Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 1 9 6 Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling"

Transkript

1 L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den Offentligt fremlagt den Indsigelsesfrist den

2 Forslaget er fremlagt følgende steder: Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Borgerservicecenter Vejle Skolegade Vejle Vejle Bibliotek Willy Sørensens Plads Vejle Jelling Bibliotek Møllegade Jelling Offentlig høring Forslaget er fremlagt i 8 uger. Derefter vil byrådet tage endelig stilling til planen. Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til forslaget, skal de sendes til eller Teknik & Miljø Kirketorvet Vejle Egtved Bibliotek Tybovej Egtved Give Bibliotek Borgergården Vimmelskaftet Give Børkop Bibliotek Ågade Børkop Forslaget kan ses på Vejle Kommunes hjemmeside eller hentes i Teknik & Miljø, Informationen, Kirketorvet FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

3 !!!!!!!!! L O K A L P L A N O M R Å D E T L O K A L P L A N N R Teknisk område Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling 1: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3 2 Mangehøje B 20A Skelborgvej 3B 5A 5B Y X 3 Østkrogen 4 1:7.500 Signaturforklaring: Lokalplanens afgrænsning Matrikelskel (kortet kan ikke bruges til opmåling) Eksisterende bebyggelse med husnumre Oversigtskort med lokalplanens afgrænsning. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

4 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund og formål 6 Bonus lokalplan 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Anvendelse 6 Udstykning og bebyggelse 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 7 Ubebyggede arealer 7 Forhold til anden planlægning og lovgivning 7 Natura 2000 område 7 Naturbeskyttelsesloven 7 Habitatdirektivet 7 Museumsloven 8 Landbrugsloven og jordbrugsintereser 8 Anden lovgivning 8 Kommuneplan Rammer 9 Servitutter 9 Andre relevante planer 9 Arkitekturpolitik 9 Bæredygtighed, sundhed og trivsel 9 Tilgængelighed 9 Forsyning og spildevand 9 Miljøforhold 10 Miljøscreening af lokalplanforslaget 11 BESTEMMELSER 11 1 Formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Anvendelse 12 4 Udstykning 12 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold BILAG 1 Visualisering 12 6 Bebyggelsens omfang og placering 12 7 Bebyggelsens udseende 12 8 Ubebyggede arealer 13 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse Tilladelser fra andre myndigheder Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger KORTBILAG 1. Matrikler 2. Eksisterende forhold 3. Fremtidige forhold 4. Illustrationsplan Illustrationer er udarbejdet af Rambøll 4 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

5 F O R O R D Forord Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan. Det er planloven, der bestemmer, hvornår der skal udarbejdes en lokalplan. Ændringer i området, hvor lokalplanen gælder, skal overholde lokalplanen. Lokalplaner er en lokal lov og kan regulere: - Anvendelse af arealer og bygninger - Vej- og stiforhold - Bebyggelsens placering og omfang - Landskabsforhold og beplantninger - Afskærmning mod støj - Oprettelse af grundejerforeninger - Bevaring af bebyggelse og nedrivning - Friholdelse for bebyggelse - Krav om lavenergibebyggelse - Ændring i terræn - Plantevalg - Arkitektur Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyttelsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanen består af en redegørelse, bestemmelser og kortbilag. Redegørelsen beskriver området, som det er og byrådets ønsker for udviklingen i området. Bestemmelserne fastlægger i detaljer, hvad der gælder i området, og er juridisk bindende. Kortbilagene understøtter både redegørelse og bestemmelser. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR FORORD 5

6 Redegørelse R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND OG FORMÅL Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Vejle Kommune vil samarbejde med borgere og erhvervsliv om at forebygge klimaforandringer og bidrage til de nationale mål om at nedbringe CO 2 udledningen. Jelling Varmeværk anvender i dag naturgas som hovedbrændsel og sekundært flis. De ønsker nu at etablere et solvarmeanlæg, der kan erstatte ca. 23 % af den årlige varmeproduktion med solvarme. Dette er medvirkende til at reducere værkets samlede CO 2 -udledning væsentligt. Solvarmeprojektet i Jelling er med til at understøtte Vejle Kommunes visioner og målsætninger i klima- og energipolitikken, samt at bidrage til, at andelen af energi fra solvarme i Vejle Kommune øges. Det samlede CO 2 udslip i Vejle Kommune skal nedbringes med 15 % i Denne lokalplan har til formål at muliggøre et teknisk anlæg til varmeproduktion som solvarmeanlæg og give mulighed for opstilling af 6,2 hektar solpaneler og opstilling af én shelter/læskur på 50 m² til får, der skal afgræsse arealerne mellem solpanelerne. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet er beliggende nordøst for Jelling by på den østlige side af omfartsvejen. Lokalplanområdet omfatter del af matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Området skal vejbetjenes fra Skelborgvej. Området har en samlet areal på ca. 6,2 ha. Hele området ligger i landzone. Langs den nordlige del af det vestlige skel og en stor del af nordlige skel ligger der beskyttede jorddiger. Nord og øst for området ligger det åbne land med landbrugsarealer. Syd for området går jernbanen Herning-Vejle og sydøst for ligger et erhvervsområde i forlængelse af Jelling by med Jellinghøjene og monumentområde. Området ligger på et svagt sydskrående terræn, og derfor ideel til solvarmeproduktion. LOKALPLANENS INDHOLD Anvendelse Lokalplanens område må kun anvendes til tekniske anlæg til energiforsyning, som f.eks. solvarmeproduktion samt byggeri og anlæg i tilknytning hertil. Det tekniske anlæg skal være indenfor virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøstyrelsens håndbog om miljø og planlægning. Lokalplanen skal sikre afskærmende beplantning langs lokalplangrænsen, således at visuelle gener fra veje og ikke mindst monumentområdet reduceres. Der stilles krav om nedtagning af solvarmeanlægget samt byggeri i tilknytning hertil senest 1 år efter endt brug. Bonuslokalplan Lokalplanen er en bonuslokalplan. Opførelse af anlæg og bebyggelse kræver således ikke tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, en såkaldt landzonetilladelse. Planlovens 15, stk. 4 giver mulighed for, at der kan knyttes betingelser til en bonuslokalplan, hvilket denne lokalplan gør. Der stilles i lokalplanen vilkår om at, hele anlægget skal afskærmes af beplantning, og at anlægget skal fjernes når områdets anvendelse som solvarmeanlæg ophører. Den anbefalede afstand til boligområder fra virksomhedsklasse 1 er 0 meter og 20 meter fra virksomhedsklasse 2. Indenfor Lokalplanens område kan der opstilles et solvarmeanlæg med op til m² solpaneler. I området kan desuden opføres et skur på 50 m² til får. Udstykning og bebyggelse Inden for området kan der ikke ske yderligere udstykning. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. Hele lokalplanområdet skal forblive i landzone. Bebyggelse Inden for område kan der opstilles et solfangeranlæg med op til m² solfangerpaneler. Solfangerene skal opsættes på terræn i lige parallelle rækker i større eller mindre samlede felter. De enkelte paneler skal så vidt muligt følge terræ- 6 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

7 R E D E G Ø R E L S E net. Mindre lokale huller i terrænet kan opfyldes, så det ser naturligt ud og efter aftale med Vejle Kommune. Solfangere inklusivt fundament må maksimalt være hævet 3,5 meter over terræn. det ikke er synligt fra landskabet eller veje. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Ved opsætning af solvarmepaneler skal panelerne være antirefleksbehandlede, rammerne og panelerne skal have samme farve. Der kan opføres ét læskur til får med et maksimalt bebygget areal på 50 m² og maksimalt 3,5 meter højt. Akkumuleringstanke samt udvidelse af teknikhus opføres på Jelling varmeværks eksisterende adr. på Nordkrogen 20b og indenfor dennes lokalpan. Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag 3. Der skal etableres interne veje i nødvendigt omfang, så alle rækker af solfangere kan serviceres fra vejene. De interne veje skal udlægges i 5 meters bredde og anlægges i 3-4 meters bredde. Der skal sikres mulighed en vendemulighed for enden af interne veje. De interne veje etableres i princippet mellem felterne med solfangere, vist på illustrationsplan i bilag 4. Ubebyggede arealer Inden for lokalplanens område må der kun terrænreguleres med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn. Dog må terrænregulering ikke ske nærmere end 1 meter i forhold til beplantningsbælter og digefod. Undtaget herfra er regnvandsbassiner og vejanlæg. Evt. lokale huller kan terrænreguleres efter særlig aftale med Vejle Kommune. Beplantning Der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning. Beplantningsbælterne skal have en minimumshøjde på 5 meter og plantes i forskudte rækker, så anlægget vil være mindre synligt fra vejene, landskabet, monumentområdet eller fra de omkringliggende bebyggelser. Ved opførsel af solvarmeanlæg tilsås arealer mellem solpaneler med græs, som skal afgræsses af dyrehold. Af hensyn til dyreholdet kan området indhegnes i op til 1,5 meters højde. Hegnet skal opstilles på indersiden af beplantningsbæltet, så Natura 2000-område EF-Habitatområdet SAC70 Øvre Grejs er beliggende cirka meter syd for lokalplanens område, og solvarmeanlægget vurderes ikke at kunne påvirke habitatområdet. Naturbeskyttelsesloven 7 meter syd for lokalplanområdet ligger der et regnvandsbassin, som har status af 3, beskyttet sø, som vist på kortbilag 2, eksisterende forhold. Søen vurderes at være uden særlige beskyttelsesinteresser. Jævnfør Hovedstruktur for Trekantområdet, Vejle Kommuneplan skal der etableres en fri zone mellem et naturområde og byggeri. Zonens bredde tilpasses de lokale forhold, men bør normalt være mellem meter. Henset til den ønskede anvendelse til solvarmeanlæg vurderes det, at friholdelse af en zone på 10 meter omkring søen vil være tilstrækkelig. Beplantningsbæltet plantes således med en afstand til søen på 10 meter, og sikkerhedsforanstaltninger mod lækage/spild på solvarmeanlægget minimerer desuden risikoen for forurening af søen. Habitatdirektivet Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i lokalplanområdet forekommer dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Kommunen vurderer derfor, at lokalplanen kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Museumsloven Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumslovens kapitel 8. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og det skal straks anmeldes til Vejle Museerne. Vejle Museerne anbefaler en arkæologisk forundersøgelse forud for jordarbejder i lokalplanområdet. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

8 R E D E G Ø R E L S E Diger er beskyttet efter museumslovens 29a. Det betyder, at der ikke må ændres i digets tilstand, og at diget ikke må fjernes. Diget må ikke beskadiges eller beplantes eller gentilplantes, før der er givet dispensation fra Kommunen. Inden for lokalplanområdet er der 2 beskyttede dige fra omfartsvejen og til det nordlige skel samt på en del af det nordlige skel. Der må ikke terrænreguleres eller plantes nærmere digefoden end 1 meter, sm vist på kortbilag 2. Landbrugsloven og jordbrugsmæssige arealinteresser Der er landbrugspligt på matr.nr. 1k Haughus, Jelling. Inden realisering af lokalplanen forudsættes det, at landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens regler herom. Arealanvendelsen på ca. 6,2 hektar er rationel ud fra en bæredygtighedsbetragtning, idet energiudbyttet/ hektar er langt større for et solvarmeanlæg end for dyrkede marker. Lokalplanen stiller krav om, at det tekniske anlæg fjernes efter endt brug. Delområde 2 vil da på ny kunne anvendes til jordbrugsmæssige formål. Anden lovgivning Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra NaturErhvervstyrelsen i henhold til landbrugsloven. geografisk enhed. Fremtidens energisystemer vil være basseret på vedvarende energi. Vejle Kommune ser på hvilke virkemidler, der kan gøre os mindre afhængige af olie, kul, naturgas og samtidig få andel i den grønne vækst og beskæftigelse. Vejle Kommune vil medvirke til at at få mere vedvarende energi i el- og varmeforsyning og samtidig fastholde en høj forsyningssikkerhed. Byrådet i Vejle har besluttet, at kommunens CO 2 udledning skal reduceres med 15 % inden udgangen af Der er behov for en helhedsorienteret indsats, der virker i forhold til reduktion af energiforbruget og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima - og som spiller sammen med de initiativer, der tages af bygherrer, virksomheder og borgere. Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet er udpeget til at være del af et større område med drikkevandsinteresser. I sådanne områder skal grundvandsressourcen sikres gennem en generel beskyttelse af grundvandet. Anvendelsen til solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter. Igennem solpanelerne løber en solfangervæske, der består af rent vand tilsat frostvæske. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, ligesom der skal være procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Der kobles et overvågningssystem på solvarmeanlægget, således at et eventuelt udslip kan opdages og stoppes. Der kræves tilladelse efter varmeforsyningsloven til etablering af solvarmeanlægget. Lokalplanen giver mulighed for at lade får afgræsse området. Etablering af husdyrholdet skal anmeldes til kommunen, og læskure, fodertrug og drikketrug skal placeres mindst 50 meter fra nabobebyggelse, jævnfør reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Rammer Lokalplanen er planlagt i et område, der ikke er udlagt i kommuneplanen til teknisk formål. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg der udlægger området til et teknisk område og som ledsager lokalplanen. Kommuneplan Hovedstruktur Danmark skal nedbringe CO 2 - udledningen markant. Danskerne vil være uafhængige af fossile brændsler i Derfor skal Vejle Kommune nedbringe CO 2 -udledningen, både i kommunen som virksomhed og som Tillægget giver mulighed for at inddrage et areal i landzone til et nyt rammeområde til teknisk formål til energiproduktion i form af solvarmeanlæg samt opførsel af et 50 m² shelter/ læskur til får. Arealet fastholdes i landzone ved lokalplanlægning. Se også redegørelse i kommuneplantillægget. Lokalplanområdet er i forslag til tillæg nr. 15 til 8 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

9 R E D E G Ø R E L S E Kommuneplan udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Da området fremover skal anvendes til solvarmeanlæg og da landbrugspligten forudsættes ophævet for at lokalplanen realiseres, vil området i forbindelse med næste revision af kommuneplanen udgå som særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er afholdt fordebat i perioden 26 februar til den 12 marts 2015 for ændring af kommuneplanen vedrørende nyt rammeområde til teknisk formål. Der er ikke indkommet forslag eller bemærkninger til ændringen. Servitutter Der er udarbejdet en servitutredegørelse vedrørende de tinglyste servitutter på matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Inden for lokalplanområdet er der en rådighedsservitut om forsynings/afløbsledninger. Servitutten er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges, hvis påtaleberettiget tillader dette. Andre relevante planer Vejle Kommunes klimarevision, - strategi og handlinger for har til mål at nedbringe CO 2 -udledningen med 15 % i 2015 i forhold til niveauet ved årsskiftet 2012/2013. Vejle Kommune vil være foregangskommune inden for udbredelse af vedvarende energi og optimering af energiressourcer. Arkitekturpolitik Det er arkitekturpolitikkens mål, at opnå visuel forskønnelse i erhvervsområder. Det gælder både bygningernes arkitektur, de udendørs anlæg og omgivelserne. Erhvervsområderne skal desuden kunne tilfredsstille de krav, som mange moderne virksomheder og institutioner stiller til placering, miljø og landskabelige omgivelser. Der stilles krav til, at solfangerne opstilles i lige parallelle rækker i større samlede felter og følger det naturlige terræn så vidt muligt, så de forstyrrer det naturlige landskab mindst muligt. Derudover stilles der krav til etablering af beplantningsbælter, så der opnås en skærmende effekt, således at anlægget vil fremstå mindre synligt i landskabet. Bæredygtighed, sundhed og trivsel Byerne skal være bæredygtige i forhold til identitet, sundhed og klima. Planlægningen skal være med til at skabe merværdi uden at belaste miljøet, og skal bidrage til at mindske energiforbruget samt tilpasse og forebygge klimaforandringer. Lokalplanen giver mulighed for solvarmeanlæg til fjernvarme, der vil mindske Jelling varmeværks forbrug af naturgas og nedsætte deres CO 2 -udledning. Tilgængelighed Vejle Kommunes handicappolitik fra 2009 har til formål at skabe rammerne om et dynamisk og forpligtende samarbejde for at sikre Et Vejle med plads til alle. Kommunens handicapplan sætter fokus på hvilke mål og handlinger, der er vigtige inden for handicapområdet. Et vigtigt mål er kommunens ansvar for at sikre den fysiske tilgængelighed på gader og veje, til bygninger, fritidstilbud og mange andre steder, hvor også handicappede borgere bør kunne færdes uden hindringer. Forsyning og spildevand Vand Lokalplanområdet er i Vejle Kommunes vandforsyningsplan udlagt til forsyning fra et alment vandværk. Der er flere private vandboringer i området, der kan blive påvirket, hvis der sker et uheld eller større lækage på solvarmeanlægget. Der er et vejledende afstandskrav på 75 meter til vandboringer. Miljøforhold Solfangere Væsken i solfangeranlægget består af vand tilsat kølervæske, som skal forhindre frysning. Solvarmeanlægget skal indrettes og drives, så større udslip af solfangervæske er usandsynligt, med fokus på sikkerhedsforanstaltninger og drift med procedurer for afværgning af en eventuel forurening. Støj Inden for lokalplanområdet og tilstødende områder skal Miljøstyrelsens gældende vejledende græn- FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

10 R E D E G Ø R E L S E seværdier for støj overholdes. Støjgrænserne fastsættes ud fra områdets anvendelse og de rammer, der er bestemt for området. Det vurderes, at solvarmeanlægget ikke vil påføre omgivelserne støjulemper, da der ikke forekommer nogen særlig transport til og fra anlægget, samt at den service der udføres ved anlægget ikke støjer. Varmevekslere og pumper placeres inde i en teknikbygning ved det eksisterende varmeværk, og giver derfor ikke støj til lokalplanens omgivelser. VVM Vejle Kommune har, jævnfør bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet, VVM bilag 2, pkt. 3a for industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand, foretaget en screening af, om projektet er VVM-pligtigt. Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, da projektet ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. MILJØSCREENING AF LOKALPLANFORSLAGET ses fra omfartsvejen Mangehøje og indfaldsvejen Vejlevej. Det vurderes dog, at tankene knytter sig til den eksisterende tank i et eksisterende erhvervsområde, så det fremstår som et samlet anlæg og derfor ikke har nogen visuel påvirkning af området. Refleksioner undgås ved brug af antirefleksbehandlet glas på solfangerne. Anlæggets drift medfører ikke støj og vibrationer, eller risiko for forurening. Forud for opførsel af anlægget skal der foretages en arkæologisk undersøgelse der sikre, at der ikke er fortidsminder der skal beskyttes. Der er 2 beskyttede diger, som skal sikres i lokalplanen. Planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsomt indvindingsområde. Solvarmeanlæg har ikke en grundvandstruende karakter, og der stilles derfor ikke særlige vilkår om beskyttelse. Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planernes påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering. Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker samt arkitektonisk og arkæologisk arv. Opførsel og drift af anlægget medfører ingen miljømæssige problemer. Planen vurderes således ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Planen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 4, nr. 3, men vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen for 3, stk. 1, nr. 1, jævnfør 3,stk. 2, og er derfor ikke miljøvurderet. Planen omfatter et mindre område på lokalt niveau til solvarmeproduktion og stiller krav om fjernelse af teknisk anlæg m.v. efter endt brug. Området afskærmes med et 5 meter bredt og 5 meter højt beplantningsbælte langs lokalplanens afgrænsning, således at anlæggets visuelle påvirkning af nærområdet, herunder Jelling kirke og monumentområde, mindskes. De nye akkumuleringstanke, som skal opføres inden for et eksisterende erhvervsområde i lokalplan 105, vil kun i mindre omfang kunne ses fra højene og monumentområdet. Tankene vil kunne 10 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

11 Bestemmelser B E S T E M M E L S E R Lokalplan nr Teknisk område Solvarmeanlæg i Jelling Efter lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål 1 Formà l Lokalplanens formål er, at give mulighed for etablering af et teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg, at sikre, at der etableres afskærmende beplantning langs områdets afgrænsning, at sikre, at teknisk anlæg mv. fjernes, når anlæggets drift ophører. 2 Område og zonestatus 2 Omrà de og zonestatus 2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr. nr. 1k Haughus, Jelling. Lokalplanen omfatter også alle parceller der efter den udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.2 Området er beliggende i landzone og skal efter lokalplanens endelige vedtagelse forblive i landzone. 2.3 Lokalplanen er en bonuslokalplan. Det vil sige, at bebyggelse efter bestemmelserne i lokalplanen ikke kræver tilladelse efter planlovens 35, stk.1. (landzonetilladelse) Bonusvirkningen omfatter byggeri og anlægsarbejde, som har relation til områdets anvendelse. 2.4 Teknisk anlæg mv. skal fjernes fuldstændig senest ét år efter, at anlæggets drift er ophørt. 3 Anvendelse 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til teknisk anlæg til energiforsyning i form af solvarmeanlæg. 3.2 Det tekniske anlæg skal være inden for virksomhedsklasse 1-2 jævnfør Miljøvurderingslovens håndbog og Miljø og Planlægning. 3.3 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer, regnvandsbassin og tekniske anlæg primært til områdets forsyning. Derudover må der opføres én shelter/læskur til får. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 11

12 6 Miljà  forhold B E S T E M M E L S E R 4 Udstykning 4 Udstykning 4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning fra matriklen. Der kan dog ske matrikulær sammenlægning med naboområder. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Skelborgvej, som vist på kortbilag Mellem solpanelfelterne kan der etableres interne veje. Der skal være mulighed for at vende for enden af hver intern vej. 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Der kan opstilles solpaneler på terræn på et 6,3 hektar stort areal, i princippet som vist på kortbilag 4, illustrationsplan. 6.2 Intet punkt af solpanelerne må være højere end 3,5 meter over eksisterende terræn. 6.3 Der kan opføre én shelter/læskur med et bebygget areal på maksimalt 50 m² til får. 6.4 Intet punkt af Shelteren/læskurets ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 3,5 meter over terræn. 7 Bebyggelsens udseende 8 Bebyggelsens udseende 7.1 Solpanelerne skal være antirefleksbehandlede og skal fremstå som et samlet anlæg ved opstilling i parallelle rækker i større felter, som vist på korbilag 4, illustrationsplan. 7.2 Solpanelerne kan opsættes på betonfundamenter eller på aluminiumspæle. 8 Ubebyggede arealer 9 Ubebyggede arealer 8.1 Der må maksimalt terrænregulering med +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel, beplantningsbælte eller digefod end 1 meter. Undtaget er regnvandsbassiner og vejanlæg. Lokale huller må udjævnes, efter aftale med Vejle Kommune. 8.2 Lokalplanområdet må ikke benyttes til oplag eller henstilling af maskiner og materiel. 12 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

13 B E S T E M M E L S E R 8.3 Inden for lokalplanområdet må der holdes får til nødvendig afgræsning af arealerne, og der må etableres dyrehegn i form af trådhegn i op til 1,5 meters højde. Trådhegnet skal opsættes på indersiden af beplantningsbæltet, så hegnet udefra sløres af beplantningen. 8.4 Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer skal udføres med en lyspunkthøjde på maksimum 3,5 meter som afskærmet og ikke blændende skot eller pullertbelysning. 8.5 Der må uanset størrelse og udformning ikke opsættes husstandsvindmøller/ minimøller. Beplantningsbælter 8.6 Der skal etableres et 5 meter bredt beplantningsbælte langs alle skel inden for lokalplanafgræsningen, som vist på kortbilag 4 illustrationsplan. 8.7 De nye beplantningsbælter skal etableres i forskudte rækker og kunne opnå en højde på minimum 5 meter. 8.8 Beplantningsbæltet skal respekterer de eksisterende diger, der er langs del af det vestlige skel samt del af det nordlige skel. Der må således ikke plantes tættere på diget end 1 meter. 8.9 Det sydlige beplantningsbælte skal holdes min. 10 meter fra 3 søen (regnvandsbassinet) på nabomatriklen. 9 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 10 Betingelser for ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Nye anlæg må ikke tages i brug, før der er etableret de i 8,6 beplantningsbælter. 10 Tilladelse fra andre myndigheder 11 Tilladelse fra andre myndigheder 10.1 Byggetilladelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten fra Natur- Erhvervstyrrelsen i henhold til landbrugsloven. 11 Aflysning af lokalplan og servitutter 11.1 Rådighedsservitutten om forsynings/ afløbs-ledninger er uopsigelig for ejeren eller efterfølgende ejere og kan alene opsiges hvis påtaleberettiget tillader dette. FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

14 B E S T E M M E L S E R 12 Lokalplanens retsvirkninger 12 Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan, må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i Lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. 14 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

15

16 B I L A G 1 16 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

17 B I L A G 1 Fotostandpunkt nr. 1 - fremtidige forhold FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 117

18 B I L A G 1 18 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

19 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 119

20 B I L A G 1 20 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1196

21 B I L A G 1 FORSLAG TIL LOKALPLAN NR BILAG 121

22

23 7000bu i m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12a 7a 1k Hørup By, Jelling 8 1e 12e!!!!!!!!!!!!!!! Jelling By, Jelling 7cq 7ck 7cl 7cn 7cu aa 7cd 7cv 16c 7bh 7ct 7ce 7co Skelborgvej Mangehøje 7ci 7cf 1n 7ch 7bt 7bs 7000e 1p Haughus, Jelling 7bæ 7t 7bo 7y 7br 94a 7g 1q 1r 7000a Vejlevej 16a 7000f 7000a 1o 7000a 1f 7000a 7k 4el 7000bf 7z 7i7000d 1v 1t 1u 7000c Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune 1s 1y Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo 1a Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation Meter Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Optaget vej Matrikelskel Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Matrikelkort Kortbilag 1 Mål: 1:4.000 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

24

25 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Skelborgvej m Beskyttede sten- og jorddiger Beskyttede sten- og jorddiger Mangehøje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! B 20A 18Y Nordkrogen Grundkort: Copyright KMS, Vejle Kommune Luftfoto: Copyright Cowi, BlomInfo Kortet er vejledende og kan ikke bruges til dokumentation. Signatur [ [!!!!!!!!!! Lokalplanens afgrænsning [ Ejerlav Matrikelskel Optaget vej ((((((( Beskyttede sten- og jorddiger Meter Teknik & Miljø Plan Lokalplan nr Teknisk område, solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling Eksisterende forhold Kortbilag 2 Mål: 1:2.500 Dato: Rev: xxx Init.: grebo

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5

Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan samt kommuneplantillæg nr. 5 Offentliggørelse af forslag til ophævelse af en del af lokalplan 033701 samt kommuneplantillæg nr. 5 Vejle Kommune ønsker at ophæve en del af Lokalplan nr. 033701 uden ændring af zonestatus. Forslaget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

1 2 0 1 Teknisk anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel

1 2 0 1 Teknisk anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel L O K A L P L A N N R. 1 2 0 1 Teknisk anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vandel VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byra det den 17.6.2015 Offentligt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Forslag T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

Forslag T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 119 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 013-05 Forslag godkendt i byrådet den 8.01.015 Offentligt fremlagt fra den 0.0.015 Indsigelsesfrist den 30.03.015

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle

1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle L O K A L P L A N N R. 1 1 8 5 Offentligt område, uddannelse nord for Vestre Engvej, Vejle V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING Vejle VEJLE EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 20.08.2014

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej,

1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, L O K A L P L A N N R. 1 1 4 2 Sommerhusområde ved Hvidbjergvej og Marius Mikkelsensvej, Børkop V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Hvidbjerg Endeligt vedtaget den 06.06.201 Offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Boeskærvej, Vejle 1 1 6 2 V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE Vinding EGTVED BØRKOP Forslag godkendt i Byrådet den 03.04.2013 Offentligt fremlagt den

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3. Ibæk strandvej, Vejle by Hører til lokalplan nr. 1247

T I L L Æ G N R. 3. Ibæk strandvej, Vejle by Hører til lokalplan nr. 1247 Forslag T I L L Æ G N R. 3 Ibæk strandvej, Vejle by Hører til lokalplan nr. 1247 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2017-2029 Forslag til KOMMUNEPLAN 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet Forslag vedtaget 8.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege

Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege Lokalplan T 15.01.01 Solfangeranlæg i Stege September 2014 Lokalplanen Lokalplan Kommunalbestyrelsen har d. 28. august 2014 vedtaget lokalplan T15.01.01. Planen er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov

Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov 4. maj 2016 Sags id.: 15/6616 Sagsbehandler: Tove Stockmarr Offentlig høring af forslag til ophævelse af lokalplan 276 Boliger ved Himmerigskov Fredericia Kommune har udarbejdet forslag til ophævelse af

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege September 2013 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 14 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere