Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den Offentligt fremlagt den Indsigelsesfrist den

2 Forslaget er fremlagt følgende steder: Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Borgerservicecenter Vejle Skolegade Vejle Vejle Bibliotek Willy Sørensens Plads Vejle Jelling Bibliotek Møllegade Jelling Offentlig høring Forslaget er fremlagt i 8 uger. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen. Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til eller Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Egtved Bibliotek Tybovej Egtved Give Bibliotek Borgergården Vimmelskaftet Give Børkop Bibliotek Ågade Børkop Forslaget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside eller hentes i Teknik & Miljø, Informationen, Kirketorvet FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

3 !!!!!!!!! L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 2 Mangehøje B 20A Skelborgvej 3B 5A 5B Y X 3 Østkrogen 4 1:7.500 Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Bonus lokalplan 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000 område 7 Naturbeskyttelsesloven 7 Habitatdirektivet 7 Museumsloven 8 Landbrugsloven og jordbrugsintereser 8 Anden lovgivning 8 Kommuneplan Rammer 9 Servitutter 9 Andre relevante planer 9 Arkitekturpolitik 9 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 9 Tilgængelighed 9 Forsyning og spildevand 9 Miljøforhold 10 Miljøscreening af lokalplanforslaget 11 BESTEMMELSER 11 1 Formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold BILAG 1 Visualisering 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7 Bebyggelsens udseende 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold 4. Illustrationsplan Illustrationer er udarbejdet af Rambøll 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Vejle Kommune vil samarbejde med borgere og erhvervsliv om at forebygge klimaforandringer og bidrage til de nationale mål om at nedbringe CO 2 udledningen. Jelling Varmeværk anvender i dag naturgas som hovedbrændsel og sekundært flis. De ønsker nu at etablere et solvarmeanlæg, der kan erstatte ca. 23 % af den årlige varmeproduktion med solvarme. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO 2 -udledning væsentligt. Solvarmeprojektet i Jelling er med til at understøtte Vejle Kommunes visioner og målsætninger i klima- og energipolitikken, samt at bidrage til, at andelen af energi fra solvarme i Vejle Kommune øges. Det samlede CO 2 udslip i Vejle Kommune skal nedbringes med 15 % i Denne lokalplan har til formål at muliggøre et teknisk anlæg til varmeproduktion som solvarmeanlæg og give mulighed for opstilling af 6,2 hektar solpaneler og opstilling af én shelter/læskur på 50 m² til får, der skal afgræsse arealerne mellem solpanelerne. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende nordøst for Jelling by på den østlige side af omfartsvejen. Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Området skal vejbetjenes fra Skelborgvej. Området har en samlet areal på ca. 6,2 ha. Hele området ligger i landzone. Langs den nordlige del af det vestlige skel og en stor del af nordlige skel ligger der beskyttede jorddiger. Nord og øst for området ligger det åbne land med landbrugsarealer. Syd for området går jernbanen Herning-Vejle og sydøst for ligger et erhvervsområde i forlængelse af Jelling by med Jellinghøjene og monumentområde. Området ligger på et svagt sydskrående terræn, og derfor ideel til solvarmeproduktion. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Lokalplanens område må kun anvendes til tekniske anlæg til energiforsyning, som f.eks. solvarmeproduktion samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil. Det tekniske anlæg skal være indenfor virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen skal sikre afskærmende beplantning langs lokalplangrænsen, således at visuelle gener fra veje og ikke mindst monumentområdet reduceres. Der stilles krav om nedtagning af solvarmeanlægget samt byggeri i tilknytning hertil senest 1 år efter endt brug. Bonuslokalplan Lokalplanen er en bonuslokalplan. Opførelse af anlæg og bebyggelse kræver således ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, en såkaldt landzonetilladelse. Planlovens 15, stk. 4 giver mulighed for, at der kan knyttes betingelser til en bonuslokalplan, hvilket denne lokalplan gør. Der stilles i lokalplanen vilkår om at, hele anlægget skal afskærmes af beplantning, og at anlægget skal fjernes når områdets anvendelse som solvarmeanlæg ophører. Den anbefalede afstand til boligområder fra virksomhedsklasse 1 er 0 meter og 20 meter fra virksomhedsklasse 2. Indenfor Lokalplanens område kan der opstilles et solvarmeanlæg med op til m² solpaneler. I området kan desuden opføres et skur på 50 m² til får. Udstykning og bebyggelse Inden for området kan der ikke ske yderligere udstykning. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. Hele lokalplanområdet skal forblive i landzone. Bebyggelse Inden for område kan der opstilles et solfangeranlæg med op til m² solfangerpaneler. Solfangerene skal opsættes på terræn i lige parallelle rækker i større eller mindre samlede felter. De enkelte paneler skal så vidt muligt følge terræ- 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

7 R E D E G Ø R E L S E net. Mindre lokale huller i terrænet kan opfyldes, så det ser naturligt ud og efter aftale med Vejle Kommune. Solfangere inklusivt fundament må maksimalt være hævet 3,5 meter over terræn. det ikke er synligt fra landskabet eller veje. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Ved opsætning af solvarmepaneler skal panelerne være antirefleksbehandlede, rammerne og panelerne skal have samme farve. Der kan opføres ét læskur til får med et maksimalt bebygget areal på 50 m² og maksimalt 3,5 meter højt. Akkumuleringstanke samt udvidelse af teknikhus opføres på Jelling varmeværks eksisterende adr. på Nordkrogen 20b og indenfor dennes lokalpan. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag 3. Der skal etableres interne veje i nødvendigt omfang, så alle rækker af solfangere kan serviceres fra vejene. De interne veje skal udlægges i 5 meters bredde og anlægges i 3-4 meters bredde. Der skal sikres mulighed en vendemulighed for enden af interne veje. De interne veje etableres i princippet mellem felterne med solfangere, vist på illustrationsplan i bilag 4. Ubebyggede arealer Inden for lokalplanens område må der kun terrænreguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. Dog må terrænregulering ikke ske nærmere end 1 meter i forhold til beplantningsbælter og digefod. Undtaget herfra er regnvandsbassiner og vejanlæg. Evt. lokale huller kan terrænreguleres efter særlig aftale med Vejle Kommune. Beplantning Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning. Beplantningsbælterne skal have en minimumshøjde på 5 meter og plantes i forskudte rækker, så anlægget vil være mindre synligt fra vejene, landskabet, monumentområdet eller fra de omkringliggende bebyggelser. Ved opførsel af solvarmeanlæg tilsås arealer mellem solpaneler med græs, som skal afgræsses af dyrehold. Af hensyn til dyreholdet kan området indhegnes i op til 1,5 meters højde. Hegnet skal opstilles på indersiden af beplantningsbæltet, så Natura 2000-område EF-Habitatområdet SAC70 Øvre Grejs er beliggende cirka meter syd for lokalplanens område, og solvarmeanlægget vurderes ikke at kunne påvirke habitatområdet. Naturbeskyttelsesloven 7 meter syd for lokalplanområdet ligger der et regnvandsbassin, som har status af 3, beskyttet sø, som vist på kortbilag 2, eksisterende forhold. Søen vurderes at være uden særlige beskyttelsesinteresser. Jævnfør Hovedstruktur for Trekantområdet, Vejle Kommuneplan skal der etableres en fri zone mellem et naturområde og byggeri. Zonens bredde tilpasses de lokale forhold, men bør normalt være mellem meter. Henset til den ønskede anvendelse til solvarmeanlæg vurderes det, at friholdelse af en zone på 10 meter omkring søen vil være tilstrækkelig. Beplantningsbæltet plantes således med en afstand til søen på 10 meter, og sikkerhedsforanstaltninger mod lækage/spild på solvarmeanlægget minimerer desuden risikoen for forurening af søen. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til Vejle Museerne. Vejle Museerne anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forud for jordarbejder i lokalplanområdet. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Diger er beskyttet efter museumslovens 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges eller beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation fra Kommunen. Inden for lokalplanområdet er der 2 beskyttede dige fra omfartsvejen og til det nordlige skel samt på en del af det nordlige skel. Der må ikke terrænreguleres eller plantes nærmere digefoden end 1 meter, sm vist på kortbilag 2. Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser Der er landbrugspligt på matr.nr. 1k Haughus, Jelling. Inden realisering af lokalplanen forudsættes det, at landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens regler herom. Arealanvendelsen på ca. 6,2 hektar er rationel ud fra en bæredygtighedsbetragtning, idet energiudbyttet/ hektar er langt større for et solvarmeanlæg end for dyrkede marker. Lokalplanen stiller krav om, at det tekniske anlæg fjernes efter endt brug. Delområde 2 vil da på ny kunne anvendes til jordbrugsmæssige formål. Anden lovgivning Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra NaturErhvervstyrelsen i henhold til landbrugsloven. geografisk enhed. Fremtidens energisystemer vil være basseret på vedvarende energi. Vejle Kommune ser på hvilke virkemidler, der kan gøre os mindre afhængige af olie, kul, naturgas og samtidig få andel i den grønne vækst og beskæftigelse. Vejle Kommune vil medvirke til at at få mere vedvarende energi i el- og varmeforsyning og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Byrådet i Vejle har besluttet, at kommunens CO 2 udledning skal reduceres med 15 % inden udgangen af Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der virker i forhold til reduktion af energiforbruget og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima - og som spiller sammen med de initiativer, der tages af bygherrer, virksomheder og borgere. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er udpeget til at være del af et større område med drikkevandsinteresser. I sådanne områder skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Anvendelsen til solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter. Igennem solpanelerne løber en solfangervæske, der består af rent vand tilsat frostvæske. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, ligesom der skal være procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Der kobles et overvågningssystem på solvarmeanlægget, således at et eventuelt udslip kan opdages og stoppes. Der kræves tilladelse efter varmeforsyningsloven til etablering af solvarmeanlægget. Lokalplanen giver mulighed for at lade får afgræsse området. Etablering af husdyrholdet skal anmeldes til kommunen, og læskure, fodertrug og drikketrug skal placeres mindst 50 meter fra nabobebyggelse, jævnfør reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Rammer Lokalplanen er planlagt i et område, der ikke er udlagt i kommuneplanen til teknisk formål. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der udlægger området til et teknisk område og som ledsager lokalplanen. Kommuneplan Hovedstruktur Danmark skal nedbringe CO 2 - udledningen markant. Danskerne vil være uafhængige af fossile brændsler i Derfor skal Vejle Kommune nedbringe CO 2 -udledningen, både i kommunen som virksomhed og som Tillægget giver mulighed for at inddrage et areal i landzone til et nyt rammeområde til teknisk formål til energiproduktion i form af solvarmeanlæg samt opførsel af et 50 m² shelter/ læskur til får. Arealet fastholdes i landzone ved lokalplanlægning. Se også redegørelse i kommuneplantillægget. Lokalplanområdet er i forslag til tillæg nr. 15 til 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

9 R E D E G Ø R E L S E Kommuneplan udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Da området fremover skal anvendes til solvarmeanlæg og da landbrugspligten forudsættes ophævet for at lokalplanen realiseres, vil området i forbindelse med næste revision af kommuneplanen udgå som særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er afholdt fordebat i perioden 26 februar til den 12 marts 2015 for ændring af kommuneplanen vedrørende nyt rammeområde til teknisk formål. Der er ikke indkommet forslag eller bemærkninger til ændringen. Servitutter Der er udarbejdet en servitutredegørelse vedrørende de tinglyste servitutter på matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Inden for lokalplanområdet er der en rådighedsservitut om forsynings/afløbsledninger. Servitutten er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges, hvis påtaleberettiget tillader dette. Andre relevante planer Vejle Kommunes klimarevision, - strategi og handlinger for har til mål at nedbringe CO 2 -udledningen med 15 % i 2015 i forhold til niveauet ved årsskiftet 2012/2013. Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Arkitekturpolitik Det er arkitekturpolitikkens mål, at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområder. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og landskabelige omgivelser. Der stilles krav til, at solfangerne opstilles i lige parallelle rækker i større samlede felter og følger det naturlige terræn så vidt muligt, så de forstyrrer det naturlige landskab mindst muligt. Derudover stilles der krav til etablering af beplantningsbælter, så der opnås en skærmende effekt, således at anlægget vil fremstå mindre synligt i landskabet. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Lokalplanen giver mulighed for solvarmeanlæg til fjernvarme, der vil mindske Jelling varmeværks forbrug af naturgas og nedsætte deres CO 2 -udledning. Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik fra 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på hvilke mål og handlinger, der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Der er flere private vandboringer i området, der kan blive påvirket, hvis der sker et uheld eller større lækage på solvarmeanlægget. Der er et vejledende afstandskrav på 75 meter til vandboringer. Miljøforhold Solfangere Væsken i solfangeranlægget består af vand tilsat kølervæske, som skal forhindre frysning. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, med fokus på sikkerhedsforanstaltninger og drift med procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende græn- FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E seværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Det vurderes, at solvarmeanlægget ikke vil påføre omgivelserne støjulemper, da der ikke forekommer nogen særlig transport til og fra anlægget, samt at den service der udføres ved anlægget ikke støjer. Varmevekslere og pumper placeres inde i en teknikbygning ved det eksisterende varmeværk, og giver derfor ikke støj til lokalplanens omgivelser. VVM Vejle Kommune har, jævnfør bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM bilag 2, pkt. 3a for industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, foretaget en screening af, om projektet er VVM-pligtigt. Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da projektet ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLAGET ses fra omfartsvejen Mangehøje og indfaldsvejen Vejlevej. Det vurderes dog, at tankene knytter sig til den eksisterende tank i et eksisterende erhvervsområde, så det fremstår som et samlet anlæg og derfor ikke har nogen visuel påvirkning af området. Refleksioner undgås ved brug af antirefleksbehandlet glas på solfangerne. Anlæggets drift medfører ikke støj og vibrationer, eller risiko for forurening. Forud for opførsel af anlægget skal der foretages en arkæologisk undersøgelse der sikre, at der ikke er fortidsminder der skal beskyttes. Der er 2 beskyttede diger, som skal sikres i lokalplanen. Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsomt indvindingsområde. Solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter, og der stilles derfor ikke særlige vilkår om beskyttelse. Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Opførsel og drift af anlægget medfører ingen miljømæssige problemer. Planen vurderes således ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, nr. 3, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for 3, stk. 1, nr. 1, jævnfør 3,stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet. Planen omfatter et mindre område på lokalt niveau til solvarmeproduktion og stiller krav om fjernelse af teknisk anlæg m.v. efter endt brug. Området afskærmes med et 5 meter bredt og 5 meter højt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning, således at anlæggets visuelle påvirkning af nærområdet, herunder Jelling kirke og monumentområde, mindskes. De nye akkumuleringstanke, som skal opføres inden for et eksisterende erhvervsområde i lokalplan 105, vil kun i mindre omfang kunne ses fra højene og monumentområdet. Tankene vil kunne 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

11 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Teknisk område Solvarmeanlæg i Jelling Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formà l Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af et teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg, at sikre, at der etableres afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning, at sikre, at teknisk anlæg mv. fjernes, når anlæggets drift ophører. 2 Område og zonestatus 2 Omrà de og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Lokalplanen omfatter også alle parceller der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal efter lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen er en bonuslokalplan. Det vil sige, at bebyggelse efter bestemmelserne i lokalplanen ikke kræver tilladelse efter planlovens 35, stk.1. (landzonetilladelse) Bonusvirkningen omfatter byggeri og anlægsarbejde, som har relation til områdets anvendelse. 2.4 Teknisk anlæg mv. skal fjernes fuldstændig senest ét år efter, at anlæggets drift er ophørt. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg. 3.2 Det tekniske anlæg skal være inden for virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøvurderingslovens håndbog og Miljø og Planlægning. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. Derudover må der opføres én shelter/læskur til får. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

12 6 Miljà  forhold B E S T E M M E L S E R 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning fra matriklen. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag Mellem solpanelfelterne kan der etableres interne veje. Der skal være mulighed for at vende for enden af hver intern vej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan opstilles solpaneler på terræn på et 6,3 hektar stort areal, i princippet som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. 6.2 Intet punkt af solpanelerne må være højere end 3,5 meter over eksisterende terræn. 6.3 Der kan opføre én shelter/læskur med et bebygget areal på maksimalt 50 m² til får. 6.4 Intet punkt af Shelteren/læskurets ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 3,5 meter over terræn. 7 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 7.1 Solpanelerne skal være antirefleksbehandlede og skal fremstå som et samlet anlæg ved opstilling i parallelle rækker i større felter, som vist på korbilag 4, illustrationsplan. 7.2 Solpanelerne kan opsættes på betonfundamenter eller på aluminiumspæle. 8 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 8.1 Der må maksimalt terrænregulering med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel, beplantningsbælte eller digefod end 1 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. Lokale huller må udjævnes, efter aftale med Vejle Kommune. 8.2 Lokalplanområdet må ikke benyttes til oplag eller henstilling af maskiner og materiel. 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

13 B E S T E M M E L S E R 8.3 Inden for lokalplanområdet må der holdes får til nødvendig afgræsning af arealerne, og der må etableres dyrehegn i form af trådhegn i op til 1,5 meters højde. Trådhegnet skal opsættes på indersiden af beplantningsbæltet, så hegnet udefra sløres af beplantningen. 8.4 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot eller pullertbelysning. 8.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes husstandsvindmøller/ minimøller. Beplantningsbælter 8.6 Der skal etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte langs alle skel inden for lokalplanafgræsningen, som vist på kortbilag 4 illustrationsplan. 8.7 De nye beplantningsbælter skal etableres i forskudte rækker og kunne opnå en højde på minimum 5 meter. 8.8 Beplantningsbæltet skal respekterer de eksisterende diger, der er langs del af det vestlige skel samt del af det nordlige skel. Der må således ikke plantes tættere på diget end 1 meter. 8.9 Det sydlige beplantningsbælte skal holdes min. 10 meter fra 3 søen (regnvandsbassinet) på nabomatriklen. 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Nye anlæg må ikke tages i brug, før der er etableret de i 8,6 beplantningsbælter. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 11 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra Natur- Erhvervstyrrelsen i henhold til landbrugsloven. 11 Aflysning af lokalplan og servitutter 11.1 Rådighedsservitutten om forsynings/ afløbs-ledninger er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges hvis påtaleberettiget tillader dette. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 12 Lokalplanens retsvirkninger 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

15

16 B I L A G 1 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

17 B I L A G 1 Fotostandpunkt nr. 1 - fremtidige forhold FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 117

18 B I L A G 1 18 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

19 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 119

20 B I L A G 1 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

21 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 121

22

23 7000bu i m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12a 7a 1k Hørup By, Jelling 8 1e 12e!!!!!!!!!!!!!!! Jelling By, Jelling 7cq 7ck 7cl 7cn 7cu aa 7cd 7cv 16c 7bh 7ct 7ce 7co Skelborgvej Mangehøje 7ci 7cf 1n 7ch 7bt 7bs 7000e 1p Haughus, Jelling 7bæ 7t 7bo 7y 7br 94a 7g 1q 1r 7000a Vejlevej 16a 7000f 7000a 1o 7000a 1f 7000a 7k 4el 7000bf 7z 7i7000d 1v 1t 1u 7000c Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 1s 1y Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo 1a Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Optaget vej Matrikelskel Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Matrikelkort Kortbilag 1 Mål: 1:4.000 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

24

25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Skelborgvej m Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede sten- og jorddiger Mangehøje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B 20A 18Y Nordkrogen Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej ((((((( Beskyttede sten- og jorddiger Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:2.500 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Lokalplan 1094. Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring

Lokalplan 1094. Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring Lokalplan 1094 Tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring Juli 2015 Indhold Redegørelse Lokalplanens baggrund... 3 Eksisterende forhold... 3 Lokalplanens indhold... 4 Konsekvenser for nærområdet...

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give 1 1 7 8 V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 1.10.2014 Offentliggjort den 6.10.2014 2 LOKALPLAN NR.

Læs mere

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning L O K A L P L A N N R. 1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED Brejning BØRKOP Forslag godkendt i byrådet den 26.02.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune LOKALPLAN 606 Solvarmeanlæg i Langå XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 606 for solvarmeanlæg

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 073-310

Lokalplan nr. 073-310 Lokalplan nr. 073-310 Udvidelse af Løgumkloster Fjernvarme, Løgumkloster Tønder kommune, KMD, COWI Udskrift genereret d. 03-01-2013 09:4 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø August 2013 Lokalplan nr. 073-310

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere