OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION"

Transkript

1 Merete Labriola, PhD, Sociale Ydelser og Velfærd, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Thomas Lund, PhD, Beskæftigelse og Integration, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 08:2009 ARBEJDSPAPIR Karl Bang Christensen, PhD, Biostatistisk afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION FORSKNINGSAFDELINGEN FOR SOCIALPOLITIK OG VELFÆRDSYDELSER

2 OVERSIGTSRAPPORT VIDENSKABELIG DOKUMENTATION OM RISIKOFAKTORER OG POTENTIALE FOR NEDBRINGELSE AF OVERGANG FRA ARBEJDE TIL FØRTIDSPENSION MERETE LABRIOLA, PHD, SOCIALE YDELSER OG VELFÆRD, SFI - DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD THOMAS LUND, PHD, BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION, SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD KARL BANG CHRISTENSEN, PHD, BIOSTATISTISK AFDELING, INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVN 2009 SFI DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

3 INDHOLD FORORD 5 RESUMÉ 7 1 FØRTIDSPENSION I DANMARK 9 2 DATA & METODER 13 3 ÆTIOLOGISK FRAKTION 15 Ætiologisk fraktion og forebyggelsespotentiale 17 4 ÆTIOLOGISK FRAKTION AF RISIKOFAKTORER FOR FØRTIDSPENSION 19 Faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø 19 Faktorer i det fysiske arbejdsmiljø 21 Kontakt med rengøringsmidler 21 Livsstilsfaktorer 21 5 RISIKOFAKTORER FOR FØRTIDSPENSION GENERELT24 3

4 Arbejdsmiljø generelt 24 Skiftehold 25 Jobtilfredshed og førtidspension 26 Sygefravær fra arbejde, og risiko for senere førtidspension 27 Arbejdsulykker 28 6 PERSPEKTIVERING 29 LITTERATUR 33 4

5 FORORD Formålet med denne oversigtsrapport er at tilvejebringe et sammenfattende billede af nyere videnskabelig dokumentation for potentialet for nedbringelse af antallet af personer, der overgår fra arbejde til førtidspension i Danmark. Rapporten er et svar på en henvendelse fra Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat: Arbejdsmarkedskommissionens seminar, afholdt d. 10. juni 2008, var et heldagsseminar med fokus på gruppen af offentlig forsørgede med problemer ud over ledighed, under overskriften: Kan udviklingen vendes og hvordan? Som en udløber af dette seminar ønskede Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat et overblik over, og en fortolkning af, dokumentationen for potentialet for nedbringelse af antallet af førtidspensioneringer gennem modificering af arbejdsforholdene. Rapporten belyser følgende: Resultater af forskning, som specifikt beregner den ætiologiske fraktion af risikofaktorer for førtidspension. I den forbindelse forklares begrebet ætiologisk fraktion (ÆF), og hvorledes det er relateret til begrebet forebyggelsespotentiale, således at der skelnes mellem, hvad der er reelt forebyggeligt, og hvad der er risiko forbundet med karakteristika, som i praksis er uforanderlige. Der inddrages endvidere forskningsresultater om ÆF for arbejdsforhold i forhold til et beslægtet udfald; sygefravær. Resultater af forskning som identificerer primært arbejdsrelaterede risikofaktorer generelt. Der opstilles en oversigt over, hvad der findes af videnskabelig dokumentation på området, samt hvad der endnu ikke er belyst i sammenhængen mellem arbejdsforhold og førtidspension. Der inddrages udelukkende forskningsresultater, som er publiceret i, accepteret til publikation i, eller under review i internationale, videnskabelige, peer-reviewede tidsskrifter. 5

6 Resultater fra diverse rapporter, pjecer og lignende vil således ikke indgå. Der inddrages kun forskning, som er gennemført i Danmark, og som tager udgangspunkt i risikoen for førtidspension og evt. forebyggelsespotentiale blandt personer i arbejde. Tak til professor overlæge ph.d. Johan Hviid Andersen, arbejdsmedicinsk klinik, Regionssygehus Herning, for gode og konstruktive kommentarer i sin egenskab af lektør på denne rapport. København 30. januar 2009 JØRGEN SØNDERGAARD 6

7 RESUMÉ Oversigtsrapporten opsummerer og fortolker resultaterne af 4 forløbsundersøgelser, der beregner den ætiologiske fraktion af risikofaktorer for overgang fra arbejde til førtidspension. Derudover beskrives 5 studier, der estimerer risiko for førtidspension ved en række arbejdsrelaterede faktorer, dog uden at beregne den ætiologiske fraktion. Rapporten viser bl.a.: Den ætiologiske fraktion er et risikomål, som både tager højde for størrelsen af risikoen forbundet med en given risikofaktor, samt for hvor mange der er udsat for denne risikofaktor. Den ætiologiske fraktion er ikke nødvendigvis sammenfaldende med, hvor meget af en given risiko der er reelt forebyggelig, men afspejler hvor meget risiko man kan tilskrive en given risikofaktor. Kvinder med middel eller lav indflydelse i arbejdet har en overrisiko på hhv. 27 pct. og 41 pct. for førtidspension. Den ætiologiske fraktion er 13,1 pct. For mænd gælder, at de med en lav score havde en overrisiko for senere førtidspension på 82 pct. Den ætiologiske fraktion er 9,9 pct. Kvinder har en overrisiko for at overgå til førtidspension, hvis de scorer mellem eller lavt på målet for variation i arbejdet. Den ætiologiske fraktion er 15,3 pct. For mænd gælder ligeledes, at der er en overrisiko for førtidspension, hvis man scorer mellem eller lavt på variation i arbejdet. Den ætiologiske fraktion er 14,4 pct. Ensidigt gentaget arbejde (EGA) påvirker risikoen for overgang til førtidspension. For kvinder er den ætiologiske fraktion 22,7 pct. og for mænd 13,7 pct. For mænd gælder det samlet set, at ca. 22 pct. af førtidspensionerne kan tilskrives ergonomiske arbejdsmiljøbelastninger, mens det for kvinder gælder, at ca. 38 pct. af førtidspensionerne kan tilskrives ergonomiske arbejdsmiljøbelastninger. Otte pct. af førtidspensioner blandt kvinder kan tilskrives hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler. 7

8 19,7 pct. af førtidspensionerne blandt kvinder kan tilskrives effekten af rygning. For mænd er tallet 15,7 pct. Det er ikke muligt at sammenligne størrelsen af de ætiologiske fraktioner mellem de forskellige studier, men udelukkende inden for de enkelte studier. Der er behov for forskning, der estimerer den ætiologiske fraktion af psykosociale og fysiske arbejdsmiljøfaktorer samt livsstilsfaktorer i en og samme undersøgelse. Der er behov for forskning, der tager højde for den samtidige effekt af faktorer på samfundsniveau samt inddrager mellemliggende faser i overgangen fra arbejde til førtidspension. 8

9 FØRTIDSPENSION I DANMARK Antallet af nytilkendte førtidspensioner har de sidste 10 år fluktueret mellem ca til om året. Figur 1 viser udviklingen af nytilkendelser af førtidspension fordelt efter ydelser, både gammel og ny ordning (Ankestyrelsens statistikker, 2008). Denne udvikling hænger bl.a. sammen med udviklingen i lovgivningen på området. Udviklingen i lovgivningen om førtidspension skal igen ses i sammenhold med udviklingen på arbejdsmarkedet generelt. Fx blev den såkaldte husmorvurdering revideret i 1990 erne: Problemstillingen var, om tiden var ved at løbe fra den særlige husmodervurdering, hvor erhvervsevnen blev vurderet i forhold til husmoderfunktionen. Derudover er der over tid sket ændringer i forhold til, hvem der havde ansvaret for tilkendelse af pensionen. En lovændring gjorde det i 1994 muligt for kommunerne at søge om at overtage kompetencen til at tilkende pension. Decentralisering af kompetencen til at tilkende førtidspension var et led i bestræbelserne på at begrænse tilkendelserne af førtidspension og styrke revalideringen gennem en mere aktiv indsats. Samtidig blev der ændret i refusionsprocenterne, så det ikke længere var en fordel for kommunernes kasse, at der blev tilkendt førtidspension. Reformer i halvfemserne tog udgangspunkt i de store forskelle, der var mellem kommunerne i førtidig pensionering. Den sidste ændring i førtidspension kom ved førtidspensionsreform 1. januar Her indgår øget fokus på muligheden for at udfylde en stilling på arbejdsmarkedet enten i ordinært eller støttet job. Kommunernes har pligt til at foretage en helhedsvurdering af en ansøgning om førtidspension indebærer, at kommunen skal vurdere ansøgningen i forhold til alle relevante hjælpemuligheder efter den sociale lovgivning ikke kun i forhold til ansøgningen om førtidspension. I både 2007 og 2008 blev 94 pct. af tilkendelserne af førtidspension tilkendt på baggrund af en helhedsvurdering. I helhedsvurderingen af borgerens ansøgning skal der dermed ses bredt på de forskellige arbejdsmarkedsrettede ressourcer, en borger har. Arbejdsevnemetoden stiller under sagsbehandlingen krav om, at der fokuseres på ansøgerens ressourcer vurderet i forhold til enhver form for jobmulighed på arbejdsmarkedet. 9

10 De store førtidspensionsudløsende diagnosegrupper er psykiske lidelser og bevægeapparatbesvær. Der har de seneste år været en tendens til, at psykiske lidelser udgør en stadig større andel af nytilkendelser. Den samtidige relative tilbagegang for andre diagnoser er ligeligt fordelt ud over de øvrige grupper. Figur 2 viser nytilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose i (Ankestyrelsens statistikker 2008). INKLUDEREDE STUDIER I oversigtsrapporten gennemgås studier, der er udført af, eller under udførelse af, en eller flere af forfatterne til dette notat. Studierne er publiceret, accepteret, eller under peer-review i internationale, videnskabelige tidsskrifter. De indeholder beregning af ÆF af en eller flere faktorer, der vedrører arbejde eller livsstil. Dette suppleres med en gennemgang af forfatternes forskningsresultater om sammenhænge mellem arbejde og førtidspension generelt. Her gennemgås kun studier, der anvender en ren definition af førtidspension: Nogle studier anvender en definition, hvor førtidspension slås sammen med forskellige mål for sygefravær (fx Lund, Iversen & Poulsen, 2001; Lund & Csonka, 2003), og er derfor ikke gennemgået i rapporten. I oversigtsrapporten inddrages kun studier, der er udført på populationer, der er repræsentative for lønmodtagere i Danmark. Derved ekskluderes dels studier, der tager udgangspunkt i personer uden for arbejdsmarkedet, dels studier, der analyserer for risikofaktorer blandt undergrupper på arbejdsmarkedet, fx sygeplejersker (fx Friis, Ekholm & Hundrup, 2008), renovationsfolk og kommunalarbejdere (Lund, Iversen & Poulsen, 2001) eller udelukkende ansatte i den private sektor (Lund, Kivimäki, Labriola, Villadsen & Christensen, 2008). De inddragede studier estimerer risikoen for klart definerede risikofaktorer i arbejdet. Studier, der estimerer risikoen ved overordnede begreber, som fx bestemte erhverv (Hannerz, Tüchsen, Spangenberg & Albertsen, 2004) er ikke inddraget. På danske data er endvidere udført studier, der estimerer risikoen for førtidspension forbundet med visse helbredsmål, når der tages højde for arbejdsforhold dog uden at sætte tal på risikoen for disse arbejdsforhold (Bültmann, Christensen, Burr, Lund & Rugulies, 2008). Disse er ikke inddraget i rapporten. 10

11 FIGUR 1. Udviklingen af førtidspension fordelt efter ydelser. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008, Ankestyrelsen juni 2009 FIGUR 2. Nytilkendelser fordelt efter hoveddiagnose Førtidspensioner: Årsstatistik 2008, Ankestyrelsen juni

12

13 DATA & METODER Resultaterne er baseret på besvarelser fra deltagere i undersøgelsen Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) og information om udbetaling af førtidspension fra det nationale register DREAM. Det nationale register DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra bl.a. Beskæftigelses-, Velfærds- og Undervisningsministeriet. Registeret omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster fra medio 1991 og frem. Den ugentlige ydelsesoplysning angiver fx om personen har været/er på sygedagpenge, bistandshjælp, arbejdsløshedsdagpenge, førtidspension, efterløn, revalideringsydelse eller i aktivering mv. DREAM omfatter i alt knap 3,3 millioner personer. Herigennem er det muligt at identificere personer, som får tilkendt førtidspension. FIGUR 3. Undersøgelsesdesign. NAK 2000 NAK 1995 NAK DREAM

14 NAK er en undersøgelse af arbejdsmiljøet, som blev påbegyndt i 1990 og gennemføres hvert femte år. Studierne, som refereres i denne rapport, er baseret på besvarelser fra de tre første undersøgelsesrunder. Undersøgelsen i 1990 var baseret på et simpelt, tilfældigt CPR-udtræk af indbyggere mellem 18 og 59 år. I forbindelse med undersøgelserne i 1995 og 2000 blev der udtrukket supplerende stikprøver fra CPR-registret af unge og indvandrede for at imødegå den skævvridning af stikprøven, som sker med tiden (i form af aldring og immigration). Personer, som én gang er udtrukket til deltagelse i NAK, bliver tilbudt deltagelse i alle følgende undersøgelsesrunder. Undersøgelsen har således et design, som omfatter tre sammenlignelige tværsnitsundersøgelser og to kohorteundersøgelser, hvor deltagere geninterviews efter 5 år. I 1990, 1995 og 2000 blev deltagere stillet en række spørgsmål om deres helbred, levevilkår og arbejdsmarkedsstatus. Personer, som havde været lønmodtagere inden for 2 måneder forud for undersøgelsen, blev desuden stillet en række spørgsmål om deres arbejde og arbejdsmiljø. Den første stikprøve fra 1990 bestod af personer, hvoraf (90 pct.) deltog i undersøgelsen. I alt var af disse var lønmodtagere. Den samlede stikprøve til NAK bestod af personer, hvoraf (80 pct.) deltog, af disse var lønmodtagere. Den samlede stikprøve til NAK-2000 bestod af personer, hvoraf (75 pct.) deltog og af disse var lønmodtagere. Det samlede design, hvor alle deltagere inddrages, giver et studie med mange deltagere og lang opfølgning, hvor der er betydelig statistisk styrke. Den samlede stikprøve er således på ca lønmodtagere (ca. lige mange mænd og kvinder), som bidrager med i alt ca risiko-år. Disse tal varierer en anelse mellem de enkelte studier, idet der i nogle tilfælde ekskluderes et mindre antal deltagere, hvis der mangler besvarelser på nogle af de variable, der er fokus for det pågældende studie. Alle personer blev fulgt i DREAM mht. førtidspensionsudbetalinger fra første interview til 18/ I denne forbindelse er der et par faktorer, som bør påpeges. Der er ikke registreringer for skånejob i hele opfølgningsperioden i DREAM, hvorfor førtidspensionister i skånejob ikke er registreret som førtidspensionister i analyserne. Yderligere er registreringen i DREAM sådan, at personer, som overgår til førtidspension efter deltagelse i NAK og derefter ophører som førtidspensionist (typisk pga. overgang til folkepension, emigration eller død) inden år 2000, ikke tæller som overgået til førtidspension i opfølgningsanalyserne. For de fire studier gælder, at der i den periode de dækker, var ca. 450 lønmodtagere, som overgik til førtidspension. Dette tal varierer ligeledes en anelse fra studie til studie, da afgrænsning af udgangspopulationen som beskrevet ovenfor er en anelse forskellig for de forskellige studier. 14

15 ÆTIOLOGISK FRAKTION Denne del af oversigtsrapporten præsenterer den ætiologiske fraktion af forskellige faktorer for førtidspension. Den ætiologiske fraktion udtrykker, hvor stor en del af førtidspensioneringerne der ville forsvinde, hvis risikoen for førtidspension var lige så lav som for de mindst påvirkede. Figur 4 viser (se næste side), hvorledes risiko for førtidspension kan være fordelt mellem tre grupper, i dette tilfælde med 200 personer i hver gruppe. Den ætiologiske fraktion beregnes som den andel (fraktion) det røde areal (overrisiko for førtidspension ved en given påvirkning) udgør af det samlede, grønne og røde areal: ÆF = ((1,5-1)*200 + (2-1)*200) / (1* ,5* *200) = 300 / 900 = 33 pct. Her ville det samlede antal førtidspensioner være 33 pct. lavere, hvis alle havde samme risiko for førtidspension som de med lavt niveau for påvirkning. Man vil sjældent have en situation, hvor en population kan inddeles i tre lige store grupper ud fra niveauet af en given påvirkning, som i eksemplet i figur 4. Det siger sig selv, at hvis der er færre personer i de højest påvirkede grupper, vil dette have indflydelse på størrelsen af den ætiologiske fraktion. Den ætiologiske fraktion afhænger også af størrelsen på den overrisiko, der er forbundet med et givent påvirkningsniveau. I eksemplet i figur 5, er der færre personer i de grupper, der har et mellem eller højt niveau af påvirkning. Til gengæld er overrisikoen ved disse påvirkningsniveauer højere end i eksemplet i figur 2. Hvis 200 personer er udsat for et lavt påvirkningsniveau, 100 for mellemniveau og 50 for det højeste påvirkningsniveau, ser beregningen af den ætiologiske fraktion således ud: ÆF = ((2-1)*100 + (4-1)*50) / (1* * *50) = 250 / 600 = 42 pct. 15

16 FIGUR 4. Ætiologisk fraktion. FIGUR 5. Ætiologisk fraktion. 16

17 ÆTIOLOGISK FRAKTION OG FOREBYGGELSESPOTENTIALE Den ætiologiske fraktion (ÆF) omtales i sammenhænge med folkesundhed som et udtryk for et såkaldt forebyggelsespotentiale. Hermed tillægges ÆF den egenskab, at den skulle udtrykke, hvor stor en del et givent problem (fx sygdom - eller førtidspensionering) der ville forsvinde, hvis alle var udsat for det samme (fx hvad angår arbejde) eller opførte sig ens (fx hvad angår rygning). Hermed antager man som forudsætning, dels at der er en kausal sammenhæng mellem påvirkning og effekt, dels at den risikofaktor man vil forebygge en effekt af, er foranderlig. Hvad angår forudsætningen om kausalitet, er dette i teorien et spørgsmål om undersøgelsesdesign. Alle de beskrevne studier er såkaldte longitudinelle studier, altså designs, der anvender to forskellige målepunkter for påvirkning (fx arbejdsmiljø) og effekt (førtidspensionering) med et tidsinterval imellem, jf. Figur 3. Der kan imidlertid være faktorer, der påvirker den sammenhæng, vi ønsker at sætte tal på (arbejdsforhold og førtidspension), som vi ikke har målt i NAK-delen af vores undersøgelse. Dette kan sætte spørgsmålstegn ved, om de fundne sammenhænge er kausale i ordets egentlige betydning. Ligeledes kan der, i det tidsrum der finder sted mellem de to målepunkter, indtræffe begivenheder, der er udslagsgivende for tilkendelsen af en førtidspension, fx en arbejdsulykke eller akut opstået alvorlig sygdom. Dette vil vi ikke kunne opfange med det anvendte undersøgelsesdesign. I forhold til antagelsen om kausalitet vil vi henføre til definitionen foreslået af Taris & Kompier, der konkluderer, at man med anvendelsen af longitudinelle designs ikke kan påstå, at fundne sammenhænge per definition er kausale, men det maksimale vi kan gøre er, at argumentere for, at en funden statistisk sammenhæng med en vis sandsynlighed kan tolkes som kausal (frit oversat fra Taris & Kompier, 2003). Hvad angår forudsætningen om foranderlighed, så giver den heller ikke altid mening. Eksempelvis kan kvinders højere risiko for førtidspensionering ikke på en meningsfuld måde udtrykkes som en ÆF. Et andet eksempel kan være effekten af tunge løft på førtidspension. Hvis analyser viser, at man kan fjerne fx 50 pct. af nytilkendelser af førtidspensioner, hvis man fjerner alle tunge løft, møder man i praksis det problem, at tunge løft er en nødvendig bestanddel af visse jobs: Det vil i praksis være umuligt helt at fjerne tunge løft fra flyttemandens, stilladsarbejderens eller SOSU-assistentens arbejdsdag. Man bør selvfølgelig systematisk forsøge at reducere den helbredsrisiko, og dermed risiko for førtidspension, der er forbundet med tunge løft, men det er ikke muligt at præcisere, hvorvidt potentialet for reduktion efterfølgende er 5 pct., 32 pct. eller noget helt tredje. Rygning er endnu et eksempel på de problemer, som en ukritisk fortolkning af en ÆF kan medføre: I et typisk studie vil en ÆF udtrykke reduktionen i det samlede antal førtidspensioner, hvis ex-rygere, rygere og stor-rygere alle havde samme risiko, som de der aldrig har røget. I analyser, hvor der estimeres ÆF af flere faktorer der er målt på samme tid, kan man sammenligne inden for analysen for at identificere den eller de faktorer, som det er mest 17

18 hensigtsmæssigt at tilføje ressourcer for at minimere risikoen forbundet med bestemte faktorer i fx arbejdet, helbred eller livsstil. En sammenligning mellem analyser forudsætter, at de sammenlignende risikofaktorer er målt på samme måde, og at analyserne er justeret for de samme faktorer, der ellers vil kunne påvirke resultatet (fx køn, alder, livsstil osv.) I denne oversigtsrapport anvendes begrebet ætiologisk fraktion generelt som et udtryk for, hvor stor en del at risikoen for førtidspension, der, med den tidligere beskrevne definition af kausalitet in mente, kan tilskrives et vist niveau af en given risikofaktor. Det bør bemærkes, at man ikke kan lægge ÆF er sammen: Hvis et studie viser, at rygning forklarer 15 pct. og alkohol 10 pct. af førtidspensioneringer, kan man ikke ud fra dette slutte, at de to faktorer tilsammen forklarer 25 pct. På samme måde er det heller ikke givet, at summen af en række ÆF er i en given statistisk model nødvendigvis skal summere til 100 pct. Der findes metoder til at beregne den samlede effekt af flere faktorer (Miettinen, 1974). 18

19 ÆTIOLOGISK FRAKTION AF RISIKOFAKTORER FOR FØRTIDSPENSION I dette afsnit gennemgås 4 studier, der indeholder en beregning af ÆF for en eller flere risikofaktorer for overgang fra arbejde til førtidspension. FAKTORER I DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ Christensen og kolleger har i et studie fra 2008 sat tal på, hvor stor en del af overgangen fra arbejde til førtidspension, der kan tilskrives psykosociale påvirkninger i arbejdet. Lønmodtagere fra NAK 1990, 1995 og 2000, følges i DREAM. Efter kontrol for alder, rygning, BMI, fysisk anstrengende arbejde, arbejde med armene over skulderhøjde og knælende/hugsiddende arbejdsstilling var to faktorer associerede førtidspension: variation i arbejdet og indflydelse i arbejdet. Figur 6 viser, at kvinder med lav eller mellem indflydelse i arbejdet havde en overrisiko på hhv. 27 pct. og 41 pct. for førtidspension. ÆF blev beregnet til 13,1 pct. For mænd gjaldt, at de med en lav score havde en overrisiko for senere førtidspension på 82 pct., ÆF blev beregnet til 9,9 pct. Figur 7 viser, at kvinder havde en overrisiko for at overgå til førtidspension, hvis de scorede mellem (40 pct.) eller lavt (29 pct.) på målet for variation i arbejdet. ÆF blev beregnet til 15,3 pct. For mænd gjaldt, at der var en overrisiko, hvis man scorede mellem (16 pct.) eller lavt (75 pct.) på målet, ÆF var 14,4 pct. 19

20 FIGUR 6. Indflydelse i arbejdet. FIGUR 7. Variation i arbejdet. 20

21 FAKTORER I DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ Et studie af Labriola og kollegaer estimer sammenhængen mellem ergonomiske eksponeringer i arbejdet og risikoen for førtidspension. Efter kontrol for alder, BMI, rygning og psykosociale arbejdsmiljøfaktorer var det især ensidigt gentaget arbejde (EGA), der viste sig at påvirke risikoen for overgang til førtidspension. For kvinder blev ÆF beregnet til 22,7 pct. og for mænd til 13,7 pct. (Figur 8). Fysisk krævende arbejde forøgede også risikoen for førtidspensionering. For mænd gælder det samlet set, at ca. 22 pct. af førtidspensionerne kan tilskrives ergonomiske arbejdsmiljø belastninger, mens det for kvinder gælder, at ca. 38 pct. af førtidspensionerne kan tilskrives ergonomiske arbejdsmiljø belastninger. KONTAKT MED RENGØRINGSMIDLER Et studie af Feveile og kollegaer identificerer betydningen af hudkontakt med rengøringsmidler og/eller desinfektionsmidler for senere førtidspensionering. I Figur 9 fremgår det, at 11 pct. af førtidspensionerne blandt kvinder kan tilskrives hudkontakt med rengøringsmidler og /eller desinfektionsmidler. Blandt mænd er der ikke fundet signifikant sammenhæng. Der er justeret for alder, BMI og rygning. Justeres yderligere for fysisk arbejdsmiljø bliver ÆF 8 pct. LIVSSTILSFAKTORER Lund og kolleger har lavet et studie, hvor der beregnes ÆF på de to livsstilsfaktorer rygning og BMI. Analyserne tager højde for den samtidige effekt af alder, selvvurderet helbred og psykosocialt og fysisk arbejdsmiljø. Figur 10 viser at 19,7 pct. af førtidspensionerne blandt kvinder kunne tilskrives effekten af rygning. For mænd var tallet lidt lavere, nemlig 15,7 pct. I disse analyser var der ingen effekt af overvægt, når der også blev taget højde for arbejdsforhold. For kvinder var der en signifikant sammenhæng med undervægt, dette afspejler formodentlig alvorlige helbredsproblemer. 21

22 FIGUR 8. Ensidigt gentaget arbejde (EGA). FIGUR 9. Hudkontakt med rengøringsmidler. 22

23 FIGUR 10. Rygning. 23

24 RISIKOFAKTORER FOR FØRTIDSPENSION GENERELT Ud over det i den forskning, der beregner ÆF, findes der en række forskningsresultater, der yderligere beregner risiko ved specifikke arbejdsforhold for overgangen fra arbejde til førtidspension. Disse gennemgås i det følgende. ARBEJDSMILJØ GENERELT Et studie af Albertsen og kolleger fra 2007 ser på, hvorledes en bred vifte af forhold i arbejdet påvirker risikoen for førtidspension i en studiepopulation bestående af lønmodtagere. Oplysninger om arbejdsforhold stammer fra NAK 1995, og personerne blev fulgt i DREAM til og med I en analyse, hvor effekten af arbejdsforhold var justeret for alder, civilstand, antal hjemmeboende børn, om ens eventuelle samlever var pensioneret, socialgruppe, rygning, BMI, og om man var ansat i den private eller offentlige sektor, blev risikoen for førtidspension forstærket af en række faktorer i arbejdet, specielt for kvinder. Figur 12 tolkes således: Hvis en kvindelig lønmodtager, der i 1995 scorer 10 lavere på en skala for udviklingsmuligheder (hvor nul er det laveste og 100 det højeste niveau af indflydelse), er hendes risiko for at blive førtidspensioneret i løbet af de næste 10 år, alt andet lige, 11 pct. højere. Ingen af målene for psykosociale arbejdsforhold påvirkede risikoen for mandlige lønmodtagere, men deres risiko øgedes med 18 pct. hver gang de flyttede sig 10 point på skalaen for stående arbejde. Dette studie fandt endvidere, at kvinder havde en dobbelt så stor risiko for førtidspension som mænd. 24

25 FIGUR 12. Overrisiko forbundet med arbejdsmiljøpåvirkninger. SKIFTEHOLD Tüchsen og kolleger vurderede effekten af skifteholdsarbejde ved sammenkøring af NAK 1990, 1995 & 2000 med DREAM registret. Skifteholdsarbejde blev defineret som uregelmæssige arbejdstider (inklusive morgenarbejde), to-holdskift eller fast aftenarbejde eller tre-holdskift eller fast natarbejde. Kvinder med skifteholdsarbejde havde en øget risiko for førtidspension på 34 pct. i forhold til kvinder med fast dagarbejde, når der var taget højde for alder, socialgruppe, selvvurderet helbred, rygning, BMI og fysiske arbejdsmiljøeksponeringer. For mænd var der ingen signifikant sammenhæng (Figur 13). 25

26 FIGUR 13. Skifteholdsarbejde. JOBTILFREDSHED OG FØRTIDSPENSION I studiet af Labriola og kolleger identificeres betydningen af jobtilfredshed på førtidspension (Labriola, Feveile, Christensen, Bültmann & Lund, 2009). Analyserne viser, at kvinder, der scorede lavt på målet om tilfredshed med arbejdet, havde en 43 pct. større risiko for at overgå til førtidspension i løbet af opfølgningsperioden, end de kvinder der scorede højt (Figur 14). Der er taget højde for alder, rygning og BMI. Jobtilfredshed havde ingen signifikant betydning for risikoen for førtidspension blandt mænd. Jobtilfredshed kan ikke betragtes som en decideret påvirkning i arbejdsmiljøet, men er snarere en konsekvens af faktorer i arbejdet og er således mest at betragte som en mellemkommende variabel i årsagskæden mellem arbejdsforhold og førtidspension. 26

27 FIGUR 14. Jobtilfredshed og risiko for førtidspension blandt kvinder. SYGEFRAVÆR FRA ARBEJDE, OG RISIKO FOR SENERE FØRTIDSPENSION Et studie af Labriola og Lund fra 2007 sætter tal på den risiko, der er forbundet med antal sygedage fra arbejde i et givent år, og risikoen for at overgå til førtidspension. Studiet tager udgangspunkt i data fra NAK 1990, og følger lønmodtagere i op til 14 år. Førtidspension i perioden ignorerer og det er derfor sammenhængen mellem sygefravær og risikoen for førtidspension længere ude i fremtiden, der beregnes risiko på. FIGUR 15. Overrisiko for førtidspension i perioden som følge af antallet af sygedage fra arbejde i 1990 blandt 4174 lønmodtagere. Nul sygedage i 1990 = risiko 1. I alt overgik 140 personer (3,4 pct.) til førtidspension i opfølgningsperioden, de fleste kvinder (59 pct.). Antallet af sygedage blev delt ind i 4 lige store grupper, således at der skelnedes mellem personer med 0, 1-2, 3-6 og flere end 6 dages sygefravær i løbet af

28 Personer med flere end 6 sygedage i 1990 havde en over dobbelt så stor risiko for senere at overgå til førtidspension end personer med 0 sygedage. For kvinder er risikoen 2,2 gange større, for mænd er den 3,1 gange større. Der er ingen overrisiko forbundet med hhv. 1-2 og 3-6 dages sygefravær i forhold til dem der havde 0 dage (Figur 15). Disse tal tager højde for den samtidige effekt af alder, socialgruppe, rygning, BMI, samt 9 mål for psykosocialt og fysisk arbejdsmiljø. Dette studie satte også tal på risikoen forbundet med disse faktorer, dog ikke fordelt på køn. Når der var taget højde for dage med sygefravær, køn, alder, socialgruppe, rygning, BMI og for andre arbejdsmiljøfaktorer, havde personer, der svarede, at de havde fysisk anstrengende arbejde, en overrisiko på 88 pct. i forhold til personer, der svarede, at det havde de aldrig eller næsten aldrig. ARBEJDSULYKKER Tüchsen og kolleger vurderede effekten af arbejdsulykker ved sammenkørsel af NAK 1990, 1995 & 2000 med DREAM registret. Risikoen for at overgå til invalidepension var 80 pct. højere for mænd, som havde været udsat for en arbejdsulykke. For kvinder var der ingen signifikant sammenhæng. 28

29 PERSPEKTIVERING Selvom de beskrevne studier påpeger en række statistisk signifikante sammenhænge, er overgangen fra arbejde til førtidspension i realiteten ofte meget kompleks: De helbredsproblemer, som bevirker, at en lønmodtager over tid må trække sig tilbage via en førtidspension, vil ofte have et vist omfang af sygefravær mellem påvirkning (arbejde) og udfald (førtidspension). Denne årsagskæde er illustreret i Figur 16 herunder: FIGUR 16. Model for udstødelse. I modellen antages, at personers bevægelse over tid, fra arbejde til eventuelt varig udstødelse, oftest vil gå via kortere og/eller længere sygefravær. Dette sygefravær er, som i tilfældet med førtidspension, sammenhængene med faktorer i arbejdet, den enkeltes livsstil etc. (Labriola, 29

30 2008). Man kan således betragte sygefravær som et tidligt varsel om en senere førtidspension, jf. Labriola & Lund (2007). LO s økonomi- og arbejdsmarkedsafdeling har i udgivelsen Zoom på arbejdsmarkedet 2008 (på baggrund af data fra Ankestyrelsen, Danmarks Statistik, og egne beregninger) opgjort, dels at en væsentlig andel af tilgangen til førtidspension sker fra sygedagpenge, dels at 13 pct. af de, der ophører i fleksjob, efterfølgende går på førtidspension. Halvdelen af tilgangen til fleksjob sker fra sygedagpenge. LO udlægger selv dette således, at tallene bekræfter vigtigheden af at have fokus på nedbringelse af det langvarige sygefravær, hvis antallet af tilkendelser til førtidspension skal reduceres. Der eksisterer dokumentation for ÆF af arbejdsforhold på sygefravær: Det er undersøgt, hvor stor en del af langtidssygefraværet man kan tilskrive enkelte mål for fysisk arbejdsmiljø, når man tager højde for alder, livsstil, uddannelse, familieforhold og andre (såvel fysiske psykosociale) arbejdsmiljøfaktorer (Christensen, Lund, Labriola, Villadsen & Bültmann, 2007). Resultaterne viste, at det samlede langtidssygefravær ville være 27 pct. mindre blandt kvinder, hvis alle havde lige så lidt langtidssygefravær som de mindst udsatte. Blandt mænd ville det samlede langtidssygefravær være 23 pct. mindre, hvis alle havde samme niveau for langtidssygefravær, som de med mindst stående/gående arbejde, og 28 pct. lavere, hvis alle havde det samme langtidssygefravær som dem med mindst løft og forflytning af tunge byrder i arbejdet. I et andet studie fra 2006 (Labriola, Lund & Burr, 2006) undersøges, hvilke arbejdsforhold blandt lønmodtagere i 1995 der øger risikoen for, at de forudsat de stadig er i arbejde har syv eller flere dages selvrapporteret sygefravær i løbet af år Når der tages højde for effekten af køn, alder, rygning, BMI, offentlig eller privat ansættelse og selvvurderet helbred, viser resultaterne, at personer, der er udsat for belastning i form af vrid og bøj af nakke og øvre ryg, og personer, der arbejder med armene løftet over skulderhøjde eller hænderne i drejet stilling, har en øget risiko. Blandt de 10 pct., der har det højeste niveau af samlet arbejdsmiljøeksponering, har 33 pct. højt sygefravær, mens tallet er 13 pct. blandt de 10 pct. med lavest samlet arbejdsmiljøeksponering. Hvis sygefraværet for alle var på samme niveau som for de lavest eksponerede, ville 40 pct. færre ansatte have højt sygefravær. Denne undersøgelse, der inddrog både fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø, fandt ingen signifikant association med psykosociale arbejdsmiljøfaktorer. Det finder man derimod i et studie, som inddrog både kort og langt sygefravær (Nielsen, Rugulies, Smith-Hansen, Christensen, Kristensen, 2006) og fandt en tydelig sammenhæng for indflydelse og for social støtte fra ledere: Jo mindre indflydelse og støtte fra ledere, jo højere sygefravær. Graden af relevant information og krav i arbejdet havde også effekt på sygefraværet, også efter kontrol for alder, rygning, overvægtigt, alkohol, samlivsstatus, antal hjemmeboende børn, socialgruppe og fysiske arbejdsmiljø. Lav indflydelse forklarede 12 pct. af sygedagene, lav social støtte fra ledere forklarede 8 pct., mens grad af information og krav i arbejdet begge forklarede omkring 5 pct. af sygefraværet. I alt forklarede det psykiske arbejdsmiljø 29 pct. af sygefraværet. Her skal bemærkes, at det materiale, der her er regnet på, ikke er et repræsentativt udsnit af den arbejdende befolkning, og man derfor ikke kan generalisere resultaterne fra den refererede undersøgelse (Nielsen, Kristensen & L. Smith-Hansen, 2002). 30

31 Resultaterne vedrørende ÆF for arbejdsmiljø i forhold til sygefravær viser, at i de hér gennemgåede studier, der tager samtidig højde for effekten af både det psykosociale og det fysiske arbejdsmiljø, kan en større del af sygefraværet tilskrives fysiske snarere end psykosociale faktorer. Man skal dog i den forbindelse huske, at størrelsen på risikoen forbundet med fysiske påvirkninger har vist sig at være afhængig af forhold i det psykosociale arbejdsmiljø (Labriola, Christensen, Lund, Nielsen & Diderichsen, 2006; Lund, Labriola, Christensen, Bultmann & Villadsen, 2006). Hvorvidt dette også gør sig gældende i relationen mellem arbejdsforhold og førtidspension, er ikke muligt at vurdere præcist på basis af den eksisterende dokumentation. Gennemgangen viser, at den eksisterende dokumentation analyserer ÆF for fx psykosocialt arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, rygning osv., separat. Man kan således anvende den beskrevne forskning til at sammenligne ÆF for forskellige faktorer inden for de enkelte studier, men fx ikke vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at intervenere over for fx fysiske eller psykosociale faktorer, som ellers er muligt, hvad angår langtidssygefravær jf. Christensen et al., Der er således basis for yderligere dokumentationen, hvad angår samtidig estimering af ÆF af arbejdsforhold i bredeste forstand, det vil sige omfattende både psykosociale og fysiske faktorer samt livsstilsfaktorer, primært rygning. Ligeledes er der behov for studier, der belyser effekten af faktorer af mere strukturel karakter, fx reformer af lovgivning omkring førtidspension, kommunalreform osv. Det er oplagt, at ændringer af reglerne for tilkendelse vil påvirke estimaterne for sammenhængen med fx arbejdsforhold, hvor mange der er i risiko forbundet med en given risikofaktor og dermed også ÆF. I praksis vil det dog være vanskeligt at udføre forskning, der tager samtidig højde for effekten af individuelle, arbejdsmæssige og strukturelle forhold. Imidlertid bør et projekt som det ovenstående, i henhold til den tidligere omtalte sammenhæng mellem sygefravær og førtidspension, sammenholdes med ny forskning, der belyser effekten af, hvorledes strukturelle ændringer påvirker disse sammenhænge: Det er karakteristisk, at personer, som er i risiko for fx førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, vandrer mellem flere forskellige kategorier af ydelser: fx sygedagpenge, AF-aktivering og løntilskud. Denne vandring mellem sociale ydelser kan gøre det vanskeligt at overskue overordnede tendenser, fordi standard analysemetoder kun betragter en kategori ad gangen. Det er fx veldokumenteret, at der i de sidste år er set en stigning i udgifterne til sygedagpenge, men det er uklart, i hvilken udstrækning denne stigning skyldes øget sygelighed, ændret holdning til sygefravær, eller en vandring fra andre sociale ydelser. Lavere arbejdsløshed, øget brug af fleksjob og færre tilkendte førtidspensioner er eksempler på ændringer, som meget vel kan tænkes at føre til et stigende antal sygedagpengesager. Der er således brug for nye værktøjer, der kan anvendes til at betragte alle kategorier under et og lave en samlet analyse af vandringer mellem forskellige sociale ydelser. Den eksisterende dokumentation for ÆF af arbejdsforhold er foretaget på udsnit af den arbejdende befolkning generelt. Der er imidlertid stor forskel på risikoen for førtidspension mellem forskellige brancher og jobs. Forskning, der målrettes specifikt mod højrisikobrancher og -jobs, vil i mindre grad være følsomme over for det tab af information, der uvægerligt følger med at skulle justere analyserne for en lang række andre betydende 31

32 faktorer. Med andre ord, så bliver denne liste kortere, og analyserne mere præcise, jo mere homogen studiepopulationen er. Ligeledes er der ingen viden om ÆF for arbejdsforhold for specifikke subgrupper defineret ud fra helbred: I tråd med det forrige, så er studiepopulationerne i udgangspunkt raske lønmodtagere. Forskning, der fokuserer på interaktionen mellem helbred og arbejde, og hvorledes dette fører eller ikke fører til udstødelse, vil ikke blot adressere potentialet for fastholdelse af højrisikogrupper, men også imødekomme behovet for forskning, der kaster lys over den black box der er, hvad angår forskning i sammenhængen mellem arbejde og førtidspension, jf. figur

33 LITTERATUR Albertsen, K., T. Lund, K.B. Christensen, T.S. Kristensen, E. Villadsen (2007): Predictors of disability pension over a 10-year period for men and women. Scandinavian Journal of Public Health. 35: Bültmann, U., K.B. Christensen, H. Burr, T. Lund, R. Rugulies (2008): Severe depressive symptoms as predictor of disability pension: A 10-year follow-up study in Denmark. European Journal of Public Health 18: Christensen, K.B., H. Feveile, M. Labriola, T. Lund (2008): The impact of psychosocial work environment on the risk of disability pension in Denmark. European Journal of Public Health 18: Christensen, K.B., T. Lund, M. Labriola, E. Villadsen, U. Bültmann (2007): The fraction of long-term sickness absence attributable to work environmental factors: prospective results from the Danish Work Environment Cohort Study. Occup Environ Med 64: Feveile, H., K.B. Christensen, M-A. Flyvholm (2009): Self-reported occupational skin contact with cleaning agents and the risk of disability pension. Contact Dermatitis 60: Friis, K., O. Ekholm, Y.A. Hundrup (2008): The relationship between lifestyle, working environment, socio-demographic factors and expulsion from the labour market due to disability pension among nurses. Scand J Caring Sci 22: Hannerz, H., F. Tüchsen, S. Spangenberg, K. Albertsen (2004): Industrial differences in disability retirement rates in Denmark, Int J Occup Med Environ Health 17: Labriola, M. (2008): Conceptual framework of sickness absence and return to work, focusing on both the individual and the contextual level. Work. 30(4):

34 Labriola, M., K.B. Christensen, T. Lund, M.L. Nielsen, F. Diderichsen (2006): Multilevel analysis of workplace and individual risk factors for long-term sickness absence. Journal of Occupational and Environmental Medicine 48: Labriola, M., H. Feveile, K.B. Christensen, J. Strøyer, T. Lund (2009): The impact of ergonomic work environment exposures on the risk of disability pension. Prospective results from DWECS/DREAM. I trykken, Ergonomics. Labriola, M., T. Lund (2007): Self-reported sickness absence as a risk marker of future disability pension. Prospective findings from the DWECS/DREAM study International Journal of Medical Sciences 4: Labriola, M., T. Lund, H. Burr (2006): Prospective study of physical and psychosocial risk factors for sickness absence. Occup Med 56: Labriola, M., H. Feveile, K.B. Christensen, U, Bültmann, T. Lund (2009) Job Satisfaction. Results from a 15-year follow-up study among employees in Denmark. I trykken, Scandinavian Journal of Public Health. LO, Zoom på arbejdsmarkedet (2008): LO, Landsorganisationen i Danmark. København Lund, T.,A. Csonka (2003): Risk factors in health, work environment, smoking status, and organizational context for work disability. Am J Ind Med 44: Lund, T., L. Iversen, K.B. Poulsen (2001): Work environment factors, health, lifestyle and marital status as predictors of job change and early retirement in physically heavy occupations. Am J Ind Med 40: Lund, T., M. Labriola, K.B. Christensen, U. Bultmann, E. Villadsen (2006): Physical work environment risk factors for long term sickness absence: prospective findings among a cohort of 5357 employees in Denmark. British Medical Journal 332: Lund, T., M. Labriola, H. Feveile, K.B. Christensen (submitted i 2009): The fraction of disability pensions attributable to smoking and obesity. Results from a 15-year follow-up study among employees in Denmark. Manuskript under review, Journal of Public Health. Lund, T., M. Kivimäki, M. Labriola, E. Villadsen, K.B. Christensen (2008): Using administrative sickness absence data as a marker of future disability pension: The prospective DREAM study of Danish private sector employees. Occup Environ Med 65: Miettinen, O.S. (1974): Proportion of disease caused or prevented by a given exposure, trait or intervention. Am J Epidemiol. 99: Nielsen, M.L., T.S. Kristensen, L. Smith-Hansen (2002): The Intervention Project on Absence and Well-being (IPAW): Design and results from the baseline of a 5-year study. Work & Stress 16: Nielsen, M.L., R. Rugulies, L. Smith-Hansen, K.B. Christensen, T.S. Kristensen (2006): Psychosocial work environment and registered absence from work: Estimating the etiologic fraction. American Journal of Industrial Medicine, 49: Taris, T., M. Kompier (2003): Challenges in longitudinal designs in occupational health psychology. Scand J Work Environ Health, 29(1-4). 34

35 Tüchsen, F., K.B. Christensen, H. Feveile, J. Dyreborg (2009): Work injuries and disability. J Safety Res. 40:21-4. Tüchsen, F., K.B. Christensen, T. Lund (2008): A 15 year prospective study of shift work and disability pension. Occup Environ Med Apr 65:

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge?

Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Sygefraværet rasler ned er vi blevet mindre syge? Hernes 10-02-2014, Merete Labriola Merete Labriola CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark

Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Arbejdsnotat om udviklingen i social ulighed i selvvurderet helbred og sundhedsadfærd i Danmark Udarbejdet af Esther Zimmermann, Ola Ekholm, & Tine Curtis Statens Institut for Folkesundhed, december 25

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse

Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Fakta og myter om sygefravær og arbejdsfastholdelse Merete Labriola Arbejdsmedicinsk Klinik Herning e-mail Merlab@rm.dk Arbejdsmiljøkonference torsdag d. 27. september 2012 Sygedagpenge-"volumen", antal

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Resultater af sygefraværsforskning 2003-2007. Merete Labriola, Thomas Lund, Karl Bang Christensen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Resultater af sygefraværsforskning 2003-2007. Merete Labriola, Thomas Lund, Karl Bang Christensen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Resultater af sygefraværsforskning 2003-2007 Merete Labriola, Thomas Lund, Karl Bang Christensen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ RESULTATER AF SYGEFRAVÆRSFORSKNING 2003-2007 Merete Labriola,

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis

Fysisk aktivitet i Danmark status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis status og udvikling 26. februar 2008 Forskningsleder, ph.d. Tine Curtis Syddansk Universitet Fysisk inaktivitet som risikofaktor for sygdom og død Fysisk aktivitet status og udvikling på baggrund af de

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Arbejdsmiljø, livsstil og fravær. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28.

Arbejdsmiljø, livsstil og fravær. Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28. Arbejdsmiljø, livsstil og fravær Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet Temadag om sygefraværsprojekt for SOSU-personale Århus 28.april 2005 Fraværets omfang? Der mangler god fraværsstatistik i Danmark!

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 4: 2. marts

Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 4: 2. marts Århus 27. februar 2011 Morten Frydenberg Epidemiologi og Biostatistik Opgaver i Biostatistik Uge 4: 2. marts Epibasic er nu opdateret til version 2.02 (obs. der er ikke ændret ved arket C-risk) Start med

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen ASUSI-projektet - et projekt om Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Delprojekt: Sygefravær og sygedagpenge i Danmark gennem de sidste år v/ Kristina Johansen - Elsebeth Lynge September 8 Center for Forskning

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet

28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle. Fakta om arbejdsmiljøet 28. april 2009 den internationale arbejdsmiljødag Sikkert og sundt arbejde for alle Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag. Dagen gennemføres i samarbejde med

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn 1 Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig

Læs mere

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet

Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Resultater fra Arbejde og sygdom og om at være en del af fællesskabet Post Doc, Ph.d. Iben Nørup Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hvorfor er arbejdet blevet så vigtigt? Nye

Læs mere

Sygeplejersker og stikskader

Sygeplejersker og stikskader Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Sygeplejersker og stikskader - Hver tyvende sygeplejerske stikker sig årligt på en forurenet kanyle. Det estimeres, at 2.900 sygeplejersker årligt pådrager sig stikskader

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

v.merete Labriola Forsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

v.merete Labriola Forsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd v.merete Labriola Forsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd For hvem er sygefravær relevant? 6,45 6,4 6,35 6,3 6,25 Mia kr 6,2 6,15 6,1 6,05 6 5,95 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fraværsdage/år

Læs mere

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Ida E. H. Madsen, Ph.D, Seniorforsker Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning.

Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning. Om sygefravær Travlhed og/eller Stress Muskel-skelet besvær m.m. Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljof orskning.dk Fysiske risikofaktorer i arbejdet for fravær over otte uger - kvinder

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

SFI s undersøgelse af lønforskelle

SFI s undersøgelse af lønforskelle Sagsnr. Ref. NBO Den 18. december 2000 SFI s undersøgelse af lønforskelle Social Forsknings Instituttet har udarbejdet en analyse om ligeløn. Den har titlen: mænd og kvinder i Danmark. SFI har udført undersøgelsen

Læs mere

Fakta og bud pa a rsager og udvikling af sygefraværet i det offentlige

Fakta og bud pa a rsager og udvikling af sygefraværet i det offentlige SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL Fakta og bud pa a rsager og udvikling af sygefraværet i det offentlige Merete Labriola, DEFACTUM og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Følgende spørgsmål vil jeg

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Stress på FTF-arbejdspladsen

Stress på FTF-arbejdspladsen Stress på FTF-arbejdspladsen Juni 2006 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Omfanget af stress... 3 2. Stressrelateret sygefravær... 4 3. Stress er arbejdsbetinget... 4 4. Stresshåndtering på arbejdspladserne...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer

Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer Kapitel 9 Selvvurderet helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer Kapitel 9. Selvvurderet helbred, trivsel og sociale relationer 85 Andelen, der vurderer deres helbred som virkelig godt eller

Læs mere

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet

Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet NOTAT 15-0265 - LAGR - 21.10.2015 KONTAKT: LARS GRANHØJ - LAGR@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Stress på grund af belastninger i arbejdsmiljøet koster dyrt for samfundet Omkring hver tiende FTF er oplever ret

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.

Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008. Palle Ørbæk. Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning. Region Syddanmarks Arbejdsmiljøkonference 8. september 2008 Palle Ørbæk Direktør, speciallæge, dr.med. poe@arbejdsmiljoforskning.dk Sygefravær en fælles udfordring Flere og flere bliver sygemeldte Hver

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke"

Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: Reformpakke Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder - Analyse 2: "Reformpakke" 1. juli 2011 Indledning Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment,

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Nedsat arbejdsevne. MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne

Nedsat arbejdsevne. MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne Nedsat arbejdsevne MOTTO: arbejdshandicap er noget helt andet end nedsat funktionsevne Steen Bengtsson Seniorforsker SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Pastor Hans Knudsen 1872 forkrøblet

Læs mere

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER

NOTAT SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER NOTAT 9. MARTS 2016 SAMMENFATNING AF EXIT-PROSTITUTION FORELØBIGE RESULTATER Denne sammenfatning belyser foreløbige resultater og tendenser for projekt Exit Prostitution. 1 Projektet bliver afprøvet i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform,

Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Notat 1. marts 2011 Forudsætninger om antal efterlønsmodtagere i udspillet til tilbagetrækningsreform, Vi kan jo ikke låne os til velfærd Til det udspil til en tilbagetrækningsreform, der blev præsenteret

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet

April 2018 Notat. Notat til ledelseskommissionen. Ledelseskvalitet April 2018 Notat Notat til ledelseskommissionen Ledelseskvalitet NOTAT Ledelseskvalitet Baggrund Ledelseskommissionen ønsker at belyse offentlig ledelse fra mange forskellige vinkler for at kunne skabe

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden

Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden Psykosocialt arbejdsmiljø gennem tiden - overvejelser om, hvad begrebet omfatter Reiner Rugulies Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) København, 30. oktober 2015 Mit foredrag 1. Hvad er

Læs mere

Arbejdsmiljøet på akutafdelingen om arbejdstid, sikkerhed, vold og trusler

Arbejdsmiljøet på akutafdelingen om arbejdstid, sikkerhed, vold og trusler Marie Louise Kirkegaard Akademisk medarbejder 26-10-2018 Arbejdsmiljøet på akutafdelingen om arbejdstid, sikkerhed, vold og trusler Oplæg: DEMC8 Program Hvordan sygeplejersker og læger har det generelt

Læs mere

Er der tegn på skjult ledighed?

Er der tegn på skjult ledighed? Er der tegn på skjult ledighed? Nyt kapitel Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 28 ikke bliver fanget i den officielle

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Sammenhængen mellem sygdom og ledighed med fokus på psykisk sygdom

Sammenhængen mellem sygdom og ledighed med fokus på psykisk sygdom Sammenhængen mellem sygdom og ledighed med fokus på psykisk sygdom Konference: Beskæftigelse og sundhed 1. Oktober 2015 Jacob Nielsen Arendt Professor KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner

Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Ensomhed Definition, udbredelse, helbredskonsekvenser og interventioner Lektor Rikke Lund cand.med. Ph.d Institut for Folkesundhedsvidenskab Dias 1 Ensomhed Den subjektive følelse af at være uønsket alene

Læs mere

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige

Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Lighed fremmer tilliden for både rige og fattige Hvis man lever i et land med lav ulighed, har man generelt mere tillid til andre mennesker, end hvis man lever i et land med høj ulighed. Dette gælder,

Læs mere

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø?

Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Hvordan er danskernes arbejdsmiljø? Direktør Inger Schaumburg & senioranalytiker Nina Føns Johnsen, NFA AM2017, Nyborg Strand, 28. november 2017 NFA s formål - At forske, formidle og uddanne for at bidrage

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Mobning blandt unge i skolen og på arbejdspladsen Analyse af en ungdomsgruppe Øje på arbejdsmiljøet, april 2010 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks

Læs mere

Positive faktorer i arbejdsmiljøet

Positive faktorer i arbejdsmiljøet Positive faktorer i arbejdsmiljøet Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 7. maj 2014 Positive faktorer i arbejdsmiljøet Hvad er positiv arbejdspsykologi

Læs mere

Vi rafler om førtidspensionerne! Oplæg til Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) i Nyborg, den 10. marts 2016 Steen Bengtsson

Vi rafler om førtidspensionerne! Oplæg til Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) i Nyborg, den 10. marts 2016 Steen Bengtsson Vi rafler om førtidspensionerne! Oplæg til Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin (DASAM) i Nyborg, den 10. marts 2016 Steen Bengtsson Det kontrollerede forsøg Forsøg Placebo Måling 2 Sammenligning

Læs mere