Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering"

Transkript

1 Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af De nuværende programgruppers mandat udløber 31. december 2010, men styregruppen har for at sikre kontinuitet i DEFF bedt programgrupperne fortsætte i 2011 indtil den nye strategi er færdiggjort og den tilhørende nye organisering etableret. Gruppen er blevet bedt om at videreføre og udbygge den eksisterende plan (maj 2009), og supplere med aktiviteter og indsatser som understøtter nogle af de initiativer, der er skitseret i den nye strategi. Nærværende notat lister de indsatser gruppen ser i efteråret 2010 og i Planen er behandlet på programgruppemøde 7. september 2010, og efterfølgende færdiggjort pr. . Projekter Indsatser af netværkskarakter, Konference om databrønde Konference om brugerskabte data og brugerspor Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Indsatser som udvikler og etablerer nye services, Mobilitet ramme: kr.: ramme: kr.: ramme: kr.: Der foreslås således en samlet ramme for programgruppens aktiviteter i 2010 og 2011 på kr. I det følgende skitseres de anførte projekter i lidt større detaljer efter den skabelon DEFF-Sekretariatet har udmeldt. Beskrivelserne er udformet med henblik på styregruppens støtte og accept på overordnet niveau. Beskrivelserne vil efterfølgende blive udbygget til egentlige ansøgninger til DEFF-Sekretariatet. Beskrivelsernes indhold og form er ujævne hvilket er et udtryk for den grad af bearbejdning, der har været mulig. Vi anser dog beskrivelserne for tilstrækkelige for styregruppens overordnede behandling. DEFF Biblioteksstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 Konference om databrønde Formålet med projektet er at afholde en konference der belyser, hvilke muligheder bibliotekerne har, efter at forestillingen om én central databrønd er forladt. Konferencen vil behandle konsekvenser af og muligheder i ideen om flere databrønde der kan samles til én virtuel databrønd. En virtuel databrønd medfører en række tekniske, brugsmæssige, forretningsmæssige og licensmæssige udfordringer, som endnu i vid udstrækning er uafprøvede og derfor kræver udveksling af viden og diskussion. Konferencens praktiske og indholdsmæssige planlægning arrangeres af en eller flere medarbejdere på Statsbiblioteket i dialog med relevante interessenter i konferencen og med assistance fra Styrelsen for Bibliotek & Medier. Der tages ved projektets start kontakt til relevante oplægsholdere som bookes til en vedtaget dato for konferencen. Målgruppen for konferencen informeres via om dato og tema for konferencen. Et tilhørende miniwebsite fortæller i flere detaljer om foreløbigt program og praktiske forhold. Konferencen afholdes i løbet af en dag. Der vil være oplæg inde- og udefra biblioteksverdenen fra biblioteker såvel som kommercielle operatører. Der er i programmet plads til diskussion. Konferencen planlægges (talere indbydes, lokaler og forplejning bookes) medio-ultimo Konferencen afholdes februar Resultaterne formidles i en artikel primo Konferencen bliver afholdt med ca. 50 deltagere. Konferencens målgruppe er personer med den nødvendige faglige arkitekturforståelse. Personer som vil kunne debattere emnet og være med til at realisere visionerne. Personer fra ind- og udland holder oplæg om "virtuelle databrønde" En artikel i et fagrelevant tidsskrift opsummerer pointerne og diskussionen der fremkommer på konferencen En artikel opsummerer pointerne og evt. diskussionen der fremkommer på konferencen. Bør oplagt udkomme i Bibliotekspressen eller DF Revy. Konferenceudgifter estimeres til kr., personale til planlægning og afholdelse kr., oplægsholderes honorar og transportomkostninger kr. Samlet budget kr. 2

3 Konference om brugerskabte data og brugerspor Emnet indgår allerede i handlingsplanen, men drøftelser i programgruppen har afsløret et behov for en mere analyserende tilgang til sagen, før der etableres et egentligt udviklingsforløb. Konferencen vil belyse hvordan brugerskabte data og brugerspor bliver brugt i bibliotekssammenhæng og hvilke eksperimenter der har været udført til nu. Konferencen vil samtidig skue fremad ved at se på, hvad biblioteksverdenen og omverdenen foretager sig i forhold til at understøtte skabelsen af brugerskabte data og opsamlingen af brugerspor. Hertil kommer selvfølgelig hvordan de to forskellige typer data bliver brugt eller kan bruges som en værdiskabende del af bibliotekets virksomhed. Biblioteksspecifikke problematikker og muligheder som resultatrangordning, anbefalingssystemer, optimering af e-licensporteføljen og anonymisering af data vil blive behandlet. Konferencen planlægges i et samarbejde mellem AUBs, DTICs og SBs medlemmer af programgruppen efter nærmere aftale. Der tages ved projektets start kontakt til relevante oplægsholdere som bookes til en vedtaget dato for konferencen. Målgruppen for konferencen informeres via om dato og tema for konferencen. Et tilhørende miniwebsite fortæller i flere detaljer om foreløbigt program og praktiske forhold. Konferencen afholdes i løbet af en dag. Der vil være oplæg inde- og udefra biblioteksverdenen fra biblioteker såvel som kommercielle operatører. Der er i programmet plads til diskussion. Konferencen planlægges (talere indbydes, lokaler og forplejning bookes) medio Konferencen afholdes november Resultaterne formidles i en artikel december 2011 eller primo Konferencen bliver afholdt med ca. 50 deltagere Personer fra ind- og udland holder oplæg om "brugerskabte data og dataspor" En artikel i et fagrelevant tidsskrift opsummerer pointerne og diskussionen der fremkommer på konferencen En artikel opsummerer pointerne og evt. diskussionen der fremkommer på konferencen. Bør oplagt udkomme i Bibliotekspressen eller DF Revy. Konferenceudgifter estimeres til kr., personale til planlægning og afholdelse kr, oplægsholderes honorar og transportomkostninger kr. Samlet budget kr. 3

4 Videopublicering Universiteterne i Danmark og i omverdenen har en stigende produktion af video. Videomaterialet kan være optagelser af forelæsninger som tjener som supplement til den almindelige undervisning - studerende kan gense forelæsninger eller se dem i tilfælde af fravær. Forelæsninger, f.eks. gæsteforelæsninger eller udvalgte "stjerneforelæsninger" kan også have en promoverende karakter ved siden af den videnudvekslende og videnskabende. Videomaterialet kan også have intern karakter; tjene til at formidling af ledelsesinformation eller f.eks. formidling af reportager, som binder en organisation sammen på tværs af geografiske og faglige grænser. en kan ske på en portal som universitetet selv styrer (f.eks. en dedikeret videoportal, integreret i den almindelige hjemmeside eller på et intranet) eller på eksterne sites som f.eks. Vimeo eller Youtube. Edumedia er en videopubliceringsplatform som er DEFF-støttet og drevet af Forskningsnettet. Forskningsnettet ønsker at stoppe finansieringen af den fortsatte drift og videreudvikling efter SB har med baggrund i sin rolle som bevaringsansvarlig for Radio/TV og samarbejdet med DR og Forskningsnettet i infrastrukturprojektet LARM fået tilbud om at overtage platformen. Både RUb og CBS har anvendt Edumedia. Projektet er i første omgang et analyseprojekt som udføres i et samarbejde mellem SB, Rub og CBS. For at sikre en mulig kontinuitet videreføres Edumedia i en periode. Andre løsninger (f.eks. Jyske Bank TV) kan desuden indgå i en dialog for at finde ud af, om eksisterende kommercielle eller open source systemkomponenter kan sættes sammen til en konkurrencedygtig løsning. Der skal i analysen lægges vægt på kriterier som: kontrol over præsentation, multiplatformsunderstøttelse (web, mobiltelefoner og andre mobile enheder), adgangsstyring, kontrol over/af autencitet, økonomi på kort og lang sigt hvad angår udvikling og drift, andre kriterier, der viser sig at være væsentlige. Der er to parallel spor: Videreførelse af Edumedia og analyse af fremtidig servicetilbud på området. En holdbar plan for en vigtig service i forskningsbibliotekernes betjening af forskning og uddannelse. Fortsat tilgængelighed af servicen på det nuværende niveau i en overgangsperiode. Direkte kontakt til de største kundegrupper i analysefasen. Workshop som afslutning af analysen. Videreførelse af Edumedia vil overvejende kunne ske via eksisterende samarbejder (LARM, Forskningsnettet) eller som egenfinansiering fra SB. Analyseprojektet finansieres fuldt af DEFF. Samlet tilskud fra DEFF: kr. 4

5 Dokumentlevering Bibliotekerne ligger inde med en mange tidsskrifter, som den enkelte bruger ikke har direkte elektronisk adgang til: I nogle tilfælde pga. af licensaftalerne og i andre fordi et givet dokument kun findes i fysisk form. Der forudses et voksende behov for et supplerende dokumentleveringssystem, som indenfor de rammer copyright tillader, kan levere disse dokumenter efter et digitalisering on-demand eller pay-perview princip. Behovet er til stede: Fx forventer Statsbiblioteket i 2010 at levere af størrelsesordenen dokumentkopier, hvoraf ca. 75 % er via e-kopi servicen (service baseret på fysisk original). Målet for projektet er en tjeneste, der kan dække alle danske brugere, og i følgende varianter: Dokumentleverancer hvor udgangspunktet er en papirudgave, men hvor leverancen er elektronisk eller en tilsendt papirkopi, alt efter licensforholdene og brugerens ønske. Dokumentleverancer af papirkopi på baggrund af en elektronisk licens. I det omfang licenserne tillader dette, kan der blive tale om en særdeles attraktiv mulighed, fx som betjening af alumner, der ikke længere har direkte adgang til e-licenserne, eller mindre forskningsbiblioteker, som ikke har behov i et omfang der kan begrunde en egentlig licenstegning. Er ikke afklaret for nærværende, men Statsbiblioteket forventes at spille en central rolle via status som overbygningsbibliotek for folkebibliotekerne, og tilbud om offentlig søgning i 200 millioner e-artikler. Projektet er et analyse- og pilotimplementeringsprojekt, som skal afdække følgende emner: 1. En forretningsmodel for afsætning af servicen. Hvad det koster for et bibliotek at tilslutte sig servicen og prisen for hver bestilling. Forretningsmodellen skal vurdere om eksisterende copyright-aftaler skal udvides mht. beholdning og målgruppe. 2. E-kopier eller print-kopier? Selvom det er ønskeligt at alt leveres på e-form, kan print-formen i nogle tilfælde være at foretrække. De nuværende licenser tillader levering af print-kopier (fx til fremmødte lånere), men spørgsmålet er om en massiv udnyttelse af denne kanal vil skabe licensproblemer. En udfordring af den positive slags som kan fremme implementering af en pay-per-view forretningsmodel (alumner, små forskningsbiblioteker). 3. En forretningsmodel for leverance til servicen. Hvordan et bibliotek med en unik samling kan blive del af produktionen og levere kopier eller licenser til servicen. Evt. affiliate ordninger. Projektet planlægges at starte i begyndelse af 2011 og gennemføres inden for et år. Projektet skal resultere i et beslutningsgrundlag, så der kan træffes beslutning om en efterfølgende fuld implementering. Evt. forsøgsmodel, protype eller betatjeneste etableres til proof-of-concept. Et estimat for analysen med en proof-of-concept implementering er kr. i

6 Mobilitet Projektets mål er at udvikle en applikation til de to mest udbredte mobilplatforme (iphone og Android). En del af projektet giver brugerne adgang til de mest basale biblioteksfunktioner på en let tilgængelig og sikker måde. En mere afsøgende del af projektet bygger videre på andre mobile biblioteksprojekter ved at se på mulighederne for at udnytte den nyeste teknologi i smartphones, der f.eks. kan binde den fysiske verden yderligere sammen med den digitale eller kan bringe biblioteket tættere på dets brugere. KB, AUB, DTIC og SB er centrale udviklingspartnere i projektet. Øvrige DEFF-biblioteker kan indgå som early adopters og betatestere af den udviklede funktionalitet. Projektet producerer i fire spor resultater, der er uafhængige af, hvilket bibliotekssystem man måtte anvende: Brugergrænsefladedesign der understøtter de mest populære brugerfunktioner på biblioteket. F.eks. søgning, bestilling/reservation, genlån, åbningstider, download af e-ressourcer o.lign. Kodning af de nødvendige applikationskomponenter til hhv. Android- og iphone-platformen. Mobilt brugerlogin i samspil med WAYF Eksperimentel udnyttelse af de nyeste mobiltelefoners teknologi, f.eks. GPS-funktion, kamera/stregkodelæser Desuden arbejdes der i et særskilt femte spor på lokalt at binde det lokale bibliotekssystem sammen med den udviklede mobilapplikation på hhv. Android- og iphone-platformen. De fem spor i projektet gennemføres med start ultimo 2010 og afsluttes ultimo De to applikationer (en til Android og en til iphone) idriftsættes ved projektets afslutning. Der leveres applikationer i to forskellige udgaver (Android og iphone), der kan sættes i drift for hvert enkelt deltagende bibliotek ved projektafslutningen. Dokumentation af alle de generiske resultater tilgængeliggøres ved projektets afslutning. Dokumentation af kode for sammenbindingen af mobilapplikationen med de specifikke bibliotekssystemer tilgængeliggøres i det omfang det er juridisk muligt ved projektets afslutning. Der afholdes en præsentationsdag hvor resultaterne fremlægges for alle interesserede. En artikel fortæller om erfaringerne og resultater i projektet. 6

7 Projektets ambition kræver en væsentlig indsats på udviklingssiden. Der estimeres et budget på 2,0 mio. kr. i DEFF-tilskud hertil. Dertil en vis egenfinansiering fra deltagende biblioteker. 7

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2005 Udgivet d 5. juli 2005 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Status for DEFF-sekretariatet...

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. DEF Tema 2002 Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek DEF Tema 2002 Indhold DEF Tema 2002 3 Forord Udgivet 2002 af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek/ Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E DK-1051 København K Telefon:

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger

Projektrapport. Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Projektrapport Udvikling af forretningsmodel for udnyttelse af digitaliserede bøger Statsbiblioteket Det Kongelige Bibliotek Aarhus Universitetsforlag Publizon A/S Projektet er støttet af DEFF Indhold

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale

EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Slutrapport EduMedia Online adgang til forsknings- og undervisningsrelevant videomateriale Fase I Projektpartnere (DR) (FSK) Projekt- og økonomiansvarlig Steen Pedersen, FSK Telefon: 45 25 37 46 E-mail:

Læs mere

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil

Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Projekt virtuel bostøtte Socialpædagogisk støtte via net og mobil Dato 25. februar 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt

Læs mere

RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion

RAPPORT. de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Institut for Litteratur, Kultur og Medier Syddansk Universitet Odense 1. juli 2004 Forfatter: Maria Hunosøe-Johannesen RAPPORT om de fynske kompetencer inden for digital indholdsproduktion Forprojektet

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere