Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i"

Transkript

1 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 9. december 2008 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i Århus af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, og 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for relevans og kvalitet af udbuddet af uddannelsen er opfyldt på tilfredsstillende vis. Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan godkendes. Med venlig hilsen Akkrediteringsrådet 16. december 2008 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

2 Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: /SHC DANMARKS Evalueringsinstitut

3 Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

4 Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole Danmarks Evalueringsinstitut November 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indledning 5 2 Indstilling 7 3 Vurdering af de enkelte kriterier 9

6 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af et uddannelsesudbud er en vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt udbuddet lever op til kriterierne eller ej. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for udbuds relevans og kvalitet som Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 5

7 er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Aarhus tekniske Skoles ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye udbud, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved Simon Holmen Clemmensen har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Sverri Hammer, cand.scient.pol., amanuensis ved Ingeniørhøjskolen i København Jørgen Rudolf Nielsen, merkonom i driftsledelse, automekaniker, konsulent i J.R.N. Consulting Anja Viegh Jørgensen, ph.d. i arbejdsmarkedsstudier, adjunkt ved Aalborg Universitet. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 6

8 2 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole med udbud i Århus. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. EVA indstiller nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole med udbud i Århus til positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Det vurderes positivt at der i forbindelse med udviklingen af udbuddet er dannet en gruppe af brancherepræsentanter der har fungeret som sparringsgruppe og også fremadrettet vil fungere som brancheråd for udbuddet. Ved at dokumentere at Østjylland står for 20 % af den nationale beskæftigelse inden for autobranchen, vurderer ekspertpanelet at ansøger har sandsynliggjort et fremtidigt behov for udbuddets dimittender. Ansøger har et veludbygget netværk af virksomheder i regionen der stiller praktikpladser til rådighed i forbindelse med institutionens eksisterende uddannelser. Det er positivt at ansøger agter at ansætte en praktikkoordinator for udbuddet med ansvar for at være i dialog med mulige praktikvirksomheder og implementere uddannelsesinstitutionens strategi for forberedelse og gennemførelse af samt opfølgning på praktikophold. Det er en styrke ved ansøgningen at uddannelsesinstitutionen inden for rammerne af den fælles studieretning vil tone uddannelsen med et fokus på elektronisk optimering da denne toning vil kunne give udbuddet et særpræg, og det virker som en fornuftig udmøntning af ansøgers komparative fordele på feltet. Ansøgers samarbejdsaftaler med videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark og Storbritannien giver uddannelsesinstitutionen adgang til den nyeste forsknings- og udviklingsbaserede viden på autoområdet. Ekspertpanelet vurderer at især aftalerne med to britiske universiteter der udbyder specialiseringsuddannelser på højeste niveau inden for autobranchen, kan blive værdifuld for udbuddet, fx ved at give de studerende god mulighed for at aflægge en del af uddannelsen i udlandet. Ansøger har på nuværende tidspunkt autotekniske specialister ansat, og der kan fra erhvervsakademiet trækkes på underviserkræfter med de nødvendige kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation. Det er dog ikke dokumenteret hvilket kompetenceniveau de ansatte undervisere befinder sig på, og det er heller ikke dokumenteret at kommende undervisere vil have et tilstrækkeligt højt kompetenceniveau inden for de faggrupper som uddannelsen må forventes at skulle dække (herunder lastbil, bus, traktor, entreprenørmaskiner, hydraulik og karosseri). Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 7

9 Ansøger har et velfungerende elektronikmiljø der rummer de nødvendige faciliteter til at kunne gennemføre den elektronik- og styringsorienterede del af udbuddet. Desuden er der på Aarhus tekniske Skole et brancherettet automiljø der forventes at kunne varetage den autorettede del af udbuddet, om end det er en mangel ved ansøgningen at den ikke dokumenterer hvilke typer af køretøjer autoafdelingen råder over eller kan håndtere. Ansøger oplyser dog at uddannelsesinstitutionen er i gang med en strategisk satsning der skal sikre Aarhus tekniske Skole stærkere faglige miljøer, blandt andet flytning af institutionen til nye fysiske rammer og samling af beslægtede uddannelser på samme adresse i Århus. Endvidere vil der blive udarbejdet en konkret investeringsplan for at tilvejebringe eventuelt manglende udstyr på området i et hensigtsmæssigt investeringsforløb. Ansøger har dokumenteret at institutionen arbejder strategisk og systematisk med kvalitetssikring inden for rammerne af en EFQM-inspireret kvalitetsmodel der er forankret i ledelsen, og som omfatter både interne og eksterne interessenter. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 8

10 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at der i forbindelse med udviklingen af udbuddet er dannet en gruppe af brancherepræsentanter der har fungeret som sparringsgruppe, og som også fremadrettet vil fungere som brancheråd for udbuddet. Brancherådet vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af udbuddet og kortlægningen af kompetenceprofiler og efteruddannelsesbehov for underviserne. Ansøger har desuden redegjort konkret for det relevante arbejdsmarked inden for autobranchen der primært omfatter større værksteder, tekniske afdelinger hos importørerne samt racingbranchen. Ansøger har dokumenteret at Østjylland står for 20 % af den nationale beskæftigelse inden for autobranchen baseret på tal for autohandel, service og tankstationer. Ekspertpanelet vurderer at dette indikerer et fremtidigt behov for udbuddets dimittender. Dokumentation: ansøgningens felt 1.1, 1.2, 1.5 og 1.6 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Erhvervsprofil for Autoteknolog/Automotive Technologist Bilag 2: Automotive and racing technologist brancherettet videregående uddannelse, Aarhus Tekniske Skole, september 2006 Bilag 3: Interview behovsundersøgelsen, Automotive and racing technologist, Aarhus Tekniske Skole, september Supplerende redegørelse vedrørende kriterium 1: Bilag: Estimering af Østjyske autobranche. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 9

11 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger har et veludbygget netværk af virksomheder i regionen der stiller praktikpladser til rådighed i forbindelse med Aarhus tekniske Skoles eksisterende uddannelsesudbud. Endvidere er der i behovsafdækningen givet udtryk for interesse blandt de kontaktede virksomheder for at tilbyde praktikpladser til autoteknologstuderende. Det vurderes desuden positivt at ansøger forventer at afsætte ressourcer til en praktikkoordinator for udbuddet. Praktikkoordinatoren vil i samarbejde med udbuddets undervisere og studievejledere få ansvar for at være i dialog med mulige praktikvirksomheder for at sikre egnede praktikpladser og implementere uddannelsesinstitutionens strategi for forberedelse og gennemførelse af samt opfølgning på praktikophold. Dokumentation: ansøgningens felt 2 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2: Automotive and racing technologist brancherettet videregående uddannelse, Aarhus Tekniske Skole, september Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 10

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger har tilkendegivet at uddannelsesinstitutionen inden for rammerne af den fælles studieretning vil tone uddannelsen med et fokus på elektronisk optimering da denne toning vil kunne give udbuddet et særpræg. Ekspertpanelet vurderer det som en fornuftig udmøntning af ansøgers komparative fordele på feltet. Det vurderes desuden positivt at udbuddet er tilrettelagt på en sådan måde at det giver de studerende mulighed for at tage en del af uddannelsen i udlandet. Ansøger har et tæt samarbejde med University of Staffordshire der med sine nært beslægtede uddannelser vil give de studerende god mulighed for at aflægge en del af uddannelsen ved dette universitet. Der er i mindre grad redegjort for at tilrettelæggelsen af udbuddet er hensigtsmæssigt og sikrer at de studerende kan nå de fastsatte mål for læringsudbytte. Ansøger har dog redegjort overordnet for udbuddets pædagogiske tilrettelæggelse der sætter projektarbejdsformen og vekselvirkningen mellem teori og praksis i centrum. Ekspertpanelet vurderer på dette grundlag at kriteriet samlet set er opfyldt. Dokumentation: ansøgningens felt 3 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1: Erhvervsprofil for Autoteknolog/Automotive Technologist. Supplerende redegørelse for kriterium 3: Eksemplarisk model for ny bekendtgørelse. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 11

13 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger i forbindelse med udviklingen af udbuddet har etableret en sparringsgruppe bestående af interessenter fra erhvervslivet og brancheorganisationer. Denne gruppe vil fortsætte som brancheråd for udbuddet og fremover blive anvendt som forum for tilførsel af viden om centrale tendenser i erhvervet. Endvidere agter ansøger at lade brancherådet fungere som platform for at drøfte underviseres kompetenceprofiler, opkvalificering og efteruddannelse. Derudover vil ny viden om branchen tilgå udbuddet gennem undervisernes deltagelse i kurser og seminarer udbudt af sælgere og producenter inden for branchen. Det vurderes desuden positivt at ansøger gennem samarbejdsaftaler med videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark (Ingeniørhøjskolen i Århus og VIA University College) og Storbritannien (Abertay University og University of Staffordshire) har adgang til den nyeste forskningsog udviklingsbaserede viden på autoområdet. Ekspertpanelet vurderer at aftalerne med to britiske universiteter der udbyder specialiseringsuddannelser på højeste niveau inden for autobranchen, især kan blive værdifulde for udbuddet. Dokumentation: ansøgningens felt 4 samt supplerende dokumentation. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 12

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger på nuværende tidspunkt har autotekniske specialister ansat, og at der fra erhvervsakademiet kan trækkes på underviserkræfter med de nødvendige kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation. Det vurderes desuden positivt at uddannelsesinstitutionen udbyder beslægtede uddannelser (fx it- og elektronikteknologiuddannelser samt EUD-uddannelser inden for autoområdet) der bidrager til etablering af et fagligt miljø omkring udbuddet gennem etablering af en brancherettet fagklynge. Det vurderes endvidere positivt at ansøger forventer at ansætte et yderligere antal ingeniører inden for området. Det er ikke dokumenteret hvilket kompetenceniveau de ansatte undervisere befinder sig på, og der er heller ikke redegjort for at nyansættelserne vil omfatte alle de fagområder som uddannelsen skal dække (herunder lastbil, bus, traktor, entreprenørmaskiner, hydraulik og karosseri). Det er dog nævnt i ansøgningen at udbuddets brancheråd vil blive inddraget, og at uddannelsesinstitutionen allerede har udviklet faste procedurer for rekruttering af undervisere, og på denne baggrund vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation: ansøgningens felt 1.6, 4 og 5 samt supplerende dokumentation. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 13

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at ansøger har et velfungerende elektronikmiljø der i vidt omfang rummer de nødvendige faciliteter til at kunne gennemføre den elektronik- og styringsorienterede del af udbuddet, og at det er tydeliggjort at der vil blive udarbejdet en konkret investeringsplan for at tilvejebringe eventuelt manglende udstyr på området i et hensigtsmæssigt investeringsforløb. Det vurderes også positivt at ansøger oplyser at uddannelsesinstitutionen er i gang med en strategisk satsning der skal sikre Aarhus tekniske Skole stærkere faglige miljøer, blandt andet institutionens flytning til nye fysiske rammer i Århus og samling af beslægtede uddannelser på samme adresse. Det vurderes desuden positivt at der på uddannelsesinstitutionen er et brancherettet automiljø som forventes at kunne varetage den autorettede del af udbuddet, om end det er en mangel at det ikke er dokumenteret hvilke typer af køretøjer autoafdelingen råder over eller kan håndtere. Da ansøger ikke klart har defineret i hvilket omfang andre fagområder ud over personbiler og motorsportsvogne skal omfattes af uddannelsen, kan det ikke vurderes om ansøger har tilstrækkelige faciliteter på dette område, men investeringsplanen sandsynliggør at eventuelt manglende udstyr ville kunne blive fremskaffet. Ansøger anfører at uddannelsesinstitutionen påtænker at inddrage lokale racingteams faciliteter til håndtering af udbuddets fokus på motorsportsområdet, men der foreligger ingen dokumentation for at dette vil være muligt. Dokumentation: ansøgningens felt 6 samt supplerende dokumentation. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 14

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøger har dokumenteret at institutionen arbejder strategisk og systematisk med kvalitetssikring inden for rammerne af en EFQM-inspireret kvalitetsmodel der er forankret i ledelsen. Det grundlæggende princip bag ansøgers kvalitetsarbejde er den kvalitetsfokuserede dialog, hvor medarbejdere og leder(e) i et uddannelsesmiljø i fællesskab diskuterer uddannelsesmiljøets udfordringer og udarbejder kvalitetsmål og handlinger. Som led i kvalitetssikringen indsamles og bearbejdes data på en række områder som fx afbrydelse af uddannelse, erhvervslivets behov, søgning og optagelsesbaggrund samt karaktergennemsnit. Til dataindsamlingen anvendes varierede metoder som fx fag- og semester-evalueringer, elevtilfredshedsundersøgelser, dimittendopfølgning, fokusgruppeinterviews med medarbejdere og studerende samt eksterne evalueringer. Desuden omfatter kvalitetssikringen også inddragelse af eksterne interessenter via udbuddets brancheråd der blandt andet inddrages i udviklingen af kompetenceprofiler for underviserne og drøftelser om udbuddets fremadrettede udvikling. Dokumentation: ansøgningens felt 7 samt supplerende dokumentation. Supplerende redegørelse vedrørende kriterium 1: Bilag: Kvalitetshåndbogen. Udbud af erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi ved Aarhus tekniske Skole 15

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere