Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den Offentligt fremlagt den Indsigelsesfrist den

2 Forslaget er fremlagt følgende steder: Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Borgerservicecenter Vejle Skolegade Vejle Vejle Bibliotek Willy Sørensens Plads Vejle Jelling Bibliotek Møllegade Jelling Offentlig høring Forslaget er fremlagt i 8 uger. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen. Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til eller Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Egtved Bibliotek Tybovej Egtved Give Bibliotek Borgergården Vimmelskaftet Give Børkop Bibliotek Ågade Børkop Forslaget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside eller hentes i Teknik & Miljø, Informationen, Kirketorvet FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

3 !!!!!!!!! L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 2 Mangehøje B 20A Skelborgvej 3B 5A 5B Y X 3 Østkrogen 4 1:7.500 Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Bonus lokalplan 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000 område 7 Naturbeskyttelsesloven 7 Habitatdirektivet 7 Museumsloven 8 Landbrugsloven og jordbrugsintereser 8 Anden lovgivning 8 Kommuneplan Rammer 9 Servitutter 9 Andre relevante planer 9 Arkitekturpolitik 9 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 9 Tilgængelighed 9 Forsyning og spildevand 9 Miljøforhold 10 Miljøscreening af lokalplanforslaget 11 BESTEMMELSER 11 1 Formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold BILAG 1 Visualisering 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7 Bebyggelsens udseende 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold 4. Illustrationsplan Illustrationer er udarbejdet af Rambøll 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Vejle Kommune vil samarbejde med borgere og erhvervsliv om at forebygge klimaforandringer og bidrage til de nationale mål om at nedbringe CO 2 udledningen. Jelling Varmeværk anvender i dag naturgas som hovedbrændsel og sekundært flis. De ønsker nu at etablere et solvarmeanlæg, der kan erstatte ca. 23 % af den årlige varmeproduktion med solvarme. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO 2 -udledning væsentligt. Solvarmeprojektet i Jelling er med til at understøtte Vejle Kommunes visioner og målsætninger i klima- og energipolitikken, samt at bidrage til, at andelen af energi fra solvarme i Vejle Kommune øges. Det samlede CO 2 udslip i Vejle Kommune skal nedbringes med 15 % i Denne lokalplan har til formål at muliggøre et teknisk anlæg til varmeproduktion som solvarmeanlæg og give mulighed for opstilling af 6,2 hektar solpaneler og opstilling af én shelter/læskur på 50 m² til får, der skal afgræsse arealerne mellem solpanelerne. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende nordøst for Jelling by på den østlige side af omfartsvejen. Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Området skal vejbetjenes fra Skelborgvej. Området har en samlet areal på ca. 6,2 ha. Hele området ligger i landzone. Langs den nordlige del af det vestlige skel og en stor del af nordlige skel ligger der beskyttede jorddiger. Nord og øst for området ligger det åbne land med landbrugsarealer. Syd for området går jernbanen Herning-Vejle og sydøst for ligger et erhvervsområde i forlængelse af Jelling by med Jellinghøjene og monumentområde. Området ligger på et svagt sydskrående terræn, og derfor ideel til solvarmeproduktion. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Lokalplanens område må kun anvendes til tekniske anlæg til energiforsyning, som f.eks. solvarmeproduktion samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil. Det tekniske anlæg skal være indenfor virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen skal sikre afskærmende beplantning langs lokalplangrænsen, således at visuelle gener fra veje og ikke mindst monumentområdet reduceres. Der stilles krav om nedtagning af solvarmeanlægget samt byggeri i tilknytning hertil senest 1 år efter endt brug. Bonuslokalplan Lokalplanen er en bonuslokalplan. Opførelse af anlæg og bebyggelse kræver således ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, en såkaldt landzonetilladelse. Planlovens 15, stk. 4 giver mulighed for, at der kan knyttes betingelser til en bonuslokalplan, hvilket denne lokalplan gør. Der stilles i lokalplanen vilkår om at, hele anlægget skal afskærmes af beplantning, og at anlægget skal fjernes når områdets anvendelse som solvarmeanlæg ophører. Den anbefalede afstand til boligområder fra virksomhedsklasse 1 er 0 meter og 20 meter fra virksomhedsklasse 2. Indenfor Lokalplanens område kan der opstilles et solvarmeanlæg med op til m² solpaneler. I området kan desuden opføres et skur på 50 m² til får. Udstykning og bebyggelse Inden for området kan der ikke ske yderligere udstykning. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. Hele lokalplanområdet skal forblive i landzone. Bebyggelse Inden for område kan der opstilles et solfangeranlæg med op til m² solfangerpaneler. Solfangerene skal opsættes på terræn i lige parallelle rækker i større eller mindre samlede felter. De enkelte paneler skal så vidt muligt følge terræ- 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

7 R E D E G Ø R E L S E net. Mindre lokale huller i terrænet kan opfyldes, så det ser naturligt ud og efter aftale med Vejle Kommune. Solfangere inklusivt fundament må maksimalt være hævet 3,5 meter over terræn. det ikke er synligt fra landskabet eller veje. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Ved opsætning af solvarmepaneler skal panelerne være antirefleksbehandlede, rammerne og panelerne skal have samme farve. Der kan opføres ét læskur til får med et maksimalt bebygget areal på 50 m² og maksimalt 3,5 meter højt. Akkumuleringstanke samt udvidelse af teknikhus opføres på Jelling varmeværks eksisterende adr. på Nordkrogen 20b og indenfor dennes lokalpan. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag 3. Der skal etableres interne veje i nødvendigt omfang, så alle rækker af solfangere kan serviceres fra vejene. De interne veje skal udlægges i 5 meters bredde og anlægges i 3-4 meters bredde. Der skal sikres mulighed en vendemulighed for enden af interne veje. De interne veje etableres i princippet mellem felterne med solfangere, vist på illustrationsplan i bilag 4. Ubebyggede arealer Inden for lokalplanens område må der kun terrænreguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. Dog må terrænregulering ikke ske nærmere end 1 meter i forhold til beplantningsbælter og digefod. Undtaget herfra er regnvandsbassiner og vejanlæg. Evt. lokale huller kan terrænreguleres efter særlig aftale med Vejle Kommune. Beplantning Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning. Beplantningsbælterne skal have en minimumshøjde på 5 meter og plantes i forskudte rækker, så anlægget vil være mindre synligt fra vejene, landskabet, monumentområdet eller fra de omkringliggende bebyggelser. Ved opførsel af solvarmeanlæg tilsås arealer mellem solpaneler med græs, som skal afgræsses af dyrehold. Af hensyn til dyreholdet kan området indhegnes i op til 1,5 meters højde. Hegnet skal opstilles på indersiden af beplantningsbæltet, så Natura 2000-område EF-Habitatområdet SAC70 Øvre Grejs er beliggende cirka meter syd for lokalplanens område, og solvarmeanlægget vurderes ikke at kunne påvirke habitatområdet. Naturbeskyttelsesloven 7 meter syd for lokalplanområdet ligger der et regnvandsbassin, som har status af 3, beskyttet sø, som vist på kortbilag 2, eksisterende forhold. Søen vurderes at være uden særlige beskyttelsesinteresser. Jævnfør Hovedstruktur for Trekantområdet, Vejle Kommuneplan skal der etableres en fri zone mellem et naturområde og byggeri. Zonens bredde tilpasses de lokale forhold, men bør normalt være mellem meter. Henset til den ønskede anvendelse til solvarmeanlæg vurderes det, at friholdelse af en zone på 10 meter omkring søen vil være tilstrækkelig. Beplantningsbæltet plantes således med en afstand til søen på 10 meter, og sikkerhedsforanstaltninger mod lækage/spild på solvarmeanlægget minimerer desuden risikoen for forurening af søen. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til Vejle Museerne. Vejle Museerne anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forud for jordarbejder i lokalplanområdet. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Diger er beskyttet efter museumslovens 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges eller beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation fra Kommunen. Inden for lokalplanområdet er der 2 beskyttede dige fra omfartsvejen og til det nordlige skel samt på en del af det nordlige skel. Der må ikke terrænreguleres eller plantes nærmere digefoden end 1 meter, sm vist på kortbilag 2. Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser Der er landbrugspligt på matr.nr. 1k Haughus, Jelling. Inden realisering af lokalplanen forudsættes det, at landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens regler herom. Arealanvendelsen på ca. 6,2 hektar er rationel ud fra en bæredygtighedsbetragtning, idet energiudbyttet/ hektar er langt større for et solvarmeanlæg end for dyrkede marker. Lokalplanen stiller krav om, at det tekniske anlæg fjernes efter endt brug. Delområde 2 vil da på ny kunne anvendes til jordbrugsmæssige formål. Anden lovgivning Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra NaturErhvervstyrelsen i henhold til landbrugsloven. geografisk enhed. Fremtidens energisystemer vil være basseret på vedvarende energi. Vejle Kommune ser på hvilke virkemidler, der kan gøre os mindre afhængige af olie, kul, naturgas og samtidig få andel i den grønne vækst og beskæftigelse. Vejle Kommune vil medvirke til at at få mere vedvarende energi i el- og varmeforsyning og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Byrådet i Vejle har besluttet, at kommunens CO 2 udledning skal reduceres med 15 % inden udgangen af Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der virker i forhold til reduktion af energiforbruget og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima - og som spiller sammen med de initiativer, der tages af bygherrer, virksomheder og borgere. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er udpeget til at være del af et større område med drikkevandsinteresser. I sådanne områder skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Anvendelsen til solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter. Igennem solpanelerne løber en solfangervæske, der består af rent vand tilsat frostvæske. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, ligesom der skal være procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Der kobles et overvågningssystem på solvarmeanlægget, således at et eventuelt udslip kan opdages og stoppes. Der kræves tilladelse efter varmeforsyningsloven til etablering af solvarmeanlægget. Lokalplanen giver mulighed for at lade får afgræsse området. Etablering af husdyrholdet skal anmeldes til kommunen, og læskure, fodertrug og drikketrug skal placeres mindst 50 meter fra nabobebyggelse, jævnfør reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Rammer Lokalplanen er planlagt i et område, der ikke er udlagt i kommuneplanen til teknisk formål. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der udlægger området til et teknisk område og som ledsager lokalplanen. Kommuneplan Hovedstruktur Danmark skal nedbringe CO 2 - udledningen markant. Danskerne vil være uafhængige af fossile brændsler i Derfor skal Vejle Kommune nedbringe CO 2 -udledningen, både i kommunen som virksomhed og som Tillægget giver mulighed for at inddrage et areal i landzone til et nyt rammeområde til teknisk formål til energiproduktion i form af solvarmeanlæg samt opførsel af et 50 m² shelter/ læskur til får. Arealet fastholdes i landzone ved lokalplanlægning. Se også redegørelse i kommuneplantillægget. Lokalplanområdet er i forslag til tillæg nr. 15 til 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

9 R E D E G Ø R E L S E Kommuneplan udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Da området fremover skal anvendes til solvarmeanlæg og da landbrugspligten forudsættes ophævet for at lokalplanen realiseres, vil området i forbindelse med næste revision af kommuneplanen udgå som særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er afholdt fordebat i perioden 26 februar til den 12 marts 2015 for ændring af kommuneplanen vedrørende nyt rammeområde til teknisk formål. Der er ikke indkommet forslag eller bemærkninger til ændringen. Servitutter Der er udarbejdet en servitutredegørelse vedrørende de tinglyste servitutter på matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Inden for lokalplanområdet er der en rådighedsservitut om forsynings/afløbsledninger. Servitutten er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges, hvis påtaleberettiget tillader dette. Andre relevante planer Vejle Kommunes klimarevision, - strategi og handlinger for har til mål at nedbringe CO 2 -udledningen med 15 % i 2015 i forhold til niveauet ved årsskiftet 2012/2013. Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Arkitekturpolitik Det er arkitekturpolitikkens mål, at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområder. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og landskabelige omgivelser. Der stilles krav til, at solfangerne opstilles i lige parallelle rækker i større samlede felter og følger det naturlige terræn så vidt muligt, så de forstyrrer det naturlige landskab mindst muligt. Derudover stilles der krav til etablering af beplantningsbælter, så der opnås en skærmende effekt, således at anlægget vil fremstå mindre synligt i landskabet. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Lokalplanen giver mulighed for solvarmeanlæg til fjernvarme, der vil mindske Jelling varmeværks forbrug af naturgas og nedsætte deres CO 2 -udledning. Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik fra 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på hvilke mål og handlinger, der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Der er flere private vandboringer i området, der kan blive påvirket, hvis der sker et uheld eller større lækage på solvarmeanlægget. Der er et vejledende afstandskrav på 75 meter til vandboringer. Miljøforhold Solfangere Væsken i solfangeranlægget består af vand tilsat kølervæske, som skal forhindre frysning. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, med fokus på sikkerhedsforanstaltninger og drift med procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende græn- FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E seværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Det vurderes, at solvarmeanlægget ikke vil påføre omgivelserne støjulemper, da der ikke forekommer nogen særlig transport til og fra anlægget, samt at den service der udføres ved anlægget ikke støjer. Varmevekslere og pumper placeres inde i en teknikbygning ved det eksisterende varmeværk, og giver derfor ikke støj til lokalplanens omgivelser. VVM Vejle Kommune har, jævnfør bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM bilag 2, pkt. 3a for industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, foretaget en screening af, om projektet er VVM-pligtigt. Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da projektet ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLAGET ses fra omfartsvejen Mangehøje og indfaldsvejen Vejlevej. Det vurderes dog, at tankene knytter sig til den eksisterende tank i et eksisterende erhvervsområde, så det fremstår som et samlet anlæg og derfor ikke har nogen visuel påvirkning af området. Refleksioner undgås ved brug af antirefleksbehandlet glas på solfangerne. Anlæggets drift medfører ikke støj og vibrationer, eller risiko for forurening. Forud for opførsel af anlægget skal der foretages en arkæologisk undersøgelse der sikre, at der ikke er fortidsminder der skal beskyttes. Der er 2 beskyttede diger, som skal sikres i lokalplanen. Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsomt indvindingsområde. Solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter, og der stilles derfor ikke særlige vilkår om beskyttelse. Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Opførsel og drift af anlægget medfører ingen miljømæssige problemer. Planen vurderes således ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, nr. 3, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for 3, stk. 1, nr. 1, jævnfør 3,stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet. Planen omfatter et mindre område på lokalt niveau til solvarmeproduktion og stiller krav om fjernelse af teknisk anlæg m.v. efter endt brug. Området afskærmes med et 5 meter bredt og 5 meter højt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning, således at anlæggets visuelle påvirkning af nærområdet, herunder Jelling kirke og monumentområde, mindskes. De nye akkumuleringstanke, som skal opføres inden for et eksisterende erhvervsområde i lokalplan 105, vil kun i mindre omfang kunne ses fra højene og monumentområdet. Tankene vil kunne 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

11 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Teknisk område Solvarmeanlæg i Jelling Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formà l Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af et teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg, at sikre, at der etableres afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning, at sikre, at teknisk anlæg mv. fjernes, når anlæggets drift ophører. 2 Område og zonestatus 2 Omrà de og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Lokalplanen omfatter også alle parceller der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal efter lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen er en bonuslokalplan. Det vil sige, at bebyggelse efter bestemmelserne i lokalplanen ikke kræver tilladelse efter planlovens 35, stk.1. (landzonetilladelse) Bonusvirkningen omfatter byggeri og anlægsarbejde, som har relation til områdets anvendelse. 2.4 Teknisk anlæg mv. skal fjernes fuldstændig senest ét år efter, at anlæggets drift er ophørt. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg. 3.2 Det tekniske anlæg skal være inden for virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøvurderingslovens håndbog og Miljø og Planlægning. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. Derudover må der opføres én shelter/læskur til får. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

12 6 Miljà  forhold B E S T E M M E L S E R 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning fra matriklen. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag Mellem solpanelfelterne kan der etableres interne veje. Der skal være mulighed for at vende for enden af hver intern vej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan opstilles solpaneler på terræn på et 6,3 hektar stort areal, i princippet som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. 6.2 Intet punkt af solpanelerne må være højere end 3,5 meter over eksisterende terræn. 6.3 Der kan opføre én shelter/læskur med et bebygget areal på maksimalt 50 m² til får. 6.4 Intet punkt af Shelteren/læskurets ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 3,5 meter over terræn. 7 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 7.1 Solpanelerne skal være antirefleksbehandlede og skal fremstå som et samlet anlæg ved opstilling i parallelle rækker i større felter, som vist på korbilag 4, illustrationsplan. 7.2 Solpanelerne kan opsættes på betonfundamenter eller på aluminiumspæle. 8 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 8.1 Der må maksimalt terrænregulering med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel, beplantningsbælte eller digefod end 1 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. Lokale huller må udjævnes, efter aftale med Vejle Kommune. 8.2 Lokalplanområdet må ikke benyttes til oplag eller henstilling af maskiner og materiel. 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

13 B E S T E M M E L S E R 8.3 Inden for lokalplanområdet må der holdes får til nødvendig afgræsning af arealerne, og der må etableres dyrehegn i form af trådhegn i op til 1,5 meters højde. Trådhegnet skal opsættes på indersiden af beplantningsbæltet, så hegnet udefra sløres af beplantningen. 8.4 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot eller pullertbelysning. 8.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes husstandsvindmøller/ minimøller. Beplantningsbælter 8.6 Der skal etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte langs alle skel inden for lokalplanafgræsningen, som vist på kortbilag 4 illustrationsplan. 8.7 De nye beplantningsbælter skal etableres i forskudte rækker og kunne opnå en højde på minimum 5 meter. 8.8 Beplantningsbæltet skal respekterer de eksisterende diger, der er langs del af det vestlige skel samt del af det nordlige skel. Der må således ikke plantes tættere på diget end 1 meter. 8.9 Det sydlige beplantningsbælte skal holdes min. 10 meter fra 3 søen (regnvandsbassinet) på nabomatriklen. 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Nye anlæg må ikke tages i brug, før der er etableret de i 8,6 beplantningsbælter. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 11 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra Natur- Erhvervstyrrelsen i henhold til landbrugsloven. 11 Aflysning af lokalplan og servitutter 11.1 Rådighedsservitutten om forsynings/ afløbs-ledninger er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges hvis påtaleberettiget tillader dette. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 12 Lokalplanens retsvirkninger 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

15

16 B I L A G 1 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

17 B I L A G 1 Fotostandpunkt nr. 1 - fremtidige forhold FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 117

18 B I L A G 1 18 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

19 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 119

20 B I L A G 1 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

21 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 121

22

23 7000bu i m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12a 7a 1k Hørup By, Jelling 8 1e 12e!!!!!!!!!!!!!!! Jelling By, Jelling 7cq 7ck 7cl 7cn 7cu aa 7cd 7cv 16c 7bh 7ct 7ce 7co Skelborgvej Mangehøje 7ci 7cf 1n 7ch 7bt 7bs 7000e 1p Haughus, Jelling 7bæ 7t 7bo 7y 7br 94a 7g 1q 1r 7000a Vejlevej 16a 7000f 7000a 1o 7000a 1f 7000a 7k 4el 7000bf 7z 7i7000d 1v 1t 1u 7000c Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 1s 1y Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo 1a Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Optaget vej Matrikelskel Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Matrikelkort Kortbilag 1 Mål: 1:4.000 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

24

25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Skelborgvej m Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede sten- og jorddiger Mangehøje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B 20A 18Y Nordkrogen Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej ((((((( Beskyttede sten- og jorddiger Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:2.500 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup

Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Lokalplan nr. 333 Boligområde ved Elhøjvej i Fajstrup Favrskov Kommune, flyfoto 2008 Forslag juni 2013 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere