrets eller kommunens udlejningsbolig. Det specielle er nu, at Hjemmestyret og kommunerne i kraft af deres egenskab som andelshaver er underlagt visse begrænsninger i forhold til boligen. Helt overordnet består den store forskel i, at Hjemmestyret og kommunerne ikke længere ejer boligerne og derfor ikke længere kan råde over disse uden begrænsninger. Hjemmestyret og kommunerne er andelshavere i andelsboligforeningen. Råderetten med videre er reguleret i andelsboliglovgivningen, den pågældende andelsforenings vedtægter samt almindelige principper for drift af andelsboligforeninger. 8

12 Bestemmelsen tager højde for den situation, hvor lejer kræver, at et given stykke vedligeholdelsesarbejde bliver udført, og det er uomtvisteligt, at arten af vedligeholdelsesarbejde påhviler udlejer. Der er herefter 2 muligheder: 1) Enten er der tale om et vedligeholdelsesarbejde, som Hjemmestyret eller kommunen kan lade udføre umiddelbart, idet vedligeholdelsesarbejdet henhører under den type arbejde, der kan udføres på boligen, uden at andelsboligforeningen (bestyrelsen eller generalforsamlingen) skal inddrages. Der kunne for eksempel være tale om udskiftning af et blandingsbatteri. 2) I den anden situation, vil det krævede vedligeholdelsesarbejde være en del af den fælles installation for andelsboligforeningen. For eksempel udskiftning af radiatorer, varmeanlæg eller fælles udsugning. I dette tilfælde vil Hjemmestyret eller kommunen ikke umiddelbart kunne udføre vedligeholdelsesarbejdet uden at komme i strid med almindelige principper for drift af en andelsbolig, hvorefter enten andelsboligforeningen (bestyrelsen eller generalforsamlingen) forudgående må inddrages. Da tanken omkring andelsboliger bygger på den demokratiske grundtanke, vil der kunne opstå en situation, hvor Hjemmestyret eller kommunen, af andelsboligforeningen (bestyrelsen eller generalforsamlingen), vil blive nægtet, at udføre det af deres lejer krævede vedligeholdelsesarbejde. Det er denne sidstnævnte situation, som bestemmelsen tager stilling til, idet lejer ikke kan få bedre rettigheder end Hjemmestyret eller kommunen i deres egenskab af andelshaver. I det nævnte tilfælde, må lejer derfor tåle, at der ikke sker udskiftning af dennes radiator, varmeanlæg eller fælles udsugning. De installationer, som kan betegnes som fælles for andelsboligforeningen, vil typisk berøre alle andelshavere i andelsboligforeningen. Byrden for lejeren af Hjemmestyrets eller kommunens andel vil derfor typisk være begrænset, idet der blandt andelshaverne vil være en fælles interesse i at få denne type arbejde udført. Stk. 7 fastslår, at en lejer til enhver tid kan overtage sin lejebolig som andelsbolig. Andelsboligforeningen har pligt til at sælge boligen til lejeren, såfremt lejeren udtrykker ønske herom. Salget sker i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter. Til nr i den gældende forordning regulerer både lejers forhold når der sker omdannelse til andelsbolig og ejerbolig. Ændringsforslagets 1, nr. 5, er således udskilt fra den gamle 24, idet forslaget kun angår det forhold, at lejere ønsker at overtage deres bolig som ejerbolig. Det forudsættes i stk. 1, at en omdannelse fra lejeboliger til ejerboliger sker efter reglerne i den gældende lejer til ejer forordning, hvorfor det er fundet unødvendigt at henvise til lejer til ejer forordningen i stk. 1. Stk. 1 opstiller 2 kriterier for at kunne finde anvendelse. For det første skal der være tale om en ejendom indeholdende op til 16 boliger. For det andet skal over halvdelen af lejerne i ejendommen have stiftet en ejerforening med henblik på at overtage deres respektive boliger. Når Hjemmestyret eller kommunen modtager ansøgningen fra disse lejere om overtagelse af deres lejeboliger som ejerboliger, er der indsat hjemmel til, at 5 og 65 kan fraviges. I prak- 9

13 sis betyder dette, at de almindelige anvisningsregler kan fraviges, ligesom Hjemmestyret eller kommunen kan bestemme, at en lejer, som er involveret i omdannelsen, ikke har pligt til at opsige sin bolig i forbindelse med opsigelse af sit ansættelsesforhold. En fravigelse af anvisningsreglerne i 5 medfører, at en ledig bolig vil kunne anvises til én, som tilkendegiver ønske om at erhverve sin lejebolig som ejerbolig. Ovennævnte fravigelser fra de almindelige udgangspunkter har således til hensigt, at få en fuldstændig omdannelse af samtlige lejemål i en ejendom gennemført så hurtigt og smidigt som muligt. Stk. 2 indeholder en henvisning til forslagets 24, stk. 2-6, der finder tilsvarende anvendelse på omdannelse fra lejeboliger til ejerboliger. Når situationen er omfattet af stk. 1, er retsstillingen således ens for de tilbageværende lejere, uanset hvilken boligform der omdannes til. Stk. 3 omhandler to grupper af lejere. For det første de lejere i ejendomme, hvor der er mere end 16 boliger og for det andet lejere i ejendomme med op til 16 boliger, men hvor ikke over halvdelen i ejendommen, har stiftet en ejerforening og har anmodet om at overtage deres lejebolig som ejerbolig. For disse to grupper gælder, at lejere som ikke ønsker at overtage deres lejebolig som ejerbolig ikke har krav på at få anvist en anden bolig, men må fortsætte i deres lejemål på hidtidige vilkår. Herunder hører, at lejen fastsættes udfra reglerne om lejefastsættelse i Hjemmestyrets eller kommunerne udlejningsejendomme. Lejeboligerne henhører således fortsat under en boligafdeling. Reglen er medtaget af praktiske hensyn. Det ville fremkalde store problemer i de større byer, såfremt for mange boliger på én gang kunne kræves at blive anvist til de lejere, som ikke ønsker at overtage deres lejebolig til en ejerbolig. Til nr. 7 26, stk. 3 og 4, foreslås ophævet, da samme forhold også reguleres i 9, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse om udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme. Imidlertid er der en uoverensstemmelse mellem 26, stk. 3 og 4, på den ene side og 9, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen på den anden side. Det fremgår af 26, stk. 3, at afdelingsbestyrelsen skal have årsregnskabet til udtalelse inden det endeligt godkendes af udlejer, og af 26, stk. 4, at afdelingsbestyrelsen skal have det endelige årsregnskab til orientering, når det endeligt er godkendt af udlejer. Samtidig fremgår det af bekendtgørelsen, at afdelingsbestyrelsen skal have det sidst reviderede årsregnskab til godkendelse. Da årsregnskabet er udtryk for historiske tal, og da lejernes mulighed for at få indflydelse på driften af deres boliger er varetaget ved, at lejerne, via afdelingsbestyrelsen, kan påvirke udarbejdelsen af driftsbudgettet, jf. lejeforordningens 26, stk. 1 og 2, ses der ikke at være et behov for, at afdelingsbestyrelsen skal have årsregnskabet til udtalelse, inden det endeligt godkendes af udlejer. I øvrigt findes det mere hensigtsmæssigt, at samtlige punkter, der behandles af afdelingsbestyrelsen, er samlet i en enkelt bestemmelse i bekendtgørelsen, ligesom det er mest hensigtsmæssigt, at afdelingsbestyrelsen behandler økonomiske forhold af betydning for boligafdelingen på det årlige afdelingsmøde. Til nr. 8 Udlejer kan opkræve et bidrag hos lejerne til dækning af udlejers omkostninger til kvarterløft eller reinvesteringer i udlejers boliger. Bestemmelsen er ny og skaber hjemmel for udlejer til at opkræve et solidarisk bidrag hos lejerne. 10

14 Kvarterløft kan gennemføres af udlejer ved anvendelse af de opkrævede bidrag til forebyggelses- og aktivitetsarbejde. Udlejer kan tillige opzoome et boligområde, hvorved forstås, at der skabes de bedste rammer for at mennesker i byer og bygder, på tværs af sociale, kulturelle, etniske og aldersmæssige forhold, når de griber muligheden for at forene deres viden, idéer og kræfter i fælles initiativer og aktiviteter, som kan skabe øget livskvalitet, positivitet, livsindhold, fællesskab og sammenhold i det lokale miljø. Herudover vil bidraget også kunne anvendes til reinvesteringer i udlejers boligmasse, for eksempel i form af nye køkkener, nyt toilet- og badeværelsesinventar eller renovering af tag og altaner. Bidraget der opkræves indgår i en fælles pulje til anvendelse på alle udlejers boliger, idet fordelingen sker efter en behovsvurdering. Bidrag opkrævet i for eksempel Sisimiut eller en bygd kan derfor godt anvendes på boliger i Nuuk, og omvendt. Bidrag opkrævet i medfør af stk. 7 kan alene anvendes i den pågældende boligafdeling, mens bidrag opkrævet i medfør af stk. 8 kan anvendes på samtlige udlejers boliger. Forskellen i anvendelsen af bidragene skal ses på baggrund af, at hærværk finder sted på bygningsniveau, hvorfor lejere i boligafdelinger, hvori der begås hærværk, må betale herfor. Reinvesteringer og kvarterløft foregår derimod på bygningsejerniveau, hvor ejeren af bygningerne træffer beslutning om, hvilke af ejerens flerfamiliehuse der har behov for kvarterløft eller reinvesteringer. Hjemmestyret eller kommunerne fastsætter selv som bygningsejer, hvilke kriterier de vil lægge vægt på, når de vurderer om deres boliger trænger til kvarterløft eller reinvesteringer. Bidragets størrelse fastsættes ved tekstanmærkning på den årlige Landstingsfinanslov. Til nr. 9 Ændringen indeholder alene en konsekvensrettelse på baggrund af indsættelsen af et nyt stk. 5, jf. forslagets nr. 10. Til nr. 10 Som noget nyt er der indsat et stk. 5, som bestemmer, at den gældende lejeforordnings 58 og 59 om henholdsvis fremleje, ønskeflytning og boligbytning ikke gælder for boliger, der af udlejer er reserveret til bestemte formål, eller for boliger, der er særligt indrettet og tildelt som boliger for handicappede. Reglerne i stk. 5 er på nuværende tidspunkt reguleret i 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 23 af 22. december 2003 om udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme. Da bekendtgørelsens 1, stk. 3, på enkelte punkter er i konflikt med bestemmelser i den gældende lejeforordning, vil dens gyldighed dog muligvis kunne anfægtes. Blandt andet derfor er bestemmelsen nu flyttet fra bekendtgørelsesniveau til forordningsniveau. I forhold til 1, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 23 af 22. december 2003 om udlejning af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme, henvises det i forslagets 63, stk. 5, nu kun til 58 og 59, da de andre henvisninger forekommer irrelevante at videreføre. Udlejers reservation af boliger til bestemte formål kan være til øremærkede boliger eller chefboliger. Endvidere kan udlejer reservere boliger til særlige erhvervs- eller mobilitetsmæssige forhold. Det kan være for at hjælpe nystartede virksomheder, for at tiltrække særlig kvalificeret arbejdskraft eller som led i en samlet arbejdsmarkedspolitik. 11

15 Til nr. 11 Bestemmelsen indeholder en teknisk rettelse, så det nu med tydelighed fremgår, at et lejemål på en personalebolig ophører ved ansættelsesforholdets ophør. Til nr. 12 Stk. 1 og 2, i forslaget er identiske med 73, stk. 1 og 2, i den gældende forordning, medens stk. 3-6, er nye samt omskrivninger af 73, stk. 3, i den gældende forordning. Stk. 1 angår hæveadgangen for henholdsvis offentlige udlejere og private udlejere. Bestemmelsen fastslår udtømmende, at en offentlig udlejer således skal hæve lejeaftalen som følge af manglende betaling af husleje, vand, varme eller depositum, medens en privat udlejer i de nævnte tilfælde kan hæve lejeaftalen, men ikke er forpligtet hertil. Grunden til at en offentlig udlejer har pligt til at hæve lejeaftalen som følge af manglende betaling af husleje, vand, varme eller depositum er, at udlejers tab ved manglende betaling af husleje i et offentligt lejemål fordeles på de øvrige lejere i boligafdelingen, hvorfor manglende betaling af husleje altid vil være en misligholdelse af væsentlig betydning. Det står derimod en privat udlejer frit at lade en lejer fortsætte sit lejemål, uanset at huslejen ikke betales til tiden. En privat udlejer skal foretage en væsentlighedsvurdering af om misligholdelsen anses for væsentlig. Stk. 2 beskriver udtømmende de situationer, hvor både en offentlig og privat udlejer har valget mellem at ophæve lejeaftalen eller undlade dette. Vedrørende stk. 3. Fælles for ophævelsesgrundene i stk. 1 og 2, er, at misligholdelsen skal være væsentlig, før lejeaftalen kan ophæves jf. stk. 3. Da en offentligt udlejer har pligt til at hæve lejeaftalen i de i stk. 1 nævnte situationer, er dette udtryk for, at de opregnede misligholdelsestilfælde altid er væsentlige. Den offentlige udlejer behøver altså ikke, i stk. 1- situationen, at foretage en væsentlighedsvurdering, da manglende betaling altid er væsentlig misligholdelse, hvilket er en administrativ stor lettelse. Derimod skal en privat udlejer foretage en væsentlighedsvurdering i stk. 1-situationen, da en lejers manglende betaling af husleje, vand, varme eller depositum i et privat lejemål, i modsætning til et offentlige lejemål, kun anses som væsentlig misligholdelse i det omfang den private udlejer vurderer misligholdelsen som væsentlig. Ved afgørelsen af om misligholdelse i henhold til stk. 2 kan betegnes som væsentlig, vil der for eksempel kunne lægges vægt på eventuelle undskyldende omstændigheder, gentagelser, truende adfærd eller forsæt til omgåelse af forordningens bestemmelser. Stk. 4 beskriver det almindelige obligationsretlige udgangspunkt, hvorefter en aftale ikke kan ophæves, såfremt ophævelsesgrunden er ophørt inden ophævelseserklæringen er kommet frem. I stk. 5 er det præciseret i forhold til den gældende bestemmelse, at pligten for udlejer til at give påbud kun angår de i stk. 2 nævnte tilfælde, hvilket skyldes, at fremgangsmåden for ophævelse på grund af de i stk. 1 nævnte tilfælde, det vil sige betalingsmisligholdelse, allerede er reguleret i 74, stk. 1 og 2. Stk. 6 er en ny bestemmelse i forhold til den gældende forordning. Bestemmelsen er indsat for at sikre, at de sociale myndigheder har mulighed for, af egen drift, at gribe ind, når en person eller en familie bliver udsat af deres bolig som følge af, at udlejer har ophævet deres lejemål. 12

16 Socialforvaltningen orienteres med kopi af udsættelsesbegæringen og ikke med kopi af selve ophævelsesbrevet, da der i praksis sendes uforholdsmæssigt mange ophævelsesbreve til lejere i forhold til antallet af udsættelser. I de første 4 måneder af 2006 er der således sendt ophævelsesbreve fra A/S Boligselskabet INI, mens der i samme periode er blevet udsat 47 lejere af offentlige udlejningsboliger administreret af A/S Boligselskabet INI. Det har imidlertid ikke nogen retlig konsekvens, såfremt udlejer undlader at orientere kommunens socialforvaltning. Til nr. 13 Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 5 i 81. Bestemmelsens stk. 5 præciserer, hvad indholdet af Hjemmestyrets eller en kommunes tilsyn med en ekstern antaget administrator består i. Tilsynet skal forstås som en udlejers tilsyn med sine boliger. Generelt sondres der mellem: - tilsyn med den økonomiske drift, - tilsyn med den øvrige drift af virksomheden og - rekurs. Ad tilsyn med den økonomiske drift: Tilsynet med administrators økonomiske drift sker primært af hensyn til Hjemmestyret eller kommunen selv, da det er deres værdier i form af udlejningsejendomme, som administrator skal forvalte økonomisk forsvarligt. Dette gælder både i henseende til korrekt og ansvarlig budgetlægning men også i henseende til ansvarlig kapitalforvaltning, regnskabsaflæggelse og revision. En lejer kan klage til Hjemmestyret eller kommunen over administrators økonomiske drift af lejerens udlejningsbolig i det omfang Boligklagenævnet ikke er kompetent til at behandle sagen, jf. 84, stk. 1. Hjemmestyrets eller kommunens afgørelse er en endelig administrativ afgørelse. Ad tilsyn med den øvrige drift af virksomheden: Udenfor det økonomiske område føres tilsyn med administrators øvrige drift af virksomheden. Der tænkes her på konkrete praktiske situationer, som i forhold til den økonomiske drift kun er af sekundær betydning. For helhedens skyld er tilsynet med den øvrige drift af virksomheden medtaget, da det har en vis betydning for de mange lejere, som dagligt er i kontakt med administrator. Et tilsyn med virksomhedens øvrige drift kan for eksempel være, om administrator rent faktisk har åbent for kundebetjening indenfor de anførte åbningstider, eller om for eksempel administrator sørger for, at der er tilstrækkeligt ryddet med sne, så en lejer har praktisk mulighed for at henvende sig på administrationskontoret. En lejer kan klage til Hjemmestyret eller kommunen over administrators øvrige drift af lejerens udlejningsbolig i det omfang Boligklagenævnet ikke er kompetent til at behandle sagen, jf. 84, stk. 1. Hjemmestyrets eller kommunens afgørelse er en endelig administrativ afgørelse. 13

17 Hjemmestyret eller en kommune vil typisk blive opmærksom på en forkert handlemåde fra administrator på baggrund af en klage indsendt af en lejer. Det er her afgørende, at Hjemmestyret eller en kommune ikke er rekursmyndighed, med derimod tilsynsmyndighed. Ad rekurs Vil en lejer klage over en afgørelse, som administrator har truffet, er der en lovhjemlet rekursadgang i 84, stk. 1, til Boligklagenævnet. Med denne bestemmelse varetages lejerens beskyttelsesinteresse via Boligklagenævnet, i det omfang Boligklagenævnet har kompetence til at behandle indbragte klager. Boligklagenævnets afgørelse er en endelig administrativ afgørelse, jf. 86, stk. 7. Til nr. 14 Bestemmelsen præciserer, at en lejer kun kan indbringe sin klage for Boligklagenævnet, hvis klagen angår en af de i stk. 1 nævnte forhold. Landsstyreområdet, hvorunder boliger hører, eller en kommune vil således ikke have kompetence til at behandle klager over afgørelser truffet af en af Hjemmestyret eller en kommune ekstern antaget administrator, såfremt klagen angår en af de i stk. 1 nævnte forhold. Landsstyreområdet, hvorunder boliger hører, eller en kommune har herefter alene kompetence til at behandle afgørelser truffet af en af Hjemmestyret eller en kommune ekstern antaget administrator, når klagen falder udenfor Boligklagenævnets kompetenceområde. I dette tilfælde vil landsstyreområdet, hvorunder boliger hører, eller en kommune fungere som rekursmyndighed. Området, hvor dette vil være tilfældet, anses for at være meget lille, og beror på en konkret vurdering. For eksempel kan dog nævnes de tilfælde, hvor A/S Boligselskabet INI udøver myndighedsopgaver på Hjemmestyres vegne efter landstingsforordning om etablering af et boligselskab. Faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom den rent fysiske aktivitet der skal til for at producere ydelser til borgerne, indgår ikke i rekursinstituttet, hvorfor det må forventes, at en lejers klage, som ikke hører indenfor Boligklagenævnets kompetenceområde, og som ikke giver rekursadgang til landsstyreområdet, hvorunder boliger hører, eller en kommune, må indbringes for domstolene. Til 2 Det foreslås, at forordningsforslaget træder i kraft den 1. januar Dermed kan forordningsforslagets bestemmelser håndhæves fra denne dato, ligesom forslagets bestemmelser finder anvendelse fra denne dato. For eksempel gælder det for afdelingschefer, at der fra ikrafttrædelsesdatoen kan anvises en chefbolig i et flerfamiliehus og ikke kun i et enfamilie- eller dobbelthus, jf. forslagets nr. 3. Dette gælder uanset, at afdelingschefen er blevet ansat inden ikrafttrædelsesdatoen, når blot afdelingschefen ikke inden denne dato har fået anvist en chefbolig. Bestemmelsen indeholder en overgangsbestemmelse, hvorefter 1, nr. 4 og 5, ikke finder anvendelse på andels- eller ejerforeninger, der er stiftet før forordningens ikrafttræden. Dette for at sikre, at restlejere i foreninger, der allerede er under omdannelse ikke rammes af bestemmelsen. 14

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. september 2006 EM 2006/45 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Motivationen til at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen bygger i det væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Landstingsforordning om leje af boliger I medfør af lov nr. 944 af 23. december 1986 for Grønland om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Forordningen

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2005 FM2005/20 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om leje af boliger har været i kraft siden 2001. I den forløbne tid

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK)

Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Boligklagenævnets årsberetning 2008 (DK) Indholdsfortegnelse Forord Om boligklagenævnet Hvad er boligklagenævnet Medlemmer Boligklagenævnets aktiviteter i 2008 Statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet

Kapitel 2 Opfyldelse af boligkravet Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 814 af 20/07/2004 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Maj 2015 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 193/2012 (1. afdeling) A (advokat Erik Høimark, beskikket) mod Brabrand Boligforening (advokat Jacob Møller) I tidligere instanser er afsagt dom af

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning

Boligministeriet. nye regler om ERSTATNINGS. boliger. ved byfornyelse N Y E L Y F O R S E. vejledning Boligministeriet nye regler om RSTATNINGS ved byfornyelse boliger B Y F O R N Y L S vejledning Nye regler om erstatningsboliger ved byfornyelse vejledning er udgivet af Boligministeriet, Slotsholmsgade

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Skærgårdsparken Hermed indkalder bestyrelsen til ordinær generalforsamling Mandag d. 12. april 2010 kl. 19.00 I mødelokalet ved Kantinen i HEI

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, 103937/12 Fremsat den 10. oktober 2012 af

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

Boligselskabet Friheden

Boligselskabet Friheden Udlejningsområdet 9. december 2005 Revideret 17. december 2008 los\4000\udlejningsreglerne.wpd. U D L E J N I N G S R E G L E R Boligselskabet Friheden Orientering om lovgivningens regler og administrationens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse I medfør af 4, stk. 4, 7, stk. 3, 13, stk. 2, 25, stk. 3, 28, stk. 5, 30, stk. 8, 32, stk. 6, 41, stk. 4, 44,

Læs mere

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen

Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen 11. februar 2016 Kommenteret vedtægtsgennemgang, A/B Ved Engen Nedenfor anføres ABF s kommentarer til foreningens nuværende vedtægter. Først anføres generelle kommentarer og dernæst specifikke kommentarer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V.

CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. PEQQISSUTSIMUT PISORTAQARFIK DIREKTORATET FOR SUNDHED NR. 16 CIRKULÆRE OM BOLIGER, SOM STILLES TIL RÅDIGHED FOR SUNDHEDS- VÆSENETS PERSONALE M.V. 1. Dette cirkulære regulerer de vilkår, hvorunder sundhedsvæsenets

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. juli 2011 J.nr.: NMK-33-00002 (tidl. NKN-33-03184) Ref.: macos AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af

Råderetskatalog Rugvænget. Administreret af Råderetskatalog Rugvænget Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet af råderetten...

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 18. december 2009 15. december 2009. Nr. 1303. Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. I medfør af 54 a, stk. 3, 58 e, 64 og 143 t i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere